తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 521 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

మనము పారదర్శకంగా ఉన్నాము విశ్వం ద్రుష్టి లో, 3 యొక్క 1 వ భాగం

00:31:44

మనము పారదర్శకంగా ఉన్నాము విశ్వం ద్రుష్టి లో, 3 యొక్క 1 వ భాగం

మనము కృతజ్ఞతతో ఉండాలి మరియు ఇతరుల దయను తిరిగి చెల్లిం చాలి. గొప్ప వ్యక్తిగా ఉండటానికి చాలా కష్టం కాదు. సానుకూలంగా ఆలోచించండి, దయతో ఆలోచించండి, దయతో వ్యవహరించండి, దయతో మాట్లాడండి, అప్పుడు మీరు మరియు మీ అనేక తరాలు ప్రయోజనం పొందుతారు. మరియు మీ చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులు, మీ చుట్టూ ఉన్న ఏదైనా, కనిపించే లేదా కనిపించని, జీవులు సంతోషంగా ఉంటారు, మరియు వారు మిమ్మల్ని కూడా ఆశీర్వదిస్తారు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-12-18   3802 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-12-18

A People’s President, His Excellency Donald Trump, Jan. 8, 2021

00:13:23

A People’s President, His Excellency Donald Trump, Jan. 8, 2021

Our Most Beloved Supreme Master Ching Hai, who continues to meditate intensively for the world, spoke again with Supreme Master Television team members. During the conference on Friday, January 8, 2021, Master graciously answered spiritual questions and also those about recent happenings in the United States regarding the presidential election certification.(Master, recently the US congress certified the election results with Joe Biden as the winner of the presidential election. Could Master please explain why this happened, even though President Donald Trump was mandated by Heaven?)Americans, the United States of America, though it’s a great country, is a leading country in the world, but it has too much karma. (Yes, Master.) American people eat too much meat, too much beef and stuff like that. And the karma is very difficult to erase so quickly. (Yes, Master.) And also American people are sent abroad and everywhere to fight in many wars and in many countries. This is also big karma for your country. (Yes, Master.) I am so sorry. I have tried my best. (Thank you, Master.) You know I tried my best.He (President Trump) could have done much, much more. The second term, he would have pushed more, more and more good issues and really re-arranged the system of the country and really brought more peace and prosperity for the people of the United States of America. But, unfortunately, the other side, the opposite side of God, (Yes.) they prepared too well.And I told you, it’s nobody’s fault. It’s the demons. (Yes, Master.) They hang around many people. And they push them to do wrong things. OK? (Yes, Master.) And some souls who have been in bad affinity with the American people about the meat and about the wars, they don’t let go. (Yes, Master.) Because their anger, their hatred, all overwhelmed their angel side of their souls, so they did not want to let go, they want to revenge. (Yes, Master.) They really want to destroy America. I’ll try my best to guard it. (Thank you, Master.) Regardless or not if Mr. Trump is in office, I will still continue to try my best and pray for your country. That’s all I can do. (Thank You very much, Master.)(Master, during the certification process, many supporters of President Trump protested and raided the Capitol Building. Why would his supporters do that?)Oh, they were angry. No? (Yeah.) They have been trying to do it in another way like go to court many times. (Yes.) And the court always rejected them. Or just did a few times like symbolic and did not really want to do anything to clear the injustice. (Yes, Master.) They should have because if the other party didn’t do anything wrong, they shouldn’t be afraid. (Yes, Master.) They shouldn’t have tried so hard to deny it or to stop it in different ways.Actually, not all of the supporters of Mr. President did that. (Yes, Master.) I read on the news that 90 plus percent of them just stayed calm and quiet outside. Only some of them went inside. (Yes, Master.) It just takes a few people to excite some others and they follow. (Yes, Master.)Even though Mr. President has never asked his supporters to do anything. He always tells them to have peace. He said go home, (Yes, Master.) go home, have peace, don’t play into their hands. And who knows, maybe it’s not President Trump supporters. Maybe it’s the other group who mix in just to cause trouble, (Yes, Master.) just so that President Trump will have no more chance. (Yes, Master.)I feel sorry for Mr. Trump. He did his best already. And we did also our best to help what we can.He is a good president. Even to the last minute, when he doesn’t even know if he can continue to be president, he’s still brokering peace, sends people to help him to broker peace in other countries. (Yes, Master.) And then he signed the bill to protect girls from being mutilated, to stop this cruel inhumane practice to little girls. Even in America, some people still keep that practice, so he signed the bill now. And I hope that has an international effect. (Yes, Master.)(Master, now that President Trump has accepted Biden’s win, what does Master think about that?)What do I think? I’m scared. I’m scared for your country and for the world, getting downward. I hope it doesn’t go down too fast. But at least your country has earned some good presidents and recently, President Trump. (Yes, Master.) For him, in his heart, he did not want to be in politics anymore. Even before he did not, they just picked him. Otherwise, he did not have to do anything. He did not even need to be a president. It’s not his ambition to be famous and gain anything because he works as president for free. He did not take the salary, US$400,000. He just wants to serve. It’s just people asked, so he did it. He wasn’t aware that he’s here on Earth as an instrument of God. He’s still not aware. He helped whomever he can in his power in the short four years. So can you imagine if he continued for another four years how much more he could do for your country. So he’s really for people, for your country and for the world. (Yes, Master.) And he immediately worked as soon as he became president. He used that power to help his countrymen and help the world already, especially the poorer class in America, poorer workers. He created many, many hundreds of thousands of jobs (Yes, Master.) for them. He really cares about people. He’s a people’s president. (Yes, Master.) And that’s what I like about him. It’s a pity that not all Americans realize that.(Master, Do you have any message for President Donald Trump?)Yes, yes. First of all, for the public. (Yes, Master.) From the depths of my heart, my sincerest condolences to the people of the United States of America on the incident of the 6th of January 2021. To all the families who have been unfortunately affected by this event, and to the public, that the souls who unjustly died, went back to their True Home in Heaven. Forever free. (Good. Thank You, Master.) That I promise from my honor.And now for President Trump. Mr. President, don’t be too sad. You need, you deserve, a good rest now from all the turbulence that has been in the life of your presidency up to now. And time will heal. Time will help you heal all the deep wounds that have been inflicted upon you, upon your heart, your mind, and your peace by the very people that you trusted as friends, family, relatives, colleagues and comrades in your ideal, and those who are supposed to be the pens and mouthpieces of justice and truth. The world is still full of people who are smart, intelligent and just. They know the truth behind every trick, everything that happens in your world. President Trump, you have done an impressive and great job as a president and leader of the United States of America, more than anyone could have ever hoped for. And you have tried your best, the whole world knows that, rest assured, rest assured, Mr. President. Those who harmed you, ever, forgive them, forgive them all, Mr. President. We know you do because in your heart, you only know love and peace. I’m so sorry. I’m so sorry for what you have gone through.Mr. President, those who did your, those who did you injustice, I’m sorry, I’m too emotional, and harm, forgive them. They just forget that after all, we will all face God and judgement. But you, Mr. President Trump, President Trump, you are forever the beloved President in the hearts of all the people in the world, not just in the United States of America. You are the People’s President. And this status of presidency, no one will be able to deny it. It will go down in history and no one will be able to steal it from you. God loves you. People love you, and God bless you, Mr. President.Our deep gratitude, Most Caring Supreme Master Ching Hai, for Your immense Love and efforts in protecting the United States, the world, and His Excellency Donald Trump, as well as for helping us to deepen our understanding of the importance of doing good for others and around the globe, as President Trump has done. We wish His Excellency all the best and send much love. In Master’s immeasurable Benevolence and Mercy, may peace and compassion continue to grow in every heart to bring about a paradise on Earth for all beings.For the full broadcast of this conference with Supreme Master Ching Hai, please tune in to Between Master and Disciples at a later date.
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-01-11   19195 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-01-11

మనము పారదర్శకంగా ఉన్నాము విశ్వం ద్రుష్టి లో, 3 యొక్క 2 వ భాగం

00:31:07

మనము పారదర్శకంగా ఉన్నాము విశ్వం ద్రుష్టి లో, 3 యొక్క 2 వ భాగం

నాకు తెలియదని అనుకోకండి మీరు లోపల ఏమనుకుంటున్నారో. మరియు నాకు తెలియకపోయినా, మోక్షానికి తెలుసు. మీరు, నేను, మనమందరం పారదర్శకంగా ఉన్నాము విశ్వం దృష్టిలో, దేవుని మరియు ఆ మోక్షము దృష్టిలో. తక్కువ మోక్షములు, జ్యోతిష్య మోక్షములు, మనము ఏమనుకుంటున్నామో వారికి తెలుసు. మరియు ముఖ్యంగా ఉన్నత మోక్షములు, వారికి మన గురించి ప్రతిదీ తెలుసు. అందుకే వారు మనకు సహాయం చేయగలరు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-12-19   2967 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-12-19

మనము పారదర్శకంగా ఉన్నాము విశ్వం ద్రుష్టి లో, 3 యొక్క3 వ భాగం

00:29:54

మనము పారదర్శకంగా ఉన్నాము విశ్వం ద్రుష్టి లో, 3 యొక్క3 వ భాగం

కాబట్టి, మీ అహం మీ చెత్త శత్రువు. దీన్ని ఎప్పుడూ పైకి అనుమతించవద్దు. మీరు ఏదైనా చర్య తీసుకునే ముందు, మరలా ఆలోచించండి, “ఓహ్, నేను దీన్ని చేయాలా? నేను దీన్ని చేయడం సరైనదా? ఇది నాకు మంచిదా కాదా? ” మంచి గురించి ప్రపంచం లేదా ఇంకా ఏదైనా గురించి ఆలోచించవద్దు. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, “ఇది మంచిదా నేను దీన్ని చేయాలా? ” అది కాకపోతే, చేయవద్దు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-12-20   3029 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-12-20

U.S. President Donald Trump is Good for the World, Dec. 15, 2020

00:12:29

U.S. President Donald Trump is Good for the World, Dec. 15, 2020

Our Most Compassionate Supreme Master Ching Hai, setting aside precious time from Her intensive meditation for the world, spoke with the Supreme Master Television team on December 15, 2020. She graciously answered several questions including those regarding the United States presidential election.(Master, how come there is widespread fraud in this election? President Trump, his supporters, and Republican party members think he was robbed of his winning of the election? Could Master tell us more about that? Please?)It’s not difficult, ah, sadly. But it’s nobody’s fault. OK? (Yes.) I don’t want anyone to blame the Democrat people. Democrat members and supporters. OK? (Yes.)They did not mean to. (Yes.) It is a fraud. No doubt. But it’s nobody’s fault. It is these demons, we call them zealous demons, still left, I told you, long ago (Yes.) that I didn’t take them all off yet. I did take thirty more lately. But it’s kind of late. They hang around these people. And they are pushed. Oh, I wrote it somewhere in my diary. Just a moment. (Yes, Master.)It goes like this, it’s from the Original Universe Protectors. Mine. I have two messages. First one, it says, “Trump won with flying colors. (Wow.) But zealous demons pushed workers to fraud.” Exactly no more, no less words. That’s what it is. So, I said, “Thanks. Can You fix it?” They didn’t think to do that. (Oh.) So, I hope the American people still believe in this voting system. (Yes.) Because it is still democratic. It’s just that sometimes the demons, they messed up. (Yes.) They push people to do bad things. That’s since time immemorial, it’s not just about the United States’ recent election at all. (Yes.) I can only say that the American people should not lose faith in the election. (Yes.) But I think, my advice, I say it any way for you. (Yes, Master.) You are American. The American people should overturn the election outcome and let the incumbent President continue four more years at least because he’s good for you! (Yes.) He’s good for your country and good for the world. So many things he did right. (Yes.) So many things he did good for the Americans, not to talk about for the world. Think about it, look back, see what he has done. And you will know what I’m talking about. If you really want your country better, improved, please let President Trump continue his mission. Because Heaven wants that way. (Thank You, Master.) You’re welcome.(Master, all this information about President Trump, why didn’t Master tell us sooner?) I never wanted to tell at all. Not just sooner or later. (Oh.) Because normally, I should work all quietly. Yeah. I do thousands of things I never told anybody. And many things I could not even write down into the human language. And never will. (Yes.) Because Heaven… Heaven’s mandate, it’s difficult also to explain to humans. (Yes, understand.) Because humans are so blurred and they would not understand or they would not believe, and they might even make more trouble or ridiculing and all that. (Yes.) And maybe hinder his mission and my work, you got what I’m saying, also. (Yes, Master.) It’s just because of the election has been wronged. (Yes.) So, I just had to say something before I could even stop myself. See what I’m saying? (Yes.) Sometimes it happens and things just leak out. It would have been better if I had never said anything. (Oh.) I normally work… It’s better always to work quietly (Yes.) with Heaven’s mandate. (Yes, Master.) Heaven’s revelation should be better kept quiet. (Yes.) But sometimes, cannot help it. Alright. (Thank You, Master.) Yeah. Good.Master emphasized the importance of peace instead of fighting over land.Even if that land belonged to another country before, but it’s been a long time already and it has been settled that this land now belongs to the other country. So it should not be taken back, just like a contract that I sign, I don’t take it back. You see what I’m saying? (Yes, Master.) And it’s already settled for a longtime. Why invade it again? Why take it back again to cause bloodshed, misery, sorrow and pain for the people who are innocent. (Yes.) You should see, even the people who live in this land right now, they had nothing to do with the contract. Right? (Right. Yes, Master.) Talking about that, just like Crimea also. You know that half-island or island, that already belonged to Ukraine a long, long time already. And Nagorno-Karabakh has been settled with the Armenian people for a long time already. You understand me? (Yes, Master.)They don’t cause your country or your citizens any problem. They live their lives. At least you don’t have to take care of them. That should be good already. No? (Yes, Master.) My God. I don’t see any problem. Do you? (No, Master.) I ask you, the leaders in the world, do you see any problem in that? Answer yourself, your soul, your heart, answer yourself. I don’t want to answer for you, because you know the answer.Anything at all in this world is transient. Even land could be taken away by earthquake, by tsunami, by landslide, by whatever disaster. Why, why worry about a piece of land and cause so much sorrow, suffering, and anguish. No matter what reason, you cannot kill God’s children and celebrate it as a victory.You make women become widows. Make men become cripples. Make children become orphans. Make parents become bereaved of their beloved children. Why, why, why, why, why? The leaders of the world, answer yourselves. Answer to God! If anything happens to your life, you know why. If anything bad happens to your life because you are not honest, because you cause grievance to others, do not blame God. Blame yourself. I’m telling you the truth. It’s like that. I wish, I pray, I hope that Heaven spares you any bad consequences.I never wanted to talk about this, because people will criticize me. I’m not into politics, I’m into humanity, I’m into humane, understand? (Yes, Master.) Decent treatment between people, between humans. As a human to human. You got what I’m saying. (Yes, Master.) And I fear God. I love humans. All these things bother me too much, I had to say it today, OK, by the way, I don’t care why. I should say it once, OK? (Yes, Master.)Master also explained more about COVID-19.(Master, if a person who is sick and infected with the COVID-19 virus sincerely asks the animals’ souls, which are in the virus, for forgiveness, would this somehow help the animals’ souls and the infected person?)I’ve been warning over these decades, but no one, not a lot listen. If they could have U-turned, Then, they would, we would have been able to avoid this. Or suffer very much less. So these people, they are the karma-ladened, heavy already. Their time is like that. They have nothing to offer. If they have something to offer, then, of course they can. If they know, if they believe in Karma, of course they can also pray. They can also pray. But it’s not that easy. You cannot just negotiate directly with these souls. It has to be some intervention from some higher spiritual person, higher accomplished person, even past or present Masters, (Yes, Master.) to intervene, to witness the promise. This person can say it inside, even though he doesn’t see the virus’ soul, he can say that “Please, if I have done you harm, if I have killed you or tortured you before because of my ignorance, please forgive me. If I can live, I will turn around. I can help. I’ll try to help animals instead. And then, I will somehow earn merit by following some righteous way, some Master, and whatever merit I have, I will share with you. And you will be liberated from this lowly existence.” Then, they can do it. Then they can be released. You understand? (Yes, Master.) Heaven has, Master power has intervened a lot, a lot, a lot already.Master told a true story to illustrate this karmic work. (It will air with the full conference.)Unless his time or her time is up. Then, they have to go. You see what I am saying? (Yes, Master.) If still can have some time to live, then, the Master will not let them die; intervene, and negotiate. You got what I am saying? (Yes, Master.) With the soul of that person, if they repent in their heart.Most Beloved Supreme Master Ching Hai, You always put the world first, sacrificing Your peace, comfort and safety, to speak for justice and Love so humanity will wake up to live our destiny as beings of peace and compassion. Our deep gratitude, Master. May the Mighty Godses always protect Master, as we continue to pray that World Vegan, World Peace is soon manifested.For the full broadcast of this conference with Supreme Master Ching Hai, please tune in to Between Master and Disciples at a later date.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-12-18   10762 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-12-18

Supreme Master Ching Hai’s Lunar New Year Wishes, Feb. 11, 2021

00:04:05

Supreme Master Ching Hai’s Lunar New Year Wishes, Feb. 11, 2021

On Lunar New Year’s Eve, February 11, 2021, our Beloved Supreme Master Ching Hai graciously sent scrumptious dishes, cakes, goodies and gifts to the Supreme Master Television team members.Later in the evening, Master took precious time from Her intensive meditation retreat for our world to kindly read us stories She translated into English from “A Treasury of Jewish Folklore” compiled by Nguyễn Ước. They recounted Adam and Eve’s exile from the Garden of Eden and their subsequent struggles on Earth. Master also shared Her compassionate Lunar New Year wishes for all beings.Tonight is New Year’s Eve. Actually, first of all, I wanted to wish all the people in the world, including us, a better new year, a better year ahead. I wish all of you, the planet's people and all beings on this beautiful planet, a better year ahead. That there is no more worry. No more fear. No more oppression. No more terrifying each other. No more criticizing each other. No more scheming each other. No more killing each other, either to gain something or to eat. Just being contented with the food that God naturally provides like when Adam came down. Hes said cultivate, farming, organic. Yes. I’m sure it was organic. So I wish all of you a better year ahead. Not just the Lunar New Year, but a better year.And as we get older, we should be wiser, kinder and more loving. More compassionate. More tolerance. More helpful to each other. And that’s what I wish. (Thank You, Master.) And we also wish that these pandemics should disappear soon. (Yes.) Looks like it’s so clever, it keeps manifesting different kinds of strategy and forms. So humans keep chasing them forever like this. I just hope that it will get better. I hope humans get better, then everything will get better. That is the cause. That is the real cause of all the trouble. We are the cause of trouble.Most Benevolent Master, our deep gratitude for always watching over us and every being with so much Love, Compassion and Mercy. We sincerely pray that all of Your Lunar New Year wishes soon come true and may You have much peace, joy and excellent health in this Year of the Ox. May the Mighty Godses always protect Master.For the full broadcast of this conference with Supreme Master Ching Hai, please tune in to Between Master and Disciples at a later date.
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-02-12   13281 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-02-12

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై యొక్క ఇంటెన్సివ్ ధ్యానం ప్రపంచాన్ని కాపాడుతోంది, 5 యొక్క 1 వ భాగం

00:29:37

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై యొక్క ఇంటెన్సివ్ ధ్యానం ప్రపంచాన్ని కాపాడుతోంది, 5 యొక్క 1 వ భాగం

ఒకే టిమ్ కో టు ఉంది కానీ స్పష్టంగా కనబడుతుంది భిన్నంగా ఉండవచ్చు ఇతర గ్రహాలలో కనిపించడం, కానీ ఒకే టిమ్ కో తు. ( అవును, మాస్టర్.) నేను కలిగి ఉన్నట్లే మూడు మానిఫెస్ట్ శరీరాలు; మూడు అదనపు శరీరాలు నాకు సహాయం చేసినందుకు గ్రహం యొక్క భుజం కర్మ, ప్రజల, తగ్గించడానికి మహమ్మారి గురుత్వాకర్షణ, ఉదాహరణకి. హాయ్. ( హలో, మాస్టర్.) హాయ్, హాయ్! మీకు కొన్ని ప్రశ్నలు వచ్చాయి, కదా? ( అవును, మాస
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-12-13   6078 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-12-13

మనందరికీ కర్తవ్యం ఉంది మనల్ని మరియు ఇతరులను రక్షించడానికి, 6 యొక్క 1 వ భాగం

00:30:10

మనందరికీ కర్తవ్యం ఉంది మనల్ని మరియు ఇతరులను రక్షించడానికి, 6 యొక్క 1 వ భాగం

ప్రపంచం వీగన్ గా మారునంత కాలం, మరియు ఆజంతువులు తక్కువ బాధపపడునప్పుడు, ఇక బాధ లేకుండ, మరియు యుద్ధం లేకుండ, అప్పుడు ప్రజలు కలిగి ఉంటారు మరింత మనస్సాక్షి మేల్కొ లుపుతో, మరియు మరింత తెలివితేటలు తిరిగి పొందుతారు. (అవును.) ఆపై మనము ఆశిస్తున్నాము ప్రపంచం మంచిగా మరియు మంచిగా అగుతుందని. ( హలో! హలో, మాస్టర్! ) మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? (అవును. అవును, మాస్టర్.) నా జుట్టు మీకు నచ్చిందని
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-12-04   8464 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-12-04

Supreme Master Ching Hai’s Caring Message During the Pandemic, Dec. 12, 2020

00:08:46

Supreme Master Ching Hai’s Caring Message During the Pandemic, Dec. 12, 2020

On Saturday, December 12, 2020, our Most Beloved Supreme Master Ching Hai graciously shared a loving message with our Association members at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa. Still meditating intensively for the world, Master conveyed Her continued concern about the pandemic and offered words of love, comfort and caring advice.Hallo, everyone. (Hallo, Master.) Sorry, I don’t always stay in the same place, because of work, some other things, and spiritual practice, so I can’t always contact or talk to you directly.I just want to tell everyone to take care. Take care of yourself and others, just like before. (OK.) Even though we have good news on vaccines, they are not sure how long the vaccines can protect us. Ninety-five percent. Ninety-five percent means that if 100 people are vaccinated, 95 of them will probably not be infected by this pandemic. But five people might get infected. It’s not completely safe, so you must still protect yourself when you go out. I mean wearing a mask and goggles. Or, you can wear a face shield. It’s better this way, OK? (OK.) You must also completely cover yourself with clothing. Wear gloves. The more your body is covered, the better. Also, wear a hat. (OK.) Take a hot shower immediately after you get home. Change your clothes and wash them with hot water. Otherwise, tumble dry later. Understand? (Yes.)Right now, the pandemic is spreading too much worldwide. Can’t mention them all. So all of you must protect yourselves. OK? (OK.) Also, meditate as much as you can. The more, the better. For your own protection, and to protect the world. We use the good energy field to protect the world. I can only tell you this.Also, even though vaccines are available, they are not one hundred percent guaranteed. They don’t know for how long these can offer protection. It’s not confirmed yet. Every vaccine is different. For example, one is from Pfizer, which requires two shots. The first and the second shot are three weeks apart. Take Moderna or others, for example, the second shot needs to be four weeks apart. In between the first and the second shots, it does not guarantee that you won’t get infected. Whether you are vaccinated or not, when you go out, you must still protect yourself. Wear masks and a face shield. OK? (OK.) It’s safer this way. I talk a lot just for your own good. I emphasize this because the world is not getting better. This disease has not yet disappeared. The number of infected people is still climbing. The number of people who have died from this pandemic is still increasing. You have to take care, OK? (OK.) (Thank You, Master.)I love you very much. (I love You too, Master.) I love you. I love you. Love you. Thank you for meditating. It protects yourself and helps the world. I am with you forever. I am with you all the time. (Thank You, Master.) We are together all the time. (Yes.) Don’t forget. Don’t be afraid. (We won’t.) (OK. Thank You, Master.)It’s not always convenient to have video conferences or to contact people from where I live.I can only use a mobile phone like this, a handheld phone. Sometimes it won’t work without electricity. OK? (OK.) Yes, time is also very limited, very urgent. I only have enough time to meditate more for the world, for World Vegan and World Peace. If we are not vegan, World Peace will not be permanent. Only if we are vegan, will peace last long. (Yes.) If I don’t continue to meditate, it will be too late. (Yes. Thank You, Master.) Sorry, I can’t come to see you or directly contact you at any time, but we are all together. We communicate inside. Our hearts are connected, so don’t worry that we’re physically separated. (OK.) (Understand.) Now I can’t even see my dogs. So please forgive me. OK? (OK.)I love you very much, love you forever. (Thank You, Master.) I love You too. I take care of you all the time, but people in the world who have no one to take care of them, also matter. If the whole world is not good, the lives of your relatives, friends, and you, won’t be good either. Lives will not be easy, so let’s work hard together. OK? (OK.) I have to take care of many things, not just Supreme Master Television or you initiates. I am really too busy. Sometimes I don’t have time to think about myself. Sometimes I don’t have time to pay attention to sickness or aches. Then, it will find its way to get better through meditation. The body will find a way to recover. Sometimes it’s slow, sometimes it’s fast. It depends.I wish everyone to be safe, happy and enlightened. Be more and more enlightened. (Thank You, Master.) (Please take care, Master.) Wish the world becomes better and better, (Yes. Thank You, Master.) and everyone becomes vegan soon, so we can protect the planet and the world in order to have lasting peace in the world. (Yes.) This is it. (OK. Thank You, Master.)See you. Talk to you next time. Love you, love you, love you. (I love You, Master.) God bless you. Buddha bless you. All the Saints and the Sages in the past, present, and future bless you. And I love you, forever love you. (Love You.) (Thank You, Master.)Our loving gratitude, Most Benevolent Master, for sharing Your precious time to bring Light and Love to the world during this period of uncertainty. Our hearts are touched and uplifted knowing Your merciful and compassionate Radiance shines on all beings on our planet so peace and love will continue to grow and blossom until Earth becomes a heavenly vegan paradise. We pray all Master’s dreams will be fulfilled and that You are forever supported and shielded by the Highest Heavens.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-12-16   9130 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-12-16

The Nature of Creation

00:06:53

The Nature of Creation

On January 2, 2021, our Most Beloved Supreme Master Ching Hai took precious time from Her intensive meditation retreat for our world to kindly read a story to Supreme Master Television team members that She caringly translated from “A Treasury of Jewish Folklore” compiled by Nguyễn Ước. “The Four Beings Who Take Care of the World” is a story of how a lower god made various entities like vicious spirits and larger, fiercer animals to oppose humans and gentler animals, as well as four extremely powerful beings who act as a counterbalancing force. The beings’ presence keeps the opposers of humans and meeker animals from becoming too strong and overwhelming our world.“So, he created demons and deities, but vicious ones. And then, he also caused the human beings, in their minds, to be afraid of these vicious beings and demons.” So, it’s all God’s doing. Imagine that? (Yes, Master.) What kind of god are you, making trouble? “If there had not been a lot of grace and blessing, also many of the rules that had been established by God, then the human beings definitely could have never stood up to these vicious spirits as well as demons.”“It’s the beginning of the springtime, and the seraphim,” the angel type, “they had gained more strength. They lifted their heads only, like this, and then all the bad and vicious spirits, as well as the demons, were very scared of these seraphim. These seraphim, they spread out their wings, big, big wings, to protect all humans so these bad demons and spirits cannot harm humans. In the Bible, Psalms Chapter 91, it says thus: God blesses and protects under Hiers wings.”“God also created many domestic animals, as well as some very sensible animals, very sweet and gentle animals. And in order to make an opposite of these gentle and kind and good animals, God also created lions, tigers, and big bears. Some of these are vicious animals as well, opposite to those gentle or domesticated animals.”Master explained how this system of antagonistic forces on Earth has caused tremendous suffering and chaos for all inhabitants.Imagine God has arranged everything perfectly. (Yes.) And here we are trying so hard to make it become a paradise. And he is the one who made trouble! Now you know. Now you know why it’s so difficult for me. And it takes a long time. It takes him only seven days to create this world and the trouble that we inherited. And now it takes us forever to change it into a paradise.This is not Almighty God. It’s a lower god. But in the old times, they just called him one name – “God.”The reason why God created us is so that he can feel happy. Like a creative talent, a creative force comes out, and he just had to create us.Master also told a story of how Buddha reincarnated as a lion so He could gain affinity with other beings, and emphasized the importance of an enlightened Master to grant us liberation from a world we would otherwise be forever trapped in.God is funny. He created many things contradicting each other. And so when I read that story about the Buddha, when He was, long, long, eons ago, a lion, I felt, “Oh, my God, so tiring.” (Yes, Master.) Even the Buddha reincarnated again and again as this and that animal. And then came back again. Even if the Buddha wanted to come down and help beings, He had to swim in the river of life and death forever like that in different forms, in order to make affinity with as many beings as He could.And thus, I feel, my God, what a tiring kind of life here. I don’t want us to ever come back and forth, and become this and that again. I want to finish with all this. That's why in India, mostly they revere the Guru very much, the Master who gives them initiation and frees their souls. They even sing songs like, “Only my Guru is for me. God has thrown me into this whirlwind existence and only my Master can pull me out of it.” Something like that. They even revere, almost hinting like the Guru is even better than God. That’s what it is. And now when I read this story, I understand why.We are sincerely grateful to the Most Benevolent Supreme Master Ching Hai for sharing another story from “A Treasury of Jewish Folklore” and using it to explain why our world can be so turbulent and violent at times as well as why life was created in the first place. Our eternal gratitude to all the great enlightened Masters of the past, present and future for coming to Earth to liberate souls. And, truly, we are unimaginably fortunate to have the Ultimate Master, Supreme Master Ching Hai, here with us during this final judgment time. May all of Master’s loving prayers for our planet, including World Vegan, World Peace, soon come true so that there may only be compassion and joy among all beings.For the full broadcast of this conference with Supreme Master Ching Hai, please tune in to Between Master and Disciples at a later date.
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-01-10   7922 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-01-10

Supreme Master Ching Hai speaks at “Enlightening Our Way Together,” Dec. 22, 2020

00:13:30

Supreme Master Ching Hai speaks at “Enlightening Our Way Together,” Dec. 22, 2020

Our Most Compassionate Supreme Master Ching Hai lovingly accepted the heartfelt invitation by the Honorable Chief Phil Lane Jr., Hereditary Chief of the Ihanktonwan Dakota and Chickasaw Nations, to be a keynote speaker on December 22, 2020 at “Enlightening Our Way Together.” It is a global digital program, running from December 11 through December 22, celebrating the dawning of a new age, with emphasis on the worldwide adoption of the vegan diet and actualizing Article 15 of the International Treaty to Protect and Restore Mother Earth. Article 15 commits to eliminating factory farming and “protecting Mother Earth from further destruction.”In his letter, Chief Lane, who was inspired by Supreme Master Ching Hai’s messages and Supreme Master Television programs to become vegan, said: “It was clear for me to fully address Article 15 that I needed to be vegan, myself, and 'Walk my Talk!' So I am a vegan now. Thank You for all your inspiration, prayers, and support. Literally, without Your very kind, loving, and generous support, all our work in 2020, could not have been accomplished! Our thanksgiving transcends the world of names and the murmur of syllables and sounds.”Although unable to attend the event due to Her intensive meditation retreat, Master graciously recorded a special video message for the participants; the following is an excerpt.Greetings, all the great First Nations in the world. All the Indigenous people, beloved of the Creation. I’m very honored to be with you today. But I feel like we always are together, no matter how long, how far the physical distance because that doesn’t matter to the souls.I wish all of you, first of all, the best that Heavens can bestow, that your people will always be feeling the love of the Divine in your heart, in your mind and in your soul. Amen.I congratulate those who have turned to veganism as a way of life to help save the animals and save our planet. I’m truly grateful for that. And may God bless you ever more.Yes, our world is in trouble. But we can fix it. Each one of us has a power to do it – simple, being vegan. And then other beautiful qualities will come out, and bless you, bless your loved ones, and then bless the world as well. That is the power of compassion, benevolence, which is inherent in all of us. All we have to do is just to use it.God is all love, and God has only love for all of us. It is that we should also spread that love, through a kind, compassionate way of life, so that no one, no beings get hurt, or damaged, or ruined, or destroyed through our negligent actions, through our inconsideration for others’ feelings and right to live.I am thanking Chief Phil Lane again for his leadership in this role, in this time of need, that he may remind his kinships, his people, his relatives, friends, to remember the benevolent way of life. May God bless him. May God bless you, Chief Phil Lane. You are truly a Chief, because you research, you know and you assimilate all the knowledge that is beneficial to yourself and to your people. And you are spreading it.And by being a vegan, you are the best example of leadership for your people. We thank you. Heaven takes note of that and is blessing you, your loved ones and your people evermore, evermore, evermore than before.It’s just that in this time of trouble, people will be more inclined to look inward, to be more connected with the Divine. Thus, they will feel, they will recognize more of the love and the blessing of the Providence. And it is a good thing that sometimes we go through upheavals, so that we can be awakened to something greater than our physical lives and our physical beings. And the Indigenous people know this.Because you are a very spiritual race of beings, ever since time immemorial, you have always tried to connect with the higher level of Spirit, and you have always tried to protect the environment, the lands, all the beings around you. Even trees, and grass, and flowers, always receive your respect, and love and protection. And for that, the Earth, Mother Earth thanks you. Nature thanks you and the animals thank you. And I thank you. And Heaven praises you for being so conscious of the blessing that you have. I wish all the people in the world have the same consciousness of respect, appreciation and protection and love for all beings around us, because we are all connected. If we hurt one, we will hurt ourselves. If we hurt one, we also hurt all. The Indigenous people, especially, realize this fact very, very deeply, and they always preserve the tradition of respect and love for all around them.Because they are a gentle race of beings, they are the forefathers of many races on this planet. We all came from Indigenous roots. We all came from the First People on this planet. Like, the First Nations now you call them. And we all have the duty to protect them, to protect this ancient heritage, this ancient way of life, relying on nature more and protecting nature more, respecting nature more.I do hope that all of us will remember these lessons we learned since the first day we appeared on this planet. Many of us have forgotten and that is a very sad thing. We pray Heavens to bless us to remember again, to remember deeper, deeper through our consciousness to be more connected with something higher than ourselves, something sacred, something protective, something holy, something benevolent, something of love of the highest order. Amen.It is Christmas season and I hope all of us remember the sacrifice of our Lord Jesus and make use of His blessing, His loving grace to do something good for ourselves, for others, for the world, and for the planet so that we might continue to exist in peace and love and harmony with all beings and above all, with all Heavens, with all the universe, in the all-embracing Love and Mercy of the Most High. May you all be well and blessed and loved the way that God intended for us to be. Love you forever. We are connected, we are relatives, we are friends. God bless you more. May God bless us all. Amen.Following Master’s message, Chief Lane and several participants expressed their appreciation:Chief Lane(m): Just heartfelt thanksgiving. I just had so many beautiful tears in listening to that beautiful kind, compassionate message from Supreme Master Ching Hai.Dr. Sailesh Rao(m): I'm truly grateful to Supreme Master Ching Hai for this incredible message. And I am grateful to Her for speaking out on behalf of the animals so clearly… that we must treat them with kindness and compassion… And also for highlighting the unity of compassion among all religions.Connie Baxter Marlow(f): I would like to honor and thank the Master for Her recognition of the role of the Indigenous people, in honoring the sacredness and oneness of all life for humanity…Adriana Alvarez(f): Thank You so much. Beloved Master Ching Hai, we have received Your blessings in our hearts, in our spirits, in each part of our DNA… Your example, Your pathway has inspired us, motivated us, enlightened our way together, to love, to honor, to cherish all life, and especially our animal relatives.Dr. Dot Maver(f): …And it is as though Supreme Master had a watering can of love and nourishment, on all the Earth for all creation and my heart is full. So, gratitude to You, to Supreme Master, and to all who are walking the journey ever more consciously.Our deep gratitude, Most Beloved Supreme Master Ching Hai, for sharing this illuminating message of Love, uplifting hearts and lighting our way to a future filled with benevolence for all beings. Also, our sincere appreciation, the Honorable Hereditary Chief Phil Lane Jr. and all those involved in this event, for your caring leadership and commitment to safeguarding our precious Mother Earth. We pray more humans quickly adopt the compassionate vegan way of life so generations to come of all peoples and species will know an existence where peace and love reign.Please tune in for Supreme Master Television’s show on the “Enlightening Our Way Together” global digital program, at a later date.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-12-26   6844 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-12-26

నీతిమంతులకు విజయం కలుగుగాక, 6 యొక్క1 వ భాగం

00:27:40

నీతిమంతులకు విజయం కలుగుగాక, 6 యొక్క1 వ భాగం

ఓహ్, నేను కోరుకుంటున్నాను ప్రపంచ వేగన్. ప్రపంచ శాంతి. మరియు ప్రపంచ జ్ఞానోదయం. నేను కోరుకునేది అంతే. ప్రతి రోజు నేను దానిని పునరావృతం చేస్తూనే ఉన్నాను స్వర్గానికి, నిర్ధారించుకో నా మాట వారు వింటారు. మనకు సహాయం చేయడానికి. (అవును,మాస్టర్.) ఎందుకంటే ప్రపంచ వేగన్ లేకుండా, ఉండదు శాశ్వత ప్రపంచ శాంతి. అందుకే నేను ప్రజలను అడుగుతాను ప్రార్థన మరియు ధ్యానం ప్రపంచ వేగన్ కోసం మాత్రమే. (అవును.) మరియు ప్రప
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-01-02   6280 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-01-02

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై సందేశం U.S. ప్రభుత్వం కోసం

00:02:03

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై సందేశం U.S. ప్రభుత్వం కోసం

2021 జనవరి 16, శనివారం, పని సంబంధిత సమయంలో ఫోన్ సంభాషణ సుప్రీం మాస్టర్ టెలివిజన్ జట్టు సభ్యుడు, మాస్టర్ కూడా దయతో ఇచ్చారు ఒక సంబంధిత సందేశం. (మాస్టర్, మీకు ఏదైనా సందేశం ఉందా? అమెరికన్ ప్రభుత్వం కోసం?) అవును, నా దగ్గర ఉంది. నాకు సందేశం ఉంది యొక్క ప్రభుత్వానికి అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు. అమెరికన్లు చనిపోతున్నారు ప్రతి రోజు వేలాది మంది కోవిడ్ -19 మహమ్మారి నుండి. మీరు కృ
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-01-17   17031 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-01-17

World Vegan Brings Lasting World Peace, December 24, 2020

00:06:22

World Vegan Brings Lasting World Peace, December 24, 2020

During the Christmas holidays, our Most Beloved Supreme Master Ching Hai continued without a moment’s rest to work and meditate intensively for the world. Master also made time on December 24, 2020, to answer questions from the Supreme Master Television team on various spiritual topics, in yet another conference that reflected Master’s deep concern for our world.You know there are more new variants of COVID nowadays, right? (Yes, Master.) They spread 70 or 80 percent faster than the old one. (Wow.) And they found them in England, but maybe they’re already in France or anywhere else, so the whole Europe is shut down now. (Wow.) They don’t let anyone from England to come, well unless something really urgent or very, very important. (Yes, Master.) They’re all shut down now. Now the whole England is quarantined from Europe. And then even other countries also forbid the English people to come to their country also. I forgot, maybe Turkey or something. You find out. Because this new variant is from England, they found it in England. And six, seven types of them. Or maybe more now. So scary. (Yes, Master.)I don’t know how long until we are free of this COVID-19. It depends on humans. (Yes, Master.) If they U-turn and live compassionately, no more killing animals or man, then this pandemic will disappear in no time, without any medicine, without vaccine, without any trouble. But if they continue the way it is, I don’t know, I cannot guarantee. I can help some. But I cannot help completely. (Yes, Master.) It’s a lot already, it’s a lot of help. That’s why not as many people die as it would have been. Understand? (Yes, thank You, Master.)(Master, as the year 2020 is coming to an end, what would Master wish for the new year?) For whom? For yourselves? (For the world.) For the world? Oh, I wish the world vegan. World peace. That’s all I wish. Every day I keep repeating that to Heavens, make sure They hear me. To help us. Because without World Vegan, there will not be lasting World Peace. That’s why I ask people to pray and meditate only for World Vegan. And World Peace also comes along. The more World Vegan now, the more World Peace. (Yes, Master.) But it should be more lasting. (Yes, Master.) Well, it’s much better now, but still, it’s not as ideal as I want it. People are more vegan now. They have more time now during COVID-19. They will sit together or they sit alone, with their family, close family, or alone and with one or two, and they have more time to reflect. And we see the vegan trend is getting more prominent now. (Yes, Master.) I wish it will affect the whole world, and then soon we will have no more suffering animals on our planet, or suffering people from war and famine and all that. (Yes, Master.)I would advise all the leaders to save all the money unnecessary, for war, for other things that are frivolous spending. Keep their money and just give money to the poor. Give them something to start their lives with business, with education, or with farming, with changing their lives about from meat business to organic vegan business. (Yes, Master.) It’s very easy. And then they would take care of themselves. And the more people are vegan, the less government leaders should worry, because they will not be so violent if they have enough work for them to do, to earn their money, to take care of themselves; they would never make any trouble for governments. There will be less suffering, then also less sickness and less criminals in the world. (Yes, Master.) Then it’s good for everybody.That’s what I wish: World Vegan, World Peace, in the name of God. In God’s mercy, may it come soon. Amen. (Amen.)By the way, I thank also all the Supreme Master Television workers outside in the world. They also sacrifice a lot because they also have work to earn a living, and they also have their family members, their ties, their obligations, and they still take their time to help with this work, to help our world. So I’m thanking you sincerely and humbly. May God bless you all. Love you so much. Thank you. Hug, hug. God bless you and your family. Bye for now. (Bye, Master.)Our love and gratitude, Master, for Your vital words of wisdom, and for all You are doing to reduce the world’s suffering at this time. We too shall keep praying for humankind to rapidly U-turn towards a compassionate life, until finally World Vegan, World Peace is achieved in the Divine’s Grace and Mercy. May Most Precious Master be well and protected by the High Heavens, always.For the full broadcast of this conference with Supreme Master Ching Hai, please tune in to Between Master and Disciples at a later date.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-12-29   6275 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-12-29

New Year’s Eve with Supreme Master Ching Hai

00:06:54

New Year’s Eve with Supreme Master Ching Hai

On New Year’s Eve, our Most Beloved Supreme Master Ching Hai, who continues to meditate intensively for our world, shared some of Her precious time and treated the Supreme Master Television team with more stories She lovingly translated from the book, “A Treasury of Jewish Folklore” compiled by Nguyễn Ước. One of the stories described how a man’s health drastically changed after meeting a mysterious beautiful woman in the desert and marrying her.One day, it happened that his wife went out, and there was one dervish who went to that area and then happened to pass his house, and he went to the door, asking for some alms. And then he saw this young man, and he asked him, “Hey, why are you looking so sick like that?” The young man said, “I also don’t know. And none of the doctors know what’s wrong with me. So they can also not cure me. And then, day after day, I am getting weaker and weaker. I don’t know when I will be better at all.” So the dervish priest said to him, “Come here. Give me your hand. I’ll have a look.” He was looking into his palm, and he said to him, “You have a wife, right?” He said, “Yes, yes. I’m married.” So the dervish asked him, “Do you sleep with your wife at night?” The young man said, “Of course. Of course.” “Yeah, but do you ever see your wife get up at midnight and go out of the room?” He said, “No, I never pay attention.”So the dervish told him, “I have to tell you something, regretfully, that your wife is not a human. She’s a snake…”Another story, “A Man with Two Wives,” described how a ghost wife’s family tried to claim their right to possess a house.“We are the only ones that are left from the family of the jeweler, so this is the rightful heritage for us. So, we are the owners of this place because that is from our ancestor, from our father and ancestry.”After the ghost finished telling his story, the present owners of the house stood up and also aired their complaint. They said to the court officials, “Your honor, we bought this house with our hard-earned honest money, so we are the rightful owners of that house. On the contrary, this group of ghosts, just invaded the house, so they cannot be the rightful owners. Also, they are not humans. They should not live among humans.” After the court heard both sides of the story, they met and discussed the story. And afterward, the chief of the court officials had a verdict like this…To be honest with you, the ghosts here, they had more right than many others in our world, humans, who find any way just to rob somebody else blindly, legally or not. And always the stronger side wins. Almost like that.Just like many people, they live in a very free country, they don’t treasure it. They abuse the freedom. They do all kinds of things to make trouble for the country, for the government, for the police, because they’re free to do what they want in certain countries. Until they don’t have it anymore, and then they do the same again, also protest. Protest the un-freedom and then complain that the government doesn’t give them freedom, it’s not democratic, and all that.Master graciously answered questions about ghosts and explained why She shares stories.And I feel often that time is so short. Time is so short. If I don’t do this now, I don’t know when I can. And whatever I tell you, it’s like I tell it to the whole world. It’s like that. So everyone will benefit somehow through the story. Let them have something more than just this physical body or the physical existence to think of. Let their mind be, for a while, more inward and contemplating on the intrigue facts of life. Life is really too short. And also, for them to know that a beautiful appearance doesn’t always mean good. Smooth talking like the ghost trying to charm the husband into giving the possession to her, that way, then it’s also not good.Master also expressed Her wish for the New Year.I wish all the world to be enlightened. (Yes, Master.) After World Vegan, World Peace, they should be enlightened. That’s even better. But right now, I don’t dare to wish so much. It’s just World Vegan, World Peace. That’s already very lucky for me. But enlightenment is the best thing that we could have.What a wonderful way to bring in the New Year – spending time with You, Supreme Master Ching Hai! Our deep gratitude, Most Compassionate Master, for Your ever-present Wisdom and Love, always patiently guiding us and the world to a more uplifted way of being and for offering the most precious gift of all, enlightenment through the Quan Yin Method of meditation. May 2021 be the year when all of Your wishes come true. We continue to pray for Master to have excellent health, much peace and happiness, and may She be forever protected by the Mighty Godses.For the full broadcast of this conference with Supreme Master Ching Hai, please tune in to Between Master and Disciples at a later date.
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-01-05   3958 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-01-05

Supreme Master Ching Hai’s Reminder: Take All Precautions for COVID-19, Jan. 30, 2021

00:03:55

Supreme Master Ching Hai’s Reminder: Take All Precautions for COVID-19, Jan. 30, 2021

Out of loving concern for the comfort and health of the Supreme Master Television team, on January 30, 2021, our Beloved Supreme Master Ching Hai took precious time from Her intensive meditation retreat for our world to call and check if all members are warm and well during this winter. During the call, Master graciously answered questions about the COVID-19 crisis, particularly the new variants circulating, and other topics.I told you many times before, at least two times, that there are people who are asymptomatic. (Yes.) Even though they carry the virus of COVID-19, you don’t see it. They don’t know it because they are asymptomatic. The virus doesn’t attack their system, doesn’t attack their body. But they carry it and they could transmit up to 70 days. And carrying it around. Imagine how many people they can infect, (Yes, Master.) for 70 days long.Therefore, I say you can never be seriously protected enough for yourself. Do protect yourself. Do listen to the government guidance, and listen to my advice about how to take care of yourself when you go out and when you come back home after. (Yes, Master.) I keep talking about that, maybe you guys get bored. Master is talking about the same thing all the time. But I cannot emphasize enough. Now you know that. Now you know. (Yes, Master.) Especially this new variant. It came from South Africa and in England. Now it’s everywhere else as well, many places in the world already. These variants. We don’t know how they get there; they just got there. Or maybe the virus just mutated itself. (Yes, Master.) So even the government of England for example, they make billboards everywhere saying the variants spread very fast. Please stay home.The new variants, they spread very, very fast, 70, 80% faster than the usual one. That is the most scary thing. People are suffering everywhere because they are suffocated. Some people even committed suicide. Some children they cannot bear it. They die. They kill themselves also.It’s suffering to no end for all the people. Just forsake the meat and things will turn to the better immediately. And they don’t do it. My God. Heavens want to help, but They must have the condition to help. We don’t create that condition. We have the power to create any condition in alignment with Heaven. (Yes, Master.) And then we can synchronize with Heaven in order to make the world a better place. Even a Heaven on Earth.Our deepest gratitude, Most Benevolent Master, for Your compassionate and wise advice on safeguarding our health, especially with the coronavirus’s new variants, and continuously reminding the world that the paramount solution for ending the pandemic is the vegan diet. We join Master in praying for World Vegan to be swiftly achieved and are eternally grateful for Your care that immeasurably blesses humanity and our animal co-inhabitants. May Master always be shielded by the Highest Heavens.For the full broadcast of this conference with Supreme Master Ching Hai, please tune in to Between Master and Disciples at a later date.
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-02-02   9174 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-02-02

నీతిమంతులకు విజయం కలుగుగాక, 6 యొక్క 3 వ భాగం

00:34:01

నీతిమంతులకు విజయం కలుగుగాక, 6 యొక్క 3 వ భాగం

( మిస్టర్ బిడెన్ అధ్యక్షుడవుతె ఏమి జరుగుతుంది.? ) సరే, ఏమి జరుగుతుంది? బాగా, ఇది చాలా కష్టం గుర్తించడానికి కానీ అమెరికా విశ్వాసం కోల్పోతుంది అంతర్జాతీయ సమాజం. (ఓహ్, వావ్.) మరియు మీరు ఎలా వచ్చారో నన్ను అడగండి అతనికి అలాంటి వ్యక్తిత్వం ఉంది. (అవును.) నేను మీకు కొంత చెప్తాను మొదట శారీరక ప్రభావం. అలాగే? (అవును.) మూడు కారణాలు ఉన్నాయి అతనికి అలాంటి వ్యక్తిత్వం ఎందుకు ఉంది, ప్రజ
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-01-04   5301 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-01-04

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై యొక్క ప్రపంచానికి సాహసోపేతమైన పని, 12 యొక్క 1 వ భాగం

00:26:30

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై యొక్క ప్రపంచానికి సాహసోపేతమైన పని, 12 యొక్క 1 వ భాగం

అతను చాలా పనులు చేశాడు. (అవును.) చాలా విషయాలు అతను అమెరికన్లకు మంచి చేశాడు, ప్రపంచం గురించి మాట్లాడటం కాదు. దాని గురించి ఆలోచించండి, తిరిగి చూడండి, అతను ఏమి చేసాడో చూడండి. మరియు మీకు తెలుస్తుంది నేను ఏమి మాట్లాడుతున్నాను. మీరు నిజంగా మీ దేశాన్ని కోరుకుంటే మెరుగైన, మెరుగైన, దయచేసి అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ను అనుమతించండి తన మిషన్ కొనసాగించటం. ఎందుకంటే హెవెన్ ఆ విధంగా కోరుకుంటుంది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-01-08   5597 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-01-08

Supreme Master Ching Hai on the True Spirit of Christmas, December 24, 2020

00:08:54

Supreme Master Ching Hai on the True Spirit of Christmas, December 24, 2020

On the eve of Christmas honoring the holy birth of the Worshipped enlightened Master Lord Jesus Christ, our Most Beloved Supreme Master Ching Hai shared a heart-to-heart message for the world about the true meaning of this widely cherished time of year. The following are some of the highlights:My love to you, in the name of Jesus and in the name of God Almighty. It is Christmas again, one more year, so fast. And what a year we had.Today, many people celebrate Christmas, inside their house or with their friends or with groups or by Zooming. Many people don’t. Many people cannot afford. I do not celebrate Christmas. I send things to let my team workers celebrate, but I myself don’t celebrate anything. I’m just here today to remind you of the spirit of Christmas. It’s not just all about ourselves, that we have a big party, chopping down millions of young trees, killing millions of animals, turkeys – the innocent ones. They wanted to live. They wanted to enjoy life. They wanted also to celebrate Christmas in their heart. But we just cut short their life, snuff the life out of them without thinking twice. I don’t want to cry now. I think about that. Think about that. We don’t have to kill the turkeys to celebrate Christ’s birthday. He never ate any animal product. He was vegetarian. He was from the Essene lineage and they have been vegetarian all the time. So, if we celebrate Christ’s birthday, Christmas, we should remember all this. His teaching is important. If we say we are a follower of Jesus, then we should remember the Lord’s core teaching – that is compassion, love for all beings.Our world suffered a lot already. And now we have this pandemic. And it’s not the end of it yet. It’s not done yet. It keeps spreading around and developing more – more strains, more variants – so that the scientists and doctors are still worried whether or not the new-found vaccine will be effective.My heart has been feeling pain, a lot of pain. I cannot cry enough for humanity. I cannot tell you enough how I feel.In this world, nobody ever had to go hungry. We can give them financial assistance so they can start their own business. We can give them land, whoever needs land, to cultivate vegan food. We can change all these animal farms into organic vegan farms. The structure is already there, just change something. The land is already there. The employees are already there. Everyone can change into an organic vegan farm anytime.I remember when I was in Europe; I can’t remember where I was though. I was in a hotel waiting to go somewhere, and I happened to read a newspaper from England. It told a story of a boy in Africa somewhere, that all he needs is just £30. Then he can take care of his whole family, meaning he can cultivate the land. He can have enough money to buy seeds to cultivate his land or some equipment for farming. That’s all he needs. So, I sent him a check of £100, or more than that, I can’t remember. What I mean is, it doesn’t take much for people to take care of themselves. And it’s a pity that these hardworking people, sincere people, still need to be hungry because they don’t have the means to take care of themselves.Meanwhile, we, in big societies, have too much, too much! We waste it on anything at all, and buying drugs and all kinds of toxins, and call that pleasure. We spoil ourselves with many things that are really unnecessary. The more we want, the more we are dependent, and then we just get worse and worse, physically, mentally and spiritually as well. That’s a pity.Jesus has died for us and we have not made use much of His teaching. His teaching is not just material things, not just material lecture, because what He said, other Masters have said already before also, more or less, before Him or after Him. What He gave is something not spoken by humans’ language. Many Masters used that to teach and uplift Their disciples. Jesus did that as well.At the time of Jesus baptizing, people already could see the Kingdom of God, a glimpse of it. Nowadays we still can, if we have a good Guide, good Teacher, good Master, who knows how to help us to open the Kingdom of God for us to see.I just want to remind you of the spirit of Christmas. If you really worship Jesus Christ, you have to follow Him by His teaching. Even if you’re not enlightened yet, you must do what you can physically to help each other and to stop all the killing, stop all the wars – stop all the war with humans, stop all the war with animals. Then Heavens will be more lenient with us and we will not suffer pandemics or any other disaster again. That is the most urgent thing to do. And for enlightenment, you have to seek a Guide, a Master, Teacher, truly, the one who can lift you out of this world and the next. Because the lower Heavens are just only the beginning. There are better places for us to exist.And the New Year’s coming, we should start a new style of life: be vegan, be kind, be generous, be good to others around us. All right. Thank you very much, and I wish you the best. May God bless us all until we change for the better. We have to change for the better. Christmas and New Year, make a promise to yourself and to God that you will change for the better: more benevolent, more compassionate, more considerate for all beings on this planet. Amen.At this special time of year, we remember the great love and sacrifice of Lord Jesus Christ and all the spiritual Masters, past and present, who have graced this planet. Our deep gratitude to Supreme Master Ching Hai for Her earnest message as a true Friend who offers Her loving guidance while shedding ceaseless tears for our erring human race. In Heavens’ mercy, may we heed Master’s profound counsel and make new resolutions to lead a compassionate, vegan life, thus truly helping one another and ourselves.For the full rebroadcast of this live message from Supreme Master Ching Hai with multi-language subtitles, please tune in to Words of Wisdom on Monday and Tuesday, January 4 and 5, 2021.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-12-30   6252 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-12-30

మనందరికీ కర్తవ్యం ఉంది మనల్ని మరియు ఇతరులను రక్షించడానికి, 6 యొక్క 3 వ భాగం

00:29:42

మనందరికీ కర్తవ్యం ఉంది మనల్ని మరియు ఇతరులను రక్షించడానికి, 6 యొక్క 3 వ భాగం

మీ చర్యకు మోక్షములను తీర్పు ఇవ్వనివ్వండి. మానవులు మిమ్మల్ని ఎలా నిర్ణయించుదురో పట్టించుకోకండి. కానీ కొన్నిసార్లు మానవులు శతాబ్దాల తరువాత మేల్కొని మరియు నాయకుడిని నిర్ధారించుదురు, లేదా ఎవరైతే సరైన పని చేసారో, మళ్ళీ సరైన కాంతిలో. (అవును, మాస్టర్.) ఇది పట్టింపు లేదు, మీరు చేయవలసి ఉంది సరైన విషయంను. ( మాస్టర్ అన్నారు ప్రజలు నిజంగా నాయకుడిని ఎన్నుకోవద్దు, అది సామూహిక కర్మ దేశం
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-12-06   5732 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-12-06
<1234567...27>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు
Use 0.022s