తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
81 - 100 ఆఫ్ 2178 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 22 - Special Tribute to Lord Jesus Christ, the Prince of Peac

00:27:12

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 22 - Special Tribute to Lord Jesus Christ, the Prince of Peac

“He will judge between the nations and will settle disputes for many peoples. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. nation will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore." I see peace efforts, I see generous helping hands from all nations and individuals and groups and organizations. I see love growing in different ways. these signs might be still insignificant now, but they are like the spark of fire, that will soon turn to mighty flames, that will cinder past ignorance and hatred, and making new beginning of a nobler and saintlier race on Earth.
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-01-27   3502 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-01-27

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 27 - Interview with Mayan Spiritual Guide Carlos Barrios

00:26:06

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 27 - Interview with Mayan Spiritual Guide Carlos Barrios

When we have developed to certain extent technologically, and we are not balancing it with the spiritual awakening, then we do not know how to handle the progress. And then we will bear the consequences of our incomplete knowledge of technology. We have to balance it more with spiritual understanding, with high nobility and excellent moral standard. Then we will not have destruction on Earth. We will have only blessing, bliss, and even technologically comfortable life. So all we do is turn to nobility now, turn to compassion and loving style. Like be veg, do good, be green. Even if we just be veg, it will be green, too.
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-03-03   3862 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-03-03

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 28 - Interview with Mayan Spiritual Guide Carlos Barrios

00:25:27

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 28 - Interview with Mayan Spiritual Guide Carlos Barrios

We have respect for life, the lives of the animals. And that is why we understand that being vegetarian helps us not to be part of all that [negative] creation there is. Look how they raise chickens. Those poor little animals are stuck in a cage, with the light in front of them all the time. That's what people eat. Do you think that will take us to a spiritual elevation? While we elevate spiritually, we cannot eat meat. It means we should not eat meat. So, how does that help us? First, in not being part of the killing. Because the animals, they are our brothers. They have more consciousness than many of us.
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-03-10   5400 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-03-10

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 38 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

00:26:21

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 38 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

In some scriptures, Maitreya is mentioned as having been one of Shakyamuni Buddha’s disciples. One day, the Worshiped Shakyamuni Buddha told His assembly that Ajita, the Maitreya Bodhisattva, would soon be reborn in Tushita Heaven. “Listen single-mindedly! In radiant great Samadhi, The one with unsurpassed merit Will rightfully appear in the world. “ “If one, under the past seven Buddhas, has heard the names of Buddhas and made obeisance and offerings, one’s karma hindrances will all be annihilated. If one has also heard of Maitreya Buddha’s great loving kindness, one will achieve a pure mind. You all should join you palms single-mindedly and take refuge in the great loving-kind, compassionate One to come.”
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-05-19   6050 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-05-19

Visioning a Vegan World: Lost Horizon Sung by Supreme Master Ching Hai

00:02:51

Visioning a Vegan World: Lost Horizon Sung by Supreme Master Ching Hai

ప్రత్యేకం!
2019-11-14   3415 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-14

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 51 - Nam Sa-go's Prophecy on the King of Heaven

00:25:25

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 51 - Nam Sa-go's Prophecy on the King of Heaven

In his prophecy book, Nom Sa-go said that the Holy Savior would have three different “appearances,” each at a different stage in time. “The Being appears, the Being appears, and the True Being appears; three times, three destinies, as arranged by Heaven.” “In the first appearance, He/She is arranged to appear as a human in the world of human beings, and the first birth will take place in fire (Heavenly Light) in a year of the dragon or snake.” Nam Sa-go even knew that the Saint would not take birth by humans’ normal way, but be born within the Light. Thus, the Saint would enter the body of an infant without the process of birthing. When Supreme Master Ching Hai entered Her body to first manifest Herself to the world, it was 1952, indeed a year of the dragon, according to the Chinese zodiac.
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-08-18   3348 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-08-18

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 41 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

00:24:29

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 41 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

When everyone is spiritually elevated, that means they’re all vegetarian (vegan), to protect the animals, to protect the world’s environments, and to show your love toward all beings. If the energy of humanity is getting better every day, if there is love, peace and worship of the Divine, then of course, that energy will bring about all the unthinkable phenomena, all the good things that we often can’t imagine, will happen to this world. So if we stop the meat production, if we stop eating meat and harming the animals, the good benevolent atmosphere will change everything into a beneficial planet for us.
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-06-09   5268 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-06-09

ఆ సురంగామ సూత్రం: ఇరవై ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ ఐదు, 11 యొక్క పార్ట్ 1 April 7, 2019

00:30:20

ఆ సురంగామ సూత్రం: ఇరవై ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ ఐదు, 11 యొక్క పార్ట్ 1 April 7, 2019

కాబట్టి, మీరు కలిసి ఐక్యంగా ఉంటే, ఒకరికొకరు సహాయం చేయుటకు, అది సరిపోతుంది. ఇతర దేశాలు, అవి సరే నా లేదా సరి కాదా; మనము వాటిని నియంత్రించలేము. కలిసి ఉండండి, ఒకరితో ఒకరు కనెక్ట్ అవ్వండి, ఒకరికొకరు సహాయపడటం, నిజాయితీగా, హృదయపూర్వకంగా, గౌరవంగా. అప్పుడు అంతా బాగానే ఉంటుంది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-22   2211 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-22

S.M. Celestial Jewelry – Planet Cool

00:01:54

S.M. Celestial Jewelry – Planet Cool

ప్రత్యేకం!
2019-04-09   3198 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-04-09

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 34 - Maitreya Buddha and the Splendid and Glamorous Gatherings

00:26:46

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 34 - Maitreya Buddha and the Splendid and Glamorous Gatherings

“The Splendid and Glamorous Gatherings is the screening period of all souls… to determine their levels in order to appoint their sacred positions.… At the end of each cycle, which is the Kali Yuga (Dark Age), is a period of determining every soul’s spiritual position. The Catholic scriptures describe this as the Last Judgment Day …” “Your Earth now is near the end of the disintegration period; the day and hour have been decreed by Heaven. This is also a joyous opportunity for all beings to step up the spiritual ladder… Whoever adheres to the will of Heaven and leads a virtuous life will be received by Buddhas and Heavenly Beings. Those that are evil-hearted, immoral, are hardly at peace on the last day…”
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-04-21   6519 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-04-21

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 6 of 8, Dec. 24, 2018

00:32:46

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 6 of 8, Dec. 24, 2018

All this is because you don’t find a living Master. You study with His disciples or some lay later-generation disciples, if they still have the instructions in their heart to tell you. Then, because the living Master, meaning the Buddha’s not there anymore, you have to do thus such and such and such and such. Then you can also become enlightened and the Buddha will appear to you and bless you to be enlightened; that is that. So the living Master is the easier way for you, if you can find one. There’s some more. So many Buddha images and Bodhisattvas and heavenly beings already; some more coming, in case you want to try.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-29   6047 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-29

Ways to Gain Spiritual Merit, Part 3 of 4 Feb. 26, 2005

00:33:55

Ways to Gain Spiritual Merit, Part 3 of 4 Feb. 26, 2005

You gain more points all the time if you know how. Even if you don’t meditate well, there are many ways to gain spiritual merit. You read Master’s books, even picture, oh, a lot of merit, OK? Even picture, read magazine, read books, watch TV, just like seeing me, understand? Millions of points! Every time, all the time, if you do it 24 hours, anytime you can, you’ll be in the Fifth Level in no time! You just don’t utilize it. And you serve your brothers, sisters. You gain points from each other. You are each other’s treasure as well.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-09   2082 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-09

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued), Part 2 of 7, Dec. 27, 2018

00:37:05

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued), Part 2 of 7, Dec. 27, 2018

If we are not satisfied with that, then we go further; but if we think we are great already, then we stop. That is the problem. It’s a pity. “For the most part, such cultivators will become like the Unlearned Bhiksu,” monk, unlearned monk. “He will mislead living beings, so that they will fall into the Avichi Hell.” Oh, this is worse. “Lacking proper samadhi, he will certainly fall.” My God! Maya is so cruel. That is the problem. If you really want to become a Buddha, he will be so harsh on you. That is the thing. That’s why.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-31   3436 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-31

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 2 of 7, Dec. 25, 2018

00:38:13

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 2 of 7, Dec. 25, 2018

“The lords of these heavens, however, are all Bodhisattvas who roam in samadhi. They gradually progress in their practice and make transferences to the way cultivated by all Sages.”The kings of these heavens, they are already Bodhisattvas stationed, fixed. But these people who meditate and enter some samadhi of emptiness and are attached to that, they still do not reach their ultimate goal, and th
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-16   7545 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-16

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 19 - Special Tribute to Lord Jesus Christ, the Prince of Peace

00:31:50

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 19 - Special Tribute to Lord Jesus Christ, the Prince of Peace

In the Holy Bible, Jesus Christ warned His disciples to beware of “many false prophets” who will appear at the time of His return to Earth. “The Kingdom of God does not come with observation; nor will they say, ‘See here!’ or ‘See there!’ For indeed, the Kingdom of God is within you.” After experiencing the Kingdom of God inside, all aspects of our lives changed for the better. As the Christians believe, the tribulation period will end and then be followed by “a thousand years” of peace reigned over by Christ.
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-01-06   3188 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-01-06

Ways to Gain Spiritual Merit, Part 4 of 4 Feb. 26, 2005

00:33:49

Ways to Gain Spiritual Merit, Part 4 of 4 Feb. 26, 2005

You just sit there, be available, don’t expect anything. Pray for grace before you meditate, and thank after. But do not thank after, just thank in between a little bit, and continue meditation, that would be the best. Now you are stronger already, do not sleep too much. If you have to, if you don’t feel well, you sleep. But if you meditate more like that, your body will be strong, your mind will be very, very, very tough, so, you know, even sickness cannot enter your body.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-10   1935 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-10

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 26 - Interview with Mayan Spiritual Guide Carlos Barrios

00:24:42

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 26 - Interview with Mayan Spiritual Guide Carlos Barrios

2012 was not the end of the world, the famous end of the world that they instilled. It was predicted that it was the change and that we were going to enter a new era, that we were going to enter the era of harmony and knowledge. Of course, for us to get to that, there has to be a bit of purification of this human being. On December 20, 2012, that water cycle ended, and on December 21,2012, we get to the cycle that we are waiting for as the change, as the total balance. There is no longer a confrontation between feminine and masculine energy. Towards this period of spirituality, of consciousness.
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-02-24   4695 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-02-24

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 4 వ భాగం May 5, 2019

00:30:36

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 4 వ భాగం May 5, 2019

ఎవరైనా అనుభవాలను పంచుకో వడానికి కోరుకుంటా రా లేదా ప్రశ్నలు లేదా ఏదైనా అడగండి? ఏదైనా మంచి అనుభవం, మీరు దీనితో పంచుకోవచ్చు, నేను ఇక్కడ వ్యక్తులతో ఉన్నప్పుడు; నేను చుట్టూ లేనప్పుడు కాదు. మాట్లాడటం మంచిది కాదు, సరేనా? మాస్టర్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-02   2559 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-02

Technology for a Peaceful World: GANS by the Keshe Foundation, Part 1 of 3

00:17:32

Technology for a Peaceful World: GANS by the Keshe Foundation, Part 1 of 3

The Keshe Foundation is conducting research into new technologies that could benefit the future of our planet. The technology will be what I call a “game changer” in a lot of different areas; human health is one of the bigger areas. The body and the materials that are used in the Foundation are working in harmony with each other to balance each other out. So, the fields from our body and the fields from the material work in a symbiotic relationship. So, what you see is that if somebody has, for example, let’s say pain in their arm, the products and the technology that’s available can balance the fields of the body such that the pain no longer exists and healing can take place.
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ
2019-05-29   7481 అభిప్రాయాలు
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ
2019-05-29

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 7 of 8, Dec. 24, 2018

00:35:37

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 7 of 8, Dec. 24, 2018

The pyramid is, people built it for meditation. Nobody even knew up until now, what it was for; for meditation purposes. Number one, it’s very good concentration inside. Energy. Also, the cosmic energy can help you. It’s one pointed like that. And then number two is that in the desert, it’s so hot. The pyramid is very thick, the wall diameter, very thick, and it’s so cool inside. After the Master dies, 300 or 500 years maximum, (the lineage) no more. That’s why every Sutra emphasizes a living Master.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-30   6453 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-30
<12345678...109>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు