తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 531 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

ఏడు ప్రశ్నలు అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ నుండి, 8 యొక్క 4 వ భాగం

00:28:40

ఏడు ప్రశ్నలు అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ నుండి, 8 యొక్క 4 వ భాగం

అందరూ ఆందోళన చెందాలి ఎందుకంటే, అన్ని తరువాత, నేను చర్చలు విఫలమైతే, మానవులు కొనసాగితే వారి అనాగరిక మార్గాలు, విషయాలు జరగవచ్చు మొత్తం ప్రపంచానికి, మరియు ఆకస్మికంగా. సిద్ధం చేయడానికి ఎవరికీ సమయం లేదు. మహమ్మారి వలె. మీకు అర్థమైందా?
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-04-15   131 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-04-15

Be a 'Humane' being, Scrap Factory Farming for People, Planet and Animals, Part 1 of 2

00:16:13

Be a 'Humane' being, Scrap Factory Farming for People, Planet and Animals, Part 1 of 2

The Humane Being is a UK-based non-profitvegan advocacy group, run by dedicated volunteers, aiming to support peoplewith raised awareness, information, ideas, and encouraging actions towardscreating a kinder, truly humane world. We are privileged to have Jane Tredgett,the founder and director of Humane Being, and founder of Scrap Factory Farming,also David Finney, the spokesperson of Scrap Factory Farming, joining us on ourshow today.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-04-15   124 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-04-15

ఏడు ప్రశ్నలు అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ నుండి, 8 యొక్క 3 వ భాగం

00:26:44

ఏడు ప్రశ్నలు అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ నుండి, 8 యొక్క 3 వ భాగం

మీరు ఒక మహిళ అయితే, మీరు గర్వపడాలి ఒక మహిళగా ఉండాలి. మీరు మనిషి అయితే, మీరు మనిషిగా గర్వపడుతున్నారు. మీరు స్వలింగ సంపర్కులు అయితే, మీరు స్వలింగ సంపర్కుడిగా గర్వపడాలి, ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో, స్వలింగ సంపర్కులు వివాహం చేసుకోవచ్చు మరొక స్వలింగ సంపర్కుడు. కాబట్టి ఇక సమస్య ఏమిటి? మీరు లెస్బియన్ అయితే, మీరు లెస్బియన్ కావడం గర్వంగా ఉంది. దేవుడు నిన్ను అలా చేసాడు. గర్వపడండి, మీరే ఉండండి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-04-14   903 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-04-14

గమనార్హమైన వార్తలు

00:30:29

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, Japan contributes to education for Syrian children, scientists study space hurricane over North Pole, researchers in the United Kingdom identify viruses endemic to human intestines, European Union supports project to upgrade hospitals in Morocco, doctor in United States drives through snowstorm to save premature baby, Dutch company introduces tempeh production system to India, and volunteers refloat stranded whales in New Zealand. UNICEF’s education initiative backed by Japan. The hardships inflicted by 10 years of crisis plus the coronavirus pandemic have drastically diminished learning opportunities for children in Syria. The government of Japan, a Shining World Leadership Awards for Compassion, Generosity, and Animal Protection laureate, has donated US$7.8 million to support the efforts of the United Nations Children’s Fund (UNICEF) in the country. The funds will be used to provide knowledge and skills that prepare young people for future employment. Additional priorities to be addressed are child protection services as well as ensuring that basic water and sanitation facilities are in place at schools and in communities. We sincerely appreciate your generosity, Japan, and applaud the ongoing commitment of UNICEF to the well-being of the population. In the abundant mercy of Allah, may Syria soon see brighter days with equitable opportunities for all. Scientists prove the existence of plasma storms. In August 2014, a concentration of magnetic field lines and solar wind energy combined to create a swirling auroral spot in Earth’s upper atmosphere above the North Pole. What is now being referred to as a “space hurricane” was detected at the time by satellites and only later uncovered by researchers at Shandong University in China and the University of Reading in England. The teams determined from a 3D computer simulation that the mass of ionized gas had a diameter of more than 1,000 kilometers, with multiple arms that rotated in a counterclockwise direction around a calm center. For almost eight hours it rained electrons into the Earth’s ionosphere, confirming the reality of such phenomena. Remarkable work, university scientists! We are at once awed by the mysteries of the physical universe and inspired to know their source. Up next, researchers in the United Kingdom identify viruses endemic to human intestines. We’ll take a moment to thank the toxicologists who study the safety and biological effects of drugs, chemicals, agents and other substances on living organisms. Please stay tuned to Supreme Master Television for more enriching news. Hi, adorable friends! I’m BJ the vegan Barred Eagle-Owl. Here’s some food for thought: People who are truly strong don’t put others down; they lift them up. That’s why we animals regard vegans as the strongest people in the world. Are you one of them? Now, here’s a tip on making a toy for your cat. Take a sock and fill it with catnip. Add a jingle bell and some crumpled paper. Close the end of the sock and secure it with a double-knotted shoelace. Finally, toss it over and let the fun begin! Thank you for tuning in and love you for Being Veg and Going Green 2 Save the Planet thus save the world. Now, the global weather. New study explores components of the human bowel ecosystem. Not all viruses are harmful, and many that are endemic to the human gut actually help to regulate the microbial environment. For example, bacteriophages are a type of virus that can infect bacteria and contribute to our health. Recently, scientists at the Wellcome Sanger Institute and the European Bioinformatics Institute in the United Kingdom finished analyzing more than 28,000 gut microbiome samples from around the world. By using a DNA-sequencing method known as metagenomics, they were able to produce a catalog of almost 143,000 unique viral genomes. Their Gut Phage Database will be a valuable resource for future research into the role that bacteriophages play in protecting the lower end of the human digestive system. Well done, all participating researchers! Heaven surely smiles on your diligent service to humanity as more people nourish themselves with plant-based diets. Moroccan health services receive boost from European investment. The financial arm of the European Union, the European Investment Bank (EIB), has been backing key projects in Morocco for several decades. In response to the Moroccan Health Ministry’s recent hospital reform initiative, EIB provided a grant of more than €13 million and a loan worth €70 million. The funds were used to upgrade 16 of the Kingdom’s hospitals with modern infrastructure and equipment. One facility in particular, Hospital of Salé, was chosen to serve as a regional care center for COVID-19 patients. The European Union is a recipient of four Shining World Leadership Awards for Humanitarianism, two Shining World Leadership Awards for Peace, and a Shining World Leadership Award for Earth Protection; as well as a laureate of two Shining World Leadership Awards for Humanitarianism and Shining World Leadership Awards for Compassion, Unconditional World Care and True Caring. Our heartfelt appreciation, European Union, EIB and Morocco Ministry of Health, for taking steps to improve working conditions for medical personnel and outcomes for the precious patients. May the welcoming Moroccan people enjoy good health and fulfilling lives, in the overflowing love of Allah. Neonatal specialists risk their own safety for newborn. As winter weather was blanketing Texas, USA, with snow and ice, Kimberly Arias began having labor pains. She was only 24 weeks pregnant but gave birth to a tiny daughter at a nearby hospital. The infant, named Zaylynn, weighed just over 600 grams. The facility lacked the life support that premature babies need, so staff members called around for assistance. Finally, they reached Dr. John Loyd at Dell Children’s Medical Center in Austin, 81 kilometers away. He agreed to load his SUV with emergency equipment and drive through the snowstorm with two experienced nurses to help little Zaylynn. Thanks to their expertise, the baby’s condition stabilized and she was transported by helicopter to Dell Children’s the next day. God bless you, Dr. Loyd, nurses and all involved personnel for saving Zaylynn’s life. We pray that Heaven’s choicest blessings will always be with you. Coming up, Dutch company introduces tempeh production system to India. We will take a moment to reflect on the magic of photosynthesis – converting light energy into chemical energy, creating carbohydrates from water and carbon dioxide, and generating oxygen as a byproduct. More gladdening news when we return! Please stay with us here on Supreme Master Television. Welcome back to Noteworthy News – Uplifting News for a Caring World. Plant-based foods specialist provides tempeh and jobs. Schouten Europe pioneered Dutch meat alternatives during the 1990s. The firm expanded over the years and delivers to customers in 50 countries. Now, it has launched an innovative production concept in Bangalore, India. Protein-rich tempeh is being produced in a small-scale fermentation unit (SFU) that is monitored for quality control from the Netherlands. This arrangement yields several benefits. The company can use domestic soybeans and help support local farmers. Distribution of the tempeh is limited to a radius of 10 kilometers, with 60% being packaged for sale and the rest going to meals for schoolchildren. Schouten Europe hopes to have at least 100 SFUs in operation by 2025 and will be employing hundreds of Indian workers and will pay them fair wages that will uplift their families. Kudos, Schouten Europe, for your enlightened business model! May more decision-makers consider the impact of their plans on the well-being of the planet. Stranded pilot whales in New Zealand are refloated. A 26-kilometer hook of sand called Farewell Spit has been the site of numerous strandings in New Zealand. Scientists theorize that a shallow seabed somehow interferes with the mammals’ ability to navigate. Recently, a pod of approximately 50 whales beached and needed help. Animal rescue organization Project Jonah, a Shining World Compassion Award recipient, dispatched dozens of volunteers to push the animals back into the water. Sadly, at least 15 of the blackfish died, and 28 of the survivors got stranded a second time. Dedicated personnel from the charity refloated the pilot whales and rocked them gently from side to side, helping to restore their equilibrium. With the arrival of high tide, the pod reunited in the safety of deeper waters, to the relief of everyone. Awesome teamwork, Project Jonah! We pray that your service to marine mammals will inspire others to respect and protect our friends in the sea. Have you heard “An apple a day keeps the doctor away”? How about “Some laughter each day brings happiness your way”? Here’s a joke for you entitled “Wrong Question.” Glen and Amy Nichols decided to change the wallpaper in their apartment but didn’t know how many rolls to buy. Amy said to her husband: “Honey, I heard that the new tenant upstairs just repapered his place, and it’s the same floor plan as ours. Why don’t you ask him how many rolls he bought?” So Glen went upstairs and knocked on the man’s door. When it opened, Glen said: “Hi, I’m Glen Nichols from downstairs. My wife wants me to ask you how many rolls of wallpaper you bought for your apartment.” “16 rolls.” “OK, thanks a lot. Sorry to bother you.” So Glen and Amy bought 16 rolls, repapered their unit and were surprised to find they had six rolls left over. The next time Glen saw the tenant from upstairs, he said: “Hey, neighbor! My wife and I did what you said and bought 16 rolls of wallpaper. But when we finished the job, there were six rolls left over.” “Yeah, I had six extra rolls left too.” And now we have a heartline from Nature Lover in China: Hallo Supreme Master TV saints! The sound and pictures of Supreme Master TV are very beautiful. These beautiful programs must have been made by very high-level saints. A lot of love is constantly emitting from the pictures and sound of the TV broadcast, floating from the screen into the air and into the soil. I hope everyone plays it every day. A few months ago, I saw on the road a small bird that couldn’t fly. When I gently picked him/her up, the bird walked onto my fingers. While I was pondering where would be safe for him/her, the bird suddenly flew up to a tall tree. I then realized that the bird was extraordinary. After my students heard about this, they all said they would definitely help the animals in trouble. Attached is a picture of the bird and a poem. “Don’t judge by appearance While cycling, I saw on the road a bird. Thought he/she might have fallen and could not fly. Holding the bird in my hand, he/she was not scared. Trying to find him/her a safe place in the grass, he/she suddenly flew high.” I believe animals around the world will definitely be treated with love and kindness. The wish of our great Master will definitely come true. May Master be forever in peace, good health, happiness and joy! Nature Lover from China Thoughtful Nature Lover, We enjoyed reading your heartline. Blessed are you for your lovely encounter with God’s amiable creation. When you observe nature closely and gently listen to its whispers, your life will be full of amazement, and your wisdom will deepen steadily. Thank you for teaching our young children this beautiful message. May you and the lively Chinese people continue living with open minds and hearts guided by the Cosmic Benevolent Beings, Supreme Master TV team P.S. Master said: “Graceful Nature Lover, it was a pleasure to read your poem. Your pure vegan vibe reassured the bird that you are a friend, that’s why the little one was not afraid. It just needed your extra benevolent energy to quickly recover. The bird trusted you. We certainly must do all we can to help our animal neighbors when possible. They fill our world with tremendous blessings daily, very humbly and quietly. May the immeasurable kindness of the Buddhas be upon you and diligent China. By the way, thank you for being a good example of a saintly Quan Yin practitioner, that earns the trust from all beings on Earth. I am proud of you!!” We welcome your heartlines, stories and or cute, loving animal clips. Please send them via SupremeMasterTV.com/heartlineThank you for your company on Noteworthy News. May you be blessed with a joyful spirit and compassionate heart.
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-04-13   43 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-04-13

Selection from “Spiritual Gems” by Baba Sawan Singh Ji (vegetarian), Part 2 of 2

00:12:17

Selection from “Spiritual Gems” by Baba Sawan Singh Ji (vegetarian), Part 2 of 2

“By Simran alone the soul leaves the body and goes up. When concentration is complete, one does not feel the need to change positions or to attend to the calls of nature for hours (eight or ten).” “When the Simran is complete, one hears the (inner Heavenly) Sound within. If you can vacate (withdraw the current from) even half the body, you will see (inner Heavenly) Light inside.”“Rea
జ్ఞాన పదాలు
2021-04-13   87 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-04-13

The Millennium Eve with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 5 of 9

00:13:57

The Millennium Eve with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 5 of 9

To be able to spend this historic night with an enlightened Master is our greatest blessing in this lifetime. We invite our enlightened Master to give us Her blessings. “Happy New Year, again! I think you know already that the Year 2000 forward will be a very splendid time for us and for the world. God bless us a lot, more and more every day. So there is nothing for me to wish you. You will have e
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2021-04-13   59 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2021-04-13

nu+ cao – New Chocolate for a New World

00:18:03

nu+ cao – New Chocolate for a New World

In 2016, three young engineers, Christian Fenner, Mathias Tholey and Thomas Stoffels had a vision of making better chocolate. Firstly, they start with the cacao beans harvested from wild-grown trees in the pristine jungles of Bali Island in Indonesia, and an expanding list of other certified organic and natural growers around the world. By building a close relationship with the local suppliers, nu
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-04-13   162 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-04-13

ఏడు ప్రశ్నలు అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ నుండి, 8 యొక్క 2 వ భాగం

00:29:35

ఏడు ప్రశ్నలు అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ నుండి, 8 యొక్క 2 వ భాగం

కాబట్టి ఈ గవర్నర్, అతను ఒంటరిగా ఉన్నాడు. అతను ఒంటరిగా ఉన్నాడు. అతను తన ఉద్యోగంతో ఒత్తిడి చేయబడ్డాడు మరియు అతనికి బహుశా తోడు అవసరం. బహుశా అతను అమ్మాయిని ఇష్టపడవచ్చు. వారు కొంతకాలం డేటింగ్ చేస్తుంటే, బహుశా ఆమె అతన్ని కూడా ఇష్టపడుతుంది. అప్పుడు వారు తరువాత వివాహం చేసుకోవచ్చు. ఎవరికీ తెలుసు?
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-04-13   1290 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-04-13

గమనార్హమైన వార్తలు

00:35:44

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, our Beloved Supreme Master Ching Hai presents Shining World Compassion Award to Iraqi Australian humanitarian, COVID-19 antibodies offer significant protection from the virus, 99-year-young dancer raises funds for health service in United Kingdom, China debuts futuristic solar train station, big-hearted American student creates charity to help homeless children, vegan milk goes nationwide in Mexico, and Poland seeks to provide retirement benefits for police service animals.In Shining World Compassion Award News from Australia … Dr. Munjed Al Muderis is a courageous surgeon who has made great advancements in the field of osseointegration prosthetic limbs. Following his conscience, he fled Baghdad after receiving orders to perform harmful procedures on men who were brought to the hospital or face grave consequences. After finally settling safely in Australia, in 2010 he began his career in orthopedic surgery. His work in osseointegration is world-class, involving the development of revolutionary technology utilized to create prosthetic limbs. Dr. Al Muderis is also actively engaged in various efforts to help refugees. “Over the last six centuries, amputees have been treated by a socket-mounted prosthesis. This technology hasn’t changed over these centuries. It’s very inconvenient, it causes a lot of skin friction and a lot of excoriation, heat rash and blisters, and infection. Other problems are mobility and fit, and the patient that uses this prosthesis usually walks without feeling the ground. So, this revolutionary technology that we came up with is basically by skeletally attaching a titanium, high-tensile strength rod into the residual skeleton, similar to the alignment of what a normal body is like, and then connecting it through a small opening in the skin to a robotic limb. And in upper limbs, we hook up the nerves with myoelectric prosthesis so it becomes mind-controlled. This basically brings amputees as close as possible to being able to walk with normality. The vast majority of amputees feel that they have their life back. There is nothing more exciting than the smile and the tears of joy that I see on the faces of children when they see their parents walk again and being able to interact with them in a more natural way.” For his empowering work, our Most Gracious Supreme Master Ching Hai: “Appreciatively present Dr. Al Muderis with the Shining World Compassion Award plus US$20,000 as a humble token of support, (if allowed,) toward the refugee-foundation under his care.” She further added, “Thank you for giving so many the gift of happiness through independent mobility by your skilled hands and making our world more aware of the plight of asylum seekers and refugees.” Our Association members in Sydney, Australia, joyfully presented the Award letter, crystalline plaque, Master’s financial contribution, as well as Her uplifting publications and DVDs to Dr. Al Muderis. “You’ve travelled worldwide to impart your brilliant skills and technique, enhancing the lives of countless people through the surgeons you teach. Equally important is your work as a respected humanitarian and human rights advocate, saying, ‘I believe that we are all equal, we are all the same, regardless of our religion, background or color.’ Your love has led you on many self-funded missions to heal the body and hearts of traumatized people, rekindling their confidence…” “Supreme Master Ching Hai, thank You very much for this generous donation and for the award. I feel very humbled and very privileged to be chosen to have the award and the recognition; and I can assure You that this will help a lot to pursue the goals of helping people in need and people who cannot afford the treatment, and this will go further to support the humanitarian cause.” Our elated congratulations, Dr. Al Muderis and all involved, in this noble work. May the day come soon when everyone can live in peace and comfort, feeling Heaven’s radiant love. For the full presentation of the Shining World Compassion Award to Dr. Munjed Al Muderis, please tune in to our Shining World Awards program at a later date. Study highlights the protective effects of COVID-19 antibodies. Recent research published in the JAMA Internal Medicine journal has revealed that people who have recovered from the coronavirus and tested positive for COVID-19 antibodies had a much lower risk of reinfection. Conducted by the National Cancer Institute and the companies LabCorp, Quest Diagnostics, Aetion Inc. and HealthVerity, the study evaluated the data of over 3.2 million people from the United States. It was found that of the almost 12% of people who had received a positive result for coronavirus antibodies, only 0.3% of them became reinfected. However, of the people without antibodies, 3%, or ten times more, became infected. The study also noted that the immunity appeared to last for over 90 days. Our appreciation, all researchers involved. In Divine grace, may we protect ourselves and others through careful actions and the cultivation of the compassionate vegan lifestyle. Up next, 99-year-young dancer raises funds for health service in United Kingdom. We’ll just thank the fruit buyers and purchasing agents, who take the fruit from the different farmers for further processing, such as preparing, canning, and drying, or for resale. We will return with more cheerful news after these messages here on Supreme Master Television. Hooray, treasured friends, it’s me, Jazzi the vegan Gazelle! Get your energy directly from the sun through plants. You will feel the difference. Try it; it’s the sustainable way. Be vegan! Today we have another delicious food tip from Beloved Supreme Master Ching Hai: “Hi kids! Do you know how the English people eat vegan lamb chops with their meal? They use peppermint vinegar sauce. It’s very simple. You remember how I taught you to dry the peppermint in your refrigerator? Just wrap them in the towel, keep them in there for a few days and then they become dry and crispy. You can crumple them and put them in vinegar and spread it on your vegan lamb, vegan lamb chops. And then you enjoy it with gravy and potatoes, the way the English people eat them, or with noodles. If you have fresh peppermint, of course you can also use that with vinegar to make vinegar peppermint sauce. Or you can buy the finely chopped dried peppermint in the supermarket. Voilà! Simple and nutritious! Nowadays, we have all kinds of vegan stuff. It’s good for your health, good for the environment and saves the planet. So you are heroes! Enjoy! Remember to thank God before and after you eat. God Loves you kids!” We love You, Supreme Master Ching Hai! Many thanks for this tasty suggestion. We’re looking forward to trying it! Thank you for watching. Lots of love for Being Veg and Going Green 2 Save the Planet for all of us humans and all co-inhabitants alike. Now the weather from around the world. Lifelong dancer raises money for health care in United Kingdom. A 99-year-young dancer named Dinkie Flowers from the UK is doing six weekly workouts from now until her 100th birthday on May 7th to raise funds for the National Health Service. Ms. Flowers, who has been dancing since she was three, can do tap, modern, ballet and many other types of dance, and has traveled the world with her immense talent. She encourages all people to remain physically active, stating, “I work because I love it. I think the thing is, is not to sit all day. Do things. I have never stopped.” What an inspiration you are, Ms. Dinkie Flowers, with your enthusiasm and positive spirit. May your life be filled with good health and many more happy years of dancing, in Celestial light. China builds futuristic sun-powered train terminal. Well-known Chinese architectural firm MAD Architects is preparing to reveal its one-of-a-kind “Train Station in the Forest” this summer. The over 35-hectare eco-friendly urban center is situated amidst lush greenery in the city of Jiaxing in the eastern part of the nation. MAD carefully designed its project to merge with the natural landscape, locating the transportation railways and commercial facilities underground while offering a verdant park and plazas for people to enjoy on top. The use of glass walls maximizes the natural lighting requirements on the lower level, and a floating metal roof with solar panels generate power to this modern hub. Conveying their grand vision, the designers explained, “Architecture, sunlight, nature, and fresh air should work in harmony to be shared by all.” Excellent work, innovative MAD Architects. In the goodwill of the Providence, may such inspirational and eco-considerate designs be a trademark of future city developments worldwide. Compassionate girl raises money to support children experiencing homelessness. Eight-year-old Peyton Anderson from Wisconsin, United States learned about children living without a home from her great-uncle, who also had faced similar circumstances. After discovering that 2.5 million youngsters experience homelessness in the US yearly, Peyton founded the “Eye of a Child” charity. The initiative helps increase awareness of the situation and donates money, toys and more to various shelters. Peyton also sells “Every Child Deserves To Smile” t-shirts and self-made crayon hearts to fund her endeavor. Furthermore, she has gifted US$500 and a new toy for each kid, along with bags containing hygiene products, to Joy House, a women’s shelter. For her birthday this year, she wishes to raise US$1,000 and give toys to two more shelters. Peyton advised, “If you have a dream, please follow it, don’t give up because you probably can reach your goal and I believe in you.” We gratefully applaud your kindness, Peyton Anderson. May your loving donations bring bright smiles to many children, in God’s embrace. Supreme Master Ching Hai: “Happily present the Shining World Compassion Award to Peyton Anderson, plus US$10,000 in loving support of Eye of a Child’s caring efforts, with heartfelt gratitude and best wishes. May Heaven’s blessings shower upon you and those you help.” Coming up, vegan milk goes nationwide in Mexico. Let’s pause to be grateful to the Divine for the help that we always receive when we sincerely ask for it. Supreme Master Television will return in just a moment with more friendly news. Welcome back to Noteworthy News – Thoughtful News for a Caring World. Mexican foodtech company releases plant-based milks nationwide. The Heartbest Foods vegan business from Mexico has revealed that their alternative milks will be on shelves throughout the country as their national expansion continues. Their current line of products includes vegan cheese, milk and cream, which use innovative ingredients such as amaranth, pea and quinoa. The items can already be purchased in over 800 locations such as large supermarkets. Co-founder and CEO Aldo González noted that they are a mission-driven business that prioritizes their plant-based values of sustainability. The company was awarded Entrepreneurs of the Year (2020) by Mexico’s Tec Review magazine. Way to go, Heartbest Foods and Aldo González, for building an organization that is in line with your compassionate heart. In Heaven’s support, may you continue to prosper as you bring to people healthier and delicious vegan products. Poland seeks to establish pensions for service animals. The Polish Interior Ministry has proposed legislation to provide dogs and horses that have served the police, fire department and border guard with government-paid, lifetime living costs, including food and veterinary care, upon their retirement. Interior Minister, the Honorable Mariusz Kaminski, stated, “They are extraordinary animals. Thanks to them, many human lives have been saved and many dangerous criminals have been caught. Caring for them is our ethical duty.” Presently, over 1,200 dogs and 62 horses are working within Poland’s Interior Ministry. Once their retirement comes, their human partner would be given the choice to adopt them, or they could live at an animal care facility. Thank you, Poland, for your kind consideration. May all the selfless animals around the world, who bless humans in so many ways, be safe and loved, in Divine glory. We got something to relax your jaw muscle, please laugh! It’s called, “Mars’ Advantages.” "Hey, dear, listen to what it says here. According to scientists, if you weigh 90 kilograms on Earth, you’ll be only 34 kilograms on Mars!" "I knew it. We are just on the wrong planet!" And now we have a heartline from Lena in Âu Lạc, also known as Vietnam: Dear Master and Supreme Master Television team, I am 78 years old but still full of life. I am still waiting for the day to cross the ocean to go to Heaven, where there is only Light, Love and Wisdom! I am bowing to Master and thank You for giving me a life full of youthful energy, and I always love life! Since Master gave me initiation on June 18, 1999, I have always been healthy, and my love has extended to all beings. Whatever work I do, I work and sing at the same time. I participated in all the vegan events with a youthful attitude. Because of that, my family now has seven people who are vegan, and six already have become Your disciples. I also can compose poems spontaneously. I would like to send You a poem which I wrote during the Vegan Festival in November 2019: “Today is Vegan Festival Angels, Bodhisattvas descending on Earth Sounds of music resonating from Heavens God congratulates on a vegan Earth The Vegan Fest has lasted three days Park of Unity is filled with Love Hà Nội becomes Heaven Thanks to the blessings of the Buddhas in ten directions!”From the north to the south of the nation, there were hundreds of vegan chefs and vegan booths with a myriad of vegan dishes, which attracted tens of thousands of visitors who came to enjoy. Its effect was felt immediately: after the festival, the Ministry of Culture, Sports and Tourism organized a Spring Festival 2020 with the theme Vegan Tết (Lunar New Year) in January 2020; it also gathered hundreds of vegan booths and attracted tens of thousands of visitors who came to enjoy the spring atmosphere and experience the vegan dishes. In the near future, the youth in Âu Lạc (Vietnam) and the world will be the Vegan generation! I sincerely pray that Master is always healthy and that Her wish of WORLD VEGAN, WORLD PEACE will soon be fulfilled. I wish the Supreme Master Television team good health and to produce more and more good programs! Lena from Âu Lạc (Vietnam) Vibrant Lena, Thank you for the heartline that shares about your wonderful time at the Vegan Festival and your colorful poetry. You have such joy and positivity within and a true love for life! May Heavens shine on you, the encouraging Aulacese (Vietnamese) people, and may you and your co-citizens enjoy abundance and well-being. In Divine’s Grace, Supreme Master TV team P.S. Master has a reply for you: “Marvelous Lena, how I wish I were there singing and dancing alongside you, the angels, and Bodhisattvas at the Vegan Festival. Keep dancing to the sound of Heaven! I send you my Love, and may cultured Âu Lạc (Vietnam) always know Buddha’s Light.” We welcome your heartlines, stories and or cute, loving animal clips. Please send them via SupremeMasterTV.com/heartlineThank you for your company on Noteworthy News. May celestial harmonies bring grace and upliftment to your life.
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-04-12   94 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-04-12

Another delicious food tip from Beloved Supreme Master Ching Hai

00:02:06

Another delicious food tip from Beloved Supreme Master Ching Hai

Today we have another delicious food tip from Beloved Supreme Master Ching Hai:“Hi kids! Do you know how the English people eat vegan lamb chops with their meal? They use peppermint vinegar sauce. It’s very simple. You remember how I taught you to dry the peppermint in your refrigerator? Just wrap them in the towel, keep them in there for a few days and then they become dry and crispy. You can crumple them and put them in vinegar and spread it on your vegan lamb, vegan lamb chops. And then you enjoy it with gravy and potatoes, the way the English people eat them, or with noodles. If you have fresh peppermint, of course you can also use that with vinegar to make vinegar peppermint sauce. Or you can buy the finely chopped dried peppermint in the supermarket. Voilà! Simple and nutritious!Nowadays, we have all kinds of vegan stuff. It’s good for your health, good for the environment and saves the planet. So you are heroes! Enjoy! Remember to thank God before and after you eat. God Loves you kids!”We love You, Supreme Master Ching Hai! Many thanks for this tasty suggestion. We’re looking forward to trying it! Thank you for watching. Lots of love for Being Veg and Going Green 2 Save the Planet for all of us humans and all co-inhabitants alike.
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-04-12   234 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-04-12

Poland seeks to establish pensions for service animals

00:00:54

Poland seeks to establish pensions for service animals

The Polish Interior Ministry has proposed legislation to provide dogs and horses that have served the police, fire department and border guard with government-paid, lifetime living costs, including food and veterinary care, upon their retirement.Interior Minister, the Honorable Mariusz Kaminski, stated, “They are extraordinary animals. Thanks to them, many human lives have been saved and many dangerous criminals have been caught. Caring for them is our ethical duty.”Presently, over 1,200 dogs and 62 horses are working within Poland’s Interior Ministry. Once their retirement comes, their human partner would be given the choice to adopt them, or they could live at an animal care facility.Thank you, Poland, for your kind consideration. May all the selfless animals around the world, who bless humans in so many ways, be safe and loved, in Divine glory.
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-04-12   90 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-04-12

Selection from “Spiritual Gems” by Baba Sawan Singh Ji (vegetarian), Part 1 of 2

00:11:47

Selection from “Spiritual Gems” by Baba Sawan Singh Ji (vegetarian), Part 1 of 2

Baba Sawan Singh Ji, also known as Hazur Maharaj, or “The Great Master,” was a devoted practitioner and enlightened Master. While still fulfilling His worldly duties, Baba Sawan Singh Ji’s longing for God was His true motivation in life. Ultimately, He was led to the enlightened Master Baba Jaimal Singh. Following Baba Jaimal Singh’s passing, Baba Sawan Singh Ji became the second Satguru of the or
జ్ఞాన పదాలు
2021-04-12   261 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-04-12

Innovative Ways to Create Smart Sustainable Cities, Part 1 of 2

00:16:40

Innovative Ways to Create Smart Sustainable Cities, Part 1 of 2

Sustainable cities carefully consider their environmental impact, diligently working to use resources efficiently, reduce water usage, maximize renewable energy, reduce and recycle waste, improve air quality, and provide ample green spaces, while simultaneously improving the quality of life for the city’s inhabitants. In addition, sustainable cities seek ways to be more resilient in the face of th
మంచి పరిపాలన
2021-04-12   135 అభిప్రాయాలు
మంచి పరిపాలన
2021-04-12

SEA LIFE Trust: Safeguarding Marine Life and Habitats, Part 2 of 3

00:12:34

SEA LIFE Trust: Safeguarding Marine Life and Habitats, Part 2 of 3

Today, we continue our interview with Andy Bool, the Head of the SEA LIFE Trust. He will tell the story of the Beluga Whale Sanctuary and the challenges involved in returning the two beluga whales from the water park back to the ocean. “There have been many challenges in creating this world's first sanctuary for whales coming from a captive environment to a more natural environment. Firstly, it wa
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2021-04-12   88 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2021-04-12

ఏడు ప్రశ్నలు అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ నుండి, 8 యొక్క 1 వ భాగం

00:22:39

ఏడు ప్రశ్నలు అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ నుండి, 8 యొక్క 1 వ భాగం

ఇది ఆ ప్రజలందరి కర్మకావచ్చు, ప్రపంచ ప్రజల యొక్క. మీరు గవర్నర్ ను మాత్రమే నిందించలేరు. (అవును మాస్టర్.) అనేక దేశాలు, వారు అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకున్నారు, ఇప్పటికీ, ప్రజలు అనారోగ్యం అగుచున్నారు మరియు మరణించుచున్నారు. ఇది అధ్వాన్నంగా ఉండవచ్చు. మోక్షము చాలా సహాయం చేస్తుంది. లేకపోతే, ఇంకా చాలా మంది చనిపోతుండిరి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-04-12   1552 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-04-12

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:57

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, Ethiopian refugees in Sudan receive life-saving relief packages, leading policy institute calls for a plant-sourced food system to halt biodiversity loss, Cambodian villagers exchange plastic waste for rice, New Zealand-manufactured wind machines help crops survive frosty winters, 12-year-old Canadian boy donates essential items for the homeless, Starbucks adds Beyond Meat to Middle East locations, and world’s first platypus sanctuary to be built in Australia. Qatar humanitarian organization assists Ethiopian refugees. Qatar Red Crescent Society (QRCS), a Shining World Compassion Award laureate, has provided food and necessities to 27,000 Ethiopian refugees at the Tunaydbah refugee camp in Gadarif State in Sudan. The displaced people were experiencing shortages ranging from water, food, and shelter, to youth protection and psychosocial support. In response to the dire situation, QRCS has delivered 2,500 food parcels, each weighing 44 kilograms, and 2,000 hygiene kits to 4,500 refugee families with a value of over US$1.8 million. In addition, QRCS has planned to provide an extra 1,000 food parcels and 2,180 relief kits that include kitchenware, blankets, soap, and other necessities, as well as install 300 permanent toilets. Our warm gratitude, Qatar Red Crescent Society, for your timely support to sisters and brothers in need. May peace soon emerge in the progressive nation of Ethiopia, as more people turn to a benevolent way of life, in Allah’s mercy. International policy institute recommends a plant-based food system to curb biodiversity decline. In a paper published by United Kingdom-based leading policy institute Chatham House, also known as the Royal Institute of International Affairs, the authors warn that livestock raising is accelerating the destruction of natural habitats and species, which are “crucial to human and planetary health.” Titled, “Food System Impacts on Biodiversity Loss,” the 75-page report proposed three “levers” to urgently help halt Earth’s rapidly declining biodiversity. First, we should promote more plant-based diets, as animal farming causes a “disproportionate impact” on “biodiversity, land use and the environment.” Second, we must protect more lands from agricultural use and restore them for nature. Third, enable less-intensified, sustainable farming by reducing food demand and moving away from “high impact food” such as red meat and dairy. Notably, all three recommendations are inter-related and dependent on a global “dietary change.” Many thanks, Chatham House and all researchers involved in this valuable study. For human and planetary survival, may all countries take quick and bold actions to bring about a vegan world, in Heaven’s omniscience. Up next, Cambodian villagers participate in a novel environmental clean-up program. We’ll just take a moment to thank car detailers who provide excellent service for cleaning both the interior and exterior of our car, including shampooing, vacuuming, washing, polishing and drying, to make our vehicle look almost new. Please stay tuned for more outstanding news on Supreme Master Television. Good day, elated viewers, I’m Wiley the vegan Wombat. It makes sense that when you eat foods with light and love, like raw fruits and veggies, your aura will naturally be radiant. So, let it shine and go vegan like me! I have a crafty tip for you today. Repurpose your old, unwanted, clean shower curtain by transforming it into an entertaining play mat that your children can enjoy. Let them make roads and cityscapes to play with their toy cars by encouraging them to draw and color on it using dry erase markers. Their creations can easily be wiped off of the plastic liner later and the curtain re-used for another wonderful play day. Love you so much for Being Veg and Going Green 2 Save the Planet for all humans and us all co-inhabitants. Thank you for tuning in, and now for the weather around the globe. Cambodian villagers exchange plastic for rice in environmental protection initiative. Villagers of the floating Kampong Khlaing commune of Siem Reap Province in Cambodia have been gathering plastic waste from the Tonlé Sap Lake that they can exchange for rice. Organized by the Tampaing Snong Russey Foundation in collaboration with the Ministry of the Environment, the program is part of a conservation project to clean up rivers and lakes in Cambodia. The collected plastic waste is dried and shredded, and the resulting powder is combined with other materials, such as cement or sand, then shaped in a mold. The bricks will be used to construct a school and later to build sidewalks and a courtyard around the school. Fantastic idea, Tampaing Snong Russey Foundation and the Ministry of the Environment, for helping resolve pollution issues plus improving the lives of the villagers. May Buddha’s infinite love and blessings be with the Cambodian people always! Frost-negating wind turbines help crops survive through winter. The Netherlands-based agricultural machinery company Zeelandtrac is partnering with distributor Swift International to sell specialized wind machines to assist farmers in safeguarding their crops in the region. Manufactured by New Zealand company Tow and Blow, the product works by drawing warmer air at a slightly higher altitude into the cold air near the ground to prevent crops from being harmed by frigid temperatures. Durably built, a single turbine can keep crops safe on up to 4.5 hectares, while upgraded models underway are expected to protect seven hectares. The frost machines are currently used on hundreds of farms worldwide, saving valuable plant produce from seasonal frost damage. Way to go, Tow and Blow, Swift International and Zeelandtrac, for aiding farmers in enhancing crop yield! In Heaven’s radiance, may we learn more ways to effectively grow nutritious organic fruits and vegetables to feed a vegan world. Twelve-year-old boy donates essential items for homeless community members. Loghan Wallace from Oromocto, New Brunswick, Canada, assembled and donated 45 care packages containing masks, mittens, hats, toothpaste, feminine products and other essential items to Fredericton Homeless Shelters. A handwritten note saying “You matter!” was also included in each bag. After seeing a homeless man ask for change on a bitterly cold winter day, Loghan wanted to assist the homeless community and asked his peers and teachers at Harold Peterson Middle School to help gather essential items. The parcels were given to individuals at two homeless shelters and those in need on the street. Ever since his loving endeavor went viral on Facebook, thousands of people have made donations to the Fredericton Homeless Shelters. Our heartfelt appreciation, Loghan Wallace, for your selfless deed and compassionate message that provides warmth and support to our vulnerable co-citizens. May your love in action continue to inspire others to do the same, in God’s overflowing goodness. Up next on Noteworthy News, Starbucks brings vegan meat to their menus in the Middle East. We’ll just take a moment to be grateful for the opportunity we have to gain spiritual wisdom through the grace of the enlightened Masters, Saints and Sages. We’ll return with more refreshing news on Supreme Master Television. Welcome back to Noteworthy News – Supporting News for a Bountiful World. Starbucks adds Beyond Meat to their menu in Middle East locations. The Starbucks coffee chain recently added two new sandwiches containing vegan Beyond Meat to over 200 of its stores across Kuwait and the United Arab Emirates, due to increased demand for meat-free options. It is part of the coffeehouse’s steps to reduce their carbon footprint. Starbucks also offers a range of plant-based milks as they work toward decreasing their use of dairy, which was attributed to be responsible for 21% of their carbon emissions in 2018. Thank you, Starbucks, for your Earth-friendly efforts. In the light of the Divine, may more businesses strive to become carbon neutral and fully vegan for the well-being of all life on our precious planet. Australia to build world’s first platypus refuge. The Taronga Conservation Society and the New South Wales government of Australia have announced the development of a first of its kind platypus sanctuary to be completed in 2022. Prompted by the 2019-2020 Australian bushfires that caused an estimated three billion animal fatalities, the sanctuary will be used for rescue, rehabilitation and research to prevent the precious species from extinction. The dedicated facility made of ponds and burrows will be able to house up to 65 of the semiaquatic mammals. New South Wales is a recipient of two Shining World Leadership Awards for Compassion, and a Shining World Leadership Award for Protection; as well as a Shining World Leadership Awards for Compassion and Caring laureate. Our gratefulness, Taronga Conservation Society and New South Wales government, for all your work in protecting the iconic platypuses. May humanity quickly adopt the climate-saving vegan diet, so that our wildlife co-inhabitants can stay safe and live peacefully in their natural environments. Please sit back and relax with the joke of the day called, “Pregnancy’s Wonder.” When Mary was pregnant, her five-year-old daughter, Lilly, was utterly amazed and a little bit disbelieving that her sister was growing in her mom’s tummy. So one day when the baby was especially active, she asked Lilly to place her tiny hands on her tummy to feel the baby kick. “But I don’t feel the baby moving now, Mom!”“Oh, Lilly, she must have decided to take a nap.”“A nap? You mean there’s a bed in there too?”And now we have a heartline from Tu Po in the United States: Hi Master, My name is Tu Po. I’m 5 years old, and I’m vegan to help save animals and the world. I meditate every Sunday morning with Master, Mommy and Daddy for World Vegan because I love animals and want the world to be vegan. I also help Mommy and Daddy at Loving Hut every day. Master, can You give me a UFO to fly to other planets to play with other beings on those planets? Thank You, Master. I love You. Love, Tu Po from the United States P.S. Mommy and Daddy love You too. Caring Tu Po, Supreme Master Ching Hai has a message for you: “Pure little Tu Po, what a wonderful picture your words paint, and I wish all children may know the sentiments you so beautifully express. Your love for the animals, your family, and the great work you are doing together to promote a vegan world warms my heart. I send a big hug and my Love and appreciation to you and your loved ones. May the Divine grace your lives with joy and wondrous things. May God bless you and the compassionate American people with harmony and abundance.” We welcome your heartlines, stories and or cute, loving animal clips. Please send them via SupremeMasterTV.com/heartlineIt’s been a pleasure having your company on Noteworthy News. May you and your loved ones be blessed with Divine grace.
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-04-11   133 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-04-11

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 137 లో- ది రిటర్న్ ఆఫ్ ది కింగ్

00:20:40

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 137 లో- ది రిటర్న్ ఆఫ్ ది కింగ్

సంరక్షకులు చాలా ఉన్నారు మా ఇద్దరిని చూడటానికి తాకింది. వారు లోపల ఉన్నందున ఆ సమయంలో చాలా భయంకరమైన పరిస్థితి. వారు తట్టుకుంటున్నారు ఎడతెగని యుద్ధం కనికరంలేని చీకటి శక్తులతో అనేక శతాబ్దాలుగా, పవిత్ర భూమిని రక్షించడం చింగ్గిస్ ఖాన్ యొక్క.
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2021-04-11   287 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2021-04-11

“Be Best”: Melania Trump, Elegant and Outstanding 45th First Lady of the USA

00:15:13

“Be Best”: Melania Trump, Elegant and Outstanding 45th First Lady of the USA

Melania Trump, or Melanija Knavs, was born in 1970. A native of the Yugoslav republic of Slovenia, she is the wife of His Excellency Donald Trump, 45th US President, who is also a Shining World Peace Leader Award and Shining World Leadership Award for Compassion Laureate.Melania Trump has used her life for the betterment of humanity, especially in the care of children and the plight of wome
సక్సెస్ మోడల్స్
2021-04-11   158 అభిప్రాయాలు
సక్సెస్ మోడల్స్
2021-04-11

Diverse Western Singaporean Vegan Fusion Cuisine, Part 2 of 2 – Vegan Chili Crab Pasta and Vegan Sticky Rice Custard Pudding

00:15:38

Diverse Western Singaporean Vegan Fusion Cuisine, Part 2 of 2 – Vegan Chili Crab Pasta and Vegan Sticky Rice Custard Pudding

“Today, I’m delighted to share with you two such vegan recipes. The first dish that we’ll be presenting is the Vegan Chili Crab Pasta, which is a European dish with an Asian influence, uniquely Singapore. This popular local dish is characterized by a sweet, spicy yet savory sauce.” “To make the pasta sauce, combine one tablespoon of sweet chili sauce, one tablespoon of ketchup, one teaspoon of bro
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-04-11   248 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-04-11

స్నేక్ ఇన్సైడ్ హ్యూమన్స్, 12 యొక్క 12 వ భాగం

00:28:23

స్నేక్ ఇన్సైడ్ హ్యూమన్స్, 12 యొక్క 12 వ భాగం

ధన్యవాదాలు మీ సానుభూతిని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంటే మీకు మంచిది, అంటే మీ ప్రేమ నాణ్యత పరిస్థితి ద్వారా అప్‌గ్రేడ్ చేయబడింది. ఎలా ఉంది మన ప్రేమను పెంచుకోవచ్చు. నిరాశ్రయుల మాదిరిగానే, యుద్ధ శరణార్థులు అలాంటి తీరని. వారు కూడా ఒక కారణం కోసం అక్కడ ఉన్నారు, మా ప్రేమను మేల్కొల్పడానికి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-04-11   1603 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-04-11
<>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు
Use 0.02s