తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
61 - 80 ఆఫ్ 2191 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 2 of 9, Dec. 26, 2018

00:36:27

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 2 of 9, Dec. 26, 2018

But if your ego misleads you, makes you think that you are a sage, a saint, a higher-level saint, then the demons can come and make use of that and harm you. And spiritual loss is worse than losing a thousand lives, bodily. Very difficult to find that again. Very difficult to find a Master already. If you lose your spiritual power, it's even worse; then you cannot find another Master, because you will be so blurred now. You will not understand that you have to find a Master or anything, anymore. You're just completely mixed into the six paths of existence. You never think of anything spiritual or finding a Master even. You completely forget your purpose to be born as human.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-06   6246 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-06

జోస్యం స్వర్ణయుగం పార్ట్ 62 యొక్క - ఆలిస్ బెయిలీ ఆన్ క్రీస్తు తిరిగి కనిపించడం

00:24:54

జోస్యం స్వర్ణయుగం పార్ట్ 62 యొక్క - ఆలిస్ బెయిలీ ఆన్ క్రీస్తు తిరిగి కనిపించడం

Today, we begin to explore the Golden Age prophecies of the British-born writer and teacher Alice Bailey, who was a notable pioneer of the New Age spiritual movement in the 20th century. "Ever down the ages, and at every great human crisis, always in the hours of necessity, at the founding of a new race, or in the awakening of a prepared humanity to a new and wider vision, the Heart of God – impelled by the Law of Compassion – sends forth a Teacher, a world Savior, an Illuminator, an Avatar, a transmitting Intermediary, a Christ." Alice Bailey revealed that Christ "has been with us in bodily Presence (according to His promise) FOR TWENTY CENTURIES." We noticed that Supreme Master Ching Hai has reincarnated on Earth almost continuously for twenty centuries since the time of Lord Jesus Christ. We determined this based on Master's occasional casual revelations and some of our Association members' own inner visions over the years, which by no means form a complete list of Her Holy manifestations.
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-11-03   3494 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-11-03

ది సురంగమ సుత్ర: డెమొనిక్ స్టేట్స్ యొక్క నివాసస్థానం, 7 భాగాలలో 1 వ ది

00:28:57

ది సురంగమ సుత్ర: డెమొనిక్ స్టేట్స్ యొక్క నివాసస్థానం, 7 భాగాలలో 1 వ ది

If we have some reverent beings, we have to treat them nicely. You must know. I always tell you, a long time already, so you do always the same. The monks and nuns sit somewhere separate, as separate as possible. We have to protect them, protect their purity, for you. It’s not like I love them more than I love you. It’s just they need to be a little distant. You go home, you just sit with anybody, hug each other, sleep with each other, but they are different. They need to be separated. Because we can influence them with some of our negative thinking, impure energy.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-15   6698 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-15

S.M. Celestial Jewelry – Planet Cool

00:01:54

S.M. Celestial Jewelry – Planet Cool

ప్రత్యేకం!
2019-04-09   3520 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-04-09

ఎర్త్ స్టోర్ బోధిసత్వా సూత్ర: లివింగ్ లాభం మరియు డెడ్, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 5

00:32:42

ఎర్త్ స్టోర్ బోధిసత్వా సూత్ర: లివింగ్ లాభం మరియు డెడ్, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 5

Spread the name of the Buddhas in all directions. That’s why Buddhism is great. It tells you the way to do it. But other religions also tell you, “Pray to God, pray to Jesus.” But you have to do it constantly so that when you die, you remember. So continue, so when they die, they don’t forget. Their subconscious doesn’t forget. That’s important. Not just mind. Continue until it’s ingrained in your subconscious, that even when you wake up, immediately you remember the Buddha’s name. And even when you die, you’re unconscious, your subconscious will remember.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-03   5607 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-03

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 25 - Interview with Mayan Spiritual Guide Carlos Barrios

00:27:20

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 25 - Interview with Mayan Spiritual Guide Carlos Barrios

Maya culture is an ancient civilization in Latin America. We are fortunate that Mayans’ exceptional spiritual knowledge has been preserved over time - and that the Mayan Elders have been willing to share some of their wisdom at this crucial time for our planet. In fact, this is the mission of the internationally respected Mayan Ajq’ij (Spiritual Guide) Don Carlos Barrios. “Thank you very much for
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-02-17   5048 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-02-17

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 31 - Prophecy of Jean de Jérusalem

00:28:13

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 31 - Prophecy of Jean de Jérusalem

The second and last part of Jean de Jérusale’s collection of revelations consists of 10 stanzas. They tell of a glorious time of peace and enlightenment. “I see and I know.” “I n the heart of the Year Thousand that come after Year Thousand, Man will no longer be the only ruler, for THE WOMAN WILL COME AND TAKE THE SCEPTER.” “SHE WILL BE THE GREAT MASTER OF THE FUTURE TIMES.” “AND THAT WHICH SHE THINKS, SHE WILL IMPOSE UPON MEN.” “SHE WILL SPREAD THE WARM SOFTNESS OF THE MOTHER AFTER THE DAY OF THE DEVIL.”
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-03-31   4775 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-03-31

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 35 - Maitreya Buddha and the Splendid and Glamorous Gatherings

00:24:26

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 35 - Maitreya Buddha and the Splendid and Glamorous Gatherings

The prophecies form Âu Lạc tell us about the special Savior, or Maitreya Buddha, who will descend on Earth to open the “Splendid and Glamorous Gatherings.” MULTIPLE PREDICTIONS CONFORM one another that THIS ENLIGHTENED BEING WILL BE BORN IN ÂU LẠC AND TAKE THE FORM OF A WOMAN. To us, these two pieces of information clearly indicate that She could only be the beloved Supreme Master Ching Hai. Kim Linh, a respectful Cao Đài devotee, helps to elaborate some of them as follows: In another book, His Holiness Phạm spoke in front of the Cao Đài Temple that in the future, THERE WILL BE A LADY WEARING HIGH HEELS coming to lead the Way.
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-04-28   6129 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-04-28

ఆ సురంగామ సూత్రం: ఇరవై ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ ఐదు, 11 యొక్క పార్ట్ 3 April 7, 2019

00:33:43

ఆ సురంగామ సూత్రం: ఇరవై ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ ఐదు, 11 యొక్క పార్ట్ 3 April 7, 2019

మీరు భౌతిక మాస్టర్ ను, చూడలేకపోతే అప్పుడు వీడియో చూడండి. లేదా ఏదో ప్రత్యక్షంగా చూడండి ఫ్లై-ఇన్ న్యూస్ లేదా ఏదైనా, మాస్టర్ ఉన్నప్పుడు ఇటీవల మాట్లాడు చున్నప్పుడు రెండు, మూడు రోజుల క్రితం. ఇది కూడా సహాయపడుతుంది. ఇది ప్రార్థనకు కూడా సహాయపడుతుంది అల్టిమేట్ మాస్టర్‌కు, కృతఙ్ఞతలు (చెప్పండి) అల్టిమేట్ మాస్టర్‌కు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-24   2329 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-24

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 45 - The Prophetic Drawings of Argentinian Seer Benjamín Solari Parravicini

00:24:23

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 45 - The Prophetic Drawings of Argentinian Seer Benjamín Solari Parravicini

Called “the Nostradamus of the Americas,” Benjamin Solari Parravicini from Argentina was a talented yet humble artist who made extraordinary prophecies about the world’s future. What made his clairvoyance even more fascinating was that it was expressed artistically through hundreds of drawings which were accompanied by short, handwritten messages. Benjamin Solari Parravicini was born in 1898 in Buenos Aires. When he was a child, he said that he conversed with beings such as angels and fairies. His concerned father, a psychiatrist, found that his son’s mental health was normal.
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-07-07   5492 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-07-07

ఒంటరిగా ఉండటం ఏకాగ్రత మరియు ఆనందం, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 3

00:33:56

ఒంటరిగా ఉండటం ఏకాగ్రత మరియు ఆనందం, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 3

The more stuff we have, the more troublesome it becomes. We have to wipe and to clean it, and worry about it getting taken away by others; worry about thieves. If we have nothing, then we have nothing to worry about. If we have little and cherish what we have, it will be just the same as if we own a lot. We feel even happier than having more stuff. But of course, you must take care of your body; don’t abuse it; don’t let it get sick. However, we don’t need so much to make ourselves healthy and happy. On the contrary, having fewer things and being alone will give us less trouble; no arguments and no distractions. We can be very focused on meditation, or think about something that can help the world.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-18   2181 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-18

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 8 of 9, Dec. 26, 2018

00:37:40

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 8 of 9, Dec. 26, 2018

I’m telling you the truth. Whatever happens, will happen. No hurry when you cannot walk. Then the demon will come and grasp you because of your hurriedness to want to be somebody in the universe. Just be cool; one step at a time. So, this is the problem when somebody is thinking that, due to this demonic influence, the one, the demon who’s so easily satisfied. It’s just a little accomplishment and he feels great already. So he influences this person, who may be too eager to become something. So, the demon will come and make you feel that you’re a Buddha already. And then you cannot help it, but boast to everybody that you are the Buddha.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-12   6245 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-12

బ్రేక్ ది హాబిట్స్, ఒక రియల్ సెయింట్, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 5

00:30:35

బ్రేక్ ది హాబిట్స్, ఒక రియల్ సెయింట్, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 5

Enemies often come back together, so that they learn love. They learn to love each other. They had become enemies because they had no love. So, often, they come back as husband and wife, as lover, mother, son, sister, brother, to learn to love! Because family members, naturally you just love. And only love can solve the enmity of the past life. That’s why they often come back as family members or lovers. I suffer more than you do, believe it. Only, I don’t talk. Even if I talk, it’s never enough to describe it.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-11   9643 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-11

సురంగమ సూత్రం: యొక్క డెమోనిక్ స్టేట్స్ఫీ లింగ్ స్కంధాలు (కొనసాగింపు), 7 భాగాలలో 7 వ ది

00:29:58

సురంగమ సూత్రం: యొక్క డెమోనిక్ స్టేట్స్ఫీ లింగ్ స్కంధాలు (కొనసాగింపు), 7 భాగాలలో 7 వ ది

That’s why Maya tried to even disrupt me in one of those first days of my first retreat ever since, in Taiwan (Formosa). Suddenly the Supreme Master TV was just blocked out and just noise, just “hooong” like that. Because he does it so discretely, I asked Heaven, “What is that? Who dares to do that?” He said, “Maya.” I said, “Why does he do that?” And They said, “Because You and the Supreme Master TV form the ring of protection everywhere. He tried to scare You out of it.”
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-05   3650 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-05

Learn from Lord Mahavira Dec. 7, 2019

00:09:10

Learn from Lord Mahavira Dec. 7, 2019

On Saturday, December 7, 2019, our Beloved Supreme Master Ching Hai lovingly spent precious time with our fellow Quan Yin practitioners at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa. Master finished reading the story of Chandana from the book about the Venerated Lord Mahavira and expounded on the hardships the Great Saints and Enlightened Masters must endure in this world, and how, as spiritual practitioners, it’s best for us to live simpler lives. In Heaven’s wisdom, may we heed and learn from these valuable lessons as we continue to meditate diligently to truly know we are purely God’s children.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-13   3274 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-13

S.M. Celestial Jewelry – Eternal Spring

00:01:39

S.M. Celestial Jewelry – Eternal Spring

ప్రత్యేకం!
2019-10-31   4133 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-31

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్కు2 వ భాగం May 5, 2019

00:34:50

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్కు2 వ భాగం May 5, 2019

దేవతలు, ఆ మోక్షపు జీవులు, షాక్యముని బుద్ధుడిని ఎందుకు స్తుతిం చారు, అనేక జీవుల ను రక్షించి నందుకు, ప్రపంచాన్ని రక్షించారా? ఎలా? ఎందుకు? ఎవరికైనా తెలుసా?
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-31   2674 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-31

S.M. Celestial Jewelry – The Paramhansa

00:01:35

S.M. Celestial Jewelry – The Paramhansa

ప్రత్యేకం!
2019-11-26   2988 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-26

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 32 - Prophecy of Jean de Jérusalem

00:25:08

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 32 - Prophecy of Jean de Jérusalem

“In the heart of the Year Thousand (ie.2000 AD) that comes after Year Thousand (1000 AD), Man will know a second birth. The Spirit will take hold of the crowd of men, Who will commune in brotherhood, Then the end of the barbaric times will be announced.” At the helm of this dramatic change is a great leader. The prevalence of spiritual practice sometime. “Men will form a great single body of which each of them will be a tiny part, and together they will constitute the heart. And at last there will be ONE LANGUAGE SPOKEN BY ALL, And this is how the great human being will be born.”
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-04-07   5132 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-04-07

ది సురంగమ సుత్ర: డెమొనిక్ స్టేట్స్ యొక్క నివాసస్థానం, 7 భాగాలలో 6 వ ది

00:34:08

ది సురంగమ సుత్ర: డెమొనిక్ స్టేట్స్ యొక్క నివాసస్థానం, 7 భాగాలలో 6 వ ది

Even the Maya and demons are strong, but you are stronger, remember. You are the Buddha. Remember that. You have Buddha inside. Call unto that Buddha, Master Power, to protect you all the time. If you think if the Buddha, you’re connected with the Buddha. Even if you’re not strong enough to protect yourself, the Buddhas protect you, the Saints, all the Saints in all directions. Just like a prince, he will be a king, but he is still an infant, and he’s vulnerable, but his parents are king. They protect him if he calls.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-20   6280 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-20
<1234567...110>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు
Use 0.037s