తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
61 - 80 ఆఫ్ 632 ఫలితాలు
ఎంపిక

Veggie Therapy

00:00:30

Veggie Therapy

ప్రత్యేకం!
2019-10-11   1578 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-11

S.M. Celestial Lamps

00:02:22

S.M. Celestial Lamps

ప్రత్యేకం!
2019-11-13   1576 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-13

Music Legend of Zimbabwe - Oliver Mtukudzi

00:17:05

Music Legend of Zimbabwe - Oliver Mtukudzi

One could say Oliver Mtukudzi’s mission was to teach through music. A natural philosopher, he used his lyrics, husky voice and his “Tuku” music, to gently guide his fellow African brothers and sisters on many social issues such as poverty, alcohol abuse and HIV/AIDS. His “Tuku” music was a mixture of southern African music traditions, including mbira, mbaqanga, jit and the traditional drumming styles of the Korekore. He influenced four generations in Zimbabwe with his music, lacing his songs with messages about morality, self-respect, happiness and challenges in life, hope and peace.
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-09-17   1567 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-09-17

S.M. Celestial Jewelry – Time

00:01:00

S.M. Celestial Jewelry – Time

ప్రత్యేకం!
2019-10-26   1556 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-26

Quotes on Leading with Peace & Real Love, Poem Recited by Supreme Master Ching Hai

00:14:23

Quotes on Leading with Peace & Real Love, Poem Recited by Supreme Master Ching Hai

ప్రత్యేకం!
2019-11-10   1540 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-10

Ways to Gain Spiritual Merit, Part 1 of 4 Feb. 26, 2005

00:35:15

Ways to Gain Spiritual Merit, Part 1 of 4 Feb. 26, 2005

Because, your IQ has gone up, together with your spiritual practice. The spiritual level opens up all the channels. Cleans all the clogs off inside your arteries or even physical veins, so it makes the blood even flow better and the information go better – everything is clearer. The higher you go, the clearer the channel, so you get more information, more correct instruction from the brain even. Otherwise, mostly the brain, even also smart, tells you what to do, but your hand’s clumsy. The clog over here, so only a little bit of info seeps through, and so you do only half good. The spiritual blockage also influences physical clearance.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-07   1527 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-07

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Animals' God Quality

00:00:59

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Animals' God Quality

ప్రత్యేకం!
2019-10-06   1520 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-06

S.M. Celestial Jewelry – Eternal Spring

00:01:40

S.M. Celestial Jewelry – Eternal Spring

ప్రత్యేకం!
2019-10-31   1516 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-31

S.M. Celestial Jewelry – The Middle Way

00:05:28

S.M. Celestial Jewelry – The Middle Way

ప్రత్యేకం!
2019-11-01   1489 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-01

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 3 of 3 April 4, 2019

00:38:57

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 3 of 3 April 4, 2019

Not because I make a cave, so that I become a Buddha, or I become like an ascetic practitioner; it’s not. You just live according to your means, according to your situation, then you’ll have peace. Don’t try to force things, don’t try to be too much extraordinary, and then you will have no willpower anymore to deal with so many challenges in life. Just let it all be. I am very happy to have it, truly. I am not like punishing myself or doing it for ascetic reasons. Even if I do it to save merit, even then I’m very happy in it. When I go in there, and I work a lot already and come back, and if I can have time to crawl into my tent and be alone, zip it down, I feel, “Wow, such a blessing!” I really appreciate it very much.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-20   1483 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-20

Supreme Master Ching Hai's Quotes: If the Whole World Become Vegan

00:01:20

Supreme Master Ching Hai's Quotes: If the Whole World Become Vegan

ప్రత్యేకం!
2019-09-21   1472 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-09-21

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 1 వ భాగం May 5, 2019

00:37:41

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 1 వ భాగం May 5, 2019

ప్రపంచంలో మాస్టర్ ఉన్నప్పుడు, అతను కేవలం శిష్యులను విముక్తి చేయడము కాదు అతను ప్రపంచం మొత్తాన్ని విముక్తి చేస్తాడు అతని జీవితకాలంలో, కొన్ని మినహాయింపులతో. ఏవి విముక్తి పొందలేవో మీకు చెప్తాను.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-30   1471 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-30

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change #02

00:01:31

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change #02

ప్రత్యేకం!
2019-11-16   1466 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-16

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Veg Diet Brings Positive Energy

00:01:02

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Veg Diet Brings Positive Energy

ప్రత్యేకం!
2019-09-25   1452 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-09-25

The Surangama Sutra: Twenty-five Means to Enlightenment, Session One, Part 1 of 5 April 4, 2019

00:38:22

The Surangama Sutra: Twenty-five Means to Enlightenment, Session One, Part 1 of 5 April 4, 2019

The Buddha asked them, “‘Which method has brought you enlightenment to begin with?’” So, one by one, they will tell the Buddha now. Not all Quan Yin method. Actually, when the Buddha was alive, He taught quite a few methods. And Patanjali, one of the great Indian Masters, also taught His disciples quite different methods. Oh, a lot of them, a lot of them. But we don’t need all that; it’s too confusing for you. And it’s not so guaranteed; it’s not so easy for busy life like today. And also because nowadays we are very, very much contaminated by so many things and so distracted. Therefore, Quan Yin Method is easier for all of you.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-25   1451 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-25

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Compassionate Diet Creates Eden on Earth

00:01:38

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Compassionate Diet Creates Eden on Earth

ప్రత్యేకం!
2019-11-07   1450 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-07

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 1 వ భాగం July 28, 2019

00:35:45

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 1 వ భాగం July 28, 2019

I’m trying to do my best for the rest of my time on this planet. And all of you also, do your best. Meditate as much as you can, because there’s nothing else better to do with your precious time, as a human on the planet. And also help each other, please. Help each other. Not only does the person receive the benefit of your love, but you, yourself, also benefit from it. Any time you help someone else, and other beings also, unconditionally, you rise up. Your soul rises up; your noble quality rises up; your love expands. And that should be very, very beneficial to you, and your family and your clans, the world. I’d like to stay as long as possible, just to help more, help the world, especially to stop the killing karma, so that the world becomes a peaceful, loving place for everyone to stay.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-07   1449 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-07

From Crisis to Peace: Book Intro

00:00:59

From Crisis to Peace: Book Intro

ప్రత్యేకం!
2019-09-16   1442 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-09-16

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 2 of 3 April 4, 2019

00:33:58

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 2 of 3 April 4, 2019

People are so pitiful. They have Buddha Nature, but they cannot recognize it. They have their own inner Heaven, but they cannot realize it. They roll in the dust all day all night, until they are so filthy and lost, and unable to think of anything. Go back to their place of work and earn their living. They’ll cause less harm and create less karma. The higher their position is and the more ignorant they are, the more people they can hurt. We have to try to make the best of our life in this world, as short as your life can be, very short.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-19   1437 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-19
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్