తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
101 - 120 ఆఫ్ 2147 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

ఆ సురంగామ సూత్రం: ఇరవై ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ ఐదు, 11 యొక్క పార్ట్ 1 April 7, 2019

00:30:20

ఆ సురంగామ సూత్రం: ఇరవై ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ ఐదు, 11 యొక్క పార్ట్ 1 April 7, 2019

కాబట్టి, మీరు కలిసి ఐక్యంగా ఉంటే, ఒకరికొకరు సహాయం చేయుటకు, అది సరిపోతుంది. ఇతర దేశాలు, అవి సరే నా లేదా సరి కాదా; మనము వాటిని నియంత్రించలేము. కలిసి ఉండండి, ఒకరితో ఒకరు కనెక్ట్ అవ్వండి, ఒకరికొకరు సహాయపడటం, నిజాయితీగా, హృదయపూర్వకంగా, గౌరవంగా. అప్పుడు అంతా బాగానే ఉంటుంది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-22   1895 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-22

The Majestic Ocean Sunfish

00:17:35

The Majestic Ocean Sunfish

We are the heaviest known bony fish in the world, look like a laterally flattened oval disc. One of our fascinating characteristics is that we don’t have a real tail or caudal fin, and our back end looks truncated. It is pretty normal if you find us floating on the surface of the water with one side up towards the sun. We are well-known as the ultimate sunbathers, and that is why we are called sun
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-05-24   3977 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-05-24

The Story of Creation, Part 1 of 4, Feb. 26, 2005

00:34:25

The Story of Creation, Part 1 of 4, Feb. 26, 2005

So most people who worship God, that is Brahma, the Third World. Nevertheless, he is great! When you get to the Third World, you are free already. Because that is the origin of all these gross levels. The origin of all, the most from God. So he creates, creates. He creates only up to the Astral Level. Astral! Because from the Brahma to the Astral, it is still fine. You don’t have this physical bod
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-06   3619 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-06

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued)-Questions and Answers, Part 7 of 7, Dec. 27, 2018

00:29:58

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued)-Questions and Answers, Part 7 of 7, Dec. 27, 2018

That’s why Maya tried to even disrupt me in one of those first days of my first retreat ever since, in Taiwan (Formosa). Suddenly the Supreme Master TV was just blocked out and just noise, just “hooong” like that. Because he does it so discretely, I asked Heaven, “What is that? Who dares to do that?” He said, “Maya.” I said, “Why does he do that?” And They said, “Because You and the Supreme Master
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-05   3240 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-05

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 46 - The Prophetic Drawings of Argentinian Seer Benjamín Solari Parravicini

00:37:48

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 46 - The Prophetic Drawings of Argentinian Seer Benjamín Solari Parravicini

Benjamín Solari Parravicini, who was a devout Catholic, predicted the Second Coming of Lord Jesus Christ and His reign of peace. “After the great trial of Chaos in Chaos, The WORLD WILL KNOW LOVE in charity of love. CHRIST WILL BE IN IT - AND PEACE WILL BE - IT WILL BE IN 2002! ELEVATION OF THE EARTH 2002 GLORY TO CHRIST!” In the early 2000s, Supreme Master Ching Hai indeed was meditating intensiv
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-07-14   6636 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-07-14

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 34 - Maitreya Buddha and the Splendid and Glamorous Gatherings

00:26:46

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 34 - Maitreya Buddha and the Splendid and Glamorous Gatherings

“The Splendid and Glamorous Gatherings is the screening period of all souls… to determine their levels in order to appoint their sacred positions.… At the end of each cycle, which is the Kali Yuga (Dark Age), is a period of determining every soul’s spiritual position. The Catholic scriptures describe this as the Last Judgment Day …” “Your Earth now is near the end of the disintegration period; the
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-04-21   6380 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-04-21

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 3 of 5, Feb. 24, 2005

00:32:21

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 3 of 5, Feb. 24, 2005

Whatever you want, you will have. That’s the law of the universe. So, watch it, what you want. Watch it. Whatever you do for others is good for you. So, be mindful of that and be respectful. But to be good is not enough. To be saintly is not enough. You must be more than that. You have to be more compassionate, considerate, intelligent, helpful, willing and kind at all times, and unconditional lov
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-12   4692 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-12

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 40 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

00:25:29

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 40 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

God sometimes sends us some messenger, some reminder, such like Jejus or Buddha, etc., and They will bring us the map again to Heaven. And then the map will continue to be passed on from one generation to the next. And some of the descendants of Jejus, Buddha, or Jejus’, Buddha’s disciples, among Them who have acquired this map for themselves would have mastered the art of traveling between Heaven
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-06-02   4758 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-06-02

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 26 - Interview with Mayan Spiritual Guide Carlos Barrios

00:24:42

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 26 - Interview with Mayan Spiritual Guide Carlos Barrios

2012 was not the end of the world, the famous end of the world that they instilled. It was predicted that it was the change and that we were going to enter a new era, that we were going to enter the era of harmony and knowledge. Of course, for us to get to that, there has to be a bit of purification of this human being. On December 20, 2012, that water cycle ended, and on December 21,2012, we get
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-02-24   4445 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-02-24

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 4 of 5, Aug. 11, 2015

00:33:59

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 4 of 5, Aug. 11, 2015

“‘When men or women, laden with offenses, who failed to plant good causes die, even they can receive one-seventh of any merit dedicated to them by relatives who do good deeds on their behalf. The other six-sevenths of the merit will return to the living relatives who did the good deeds. It follows that men or women of the present and future who cultivate while they are strong and healthy will rece
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-04   4386 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-04

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 4 of 5, Feb. 24, 2005

00:33:52

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 4 of 5, Feb. 24, 2005

So, try to think which habit you really need. Consider do you really need this or you really need that or not? And if you don’t need it, then try to be master of it. Don’t let the habit master you. And then, your life becomes better. That’s all; very easy; just change the habit that bothers you. Whatever in your life is no good, you change that if you can. And if you cannot, then bear it. All righ
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-13   6347 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-13

Master’s Meticulous Care and Advice, Part 1 of 3, Sep. 26, 2015

00:37:59

Master’s Meticulous Care and Advice, Part 1 of 3, Sep. 26, 2015

Everything hygienic is good. Enlightenment is better of course. But coupled with hygiene is better for your body as well. We can’t have everything in this world. Even your most beloved families sometimes you argue and you have inconvenience and you have trouble with each other but that by no means means it’s not do-able, is not tolerable. We always find a way to do that. But still small things are
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-14   3739 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-14

Cherish God’s Grace on Earth to Ascend Quickly, Part 1 of 5 Feb. 27, 2005

00:36:39

Cherish God’s Grace on Earth to Ascend Quickly, Part 1 of 5 Feb. 27, 2005

The ones who are lifted up to the Fifth level by grace, by help from the Master, be aware! Anything can drag you down. People worship you, people prostrate to you, people offer you too much, you take things from people, or you use your position to bypass some spiritual law or something, then you will go, you’re gone. And suppose if you initiate people, and you think it’s you who initiate, you also
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-09   1639 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-09

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 2 of 5, Aug. 11, 2015

00:32:30

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 2 of 5, Aug. 11, 2015

They can leave the evil destiny forever if relatives pray for them and give offerings to the Buddha’s image and all that and continue to do good deeds on their behalf. He will be born as humans or gods, and receive supremely wonderful bliss. The surviving relatives will also receive limitless benefits. All these killing, harming of sacrifice are the least helpful for the deceased. Such acts only b
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-02   5812 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-02

Animal Mothers are Awesome! Part 2 of 2

00:14:20

Animal Mothers are Awesome! Part 2 of 2

Animal moms are compassionate and caring, thinking nothing of sacrificing their health and safety to defend, nurture and raise their young. Their wholehearted dedication to their babies deserves our utmost admiration and appreciation. Hens are exemplary brave mothers and very mindful of their chicks’ safety. During a rainstorm, if there is no shelter, momma hen will spread her wings and let her ba
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-05-17   6783 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-05-17

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 39 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

00:27:04

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 39 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

Originally, the body can last for a very long time – 800 years is nothing. It can last for 8,000 years, even 80,000 years. It’s not a big deal. Our body is a wonder originally. It can automatically rejuvenate! About every four weeks, it renews itself. It renews the blood, skin and cells. So every three or four weeks, we should be rejuvenated, then we can live forever. We used to wish our emperors
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-05-26   5098 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-05-26

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 3 of 7, Dec. 25, 2018

00:35:11

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 3 of 7, Dec. 25, 2018

Why did He liken this demon to a thief? Because they can steal. They steal your spiritual energy. If you let them near and they use it to empower themselves. The more they steal from you, the more powerful they become, and the weaker you are, and then they will control you. Always remember the Five (Holy) Names, they protect you. Never think that you are anybody. Always pray for help. There are Go
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-17   6203 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-17

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Thinking Skandhas, Part 1 of 8, Dec. 28, 2018

00:38:21

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Thinking Skandhas, Part 1 of 8, Dec. 28, 2018

You can see many different religious orders, people copy the Masters and do all kinds of rituals and all kinds of ways, just to entrap people in there and make them busy with just rituals; useless, all kinds of useless things, wasting their time and obstructing them from finding the real Master, to be liberated. The reason He tells all this, we also have to thank the Reverend Bodhisattva, high-sou
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-24   2744 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-24

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 4 వ భాగం May 5, 2019

00:30:37

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 4 వ భాగం May 5, 2019

ఎవరైనా అనుభవాలను పంచుకో వడానికి కోరుకుంటా రా లేదా ప్రశ్నలు లేదా ఏదైనా అడగండి? ఏదైనా మంచి అనుభవం, మీరు దీనితో పంచుకోవచ్చు, నేను ఇక్కడ వ్యక్తులతో ఉన్నప్పుడు; నేను చుట్టూ లేనప్పుడు కాదు. మాట్లాడటం మంచిది కాదు, సరేనా? మాస్టర్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-02   2141 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-02

The Surangama Sutra: Twenty-Five Means to Enlightenment, Session Two, Part 1 of 6 April 5, 2019

00:33:55

The Surangama Sutra: Twenty-Five Means to Enlightenment, Session Two, Part 1 of 6 April 5, 2019

Yesterday, I was talking about the fourth meditation method with the two Kings of Medicine, plus the 500 other Brahma gods, who are also helping with the healing process. Any healing things, any healing process or power, mostly came from the Three Worlds, because it is the physical body, physical world, and they control them. Probably the 500 Brahma gods were also physically present, because they
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-03   1526 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-03
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు