ఇది మా సౌందర్య జ్ఞానమును సంతృప్తిపరిచే సాంస్కృతిక సాఫల్యం, అది తెలుసుకోవడంలో అంతరం మరియు ఆ అందంను కనిపెట్టడంలో మాకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది.- జార్జ్ విల్హెల్మ్ ఫ్రెడరిక్ హెగెల్

సంస్కృతి దాని స్వంత శక్తుల మనస్సును కలిగి ఉన్న అన్ని అంశాలని సూచిస్తుంది; భాష విమర్శకుడికి ఇస్తుంది, మరియు టెలిస్కోప్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్తకు ఇస్తుంది.- రాల్ఫ్ వాల్డో ఎమెర్సన్

జ్ఞాన విలువైన రాళ్ల స్ఫటికీకరణ; సంస్కృతి విలువైన రాళ్ల యొక్క మెరుపు.- రవీంద్రనాథ్ టాగోర్

ఛానెల్ను విశ్లేషించండి

Mother Earth’s Monumental Masterpiece: Swiss Alps Jungfrau-Aletsch

00:15:32
నేచర్ బ్యూటీ

Mother Earth’s Monumental Masterpiece: Swiss Alps Jungfrau-Aletsch

The Swiss Alps are recognized as one of the most spectacular mountainous regions in the world. The Jungfrau-Aletsch region is the most glaciated part of the European Alps. Spanning over 82,000 hectares (316.6 square miles), it is located in the southwest of Switzerland. Jungfrau-Aletsch boasts many impressive peaks, nine of which stand at over 4,000 meters (2.5 miles) in altitude. The Jungfrau-Aletsch region became the first Alpine UNESCO (United Nations Educational Scientific, and Cultural, Organization) World Natural Heritage Site in 2001. The Swiss Alps Jungfrau-Aletsch region has not only played a significant role in European art, literature, mountaineering, and sightseeing, but it also offers immense wealth of geological information regarding glacier and alp formation, as well as the natural ecosystems unique to the area. With global warming resulting in an alarming amount of unnatural glacial retreat, ongoing scientific research in the area is also considered to be of paramount importance. The Aletsch Glacier is the largest and longest glacial area of the European Alps. This frozen river begins its long winding 23-kilometer (14-mile) descent from an altitude of 4,000 meters (2.49 miles). Measured at almost 1-kilometer (3,280-feet) thick at various points, the glacial ice melts to feed crystal clear water into the Rhone River. Although snow, ice, and outcrops of jagged granite rock make up around 80 percent of the Jungfrau-Aletsch landscape, 529 species of durable vascular plants and mosses can be found here, and Norway Spruce and Swiss Pine trees are plentiful in the valleys below. The Jungfrau-Aletsch region is also full of animal life. There are plenty of mountain goats like the Alpine ibex, or the steinbock, as well as the chamois. The lynx is very much at home chilling on the glacial hillsides along with a number of red deer and smaller mammals such as foxes, hares, stoats, and squirrels. Almost 1,000 separate insect species have been recorded in the region. The 99 species of bird that have been identified here include the rock thrush, rock partridge, great spotted woodpecker, golden eagle, as well as boreal and pygmy owls. Indeed, this vibrant environment is full of life.
నేచర్ బ్యూటీ
2020-07-10   694 అభిప్రాయాలు
నేచర్ బ్యూటీ
2020-07-10

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

00:19:22
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

The Benedictine Abbey of Admont was founded in 1074 by Archbishop Gebhard of Salzburg. It is now the oldest remaining monastery in Styria, Austria, and one of the largest neo-Gothic sacred buildings in the country. The name Admont comes from the Latin word “ad montes,“ which means “at the mountains.” Situated amidst the gorgeous mountains of Gesäuse National Park, the magnificent Admont Abbey gloriously represents the Rule of St. Benedict of Nursia: “So that in all things God may be glorified!”
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2019-07-30   2772 అభిప్రాయాలు
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2019-07-30

Croatia: A Crossroads of Precious Cultures, Part 1 of 3

00:15:04
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Croatia: A Crossroads of Precious Cultures, Part 1 of 3

The Republic of Croatia is a beautiful European country located at the crossroads connecting Central Europe and the Mediterranean Sea. The nation borders Slovenia, Hungary, and several other countries. Croatia features beautiful islands, silver beaches, and blue sea off of its coast. Its mainland has a number of mountain ranges, with Dinara Mountain being the highest peak. Due to its geographic lo
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-05-26   355 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-05-26

The Peaceful Êzîdî People of the Middle East

00:12:18
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Peaceful Êzîdî People of the Middle East

Religion plays a significant role in the lives of many Êzîdî people. Their religion, Yazidism, is considered to be one of the oldest religions from the fertile area of Mesopotamia. According to some manuscripts, it dates back to the third millennium BC. It is an oral tradition whereby one generation passes on religious knowledge to the next. The overarching Êzîdî belief is in one God who ha
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-05-05   218 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-05-05

Discovering the Community Spirit of the Dani People

00:12:14
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Discovering the Community Spirit of the Dani People

The resourceful Dani people live in the Baliem Valley, located in the Western New Guinea Highlands of Indonesia. Due to the remoteness of this location, the Dani were largely unknown to the rest of the world until 1938. For this community, spirituality is integral to daily life. The Dani believe that we have a soul inside of us, which they call “edai-egen.” Traditionally, the Dani are animi
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-04-07   450 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-04-07

The Culture of Laos

00:12:07
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Culture of Laos

Located in the heart of the Indochinese Peninsula, Lao People's Democratic Republic is famous for its beautiful culture, unique traditions, and pristine landscape. The only landlocked country in Southeast Asia, Laos is bordered by Myanmar, China, Âu Lạc or Vietnam, Cambodia and Thailand. About 66% of the population are Theravada Buddhists while the rest belong to at least 48 distinct ethnic minori
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-03-31   554 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-03-31

Kashmir: A Paradise on Earth

00:14:11
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Kashmir: A Paradise on Earth

The fourth Mughal Emperor, His Majesty Jahangir, had said this about Kashmir, “If there’s a paradise on Earth, it is this, it is this, it is this.” Kashmir is widely known for its natural beauty and rich culture. Inhabitants of diverse religious backgrounds including Islam, Hinduism, Sikhism, Buddhism, and Christianity coexist amicably and form their own distinct and harmonious community. This mel
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-03-24   409 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-03-24

Traditional Musical Instrument: The Finnish Kantele

00:14:36
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Traditional Musical Instrument: The Finnish Kantele

The kantele, a plucked string instrument belonging to the zither family, is the Finnish version of the psaltery played by peoples living in the eastern Baltic countries. Kanteles are grouped into two categories: the small kantele and the concert kantele. Small kanteles have 15 or fewer strings with a range of around two octaves and generally have a shape similar to that of traditional instruments.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-03-17   382 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-03-17

The Spiritual Lumad Societies of Mindanao

00:15:55
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Spiritual Lumad Societies of Mindanao

The Lumad people encompass a collection of indigenous people from the Mindanao region. This area is the second-largest island in the Philippines and also includes smaller islands surrounding the main landmass. The Lumad people or Lumadnon, consist of approximately 18 major groups. The island of Mindanao contains a significant portion of forested and protected areas, many of which are ancestral lan
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-03-10   350 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-03-10

Danish Cultural Art, Part 2 of 2

00:14:10
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Danish Cultural Art, Part 2 of 2

Today, we’ll examine Denmark’s unique architecture, handicrafts, visual arts, and literature. Kronborg Castle has been standing above a narrow cape between the coasts of Denmark and Sweden for six centuries. It is well known as the home of Shakespeare’s Hamlet. The Castle, widely recognized as one of Europe’s most outstanding Renaissance castles, was adopted as a UNESCO World Heritage Site in 2000
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-03-03   361 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-03-03

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 8: Pop Star Tresor Riziki

00:14:12
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 8: Pop Star Tresor Riziki

Like the accomplished refugees covered in previous parts of our series, Tresor Riziki is also among these outstanding individuals and is regarded as one of the most distinguished pop stars in Africa. Tresor is described as the pioneer of “African Neo-Pop Sounds.” Regarding his music, Tresor says that it is “a fusion of sound from all over the continent” and celebrates Africa and Africans. T
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2021-02-19   931 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2021-02-19

Onsens - The Hotsprings of Japan

00:12:35
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Onsens - The Hotsprings of Japan

Japan, the “Land of the Rising Sun,” is an island country in East Asia. Although it is a nation with rapid modern development, it has never lost touch with its traditional culture and heritage. The island is blessed with more than 3,000 mineral-rich onsens, fed directly from the 25,000 thermal springs bubbling beneath its unique geothermal archipelago. Furthermore, the ongoing volcanic activities
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-02-03   733 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-02-03

The Venerated Mahatma Koot Hoomi (vegetarian): Ascended Master and World Teacher

00:13:54
సెయింట్ యొక్క జీవితం

The Venerated Mahatma Koot Hoomi (vegetarian): Ascended Master and World Teacher

The Venerated Mahatma Koot Hoomi, also known as Kuthumi or K. H., is one of the great Masters of Ancient Wisdom. Incarnating again and again, the compassionate Savior’s mission is to aid humanity in their spiritual evolution. In His last incarnation as Master Koot Hoomi, He was instrumental in the founding of the Theosophical Society. Alongside Lord Jesus Christ, the Venerated Mahatma Koot Hoomi n
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2021-01-24   968 అభిప్రాయాలు
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2021-01-24

The Arctic’s Resilient Inuit People

00:11:48
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Arctic’s Resilient Inuit People

The Inuit are a remarkable indigenous community who are considered the world’s northernmost culture. Living above the tree line in the Arctic, this nomadic group needed to develop special skills to survive. One of the most famous and iconic structures made by the Inuit is the igloo, which they developed as a temporary shelter for the long, harsh winters. An igloo is typically made of very h
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-01-20   585 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-01-20

Latin American Dance

00:14:06
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Latin American Dance

Latin America is a place with many culturally enriched dances. Stemming from Mexico, South America, Central America and the Caribbean, Latin American dances infuse cultural flavour with technical skill to bring exciting performances to audiences worldwide. Modern Latin American dance consists of a wide variety of styles that were formed in separate cities and countries. Some of the dances have been standardised with internationally agreed techniques, rhythms and tempos. The dances generally fall into two categories - the International and American Style. The International Latin Style dances are often performed competitively due to its highly disciplined and technical traits. The dance styles in this category include the Cha Cha, Rumba, Samba, Paso Doble and Jive. The Cha Cha, originally known as Cha Cha Cha, is one of the staples of international Latin dance competitions. The dance is characterized by three quick steps forward and two slower steps backwards - “one, two, cha-cha-cha, three, four, cha-cha-cha.” While maintaining minimal upper-torso movement, dancers sway their hips and straighten their knees on half beats. The slowest of the Latin dances is the Rumba. Considered to be the most romantic of the Latin dances, the Rumba emphasizes movement of the body rather than the feet and is full of emotion and interaction between partners. Each dancer tries to entice the other with side-to-side hip movements and twisted steps. Danced to a basic pattern of two quick side steps and a slow forward step, the Rumba is adaptable to many musical forms that accommodate a quick-quick-slow rhythm. In Brazil, Samba is a popular Latin dance at street festivals and celebrations like the Brazilian Carnival. Set to music with African rhythms, this joyful and lively dance is characterized by rapidly moving hips and quick transfers of weight. Although it is usually performed solo in the Brazilian culture, ballroom versions have been developed where partners dance with bounce and hip rolling motions. The fastest of the Latin dances is the Jive. This happy and extremely energetic dance incorporates plenty of knee-lifting, bending, kicking, flicking and rocking of the hips. Latin American dances are taught in academies all around the world. Through dancing, people of different ages and backgrounds can stay physically fit while building new friendships. Consistent dance practice brings numerous health and social benefits.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-01-08   500 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-01-08

Traditional Musical Instrument: The Hungarian Cimbalom

00:17:28
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Traditional Musical Instrument: The Hungarian Cimbalom

The cimbalom, an elaborate stringed instrument found mainly in the Central and Eastern European nations, belongs to the dulcimer family and is played by striking metal strings mounted over a trapezoidal soundboard. Associated with the music of the Hungarian Gypsies, the cimbalom is a symbol of Hungary as well as its national instrument. Cimbaloms come in varying sizes, tone groupings, and string a
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-01-06   596 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2021-01-06

Natural Inspiration: “My Octopus Teacher” and “Gaia”

00:16:24
సినిమా దృశ్యం

Natural Inspiration: “My Octopus Teacher” and “Gaia”

Today we present two inspirational films about Mother Nature: “My Octopus Teacher” and “Gaia.” When Craig Foster, a filmmaker, videographer, and diver, experiences a very tough time in life, he can hardly work and finds it difficult to be a good father. He knows a radical change is needed. Following an inner calling to go to the ocean, he moves back to the place where he spent his childhood, happi
సినిమా దృశ్యం
2021-01-01   514 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2021-01-01

The Creative Basque People of France and Spain

00:13:44
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Creative Basque People of France and Spain

The Basque Country is a region covering southwest France and northwest Spain that the locals call Euskal Herria, or “Basque speaker.” It is believed that the Basques are descendants of Neolithic farmers who became separated from other European communities due to their geographical isolation. Their land features mountainous terrain, rocky landscapes, coastal lookouts and an abundance of beauty! The
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-12-09   690 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-12-09

The Reunion of Souls: Gathering with Association Members after the Lecture, Part 11 of 11

00:25:54
జ్ఞాన పదాలు

The Reunion of Souls: Gathering with Association Members after the Lecture, Part 11 of 11

Once you’re beautiful inside, people see you beautiful outside – that is normally the case, yes!…But continue with your practice. Your life is better and better, I need not tell you. I’m just saying that in case somebody doesn’t know yet, they can verify with you. Your life is an example of love and of spiritual blessing; there’s no need to even
జ్ఞాన పదాలు
2020-11-14   1533 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-11-14

The Reunion of Souls: Gathering with Association Members after the Lecture, Part 10 of 11

00:20:50
జ్ఞాన పదాలు

The Reunion of Souls: Gathering with Association Members after the Lecture, Part 10 of 11

I am only one, but all of you feel that I love you alone, love enough, or have enough love for everyone. It is because we practice the way of love and we just know how to have enough. It’s just like how to save money to become richer – not because you earn more money, not necessarily, but you save more.Some people keep telling me, “It&rsquo
జ్ఞాన పదాలు
2020-11-13   846 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-11-13

The Reunion of Souls: Gathering with Association Members after the Lecture, Part 9 of 11

00:29:48
జ్ఞాన పదాలు

The Reunion of Souls: Gathering with Association Members after the Lecture, Part 9 of 11

You know the nature of the soul is not that “I am here and I have one soul in here” – it’s not like that! My soul is bigger than just in here. It might be all over here, it might be all me, but it looks different. I know, I know... It’s not like, OK, “God is one and everybody is one with God” – it’s not in that sense. It’s in the sense that one individual can have a great soul that encompasses many so-called bodies. So we can happen to identify, just like each other.(Can You please teach me how to love?)I can’t, but you can teach yourself by going in the Ocean of Love, which you are, by remembering it, by going back into it, swimming in it every day, saturating yourself with blessings from Heaven, beloved by God, feel loved by our Father, then you will be loving automatically. I can’t teach you, not even in a thousand years, because you are love incarnated – you are already love. No one can teach you. You just awaken, remember, walk the way you should be as a loving being, as a representative of God, then you will know love. (This is in three parts. What is a noble idea? What should we do continuously in order to fulfill the noble idea in our mind? And then in order to work in a big company and make lots of money, is this not a noble idea?)Oh, it is. It depends on what kind of company and depends on what you do with the money you earn. The noble idea is to know God. That’s the noblest idea. And everything else follows. It’s OK to earn money. You have to take care of this temple. Take care of God inside. And you have to take care of your friends, your family, your wife, your kids. It is a noble idea to earn money, take care of your loved ones, and “by the way” knowing God. If just earning money to take care of this physical body and their physical body, it’s not enough, that’s all. Have to know God and work at the same time. I am knowing God, I’m working, earning money too. I use the money in different ways, and I am very happy with it. Earning money is good, very noble. I’m proud of my money because a lot of people need it. I am always happy when I can give somebody something. It’s a very noble feeling.(If a person who, in a previous life, has done some bad things, what should he do to liberate in this life, and where can he liberate to, and for how long?)The only thing you should do is just know yourself. Doesn’t matter how bad you have been in the past, it doesn’t matter. Doesn’t matter how long this hall has been dark, tonight they just lit the light and everything is brilliant again, even if it has been dark here for 300 years. It doesn’t matter at all. Get enlightened and everything else is clear. (Why is God so hidden, so hard to realize or hard to find?)Hes is not! My God! Hes is dying to come out to shake hands with you! It’s just you don’t look for Hirm. Quiet yourself, like 10 minutes, 20 minutes, half an hour, one hour, two hours, a day, and then Hes appears, immediately. Just look into where God is and don’t look into the world. Meditation means we retire from the world for a while. It doesn’t mean go into the Himalayas, but retire inside, forget the world, forget every trouble for a while and then remember God, then God will come.(How do we know that we are one? How do we know we are complete when we give so much and ask for nothing more but true acceptance? Is this a sign of not knowing oneself?)We only know we are one when we are enlightened. Anything else nobody can explain to us. Once we meditate, we’re inside the spiritual experience, we will see that, just like I see you, that we are one.Yes, honey? Finished? Cool! (All finished.) Yes! Good! Thank you so much for your love and your patience! (Thank You!) You are a wonderful audience! You can take some fruit if you like to. You’ve been sitting so long, maybe you feel tired and dry. They’re all yours! Thank you and God bless you! God already does!Did I forget something? Do you want to come up and get it? Do you want to come and get it? Here! Oh my God, so many! Come, come! Here. There you go. Fruit, this is different. Apples. Here. Do you want some?(If anyone is interested in learning any of the two meditation techniques taught free of charge by the Supreme Master Ching Hai, would you please make your way now to the foyer where the working staff are most happy to guide you through to the registration area.)Quick, quick, bring. Here, brother. Banana. Share. Share. Take the whole thing, brother. OK, just one. Wait, wait. Keep fighting with me, the banana even. Here, baby. Oops! Catch! Catch! Use your hands and wisdom, whatever. Here, baby! Back, yes! Two hands. Two hands is easier. Here, for you. Give this to the lady. Here you are. I can’t give to all, OK? Just symbolic, all right? Go up and get it yourself. Here. The kid. Here, darling. Catch! Here! Sorry. Catch, whoever can. Oops, sorry. Oh, that’s good! Lady, here. Here. Let her, let her.Here, brother. I think I just… (Thank You.) Here. Here. Good! Hey, brother! Wow! One more? (…fell over.) Oh, man. Mother here, here. Here. Mother here, come. Hold your hands up. For you. No, for her. Hold your hands. Here, here. OK. Let her, let her. OK. Wait, wait. Here.Cool. Good. This is fun when you get one, you know? (Yes.) It’s not about apple, it’s if you are lucky. Here! Oh, sorry. Here, darling. Here. Here is for you. Yes. I’m sorry I couldn’t reach everybody. Yeah, here, here, here. Yes! Oh, again! (I tried my best.) Oh, again! Yes!Give it to... Can you bring the whole box and give to people over there, please? Here you are! My God! Let the old lady and gentleman take. Here you are, father. Here. It’s for him. Yes. Anyone? Elder people first, please, senior citizens and unable people. Here. Don’t push to the front. Yes. Here! Here, baby. I’d like to give everybody, it’s just impossible. Pushing. Do you have it, brother? Here. Oh, man. Next one. Here, here, here. Here.Anyhow, whatever. Here. Where are the… You want to give me that? Here. Orange? Here, darling. OK, mother, the white lady. Here! Let the white lady behind you get. Yes. You missed it again. (Orange!) Orange. Here you are! Here. Here. Here, darling, whoever. There you go. Forever fruit. I’ve got to go, OK? Otherwise, we don’t… (One more!) Again? Oh man, every time. Please leave there for me. I’ve got to go. Working. I’ll come here. This way, go this way? It’s OK. Thank you. I will just drop it and... Keep it. Please, for you. Help yourself, please. It’s just due to time. OK? I would like to give. OK, guys. Can you please bring the fruit here? Hey! Yes? Bring over here. Please bring some more over here. Yeah? You wish? All right. OK. I’ll touch them all. Hoola hup! How are you? (I am good.) Some refreshment. (Now I know... I have one Master…) Yes. Right. Thank you. Thank you, darling. You have to see in order to believe? (That’s true. Seeing is believing.) Take care, darling. I touched that. You help yourself. Here. You OK? All yours. Yes, yes. Take. They’re all yours. Again? It’s in here, not in here. Brother. And you. Wow, my God, that’s professional! Ooh, he’s good. Here. You guys, all yours, OK? Here! One more chance. Good. See you after. I’ll come back here. What is that?Money’s all the groups of people? (Yes.) What people do for money, you don’t think like that because it’s a wrong conception. Actually, we should not need money, you’re right. But just in this society, it’s already established by money. So, we have to earn money to use it to exchange for something more loving, that’s all. Otherwise money is no need. In a higher society, they just exchange. Like you make potatoes and I make apples, and we exchange. That’s the best way. But I can’t change the world in two minutes. I work with it, so that it’s much more comfort. Oh, sure, honey. Take care. OK. I love you.(Thank You. Really, really lovely to meet You here again.) (We all love You.) (Ten years ago.) Ten years ago? You still look the same. (Yes.) (Two years ago, I read all Your books. I’m really lucky.) Oh, yeah? (Yes.) OK. (Thank You, Master. My mom sent me all Your books in Australia.) Oh, really. (I’m so pleased to see You again. I’m so happy! And I told my mother-in-law, that couldn’t make it tonight, I’ll take that home for her,) OK, yes. (85 years old.) Give my love. Give my love. OK? (And all the best for Your journey.) Thank you, thank you. I’ll come back. This way or that way? I’ll come back for the initiation. I’ll come back soon. I have to leave so that they can come here. (Yes.) OK, guys. (See You later.) See you. See you. (Waiting for You.) I’m really grateful for your love and your blessing. The people behind there don’t have. Bring it to them. See you. I’m going. Bye. (Can I have one?)You guys! You want to sit here with me? Come here. Yes. Sit anywhere. You look like a monk! Baby, come here! Here, you want some cake for your mother? OK, then sit there if you want. So cute! So nice of kids to do this, so nice!Later we share, yes? (Yes!) We share all these, yes? (Yes!) Make it dry and hang it there, yeah? Some people put them in tea. I don’t recommend it because some flowers I don’t know if it’s safe... Thank you darling! ...you can take that fan in here. Boy! Sit if you want, yeah! Take the flowers and give... put it over here, put it here! You can help yourselves to the candies here if you want. Thank you! Wow! Beautiful... oh my God! Thank you so much! Thank you! I am sorry, guys, if you didn’t come to the stage, but here is fine, too! Yes! Leave it there! Let me blow something cool, cool, cool... He likes it. Oh yeah! He takes the whooh....How come you are so good? You know, why you are so good? Because you are me! Yes! We get on fabulously well because we are one! Thanks! You know the nature of the soul is not that “I am here and I have one soul in here” – it’s not like that! My soul is bigger than just in here. It might be all over here, it might be all me, but it looks different. I know, I know... It’s not like, OK, “God is one and everybody is one with God” – it’s not in that sense. It’s in the sense that one individual can have a great soul that encompasses many so-called bodies. So we can happen to identify, just like each other. Just like sometimes we have two persons, but they think exactly the same thing at the same moment. That is because that is one soul, not because they are one with God or they are one with each other, but they are one soul, just like twins, you see. They’re like soul mates, something like that.But soul mates don’t necessarily mean only one; means a lot, a lot of them... Can be a lot, because some great souls, they encompass a lot, a lot of other beings for their own purposes. Therefore, we feel like brothers and sisters, we feel like one. Sometimes you feel very good with your sister or your brother, your mother, your father, because that’s you. You make it become family, but it’s only one, one soul as many individuals. Understand? No? No. That’s all right. But that’s why, sometimes we say, “I have affinity with that person,” or “she is my soul mate,” “he is my soul mate,” because it’s you, it is really you! I mean, that’s your individual soul group in one soul, see what I mean?Apart from that, we are one with God and one with everybody else. We have also individual souls which can house many... big group of people as just one soul, but it looks different. No? You don’t understand? Never mind! It’s OK! You do understand? Yes! So that’s why sometimes we feel so good with a group of people. The more we’re with them, the more we feel strengthened, because we’re at home with ourselves; we are together, we’re pieced together, you see? No wonder we work so well. Can you imagine, you are me? But how come I am the only beautiful one in here? Don’t tell anybody! I am very humble. I love you so much! (We love You too!) Ah, if I don’t come see you, it’s not because I don’t love you, Ok? Yeah! But also because I don’t feel the separation. Maybe you do. Sometimes, I do miss you a lot. Some people, especially some people, if I’ve known a long time, or even like one of the residents died or something, I know I can see her anytime, but it’s different. You see what I mean? It’s different, like I cannot keep calling her, “Come on down here and visit me!” It’s not fair. But when we’re physically together, we can. See what I mean?And sometimes... So nice, so nice people that I also want to stay there with them forever. Just like, for example now, I invite some representatives, some contact persons to my room and we share some food, eat together – they eat together, I share the food and they eat together – and it’s just so nice; feels like family and feels like they are so good. I also love to be around good people, it makes you feel good, too. It makes you feel life is worth living and everything you do is really worthwhile. It’s really, really nice. So I also did not want them to leave and I also did not want to leave New Zealand; I just get sentimental like that. And perhaps you do feel like that when we are not together, and in some moments like that, I understand how you feel, but otherwise, most of the time I don’t feel the separateness between us at all, and I do not feel that the world needs me even. I’ve told you that many times, but it’s difficult for you to understand.
జ్ఞాన పదాలు
2020-11-12   951 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-11-12

Taiwan (Formosa)’s Bunun People – Fascinating Legends, Beautiful Ceremonies

00:15:58
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Taiwan (Formosa)’s Bunun People – Fascinating Legends, Beautiful Ceremonies

Among the Austronesian peoples of the world, the Bunun aboriginal group of Taiwan (Formosa) lives at the northernmost and highest point on Earth. They are known as the patron saints of Yushan Mountain, the island's tallest mountain. They have an orally-based culture with no written language, and they are also the ethnic group with the most ceremonies among Taiwan (Formosa)'s aborigines. Today, we explore the Bunun’s legends and rituals. The Bunun’s grandest festival is the harvest celebration. The pasibubut (eight-part polyphony) sung at the festival is a world-renowned traditional musical art form. While expressing the group’s best wishes and gratefulness to Heaven, the key point is the singers’ harmony and the sincerity in their hearts, rather than the prayer’s lyrics. The statues at the gate of Tao-yuan Primary School in Taitung County’s Yanping Township are unique. They are of a red-billed black bulbul and toad. These humble animals are the superheroes of a Bunun legend. The Bunun believe that the red-billed black bulbul originally did not have a red beak, red feet, or a black body, and the toad did not exist. The bird's appearance changed, and the toad was created because of saving the Bunun people. All ceremonies are regarded as important events by the Bunun people. For any ceremony, there will be group singing and dancing, just as pasibutbut (eight-part polyphony) is sung to Heaven during the harvest festival. The Bunun plant a staple food called millet. When millet is harvested, they hold a Homeyaya (Millet Offering) and sing to express their gratitude to Heaven. This is a Homeyaya song that the Bunun elders performed for us. Next is a song by the children from the Bunun Tao-yuan Primary School Choir, and is sung especially for our viewers! The meaning of the song is to thank and pray to Heaven and the ancestral spirits for a healthy environment and giving the Bunun people peaceful days!
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-11-11   1009 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-11-11
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్