తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
121 - 140 ఆఫ్ 2152 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

The Surangama Sutra: Twenty-Five Means to Enlightenment, Session Two, Part 1 of 6 April 5, 2019

00:33:55

The Surangama Sutra: Twenty-Five Means to Enlightenment, Session Two, Part 1 of 6 April 5, 2019

Yesterday, I was talking about the fourth meditation method with the two Kings of Medicine, plus the 500 other Brahma gods, who are also helping with the healing process. Any healing things, any healing process or power, mostly came from the Three Worlds, because it is the physical body, physical world, and they control them. Probably the 500 Brahma gods were also physically present, because they
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-03   1534 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-03

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 5 of 8, Dec. 24, 2018

00:35:48

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 5 of 8, Dec. 24, 2018

After initiation, make sure you remember, so that every day you continue to practice, so that your mind will be ingrained into this spiritual power already. “In the countries within them, they should seek for the unsurpassed Thus Come Ones throughout the ten directions, to emit a light of great compassion and anoint the crowns of their heads.” Don’t let the mind trouble you and rob you of your enl
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-28   6487 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-28

Ways to Gain Spiritual Merit, Part 1 of 4 Feb. 26, 2005

00:35:16

Ways to Gain Spiritual Merit, Part 1 of 4 Feb. 26, 2005

Because, your IQ has gone up, together with your spiritual practice. The spiritual level opens up all the channels. Cleans all the clogs off inside your arteries or even physical veins, so it makes the blood even flow better and the information go better – everything is clearer. The higher you go, the clearer the channel, so you get more information, more correct instruction from the brain even. O
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-07   2073 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-07

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 4 of 7, Dec. 25, 2018

00:37:37

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 4 of 7, Dec. 25, 2018

You have all that, what the Buddha has inside, just sleeping inside, covered. The (inner Heavenly) Light and Sound are not all. It’s not the ultimate. It’s just the reassurance. The precepts, the moral elevation, the virtues, the loving kindness that you develop, those are even more important. The happiness inside you, that’s even more important. All of that together, it’s not just that, but of co
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-18   6227 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-18

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 5 of 5 Feb. 24, 2005

00:32:49

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 5 of 5 Feb. 24, 2005

After initiation, a physical miracle or emotional is nothing. Spiritual miracle is the best. Don’t take it for granted. And give thanks all the time, thank God, thank the Almighty, and thank all the coordinating Gods which give you a comfortable life or a good experience in life. Can’t have everything. Remember before, every center I make perfect, everything good, but then it won’t last. Whatever
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-14   5133 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-14

Be Kind to Animals Week, Part 1 of 2

00:18:03

Be Kind to Animals Week, Part 1 of 2

Celebrating Be Kind to Animals Week May 5-11, 2019.Animals are loving. Animals are noble. They are fun! They are just like us. Animals are great! In honor of Be Kind to Animals Week, I invite you to join me in watching a few heartwarming clips of my fellow animal friends.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-05-06   4366 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-05-06

Prophecy of the Golden Age Part 61 - Nam Sa-go's Prophecy on the King of Heaven

00:28:58

Prophecy of the Golden Age Part 61 - Nam Sa-go's Prophecy on the King of Heaven

Let’s continue exploring Nam Sa-go’s prediction about the Savior’s compassionate endeavors to uplift and transform our world. “At age 61, the time for the destiny of the True Lord, Her name will shake the whole world. Who can know this in advance?” By the prophesied age in 2010, Supreme Master Ching Hai had become even more renowned all over the world through Supreme Master Television, thus inspir
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-10-27   1474 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-10-27

Visioning a Vegan World: Lost Horizon Sung by Supreme Master Ching Hai

00:02:51

Visioning a Vegan World: Lost Horizon Sung by Supreme Master Ching Hai

ప్రత్యేకం!
2019-11-14   3136 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-14

Earth Store Bodhisattva Sutra: Praises of King Yama & His Followers, Part 1 of 2, Aug. 11, 2015

00:40:16

Earth Store Bodhisattva Sutra: Praises of King Yama & His Followers, Part 1 of 2, Aug. 11, 2015

If they committed great offenses and go against my teaching, then it may be different. Maybe the Maya has the excuse to come and seize them anytime, even before their allotted longevity. So, there are such things as early death. There are such things. Not only for outside people, but for initiates as well. Because if you allow the negative power to have an excuse to execute you, then that is your
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-06   4612 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-06

Earth Store Bodhisattva Sutra: Praises of King Yama & His Followers, Part 2 of 2, Aug. 11, 2015

00:45:25

Earth Store Bodhisattva Sutra: Praises of King Yama & His Followers, Part 2 of 2, Aug. 11, 2015

Even kings of ghosts are under karma for what they did before. They even bestow blessing and help if you’re good. Just that the karmic trouble pushes them into more bad than good. So, remember the Five Holy Names or the Buddhas’ names or some Saint’s name. Their merits are immense, Their compassions are limitless, Their power is superb and eternal. So, calling Their names has more power, of course
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-07   4646 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-07

The Surangama Sutra: Twenty-five Means to Enlightenment, Session One, Part 2 of 5 April 4, 2019

00:35:37

The Surangama Sutra: Twenty-five Means to Enlightenment, Session One, Part 2 of 5 April 4, 2019

“‘His wonderful sound was both secret and all-pervasive. It was through sound that I became an Arhat.’” “‘As I have been certified to it, sound is the superior means.’” “‘I learned to contemplate the appearance of impurity until I grew to loathe it and came to understand that the nature of all form is unclean. Bare bones and subtle dust all return to emptiness, and so both emptiness and form are
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-26   1656 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-26

స్టేట్ ఆఫ్ ది ఫైవ్ వరల్డ్స్, 4 యొక్క 1 వ భాగం Feb. 28, 2005

00:36:01

స్టేట్ ఆఫ్ ది ఫైవ్ వరల్డ్స్, 4 యొక్క 1 వ భాగం Feb. 28, 2005

ఆస్ట్రల్ స్థాయి సృష్టించిన తరువాత, భారీ విషయాలు స్థిరపడ్డాయి దిగువన మరియు భౌతిక ప్రపంచంగా మారింది, ఇది అద్భుతమైన ప్రపంచం, నేను మీకు చెప్ప్తున్నాను. ఇది ఒక్కటే భౌతిక శరీరం ఉంది. ఆపై, ఏమైనా మిగిలి ఉంటే, ఏది భారీగా ఉంటుందో భౌతికము కంటే, అప్పుడు అది కూడా సృష్టి యొక్క దిగువకు, తక్కువగా మునిగిపోతుంది, మరియు మనము దానిని నరకం అని పిలుస్తాము.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-03   1993 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-03

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 2 of 3 April 4, 2019

00:33:58

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 2 of 3 April 4, 2019

People are so pitiful. They have Buddha Nature, but they cannot recognize it. They have their own inner Heaven, but they cannot realize it. They roll in the dust all day all night, until they are so filthy and lost, and unable to think of anything. Go back to their place of work and earn their living. They’ll cause less harm and create less karma. The higher their position is and the more ignorant
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-19   2162 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-19

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 3 of 3 April 4, 2019

00:38:57

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 3 of 3 April 4, 2019

Not because I make a cave, so that I become a Buddha, or I become like an ascetic practitioner; it’s not. You just live according to your means, according to your situation, then you’ll have peace. Don’t try to force things, don’t try to be too much extraordinary, and then you will have no willpower anymore to deal with so many challenges in life. Just let it all be. I am very happy to have it, tr
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-20   2461 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-20

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 4 వ భాగం April 7, 2019

00:35:35

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 4 వ భాగం April 7, 2019

కాబట్టి మీరు చూస్తారు, విముక్తి విలువైనదని. అందరూ దానిని సంపాదించరు. ప్రతి ఒక్కరూ ఇవ్వలేరు. కాబట్టి మనం అదృష్టవంతు లమైతే, మనం ఒక మాస్టర్‌ను కలుస్తాము అప్పుడు ఎవరైతె మనల్ని విముక్తి చేయగలరో. మనం అన్ని జీవులలో మధ్య అదృష్టవంతు లమని మనం లెక్కిం చుకోవాలి! గ్రహం మీద మాత్రమే కాదు, మోక్షము యొక్క కూడా.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-25   1856 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-25

The Supreme Grace of God Revealed, Part 2 of 5, Feb. 25, 2005

00:35:21

The Supreme Grace of God Revealed, Part 2 of 5, Feb. 25, 2005

And all the created ones will eventually, with grace, come back to the Fifth Level. That’s the highest one. And in the Ninth Level, there are Councils. There are fifty Councils. They are helping God to govern the universe. Sometimes the planet is so difficult, God comes down Hirmself. The one I teach you, 24 hours, together with the Five (Holy) Names. It’s just extra. It’s not the word, but I use
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-18   3794 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-18

S.M. Celestial Jewelry – The Miracle

00:02:58

S.M. Celestial Jewelry – The Miracle

ప్రత్యేకం!
2019-05-07   3469 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-05-07

Be Happy with Whatever God Wills Feb. 24, 2019

00:29:26

Be Happy with Whatever God Wills Feb. 24, 2019

You came just for Gift. I don’t always have Gift for you. Why you ask so many things from me? Just initiation is good enough already. I appreciate your willingness to work for Supreme Master Television and for the world. That is very good. Your intention is good enough already. God knows you want to work, but if God doesn’t want you to work, then OK. I feel good if I see you. If I don’t see you, I
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-22   4927 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-22

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ నాలుగు, 5 యొక్క 3 వ భాగం, April 7, 2019

00:34:20

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ నాలుగు, 5 యొక్క 3 వ భాగం, April 7, 2019

Quan Yin Bodhisattva, important VIP here. And She will tell you the benefit of practicing the Quan Yin Method. Not just why, but how She got power and what She can do with that power to help whom, where, how. “‘…there was a Buddha in the world named Contemplating the World’s Sounds. That Buddha taught me to enter samadhi through a process of hearing and reflecting. Initially, I entered the flow th
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-24   1355 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-24

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 2 వ భాగం July 28, 2019

00:38:24

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 2 వ భాగం July 28, 2019

Over the decades, how much have I told you about loving others, and loving and respecting other sentient beings? Have I told you? (Yes.) You also know that recently, a few weeks ago, I went into retreat for animals. It's not like I didn't set an example of how I treat my dogs. Everybody knows how I treat my dogs, right? Whatever we do, just imagine it's us. Anything that we don't want to happen to
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-08   1746 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-08
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు