తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Viewers are introduced to such delectable dishes as Mushroom Stroganoff with Papparadelle Pasta, Japanese Vegan Oden, an array of raw food treats and much, much more as enthusiastic chefs demonstrate how they prepare sumptuous and nutritious, plant-based international cuisine. We also get to travel the world, visiting vegan festivals and fun-filled travel destinations. And get the latest in the growing trends in compassionate, cruelty-free lifestyles—including cosmetics, fashion, and exciting new food products!

Fancy Raw Vegan Cuisines from Israeli Nutritionist, Moran Bar-Lev (Vegan), Part 1 of 2 - Zucchini Lasagne with Tomato Sauce and Macadamia Nut Sauce

00:17:02

Fancy Raw Vegan Cuisines from Israeli Nutritionist, Moran Bar-Lev (Vegan), Part 1 of 2 - Zucchini Lasagne with Tomato Sauce and Macadamia Nut Sauce

Today, we are delighted to have Ms. Moran Bar-Lev, a renowned therapist and nutritionist from Rehovot, Israel, to show us how to make some yummy raw vegan dishes. Moran became a vegan when she was 21 years old after she realized the cumulative damage to health from eating meat and dairy products. When she was 22, she became a raw vegan, and her body has since enjoyed better health, been lighter, and packed with high energy. Now, Moran, a raw vegan, will show us how to make the yummy and nutritious raw vegan lasagne. “Hi, everybody. My name is Moran, and I’m from Israel. So, I’m doing it when I have a dinner with a friend, when I’m going to an event, when I’m going to have some family dinner or holiday, and then I make it. And it's fancy, and it's tasty, and it's beautiful.”
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-01-26   47 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-01-26

Vegan Delicacies to Usher the Lunar New Year, from Singapore, Part 2 of 2 - Nine-layer Colored Cake and Jicama Bamboo Shoots Dumplings (Soon Kueh)

00:16:05

Vegan Delicacies to Usher the Lunar New Year, from Singapore, Part 2 of 2 - Nine-layer Colored Cake and Jicama Bamboo Shoots Dumplings (Soon Kueh)

In this cheerful season, the Singaporean people also enjoy wonderful variations of delicacies from different regions and sometimes new fusion invented by creative people. Last week, we were delighted to have Chef Law Bee Tiong shared with us two delicious vegan treats, Longevity Red Turtle Cake (Ang Ku Kueh), and Fragrant Pan-Fried Radish Cake. Today, he will continue to demonstrate another two delicacies. “The first snack is a nine-layer cake. It is a steamed colored cake that Singaporeans love to eat. They symbolize continuous growth and prosperity.” “Next, I will show you how to make ‘Teochew Soon Kueh,’ or Jicama Bamboo Shoots Dumplings. Bamboo shoots represent peace.” “They look amazing! Let’s Be Veg, Go Green, to Save Our Planet and have a vegan and peaceful year ahead!”
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-01-19   170 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-01-19

Vegan Delicacies to Usher the Lunar New Year, from Singapore, Part 1 of 2 - Longevity Red Turtle Cake (Ang Ku Kueh) and Fragrant Pan-Fried Radish Cake

00:15:44

Vegan Delicacies to Usher the Lunar New Year, from Singapore, Part 1 of 2 - Longevity Red Turtle Cake (Ang Ku Kueh) and Fragrant Pan-Fried Radish Cake

The Lunar New Year, also known as the Spring Festival, is just around the corner. Asian people around the world celebrate this grand festival with goodies, family reunions, parades, splendid fireworks, and cultural performances. Consisting of diverse ethnic groups. Singapore celebrates the New Year Festival with blended traditions and cultures. In this cheerful season, the Singaporean people also enjoy wonderful variations of delicacies from different regions and sometimes new fusion invented by creative people. Today, we are delighted to have Chef Law Bee Tiong to share with us how to make the Singapore-style Longevity Red Turtle Cake and Fragrant Pan-Fried Radish Cake. Impressive! These local delicacies will surely bring a smile to anyone who enjoys them. Let’s make a wish together for a vegan world where all beings will co-exist in peace, beauty, and compassion.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-01-12   278 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-01-12

Building a Peaceful Planet for All Beings – Be Vegan to Win with the Lewandowskis

00:14:41

Building a Peaceful Planet for All Beings – Be Vegan to Win with the Lewandowskis

Today’s episode from our series, “Building a Peaceful Planet for All Beings,” will feature the Lewandowski family, as a showcase of the dedicated citizens of the inevitable dream world we are building. Kristine, a 13-year-old vegan, competitive swimmer and animal lover from Switzerland has been a vegetarian/vegan since she was born. “It is rather easy, because everybody supports me and also, I have friends everywhere, who are also vegan.” As a nutritionist, Sonja shares some tips for all moms, on how to manage with vegan children. “The first tip I can give is that when a child comes and says: ‘I want to eat vegan!’ then it is entirely OK. And nowadays, the switch to a vegan diet is very easy. There are more and more (vegan) products, in restaurants, everywhere you go. It is possible to eat vegan. The second tip I can give, is that you can look up recipes on the internet, so you can convert your family’s favorite recipes into vegan dishes.”
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-01-07   138 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-01-07

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలుడాగీస్ మరియు మానవుల కోసం - రెయిన్బో వెజ్జీ రోల్ మరియువేగన్ మాచా క్రీమ్ రోల్

00:18:20

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలుడాగీస్ మరియు మానవుల కోసం - రెయిన్బో వెజ్జీ రోల్ మరియువేగన్ మాచా క్రీమ్ రోల్

న్యూ ఇయర్ కేవలం మూలల చుట్టూ ఉంది, మరియు నా మానవ పిల్లలు కొన్ని రుచికరమైన విందులు చేస్తున్నారు మొత్తం కుటుంబం కోసం. మీకు ఇప్పటికే నోరు ఊరుచున్నదా?
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-29   452 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-29

జపాన్ జరుపుకుంటున్నారువెజ్ హీరోస్: శాఖాహార పురస్కారాలు - జపాన్

00:13:43

జపాన్ జరుపుకుంటున్నారువెజ్ హీరోస్: శాఖాహార పురస్కారాలు - జపాన్

ప్రతి సంవత్సరం, జపాన్ శాఖాహారం అవార్డుల వేడుకలు కలిగి ఉన్నది ఉంది అద్భుతమైన వ్యక్తులకు మరియు కంపెనీలకు ఏవై తేవెజ్ ఉద్యమం ను వేగవంతంగా చేయుచున్నారొ వారికి సంబరాలు జరుపుచున్నారు దేశవ్యాప్తంగా. ఈ పెద్ద ఎత్తున విందు సంఘటనలు జరిగాయి వేగంగా అవకాశము పొందుతోంది ఒక వెజ్ డైట్ మరియు లైఫ్ స్టైల్ యొక్క ప్రాముఖ్యత అవగాహనం పెంచడంలో జపాన్ మరియు వెలుపల కూడ.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-28   195 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-28

ఈ క్రిస్మస్ కు- వేగన్ గా ఉండుటకు జీవితబహుమతిని గా సంబరాలుజరుపుకోండి

00:20:03

ఈ క్రిస్మస్ కు- వేగన్ గా ఉండుటకు జీవితబహుమతిని గా సంబరాలుజరుపుకోండి

రెయిన్ డీర్స్ సిద్ధంగా ఉన్నాయి మరియు బహుమతులు ప్యాక్ చేయబడ్డాయి. శాంటా తన మార్గంలో ఉన్నాడు మనందరికి కారుణ్య మరియు ప్రేమపూర్వక కారణాలను గురించి గుర్తు చేయడానికి మేము క్రిస్మస్ జరుపుకుంటాము మరియు అతని అద్భుతమైన సహాయకుడు, పొట్టివాడు ఈ సంవత్స రము యొక్క వీగన్‌ క్రిస్మస్ వార్తలను పంచుకొనుటకు సంతోషిస్తున్నాము!
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-24   263 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-24

A Radiant Christmas with Raw Vegan Spanish Turrón: Almond Bar with Coconut, and Chocolate Bar with Chia Seeds & Hazelnuts

00:22:38

A Radiant Christmas with Raw Vegan Spanish Turrón: Almond Bar with Coconut, and Chocolate Bar with Chia Seeds & Hazelnuts

We are grateful for Heavenly blessings each passing day as we count down to Christmas when we honor the birthday of Lord Jesus Christ. As we commemorate the significance of this great Noble Saint, we honor His teachings and rejoice. Turrón, a nougat-like bar, is an exquisite traditional dessert from Spain, a perfect offering for your family and friends in this holiday season. Today, Spanish vegan actress Esther Méndez and her adorable daughter, Amor, who has been vegan since birth, would like to present two variations of this treat: Almond Coconut Turrón and Chocolate Hazelnut Turrón.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-22   176 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-22

Building A Peaceful Planet for All Beings –– with Animal Justice Champion “Animal Rebellion,” Part 2 of 2

00:19:54

Building A Peaceful Planet for All Beings –– with Animal Justice Champion “Animal Rebellion,” Part 2 of 2

Based on the consensus of the scientific community at large, animal agriculture is the leading cause of the climate emergency. That is why for the first target during its two-week-long October Rebellion event in October 2019, Animal Rebellion chose UK’s oldest and largest meat market, London’s Smithfield Meat Market. The second place it demonstrated at was the Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA). It asked the government to end subsidies for the livestock and fish industries, to encourage farmers to switch to growing crops, and to help them with the transition. “Please, we ask you, consider the world you want to leave behind for your children. We hope you’ll join us in this fight for peace, freedom, and a better, brighter future.”
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-16   315 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-16

Korean Specialties from Loving Hut Songchon, Part 2 of 2 – Veggie Bibimbap with Soy Bulgogi (INT)

00:26:39

Korean Specialties from Loving Hut Songchon, Part 2 of 2 – Veggie Bibimbap with Soy Bulgogi (INT)

Today, Chef Shon Sang-young will introduce another popular dish, which is well loved by their customers. "I've been vegan for ten years. I became vegan because I didn’t want to live at the expense of any animals. I was so happy when Loving Hut Songchon opened in the nearby area. 'Bean Sprouts Bibimbap' is my favorite here. It’s full of vegetables, so deliciously cooked." Bibimbap is a traditional Korean dish, a rice bowl topped with various vegetables and chili paste. Loving Hut Well-being Songchon makes bibimbap with organic brown rice topped with vegetables and served with a side dish - Korean-style vegan BBQ beef, also known as Soy Bulgogi. Let’s watch the cooking demonstration.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-15   225 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-15

Building A Peaceful Planet for All Beings –– with Animal Justice Champion “Animal Rebellion,” Part 1 of 2

00:22:10

Building A Peaceful Planet for All Beings –– with Animal Justice Champion “Animal Rebellion,” Part 1 of 2

Animal Rebellion was established in June 2019 by eighteen leading social justice groups in the UK, broadly known as the Rebellion Alliance. Both groups, Animal Rebellion and Extinction Rebellion, plead with the government to declare climate change as an emergency, to act with urgency to slash emissions to “net-zero” by 2025, and to set up a citizens’ assembly with legislative power. "Animal Rebellion’s goal is a world where all animals, all beings are free from exploitation and oppression.… We all need a stable climate to survive. And Animal agriculture is the leading cause. …So, the only way we can address the climate emergency is by first addressing the animal emergency, and the strategy that we’ll be using will be non-violent direct-action civil disobedience. When we do these actions, we really force the public to listen, and to hear this narrative that we are telling."
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-09   217 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-09

Korean Specialties from Loving Hut Songchon, Part 1 of 2 – Perilla Seed Noodle Soup and Cold Bean Soup with Rice Noodles (INT)

00:25:11

Korean Specialties from Loving Hut Songchon, Part 1 of 2 – Perilla Seed Noodle Soup and Cold Bean Soup with Rice Noodles (INT)

Today, we are going to visit Loving Hut Well-being Songchon located in Songchon-dong, north of Daejeon. This cozy and neat Loving Hut was opened ten years ago by Chef Shon Sang-young. As the name “Well-being” suggests, the restaurant seeks to provide customers with a healthy menu using carefully selected ingredients. Every dish in the Loving Hut uses purified clean water. We use Andean salt that is free from heavy metals and fine plastics, and specially-made bamboo salt. And raw sugar instead of refined sugar is used. I make my own sunflower seed oil, such as sesame oil and perilla oil. I also make soybean paste, soy sauce, and red pepper paste twice a year with carefully selected beans and salt. Now, Chef Shon will demonstrate two popular dishes served at Loving Hut Well-being Songchon, Perilla Seed Noodle Soup, and Cold Bean Soup with Rice Noodles.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-08   263 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-08

Vegan World Series - Vegan Japan: The Sun Rises for a Brand New Era, Part 2 of 2

00:17:02

Vegan World Series - Vegan Japan: The Sun Rises for a Brand New Era, Part 2 of 2

"It is humans who have been creating global warming. I think that the campaign to stop eating meat altogether will be a catalyst for the Earth to get back to its original state. I hope that gradually people will be able to change their diet to vegetarian." With loving and wise leaders such as Her Excellency Miyuli, and bold, noble steps by the government, we are encouraged to see Japan join its rightful place as a world contributor in ethics and responsible governance. In response to the growing inquiries from customers for vegan and vegetarian food, many companies have launched various kinds of plant-based products in Japan. As one of the leading countries in the beauty industry, Japan also offers a great selection of vegan skincare and makeup products. Being a top fashion hub in the world, Japan also has vegan brands of shoes and bags.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-03   299 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-12-03

Vegan World Series - Vegan Japan: The Sun Rises for a Brand New Era, Part 1 of 2

00:17:24

Vegan World Series - Vegan Japan: The Sun Rises for a Brand New Era, Part 1 of 2

As we will learn today, Japan has more recently accelerated the vegan trend. Indeed, it is becoming increasingly easy to find vegan cuisine to satisfy your taste buds, across the major cities in Japan. You can even find a vegan café and vegan noodle shop at Haneda and Narita International Airports! As we delve into the history of veg and vegan food in Japan, is that traditionally, for over 1,200 years, Japan’s agricultural and dietary practices were deeply rooted in a spiritual and mostly plant-based way of life. In Japanese, “ryori” means cooking or cuisine, and “shojin” coming from the Sanskrit word “vyria,” meaning to have goodness and keep evil away. Shojin Ryori has become a very important part of traditional and modern Japanese culture.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-26   472 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-26

Reverend Beth Love’s Vegan Dishes for a Heartwarming Thanksgiving, Part 2 of 2 – Chai Pecan Pie with a Raw Crust

00:16:24

Reverend Beth Love’s Vegan Dishes for a Heartwarming Thanksgiving, Part 2 of 2 – Chai Pecan Pie with a Raw Crust

For this coming Thanksgiving, would you like to treat your friends and family with a delicious and nutritious vegan pie? It is awesome! Reverend chef Beth love will continue to show us how to make the healthy and delicious Chai Pecan Pie. “Baked pies are delicious. But usually to get a baked pie crust, you have to put a lot of fat in it, which is not necessarily good for human health. So, I like to make a raw nut crust because then the fat is in the nut, so it’s healthy for humans. We’re going to use almonds, pecans. We’re going to use a little bit of dates.”
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-24   344 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-24

The Future is Vegan - Veggie Pride Parade in New York City, Part 3 of 3

00:13:40

The Future is Vegan - Veggie Pride Parade in New York City, Part 3 of 3

In today’s show, we’ll introduce you to the fun part of the event, with contributions from artists, both professional and amateur. Let’s first check out the Costume Contest. The event organizer also arranged programs performed by professional artists who are waiting to treat us. Other than the stage program, there was also a table exhibition which included 40 exhibitors at the 2019 Veggie Pride Parade. About two thirds of them are grassroots organizations. It is very encouraging to find new grassroots organizations sprouting up every year. Indeed, the vegan landscape has changed so much compared to what it was a decade ago, thanks to all the heroes that we saw in the show and many others who have adopted a vegan lifestyle that benefits all.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-19   225 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-19

Reverend Beth Love’s Vegan Dishes for a Heartwarming Thanksgiving, Part 1 of 2 – Raw Eight-Layer Pasta Salad

00:18:11

Reverend Beth Love’s Vegan Dishes for a Heartwarming Thanksgiving, Part 1 of 2 – Raw Eight-Layer Pasta Salad

As the founder of "Eat for the Earth," she devotes her time and energy to this social movement that collaborates with institutions to adopt policies and practices to promote an environmentally sustainable plant-based lifestyle to protect all life on Earth. With the Thanksgiving holiday season just around the corner, Reverend Chef Beth Love will demonstrate a creative, colorful, tasty, and nutritious eight-layer pasta salad for the Thanksgiving gathering. The eight-layer pasta salad is going to have four different types of raw vegetable pasta and three different sauces plus some things on the top. And it's going to be a showstopper on your Thanksgiving table.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-17   172 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-17

The Future is Vegan - Veggie Pride Parade in New York City, Part 2 of 3

00:13:26

The Future is Vegan - Veggie Pride Parade in New York City, Part 2 of 3

“The Veggie Pride Parade in New York City is a forum for ideas, we are talking about the virtues of being a vegan.” Every year, the event organizers work hard to compile a list of speakers, in order to keep up with what’s going on in the vegan community. The speakers range from vegan elites who play key roles in driving recent events, to grassroots leaders and people running vegan businesses, to media and professionals. It’s very informative to hear about veganism from different perspectives, covering issues such as environmental protection, animal agriculture, and nutrition. Today, we will showcase some speakers from the Veggie Pride Parade of recent years.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-12   239 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-12

Wondrous Nature’s Gift: Coconut, Part 2 of 2 - Appealing 5-Colored Sweet Soup and Coconut Rice Cake

00:18:21

Wondrous Nature’s Gift: Coconut, Part 2 of 2 - Appealing 5-Colored Sweet Soup and Coconut Rice Cake

Particularly in Âu Lạc (Vietnam), coconut not only elevates the fried and stew dishes but is the main ingredient in almost all the sweet soups and vegan cakes. We now invite you to watch the making of the appealing 5-Colored Sweet Soup and Vegan Coconut Rice Cake in our program today. Making the 5-colored sweet soup consists of three steps. The first step is to cook the soup. Let's make the vegan jelly! Now, we'll be making the tapioca strings. Add some roasted peanut, shredded jackfruit, and coconut meat. Then pour the sweet soup on top. Now, we're completed the 5-colored sweet soup! Next, sister Mai will demonstrate how to make steamed coconut rice cake-one of the traditional cakes in Âu Lạc.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-10   1656 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-10

The Future is Vegan - Veggie Pride Parade in New York City, Part 1 of 3

00:13:46

The Future is Vegan - Veggie Pride Parade in New York City, Part 1 of 3

Veggie Pride Parade (VPP) NYC was inspired by the VPP in Paris. The cheerful and party-like gathering sets a peaceful atmosphere for the veg movement. Veggie Pride Parade in New York City was awarded “Event of the Year” in 2008 and 2009 by VegNews and has been the favorite veg event ever since. Parade participants are encouraged to dress up in costumes and wear sign boards announcing their pride in their veg lifestyle. We want people to see us and be like, “Yeah, we want to be a part of this group – they look good, they smile, they have fun, they’re happy. That’s what veganism is all about.”
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-05   339 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-05
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్