ఇది మా సౌందర్య జ్ఞానమును సంతృప్తిపరిచే సాంస్కృతిక సాఫల్యం, అది తెలుసుకోవడంలో అంతరం మరియు ఆ అందంను కనిపెట్టడంలో మాకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది.- జార్జ్ విల్హెల్మ్ ఫ్రెడరిక్ హెగెల్

సంస్కృతి దాని స్వంత శక్తుల మనస్సును కలిగి ఉన్న అన్ని అంశాలని సూచిస్తుంది; భాష విమర్శకుడికి ఇస్తుంది, మరియు టెలిస్కోప్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్తకు ఇస్తుంది.- రాల్ఫ్ వాల్డో ఎమెర్సన్

జ్ఞాన విలువైన రాళ్ల స్ఫటికీకరణ; సంస్కృతి విలువైన రాళ్ల యొక్క మెరుపు.- రవీంద్రనాథ్ టాగోర్

ఛానెల్ను విశ్లేషించండి

The Mapuche: The People of the Earth, Part 1 of 2

00:15:37
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Mapuche: The People of the Earth, Part 1 of 2

The Mapuche have resided in modern day Argentina and Chile for over 2500 years. They make up the largest group of indigenous people in Chile, accounting for approximately 10% of the population. Another 300,000 reside in Argentina. The rituals and cultural traditions of the Mapuche people are designed to enable them to live in harmony with the stars, the earth and all her inhabitants. They believe humans and all animals, from the largest to the smallest insect, can only exist through the grace of a higher spiritual power. Humans are also viewed as essential and integral parts of everything that surrounds them, in the skies and on the earth.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-04-11   6377 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-04-11

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

00:19:22
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

The Benedictine Abbey of Admont was founded in 1074 by Archbishop Gebhard of Salzburg. It is now the oldest remaining monastery in Styria, Austria, and one of the largest neo-Gothic sacred buildings in the country. The name Admont comes from the Latin word “ad montes,“ which means “at the mountains.” Situated amidst the gorgeous mountains of Gesäuse National Park, the magnificent Admont Abbey gloriously represents the Rule of St. Benedict of Nursia: “So that in all things God may be glorified!”
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2019-07-30   2502 అభిప్రాయాలు
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2019-07-30

Hula Dance, the Spirit of Hawaii, Part 2 of 2

00:16:27
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Hula Dance, the Spirit of Hawaii, Part 2 of 2

As mentioned in the previous episode, Hawaiian mythologies, history, genealogies, and traditions were passed down from generation to generation through chant, or “oli,” and accompanying dance called “hula.” Today we are honored to have on our show Kumu Hula (master hula teacher) and choreographer, Ms. Nawahine Kuraoka. Ms. Kuraoka is here to share with us her knowledge of the beautiful hula dance.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-05-13   345 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-05-13

From One Soul to Another: Questions and Answers, Part 3 of 3

00:28:18
జ్ఞాన పదాలు

From One Soul to Another: Questions and Answers, Part 3 of 3

“God has two attributes: form and formless. And even in the attribute of form, Hes has two forms. If Hes wants to materialize in this world, Hes becomes like this. All of these are God materializations. That’s why the Bible says, ‘God dwells within you.’ It’s really funny how you don’t know you are God. And there is another form, invisible form, that God manifests also when you meditate within, to
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-29   444 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-29

From One Soul to Another, Part 2 of 3

00:26:02
జ్ఞాన పదాలు

From One Soul to Another, Part 2 of 3

“God is always there because God is the Supreme Master within ourselves, within each of us, and Hes knows everything, Hes hears all the prayers, and Hes grants all wishes. But we must know how to listen to Hirm, we must have the direct contact with Hirm so we know what Hes wants us to do. In order to contact this Holy Spirit within us or God within us, we have to forsake the flesh for the spirit,
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-28   445 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-28

From One Soul to Another, Part 1 of 3

00:27:43
జ్ఞాన పదాలు

From One Soul to Another, Part 1 of 3

We now invite you to listen to Supreme Master Ching Hai’s insightful lecture titled “From One Soul to Another, Part 1 of 3” delivered in Yerevan, Armenia on May 15, 1999. “It has been a very challenging job. But God has said that ‘I’ll give you all the power necessary. You just continue to serve Me, everything I will provide.’ This way has worked for me and has woked for many thousands, hundreds o
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-27   466 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-27

Holy Songs: Mongolian Spiritual Songs

00:24:59
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Holy Songs: Mongolian Spiritual Songs

The Mongolian people are devout spiritual seekers. Their sincerity in searching for spiritual elevation is expressed through many songs that praise and worship the Divine. Today, we would like to introduce three of these sacred songs. The first, “Khelkhee Ayalguu,” is a folk song that was performed by M. Saruultugs of the Erdenet Ensemble at the 2nd International Artist Day Celebration concert, “A
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-04-22   476 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-04-22

El Salvador’s Indigenous Peoples – Jewels of the Nation

00:14:32
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

El Salvador’s Indigenous Peoples – Jewels of the Nation

EI Salvador is in Central America and has the Pacific Ocean to the west, Guatemala to the north, and Honduras to the east. The Pipil people, who are the predominant indigenous group in the country, refer to their territory in Western EI Salvador as Cuscatlán, meaning “The Place of Jewel Necklaces.” Anyone who has ever had the opportunity to visit this exquisite nation will agree that it is a land
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-04-15   218 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-04-15

WEMA HOME – Bringing Hope and Love to Benin, Part 1 of 3

00:13:38
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని

WEMA HOME – Bringing Hope and Love to Benin, Part 1 of 3

The goals of WEMA HOME are helping children and adolescents to access education and work, improving the working and living conditions of girls and women, curbing rural exodus and child trafficking, and promoting environmental protection and nature conservation. “We encourage people to support themselves.” WEMA HOME believes there is no future without education. Marianne built Gobada’s first elemen
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-04-06   276 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-04-06

Bulgarian Folk Melodies: Harmonies of the Soul, Part 2 of 2

00:15:57
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Bulgarian Folk Melodies: Harmonies of the Soul, Part 2 of 2

An artistic people, Bulgarians hope to better the world through music and dance. Thus, it’s no wonder that Bulgarian folk singing is recognized as a national treasure. Now Let's hear a famous traditional folk song called “Dilmano Dilbero,” performed by Le Mystѐre des Voix Bulgares, or The Mystery of the Bulgarian Voices. A major aspect of Bulgarian folklore is the fact that its music and song Lyri
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-04-01   669 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-04-01

Bulgarian Folk Melodies: Harmonies of the Soul, Part 1 of 2

00:17:32
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Bulgarian Folk Melodies: Harmonies of the Soul, Part 1 of 2

Since ancient times, singing has been mainly a female attribute in Bulgaria, while men mostly serve as instrumentalists. The powerful resonance, range, texture, and its penetrating quality are the most distinct characteristics of the Bulgarian voice. The songs are mostly traditional folk ballads, with the lyrics emphasizing people’s everyday feelings and lives. This simple, yet “straight from the
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-03-25   312 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-03-25

The Waorani People – Pioneers and Protectors of the Amazon

00:16:27
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Waorani People – Pioneers and Protectors of the Amazon

Ecuador hosts a portion of the magnificent Amazon rainforest and is also home to the native Waorani people, also known as the Huaorani, Waodani, or the Waos. Like other indigenous tribes across the globe, the Waorani have a symbiotic relationship with the natural environment. The forest is their beloved space, and they rely on nature for sustenance, water, safety, emotional fulfillment, and comfor
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-03-18   212 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-03-18

The Tradition of Respecting the Elderly, Part 2 of 2

00:13:48
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Tradition of Respecting the Elderly, Part 2 of 2

Senior citizens are an invaluable source of precious wisdom and provide us with love, understanding, and advice whenever we are in need. In Greek culture, elders are associated with wisdom and closeness to God. In ancient times, sages and oracles were mostly associated with the wise older men and women. It was noted in the history of ancient Sparta that politeness for elders was customary. In Anci
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-03-11   271 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-03-11

Traditonal Musical Instrument: Taiko - The Heartbeat of Japan

00:19:27
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Traditonal Musical Instrument: Taiko - The Heartbeat of Japan

In Japanese “Taiko” means the “great drum.” For generations, the method of taiko playing has been taught and passed on by grand masters. In varying shapes and sizes, taiko drums have long been a part of Japanese cultural, religious, and musical traditions. The art of taiko drumming is known for its tightly choreographed movements similar to martial arts. The instrument’s fluid, powerful, and rhyth
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-02-26   448 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-02-26

The Proud Kalinago of Dominica

00:16:55
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Proud Kalinago of Dominica

The Kalinago, previously known as the Caribs, are a proudly independent group of people who emigrated from South America to the Caribbean islands around the 13th century. Their skills as boat builders and sailors helped them expand their territory so that by the time the Spanish arrived two centuries later, they were the dominant culture on the islands. Today, most of the remaining 3,500 or so Kal
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-02-19   1036 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-02-19

Holy Songs: Uplifting Ethiopian Songs

00:18:21
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Holy Songs: Uplifting Ethiopian Songs

Ethiopia is one of the world’s oldest countries. In today’s show, we are delighted to share with you three Ethiopian worship songs in Amharic. The First song is called, “Holy Spirit,” performed by Zuriyash Tsega W/Tensai and Samuel T Michael. The song expresses one’s deep longing for the radiant presence of the Holy Spirit. Our next song is “Igziabeher’s Peace” composed by Mesfin Gutu, and perform
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-02-12   507 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-02-12

Traditional Musical Instrutment: The Ukrainian Bandura

00:20:00
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Traditional Musical Instrutment: The Ukrainian Bandura

The Bandura was believed to be a companion of humanity, producing heavenly reverberations to comfort our souls in this material world. This exceptional instrument originates from the spiritual culture of the ancient Sumero-Akkadian civilization. The Akkadians played early versions of the Bandura in their religious events as well as in festivities and for entertainment. Later, the charming instrume
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-02-04   540 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-02-04

The Timeless Architecture of Frank Lloyd Wright

00:15:38
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Timeless Architecture of Frank Lloyd Wright

Frank Lloyd Wright was one of the most prominent architects in American history. During his lifetime, he designed over 1,000 structures, including churches, schools, museums, and residential houses, eight of which were acknowledged as UNESCO World Heritage Sites in July 2019. Mr. Wright is recognized as “the greatest American architect of all time” by the American Institute of Architects. His desi
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-01-29   416 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-01-29

Ushering in the Year of the Golden Rat

00:13:45
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు

Ushering in the Year of the Golden Rat

This year, 2020, is the “Year of the Golden Rat” and an exceptionally significant event as we return to the first sign of the Lunar Zodiac cycle! We are going to introduce some interesting Lunar New Year customs from several nations to our splendid viewers today. Around the world, more than a billion people celebrate the Lunar New Year and participate in various vibrant festivities. Within Korea i
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-01-25   896 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-01-25

Holy Songs: Joyful Bangladeshi Melodies

00:17:16
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Holy Songs: Joyful Bangladeshi Melodies

Since ancient times, humans have expressed their love and longing for God through singing and music. These holy songs connect us with the Divine and remind us of our heavenly Home. In today’s show, we are delighted to share with you three Buddhist Songs from Bangladesh. The first song is called “Lumbini Kanon,” which praises the Lord Buddha. “Lumbini Kanon is a flower. The name is Buddha. In the s
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-01-22   439 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-01-22

The Open House Culture of Malaysia

00:18:23
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Open House Culture of Malaysia

Fully embracing their multi-culture identity, Malaysians have a unique custom called, “open house,” which means during important cultural and religious festivals, they would open their houses to welcome not only friends and families, but also strangers. Through feasting and chatting together, cultural barriers are broken and new friendships are formed. Though 60% of the population are Muslims, nat
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-01-17   340 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-01-17

Zaouli: Côte d’Ivoire’s Mesmerizing Mask Dance

00:14:52
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Zaouli: Côte d’Ivoire’s Mesmerizing Mask Dance

Dance is an integral part of the African culture, and today we are delighted to share with you a very exceptional and unique dance form from West Africa. Zaouli is regarded as a homage to feminine beauty. The dance was created in the 1950s by the Gouro, an ethnic group in the midwestern part of Côte d’Ivoire, with each Gouro village having a prized Zaouli dancer. The dance and accompanying music w
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-01-08   432 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-01-08
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్