తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
101 - 120 ఆఫ్ 4652 ఫలితాలు
ఎంపిక

Supreme Master Ching Hai Day – Special Greeting

00:06:01

Supreme Master Ching Hai Day – Special Greeting

The auspicious Supreme Master Ching Hai Day, annually observed on October 25th, was joyously celebrated at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, on Sunday October 27, 2019, by our Association members from around the world. Our Most Beloved Supreme Master Ching Hai took precious moments from Her meditation Retreat to share a special greeting with our members.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-31   3277 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-31

గమనార్హమైన వార్తలు

00:34:54

గమనార్హమైన వార్తలు

Ethiopian returnees benefit from micro-funding, climate resiliency program launches in Sri Lanka, eco-friendly buses expand in United Kingdom, Turkish schools take part in zero waste project, growing number of young Australians forego alcohol, vegan investment fund enters financial market in United States, and Denmark takes action to retire remaining circus elephants.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-31   144 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-31

Selections from Collected Poems by Sri Aurobindo: Poems from Ahana and Other Poems, Part 1 of 2

00:09:05

Selections from Collected Poems by Sri Aurobindo: Poems from Ahana and Other Poems, Part 1 of 2

India – the home of many great spiritual Masters who have brought wisdom and truth to Earth, inspiring us to seek higher purposes in life, thus uplifting humanity to a divine state of living. One such great being is the spiritual master, yogi, philosopher, poet and politician Sri Aurobindo, who graced our planet from 1872 to 1950. “Collected Poems” is the Volume 2 of the Complete Works of Sri Aurobindo, which includes all short and narrative poems in English that Sri Aurobindo published during his lifetime. “It beheld the stars Born from a thought and knew how being prepares. Then I remembered how I woke from sleep And made the skies, built earth, formed Ocean deep.”
జ్ఞాన పదాలు
2019-10-31   44 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-10-31

“United Peaceful World” Celebration in Korea, Part 2 of 8

00:24:50

“United Peaceful World” Celebration in Korea, Part 2 of 8

How can we maintain permanent and lasting peace continuously? What efforts do we need to make for peace? "As a peaceful practitioner, I always remind people to choose a nonviolent lifestyle, benevolent lifestyle, even towards animals and towards our neighbors. When we choose like veganism to atone our energy, to attract more peaceful energy to ourselves and our surrounding, then of course, we have peace. And if it’s in a larger scale, then peace will be attracted to our nation, to our world. Then even if we do not invite it, peace will come and stay, and stay even longer and forever if we continue this way."
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-10-31   230 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-10-31

Ori Shavit: Pioneering Vegan Israel - One Bite At A Time, Part 1 of 3

00:14:04

Ori Shavit: Pioneering Vegan Israel - One Bite At A Time, Part 1 of 3

Here, we’ll meet a special woman, who is a famed journalist, respected food critic, media personality, and strong advocate of the vegan culture, animal liberation, and a green, healthy lifestyle – Ms. Ori Shavit! She has made a tremendous contribution to the vegan movement and reached out to thousands of people worldwide through TEDx Talks. “About eight years ago. In Israel, it was a vegan desert. …one evening we made the whole restaurant go 100% vegan, it was never heard before. Nobody did that, so all the media jumped on it. All these chefs starting to cook vegan food? And that’s how, A vegan revolution in Israel started. It became main-stream like everywhere.”
వెజ్జి ఎలైట్
2019-10-31   142 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-10-31

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్కు2 వ భాగం May 5, 2019

00:34:50

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్కు2 వ భాగం May 5, 2019

దేవతలు, ఆ మోక్షపు జీవులు, షాక్యముని బుద్ధుడిని ఎందుకు స్తుతిం చారు, అనేక జీవుల ను రక్షించి నందుకు, ప్రపంచాన్ని రక్షించారా? ఎలా? ఎందుకు? ఎవరికైనా తెలుసా?
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-31   1129 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-31

S.M. Celestial Jewelry – Eternal Spring

00:01:40

S.M. Celestial Jewelry – Eternal Spring

ప్రత్యేకం!
2019-10-31   1503 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-31

S.M. Celestial Jewelry – Ever Young

00:01:25

S.M. Celestial Jewelry – Ever Young

ప్రత్యేకం!
2019-10-31   1567 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-31

S.M. Celestial Jewelry – Limitless

00:01:46

S.M. Celestial Jewelry – Limitless

ప్రత్యేకం!
2019-10-31   1568 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-31

గమనార్హమైన వార్తలు

00:27:42

గమనార్హమైన వార్తలు

Sudan receives food assistance from SAUDI ARABIA and UNITED ARAB EMIRATES, European Union supports emergency preparedness in Latin America, Bangladesh takes measures to protect rivers, global hotel group commits to plastic reduction, Africa close to eradicating polio, vegan food demand sees exponential growth in United Kingdom and Indian NGO provides tender care for lab-released dogs. 
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-30   133 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-30

Prayers and Meditations by Bahá’u’lláh: Sections I to VII, Part 2 of 2

00:10:58

Prayers and Meditations by Bahá’u’lláh: Sections I to VII, Part 2 of 2

Baha’u’llah was the enlightened Prophet and founder of the Baha’i Faith. The Baha’i Faith rests on three core principles: unity of God, until of religion, and unity of humankind. Prayers and meditations by Bahá’u’lláh: I implore Thee, O Thou Maker of the heavens and Lord of all names, by Thy most effulgent Self and Thy most exalted and all-glorious Remembrance, to send down upon Thy loved ones that which will draw them nearer unto Thee, and enable them to hearken unto Thine utterances. Tear asunder with the hand of Thy transcendent power, O my Lord, the veil of vain imaginings, that they who are wholly devoted to Thee may see Thee seated on the throne of Thy majesty, and the eyes of such as adore Thy unity may rejoice at the splendors of the glory of Thy face.
జ్ఞాన పదాలు
2019-10-30   104 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-10-30

Mayan Insights on Modern Times: Interview with Emy Shanti & Jose Ajpu Munoz, Part 3 of 4 (INT)

00:14:41

Mayan Insights on Modern Times: Interview with Emy Shanti & Jose Ajpu Munoz, Part 3 of 4 (INT)

As experts of the fascinating ancient Mayan civilization, Emy Shanti and Jose Ajpu Munoz have observed a great awakening in human consciousness since 2012. “After 2012, there was a moment of great awakening for many people. That was on a little scale. Right now, you see it more globally – more and more people are awakening.” “And I saw that he, since the Mayan calendar, he said that in 1996, the female power is going to awaken on Earth. But also, not a long time ago, I felt, that was 2016 that I felt that the male power is awakening now, and that was through the pyramids in Egypt. We need the balance of the male and the female. Right now, we need the spiritual man and the spiritual women coming together to do this work together. It’s like the yin-yang. They complement each other to do this work.”
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-10-30   161 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-10-30

Vegan food demand sees exponential growth in United Kingdom

00:00:42

Vegan food demand sees exponential growth in United Kingdom

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-30   6 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-30

The Curious Relationship between the Brain and Consciousness: Interview with Mr. Mark Gober, Part 2 of 3

00:14:13

The Curious Relationship between the Brain and Consciousness: Interview with Mr. Mark Gober, Part 2 of 3

Does consciousness exist beyond the body and brain? Mr. Gober has found considerable scientific and anecdotal evidence suggesting that consciousness exists beyond the brain. Perhaps the most compelling support comes from near-death experiences. “In the life review, the example of Dannion Brinkley, after he relived his life four times, he saw the pain that the inflicted and he saw the joy that he gave to people. So, when he came back from his near-death experience, his life changed dramatically. He was much less materialistic. He became a hospice volunteer. And he understands the accountability that we all have, that our actions matter beyond what happens in this body.”
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2019-10-30   192 అభిప్రాయాలు
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2019-10-30

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 1 వ భాగం May 5, 2019

00:37:41

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 1 వ భాగం May 5, 2019

ప్రపంచంలో మాస్టర్ ఉన్నప్పుడు, అతను కేవలం శిష్యులను విముక్తి చేయడము కాదు అతను ప్రపంచం మొత్తాన్ని విముక్తి చేస్తాడు అతని జీవితకాలంలో, కొన్ని మినహాయింపులతో. ఏవి విముక్తి పొందలేవో మీకు చెప్తాను.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-30   1278 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-30

Indian NGO provides tender care for lab-released dogs

00:01:40

Indian NGO provides tender care for lab-released dogs

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-30   8 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-30

Bangladesh takes measures to protect rivers

00:01:28

Bangladesh takes measures to protect rivers

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-30   4 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-30

We All Pray to Heaven for Help

00:01:29

We All Pray to Heaven for Help

ప్రత్యేకం!
2019-10-30   300 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-30

(SCROLL) Kindness to Animals in Religions, Part 1 of 3

00:06:46

(SCROLL) Kindness to Animals in Religions, Part 1 of 3

ప్రత్యేకం!
2019-10-30   2627 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-30

(SCROLL) Kindness to Animals in Religions, Part 2 of 3

00:08:49

(SCROLL) Kindness to Animals in Religions, Part 2 of 3

ప్రత్యేకం!
2019-10-30   2524 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-30
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్