ఇది మా సౌందర్య జ్ఞానమును సంతృప్తిపరిచే సాంస్కృతిక సాఫల్యం, అది తెలుసుకోవడంలో అంతరం మరియు ఆ అందంను కనిపెట్టడంలో మాకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది.- జార్జ్ విల్హెల్మ్ ఫ్రెడరిక్ హెగెల్

సంస్కృతి దాని స్వంత శక్తుల మనస్సును కలిగి ఉన్న అన్ని అంశాలని సూచిస్తుంది; భాష విమర్శకుడికి ఇస్తుంది, మరియు టెలిస్కోప్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్తకు ఇస్తుంది.- రాల్ఫ్ వాల్డో ఎమెర్సన్

జ్ఞాన విలువైన రాళ్ల స్ఫటికీకరణ; సంస్కృతి విలువైన రాళ్ల యొక్క మెరుపు.- రవీంద్రనాథ్ టాగోర్

ఛానెల్ను విశ్లేషించండి

Mother Earth’s Monumental Masterpiece: Swiss Alps Jungfrau-Aletsch

00:15:32
నేచర్ బ్యూటీ

Mother Earth’s Monumental Masterpiece: Swiss Alps Jungfrau-Aletsch

The Swiss Alps are recognized as one of the most spectacular mountainous regions in the world. The Jungfrau-Aletsch region is the most glaciated part of the European Alps. Spanning over 82,000 hectares (316.6 square miles), it is located in the southwest of Switzerland. Jungfrau-Aletsch boasts many impressive peaks, nine of which stand at over 4,000 meters (2.5 miles) in altitude. The Jungfrau-Aletsch region became the first Alpine UNESCO (United Nations Educational Scientific, and Cultural, Organization) World Natural Heritage Site in 2001. The Swiss Alps Jungfrau-Aletsch region has not only played a significant role in European art, literature, mountaineering, and sightseeing, but it also offers immense wealth of geological information regarding glacier and alp formation, as well as the natural ecosystems unique to the area. With global warming resulting in an alarming amount of unnatural glacial retreat, ongoing scientific research in the area is also considered to be of paramount importance. The Aletsch Glacier is the largest and longest glacial area of the European Alps. This frozen river begins its long winding 23-kilometer (14-mile) descent from an altitude of 4,000 meters (2.49 miles). Measured at almost 1-kilometer (3,280-feet) thick at various points, the glacial ice melts to feed crystal clear water into the Rhone River. Although snow, ice, and outcrops of jagged granite rock make up around 80 percent of the Jungfrau-Aletsch landscape, 529 species of durable vascular plants and mosses can be found here, and Norway Spruce and Swiss Pine trees are plentiful in the valleys below. The Jungfrau-Aletsch region is also full of animal life. There are plenty of mountain goats like the Alpine ibex, or the steinbock, as well as the chamois. The lynx is very much at home chilling on the glacial hillsides along with a number of red deer and smaller mammals such as foxes, hares, stoats, and squirrels. Almost 1,000 separate insect species have been recorded in the region. The 99 species of bird that have been identified here include the rock thrush, rock partridge, great spotted woodpecker, golden eagle, as well as boreal and pygmy owls. Indeed, this vibrant environment is full of life.
నేచర్ బ్యూటీ
2020-07-10   520 అభిప్రాయాలు
నేచర్ బ్యూటీ
2020-07-10

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

00:19:22
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

The Benedictine Abbey of Admont was founded in 1074 by Archbishop Gebhard of Salzburg. It is now the oldest remaining monastery in Styria, Austria, and one of the largest neo-Gothic sacred buildings in the country. The name Admont comes from the Latin word “ad montes,“ which means “at the mountains.” Situated amidst the gorgeous mountains of Gesäuse National Park, the magnificent Admont Abbey gloriously represents the Rule of St. Benedict of Nursia: “So that in all things God may be glorified!”
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2019-07-30   2629 అభిప్రాయాలు
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2019-07-30

The Creative Basque People of France and Spain

00:13:43
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Creative Basque People of France and Spain

The Basque Country is a region covering southwest France and northwest Spain that the locals call Euskal Herria, or “Basque speaker.” It is believed that the Basques are descendants of Neolithic farmers who became separated from other European communities due to their geographical isolation. Their land features mountainous terrain, rocky landscapes, coastal lookouts and an abundance of beauty! The
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-12-09   390 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-12-09

The Reunion of Souls: Gathering with Association Members after the Lecture, Part 11 of 11

00:25:55
జ్ఞాన పదాలు

The Reunion of Souls: Gathering with Association Members after the Lecture, Part 11 of 11

Once you’re beautiful inside, people see you beautiful outside – that is normally the case, yes!…But continue with your practice. Your life is better and better, I need not tell you. I’m just saying that in case somebody doesn’t know yet, they can verify with you. Your life is an example of love and of spiritual blessing; there’s no need to even
జ్ఞాన పదాలు
2020-11-14   1230 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-11-14

The Reunion of Souls: Gathering with Association Members after the Lecture, Part 10 of 11

00:20:51
జ్ఞాన పదాలు

The Reunion of Souls: Gathering with Association Members after the Lecture, Part 10 of 11

I am only one, but all of you feel that I love you alone, love enough, or have enough love for everyone. It is because we practice the way of love and we just know how to have enough. It’s just like how to save money to become richer – not because you earn more money, not necessarily, but you save more.Some people keep telling me, “It&rsquo
జ్ఞాన పదాలు
2020-11-13   573 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-11-13

The Reunion of Souls: Gathering with Association Members after the Lecture, Part 9 of 11

00:29:49
జ్ఞాన పదాలు

The Reunion of Souls: Gathering with Association Members after the Lecture, Part 9 of 11

You know the nature of the soul is not that “I am here and I have one soul in here” – it’s not like that! My soul is bigger than just in here. It might be all over here, it might be all me, but it looks different. I know, I know... It’s not like, OK, “God is one and everybody is one with God” – it’s not in that sense. It’s in the sense that one individual can have a great soul that encompasses many so-called bodies. So we can happen to identify, just like each other.(Can You please teach me how to love?)I can’t, but you can teach yourself by going in the Ocean of Love, which you are, by remembering it, by going back into it, swimming in it every day, saturating yourself with blessings from Heaven, beloved by God, feel loved by our Father, then you will be loving automatically. I can’t teach you, not even in a thousand years, because you are love incarnated – you are already love. No one can teach you. You just awaken, remember, walk the way you should be as a loving being, as a representative of God, then you will know love. (This is in three parts. What is a noble idea? What should we do continuously in order to fulfill the noble idea in our mind? And then in order to work in a big company and make lots of money, is this not a noble idea?)Oh, it is. It depends on what kind of company and depends on what you do with the money you earn. The noble idea is to know God. That’s the noblest idea. And everything else follows. It’s OK to earn money. You have to take care of this temple. Take care of God inside. And you have to take care of your friends, your family, your wife, your kids. It is a noble idea to earn money, take care of your loved ones, and “by the way” knowing God. If just earning money to take care of this physical body and their physical body, it’s not enough, that’s all. Have to know God and work at the same time. I am knowing God, I’m working, earning money too. I use the money in different ways, and I am very happy with it. Earning money is good, very noble. I’m proud of my money because a lot of people need it. I am always happy when I can give somebody something. It’s a very noble feeling.(If a person who, in a previous life, has done some bad things, what should he do to liberate in this life, and where can he liberate to, and for how long?)The only thing you should do is just know yourself. Doesn’t matter how bad you have been in the past, it doesn’t matter. Doesn’t matter how long this hall has been dark, tonight they just lit the light and everything is brilliant again, even if it has been dark here for 300 years. It doesn’t matter at all. Get enlightened and everything else is clear. (Why is God so hidden, so hard to realize or hard to find?)Hes is not! My God! Hes is dying to come out to shake hands with you! It’s just you don’t look for Hirm. Quiet yourself, like 10 minutes, 20 minutes, half an hour, one hour, two hours, a day, and then Hes appears, immediately. Just look into where God is and don’t look into the world. Meditation means we retire from the world for a while. It doesn’t mean go into the Himalayas, but retire inside, forget the world, forget every trouble for a while and then remember God, then God will come.(How do we know that we are one? How do we know we are complete when we give so much and ask for nothing more but true acceptance? Is this a sign of not knowing oneself?)We only know we are one when we are enlightened. Anything else nobody can explain to us. Once we meditate, we’re inside the spiritual experience, we will see that, just like I see you, that we are one.Yes, honey? Finished? Cool! (All finished.) Yes! Good! Thank you so much for your love and your patience! (Thank You!) You are a wonderful audience! You can take some fruit if you like to. You’ve been sitting so long, maybe you feel tired and dry. They’re all yours! Thank you and God bless you! God already does!Did I forget something? Do you want to come up and get it? Do you want to come and get it? Here! Oh my God, so many! Come, come! Here. There you go. Fruit, this is different. Apples. Here. Do you want some?(If anyone is interested in learning any of the two meditation techniques taught free of charge by the Supreme Master Ching Hai, would you please make your way now to the foyer where the working staff are most happy to guide you through to the registration area.)Quick, quick, bring. Here, brother. Banana. Share. Share. Take the whole thing, brother. OK, just one. Wait, wait. Keep fighting with me, the banana even. Here, baby. Oops! Catch! Catch! Use your hands and wisdom, whatever. Here, baby! Back, yes! Two hands. Two hands is easier. Here, for you. Give this to the lady. Here you are. I can’t give to all, OK? Just symbolic, all right? Go up and get it yourself. Here. The kid. Here, darling. Catch! Here! Sorry. Catch, whoever can. Oops, sorry. Oh, that’s good! Lady, here. Here. Let her, let her.Here, brother. I think I just… (Thank You.) Here. Here. Good! Hey, brother! Wow! One more? (…fell over.) Oh, man. Mother here, here. Here. Mother here, come. Hold your hands up. For you. No, for her. Hold your hands. Here, here. OK. Let her, let her. OK. Wait, wait. Here.Cool. Good. This is fun when you get one, you know? (Yes.) It’s not about apple, it’s if you are lucky. Here! Oh, sorry. Here, darling. Here. Here is for you. Yes. I’m sorry I couldn’t reach everybody. Yeah, here, here, here. Yes! Oh, again! (I tried my best.) Oh, again! Yes!Give it to... Can you bring the whole box and give to people over there, please? Here you are! My God! Let the old lady and gentleman take. Here you are, father. Here. It’s for him. Yes. Anyone? Elder people first, please, senior citizens and unable people. Here. Don’t push to the front. Yes. Here! Here, baby. I’d like to give everybody, it’s just impossible. Pushing. Do you have it, brother? Here. Oh, man. Next one. Here, here, here. Here.Anyhow, whatever. Here. Where are the… You want to give me that? Here. Orange? Here, darling. OK, mother, the white lady. Here! Let the white lady behind you get. Yes. You missed it again. (Orange!) Orange. Here you are! Here. Here. Here, darling, whoever. There you go. Forever fruit. I’ve got to go, OK? Otherwise, we don’t… (One more!) Again? Oh man, every time. Please leave there for me. I’ve got to go. Working. I’ll come here. This way, go this way? It’s OK. Thank you. I will just drop it and... Keep it. Please, for you. Help yourself, please. It’s just due to time. OK? I would like to give. OK, guys. Can you please bring the fruit here? Hey! Yes? Bring over here. Please bring some more over here. Yeah? You wish? All right. OK. I’ll touch them all. Hoola hup! How are you? (I am good.) Some refreshment. (Now I know... I have one Master…) Yes. Right. Thank you. Thank you, darling. You have to see in order to believe? (That’s true. Seeing is believing.) Take care, darling. I touched that. You help yourself. Here. You OK? All yours. Yes, yes. Take. They’re all yours. Again? It’s in here, not in here. Brother. And you. Wow, my God, that’s professional! Ooh, he’s good. Here. You guys, all yours, OK? Here! One more chance. Good. See you after. I’ll come back here. What is that?Money’s all the groups of people? (Yes.) What people do for money, you don’t think like that because it’s a wrong conception. Actually, we should not need money, you’re right. But just in this society, it’s already established by money. So, we have to earn money to use it to exchange for something more loving, that’s all. Otherwise money is no need. In a higher society, they just exchange. Like you make potatoes and I make apples, and we exchange. That’s the best way. But I can’t change the world in two minutes. I work with it, so that it’s much more comfort. Oh, sure, honey. Take care. OK. I love you.(Thank You. Really, really lovely to meet You here again.) (We all love You.) (Ten years ago.) Ten years ago? You still look the same. (Yes.) (Two years ago, I read all Your books. I’m really lucky.) Oh, yeah? (Yes.) OK. (Thank You, Master. My mom sent me all Your books in Australia.) Oh, really. (I’m so pleased to see You again. I’m so happy! And I told my mother-in-law, that couldn’t make it tonight, I’ll take that home for her,) OK, yes. (85 years old.) Give my love. Give my love. OK? (And all the best for Your journey.) Thank you, thank you. I’ll come back. This way or that way? I’ll come back for the initiation. I’ll come back soon. I have to leave so that they can come here. (Yes.) OK, guys. (See You later.) See you. See you. (Waiting for You.) I’m really grateful for your love and your blessing. The people behind there don’t have. Bring it to them. See you. I’m going. Bye. (Can I have one?)You guys! You want to sit here with me? Come here. Yes. Sit anywhere. You look like a monk! Baby, come here! Here, you want some cake for your mother? OK, then sit there if you want. So cute! So nice of kids to do this, so nice!Later we share, yes? (Yes!) We share all these, yes? (Yes!) Make it dry and hang it there, yeah? Some people put them in tea. I don’t recommend it because some flowers I don’t know if it’s safe... Thank you darling! ...you can take that fan in here. Boy! Sit if you want, yeah! Take the flowers and give... put it over here, put it here! You can help yourselves to the candies here if you want. Thank you! Wow! Beautiful... oh my God! Thank you so much! Thank you! I am sorry, guys, if you didn’t come to the stage, but here is fine, too! Yes! Leave it there! Let me blow something cool, cool, cool... He likes it. Oh yeah! He takes the whooh....How come you are so good? You know, why you are so good? Because you are me! Yes! We get on fabulously well because we are one! Thanks! You know the nature of the soul is not that “I am here and I have one soul in here” – it’s not like that! My soul is bigger than just in here. It might be all over here, it might be all me, but it looks different. I know, I know... It’s not like, OK, “God is one and everybody is one with God” – it’s not in that sense. It’s in the sense that one individual can have a great soul that encompasses many so-called bodies. So we can happen to identify, just like each other. Just like sometimes we have two persons, but they think exactly the same thing at the same moment. That is because that is one soul, not because they are one with God or they are one with each other, but they are one soul, just like twins, you see. They’re like soul mates, something like that.But soul mates don’t necessarily mean only one; means a lot, a lot of them... Can be a lot, because some great souls, they encompass a lot, a lot of other beings for their own purposes. Therefore, we feel like brothers and sisters, we feel like one. Sometimes you feel very good with your sister or your brother, your mother, your father, because that’s you. You make it become family, but it’s only one, one soul as many individuals. Understand? No? No. That’s all right. But that’s why, sometimes we say, “I have affinity with that person,” or “she is my soul mate,” “he is my soul mate,” because it’s you, it is really you! I mean, that’s your individual soul group in one soul, see what I mean?Apart from that, we are one with God and one with everybody else. We have also individual souls which can house many... big group of people as just one soul, but it looks different. No? You don’t understand? Never mind! It’s OK! You do understand? Yes! So that’s why sometimes we feel so good with a group of people. The more we’re with them, the more we feel strengthened, because we’re at home with ourselves; we are together, we’re pieced together, you see? No wonder we work so well. Can you imagine, you are me? But how come I am the only beautiful one in here? Don’t tell anybody! I am very humble. I love you so much! (We love You too!) Ah, if I don’t come see you, it’s not because I don’t love you, Ok? Yeah! But also because I don’t feel the separation. Maybe you do. Sometimes, I do miss you a lot. Some people, especially some people, if I’ve known a long time, or even like one of the residents died or something, I know I can see her anytime, but it’s different. You see what I mean? It’s different, like I cannot keep calling her, “Come on down here and visit me!” It’s not fair. But when we’re physically together, we can. See what I mean?And sometimes... So nice, so nice people that I also want to stay there with them forever. Just like, for example now, I invite some representatives, some contact persons to my room and we share some food, eat together – they eat together, I share the food and they eat together – and it’s just so nice; feels like family and feels like they are so good. I also love to be around good people, it makes you feel good, too. It makes you feel life is worth living and everything you do is really worthwhile. It’s really, really nice. So I also did not want them to leave and I also did not want to leave New Zealand; I just get sentimental like that. And perhaps you do feel like that when we are not together, and in some moments like that, I understand how you feel, but otherwise, most of the time I don’t feel the separateness between us at all, and I do not feel that the world needs me even. I’ve told you that many times, but it’s difficult for you to understand.
జ్ఞాన పదాలు
2020-11-12   698 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-11-12

Taiwan (Formosa)’s Bunun People – Fascinating Legends, Beautiful Ceremonies

00:15:58
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Taiwan (Formosa)’s Bunun People – Fascinating Legends, Beautiful Ceremonies

Among the Austronesian peoples of the world, the Bunun aboriginal group of Taiwan (Formosa) lives at the northernmost and highest point on Earth. They are known as the patron saints of Yushan Mountain, the island's tallest mountain. They have an orally-based culture with no written language, and they are also the ethnic group with the most ceremonies among Taiwan (Formosa)'s aborigines. Today, we explore the Bunun’s legends and rituals. The Bunun’s grandest festival is the harvest celebration. The pasibubut (eight-part polyphony) sung at the festival is a world-renowned traditional musical art form. While expressing the group’s best wishes and gratefulness to Heaven, the key point is the singers’ harmony and the sincerity in their hearts, rather than the prayer’s lyrics. The statues at the gate of Tao-yuan Primary School in Taitung County’s Yanping Township are unique. They are of a red-billed black bulbul and toad. These humble animals are the superheroes of a Bunun legend. The Bunun believe that the red-billed black bulbul originally did not have a red beak, red feet, or a black body, and the toad did not exist. The bird's appearance changed, and the toad was created because of saving the Bunun people. All ceremonies are regarded as important events by the Bunun people. For any ceremony, there will be group singing and dancing, just as pasibutbut (eight-part polyphony) is sung to Heaven during the harvest festival. The Bunun plant a staple food called millet. When millet is harvested, they hold a Homeyaya (Millet Offering) and sing to express their gratitude to Heaven. This is a Homeyaya song that the Bunun elders performed for us. Next is a song by the children from the Bunun Tao-yuan Primary School Choir, and is sung especially for our viewers! The meaning of the song is to thank and pray to Heaven and the ancestral spirits for a healthy environment and giving the Bunun people peaceful days!
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-11-11   779 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-11-11

The Reunion of Souls: Questions and Answers, Part 8 of 11

00:21:50
జ్ఞాన పదాలు

The Reunion of Souls: Questions and Answers, Part 8 of 11

Meditation doesn’t change the world, it changes you, and then, if everyone changes themselves, the world becomes peaceful. We only make war because we are not peaceful ourselves, because we could not know the person next to us is God, we could not realize that we are God and we could not realize that the one we kill, we shoot, we torture, is also God, and that’s why the world is
జ్ఞాన పదాలు
2020-11-11   841 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-11-11

The Reunion of Souls: Questions and Answers, Part 7 of 11

00:25:22
జ్ఞాన పదాలు

The Reunion of Souls: Questions and Answers, Part 7 of 11

There is no person as God; everything is God. We are a part of the whole, and yet the part that makes the whole. So God is the Creator, you see? Hes can make Hirmself into many, many things.(How do the real spiritual experiences in meditation differ from my own fantasies, and visions created by my imagination?) It
జ్ఞాన పదాలు
2020-11-10   589 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-11-10

The Reunion of Souls: Questions and Answers, Part 6 of 11

00:29:21
జ్ఞాన పదాలు

The Reunion of Souls: Questions and Answers, Part 6 of 11

I am not here to prove to you that I am good or bad. I am here to tell you that you are great, you are good, and if you follow my instructions, you will feel, you will see, you will know that you are great, you are good…You’ll feel that you are great, that you know God.You would like to ask me some questions now, or do you want to have
జ్ఞాన పదాలు
2020-11-09   558 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-11-09

The Spiritual Sámi of Northern Europe

00:15:59
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Spiritual Sámi of Northern Europe

Today, we present some highlights of the Sámi culture, an indigenous culture present in the northernmost Nordic countries and the Kola Peninsula within the Murmansk Oblast of Russia. Traditionally, the bond between the Sámi and the natural land has been profound and sacred. They have historically lived their lives in accordance with nature. Deeply grounded in the understanding that from the earth comes life, the Sámi hold the view that all beings are threads in the same great fabric. Over history, they looked to nature for guidance and keenly observed symbols in everyday life such as cloud formations, changes in wind patterns and weather, and movements of animals. They watched for and learned from the rhythms of nature. To this day, the Sámi truly respect and cherish Mother Earth. The yoik also played an important role in shamanism. As a historically nomadic people, the Sámi preferred connection to the land over land ownership. Their kinship with nature was pure in the sense that they did not view land as something that could be divided and owned. They didn't erect fences or boundaries. Instead, their lifestyles focused on living in harmony with the natural spaces, using nature’s resources as wisely as possible, and respecting the earth's cycles. This deep respect continues to this day, and committed people of the Sámi culture have spoken out to remind humanity of the necessity to preserve our environment. We wish that the Sámi people continue to propagate their language and their cultural contributions like the yoik for the world to enjoy and celebrate. May we also take to heart their philosophy of treading lightly on our only planetary home.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-10-21   411 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-10-21

The Wisdom of Solomon: Selection from the Books of the Apocrypha, Part 2 of 2

00:10:26
జ్ఞాన పదాలు

The Wisdom of Solomon: Selection from the Books of the Apocrypha, Part 2 of 2

“For wisdom, which is the worker of all things, taught me: for in her is an understanding spirit holy, one only, manifold, subtle, lively, clear, undefiled, plain, not subject to hurt, loving the thing that is good quick, which cannot be allowed, ready to do good, kind to man, steadfast, sure, free from care, having all power, overseeing all things, and going through all understanding, pure, and most subtle, spirits. For wisdom is more moving than any motion: she passeth and goeth through all things by reason of her pureness. For she is the breath of the power of God, and a pure influence flowing from the glory of the Almighty: therefore, can no defiled thing fall into her.” “For she is the brightness of the everlasting light, the unspotted mirror of the power of God, and the image of His goodness. And being but one, she can do all things: and remaining in herself, she maketh all things new: and in all ages entering into holy souls, she maketh them friends of God, and prophets. For God loveth none but him that dwelleth with wisdom. For she is more beautiful than the Sun, and above all the order of stars: being compared with the light, she is found before it.” “For after this cometh night: but vice shall not prevail against wisdom. Wisdom reacheth from one end to another mightily: and sweetly doth she order all things. I loved her, and sought her out from my youth, I desired to make her my spouse, and I was a lover of her beauty. In that she is conversant with God, she magnifieth her nobility: yea, the Lord of all things Himself loved her.” “For she is privy to the mysteries of the knowledge of God, and a lover of His works. If riches be a possession to be desired in this life; what is richer than wisdom, that worketh all things? And if prudence work; who of all that are is a more cunning workman than she? And if a man love righteousness, her labors are virtues: for she teacheth temperance and prudence, justice and fortitude: which are such things, as one can have nothing more profitable in their life.” “If a man desire much experience, she knoweth things of old, and conjectureth aright what is to come: she knoweth the subtilties of speeches, and can expound dark sentences: she foreseeth signs and wonders, and the events of seasons and times. Therefore, I purposed to take her to me to live with me, knowing that she would be a counsellor of good things, and a comfort in cares and grief.”
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-22   291 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-22

The Wisdom of Solomon: Selection from the Books of the Apocrypha, Part 1 of 2

00:10:59
జ్ఞాన పదాలు

The Wisdom of Solomon: Selection from the Books of the Apocrypha, Part 1 of 2

The Apocrypha is a group of ancient books with uncertain authorship whose contents overlap parts of the Christian and Hebrew Bibles. The term “apocrypha” means “secret,” “hidden,” or “non-canonical.” Indeed, these books have been considered sacred, with a more advanced teaching than would normally be made available to the general public. Today, apocryphal books remain part of the Holy Bible in the Catholic and Eastern Orthodox Churches, while other Christian traditions still value them for religious study. One of the Apocrypha books is The Wisdom of Solomon, in which wisdom is personified – such is the emphasis placed on that virtue. Today, we will explore an enthralling selection from the Apocrypha book, “The Wisdom of Solomon,” in regards to the true virtues of life, being the real means of approaching it, as wisdom is elaborated on as treasured goal for us to achieve. Wisdom is referred to as “she,” and is being described as an ultimate richness of life. “Wisdom is glorious, and never fadeth away: yea, she is easily seen of them that love her, and found of such as seek her. She preventeth them that desire her, in making herself first known unto them. Whoso seeketh her early shall have no great travail: for he shall find her sitting at his doors. To think therefore upon her, is perfection of wisdom: and whoso watcheth for her shall quickly be without care.” “For she goeth about seeking such as are worthy of her, sheweth herself favourably unto them in the ways, and meeteth them in every thought. For the very true beginning of her is the desire of discipline; and the care of discipline is love; and love is the keeping of her laws; and the giving heed unto her laws is the assurance of incorruption; and incorruption maketh us near unto God: therefore, the desire of wisdom bringeth to a kingdom.” “I preferred her before sceptres and thrones, and esteemed riches nothing in comparison of her. Neither I compared unto her any precious stone, because all gold in respect of her is as a little sand, and silver shall be counted as clay before her.” “God hath granted me to speak as I would, and to conceive as is meet for the things that are given me: because it is He that leadeth unto wisdom, and directeth the wise.”
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-21   308 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-21

Selection from The Sutra of Complete Enlightenment: Chapters 1-2, Part 2 of 2

00:12:55
జ్ఞాన పదాలు

Selection from The Sutra of Complete Enlightenment: Chapters 1-2, Part 2 of 2

“‘Virtuous man, the multifarious phantasmal transformations of all the multibeings are generated from the wondrous mind of their thus-adventistic consummate enlightenment. It can be compared to the ethereal blossoms, which come into being, as it were, out of the space; and when the phantasmal blossoms vanish, the essence of the space would not go into deterioration along with the blossoms. Thus, the phantasmal minds of multibeings are to terminate along with the phantasmata; yet when all phantasmata die away, the enlightened mind would still remain impregnable. Nevertheless, when this enlightenment is maintained as an opposition to phantasm, such enlightenment would still be reduced to a sort of phantasm. If one professes that there is enlightenment, it would only evince that one has not yet been entirely detached from phantasm. On the other hand, if someone pronounces that there is no enlightenment, he would be entangled in the same phantasmal state as the former person. Consequently, only when all phantasmata have come to expiration, could it be deemed as the state of impregnability.’” “‘Virtuous man, all Bodhisattvas and latter-age multibeings must perforce depart from the phantasmal transformations, and all spurious delusive phenomena. If one is able to persist steadfastly in one’s intent for renunciation, in the meantime it behooves one to be aware that such an intent is also phantasmal; hence it should also be renounced.’” “‘Virtuous man, true awareness of the phantasmata shall enable one to depart from them forthwith; hence no other dexterous means need to be implemented for it. And on one’s departure from phantasmata, straightway would one become enlightened; hence, no gradual approaches would ever be in need, either. If only all Bodhisattvas and latter-age multibeings could cultivate in compliance with this means, they would be able to detach themselves from all phantasmata perpetually.’ At that juncture, the World-Venerated One, wishing to reiterate this import, divulged this Gatha: ‘Samantabhadra, it behooves thee to comprehend That ever since time immemorial, The phantasmal inanity of all the multibeings Has been constituted out of their consummate enlightenment, Which is akin to that of all the thus-adventists. This could be likened to the ethereal blossoms, Which rely on the space for manifesting their appearances. However, when the ethereal blossoms vanish, The ethereal space still remains unmoved as ever. All phantasmata arise from perceptions, And when these phantasmata expire The perceptivity is to stay as consummate as ever, For the perceptive mind is perpetually unchangeable. If only all the Bodhisattvas and latter-age multibeings Could constantly be detached from all phantasmata, And when all phantasms are renounced, It would be like igniting fire in a block of wood: When the wood is incinerated, the fire would also expire. As enlightenment per se is beyond graduality, So would it be the same with dexterous means.’”
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-17   304 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-17

Selection from The Sutra of Complete Enlightenment: Chapters 1-2, Part 1 of 2

00:16:17
జ్ఞాన పదాలు

Selection from The Sutra of Complete Enlightenment: Chapters 1-2, Part 1 of 2

The Sutra of Complete Enlightenment (Yuanjue jing) is a Buddhist scripture most likely composed in China during the start of the eighth century with its origin deemed to be from the Chan and Huayan field of study and practice. It is a very popular and influential sutra within the meditation-oriented Buddhist schools of East Asia like Chinese Chan, Korean Seon and Japanese Zen. A key factor for its popularity is its condensed format that focuses on the most important theoretical issues of the nature of enlightenment. There are twelve chapters and a short convocation in The Sutra of Complete Enlightenment. The convocation section sets out the scene of the sermon and the involvement of key participants. In a deep state of meditative concentration (Samādhi), Buddha and one hundred thousand great Bodhisattvas, with twelve eminent Bodhisattvas acting as spokespersons, engage in dialogue with the Buddha on doctrine, practice and enlightenment. “‘Virtuous man,’ quoth the Buddha, ‘the Supreme King of Dharma hath a great Dharanic Portal, named the Consummate Enlightenment, whence there emanate spontaneously all the sublimate veracious-thusness, Bodhi, Nirvana, and Paramita, whereby He hath heretofore instructed all Bodhisattvas. Whilst all the thus-adventists were still in their primordial causal terra, they all relied on the consummate effulgence upon the purified aspect of enlightenment, whence they were able to eliminate inanity perpetually, so that they were able to attain Buddhahood.’” “‘Virtuous man, when one practices on the thus-adventist’s consummate enlightenment in the primordial terra, one shall comprehend that nascences and demises are nothing but ethereal blossoms, and resultingly, to this practitioner, all transmigrations shall then cease to be; and he shall also perceive that there are neither body nor mind to undergo such nascences and demises — Yet this is not due to any endeavor executed that could make it so, but simply owing to the non-existence of the quintessence. And that which could make such perception and consciousness is akin to the ethereal space as well; that which could comprehend everything being like the ethereal space, yet again, is no more than another ethereal-blossomwise phenomenon. However, one still could not aver that the essence of perception and consciousness is altogether nihil. It is only when both existence and non-existence are entirely dispelled that it could come to be entitled as the state of Congruity with Purified Enlightenment. Wherefore is it so? For both existence and non-existence are of the nature of ethereal space — both of which being always unchangeable; for within the thus-adventist repertory, there is neither nascence nor demise, neither comprehension nor perception; for they are akin to the quintessence of the Dharmic spheres, which is ultimately consummate and immanently pervasive throughout the ten directions. Such a state comes to be termed as the Dharmic Cultivation of the Primordial Terra. Owing to this, the Bodhisattva is able to generate the purified mind in the major vehicle. If the multibeings in the fin de siècle could cultivate themselves in compliance with this, never shall they degenerate into any devious diews.’”
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-16   357 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-16

The Māori Tūhoe People- Guardians of the Sacred Te Urewera Rainforest

00:14:24
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Māori Tūhoe People- Guardians of the Sacred Te Urewera Rainforest

Today, we visit Oceania to learn about the Māori Tūhoe. New Zealand is a country located in the southwestern Pacific Ocean. It comprises two main islands, namely, the North Island and South Island plus about 600 other smaller islands. The nation has a population of about 5 million, of which the majority are of European descent, with the Māori forming the most significant minority and then followed by Asians and Pacific Islanders. The Māori call New Zealand Aotearoa. This means the “land of the long white cloud” in the Māori language. They are the original inhabitants of New Zealand, having arrived in the 14th century from Eastern Polynesia. A distinct group of about 40,000 Māori is called the Tūhoe people who are the focus of today’s program. Te Urewera, the Tūhoe’s homeland, is located in New Zealand's North Island. It covers approximately 2,127 square kilometers of rugged hill country and features vast blue-green lakes and fast-running north-flowing rivers. The individuals living in these areas take care of the rainforest. Te Urewera is extremely important to the Tūhoe people, as historically it has been their primary source of food, clothing, medicine, shelter and dignity. The Tūhoe people protect Te Urewera as a precious site via an ancient Māori practice known as kaitiakitanga, which means “guardianship,” through caring and maintaining the ecological system and environment. The key point of the practice is to understand the connection and relationship of people and nature. Humans are linked to the wild and need to protect and care for the mauri, or life force of the forests, rivers and lakes. This involves daily checking of the condition of the woodlands and water bodies through the observation and collection of data, replenishing and planting of native plants and trees, and safeguarding all habitats thus balancing the ecology within the rainforest and its surroundings. To the Tūhoe, mountains are significant places as they are the final resting place of their ancestors. Mountains are reflected in Tūhoe oral traditions, songs and haka or dance as significant symbols of identity. The Tūhoe certainly respect nature. We now share some examples of Tūhoe traditions.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-09-15   343 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-09-15

Purpose in the Life Experience: From “Christ Consciousness” by Edgar Cayce, Part 2 of 2

00:12:42
జ్ఞాన పదాలు

Purpose in the Life Experience: From “Christ Consciousness” by Edgar Cayce, Part 2 of 2

Born in Kentucky, USA in 1877, Edgar’s psychic abilities first appeared as a child. His sole desire was to help others, and at the age of 12, an angelic figure appeared before him assuring him that his prayers had been answered. His psychic aptitude grew over time and he began to prophesize on a wide range of subjects. We will now continue our exploration of Edgar Cayce’s fascinating inner discoveries, as written in his “Christ Consciousness.” A soul’s purpose on Earth is to know the Christ within itself, and to become one with that awareness, and with God’s will. “For, truly does the soul live on and become the more and more aware, of that which is done in an unselfish manner, so that it may become more and more aware of abiding and living and being in Christ Consciousness. And hence the greater soul development that may be for any soul, is to be less and less of self, less and less with MATERIAL desire, but more and more in accord with the Christ, the Holy One, the Life, the Manifestation of all those things that have been said to be so impractical as related to materiality; yet they are the REAL, the TRUE things in the experiences of every soul.” “Just being kind and gentle, just being patient and giving in the experiences with those one contacts day by day, brings that joy, that pleasure, that understanding, that can ONLY come with walking with Him. And He is very near unto thee; He is in thine own heart, thine own life, day by day.” “While He, thy Master, thy Friend, thy Brother, stands ever ready to aid – ye cannot bear the cross alone. Hence, He has given, ‘Believe in me and ye may ask that ye WILL.’ If thy will then is one with His, there may come into thine experiences the ability to forgive those who have PURPOSELY wronged thee.” “At such times, then, look deep into the life of the man Jesus and see how He dealt with the problems of the day. As He gave, in the interpretation of His purpose on the Earth, He recognized the needs of each soul as to its purpose on the Earth also. For, all men (and He was a man) have fallen short of the glory of God. Only in Him, through Him, by Him may one attain to that true sonship, that true fellowship, that true relationship to the Creative Forces or God.”
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-15   346 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-15

Purpose in the Life Experience: From “Christ Consciousness” by Edgar Cayce, Part 1 of 2

00:13:02
జ్ఞాన పదాలు

Purpose in the Life Experience: From “Christ Consciousness” by Edgar Cayce, Part 1 of 2

Internationally known clairvoyant Edgar Cayce was called “the sleeping prophet” due to the seemingly “deep sleep” he entered before he started a prophecy. He performed some 22,000 readings over four decades, from 1901 to 1944. Of these readings, more than 14,000 were recorded, ranging on topics such as reincarnation, oneness, the Akashic records (a library of all human events), ancient mysteries, universal laws, and the importance of meditation and prayer. Today, we will dive into Edgar Cayce’s profound elaboration on the purpose of our human existence on Earth, as he helps us to understand, or remember, that the Christ consciousness is something tangible and much closer to us than we can imagine – because it is within our own selves. We will also explore the alignment of our Earthly three-dimensional being. “Question: What is the main purpose of this incarnation? Answer: To glorify the Christ-Consciousness on the Earth - in the lives of those with whom ye come in contact, and to live the same thyself. Thus, the needs that this entity, as well as every entity (but this entity in its activities especially), be acquainted with, and walk of it in the way of life as manifest in the Christ.” “To be a channel of blessing to others is that purpose for which each soul has come into conscious activity in a material world. Thus, as you exercise these in relationship to the problems, you become strengthened to meet - physically, mentally, spiritually - those purposes He has given as to thy way of life in this material experience.” “Remember, MIND is the builder. Just as Father, Son, Holy Spirit; body, mind, soul. Then the Master - as the mind - is the way, is the how, that one becomes aware through application, through administration of the hopes, the desires, the faith of the soul itself. For, mind is of body and of soul, and when purified in the Christ-Consciousness it lives on and on as such.” “Remember, then, that all are tried as in the fires of self. For He has not willed that any soul should perish, but has with every temptation, every trial, prepared a way of escape. And they that are His, He will not allow to be tempted beyond that they are able to bear. Each soul, then, should gain this consciousness; that in HIM is the light, Him referring to that One that has been given into the world to become the Savior, the Redeemer of the world.”
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-14   371 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-14

Understanding the Mayan Calendar: Selections from “The Book of Destiny: Unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the Prophecy of 2012” by Don Carlos Barrios (vegetarian), Part 3 of 3

00:10:22
జ్ఞాన పదాలు

Understanding the Mayan Calendar: Selections from “The Book of Destiny: Unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the Prophecy of 2012” by Don Carlos Barrios (vegetarian), Part 3 of 3

As Don Carlos Barrios explains in the following introductory excerpt, the time has come to share this ancient wisdom. Here is an Energy Table containing all 260 energies found in the sacred Cholq’ij calendar. This is a tool to help us find our Mayan sign. In each row, there is a sign for the 20 days in each month; and in each of the columns, we can find 13 forces, representing 13 months. Here is a Calendar Table, which begins on the first day of 1900 and ends on December 21, 2012, because the Mayan Long Count calendar ended on that day. Symbols are provided for each 13-day cycle. So what we need to do is to: “...Find the year you were born and then look down to find the preceding date closest to your birthday. On the right is the corresponding Mayan date. Write this down. Now turn back to the Energy Table and find the name of the sign on the left and the corresponding number along that row in the cells to the right.” “The energy and information in each day’s sign, both positive and negative according to the different stages of life, is used to guide people, help them find their purpose, indicate aspects that will allow them to achieve this goal, and thus shape their destiny. The relationship of the fixed or mobile cycles of change that govern people must also be kept in mind. Through a person’s sign, we can establish the abilities, gifts, spiritual qualities, or paranormal properties that person possesses and outline the places or energy centers that will help him or her develop. The practice of following Mayan signs enabled the traditional Classic Mayan world to be a harmonious civilization. No one lived in opposition to their own energies and destiny. Everyone respected each other because they knew they were all part of an evolutionary whole in the cosmic plan. The mandate that each person was born with was honored.” “No one labored at anything other than what they were born to do as indicated in their sign. Everyone therefore grew in a unified and enriching manner, completely in tune with their own makeup and with Mother Nature. It offers us the opportunity to become self-realized according to our individual capabilities, to increase our understanding of ourselves, and to relate to the energies that manifest each day. A more enlightened humanity is anxious to achieve real, conscious growth.”
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-07   825 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-07

Understanding the Mayan Calendar: Selections from “The Book of Destiny: Unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the Prophecy of 2012” by Don Carlos Barrios (vegetarian), Part 2 of 3

00:13:42
జ్ఞాన పదాలు

Understanding the Mayan Calendar: Selections from “The Book of Destiny: Unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the Prophecy of 2012” by Don Carlos Barrios (vegetarian), Part 2 of 3

In today’s program, we are going to explore the meaning of the Mayan signs governing each day of the Mayan months. Don Carlos Barrios wrote the following about the significance of the 13 months in the Cholq’ij calendar: The 13 numbers are conceptualized similar to a pyramid. From numbers 1 to 7 we are climbing with much effort. At the number 8 we are in a position where perfect harmony is possible and on the top of the pyramid, and 9 to 13 is directed downhill, creating more ease with the energies, as they are no longer so forceful in developing us. This varies slightly between men and women: for men, 8 is considered to be the top of the pyramid as they are considered to typically be more balanced physically and have to struggle more to reach the spiritual levels than women, where 9 is the top of the pyramid, where they are typically thought to be slightly less stable in the physical realms but have an easier time accessing the spiritual. “Our Grandfathers warn that this ancient tradition is not to be treated as a curiosity, not to be indulged in as a form of entertainment, and not to be used selfishly. Instead, it should guide our growth on all levels - physical, intellectual, emotional, and spiritual. Mayan life and spirituality are built on understanding and using the following signs, which governed the Classic Mayan world and have been preserved by our traditional Elders. On August 17, 1992, the planet entered a new cycle, one of comprehension, wisdom, and harmony. This new cycle is a time of great change in the world’s social and economic structure. For this reason, the doors of Mayan wisdom are being opened to humankind. Now that the period of darkness has ended, the Elders have resolved to publish the Mayan signs as an instrumental way of understanding our true purpose. The hope is that everyone will orient their life based on their sign and follow Saq B’e (the White Road). Respect for historical accuracy is one of the strictest and most important rules: not a single word is ever added to or removed from our texts or oral tradition. This book (The Book of Destiny) is a commitment to reality - that is, to our Grandfathers’ vision. Although as human beings we have many limitations, we can find a way to overcome them in the depth and transcendence to be found in these signs. The task of using the signs in one’s personal life, however, requires a real desire to conform to a new way of life that balances technology and harmony with nature.”
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-31   990 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-31

Germany – An All-Embracing Place to Be

00:13:47
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Germany – An All-Embracing Place to Be

Germany stretches across Western and Central Europe, covering about 357,000 square kilometers and shares its borders with nine other European countries. With a population of more than 80 million people, Germany is the second-most populous state in Europe after Russia. Germany’s economy is the fifth-largest in the world, and the German approach is considered a role model for other nations to follow in terms of politics, social policies and economics. The state’s long and rich history arises from a diverse array of religions, customs, and traditions. The nation has been a forerunner of European thought, politics, and art for over 1,000 years. “The land of poets and thinkers” is the historical name for Germany. Its writers and philosophers have played a key role in shaping the development of Western thought. In 2013 and 2014, a BBC global opinion poll regarding various nations found that the majority selected Germany as having the most positive influence in the world. Being a country of intellectuals, it is not surprising that German culture and people highly value reason and logic. Germans respect order and structure and thus believe in strict adherence to rules. “There must be order” is a common expression for all Germans, and it has become a cultural cliché for Germans around the world, as well as a norm for them at home. Germans have contributed enormously to the field of classical music. The nation is home to many renowned classical composers, namely Bach, Beethoven, Brahms, Handel, Telemann, etc. Germany is an open and advanced society with some of the world’s most progressive policies regarding gender equality, safeguarding those of diverse sexual orientation, and immigration. Germans value the benefits of a multicultural society, and thus they welcome migrants and refugees with open arms.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-08-27   662 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-08-27

The iTaukei of Fiji: Islanders with Heart

00:13:16
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The iTaukei of Fiji: Islanders with Heart

Today, we are going to travel to a quintessential tropical island paradise with balmy breezes to learn about an indigenous people whose ancestors came to this beautiful archipelago around 3,500 years ago. Fiji is truly spectacular and features white sand beaches, turquoise oceans, palm trees and fertile land. It’s no wonder the ocean-faring Melanesians, called the Lapita, who found their way to the islands decided to stay and make the archipelago their home. Today, most iTaukei continue to live in their villages with traditional governmental structures. One cultural experience that many tourists enjoy when in Fiji is visiting an indigenous community to observe their way of life. The ancient indigenous Fijians were an ocean-going people who, like many of the Melanesian and Polynesian cultures, built sea-worthy canoes whose capabilities show their civilization had achieved an impressive level of technological advancement. Architecture reveals to us the cultural values, traditions and beliefs of a society. The same can be said of the types of buildings found in Fijian villages, which reflect the influence of communal values that infuse life in Fiji. One of the most important structures is the valenivanua, which is the traditional meeting house or cultural space used by clan heads and the village chief. Meke is storytelling through song, dance and music. For generations, the indigenous Fijians have passed down their history, beliefs, traditions, morals and values through the meke. The Fijian people are as kind, warm and welcoming as their nation’s gentle breezes and tropical waters. May you have the unique opportunity to journey here one day to experience this paradise and the splendid native culture.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-08-19   455 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-08-19
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్