తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 2495 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 5 of 9, Dec. 26, 2018

00:38:10

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 5 of 9, Dec. 26, 2018

Maya is as powerful as Buddha. It’s just he lacks love, he lacks compassion. Buddha has compassion and love and power. He (Maya) has only power. All kinds of things that are just eating up people and animals, all beings on this planet. And you do one thing wrong, you do another; one thing leads to another, and you just can’t get up. We are also accusing Maya, but actually he’s doing his job; he has to be like that. Because of the situation that he created, it makes you feel loving and kind to the victims. And then beware yourself, what you are doing or not doing.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-09   38495 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-09

Maya is gone! Nov. 24, 2019

00:10:47

Maya is gone! Nov. 24, 2019

On Sunday, November 24, 2019, at the New Land in Taiwan, also known as Formosa, our Most Compassionate Supreme Master Ching Hai shared the greatest news of all eons, for all the worlds and universes! “Maya is gone!” “The force of karma is gone!” “The negative force is also gone!” “I am just the commander in chief. Thanks all the Godses, all the Universal Beings, Who put all Their power together; otherwise, it won’t work.” “You will see. It takes a few more weeks to really feel the effect. You will see the change, bigger changes, better changes, and you will feel more light in yourself, easier to meditate, calmer.” We are in awe and forever grateful to our Ultimate Master, Lord of All Worlds, and the Universal Beings for delivering us from the clutches of maya, the negative force and the force of karma. May our joyous praises, our bountiful appreciation resound throughout the universes as all beings celebrate this epoch-making victory!
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-28   16044 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-28

Hazrat Sheikh Abdul Qadir Gilani: The Benevolent Patron Saint of the Kurds

00:17:21

Hazrat Sheikh Abdul Qadir Gilani: The Benevolent Patron Saint of the Kurds

Soon after His birth, amazing stories about Sheikh al-Gilani, the “child wonder,” began circulating. His virtuous mother tended to His upbringing and instilled many fine virtues in the Boy, guiding Him on a saintly path. Sheikh al-Gilani was 26 when He left Baghdad and undertook rigorous ascetic practices in the surrounding wilderness. For some 20 years. His leadership and expansive actions resulted in an Islamic revival spread beyond Iraq to many parts of the world. He breathed the spirit of charity, and made no distinction between race or creed, and prayed for all of humanity.
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2019-05-05   15739 అభిప్రాయాలు
సెయింట్ యొక్క జీవితం
2019-05-05

In Gratitude to Mothers’ Boundless Love, Part 1 of 4

00:20:32

In Gratitude to Mothers’ Boundless Love, Part 1 of 4

I give thanks to all the mothers. I thank all the mothers everywhere in the world and in the universes, for giving a chance for the enlightened Masters to come to our world and other worlds to enlighten us, to bless the planets, and to bring happiness, improvement, better atmosphere, good changes for all beings to benefit. Mothers are the hardest workers of all the workers, especially if she has children under ten, then she works like 24/7. Motherhood or housekeeper, housewife, housewife are the most occupied jobs in the world, right? But mostly it’s the most unthankful job.
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-05-10   14890 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-05-10

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 7 of 9, Dec. 26, 2018

00:36:22

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 7 of 9, Dec. 26, 2018

Fourth Level beginning is dark. Later on, your Light shines and everybody’s Light shines, so the whole Fourth Level is also very bright. Just the buffer zone is dark. That place is to stop any of the Three Worlds to enter the Fifth. That’s the border buffer zone, so nobody can enter the Fourth Level without a guide. Without Master, you can’t go there; no guarantee. You go there, you might be disintegrated or lost in this kind of memory sadness, whatever, forever.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-11   14783 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-11

ది సురంగమ సుత్ర: ది ఫోర్ క్లియర్ అండ్మా ర్చలేని సూచనలు ప్యూరిటీ మీద – మానివేయుట దొంగిలించుట మరియు అబద్ధం నుండి, 7 భాగాలలో 3 వ ది

00:39:15

ది సురంగమ సుత్ర: ది ఫోర్ క్లియర్ అండ్మా ర్చలేని సూచనలు ప్యూరిటీ మీద – మానివేయుట దొంగిలించుట మరియు అబద్ధం నుండి, 7 భాగాలలో 3 వ ది

And stealing is also harming others in a different way, because if you steal somebody’s money or something that he or she needs, then you discomfort that person. So, these are unalterable rules of the universe that you must keep in order to be liberated. If cultivators of Chan Samadhi, do not cease stealing, they are like someone who pour water into a leaking cup and hopes to fill it. So, if you don’t keep these basic precepts, then no matter how long you meditate, it just keeps leaking out, gone, gone to the Maya power. The Maya will take it and use it to harm you and harm others as well.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-01   14639 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-01

బ్రేక్ ది హాబిట్స్, ఒక రియల్ సెయింట్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 5

00:30:10

బ్రేక్ ది హాబిట్స్, ఒక రియల్ సెయింట్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 5

We used to be more civilized. But then, if we don’t balance our knowledge with wisdom, and we don’t balance the material gain with the spiritual success, too much intellectual knowledge, but no spiritual wisdom, then just at war with each other. It’s just the power. It’s just the power of renunciation that you get from me whenever you are near. You don’t have to be a resident in or
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-10   14505 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-10

International scientists call for urgent action on climate change, including meat reduction

00:01:15

International scientists call for urgent action on climate change, including meat reduction

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-23   14374 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-23

Entering the New Universal Platform, Part 3 of 4, Feb. 23-24, 2005

00:33:41

Entering the New Universal Platform, Part 3 of 4, Feb. 23-24, 2005

We were talking about sincere people, eh? But it doesn’t mean you come here and prostrate full length to me, that is sincerity - that’s just theater. You are sincere, I know it. All right? Don’t need theater, OK? Don’t make trouble. Don’t draw attention to yourself. Don’t be greedy like that. Don’t play theater to me. I don’t need all that. I need you to meditate and to do good things, and to be good for the sake of everybody and yourself. I don’t need you to make theater around here, like “I’m the most sincere person in the whole universe.” All that stuff! Appearance really does cheat people, does fool people, but doesn’t fool me.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-22   13981 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-22

Worldwide Centers 1 message - Be Veg, Go Green 2 Save the Planet! Part 2 of 2

00:02:08

Worldwide Centers 1 message - Be Veg, Go Green 2 Save the Planet! Part 2 of 2

ప్రత్యేకం!
2019-11-15   12499 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-15

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై యొక్క క్రొత్తగా సృష్టించబడిన ఆధ్యాత్మిక భూమి వర్తీ కోసం, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

00:31:41

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై యొక్క క్రొత్తగా సృష్టించబడిన ఆధ్యాత్మిక భూమి వర్తీ కోసం, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

I have created a special area, a special spiritual land for all of you and whoever, under the wings, under my wings. Which is better, beyond and better than the Fifth Level. And we could even save the worst. The ones who really have faith in the Master. And we will be happy together there forever. You’re in good shape because of Master Power’s Grace. Continue to keep your faith, your truthful, unconditional service to others. Remain pure in your hearts, and meditate well. Then you will continue to be in a good shape.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-01-11   12214 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-01-11

Entering the New Universal Platform, Part 1 of 4, Feb. 23-24, 2005

00:29:30

Entering the New Universal Platform, Part 1 of 4, Feb. 23-24, 2005

Everything’s changed – the world’s changed, I’ve changed, you’ve changed. Everybody must change. We catch up, OK? I look the same, but I am not the same anymore. Everything has changed, the inner concept has changed, and my way has changed. My way has changed, you must change. Change the way you think, change the way you treat life, change the way you treat yourself, change the way you treat the meditation. You must make it the most important thing in your life! Even though I told you before, this time it’s not the same. I really mean business.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-20   12044 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-20

Shining World Compassion Award Recipient: Ms. Carla Cornella of the FAADA

00:20:32

Shining World Compassion Award Recipient: Ms. Carla Cornella of the FAADA

In 2003 Ms.Cornella and her coworkers started the FAADA to rescue and sponsor wild and companion animals, help with adoption, and find suitable sanctuaries for the animals. After years of devoted work, the FAADA became an influential organization that seeks to eliminate the root causes of animal suffering. The FAADA’s outstanding achievements in raising awareness about and protecting numerous defenseless animals was recognized and honored by Supreme Master Ching Hai with the Shining World Compassion Award.
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2019-01-31   11489 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2019-01-31

Empress Sisi: The Beautiful Free-Spirited Monarch of Austria, Part 1 of 2

00:15:51

Empress Sisi: The Beautiful Free-Spirited Monarch of Austria, Part 1 of 2

Empress Elisabeth of Austria, or Empress Sisi, as she was fondly known, is revered as ultimate fairytale royalty - beautiful, spirited and enigmatic. Along with her husband, Franz Josef, she wore the crown of the Danube Monarchy from 1854 to 1898, governing a vast pluralistic state in central and southeast Europe. Though the life of Empress Sisi is still a mystery shrouded in myths, her poetry reflects Her Majesty’s true spirit. They portray a deeply sensitive and spiritual woman who carried out only good works and longed for higher realms, a being who mastered the art of perceiving the essence of things, going beyond appearances and courtly pageantry.
సక్సెస్ మోడల్స్
2019-05-19   10543 అభిప్రాయాలు
సక్సెస్ మోడల్స్
2019-05-19

Organic Vegan: the Planet-cooling Solution

00:02:02

Organic Vegan: the Planet-cooling Solution

ప్రత్యేకం!
2019-11-17   10184 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-17

బ్రేక్ ది హాబిట్స్, ఒక రియల్ సెయింట్, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 5

00:30:35

బ్రేక్ ది హాబిట్స్, ఒక రియల్ సెయింట్, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 5

Enemies often come back together, so that they learn love. They learn to love each other. They had become enemies because they had no love. So, often, they come back as husband and wife, as lover, mother, son, sister, brother, to learn to love! Because family members, naturally you just love. And only love can solve the enmity of the past life. That’s why they often come back as family members or lovers. I suffer more than you do, believe it. Only, I don’t talk. Even if I talk, it’s never enough to describe it.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-11   9748 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-11

భవిష్యదృష్టి స్వర్ణయుగం పార్ట్ 37 - లార్డ్ శాక్యముని బుద్ధుని భవిష్యదృష్టి గురించి మైత్రేయ బుద్ధ

00:29:05

భవిష్యదృష్టి స్వర్ణయుగం పార్ట్ 37 - లార్డ్ శాక్యముని బుద్ధుని భవిష్యదృష్టి గురించి మైత్రేయ బుద్ధ

The Buddha’s love is different. The love is like that, the love is to jump into a burning fire. The love is to cut your own head to make offering. The love is to sacrifice your eyesight to make offering so that you can become Buddha sooner in the future. The love is to give all the property to a poor person without knowing that person, just to save him. The love is to kill yourself so that five people can live. That is the love, the true love. The love not wanting anything in return, just truly giving. That love of the Buddha is truly, truly one thousand, one million percent unconditional. That kind of love we feel very comfortable with. That’s why people loved the Buddha.
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-05-12   9496 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-05-12

Holy Songs - Vibrant Nigerian Gospel Songs

00:21:08

Holy Songs - Vibrant Nigerian Gospel Songs

The first song is called “Igwe”. God Almighty who does good, God whom I am proud of, Igwe, Igwe, Only You are God. Our next song is “Great and Mighty”. Great and Mighty are You Jesus, Glory to the Lamb of God. Lord we lift our hands in worship. We magnify Your Holy Name. Our last song “By and By” is a lively Reggae Gospel. Send the Light, send the Light. Oh, Lord Jehovah. Send the Light into my soul.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-05-28   9037 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-05-28

Extraterrestrials are Real: Interview with the Honorable Paul Hellyer, Part 1 of 2

00:15:17

Extraterrestrials are Real: Interview with the Honorable Paul Hellyer, Part 1 of 2

Mr. Hellyer is the former Minister of Transportation and former Minister of National Defense for Canada. “There was only one that I know of. And that is the expedition to Serpo. And this again was in the mid-1960s. The United States had connections with the people, the Ebens, as they call them, from Serpo in the Reticuli Constellation. So, they suggested an exchange of people after they had got to know each other a little bit. So, one Eben was left in the United States and twelve American astronauts took off, first in a scout plane and then later in a mother ship, to go to the home planet of these visitors, which was the planet Serpo.”
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2019-04-22   8960 అభిప్రాయాలు
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2019-04-22

Kind Governments, Kind Citizens: Argentina, Armenia, and Aruba

00:17:32

Kind Governments, Kind Citizens: Argentina, Armenia, and Aruba

Our country is also on track to increase its solar and wind energy to 20% by 2025. But here comes the best changes of all: Believe it or not, Argentina, formerly known as the world’s second-largest beef-eating nation, is steadily going vegan! Buenos Aires is now home to over 60 vegan and vegetarian restaurants, with many other places offering plenty of plant-based options. As the owner of one Buenos Aires vegan restaurants has said, “Veganism is on the rise. Each year more and more people are starting to see animals differently.”
దేశాల్లో అనుకూల మార్పులు
2019-05-27   8950 అభిప్రాయాలు
దేశాల్లో అనుకూల మార్పులు
2019-05-27
<>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు
Use 0.039s