మాస్టర్ మెన్సియస్ ఒకసారి చెప్పాడు, "ఒక నోబెల్ మాన్ వంటగది నుండి దూరంగా ఉంటాడు" ఎందుకంటే జంతువులకు వచ్చినప్పుడు, అతను వాటిని సజీవంగా చూసినట్లయితే, అతను వాటిని చనిపోవడం చూడలేడు; అతను వారి అరుపులు విని ఉంటే, అతను వారి మాంసం తినడానికి నిలబడటానికి కాదు.ఈ రోజు మరియు వయస్సులో, శాకాహారి జీవనశైలి మా ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాకుండా, మా భవిష్యత్ తరాల స్థిరమైన అభివృద్ధికి సంబంధించినది. ఈ గొప్ప సాంప్రదాయం పునర్నిర్మాణం మరియు ఆరోగ్యవంతమైన మరియు ఉన్నత జీవనశైలిని అనుసరించడం ద్వారా స్థిరమైన భవిష్యత్తును సృష్టించండి.మా మనస్సు యొక్క శాంతి, శరీరం మరియు ఆత్మ మా ప్లేట్లు ప్రారంభమవుతుంది.

ఛానెల్ను విశ్లేషించండి

East meets West: Intimate Thoughts on Veganism for World Vegan Day

00:11:41
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

East meets West: Intimate Thoughts on Veganism for World Vegan Day

For today's show in honor of World Vegan Day, we are privileged to hear the thoughts of respected and distinguished individuals from all walks of life who share one thing in common: the vegan lifestyle. Let us first find out what prompted their choice of a compassionate and sustainable way of eating. We thank these notable individuals from around the world for sharing their valuable opinions with us on the lives-saving vegan lifestyle. Let us all come together on this noble path of love, for a bright and beautiful future on our precious Earthly abode!
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2018-10-31   2040 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2018-10-31

If Everyone Become Vegetarian

00:03:37
ప్రత్యేకం!

If Everyone Become Vegetarian

ప్రత్యేకం!
2019-12-17   8451 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-17

Rice Noodle and Tofu Snack

00:24:16
లవ్ గిఫ్ట్

Rice Noodle and Tofu Snack

“OK, today we're cooking rice noodle snacks or lunch. Quick lunch: nutritious, simple and quick. You can prepare it maybe in around five minutes. I'm boiling water now. We're waiting for the water to boil. Meanwhile, I'm doing something else like washing lettuce, washing tomatoes, washing coriander, and whatever herbs you like to put in.” “The water is already boiling. I’m going to drop the noodle
లవ్ గిఫ్ట్
2021-05-30   580 అభిప్రాయాలు
లవ్ గిఫ్ట్
2021-05-30

Tim Barford (vegan) -Trailblazer for UK's Vegan Festivals

00:15:25
వెజ్జి ఎలైట్

Tim Barford (vegan) -Trailblazer for UK's Vegan Festivals

On today’s program we meet Mr. Tim Barford, a dedicated, hard-working, enthusiastic special events organizer devoted to promoting the vegan lifestyle wherever and whenever he can. In 2003, Tim founded VegFest, one of the first vegan festivals in the UK. From humble beginnings, VegFest has since become the largest vegan event in the country. More recently, Tim organized the first Plant Powered Expo
వెజ్జి ఎలైట్
2021-05-27   307 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2021-05-27

Professor Andrew Knight (vegan), Part 2 of 4 - The Plant-Based, Healthiest Diet for Our Animal Companions

00:13:43
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Professor Andrew Knight (vegan), Part 2 of 4 - The Plant-Based, Healthiest Diet for Our Animal Companions

Professor Knight’s conviction stems from the knowledge that all our loving animal companions can be vegan and sustain healthy lifestyles. He has researched vegan pet foods extensively, to understand the benefits associated with our pets eating a balanced plant-based diet. “Now, I couldn’t actually find any evidence obvious in the scientific literature, except for one study where a diet that was al
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-05-25   634 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-05-25

Climate Solution: A Revealing Documentary by United in Heart, Part 3 of 4

00:12:51
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్

Climate Solution: A Revealing Documentary by United in Heart, Part 3 of 4

On today’s program, we present the final segment of the film, starting with Mr. Aviram Rozin, Executive Director of the non-profit organization Sadhana Forest, describing how desertification can be reversed through the careful conservation of rainwater. “What we need to do is keep much more water on the land, so that nature can do the work for us and supply us the water. We don't need to depend on
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2021-05-24   420 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2021-05-24

The Unforgettable Taste Of Indonesian Vegan Gado-gado (Salad)

00:22:17
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

The Unforgettable Taste Of Indonesian Vegan Gado-gado (Salad)

Today, we are delighted to have Ms. Key from Indonesia show us how to make a vegan version of this colorful, tasty, healthy, and nutritious Indonesian dish. “In my hometown, my favorite food is Gado-gado. So, we will first prepare the raw peanuts. Add about one teaspoon of salt into a pan. Keep the heat low.” “Next, I will prepare the tofu and the tempeh. I want to fry them, so we need to first cu
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-05-16   429 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-05-16

John Oberg (vegan) – A Voice for the Voiceless, Part 1 of 2

00:14:49
వెజ్జి ఎలైట్

John Oberg (vegan) – A Voice for the Voiceless, Part 1 of 2

Let’s start by hearing how changing to a vegan diet altered John’s perspective on animal cruelty. “The decision to stop eating animals and to become vegan was the best decision I’ve ever made in my life. I did it because I didn’t want to contribute to animal cruelty anymore. I’ve definitely felt like a weight has been lifted from my shoulders, and it’s been a beautiful thing. I feel like I can now
వెజ్జి ఎలైట్
2021-05-13   397 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2021-05-13

Shining World Education Award Recipient: Acharya Sonam Dorje Rinpoche (vegan)

00:13:33
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్

Shining World Education Award Recipient: Acharya Sonam Dorje Rinpoche (vegan)

Today we travel to Manaslu, a remote mountainous region of west-central Nepal, to visit the Shree Lho Basic School. Founded in 2010 by Reverend Acharya Sonam Dorje Rinpoche, the school has offered education and boarding free of charge to children of surrounding villages. Thanks to this loving and compassionate deed of the Reverend Rinpoche, the children are able to receive a proper education. “The
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-05-12   402 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-05-12

Honoring Animal Sentience - France’s L214 Co-Founder, Brigitte Gothiere (vegan), Part 4 of 4

00:16:59
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Honoring Animal Sentience - France’s L214 Co-Founder, Brigitte Gothiere (vegan), Part 4 of 4

On today’s program, Brigitte begins by sharing the future plans of the Association. “We will continue to show what happens to animals, in a very concrete way, so people truly realize the misery we cause to animals by consuming animal products.” In July 2020, L214, along with several other organizations and business leaders, jointly launched a “Referendum for Animals,” the first such initiat
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-05-11   382 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-05-11

Climate Solution: A Revealing Documentary by United in Heart, Part 1 of 4

00:14:48
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్

Climate Solution: A Revealing Documentary by United in Heart, Part 1 of 4

United in Heart is a non-profit organization co-founded in 2018 by Mr. Arvin Paranjpe and his wife, Mrs. Nandhini Paranjpe. The group’s mission is to use scientific studies conducted by renowned climate scientists to quickly enhance global awareness about the urgency of climate change, and to share the quickest, most efficient ways to address the issue. “Now to a dire warning about climate change.
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2021-05-10   696 అభిప్రాయాలు
ప్లానెట్ ఎర్త్: అవర్ లవింగ్ హోమ్
2021-05-10

Traditional German Cuisine, Part 2 of 2 – Vegan Tofu Cutlets

00:11:38
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Traditional German Cuisine, Part 2 of 2 – Vegan Tofu Cutlets

“Today we will show you how you can prepare and cook vegan cutlets yourself. (It is originally called ‘Wiener Schnitzel,’ named after the Austrian capital Vienna. Over there, as here, it is a popular main course in home-style cooking. But today, we will show you how we prepare a compassionate, healthy, and climate-friendly vegan version of the ‘Wiener Schnitzel.’)” “(Yes. Other ingredients that we
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-05-09   353 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-05-09

Tim Thorpe (vegan): Campaigning for A Vegan World, Part 2 of 2

00:14:48
వెజ్జి ఎలైట్

Tim Thorpe (vegan): Campaigning for A Vegan World, Part 2 of 2

Today, we’ll continue to learn how Tim promotes veganism through policies and public awareness on the connection between climate change and the livestock industry. “We can help traditional farmers out from animal farming into growing plants, and that’s a really important thing to do because of the impact of animal farming. It’s incredibly resource intensive to raise animals; it’s a very inefficien
వెజ్జి ఎలైట్
2021-05-06   284 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2021-05-06

Compassionate Acts of Courage that Move Hearts and Minds: The Shining World Award Recipients, Part 2 of 2

00:15:30
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్

Compassionate Acts of Courage that Move Hearts and Minds: The Shining World Award Recipients, Part 2 of 2

Despite having lost a kneecap as a teenager, causing her to experience constant pain when running, extraordinary Fiona is the holder of four Guinness World Records in endurance events, including being the fastest woman to complete a marathon on all 7 Continents. A compassionate vegan since the age of 6, Fiona has devoted her life to rescuing animals and promoting the ethical vegan diet. Supreme Ma
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-05-05   385 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-05-05

Honoring Animal Sentience - France’s L214 Co-Founder, Brigitte Gothiere (vegan), Part 3 of 4

00:17:30
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Honoring Animal Sentience - France’s L214 Co-Founder, Brigitte Gothiere (vegan), Part 3 of 4

On today’s program, we learn more about the Association’s undercover investigations. Slaughterhouses cause immense suffering, not only for the animals, but also for the people who must work there. Scientific research shows that slaughterhouse employees often suffer from Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) caused by the gross brutality of their job. “We were lucky enough to have a very well-made
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-05-04   411 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-05-04

Traditional German Cuisine, Part 1 of 2 – Vegan Soy Granule Meatballs

00:15:57
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Traditional German Cuisine, Part 1 of 2 – Vegan Soy Granule Meatballs

“(Today we would like to introduce you to a classic German specialty.) We are making vegan meatballs today. And this we make completely without animal products, while the animals are allowed to continue their happy life in the pasture. But we do not sacrifice the good taste.”“(The soy granules are now soaked. What is the weight of the [total] protein?) It’s about 350 grams. (And how many ve
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-05-02   472 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-05-02

Tim Thorpe (vegan): Campaigning for A Vegan World, Part 1 of 2

00:13:48
వెజ్జి ఎలైట్

Tim Thorpe (vegan): Campaigning for A Vegan World, Part 1 of 2

Today, we are honored to share with you an interview with Mr. Tim Thorpe, a Campaigns and Policy Officer of The Vegan Society. The Vegan Society is a non-profit organization based in London, U.K and has been promoting the plant-based lifestyle since 1944 when one of its founders, Donald Watson, first introduced the word vegan to the world.With a background in environmental conservation, Mr.
వెజ్జి ఎలైట్
2021-04-29   328 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2021-04-29

Compassionate Acts of Courage that Move Hearts and Minds: The Shining World Award Recipients, Part 1 of 2

00:16:05
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్

Compassionate Acts of Courage that Move Hearts and Minds: The Shining World Award Recipients, Part 1 of 2

Let’s start the show with a look at the caring work of an India-based eco-conscious innovation company. Observing the morphology of flowers, Mr. Agarwal and research scientist Saumya Srivastava at Kanpur Flowercycling Private Limited have been creating plant-based incense and leather from upcycled flowers. Supreme Master Ching Hai: “Gladly present Kanpur Flower cycling Private Limited the Shining
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-04-28   402 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-04-28

Honoring Animal Sentience - France’s L214 Co-Founder, Brigitte Gothiere (vegan), Part 2 of 4

00:14:20
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Honoring Animal Sentience - France’s L214 Co-Founder, Brigitte Gothiere (vegan), Part 2 of 4

In today’s program, Brigitte tells us about one of the recent videos that the Association recorded. “Each video shows the violence done to animals, and we sometimes discover practices that make us say to ourselves, ‘That is just not possible.’ In August of this year, we showed images from a duck farm, of the breeding ducks for the production of ‘foie gras’ in the foie gras area of the south west,
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-04-27   436 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-04-27

Deep Fried Vegan Rice Paper Wrap with Mushroom Filling & Vegan Squash and Coconut Soup, Part 2 of 2

00:27:32
లవ్ గిఫ్ట్

Deep Fried Vegan Rice Paper Wrap with Mushroom Filling & Vegan Squash and Coconut Soup, Part 2 of 2

“We’re going to cook some squash soup. So, we buy a squash like this, about this size or a little bigger. Not smaller. And cut like 2/3 of it. Cut 2/3 of it out. Just keep cutting until it’s out.” “Take the inside and the seeds out completely. So we just have a nice, hollow, clean squash. That’s cool, very cool. Now we use a spoon also, to scrape it all clean inside.” “This kind of soup, you cook
లవ్ గిఫ్ట్
2021-04-25   1487 అభిప్రాయాలు
లవ్ గిఫ్ట్
2021-04-25

Resistance Training: A Simple Workout to Strengthen Muscles, Part 1 of 2

00:12:52
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం

Resistance Training: A Simple Workout to Strengthen Muscles, Part 1 of 2

Muscle mass starts to decline around the age of 30, at a rate of 3-5% per decade, and the elderly are at a greater risk for sarcopenia or muscle mass loss due to aging. Resistance training allows us to increase muscle mass, improve muscular strength and endurance, as well as boost our basal metabolic rate (BMR). Our BMR determines how many calories we burn when we are at rest. We must also be awar
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2021-04-24   1236 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2021-04-24

Shining World Vegan Journalist Award Recipient: Jane Velez-Mitchell (vegan) – Angel of Love in New Age Media

00:14:22
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్

Shining World Vegan Journalist Award Recipient: Jane Velez-Mitchell (vegan) – Angel of Love in New Age Media

A multi-award-winning television and social media journalist as well as a long-time vegan, Ms. Jane Velez-Mitchell has been at the forefront of many headline news stories for decades. She is a successful former anchor at Los Angeles-based KCAL-TV and KCBC-TV, and a renowned host of her own eponymously named show, Issues with Jane Velez-Mitchell, on the Headline News or CNN network. She is also the
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-04-21   721 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-04-21
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్