తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
1 - 20 ఆఫ్ 492 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 1 వ భాగం

00:31:47

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 1 వ భాగం

In our world, we just have to run with the times. Everything is time, time; time to work, time to get up, time to go to school, time to eat, time to take medicine, time to receive parents or family, time to… oh, all the time. All the time; time, time, time. This is a trick of this illusionary world, to make us always feel on edge.Can I share my experience with Master? …I d
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-08   1049 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-08

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 9 వ భాగం

00:29:45

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 9 వ భాగం

(Regarding all the Supreme Master TV work Master does, is there something more that the team could be doing to lighten Master’s workload?)Nothing is hidden. Anything you’ve spoken will remain in the air, remains in the water, remains in the trees, remains on the grass, in the ground, everywhere. (Wow!) Maybe one day, scientists will be able to catch it. (Wow!) And then we ca
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-07   2054 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-07

గమనార్హమైన వార్తలు

00:31:02

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, our Beloved Supreme Master Ching Hai graciously presents Shining World Invention Award to Polish scientist for furthering solar technology, Canada supports food security for Palestinian families, green energy development rises in Spain, United States researchers develop battery components from plastic, firefighter helps neighbors in need amid lockdown in
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-06   94 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-06

From the Gnostic Nag Hammadi Library: On the Resurrection and the Father, Part 1 of 2

00:12:09

From the Gnostic Nag Hammadi Library: On the Resurrection and the Father, Part 1 of 2

The Nag Hammadi Library is a collection of early Christian and Gnostic manuscripts, also called codices, discovered in 1945 near the Upper Egyptian town called Nag Hammadi. The general dating of the books varies from the 2nd to the 4th century. The collection includes 13 ancient books containing over 50 spiritual texts. The discovery and translation of these scriptures helped scholars to re-evalua
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-06   52 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-06

Discovering the Creation of the Universe and the Divine: Interview with Dr. Alan Lightman, Part 3 of 3

00:13:00

Discovering the Creation of the Universe and the Divine: Interview with Dr. Alan Lightman, Part 3 of 3

In his essay, “The Temporary Universe,” Dr. Lightman states how everything in our universe, even the Sun, moon and stars, is impermanent. “One of the central beliefs of Buddhism is that everything is impermanent, that everything is passing away. So even in science, we’ve learned that everything in nature is impermanent. Energy and matter, the two combined cannot be created or destroyed, just trans
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2020-07-06   59 అభిప్రాయాలు
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2020-07-06

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 1: The Legendary George Soros

00:16:16

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 1: The Legendary George Soros

In this series, “Successful Refugees and Immigrants Leading The Way,”we will profile prominent refugees and immigrants who have enriched the nations to which they have arrived, and contributed to the greater good of our world. George Soros is among these outstanding individuals. Mr. Soros, who left his native Hungary in 1947, is considered the founding father of the hedge fund industry and one of
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-07-06   44 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-07-06

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 8 వ భాగం

00:31:03

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 8 వ భాగం

And the if you do something wrong, you attract wrong, attract the wrong kind of people, wrong kind of situation, wrong kind of ghost. (Yes, Master.) That’s why merit is utmost important. Moral is your shield in this world. Of course, God helps you, but you’ve got to help yourself also.(If people repent, they go straight to Heaven, just
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-06   2742 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-06

గమనార్హమైన వార్తలు

00:30:41

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, United Arab Emirates sends relief supplies to Mali, Niger, and Sierra Leone, Korea commits to increasing humanitarian contribution, consumer electric vehicle adoption soars in Europe, sanitation project to benefit Uzbekistan, student loans cleared by anonymous donations in United States, renowned financial analyst reaffirms vegan trend, and life-like robo
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-05   130 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-05

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 97 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

00:21:05

జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 97 లో- ఆ గొప్ప సత్పురుషుడు చైనీస్ భవిష్యద్వాక్యాలలో

హెక్సాగ్రామ్ #46 “జోస్యం ఇలా చెబుతోంది: ఆకాశం చీకటిగా మరియు మబ్బుగా ఉంటుంది. కత్తులు లేకుండా జీవితాలు చంపబడతాయి. పదివేల వేలమంది రక్షించబడుతారు, కానీ ఒక వ్యక్తి (రక్షకుడు) తప్పించుకోలేడు."
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-07-05   262 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2020-07-05

“The World Peace Diet”: Interview with Dr. Will Tuttle (vegan), Part 1 of 4

00:13:39

“The World Peace Diet”: Interview with Dr. Will Tuttle (vegan), Part 1 of 4

Dr. Will Tuttle, a Shining World Hero Award recipient, is a world-renowned composer, inspirational speaker, and pianist; as well as a Dharma Master in the Zen tradition. A former philosophy professor, he presents over 100 concerts, lectures, and workshops annually; promoting veganism worldwide. Dr. Will Tuttle’s best-seller, “The World Peace Diet: Eating for Spiritual Health and Social Harmony,” o
సాహిత్యము పెంచుట
2020-07-05   128 అభిప్రాయాలు
సాహిత్యము పెంచుట
2020-07-05

Filipino Delicacies from Vegan Chef Reina, Part 1 of 2 – Kare-Kare with Eggplant, Tofu and Peanut Butter

00:14:17

Filipino Delicacies from Vegan Chef Reina, Part 1 of 2 – Kare-Kare with Eggplant, Tofu and Peanut Butter

Chef Reina owns two popular Filipino vegan restaurants in the Bay Area, namely "Nick's on Grand" and "Nick's on Mission." In her years of cooking, vegan Chef Reina has created dishes for the Honorables Jean Quan, mayor of Oakland, Tom Bates, mayor of Berkeley, and the late Ed Lee, former mayor of San Francisco. She also catered for events at Apple, NASA, UBER, Twitter, Goldman Sachs, BlackRock Inv
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-07-05   180 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-07-05

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 7 వ భాగం

00:31:15

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 7 వ భాగం

Between every level, there is a buffer zone, vast and massive and unattainable. If you are there without anyone, you will be lost. You can never find your way out. (Wow.) So, if you want to go to the Fifth Level, for example, you need a Master to take you across the Fourth Level.That’s why if I can do it… You see, now I clean my own house. I wash my o
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-05   3212 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-05

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:16

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, vulnerable Palestinian families benefit from food assistance, United Kingdom provides pandemic support in Pakistan, floating ocean energy system generates green power from multiple sources, Finnish research finds basic income boosts emotional health, star-studded charity event raises funds for New York City, United States, vegan luncheon meat introduced i
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-04   145 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-04

Selections from Revelations of the Unseen by Shaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī: Discourses 1-6, Part 2 of 2

00:12:12

Selections from Revelations of the Unseen by Shaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī: Discourses 1-6, Part 2 of 2

“Your extinction to self-will through the action of Allah is indicated by your never formulating any personal goal, your lack of selfish interest, and the fact that you no longer feel any want or craving, for besides the will of Allah you wish for nothing else. Instead, the action of Allah is at work in you, so that while you are experiencing Allah’s will and action your limbs become relaxed, your
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-04   151 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-04

Heaven is Beautiful - Near Death Experiences of Reverend Peter Panagore, Part 2 of 4

00:13:31

Heaven is Beautiful - Near Death Experiences of Reverend Peter Panagore, Part 2 of 4

On today’s show he describes how his second NDE re-directed his life. “When I cause people pain, I now know that I'm going to be forgiven, which doesn't give me permission to hurt people. It's just the opposite of that; knowing that God is all love makes me aspire to be the best that I can be. It makes me understand that every time I love someone else or have an action of kindness, it's an accumul
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2020-07-04   176 అభిప్రాయాలు
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2020-07-04

Ananda Dhara Yoga Village: Helping People Attain Bliss, Part 3 of 3

00:13:09

Ananda Dhara Yoga Village: Helping People Attain Bliss, Part 3 of 3

In today’s show, he discusses positive changes that have happened to some of his young students with special needs and their families while practicing yoga. “I think the most beautiful thing that I see is families become more peaceful. Because yoga basically, ultimately, is about growing love. And that loving feeling, that unconditional openness, is what yoga gives you.” “That, I think, is the mos
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-07-04   252 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-07-04

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 6 వ భాగం

00:27:45

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 6 వ భాగం

Before that, I went to Halifax because there’s one man, he has frostbite with his fingers. (Oh.) He has no gloves. And he had to go to hospital and bandage all over, and his feet also. And so I heard that, oh, my heart sank. So I brought him stuff.When I went to Halifax afterward, we had a problem. The snow was so bad that the airplane returned to t
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-04   2888 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-04

Helping Others Helps Yourself

00:13:15

Helping Others Helps Yourself

Today, I will share with you a story called, “The Great Sacrifice”. “Once upon a time, there was a king who had a teenage daughter named Amelia. One day, the king invited an important guest to the palace for a banquet. He was a highly enlightened saint with immense power; however, when the hermit entered the palace, the princess blocked him because of his humble appearance. Looking at the princess
Kids' Wonderland
2020-07-04   76 అభిప్రాయాలు
Kids' Wonderland
2020-07-04

గమనార్హమైన వార్తలు

00:38:42

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, United States provides pandemic assistance to Kenya, Australia funds to support women and children in Jordan, research finds cleaner air from lockdown may have saved lives in Europe, scientists develop method to monitor marine plastic pollution, Virginia, USA family returns large amount of cash found, Canadian study finds vegan diet boosts athletic endura
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-03   219 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-03

Study shows vegans have better endurance

00:38:43

Study shows vegans have better endurance

A study by researchers from the University of Quebec in Montreal, Canada, and published in the Nature Research Journal, has shown that vegans get all the nutrients needed to be healthy and in fact have higher stamina than meat eaters. The test involved 28 women, who were vegan for a minimum of two years, and 28 women who were meat eaters. All the participants had a similar body composition and wer
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-03   33 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-07-03
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు