మాస్టర్ మెన్సియస్ ఒకసారి చెప్పాడు, "ఒక నోబెల్ మాన్ వంటగది నుండి దూరంగా ఉంటాడు" ఎందుకంటే జంతువులకు వచ్చినప్పుడు, అతను వాటిని సజీవంగా చూసినట్లయితే, అతను వాటిని చనిపోవడం చూడలేడు; అతను వారి అరుపులు విని ఉంటే, అతను వారి మాంసం తినడానికి నిలబడటానికి కాదు.ఈ రోజు మరియు వయస్సులో, శాకాహారి జీవనశైలి మా ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాకుండా, మా భవిష్యత్ తరాల స్థిరమైన అభివృద్ధికి సంబంధించినది. ఈ గొప్ప సాంప్రదాయం పునర్నిర్మాణం మరియు ఆరోగ్యవంతమైన మరియు ఉన్నత జీవనశైలిని అనుసరించడం ద్వారా స్థిరమైన భవిష్యత్తును సృష్టించండి.

మా మనస్సు యొక్క శాంతి, శరీరం మరియు ఆత్మ మా ప్లేట్లు ప్రారంభమవుతుంది.

ఛానెల్ను విశ్లేషించండి

If Everyone Become Vegetarian

00:03:37
ప్రత్యేకం!

If Everyone Become Vegetarian

ప్రత్యేకం!
2019-12-17   7787 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-17

East meets West: Intimate Thoughts on Veganism for World Vegan Day

00:11:41
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

East meets West: Intimate Thoughts on Veganism for World Vegan Day

For today's show in honor of World Vegan Day, we are privileged to hear the thoughts of respected and distinguished individuals from all walks of life who share one thing in common: the vegan lifestyle. Let us first find out what prompted their choice of a compassionate and sustainable way of eating. We thank these notable individuals from around the world for sharing their valuable opinions with us on the lives-saving vegan lifestyle. Let us all come together on this noble path of love, for a bright and beautiful future on our precious Earthly abode!
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2018-10-31   1896 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2018-10-31

Traditional Japanese Vegan Cuisine, Part 2 of 2 – Vegetable Tempura and Zaru Udon

00:19:30
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Traditional Japanese Vegan Cuisine, Part 2 of 2 – Vegetable Tempura and Zaru Udon

Today, we are pleased to have Ms. Chikako back on our show with another two traditional Japanese dishes, Vegetable Tempura and Zaru Udon. "Tempura is said to be one of the four popular dishes in the Edo (period), and it is a traditional dish that even people living alone can readily enjoy. OK, I’d like first to introduce the ingredients. They are: Carrot, burdock root, sweet potato, lotus root, ch
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-12-13   590 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-12-13

A Vegan Visionary: The Life of His Excellency Laurent Lamothe, Part 2 of 3

00:14:32
వెజ్జి ఎలైట్

A Vegan Visionary: The Life of His Excellency Laurent Lamothe, Part 2 of 3

His Excellency Mr. Laurent Lamothe assumed the position of Prime Minister of the Republic of Haiti right after the 2010 earthquake. In doing so, he witnessed firsthand the biggest natural disaster tragedy in the history of the Caribbean caused by extreme weather due to climate change. Years later, he was invited to the Monaco Better World Forum 2019, to share his experience in rebuilding the country as Haiti’s Prime Minister. His stance to protect our precious oceans is well-known, as was his leadership in Haiti with the banning of all importing, manufacturing, and marketing of plastic and foam containers (polyethylene and polystyrene products). His Excellency pointed out the importance of having a working strategy and his choice of being part of the solution by being vegan. His Excellency also indicated that the vegan solution should be made known worldwide to people across all spectrums because we are in extreme urgency right now. Talking has to turn into action. "What not to do as a government. So, we truly need citizens to be aware (of it). Not just at the level of government, but at the level of civil society, at the level of foundations, at the level of non-governmental organizations in order to work in unison.” “I personally am a vegan. So, I’ve already taken that step." "So, applying the Paris Accord would be the first thing for governments, and of course, that’s on a global scale. On the local scale…locally, is to give benefits, is to give credits to companies that are doing so. So, incentivizing companies and, ultimately is to encourage the shift also, to new solutions.” “Fight on the demand, fight on the price-based competition, so that the plant-based might be less expensive than the animal-based. On top of what I said before, which is the subsidies, which is lowering the pricing, which is incentivizing demand, which is competition, which is really raising awareness." "I think, that’s very important because the lobby is where the legislation will get shifted and get changed or will remain in the status quo."
వెజ్జి ఎలైట్
2020-12-11   444 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-12-11

One Planet Pizza - Good for You, Good for the Animals, Good for the Planet, Part 2 of 2

00:12:35
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

One Planet Pizza - Good for You, Good for the Animals, Good for the Planet, Part 2 of 2

Today, we will learn more about the founders, Mike and Joe Hill, as well as the father and son team's mission, their success stories, and why One Planet Pizza’s customers rate its vegan pizzas so highly. According to Mike and Joe, the secret to a good pizza is to lovingly make each and every one from scratch, by hand, with locally sourced fresh ingredients, organic if possible, combined with caref
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-12-08   314 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-12-08

Traditional Japanese Vegan Cuisine, Part 1 of 2 – Boiled Rice with Mixed Vegetables, Grilled Eggplant with Natto Sauce & Tangle Kelp Soup

00:20:53
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Traditional Japanese Vegan Cuisine, Part 1 of 2 – Boiled Rice with Mixed Vegetables, Grilled Eggplant with Natto Sauce & Tangle Kelp Soup

Today, we are delighted to have Ms. Chikako show us how to prepare a 3-course traditional Japanese vegan meal for one. These wonderful, healthy, and delicious dishes are “Boiled Rice with Mixed Vegetables,” “Grilled Eggplant topped with Natto Sauce,” and “Tororo Kombu Soup.” Let’s make “Boiled Rice with Mixed Vegetables!” The ingredients are carrots, burdock root, maitake mushrooms, fried tofu, gr
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-12-06   438 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-12-06

A Vegan Visionary: The Life of His Excellency Laurent Lamothe (vegan),Part 1 of 3

00:16:27
వెజ్జి ఎలైట్

A Vegan Visionary: The Life of His Excellency Laurent Lamothe (vegan),Part 1 of 3

His Excellency Laurent Lamothe, is a visionary vegan entrepreneur and humanitarian of Haitian origin who became Haiti’s most successful and longest-serving Prime Minister in the last three decades! In 2011, Laurent Lamothe was offered the position of the advisor of socio-economic development to Haitian President Michel Martelly, as a member of the Interim Commission for the Reconstruction of Haiti
వెజ్జి ఎలైట్
2020-12-03   268 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-12-03

Shining World Compassion Award Recipient: Veggie Channel

00:18:13
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్

Shining World Compassion Award Recipient: Veggie Channel

Massimo Leopardi and Julia Ovchinnikova are the founders of Veggie Channel, Italy’s most vibrant and far-reaching multimedia platform about the vegan lifestyle. Veggie Channel provides scientific, nutritional and ethical resources for people who wish to switch to the vegan way of living. Animal welfare, the environment and sustainability are also important themes of Veggie Channel. During the past
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-12-02   650 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-12-02

One Planet Pizza - Good for You, Good for the Animals, Good for the Planet, Part 1 of 2

00:12:28
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

One Planet Pizza - Good for You, Good for the Animals, Good for the Planet, Part 1 of 2

Today, we are excited to bring you the story of the UK’s first, multi-award winning frozen vegan pizza company, One Planet Pizza, proudly co-founded by a father-and-son team, Mike and Joe Hill. Being a pioneer on many fronts, One Planet Pizza is the UK’s first ever crowd-funded 100% vegan food company. "Well, pizza, as they say, is one of the world’s most favorite foods! In the U.K. alone, it’s worth £480 million, and our aim is just to get perhaps one percent of that market, so that would be tens of thousands of people eating vegan pizza, rather than pizzas with meat and dairy." Mike not only saw the opportunity to introduce great pizzas to the market, but he also realized that people desperately needed better vegan alternatives, to assist them to step forward and bravely make a positive switch in their diet. "One of the phrases we use all the time is something called 'Pizza with Purpose.' So the idea is that we use pizza as an agent of change and it’s a way of encouraging people to eat less dairy, less meat." Mike’s son, Joe Hill, calls himself the “Chief Pizza Distributor.”Together with their like-minded shareholders, they are leading the company to be even more sustainable on many levels. Packaging is one of their outstanding achievements. Their ‘Zero to landfill packaging’ means all their pizza boxes are 100% compostable and all other packaging is fully recyclable. All the company’s recyclable wastes are shredded on site, given another life through composting and other eco-friendly processes. Bravo, One Planet Pizza, for leading by example, using innovative community supported fund-raising strategies, and putting so much hard work into developing such a successful product for the growing healthy vegan food market. You have made clear that every slice that your customers eat is a statement that they care for the environment and the lives of all animals.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-12-01   749 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-12-01

Braised Coconut Mushrooms, Potato and Pumpkin Soup, and Lemon-Ginger Tea

00:17:52
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Braised Coconut Mushrooms, Potato and Pumpkin Soup, and Lemon-Ginger Tea

Today, we would like to introduce to you some hearty dishes from Âu Lạc (Vietnam); the first dish makes use of mushrooms, namely Braised Coconut Mushroom and the other dish is Potato and Pumpkin Soup. We will also show you a Lemon Ginger Tea recipe to help keep you feeling well for the cold weather ahead. Let us start with the Braised Coconut Mushroom. The main ingredients are 140ml of fresh cocon
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-11-29   354 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-11-29

Dolly Vyas-Ahuja (vegan)- A True Voice for Ahimsa, Part 2 of 2

00:16:01
వెజ్జి ఎలైట్

Dolly Vyas-Ahuja (vegan)- A True Voice for Ahimsa, Part 2 of 2

With her endless enthusiasm, Dolly has become friends with virtually everyone on the who’s who list of the animal rights movement in India and the USA. One person she is particularly close to is the renowned author, environmentalist, social justice advocate, and animal activist Dr. Sailesh Rao, a Shining World Award for Earth Protection laureate, who is also one of the key originators of the Internet as we know it today. “He talks about all this methane that is going into the air. He’s also talking about us chopping down the forests. Now, every 10 seconds, the Amazon forest is being chopped down for animal agriculture. So, animal agriculture is the number one reason for ocean dead zones, habitat destruction, environmental devastation, and these things have to change.” Dolly’s activism has taken her around the world. In India, she delivered a rousing speech at the World Vegan Conference in New Delhi in July 2019, about the harmful effects of dairy. “And God, Lord Shiva, Lord Krishna, Lord Jesus, Lord Buddha is full of compassion and love. They're trying to teach that, do not harm anyone, do not separate a mother and a child. So, I think we really need to understand what God is trying to say. And that is to live with compassion. That should be number one.” Dolly recognizes that dairy consumption is deep-rooted in Indian culture, which is one reason why she is working hard on her documentary film as a way to change the misconceptions in her motherland. “Once people find out the truth of who they really are, which is compassion, they want to change. They start thinking about this deeply. And I think that veganism is such a powerful movement right now, and it's growing so fast, because, if we don't go vegan, we are hurting our planet, and we really need to secure it for our future generations.”
వెజ్జి ఎలైట్
2020-11-26   328 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-11-26

African American Veganism: Going Back to Their Roots

00:12:05
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

African American Veganism: Going Back to Their Roots

Historically, the diet of the ancestors of African Americans, was largely plant-based. This way of life was truly at one with nature as African’s lived in regions that were abundant with food that could be collected for their needs. Tadzoka Pswarayi, an International Development Consultant, and social and tech entrepreneur, explains this concept very well in her article entitled: “African vegans are a return to tradition,” where she shared her insightful opinion on how the diet of African Americans has changed since its origins in Africa. “Before farming started, Africans were known to be hunters and gatherers (the foundation of the paleo diet.) They would gather leaves, roots, tubers, corns, rhizomes, bulbs, seeds, buds, shoots, stems, pods or edible flowers. Nowadays, most African societies are carnatic (centered on meat) and meat features daily in the diets of most middle-class African families. But this culture is colonial. Until about five centuries ago, Africa remained mainly dependent on traditional food.” Famous African American vegan advocate, Louis Hunter. Mr. Hunter was in a very difficult situation, which led him to meeting Sarah and Dan Woodcock, who introduced him to veganism, and eventually helped him open the very first black-owned vegan restaurant called “Trio” in Minneapolis, USA. On the morning of May 31, Mr. Hunter fed more than 300 vegan meals, with love and compassion, to the peaceful protestors in the streets, many of whom had supported him during his difficult time. Mr. Hunter’s greatest ambition is to see people live healthier, happier lives and he believes the vegan diet can do that. The African American public health nutritionist and author Tracey McQuirter, who has been a vegan for 33 years, used her insights and knowledge, and created the “African American Vegan Starter Guide,” to share for free with the whole world, what a vegan diet can do for all of us. This guide is specifically for the African Americans, based on their cultural cuisines, however, it can be enjoyed by anyone, as the recipes and guidelines are a wealth of information for all. As our beloved Supreme Master Ching Hai once shared in the lecture, “We create everything that we want, if we live but in accordance with the law of the universe. Such is the power of just being vegan. Because that means we spare life, we want life, we want constructive energy, we don’t want destruction. So, vegan is the answer. This is something all Africans, and all citizens of the world can do. Be vegan. Be a world-saver.”
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-11-24   228 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-11-24

The Kind Bowl Vegan Café’s Singaporean Fusion Cuisine, Part 2 of 2 – Fragrant Herbal Rice & Delightful Vegan Chocolate Mousse

00:14:58
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

The Kind Bowl Vegan Café’s Singaporean Fusion Cuisine, Part 2 of 2 – Fragrant Herbal Rice & Delightful Vegan Chocolate Mousse

Chef Jessica Nguyễn, the owner of The Kind Bowl, opened the vegan café in June 2020 in Singapore to fulfill her passion for sharing quality plant-based foods with the world. Her mission is to raise awareness amongst the public of their social and environmental responsibilities to “Go Green” to reduce their carbon footprints for a sustainable world. Today, she will show us two more fascinating vegan fusion dishes. “The first recipe that I’ll be sharing is Fragrant Herbal Rice.” “First, chop all the herbs finely, and add olive oil in a mixing bowl and set it aside. Now, let’s toast the vegan fish or vegan ham until golden brown.” “You do not need to stir it; just let the vegan fish cook slowly until golden brown. Now, we mix all the ingredients together with the rice in the big bowl.” “After mixing the rice with all the ingredients, we will add the roasted pine nuts into the rice, and we just give it a mix. And that’s it.” “We will now prepare some delightful chocolate mousse. This delectable vegan dessert is an all-time favorite of people of all ages. Here’s where East meets West as we combine chocolate with coconut - a tropical fruit commonly found on Southeast Asia’s islands.” “Now, we’ll add the coconut cream into the mixing bowl, and we add the cocoa powder, sugar, syrup and mix the cream until it’s smooth. Whip it until it forms a mousse-like texture. Keep it chilled inside the fridge. Now, we crush the walnuts. Set aside the walnuts. (Next), we melt the chocolate over the boiling water. Let’s assemble the chocolate mousse cups. We’ll add a layer of crushed walnuts, and another layer will be the coconut cream and the last layer; we add the melted chocolate. And lastly, we use the rose petals as a topping. We put it in the fridge for 20 minutes for the best taste. Our delightful (vegan) chocolate mousse is now ready.”
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-11-22   234 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-11-22

Going Vegan - The Only Pandemic-Free Diet - in 21 Days, Part 2 of 2

00:15:52
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Going Vegan - The Only Pandemic-Free Diet - in 21 Days, Part 2 of 2

“Let food be thy medicine, and let medicine be thy food” is an adage famously spoken by Hippocrates, the Greek physician. Hippocrates is known as the “Father of Medicine.” It’s not surprising then, that the incredible healing properties of living a whole-food plant-based lifestyle can be seen in those who follow Dr. Neal Barnard’s 21-Day Vegan Kickstart program. He is a Shining World Compassion Award recipient. Whole foods are plant foods that are unprocessed and unrefined, or processed and refined as little as possible, before being cooked. Examples of whole foods include whole grains, tubers, legumes, fruits, nuts, and vegetables. Also, most people enjoy familiar flavors and taste experiences. So, it is a bonus to realize that being vegan does not mean any sacrifice in taste. With Heaven’s blessing, nowadays there are vegan versions of everything - from meatless bacon, pulled “pork” jackfruit, plant-based jerky, mock lobster, vegan eggs, vegan burgers, vegan chicken strips, vegan sausages, vegan hotdogs, konjac seafood, … you name it, there’s a delectable vegan version, not to mention the multitude of vegan dairy-replacement options. Supreme Master Ching Hai explained during The Real Love in 2011: “You see, eating animal flesh, meaning we are decreasing our love in our being, from our structure, holy structure. We are born from God, we were holy, we were true humans, we were true children of God. But if we eat the animals, then the mixing of blood types and genetic code between humans and animals makes us lose our status as the crown of creation, as true humans. As pure humans, the children of God, we are under direct connection with the Light, with the mighty Master power of the commanding center of the universe. We have absolute command over all under Heaven, because we were pure, and we’re children of God.” With all the research work done, it’s now time to take action. First of all, you want to clean out your refrigerator. Throw away any animal products like meat, eggs, dairy, honey, and any condiments that have animal products. Next, fill it with health-friendly foods like fresh legumes, vegetables, fruits, some meat and dairy alternatives, and so on. Make a trip to your local fruiterer or farmers market for the freshest and healthiest supplies!
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-11-17   323 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-11-17

The Kind Bowl Vegan Café’s Singaporean Fusion Cuisine, Part 1 of 2 – Fried Banana Blossoms and Vegan Krab Rice Noodles

00:18:29
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

The Kind Bowl Vegan Café’s Singaporean Fusion Cuisine, Part 1 of 2 – Fried Banana Blossoms and Vegan Krab Rice Noodles

Chef Hannah Nguyen, the owner of The Kind Bowl, opened the vegan café in June 2020 in Singapore to fulfill her passion for sharing quality plant-based foods with the world. Today, we are pleased to have Chef Hannah share with us some fun and exciting vegan fusion recipes. “The first dish is Fried Banana Blossoms, which is very similar to the traditional vegan fried fish fillet, only healthier.” “In a medium bowl, combine the seasonings and let the banana blossoms soak for two hours in the seasoning mixture. The ingredients are: 250 grams of banana blossoms (canned), one tablespoon of table salt, one tablespoon of mushroom seasoning, one teaspoon of pepper, one teaspoon of oregano, one tablespoon of lemon juice, half-liter of water [at] room temperature, and one standard square sheet of seaweed (Nori).” “For the dill dressing recipe, we have: one cup of vegan mayonnaise, one teaspoon of freshly squeezed lemon juice, four teaspoons of fresh dill, a quarter teaspoon of sea salt, a quarter teaspoon of black pepper, and lastly, one green parsley finely chopped. To make the dill dressing, place all ingredients in a small bowl and whisk to combine.” “Combine all the ingredients for the flour mixture into another bowl and stir it evenly. For the flour mixture, we have: half teaspoon of turmeric powder, 175 grams of (vegan) tempura mixed flour, one teaspoon of salt, one teaspoon of mushroom seasoning, and one teaspoon of chili powder, and lastly, 333 grams of cold water. Now coat the banana blossoms with the flour mixture. Then fry the blossoms on medium heat and then high heat until golden brown and crispy. The first dish is now complete.” “Beautiful viewers, the next dish that we are going to present is Vegan Krab Noodles, an iconic and enjoyable dish to Singaporeans.” “In a large pot filled with two liters of water, add the apples, pears, daikon radish, jicama, and simmer on low heat for at least one hour. When the broth is ready, discard the fruits.” “Heat up the frying pan and add the olive oil and chili padi and sliced ginger. Then fry the chili and the sliced ginger until a golden color. Once the sliced ginger and chili padi are golden, add the tomatoes, and fry the tomatoes and let it simmer for about five minutes. After the tomatoes have been cooked for about five minutes, we’ll add the pineapples in and the mushrooms, and we just let the ingredients cook on medium heat and simmer for about 10 to 15 minutes.”
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-11-15   1152 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-11-15

Protecting the Vulnerable During the COVID-19 Pandemic, Part 2 of 2

00:15:07
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం

Protecting the Vulnerable During the COVID-19 Pandemic, Part 2 of 2

Today, we will continue to examine other vulnerable groups at an elevated risk of exposure to COVID-19. Homeless people and those whose living conditions fall below basic standards, like informal settlements, are more susceptible to infections, while refugees and internally displaced people are probably the most at-risk. Fortunately, there are international agencies that provide services to these groups to help better minimize their possible exposure to COVID-19. The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) has scaled up projects to keep refugees and internally displaced people safe by providing life-saving support including clean water, medical care and personal protective equipment like masks. “You can see here there is a handwashing device which is not the usual one. We developed this one considering the response to COVID-19 so that there is less contact of hands with handwashing devices in the communal places.” Countries are also reaching out to support various humanitarian aid organizations. The government of Switzerland has donated US$1.8 million to the United Nations World Food Programme for food supplies for the Sahrawi refugees living in five camps near the Algerian town of Tindouf. About 20 young volunteers in Bolivia are participating in the “Adopt a Grandparent” campaign to help isolated seniors obtain vital resources. A joint report released in 2020, by the United Nations Environment Programme and the International Livestock Research Institute states, “About 60 percent of human infections are estimated to have an animal origin.” Furthermore, it explains, “While wildlife are the most common source of emerging human disease, domesticated animals may be original sources, transmission pathways, or amplifiers of zoonotic disease.” Our beloved Supreme Master Ching Hai has emphasized for many years that humans can stop zoonotic diseases by being vegan.
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-11-14   577 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-11-14

Kate Strong, Surpassing Barriers and Leaving Footsteps of Love, Part 2 of 2

00:11:05
వెజ్జి ఎలైట్

Kate Strong, Surpassing Barriers and Leaving Footsteps of Love, Part 2 of 2

Although Kate lived a privileged life of comfort in her youth, her first sight of others in famine brought her to tears, and a deep-seated passion to serve and improve the quality of life for all beings was deeply instilled in her life values. Kate Strong has a befitting name for a motivation speaker and coach, but Kate explains that mental flexibility is also a strength, or even placing oneself in a situation that we haven’t experienced before and following our hearts. “Being strong isn’t being forceful. Being strong is actually a shift in consciousness. So, we need to step away from the win/lose model. We need to step away from telling, you know, forcefully doing things. I think the strongest thing we can do is pause, reflect and start listening to our heart. Everywhere in the world, we’re seeing more logical ways of being. We need to start feeling things, we need to go with the hearts leading, rather than our body being used as a vehicle to carry our all-important heads.” Supreme Master Ching Hai also agrees that even after enlightenment, one must make an effort to help the planet and all beings in every way possible, whether it be sharing good news or contributing in any positive way possible. “Sometimes, I go to a different restaurant outside, Thai restaurant, something special, I bought a lot, bring home to the staff. And every day I give some $100 Hong Kong Dollars to the cleaner in my room. I hide it inside the towel. So, whenever she takes the towel, ‘Ah!’ Surprised. I said, ‘Thank you for cleaning my room. God bless.’” “Make the best of your time when you’re out, smiling to people, strangers. ‘Hallo,’ ‘good day,’ whatever. Say hallo to your taxi driver, ask him if he is OK, wish him luck for his business. Shake hands with your doorman, your concierge, where you live, in your building. Say hallo, smile big. Bring him a piece of (vegan) chocolate or something. Make the best of your time. Spread love. Don’t be afraid. That’s what you should do.” Kate Strong takes these words to heart as she makes it a daily habit to lift people’s moods and bring a smile wherever she may be.
వెజ్జి ఎలైట్
2020-11-12   1002 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-11-12

Going Vegan - The Only Pandemic-Free Diet - in 21 Days, Part 1 of 2

00:14:36
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Going Vegan - The Only Pandemic-Free Diet - in 21 Days, Part 1 of 2

On today’s episode, we’ll show you how easy it is to become vegan within 21 days using “the 21-day Vegan Kickstart program”. Why 21 days? Twenty-one days is all it takes to create a new habit – or drop an old one! To change a habit, such as eating meat, fish, eggs, or dairy, the Benevolent Supreme Master Ching Hai has given the following sage advice: “Any habit you can break in twenty-one days. So you know why Shakyamuni Buddha went to sit under the bodhi tree for forty-nine days. He just made sure. Jesus also went to the desert, for forty-nine days. Why forty-nine days? Seven-seven or seven-three. Remember God made the World in seven days?” The 21-day Vegan Kickstart program was masterminded by Dr. Neal Barnard, one of the leading health advocates in the United States and President of the Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM). “In this program, what I’d like to show you is how you can get foods working for you, and I’ll also show you an easy 3-week immersion program that we call the Kickstart. Just give healthy foods a try right now. Let’s kickstart your weight loss, kickstart your health. We can conquer those less than healthy habits. Your body really can heal.” The old adage that “we are what we eat” is true. You can immediately tell the difference if you stay on a healthy wholesome plant-based diet and stay away from animal products for a few days. Thus, having “meat” from a dead body can turn your own body into a piece of dead meat sooner than you think. A study of the 21-day Vegan Kickstart program was conducted on healthy people in 2017, when Joanne Evans made a presentation to colleagues at George Mason University in Fairfax, Virginia, about the health benefits of adopting a vegan diet. Nineteen nurses joined the study, eager to testify to science. After being on the plant-based diet for 21 days, 86% of participants lost weight and had an average drop of 24 points in cholesterol with 8 participants dropping 31 to 59 points in the 3 weeks. This study was published in the March 2017 issue of the American Journal of Nursing.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-11-10   762 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-11-10

Vegan Bachelor’s Pot

00:26:43
లవ్ గిఫ్ట్

Vegan Bachelor’s Pot

Today, we are lucky to have a glimpse of those days in Yang Ming Mountain in 1992, when Supreme Master Ching Hai set aside Her precious time to demonstrate a simple and aesthetically pleasing dish: “Vegan Bachelor’s Pot.” “Now I’ll show you how to cook. It is very simple. Whatever vegetables that are available, you can throw them in. It doesn’t have to be these particular vegetables. Just similar ones are fine. Basically, it’s like that. So, whatever you like, throw them in. Cut them all up and stir fry it in some oil. After stir frying it, simmer it for a while. Then, just add more water. Add water and seasonings and simmer for about 20 minutes.” “These are wheat gluten. You can use any kind of gluten you like. These are the proteins, mix the protein and vegetables together. You can use any combination of (vegan) protein and vegetables. You can also use coriander or toon leaves to replace onions. You can also add basil. This dish is called ‘Bachelor’s Pot.’ You see, when I was single, this was what I had every day.” “What’s great about this? Well, you don’t have to wash vegetables and cook every day. You only need to wash once and cook once, and you’re set for three, four, or five days.” “When cooking, don’t talk like me and remember to recite the Five Holy Names. They are the best seasoning.” “I think it’s better to add the seasonings first, let it simmer, then add water. That way, the flavors will get into the food. But keeping it in the fridge for a few days will also enhance the flavor. So, don’t worry. How much salt you put in depends on your taste. I think I’ll just add a little. It will make a difference; this is a natural flavor enhancer made from fruits. It’s fine to add some and you can add more if you like. Then the sugar. Sugar is a must. Since we have a large amount of food, it’s OK to put more. If it’s not good enough, of course, you should add more. You can add more later. This is five spice powder and this is tomato ketchup. You can add more of it while cooking if you think the flavor is lacking.” “Here we have black pepper. Save it for later, or you can add it now. As for the fermented bean curd, you decide on how much to put based on the amount of food and personal liking. Fermented bean curd has a strong flavor.”
లవ్ గిఫ్ట్
2020-11-08   825 అభిప్రాయాలు
లవ్ గిఫ్ట్
2020-11-08

Kate Strong, Surpassing Barriers and Leaving Footsteps of Love, Part 1 of 2

00:11:03
వెజ్జి ఎలైట్

Kate Strong, Surpassing Barriers and Leaving Footsteps of Love, Part 1 of 2

“My name is Kate Strong. I help individuals and corporations to remove the glass ceiling off their potential, so they can live a thriving and sustainable life.” Vegan role model Kate Strong is a living example that anyone can be ordinary and extraordinary in the same breadth. Her down-to-earth attitude is coupled with high altitude goals and dreams. As a triathlete, mentor and entrepreneur, Kate takes on the mind set of “Use your talents to empower yourself. Be independent, then help others do the same.” Not only does Kate “talk the talk” but she also “walks the walk” with a gold medal finish at the “Weihai ITU Long Distance Triathlon World Championships” in 2014. “We need to really connect our minds. We need to connect our hearts, and do what we know is best for ourselves. If we all center ourselves, and if we all look after ourselves, ultimately, the world will be a better place because no one would be ill.” “I truly believe that we can all live an abundant life, whilst also leaving the world a better place, both environmentally, socially, and economically. So, by living my life that ‘every being thrives,’ it’s important for me to vocalize how to do that.” Kate Strong lives a highly active life, showing others through example that a plant-based wholefoods diet is healthy, tasty and available in every corner of the world. Kate’s encouraging support of staying in a positive frame of mind and living for the moment inspires many followers to let go of old habits and embrace a higher way of life. She teaches that we are the only ones who can change ourselves today, and not to wait for outside circumstances to change first. With this mindset, the outside circumstances change automatically.
వెజ్జి ఎలైట్
2020-11-05   318 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-11-05

The Trinity of Plant-Based Education: Liberation from an Animal Diet 

00:14:17
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

The Trinity of Plant-Based Education: Liberation from an Animal Diet 

On today’s program, we review three different books, all of which express the same powerful message for the physical, emotional, and ecological benefits of a plant-based lifestyle. These three books are, “Eating Animals” by Jonathan Safran Foer, “The Engine 2 Diet” by Rip Esselstyn, and “The China Study” by T. Colin Campbell, PhD and Thomas M. Campbell II, MD. The author discusses what it means to eat meat, coming from an inhumanely industrialized system, which causes immense suffering to animals and rampant destruction of the environment. “Eating Animals” quickly became a New York Times bestseller, and later formed the basis for a documentary of the same title. The film is directed by Christopher Quinn, and narrated and co-produced by renowned actress, Natalie Portman, who, after reading the book, immediately switched from a vegetarian diet to being fully vegan. Our next book is, “The Engine 2 Diet” by Rip Esselstyn. Rip is a former Austin, Texas, USA firefighter, professional triathlete and health activist. Through “the Engine 2 Diet” program he developed, he transformed the wellness of the entire Austin Fire Department. “The Engine 2 Diet” is a low-fat, plant-based plan that seeks to prevent or even reverse illnesses such as heart disease, diabetes, Alzheimer’s, and cancer. For over 40 years, Dr. T. Colin Campbell, has been on the forefront of nutrition research and the advocacy of a low-fat, whole food, plant-based diet. His legacy, “The China Study,” is one of the largest, most comprehensive studies on the relationship between nutrition and cancer, heart, and metabolic diseases ever conducted. It was launched through a partnership between Cornell University, Oxford University, and the Chinese Academy of Preventive Medicine, using data collected over a 20-year time span. In conclusion, these three inspirational books take the readers on different excursions of discovery concerning the food we eat, along with the effects it has on humans, the animals, and the Earth. The unifying message is clear: For us to prosper in health and happiness, we must quickly turn away from meat, dairy, fish, and eggs and embrace the life-saving, benevolent vegan diet today!
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-11-03   460 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-11-03

Traditional Indonesian Savory Snack: Crispy Fried Vegan Pastel

00:18:16
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Traditional Indonesian Savory Snack: Crispy Fried Vegan Pastel

Welcome to today’s show, where we will show you how to make a traditional Indonesian snack, crispy fried pastel. Pastel is a delicious savory snack that is sold by street vendors and in markets throughout Indonesia. It consists of a thin pie crust filled with vegetables and then deep-fried. “Today, I invite all of you to join me in making one of Indonesia’s favorite snacks called pastel. When making pastels, we will go through two processes. The first is making the outer dough, and the second process is making the filling.” “We will dice the potato into small pieces like cubes. Next, we are going to cut the carrot.” “Next, we’re going to cut the celery.” “The ingredients for the filling are ready now. We will then make the dough for the skin. First we will use 500 grams of flour. Then we will put 100 grams of (vegan) margarine. Next, we will also add one teaspoon of salt. After that, we’ll add water a little at a time while stirring. We’ll keep kneading it until it becomes a smooth paste, and there’s no leftover flour.” “Then we leave it. We cover it with a cloth. While waiting, we will make the filling. Next, we’re going to cook all of these together.” “We’ve already let our dough rest for 20 minutes; it has become bigger like this.” “And then we divide it into several portions. We are going to shape it into a round ball. We flatten it more or less like this and then we fill it.” “First, we fold it like this, and we seal the edges tightly. Then from one end, we crimp the edges like a rainbow.” “I will put oil in the pan. We pour the oil to fill half of the pan. OK. We can turn on the fire.“ “We will now put one into the oil, and it starts frying, then we can put some more. We leave them, but we also can’t let them stick together. So we need to separate them and then let them continue frying. And we can reduce the fire when it looks slightly golden brown like this, then we can try to flip it.” “Tadaa! This is one of our very delicious Indonesian snacks, pastels. Thank you for watching.”
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-10-28   459 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-10-28
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్