తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
41 - 60 ఆఫ్ 2152 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

The Secrets That Cats Keep, Part 1 of 2

00:12:25

The Secrets That Cats Keep, Part 1 of 2

As a matter of fact, two researchers did some experiments and found strong evidence that we cats are sensitive to human emotional cues. They found that the cats behaved differently when their caregivers was smiling compared to when they were frowning. When faced with their smiling companion, a cat was much more likely to show affectionate behavior such as purring, rubbing or sitting on their lap.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-06-01   5366 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-06-01

The Great Benefit of Having Retreats, Part 2 of 2 April 10, 2019

00:34:31

The Great Benefit of Having Retreats, Part 2 of 2 April 10, 2019

You contributed during your retreat 6.1% together. Then it’s not bad already. Better than nothing. But I am grateful. 6.1%, that is multiplying to 731 million, for example. You know, this is a lot. It’s a lot of souls. Otherwise, they would have been still laying in the hell or somewhere else. Very good. So, retreat is good. They thank you also. They always appear and thank me after I do retreat o
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-12   1794 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-12

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 1 of 7, Dec. 25, 2018

00:28:56

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 1 of 7, Dec. 25, 2018

If we have some reverent beings, we have to treat them nicely. You must know. I always tell you, a long time already, so you do always the same. The monks and nuns sit somewhere separate, as separate as possible. We have to protect them, protect their purity, for you. It’s not like I love them more than I love you. It’s just they need to be a little distant. You go home, you just sit with anybody,
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-15   6410 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-15

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 3 of 9, Dec. 26, 2018

00:36:17

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 3 of 9, Dec. 26, 2018

When the person’s mind becomes clear, unveiled, bright and penetrating, an internal Light will shine forth and turn everything in the ten directions into the color of Jamburiver gold. All the various species of beings will be transformed into Tathagatas. He will see Vairochana Buddha seated upon a platform of celestial Light, surrounded by a thousand Buddhas. Further, the person uses his mind to i
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-07   6298 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-07

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 1

00:25:54

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 1

In Her profound love and appreciation for the world's artists, Supreme Master Ching Hai told Her staff one day about Her longtime wish to see the artist friends whom our Association was blessed to work with in the past. Supreme Master Ching Hai chose the date for this special gathering to honor the anniversary of the passing of the late Saint Thái Tú Hòạ, one of Master's most devoted disciples and
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-03   1996 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-03

Entering the New Universal Platform, Part 2 of 4 Feb. 23-24, 2005

00:31:28

Entering the New Universal Platform, Part 2 of 4 Feb. 23-24, 2005

The best is that you are with me all the time, 24 hours. That means you meditate, you be good, you treat others well, you remember God. And that’s it! That’s how we are together – we look into the same direction. Remember they say love is not looking into each other’s eyes, but looking into the same direction. That is very correct. So long as we do the same thing, we think the same thing, we are a
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-21   6847 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-21

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 5 of 9, Dec. 26, 2018

00:38:09

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 5 of 9, Dec. 26, 2018

Maya is as powerful as Buddha. It’s just he lacks love, he lacks compassion. Buddha has compassion and love and power. He (Maya) has only power. All kinds of things that are just eating up people and animals, all beings on this planet. And you do one thing wrong, you do another; one thing leads to another, and you just can’t get up. We are also accusing Maya, but actually he’s doing his job; he ha
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-09   38029 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-09

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 3 వ భాగం May 5, 2019

00:36:56

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 3 వ భాగం May 5, 2019

కాబట్టి, బుద్ధులు మరియు క్రీస్తు, ఎవరైన సెయింట్, ప్రజలందరినీ రక్షించుదురు, ఈ ప్రపంచంలోని అన్ని జీవులను, వారు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నంత కాలం. మరియు వారి శక్తి ప్రపంచంలో ధీర్ఘ కాలము 300, 500 సంవత్సరాలు ఉంటుంది తరువాత, వారి మోక్షం తరువాత.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-01   2768 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-01

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఆరు,7 యొక్క 2 వ భాగం April 8, 2019

00:33:20

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఆరు,7 యొక్క 2 వ భాగం April 8, 2019

సహజంగా, అక్కడ కేవలం ప్రకాశం ఉంది. అది బుద్ధ ప్రకృతి లేదా జ్ఞానోదయ స్వభావం. ఆపై, ఇవన్నీ ప్రకాశవంతంగా మరియు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. సాధారణంగా, ఇది ప్రశాంతత, ప్రశాంత ప్రకాశం, కాంతి మాత్రమే. మరియు అది విస్తరించి నప్పుడు, అది ప్రకాశించి నప్పుడు, అది ప్రదర్శిస్తోంది. అప్పుడు విషయాలు వచ్చాయి ఉనికిలోకి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-15   1958 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-15

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 2 of 5, Feb. 24, 2005

00:30:35

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 2 of 5, Feb. 24, 2005

Enemies often come back together, so that they learn love. They learn to love each other. They had become enemies because they had no love. So, often, they come back as husband and wife, as lover, mother, son, sister, brother, to learn to love! Because family members, naturally you just love. And only love can solve the enmity of the past life. That’s why they often come back as family members or
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-11   9312 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-11

జోస్యం స్వర్ణయుగం పార్ట్ 62 యొక్క - ఆలిస్ బెయిలీ ఆన్ క్రీస్తు తిరిగి కనిపించడం

00:24:54

జోస్యం స్వర్ణయుగం పార్ట్ 62 యొక్క - ఆలిస్ బెయిలీ ఆన్ క్రీస్తు తిరిగి కనిపించడం

Today, we begin to explore the Golden Age prophecies of the British-born writer and teacher Alice Bailey, who was a notable pioneer of the New Age spiritual movement in the 20th century. "Ever down the ages, and at every great human crisis, always in the hours of necessity, at the founding of a new race, or in the awakening of a prepared humanity to a new and wider vision, the Heart of God – impel
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-11-03   2651 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-11-03

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 5

00:25:21

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 5

The actor who defines charisma, Mr. Patrick Kilpatrick. “And this is my beautiful wife, Heidi. Thank You so much for having us and exposing us to so much love and wonderful, gracious hospitality. Something that’s so rare in the world, so I appreciate it.” And may we introduce you to the incredible Emmy Award-winning choreographer, Ms. Bonnie Story. “It was just amazing to work on ‘Loving the Silen
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-12   1366 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-12

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 3 of 5, Aug. 11, 2015

00:32:42

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 3 of 5, Aug. 11, 2015

Spread the name of the Buddhas in all directions. That’s why Buddhism is great. It tells you the way to do it. But other religions also tell you, “Pray to God, pray to Jesus.” But you have to do it constantly so that when you die, you remember. So continue, so when they die, they don’t forget. Their subconscious doesn’t forget. That’s important. Not just mind. Continue until it’s ingrained in your
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-03   5286 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-03

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 33 - Prophecy of Jean de Jérusalem

00:27:34

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 33 - Prophecy of Jean de Jérusalem

He confirms that humans will have become more open-minded and inclined to practice spiritually after the year 2000. Jean de Jerusalem reveals that humans will have greater love for fellow humans, the animals, and the environment. “MEN WILL HAVE AT LAST PNENED THEIR EYES…MAN WILL WATCH OVER EVERYTHING THAT LIVES. HE WILL PURIFY THAT WHICH HE HAS CONTAMINATED.” Jean de Jerusalem also foresaw the tec
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-04-14   5916 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-04-14

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 1 of 3 April 4, 2019

00:33:56

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 1 of 3 April 4, 2019

The more stuff we have, the more troublesome it becomes. We have to wipe and to clean it, and worry about it getting taken away by others; worry about thieves. If we have nothing, then we have nothing to worry about. If we have little and cherish what we have, it will be just the same as if we own a lot. We feel even happier than having more stuff. But of course, you must take care of your body; d
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-18   1910 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-18

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 8 of 9, Dec. 26, 2018

00:37:40

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 8 of 9, Dec. 26, 2018

I’m telling you the truth. Whatever happens, will happen. No hurry when you cannot walk. Then the demon will come and grasp you because of your hurriedness to want to be somebody in the universe. Just be cool; one step at a time. So, this is the problem when somebody is thinking that, due to this demonic influence, the one, the demon who’s so easily satisfied. It’s just a little accomplishment and
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-12   5976 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-12

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ సిక్స్, 7 యొక్క 3 వ భాగం April 8, 2019

00:34:00

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ సిక్స్, 7 యొక్క 3 వ భాగం April 8, 2019

కాబట్టి, అతను చెప్పును ఏదైనా రూపం, రూపం ఉన్న ఏదైనా లేదా మానసిక స్వభావము, దుమ్మే,ఏమీ లేదు. మీరు వాటిపై ఆధారపడలేరు. అవి మీకు నమ్మదగినవి కావు పరిపూర్ణ ఏకాగ్రతను కలిగి ఉండటానికి. మీరు బాగా ఏకాగ్రతను పెట్టలేకపోతే, అప్పుడు మీరు సమాధిలోకి ప్రవే శించలేరు,అతను ఉద్దేశించినది అదే.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-16   2100 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-16

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 7 of 9, Dec. 26, 2018

00:36:22

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 7 of 9, Dec. 26, 2018

Fourth Level beginning is dark. Later on, your Light shines and everybody’s Light shines, so the whole Fourth Level is also very bright. Just the buffer zone is dark. That place is to stop any of the Three Worlds to enter the Fifth. That’s the border buffer zone, so nobody can enter the Fourth Level without a guide. Without Master, you can’t go there; no guarantee. You go there, you might be disin
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-11   14378 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-11

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ నాలుగు, 5 యొక్క 1 వ భాగం, April 7, 2019

00:30:59

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ నాలుగు, 5 యొక్క 1 వ భాగం, April 7, 2019

Everything is about us, us, us. You have to turn it around. That’s why I teach them to offer to the Buddhas before they eat, not ask for something all the time. Turn around. Offer something. Be thankful. Always “bless it, give it, give me, give me.” That’s wrong. Now, the next monk. “The Pure Youth Moonlight.” “‘I reflected upon how throughout the body the essence of water is not in discord.’ ‘I s
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-22   1945 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-22

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 31 - Prophecy of Jean de Jérusalem

00:28:13

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 31 - Prophecy of Jean de Jérusalem

The second and last part of Jean de Jérusale’s collection of revelations consists of 10 stanzas. They tell of a glorious time of peace and enlightenment. “I see and I know.” “I n the heart of the Year Thousand that come after Year Thousand, Man will no longer be the only ruler, for THE WOMAN WILL COME AND TAKE THE SCEPTER.” “SHE WILL BE THE GREAT MASTER OF THE FUTURE TIMES.” “AND THAT WHICH SHE TH
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-03-31   4641 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-03-31
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు