తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
121 - 140 ఆఫ్ 2141 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 3 of 7, Dec. 25, 2018

00:35:11

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 3 of 7, Dec. 25, 2018

Why did He liken this demon to a thief? Because they can steal. They steal your spiritual energy. If you let them near and they use it to empower themselves. The more they steal from you, the more powerful they become, and the weaker you are, and then they will control you. Always remember the Five (Holy) Names, they protect you. Never think that you are anybody. Always pray for help. There are Go
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-17   6149 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-17

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Thinking Skandhas, Part 1 of 8, Dec. 28, 2018

00:38:20

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Thinking Skandhas, Part 1 of 8, Dec. 28, 2018

You can see many different religious orders, people copy the Masters and do all kinds of rituals and all kinds of ways, just to entrap people in there and make them busy with just rituals; useless, all kinds of useless things, wasting their time and obstructing them from finding the real Master, to be liberated. The reason He tells all this, we also have to thank the Reverend Bodhisattva, high-sou
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-24   2713 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-24

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 4 వ భాగం April 7, 2019

00:35:35

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 4 వ భాగం April 7, 2019

కాబట్టి మీరు చూస్తారు, విముక్తి విలువైనదని. అందరూ దానిని సంపాదించరు. ప్రతి ఒక్కరూ ఇవ్వలేరు. కాబట్టి మనం అదృష్టవంతు లమైతే, మనం ఒక మాస్టర్‌ను కలుస్తాము అప్పుడు ఎవరైతె మనల్ని విముక్తి చేయగలరో. మనం అన్ని జీవులలో మధ్య అదృష్టవంతు లమని మనం లెక్కిం చుకోవాలి! గ్రహం మీద మాత్రమే కాదు, మోక్షము యొక్క కూడా.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-25   1810 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-25

The Supreme Grace of God Revealed, Part 2 of 5, Feb. 25, 2005

00:35:21

The Supreme Grace of God Revealed, Part 2 of 5, Feb. 25, 2005

And all the created ones will eventually, with grace, come back to the Fifth Level. That’s the highest one. And in the Ninth Level, there are Councils. There are fifty Councils. They are helping God to govern the universe. Sometimes the planet is so difficult, God comes down Hirmself. The one I teach you, 24 hours, together with the Five (Holy) Names. It’s just extra. It’s not the word, but I use
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-18   3745 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-18

Be Happy with Whatever God Wills Feb. 24, 2019

00:29:25

Be Happy with Whatever God Wills Feb. 24, 2019

You came just for Gift. I don’t always have Gift for you. Why you ask so many things from me? Just initiation is good enough already. I appreciate your willingness to work for Supreme Master Television and for the world. That is very good. Your intention is good enough already. God knows you want to work, but if God doesn’t want you to work, then OK. I feel good if I see you. If I don’t see you, I
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-22   4877 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-22

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ నాలుగు, 5 యొక్క 3 వ భాగం, April 7, 2019

00:34:20

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ నాలుగు, 5 యొక్క 3 వ భాగం, April 7, 2019

Quan Yin Bodhisattva, important VIP here. And She will tell you the benefit of practicing the Quan Yin Method. Not just why, but how She got power and what She can do with that power to help whom, where, how. “‘…there was a Buddha in the world named Contemplating the World’s Sounds. That Buddha taught me to enter samadhi through a process of hearing and reflecting. Initially, I entered the flow th
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-24   1316 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-24

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 2 వ భాగం July 28, 2019

00:38:24

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 2 వ భాగం July 28, 2019

Over the decades, how much have I told you about loving others, and loving and respecting other sentient beings? Have I told you? (Yes.) You also know that recently, a few weeks ago, I went into retreat for animals. It's not like I didn't set an example of how I treat my dogs. Everybody knows how I treat my dogs, right? Whatever we do, just imagine it's us. Anything that we don't want to happen to
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-08   1702 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-08

Earth Store Bodhisattva Sutra: Praises of King Yama & His Followers, Part 2 of 2, Aug. 11, 2015

00:45:25

Earth Store Bodhisattva Sutra: Praises of King Yama & His Followers, Part 2 of 2, Aug. 11, 2015

Even kings of ghosts are under karma for what they did before. They even bestow blessing and help if you’re good. Just that the karmic trouble pushes them into more bad than good. So, remember the Five Holy Names or the Buddhas’ names or some Saint’s name. Their merits are immense, Their compassions are limitless, Their power is superb and eternal. So, calling Their names has more power, of course
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-07   4486 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-07

It Is Very Important to Live a Virtuous Life, Part 1 of 3, Aug. 04, 2015

00:30:26

It Is Very Important to Live a Virtuous Life, Part 1 of 3, Aug. 04, 2015

But I’m telling you also truthfully, that all this teaching from the Buddha, even though He passed away to Nirvana two thousand, many hundreds of years ago but His teachings is still helpful to you. If you are not practicing the Quan Yin Method, or even if you are practicing the Quan Yin Method, it’s a good reminder to read it. That’s why I tell you some of the stories. I think it’s helpful to you
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-04-17   3825 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-04-17

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 4 వ భాగం May 5, 2019

00:30:37

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 4 వ భాగం May 5, 2019

ఎవరైనా అనుభవాలను పంచుకో వడానికి కోరుకుంటా రా లేదా ప్రశ్నలు లేదా ఏదైనా అడగండి? ఏదైనా మంచి అనుభవం, మీరు దీనితో పంచుకోవచ్చు, నేను ఇక్కడ వ్యక్తులతో ఉన్నప్పుడు; నేను చుట్టూ లేనప్పుడు కాదు. మాట్లాడటం మంచిది కాదు, సరేనా? మాస్టర్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-02   2065 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-02

Buddhist Stories: The Story of Khuda, Part 1 of 7, Aug. 24, 2015

00:31:29

Buddhist Stories: The Story of Khuda, Part 1 of 7, Aug. 24, 2015

And this person, Devadatta, was extremely arrogant also. He wanted everybody to respect him as much as the Buddha. He wanted to be equal with the Buddha, even though he didn't have spiritual merit as the Buddha. If a person is jealous and arrogant like this how can he be Buddha anyway, right? Already. Not to talk about inside, the outside is bad already. And he wanted to kill another person, a Bud
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-22   5069 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-22

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 2 of 3 April 4, 2019

00:33:58

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 2 of 3 April 4, 2019

People are so pitiful. They have Buddha Nature, but they cannot recognize it. They have their own inner Heaven, but they cannot realize it. They roll in the dust all day all night, until they are so filthy and lost, and unable to think of anything. Go back to their place of work and earn their living. They’ll cause less harm and create less karma. The higher their position is and the more ignorant
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-19   2105 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-19

Vegan World Series: Vegan China, The Lion of Peace, Part 1 of 2

00:16:56

Vegan World Series: Vegan China, The Lion of Peace, Part 1 of 2

A foresighted goal first proposed by China’s President His Excellency Xi Jinping, a set of dietary guidelines for the nation’s citizens was published by the Chinese Nutrition Society in partnership with the Ministry of Health, suggesting that resident eat more fruits and vegetables, and reduce total meat consumption by 50% or more compared to current levels, which could then be at least 70% when c
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-06-11   7286 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-06-11

Supreme Master Ching Hai ’s Devoted Love Transforms the Lives of Animals in Need, Part 1 of 2, May 22, 2018

00:36:14

Supreme Master Ching Hai ’s Devoted Love Transforms the Lives of Animals in Need, Part 1 of 2, May 22, 2018

Getting better; I hope, I do hope. Wherever I go, I donate what I can and wherever I can and whenever I can. I just hope for these examples would lead on to something better for all of our beautiful friends, because animals are really, really good. All these dogs are precious to me. I really took them from the jaws of death and took care of them; the most difficult part already, when they were bab
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-08   4087 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-08

The Grace of the Ultimate Master, Part 2 of 4 Feb. 26, 2005

00:35:02

The Grace of the Ultimate Master, Part 2 of 4 Feb. 26, 2005

Everything I created, or everything to do with me has a lot of points. Just to look at it, just to look for five minutes, you have 50 points. Just looking and admiring it. So the thing is, you go outside and exhibit my stuff and all that, it helps a lot of people. I don’t have to do anything, they get help anyway. That’s how we help the world, you see? Whatever it is, if you remember the Master, y
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-22   1718 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-22

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 5 వ భాగం April 7, 2019

00:32:32

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 5 వ భాగం April 7, 2019

విముక్తి కోసం కోరుకుంటున్నాను, అది ఉత్తమమైనది. మరేదైనా మీకు కారణమవుతుంది మరింత ఇబ్బందికి, మీ బాధను పొడిగిస్తుంది షాడో యూనివర్స్‌లో, ఎత్తైన రాజ్యంలో కూడా, ఎత్తైన మోక్షము. పనికిరాదు. కొందరు గొప్ప మాస్టర్స్ షాడో యూనివర్స్ పైన లేరు, కాబట్టి, మూడు ప్రపంచాల పైన విముక్తి ఇప్పటికే సరిపోతుంది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-26   1522 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-26

Ways to Gain Spiritual Merit, Part 2 of 4 Feb. 26, 2005

00:36:08

Ways to Gain Spiritual Merit, Part 2 of 4 Feb. 26, 2005

So do not let your emotions on this earth cheat you. Whatever you experience here is mostly suffering, so you cannot imagine! So, you just want to go to the best level. But you will be safe already on the Third Level. Not that I encourage you to stay there, but if you cannot go any further, then just stay there for a while. And if you want to improve, you still can come back here, or you learn slo
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-08   2881 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-08

Exploring the Dream World with Lucid Dream Expert Dr. Clare Johnson, Part 1 of 3

00:14:34

Exploring the Dream World with Lucid Dream Expert Dr. Clare Johnson, Part 1 of 3

Dr. Clare Johnson is a world-renowned lucid dream expert, President of the International Association for the Study of Dreams(IASD). Dr. Clare Johnson has discovered that becoming lucid in dreams can stop nightmares, increase creativity, produce psychological healing, and have other benefits. It’s something that anyone can learn. And I realized this is what I want to do in my life. I want to study
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2019-06-17   4676 అభిప్రాయాలు
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2019-06-17

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 7 of 8, Dec. 24, 2018

00:35:38

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 7 of 8, Dec. 24, 2018

The pyramid is, people built it for meditation. Nobody even knew up until now, what it was for; for meditation purposes. Number one, it’s very good concentration inside. Energy. Also, the cosmic energy can help you. It’s one pointed like that. And then number two is that in the desert, it’s so hot. The pyramid is very thick, the wall diameter, very thick, and it’s so cool inside. After the Master
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-30   6087 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-30

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 3 of 3 April 4, 2019

00:38:57

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 3 of 3 April 4, 2019

Not because I make a cave, so that I become a Buddha, or I become like an ascetic practitioner; it’s not. You just live according to your means, according to your situation, then you’ll have peace. Don’t try to force things, don’t try to be too much extraordinary, and then you will have no willpower anymore to deal with so many challenges in life. Just let it all be. I am very happy to have it, tr
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-20   2412 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-20
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు