ఇది మా సౌందర్య జ్ఞానమును సంతృప్తిపరిచే సాంస్కృతిక సాఫల్యం, అది తెలుసుకోవడంలో అంతరం మరియు ఆ అందంను కనిపెట్టడంలో మాకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది.- జార్జ్ విల్హెల్మ్ ఫ్రెడరిక్ హెగెల్

సంస్కృతి దాని స్వంత శక్తుల మనస్సును కలిగి ఉన్న అన్ని అంశాలని సూచిస్తుంది; భాష విమర్శకుడికి ఇస్తుంది, మరియు టెలిస్కోప్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్తకు ఇస్తుంది.- రాల్ఫ్ వాల్డో ఎమెర్సన్

జ్ఞాన విలువైన రాళ్ల స్ఫటికీకరణ; సంస్కృతి విలువైన రాళ్ల యొక్క మెరుపు.- రవీంద్రనాథ్ టాగోర్

ఛానెల్ను విశ్లేషించండి

The Mapuche: The People of the Earth, Part 1 of 2

00:15:36
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Mapuche: The People of the Earth, Part 1 of 2

The Mapuche have resided in modern day Argentina and Chile for over 2500 years. They make up the largest group of indigenous people in Chile, accounting for approximately 10% of the population. Another 300,000 reside in Argentina. The rituals and cultural traditions of the Mapuche people are designed to enable them to live in harmony with the stars, the earth and all her inhabitants. They believe humans and all animals, from the largest to the smallest insect, can only exist through the grace of a higher spiritual power. Humans are also viewed as essential and integral parts of everything that surrounds them, in the skies and on the earth.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-04-11   6290 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-04-11

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

00:19:22
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

The Benedictine Abbey of Admont was founded in 1074 by Archbishop Gebhard of Salzburg. It is now the oldest remaining monastery in Styria, Austria, and one of the largest neo-Gothic sacred buildings in the country. The name Admont comes from the Latin word “ad montes,“ which means “at the mountains.” Situated amidst the gorgeous mountains of Gesäuse National Park, the magnificent Admont Abbey gloriously represents the Rule of St. Benedict of Nursia: “So that in all things God may be glorified!”
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2019-07-30   2399 అభిప్రాయాలు
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2019-07-30

పవిత్ర పాటలు : క్రిస్మస్ పాటలు

00:19:13
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

పవిత్ర పాటలు : క్రిస్మస్ పాటలు

ఒక్క పేరు ఉంది నేను వినడానికి ప్రేమించుచున్నాను, దాని విలువను పాడటం నేను చాలా ప్రేమించుచున్నాను. ఇది నా చెవిలో సంగీతం లాగా ఉంది, భూమిపై మధురమైన పేరు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-12-25   334 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-12-25

Bribris-indigenous of Costa Rica

00:14:50
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Bribris-indigenous of Costa Rica

The proud Bribri cultural legacy passes from one generation to the next through an oral tradition. This indigenous group has a strong bond with Mother Earth. Their language is called Bribri, which approximately 60% of the residents of the Talamanca Bribri Indigenous Reserve speak. Within the Bribri, people belong to different clans, and membership is based on the clan affiliation of one’s mother. Today, the Bribri remain an agricultural group, and besides corn, raise tubers, cacao, bananas, pejibaye, yucca, rice, and beans. Their belief regarding their origin as a people has agricultural roots. There is a belief among the Bribri that all are equal and that humans are not above the trees or water in the forest in terms of importance. As a result, nature is treated in a reverential manner.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-12-11   120 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-12-11

Celebrate Thanksgiving by Giving Thanks for Life

00:13:19
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు

Celebrate Thanksgiving by Giving Thanks for Life

Thanksgiving Day is an annual national holiday in the United States and Canada. According to the People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), more than 46 million turkeys are killed annually for Thanksgiving. Can you believe that in the 21st century, some human beings are so insensitive to suffering and brutality? There are so many plant-based food options you can explore for your celebration of gratitude. If you truly want to express your gratitude for God’s blessings with a feast, I would suggest that killing my kind for food, or any animal for that matter, is totally inappropriate. So, it’s time to break from that old tradition and try something new. And one of those is to Adopt Turkey instead of eating one.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-28   177 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-28

Where Does the Inner Peace Come From? Part 2 of 3 November 11, 1989, Brazil

00:31:43
జ్ఞాన పదాలు

Where Does the Inner Peace Come From? Part 2 of 3 November 11, 1989, Brazil

If you want peace and love and Heaven within, you should devote your time one or two hours every day, so that you know the Heaven inside. You stay at your house and meditate – enjoy the peace and bliss within yourself. The same as we have to save some time, reserve some time to enjoy the food and enjoy the drink. We must save some time to enjoy the bread and water of life – heavenly bread. So, meditation is just to reserve some time to enjoy God’s blessing. The more we enjoy God’s blessing, the smoother our lives, the more healthy our mentality, the more intelligent we become.
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-27   399 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-27

Anna Pavlova: The Will to Dance

00:15:04
సక్సెస్ మోడల్స్

Anna Pavlova: The Will to Dance

In the cold Northern Russian winter of 1881, Anna Pavlova was born. Upon graduating in 1899, at age 18, Anna entered the Imperial Ballet, known today as the Ballet Company of the Mariinsky Theatre in Saint Petersburg, one of the most famous ballet companies in the world! Her wonderful charisma and the moving emotions conveyed through dance live on in the memories of all who saw her perform, in the choreographies she arranged or inspired, and in the notes of the eternal “Swan Lake.” For little Anna, the thin child of Theatre Street, the task she set out to achieve, though huge, was realized through the power of her strong determination.
సక్సెస్ మోడల్స్
2019-10-27   655 అభిప్రాయాలు
సక్సెస్ మోడల్స్
2019-10-27

Friends of Eternity – A GATHERING WITH SUPREME MASTER CHING HAI AND CHERISHED ARTISTS

00:20:04
గమనార్హమైన వార్తలు

Friends of Eternity – A GATHERING WITH SUPREME MASTER CHING HAI AND CHERISHED ARTISTS

In Her overflowing love for the world’s artists, Supreme Master Ching Hai invited celebrated artists who have worked with our Supreme Master Ching Hai International Association and Supreme Master Television in the past for a special friendly gathering on Tuesday, October 1, 2019.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-11   4117 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-11

Children of the Forest: Central Africa’s Baka and Mbuti Peoples

00:17:58
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Children of the Forest: Central Africa’s Baka and Mbuti Peoples

Both the Baka and the Mbuti see the forest as their spiritual father and mother. They are a semi-nomadic group who have historically lived by foraging in the forest to supply all their needs. Whether Mbuti or Baka, everyone participates in the making of music as part of their every day interaction with others in their community and the forest. The Mbuti are categorized as a peaceful society for several reasons. Social customs are built around sharing, cooperating, interdependence, and avoiding disharmony with other groups of forest dwellers.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-10-09   163 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-10-09

Create a Permanent Heaven for Yourself and Later Generations , Part 4 of 4, March 3, 1992 , Singapore

00:22:31
జ్ఞాన పదాలు

Create a Permanent Heaven for Yourself and Later Generations , Part 4 of 4, March 3, 1992 , Singapore

When the Buddha was alive, He had many disciples, and even His disciples could work miracles. And Jesus promised His disciples that whatever He did, they could do the same. Therefore, we owe it to mankind to practice the way Christ did, the way Buddha did. And because I owe it to mankind to attain what I have attained today, I have to share it with you. I am happy to share it with you. Whoever likes to share it, I’m happy to devote my time, my attention, my energy, even my health, my finances to you, without any request in return, except that you work for it for the benefit of yourself and for the world that we live in.
జ్ఞాన పదాలు
2019-08-29   1401 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-08-29

Yezidism: A Rich Spiritual Tradition and Its People, Part 2 of 2

00:15:00
జ్ఞాన పదాలు

Yezidism: A Rich Spiritual Tradition and Its People, Part 2 of 2

The spiritual life of the Yezidis has been preserved primarily by oral tradition. Therefore, it is a living religion of the spirit which only recently has been recorded into texts. But there are guardians of the sacred textual tradition of Yezidism, and they are called the Qewwals, literally meaning “professionals of the world.” The Qewwals are the interpreters of the sacred textual tradition of Yezidism, touring the communities living some way away from Lalish in Iraq, which is the most sacred place to the Yezidis. In the presence of an image of the Peacock symbolizing the venerated deity Tawusi Melek, the Qewwals preach sermons and sing hymns while playing the holy instruments of Yezidism: the def (tambourine) and shibab (flute).
జ్ఞాన పదాలు
2019-08-20   1727 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-08-20

Yezidism: A Rich Spiritual Tradition and Its People, Part 1 of 2

00:14:39
జ్ఞాన పదాలు

Yezidism: A Rich Spiritual Tradition and Its People, Part 1 of 2

The Yezidi people are a unique ethno-religious group possessing an ancient and richly elaborate religious tradition. In fact, they believe that all the world’s religions originated from the same primeval faith. Some Yezidis maintain that "Yezidi" translates as "Followers of the true path." It is also very close to the Persian or Zoroastrian word Yazdan, meaning “God,” and Yazata, meaning “divine” or “angelic being.” The Yezidis believe their ancestors were the first people to be created in the Garden of Eden, a large area in present-day Lalish in Iraq.
జ్ఞాన పదాలు
2019-08-19   1463 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-08-19

The Indian and Pacific Ocean’s Indigenous Peoples: “Small Island Big Song,” Part 1 of 2

00:18:29
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Indian and Pacific Ocean’s Indigenous Peoples: “Small Island Big Song,” Part 1 of 2

Today is the International Day of the World’s Indigenous Peoples, and to mark the occasion, we are excited to share with you an introduction to an extraordinary album celebrating unity, music and traditional culture. “Small Island Big Song” that unites indigenous island musicians who share an ancient seafaring ancestry across the two oceans. The album was composed and recorded in nature, on the artists’ custodial land, with all songs featuring only traditional instruments and lyrics in indigenous languages. Over a hundred musicians from 16 island nations are showcased.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-08-09   1826 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-08-09

The Kogi of Colombia – Guardians of the Heart of the World

00:18:22
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Kogi of Colombia – Guardians of the Heart of the World

In fact, their firm belief is that they are the guardians of the heart of the world. With deep spiritual insight. Seeking to uplift global awareness on the vital need to safeguard the environment, the Kogi worked with BBC filmmaker Alan Ereira to make a 1990 film entitled “From the Heart of the World: The Elder Brothers’ Warning.” The work’s message is clear - the Kogi are gravely concerned about the future of our planet, and we, their “younger brothers,” must change our ways to protect the Earth.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-07-23   2704 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-07-23

The Wondrous Guelaguetza of Mexico

00:17:00
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Wondrous Guelaguetza of Mexico

Guelaguetza represents the longstanding, great occasion where native Oaxacans worshipped the ancient goddess of maize “Xilonen.” In order to pray for a bountiful harvest in the coming months, the people would gather and hold ceremonies and rituals. The modern-day festival is dedicated to the goddess of maize called “Centeotl”. The word “Guelaguetza” comes from a Zapotec term meaning “reciprocal exchange of gifts and services.” In other words, it is an event celebrating the spirit of sharing and giving, which is what makes a family, community, and county strong.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-07-09   3615 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-07-09

The Indigenous Wayúu of Colombia – Honoring the Feminine

00:17:33
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Indigenous Wayúu of Colombia – Honoring the Feminine

The word Wayúu means “person” or “people.” They’re Colombia’s largest indigenous ethnic group. The Wayúu live very traditional lives and are known for vibrantly colored weaving patterns and designs. The Wayúu consider Mareiwa to be one of their most important deities. This goddess symbolizes female protection, and woman have an essential position within this culture. In fact, the clans are matrilineal, with the names and lineages passed down through the mothers. The Wayúu woman plays a fundamental role in culture, as the transmitter of culture and a vital part of Wayúu society.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-06-21   5542 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-06-21

Spiritual Influence on Japanese Architecture and Garden Designs

00:18:45
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Spiritual Influence on Japanese Architecture and Garden Designs

The traditional architecture of a country reflects its unique culture, and even spiritual attainment to a certain degree. As early as the Yayoi period (300 BC - 300 AD), the ancient Japanese constructed storage houses called Kura, as Buddhism grew in popularity, Kura evolved into large - scale Buddhist temples. One of the most unique features of Japanese architecture is Gassho - Zukuri, a roof resembling Buddhist praying hands pointed to the sky. Japanese architecture is strongly influenced by Zen ideology and there is great emphasis on integrating nature into building designs. Influenced by Zen Buddhist teachings of peace and simplicity, the Japanese people love their living space clean, uncluttered, and in order.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-06-06   5313 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-06-06

Holy Songs - Vibrant Nigerian Gospel Songs

00:21:08
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Holy Songs - Vibrant Nigerian Gospel Songs

The first song is called “Igwe”. God Almighty who does good, God whom I am proud of, Igwe, Igwe, Only You are God. Our next song is “Great and Mighty”. Great and Mighty are You Jesus, Glory to the Lamb of God. Lord we lift our hands in worship. We magnify Your Holy Name. Our last song “By and By” is a lively Reggae Gospel. Send the Light, send the Light. Oh, Lord Jehovah. Send the Light into my soul.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-05-28   7713 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-05-28

The Beautiful Wodaabe People of Africa

00:13:24
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Beautiful Wodaabe People of Africa

Capture the unique enchanting traditions of the remarkable Wodaabe people of Africa, the largest nomadic ethnic group on earth. The gentle Wodaabe people often migrate in search of resources and trading opportunities. On average, the group move every three days. The Wodaabe adhere to the Islamic faith but also believe in the existence of spirits that reside in the natural environment, such as forests, rivers, mountains and oceans. The Wodaabe observe a strict code of conduct, designed to help guide the behavior of community members. May the Divine protect the beautiful Wodaddbe people of Africa.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-05-24   6134 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-05-24

Celebrating the Traditions of Southern China’s Ethnic Groups, Part 2 of 2

00:15:27
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Celebrating the Traditions of Southern China’s Ethnic Groups, Part 2 of 2

In this landscape of green mountains and clear rivers, apart from the heavenly chorus of the Dong people, the folk songs of the Zhuang and Yao ethnic groups are also well known. March 3rd of the lunar calendar is the date of one of the most splendid traditional festivals for the Zhuang ethnic group. On this day, men and women as well as children and the elderly costumes to participate in the Folk Song Fair of the Double Third Festival. Through songs, they pray for favorable weather as well as pay tribute to their ancestors and the gods. Zhuang villages are known as “the sea of songs.” Zhuang singers are all masters of language. They converse with each other through songs and express their hearts by singing.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-05-07   6618 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-05-07

Hazrat Sheikh Abdul Qadir Gilani: The Benevolent Patron Saint of the Kurds

00:17:21
సెయింట్ యొక్క జీవితం

Hazrat Sheikh Abdul Qadir Gilani: The Benevolent Patron Saint of the Kurds

Soon after His birth, amazing stories about Sheikh al-Gilani, the “child wonder,” began circulating. His virtuous mother tended to His upbringing and instilled many fine virtues in the Boy, guiding Him on a saintly path. Sheikh al-Gilani was 26 when He left Baghdad and undertook rigorous ascetic practices in the surrounding wilderness. For some 20 years. His leadership and expansive actions resulted in an Islamic revival spread beyond Iraq to many parts of the world. He breathed the spirit of charity, and made no distinction between race or creed, and prayed for all of humanity.
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2019-05-05   14313 అభిప్రాయాలు
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2019-05-05

Celebrating the Traditions of Southern China’s Ethnic Groups, Part 1 of 2

00:16:21
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Celebrating the Traditions of Southern China’s Ethnic Groups, Part 1 of 2

Originating in Chain’s Spring and Autumn as well as the Waring States periods, the Dong Grand Song is a homophonic, ancient Dong folk chorus without accompaniment. One of its features is the imitation of sounds found in nature. The Dong do not have a written language. Since olden times, their folklore, history and song lyrics have all been passed on through oral transmission. There is a saying among the Dong tribes, “Rice nourishes the body; song nourish the heart.” For the Dong people, songs play a significant role in their lives; it is how they express their hearts and culture.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-05-04   6259 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-05-04
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్