తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
121 - 140 ఆఫ్ 2192 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

Megabat – The Amazing Vegan Flying Fox

00:13:33

Megabat – The Amazing Vegan Flying Fox

We are frugivorous and nectarivorous and thus love nectar and pollen from the flowers of trees. Moreover, we eat various fruits like bananas, mangos, figs, dates and avocados – almost any kind of pulpy fruit is good for us. Because fruit is one of our primary foods, we are also known as fruit bats. We are also called flying foxes because we can soar in the air and our cute, furry faces look quite a bit like that of a fox! Bats, including megabats and microbats, are the only mammals capable of real and sustained flight with our own wings.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-06-14   6623 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-06-14

ఇరానియన్ ప్రజల చిత్తశుద్ధి మరియుఆధ్యాత్మిక సాధనలో అభిరుచి, 4 యొక్క1 వ భాగం May 12, 2019

00:33:41

ఇరానియన్ ప్రజల చిత్తశుద్ధి మరియుఆధ్యాత్మిక సాధనలో అభిరుచి, 4 యొక్క1 వ భాగం May 12, 2019

నేను ఇలా భావిస్తున్నాను, ఇరాన్ ప్రజలు అత్యంత నిజాయితీ గల ప్రజలు. వారు ఎప్పటికీ కలిగి ఉండరు వారి హృదయాలలో అనుమానంను ఒక అయోటా లేదా ఒక నానో భాగంను, ఒకసారి వారు మాస్టర్‌ను అనుసరించు నప్పుడు. వారు చాలా చిత్తశుద్ధి గలవారు, అంతా. స్వచ్ఛమైనవారు.నేను అలా భావిస్తు న్నాను.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-29   1819 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-29

బుద్ధుడి సమన్వయము: ని డే కథ, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 4

00:36:43

బుద్ధుడి సమన్వయము: ని డే కథ, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 4

Whenever you quarrel or you do things negative to each other or have such negative feelings or energy, then you make a hole in your protective net of your center and your community. And then the negative can seep in and make more trouble. I don’t take any money from any of you. You never heard me come knocking at your door or saying, “Please, I need this, I need that.” All I do is just provide all the time, everywhere, wherever I can. I provide many centers from my own fund. You are here to light the torch for the world, to make a good example from inside out, from beginning to the end.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-14   5270 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-14

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 4 వ భాగం July 28, 2019

00:36:52

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 4 వ భాగం July 28, 2019

So, make sure that when you go out or inside your house, you keep your purity and love. When you go out, you go out with love, and purity, and recite the Five (Holy) Names or the Gift all the time. Then all beings will benefit from your love, all around you at least; whomever you meet will treat you with love in return. You will feel also love from them. I give them tip not because of money, but to spread love. In physical means, so that Hong Kong has more peace, more love. It’s not the money that I give. It’s the love and the peace through that gift. It’s not the food that I bring to them, it is the love that I give also.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-10   3284 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-10

S.M. Celestial Jewelry – Ever Young

00:01:26

S.M. Celestial Jewelry – Ever Young

ప్రత్యేకం!
2019-10-31   3316 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-31

బ్రేక్ ది హాబిట్స్, ఒక రియల్ సెయింట్, పార్ట్ 4 ఆఫ్ 5

00:33:52

బ్రేక్ ది హాబిట్స్, ఒక రియల్ సెయింట్, పార్ట్ 4 ఆఫ్ 5

So, try to think which habit you really need. Consider do you really need this or you really need that or not? And if you don’t need it, then try to be master of it. Don’t let the habit master you. And then, your life becomes better. That’s all; very easy; just change the habit that bothers you. Whatever in your life is no good, you change that if you can. And if you cannot, then bear it. All right? Nothing lasts forever. Even suffering doesn’t last forever.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-13   6587 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-13

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ మూడు, 6వయొక్క3వభాగము April 6, 2019

00:39:05

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ మూడు, 6వయొక్క3వభాగము April 6, 2019

The Universal Worthy Bodhisattva arose from His seat and told that He practiced this conduct. So, He said, “‘The Buddha asks about perfect penetration. The basic cause I speak of in my case is listening with the mind to discover and distinguish at ease.This is the foremost method.’” Universal Worthy conduct is one of the methods from 84,000 methods. Some people practiced that, just to be really good, pure, morally fit, and meditating on the Universal Power. Only if you can. Only if you happen to tap into that corner of the universe where it houses Universal Power. Just like I went to different new Realms and where it happened to store Universal Power there.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-16   1778 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-16

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 43 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

00:27:22

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 43 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

Maitreya Buddha has devoted many past incarnations to helping sentient beings, like Lord Shakyamuni Buddha did before Him. Supreme Master Ching Hai has also graced our Earth with Her enlightening and uplifting presence over many ages and lifetimes. “I have been in this planet, oh God, a long, long time. Became kings and queens and founders of many religious monks’ and nuns’ orders...” The writings
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-06-23   5124 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-06-23

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 21 - Special Tribute to Lord Jesus Christ, the Prince of Peace

00:26:36

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 21 - Special Tribute to Lord Jesus Christ, the Prince of Peace

Unluckily I have signed the contract, signed the contract with the devil. But not for any bad things. You have to exchange. Sometimes I’m sad because I could fly in the air anytime I want. I could go through walls. I could be invisible. But the power I have is not from Astral level. It’s inherent in my being, higher Being. Everything that makes you a dignified Master, a dignified being, a tranquil, peaceful, look like a saintly being, you have to relinquish all your power, the mighty power that you have, that you can wield mountains, empty the sea.
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-01-20   3388 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-01-20

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 46 - The Prophetic Drawings of Argentinian Seer Benjamín Solari Parravicini

00:37:48

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 46 - The Prophetic Drawings of Argentinian Seer Benjamín Solari Parravicini

Benjamín Solari Parravicini, who was a devout Catholic, predicted the Second Coming of Lord Jesus Christ and His reign of peace. “After the great trial of Chaos in Chaos, The WORLD WILL KNOW LOVE in charity of love. CHRIST WILL BE IN IT - AND PEACE WILL BE - IT WILL BE IN 2002! ELEVATION OF THE EARTH 2002 GLORY TO CHRIST!” In the early 2000s, Supreme Master Ching Hai indeed was meditating intensiv
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-07-14   6929 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-07-14

ది సురంగమ సుత్ర: డెమొనిక్ స్టేట్స్ యొక్క నివాసస్థానం, 7 భాగాలలో 4 వ ది

00:37:38

ది సురంగమ సుత్ర: డెమొనిక్ స్టేట్స్ యొక్క నివాసస్థానం, 7 భాగాలలో 4 వ ది

You have all that, what the Buddha has inside, just sleeping inside, covered. The (inner Heavenly) Light and Sound are not all. It’s not the ultimate. It’s just the reassurance. The precepts, the moral elevation, the virtues, the loving kindness that you develop, those are even more important. The happiness inside you, that’s even more important. All of that together, it’s not just that, but of course, the (inner Heavenly) Light and Sound help you, make you happy, cleanse you, assure you that you go on the right path.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-18   6508 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-18

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 5 వ భాగం April 7, 2019

00:32:32

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 5 వ భాగం April 7, 2019

విముక్తి కోసం కోరుకుంటున్నాను, అది ఉత్తమమైనది. మరేదైనా మీకు కారణమవుతుంది మరింత ఇబ్బందికి, మీ బాధను పొడిగిస్తుంది షాడో యూనివర్స్‌లో, ఎత్తైన రాజ్యంలో కూడా, ఎత్తైన మోక్షము. పనికిరాదు. కొందరు గొప్ప మాస్టర్స్ షాడో యూనివర్స్ పైన లేరు, కాబట్టి, మూడు ప్రపంచాల పైన విముక్తి ఇప్పటికే సరిపోతుంది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-26   1899 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-26

ఆరోహణకు త్వరగా భూమిపై దేవుణ్ణి ఆదరించండి, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 5

00:36:39

ఆరోహణకు త్వరగా భూమిపై దేవుణ్ణి ఆదరించండి, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 5

The ones who are lifted up to the Fifth level by grace, by help from the Master, be aware! Anything can drag you down. People worship you, people prostrate to you, people offer you too much, you take things from people, or you use your position to bypass some spiritual law or something, then you will go, you’re gone. And suppose if you initiate people, and you think it’s you who initiate, you also go, very quick. Because the maya can deduct that. It’s the law.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-09   1986 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-09

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 56 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

00:28:01

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 56 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

"Since the year of red monkey, the Great Saint has practiced Sipseung (true teaching) to overcome demons." Nam Sa-go had said that the Savior would come in the latter half of the 20th century. During this period, there was one year of the red monkey: 1956. At the time, Supreme Master Ching Hai was a precocious six-year-old child and amazingly was already practicing spiritually! As Nam Sa-go’s prophecy continues, it says that the enlightened Savior was to be blessed with financial wealth, which would be used for charitable purpose. “﹍She is one of great fortune, and all Her wealth will be used, as a priority, to help countless people.” This describes the notable fact that Supreme Master Ching Hai is a world humanitarian who donates Her earnings to support relief work and diverse efforts helping humans and animals.
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-09-22   1300 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-09-22

The Secrets That Cats Keep, Part 2 of 2

00:14:13

The Secrets That Cats Keep, Part 2 of 2

Researchers have analyzed the purrs of many different cats and have determined that the sounds we make are mostly within the range of 20 to 140 hertz. Experiments have shown that vibrations in this range are therapeutic for bone growth, pain relief, mending fractures, reducing swelling, wound healing, muscle growth and repair, breathing difficulties, and relieving migraines. So, when we cats get injured, we may purr to stimulate our own healing. What’s more – since we know we have this ability – we will often cuddle up and purr when our human companion in hurt or sick, because we want to help.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-06-08   6087 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-06-08

BE A HERO = BE VEGAN (= SAVE THE WORLD)

00:00:46

BE A HERO = BE VEGAN (= SAVE THE WORLD)

ప్రత్యేకం!
2019-10-26   8426 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-26

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 40 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

00:25:29

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 40 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

God sometimes sends us some messenger, some reminder, such like Jejus or Buddha, etc., and They will bring us the map again to Heaven. And then the map will continue to be passed on from one generation to the next. And some of the descendants of Jejus, Buddha, or Jejus’, Buddha’s disciples, among Them who have acquired this map for themselves would have mastered the art of traveling between Heaven and Earth, then He knows the map even by heart and He can also take any of us with Him without any trouble. Most people, when they try to venture into the Kingdom of God alone, they tend to get lost because they don’t know the map. I am also here to offer you the map to Heaven, in case you haven’t gotten it.
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-06-02   5043 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-06-02

Animal Mothers are Awesome! Part 2 of 2

00:14:20

Animal Mothers are Awesome! Part 2 of 2

Animal moms are compassionate and caring, thinking nothing of sacrificing their health and safety to defend, nurture and raise their young. Their wholehearted dedication to their babies deserves our utmost admiration and appreciation. Hens are exemplary brave mothers and very mindful of their chicks’ safety. During a rainstorm, if there is no shelter, momma hen will spread her wings and let her babies stand under them. She doesn’t care that she gets completely soaked at all!
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-05-17   6899 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-05-17

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ సిక్స్, 7 యొక్క 4 వ భాగం April 8, 2019

00:34:27

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ సిక్స్, 7 యొక్క 4 వ భాగం April 8, 2019

అందుకే (అంతర్గత మోక్షపు) కాంతిపై ధ్యాన్నమే సరిపోదు. మీరు(అంతర్గత మోక్షపు) ధ్వనిని కూడ తప్పక చేయాలి. నేను మీకు చెబుతూనే ఉన్నాను, కాదా? (అవును.) ఇంట్లో, బెల్ ఉపయోగించండి లేదా ప్రజలకు గుర్తు చేయు విషయం పై మరింత సౌండ్ చేయడానికి. బహుశ ఒక గంట లైట్ తర్వాత, అప్పుడు “బ్యాంగ్.” అప్పుడు అందరూ మేల్కొంటారు, ఆపై కొంత సౌండ్ చేయండి. ఇది మీకు మంచిది, ప్రతిదానికీ మంచిది. మరియు శక్తి కూడా మీలోకి కూడా తిరిగి వస్తుంది
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-17   1464 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-17

మాస్టర్ను గుర్తుంచుకో సంపూర్ణమైన విశ్వాసం మరియు భక్తి, పార్ట్ 1 లో 2

00:26:55

మాస్టర్ను గుర్తుంచుకో సంపూర్ణమైన విశ్వాసం మరియు భక్తి, పార్ట్ 1 లో 2

I had a message from Heaven, and I checked it out, from the Original Heavens. I checked it out. I was also curious myself, which group has more enlightened disciples. Guess which group? Yeah, it’s our group. Yeah, I was surprised too, because in many other countries, they have different group that also practice Light and Sound, Inner Heavenly Light and Sound, and they’re older than our group. I’m new in the market. But our group surpassed all of them in numbers of Fifth Level Saints. One thousand something. About 1,200 something.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-23   8574 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-23
<1...45678910...110>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు
Use 0.079s