తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
101 - 120 ఆఫ్ 484 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: దైవిక సహాయం యొక్క, బాధలు మరియు తిరస్కరణ 4 యొక్క 4 వ భాగం

00:32:22

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: దైవిక సహాయం యొక్క, బాధలు మరియు తిరస్కరణ 4 యొక్క 4 వ భాగం

మహావీర కళ్ళు తెరిచాడు మరియు, తన చేతిని పైకెత్తి, మరియు చేప్పేను, ‘షుల్పానీ! కోపం కోపాన్ని భర్తీ చేస్తుంది మరియు ప్రేమ ప్రేమను పుటించును. మీరు భయం కలిగించకపోతే, మీరు స్వేచ్ఛ పొందుతారు అన్ని భయాల నుండి ఎల్లప్పుడూ. కాబట్టి, మీ కోపం యొక్క విషాన్ని నాశనం చేయండి.’
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-17   846 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-17

గమనార్హమైన వార్తలు

00:26:48

గమనార్హమైన వార్తలు

European Union provides humanitarian assistance to Nigeria, underprivileged Syrian farmers benefit from United Nations program, renewable energy advancing in Australia, Canadian scientists develop new way to recycle tires, Chinese study finds doing good deeds lowers pain sensation, international pizzeria chain appoints chief vegan officer in United Kingdom and canines exhibit extraordinary ability to detect diseased trees.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-03-18   152 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-03-18

From the Rosicrucian Order’s The Sanctuary of Self: on the Mystical Life, Part 2 of 3

00:10:05

From the Rosicrucian Order’s The Sanctuary of Self: on the Mystical Life, Part 2 of 3

“Have you ever stopped to realize what the real value or worth of tradition is? We should look upon traditions as signs of encouragement; We should take from tradition the best that it has to offer, and build upon it.” “In our considerations of the mystical life we must begin with man, simply because there is nothing more intimate, nothing to which you are more closely related, nothing that you can feel so strongly or analyze so carefully, as yourself.” “In each thing which has existence there is instilled its function, and, while it has that particular type of existence in its process of development, that function is natural to it and is not ungodly. So, when we approach the mystical life and begin with man, we look upon all things as Divine, because they emanate from the same source, and no being is ungodly unless we are in a position to point out that he has directed his will in opposition to what he knows is best and proper.”
జ్ఞాన పదాలు
2020-03-18   143 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-03-18

The Waorani People – Pioneers and Protectors of the Amazon

00:16:26

The Waorani People – Pioneers and Protectors of the Amazon

Ecuador hosts a portion of the magnificent Amazon rainforest and is also home to the native Waorani people, also known as the Huaorani, Waodani, or the Waos. Like other indigenous tribes across the globe, the Waorani have a symbiotic relationship with the natural environment. The forest is their beloved space, and they rely on nature for sustenance, water, safety, emotional fulfillment, and comfort. Hence, they passionately seek to protect and preserve the forest and its resources for younger generations. Indeed, the forest is full of natural treasures, such as a range of plants that are thought to keep the Waorani people healthy and strong. Phytochemicals are biochemicals that plants make to survive. The plants use these chemicals to defend themselves against dangerous microorganisms such as bacteria, viruses, fungi, and even certain parasites. Human cells have receptors that absorb these protective plant phytochemicals. The Waorani also rely on the forest in the construction of their homes. While Waorani society is reported to be quite egalitarian, with relative equality between men and women, many Waorani women, in particular, are boldly leading the people into the future and raising awareness of the necessity of forest protection.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-03-18   157 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-03-18

Shining World Compassion Award Recipient: Virtuous Vegan Veterinarian - Dr. Armaiti May

00:14:24

Shining World Compassion Award Recipient: Virtuous Vegan Veterinarian - Dr. Armaiti May

We are blessed to have benevolent, wise, and caring medical providers who dedicate their lives to healing, protecting, and educating people about the most healthy and compassionate way of living; the vegan path. One such individual is Dr. Armaiti May, a vegan veterinarian from Los Angeles, California, USA. An animal advocate, she is the founder and president of the Veterinary Association for the Protection of Animals (VAPA). Dr. May promotes the benefits of a plant-based diet for both humans and our animal companions. She also strives to change Veterinary education policies to ensure all animals are treated with the utmost respect and kindness. Our Beloved Supreme Master Ching Hai gratefully contributed "US$21,000 to Dr. May's Foundation for her noble work and the Shining World Compassion Award with all love and high esteem. May God bless you abundantly. We love what you do." "I was so happy and ecstatic! Just amazed! And I am so so grateful to Supreme Master Ching Hai for supporting my work."
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-03-18   195 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-03-18

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఎల్లప్పుడూ లోపల ఏకాగ్రత చేయు వలెను, 5 యొక్క 1 వ భాగం

00:34:14

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఎల్లప్పుడూ లోపల ఏకాగ్రత చేయు వలెను, 5 యొక్క 1 వ భాగం

క్వాన్ యిన్ బోధిసత్వా, అవలోకితేశ్వర వలె, ఆమె పునర్జన్మ ఎత్తును సమయం తరువాత సమయం, జీవితం తరువాత జీవితం. కానీ కొన్నిసార్లు ఆమె భార్యగా, ఒక సాధారణ భార్య, మరియు కొన్నిసార్లు, ఆమె ఎవరో.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-18   1049 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-18

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:25

గమనార్హమైన వార్తలు

Qatari humanitarian organization provides medical assistance to Bangladesh, Vanuatu secures funding for sustainable development, hydrogen capacity expands globally, China prohibits single-use plastics, Rwanda provides housing for vulnerable families, vegan recording artists win multiple prestigious awards and Finland’s main airport offers bathrooms for animal companions.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-03-19   199 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-03-19

From the Rosicrucian Order’s The Sanctuary of Self: on the Mystical Life, Part 3 of 3

00:10:28

From the Rosicrucian Order’s The Sanctuary of Self: on the Mystical Life, Part 3 of 3

Today we’ll continue learning more about the different stages of the mystical life, as they were in the past and in our modern world. In the chapter titled “The Mystical Life” from his book “The Sanctuary of Self,” Frater Ralph M. Lewis elaborates on the importance of interconnectedness and balance across all levels of existence in one’s mystical life – from the material to the spiritual. “Traditional mysticism may be reduced to these fundamental principles: the soul is the spiritual self of man; the soul is part of a universal soul, a soul which permeates the entire universe. That soul is God. The material world and the physical body are the negative side of this positive, absolute soul, or God, which permeates the universe – a sort of imperfection, a falling off from the goodness; and when the soul is embodied in a physical form or body, man as a unity of both soul and body is not perfect. The body, the material, must be brought into harmony with the soul, the immaterial. Man will be confined to a body, in various lives, as long as he permits the temptations, the desires and appetites to dominate his nature. He must struggle to overcome them, to suppress them, to give himself over entirely to those spiritual urges within his own nature.”
జ్ఞాన పదాలు
2020-03-19   176 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-03-19

A Search For True Purpose, Part 1 of 2

00:21:37

A Search For True Purpose, Part 1 of 2

Sometimes, sickness, disasters, or separation from loved ones will awaken a person to the ephemeral nature of life. Suddenly, they are unable to find joy in many things that used to delight them, and start to question the true meaning of their existence. We would like to introduce you to the main character Nam, as he embarks on his own spiritual journey. “Cherished one, Although I will not be able to accompany you on the Earthly path anymore, I will always think of you and pray that you will find true happiness. Your mother.” “Uncle, do you know what is our purpose in life? How do we find true happiness?” “There is a person who can help you. People call Her ‘The Kind-hearted Witch.’ She can answer all your questions. But it’s very long way from here, and a difficult journey.” “I will go!” “I've been searching for the Buddha everywhere Casting aside riches and comfort, Leaving behind my possessions and beloved! Abandoning life like a roadside inn, Success and fame - are but a comedy show!”
వినోదభరితమైన వినోదం
2020-03-19   1370 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2020-03-19

Kuntal Joisher - The First Vegan on the Top of the World, Part 2 of 2

00:14:35

Kuntal Joisher - The First Vegan on the Top of the World, Part 2 of 2

Kind-hearted viewers, welcome to join us today for our 2nd episode on Kuntal Joisher, a persistent man who is a software engineer by profession, a mountaineer by passion and a vegan by compassion. “At the same time, it’s not as if I wanted to become the first vegan in the world to climb Mt. Everest. The idea was to just climb Everest as a vegan, and to demonstrate to the world that even the tallest and toughest mountains in the world can be climbed on a vegan diet, and by wearing vegan clothing. I want veganism to be the normal way of life across the entire planet, and that’s the vision behind all my projects. So many spiritual gurus across the world, and they talk about compassion, but I think, unless compassion comes on your plate, it’s never true compassion. So, really happy about Supreme Master and the entire movement, and really happy to have Loving Hut existing in the world.”
వెజ్జి ఎలైట్
2020-03-19   196 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-03-19

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఎల్లప్పుడూ లోపల ఏకాగ్రత చేయువలెను, 5 యొక్క 2 వ భాగం

00:33:24

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఎల్లప్పుడూ లోపల ఏకాగ్రత చేయువలెను, 5 యొక్క 2 వ భాగం

“మంటలు నెమ్మదిగా వ్యాపించాయి మరియు ప్రదేశము చేరుకుంది ఎక్కడైతే మహావీరుడు నిలబడి ఉన్నాడో. గౌషలక్ ఒక హెచ్చరికగా అరిచాడు. కానీ మహావీరకు అవగాహన కాలేదు అతని ఆత్మ కోసం అది కాకుండా. అతనిని సమీపించే జ్వాలలయొక్క వేడిచేత కదలకుండా ఉన్నాడు. అతను అణచివేయు పని లోవున్నాడు అంతిమ అగ్నిని,” తనలోనే. మన దురాశ, కోపం, మరియు లోపలి అజ్ఞానం యొక్క అగ్నిని. అతను నాశనం చేయడంలో బిజీగా ఉన్నాడు ఈ రకమైన మంటను, కాబట్టి అతను వినలేదు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-19   1004 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-19

గమనార్హమైన వార్తలు

00:27:29

గమనార్హమైన వార్తలు

Vulnerable families in Jordan receive humanitarian support, educational funding helps children in South Sudan, Japan invests in carbon-reducing research, United Kingdom vegan food company adopts carbon labeling, research finds migrants can strengthen Australian economy, almost a quarter of United States citizens reducing meat consumption and Dutch pig farmers change livelihood with government subsidies.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-03-20   334 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-03-20

Selections from “Aphorisms II” – A Book by Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 1 of 2

00:09:50

Selections from “Aphorisms II” – A Book by Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 1 of 2

Supreme Master Ching Hai is a highly gifted, multi-talented and fully enlightened Master. Supreme Master Ching Hai teaches the Truth as did Shakyamuni Buddha, Lord Jesus Christ, Lao Tzu, Prophet Muhammad, (Peace Be Upon Him), Guru Nanak and many others. Supreme Master Ching Hai has infinite love, concern and encouragement for those who wish to improve themselves spiritually. In Her book “Aphorisms Ⅱ,” a compilation of parts of Her lectures, She offers words of supreme wisdom, which deal with spiritual practice, life and philosophy, touching the very source of our being, bringing us enlightenment and Heavenly bliss. Today we share with you the wise teachings of Supreme Master Ching Hai, with excerpts from the book “Aphorisms Ⅱ.” “We should rise to the noble position of a Saint. And to do that we must possess compassion, love, understanding and unselfish sacrifice at all times.” “When a Master comes to Earth not only are the disciples uplifted and shown wisdom, but the whole race of humankind is purified and uplifted to a certain higher level of consciousness.”
జ్ఞాన పదాలు
2020-03-20   502 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-03-20

"The Moneyless Manifesto: Live Well, Live Rich, Live Free" – Interview with Mark Boyle, Part 3 of 3

00:11:26

"The Moneyless Manifesto: Live Well, Live Rich, Live Free" – Interview with Mark Boyle, Part 3 of 3

Let us find out more about Mark Boyle’s inspiring story as we continue our interview with the progressive author. “I started in 2008. I gave up money. Then, in 2016, I quit technology. I basically gave up the products of everything I was campaigning against in my environmental work. In 2006, I set up a project called Freeconomy, which, at the time, was the biggest skill-sharing website in the world.” “The first book, ‘The Moneyless Man’ was more of a story of my experiences of living without money, and some tips. The second book, actually, ‘The Moneyless Manifesto’ is more of a practical guide to living in this way. So that’s completely full of the tips. So this book here, ‘The Way Home: Tales from a Life Without Technology,’ it’s kind of a little bit like the first book in that it’s more of a story. It recounts the tales, the observations, the conversations over farmyard gates, the things you observe, too, about life when you get rid of the distractions.”
సాహిత్యము పెంచుట
2020-03-20   335 అభిప్రాయాలు
సాహిత్యము పెంచుట
2020-03-20

The Elegant and Athletic Chamois

00:14:26

The Elegant and Athletic Chamois

I am Alvin, a vegan chamois from the magnificent Swiss AIps. Our distinctive features are a whitish head, black markings below the eyes, and a pair of hooked horns. Originally, we chose the rocky and rugged mountains as our habitat to avoid predators. This also explains why chamois became fast runners and high jumpers. By nature, we have very good eyesight and a keen sense of smell. In the wild, we normally have a life expectancy of 15 to 17 years. Nowadays, we are threatened by other kinds of human activity, as well as the climate crisis. Please allow me to point out that the underlying problem we face is human greed. For example, even though certain chamois subspecies are protected under the European Habitat Directive, that doesn’t stop some individuals from hunting illegally. And even though the United Nations has called for an urgent reduction in meat consumption - to address both the climate crisis and human health problems - some people still deny the facts and continue to eat animals.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-03-20   206 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-03-20

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఎల్లప్పుడూ లోపల ఏకాగ్రత చేయు వలెను, 5 యొక్క 3 వ భాగం

00:32:46

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఎల్లప్పుడూ లోపల ఏకాగ్రత చేయు వలెను, 5 యొక్క 3 వ భాగం

మరియు మంచి సమయాలు, ఇది భారతదేశంలో ఉండెను.భారతదేశంలో మంచి సమయాలు ఉండెను నాకు చాలా లేనప్పుడు. రెండు జతల పంజాబి దుస్తులు, మరియు చిన్న నీళ్ళ బాటల్, మరియు చపాతీ కొరకు ఒక చిన్న ప్లేట్ మరియు ఆహారం కోసం. కేవలం రెండు వస్తువులు, మరియు ఒక చెంచా ఉండవచ్చును.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-20   933 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-20

PRAY FOR WORLD VEGAN

00:05:34

PRAY FOR WORLD VEGAN

click here to watch the full message
ప్రత్యేకం!
2020-03-20   18467 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-03-20

Noble Nations and Regions with Animals Protection Laws

00:01:49

Noble Nations and Regions with Animals Protection Laws

ప్రత్యేకం!
2020-03-20   321 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2020-03-20

గమనార్హమైన వార్తలు

00:34:12

గమనార్హమైన వార్తలు

Tajikistan embraces stateless persons, Finland funds uniquely-abled in Syria, Bangladesh supported in solar energy development, Australian scientists create safer battery, caring United States foster mother receives community recognition, vegan fish introduced in Germany and rescued lions and tigers start new life of freedom in South Africa.
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-03-21   209 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2020-03-21

Selections from “Aphorisms II” – A Book by Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 2 of 2

00:09:05

Selections from “Aphorisms II” – A Book by Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 2 of 2

“Get more enlightened and then you’ll be more loving. That’s the purpose of enlightenment. Enlightenment makes us more loving, more tolerant and more understanding. That’s the best outcome of spiritual cultivation.” “It’s not meditation that protects you. It’s the awakening of your own power within that protects you. It’s knowing that you’re God that protects you.” “The more people know God, the more people contact God directly and become happier, the more peaceful the world will be, the less war there will be, and the more we can bring Heaven onto Earth.” “Actually, everything takes care of itself in time. But meanwhile, we should try our best to make life better and always avoid violence. That’s the lesson of all the Shakyamuni Buddha stories – we have to surrender to God’s will and be tolerant and patient. When the time comes, everything will change.”
జ్ఞాన పదాలు
2020-03-21   335 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-03-21
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు