దేవుడు ఇచ్చేదేమిటంటే మీకు ఏది కాకూడదు, కానీ నీకు అవసరం.

మీ అరచేతిలో కఠినంగా ఉండే ఎంపికల యొక్క వెళ్ళి, మూలలో చుట్టూ సమాధానాన్ని తీర్చడానికి సిద్ధం చేయండి.

ఛానెల్ను విశ్లేషించండి

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

00:13:50
సినిమా దృశ్యం

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

Chico Xavier was a well-known Brazilian philanthropist and medium in Spiritism. The first film, “Astral City: A Spiritual Journey,” is based on one of his best-selling books with the same name. Through the book, the spirit of Dr. André Luiz tells of his experiences, lessons, and spiritual awakening in the astral city that he stays in after leaving Earth. Our second film is the 2011 drama, “The Mothers of Chico Xavier,” inspired by the true stories from Marcel Souto Maior's book. The thought-provoking film reminds us of the ephemeral nature of life, while illustrating that there is life after death and that our every action has a consequence.
సినిమా దృశ్యం
2019-11-15   733 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-11-15

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

00:15:59
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

Twelve-year-old Aviral Pokhrel of Nepal has an unusual ability. He can see colors and objects through his senses of touch and smell. I try to feel using my hands, and if I’m unable to identify things clearly with my hands, then I try to smell them. And based on their smell, I can tell what they are. Sometimes it just comes to me, then based on that I say what it is and it matches, too. And when we practice even more and more deeply, and go even deeper, we may be able to just hold a book in our hands, just shake it to even figure out what’s there on which page number of the book.
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2019-10-11   1002 అభిప్రాయాలు
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2019-10-11

Pashupatinath Temple: A Sacred Dedication to Lord Shiva, Part 2 of 3

00:13:07
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం

Pashupatinath Temple: A Sacred Dedication to Lord Shiva, Part 2 of 3

Located on the banks of the Bagmati River in Deopatan, just 3 kilometers (1.9 miles) from Kathmandu, is Pashupatinath Temple. Also known as “The Temple of Living Beings,” it is one of the most sacred Hindu temples of Nepal. The majestic temple is dedicated to a manifestation of Lord Shiva called Lord Pashupatinath, also known as “Lord of Animals.” Dating back to 400 BC, this Hindu temple is the ol
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2020-08-28   168 అభిప్రాయాలు
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2020-08-28

Germany – An All-Embracing Place to Be

00:13:47
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Germany – An All-Embracing Place to Be

Germany stretches across Western and Central Europe, covering about 357,000 square kilometers and shares its borders with nine other European countries. With a population of more than 80 million people, Germany is the second-most populous state in Europe after Russia. Germany’s economy is the fifth-largest in the world, and the German approach is considered a role model for other nations to follow
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-08-27   227 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-08-27

Replacing Live Animal Testing with 3D-printing Technology

00:15:30
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ

Replacing Live Animal Testing with 3D-printing Technology

3D-printing is an emerging revolutionary technology that could completely change the current approach to design and manufacturing, with profound geopolitical, economic, social, demographic, environmental, and security implications. 3D-printing technology is not only altering human life but is also significantly impacting the lives of animals. On today’s program, we happily share some of these grea
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ
2020-08-24   293 అభిప్రాయాలు
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ
2020-08-24

Extreme Weather Events: Urgent Call for Prevention, Part 2 of 3

00:12:51
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్

Extreme Weather Events: Urgent Call for Prevention, Part 2 of 3

Apart from heatwaves and wildfires, climate change has also triggered many other extreme-weather events, including intense storms, floods, and blizzards. For example, a series of recent winter storms in the United Kingdom and other parts of Europe led to severe downpours, floods, high tides, and other extreme weather events. The first storm, Atiyah, swept across the Republic of Ireland on December
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-08-22   265 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-08-22

On Acting and Spirituality - Spanish Actress, Ms. Esther Méndez (vegan), Part 1 of 2

00:16:29
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ

On Acting and Spirituality - Spanish Actress, Ms. Esther Méndez (vegan), Part 1 of 2

Ms. Esther Méndez is a rising star in the acting world in Spain. Being an accomplished actress, Esther is also a very spiritual person who meditates daily to connect with the Divine Nature within. She is a conscientious vegan, who actively promotes for environmental protection and animal rights. Supreme Master Television is honored to have Ms. Esther Méndez as our guest to share with us her amazin
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-08-18   318 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-08-18

Zoonotic Diseases: Nature’s Self-Defense, Part 2 of 2

00:15:37
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్

Zoonotic Diseases: Nature’s Self-Defense, Part 2 of 2

Today we’ll further explore the causes, interconnections, and solutions for our planet’s public health and economic crises. In June 2020, the World Wide Fund for Nature (WWF) released a report entitled, “COVID-19: Urgent Call to Protect People and Nature,” urging governments, corporations, organizations, and the public to take action to restore our broken relationship with nature and thus avoid fu
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-08-17   170 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-08-17

Unsung Heroes - New South Wales Rural Fire Service’s Volunteer Firefighters

00:14:21
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని

Unsung Heroes - New South Wales Rural Fire Service’s Volunteer Firefighters

Bushfires are widespread and frequent disasters in Australia. The Australian continent's climate has been slowly drying for millions of years, creating an environment more likely to catch fire. In recent years, global climate change has made Australia hotter and dryer, intensifying the conflagrations even further. The New South Wales Rural Fire Service (NSW RFS) is the primary organization that co
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-08-17   125 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-08-17

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 103 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

00:29:22
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 103 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

“చున్‌ఫెంగ్ ఇలా అన్నాడు:‘… నిజమైన ప్రభువు వస్తే తప్ప (రక్షకుడు), ప్రపంచంలో నాగరికత ఎలా ఉంటుంది?’ తైజాంగ్ ఇలా అన్నాడు: ‘నాగరికత అంటే ఏమిటి?’ చున్‌ఫెంగ్ ఇలా అన్నాడు: ‘ఈ వ్యక్తి అతని తలపై కుండ ఉంది, ఆకాశంలో రెండు చేతులు, భూమిలోకి రెండు అడుగులు; తొమ్మిది జిన్ల బరువున్న బెల్టును కట్టివేయును మరియు అతని నడుము చుట్టూ ఎనిమిది జాంగ్స్ పొడవుగల ఒక వస్త్రం ధరిస్తాడు …’”
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-08-16   620 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-08-16

Vimalakirti (vegan): The Wise & Eloquent Bodhisattva, Part 1 of 2

00:12:36
సెయింట్ యొక్క జీవితం

Vimalakirti (vegan): The Wise & Eloquent Bodhisattva, Part 1 of 2

Bodhisattva Vimalakirti was a renowned lay disciple and wealthy patron of Shakyamuni Buddha. He is also the legendary figure of “The Teaching of Vimalakirti,” a scripture that is included among the classic Mahayana sutras. His story, as well as the teachings recorded in the Vimalakirti Sutra, are important and highly respected in Buddhist history. The name Vimalakirti means “pure reputation.” Ever
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2020-08-16   300 అభిప్రాయాలు
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2020-08-16

Fasting Ourselves Out of the Pleasure Trap: Dr. Alan Goldhamer (vegan), Part 2 of 3

00:12:32
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం

Fasting Ourselves Out of the Pleasure Trap: Dr. Alan Goldhamer (vegan), Part 2 of 3

“And so what we advocate is people eat a health-promoting whole plant food SOS-free diet. SOS is, of course, is the international symbol of danger, but it also stands for the chemicals added to food, including salt, oil, and sugar, that fool the satiety mechanisms of the brain and create what we call ‘the pleasure trap.’” Today, Dr. Goldhamer delves into the details of water fasting and how it can
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-08-15   383 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-08-15

Ephesus: A Glimpse Into Millennia Past

00:12:58
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం

Ephesus: A Glimpse Into Millennia Past

Welcome to “Ephesus: A Glimpse Into Millennia Past.” Every year on this day, August 15th, pilgrims travel to the historical city of Ephesus and visit the sacred House of Virgin Mary in observance of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Situated in modern-day Turkey, Ephesus has a past that goes back thousands of years, and has played an important role not only in Christianity, but in ancient
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2020-08-15   233 అభిప్రాయాలు
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2020-08-15

Extreme Weather Events: Urgent Call for Prevention, Part 1 of 3

00:13:45
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్

Extreme Weather Events: Urgent Call for Prevention, Part 1 of 3

As various regions across the globe become hotter and drier, destructive wildfires have been growing in size, ferocity, and speed. Wildfires that caused severe destruction of ecosystems, homes, and other types of property in Australia, California, Siberia, and parts of Europe were featured on Supreme Master Television in March of this year. Unfortunately, the dismaying weather phenomena caused by
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-08-14   328 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-08-14

Better Understanding Animals: Marie-Noëlle Baroni and Telepathic Animal Communicator Laila del Monte (vegetarian), Part 2 of 3

00:11:38
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు

Better Understanding Animals: Marie-Noëlle Baroni and Telepathic Animal Communicator Laila del Monte (vegetarian), Part 2 of 3

It will feature more excerpts from our interview with the gifted American communicator Ms. del Monte and Ms. Baroni, who rescues animals and coaches some of them for filmmakers who wish to feature them in their movies. Even though Laila has been involved with animals for more than 25 years, she finds they are still teaching her new things. “And to me, they’re really the same species. And we have t
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-08-14   258 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-08-14

A Heart-warming Vegan Lunar New Year Hot-pot Banquet, Part 5 of 5

00:25:22
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ

A Heart-warming Vegan Lunar New Year Hot-pot Banquet, Part 5 of 5

Next, please continue to enjoy a song by a sister from China, “From here to there, travelling thousands of miles to search for an Enlightened Master. The connection between Your heart and mine has never changed for millions of years. From the horizon to here by my side, bliss and light right before my eyes. You and I are connected by (inner Heavenly) Sound and Light; Whether in the past or future,
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-08-13   309 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-08-13

Supreme Master Ching Hai (Vegan) on the Harmful Effects of Meat, Part 9 - Retribution in the Afterlife

00:14:58
షో

Supreme Master Ching Hai (Vegan) on the Harmful Effects of Meat, Part 9 - Retribution in the Afterlife

Out of Her loving concern for those involved in meat businesses and those who eat meat, Supreme Master Ching Hai explained the terrifying situation awaiting them in many of Her lectures and conferences. “Eating meat is terrible! It leads one to hell and one’s flesh is cut piece by piece. It’s payback for the meat. One of our initiates is very sensitive because she practices spiritually. She buys m
షో
2020-08-12   1274 అభిప్రాయాలు
షో
2020-08-12

Shining World Hero Award Recipient: Harvey the Gentle Pitbull

00:14:21
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్

Shining World Hero Award Recipient: Harvey the Gentle Pitbull

In our show last week, a Shining World Compassion Award was awarded to the Faithful Friends Animal Society. Operating out of Delaware, USA, for more than twenty years, this no-kill, non-profit animal rescue organization helps save more than 20,000 dogs and cats a year. Today, we are celebrating a super canine companion they rescued, a Shining World Hero Award recipient, Harvey the pit bull. Lynne
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-08-12   124 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-08-12

A Heart-warming Vegan Lunar New Year Hot-pot Banquet, Part 4 of 5

00:19:20
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ

A Heart-warming Vegan Lunar New Year Hot-pot Banquet, Part 4 of 5

Just now we had the honor of listening to a traditional Aulacese (Vietnamese) folk song, which has a profound meaning, and is sweet to the ears. Next is an interesting mini-drama presented by our children. It is entitled It is entitled “World Vegan, World Peace.” “World Vegan, World Peace.” Please welcome them with a round of applause. “The Golden Age has arrived. Supreme Master Ching Hai has brou
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-08-11   261 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-08-11

SOS Mediterranean: Guardian Angel of the Sea

00:15:02
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని

SOS Mediterranean: Guardian Angel of the Sea

On today’s program “SOS Mediterranean: Guardian Angel of the Sea,” it is our honor to interview Fabienne Lassalle, the Deputy Executive Director of SOS Mediterranean-France, about her organization’s praiseworthy work on behalf of those seeking a better and safer life in new lands. SOS Mediterranean is a humanitarian maritime association established by a group of European citizens from various prof
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-08-10   167 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-08-10

Zoonotic Diseases: Nature’s Self-Defense, Part 1 of 2

00:12:33
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్

Zoonotic Diseases: Nature’s Self-Defense, Part 1 of 2

“Through COVID-19 the planet has delivered its strongest warning yet that we must change our ways. Human activity has altered virtually every part of the land. As we displace the natural world, we’re destroying vital ecosystems and the biodiversity that thrives on them. We are causing climate change, harming our ability to feed ourselves, opening the door to new illnesses such as COVID-19. It’s ti
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-08-10   373 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2020-08-10

Intelligent and Sustainable Housing Solutions, Part 3 of 3

00:16:00
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ

Intelligent and Sustainable Housing Solutions, Part 3 of 3

As we progress through the Golden Age, we’re seeing more and more advances in the area of green building technology. For example, the traditional machinery used for construction is now being replaced by 3D-printing or additive manufacturing, the process of making three-dimensional objects from a computer-assisted design (CAD) or digital 3D model. Carbon Asset Storage Technology(CAST) is among the
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ
2020-08-03   388 అభిప్రాయాలు
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ
2020-08-03
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్