తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
101 - 120 ఆఫ్ 1847 ఫలితాలు
ఎంపిక

Ways to Gain Spiritual Merit, Part 1 of 4 Feb. 26, 2005

00:35:16

Ways to Gain Spiritual Merit, Part 1 of 4 Feb. 26, 2005

Because, your IQ has gone up, together with your spiritual practice. The spiritual level opens up all the channels. Cleans all the clogs off inside your arteries or even physical veins, so it makes the blood even flow better and the information go better – everything is clearer. The higher you go, the clearer the channel, so you get more information, more correct instruction from the brain even. Otherwise, mostly the brain, even also smart, tells you what to do, but your hand’s clumsy. The clog over here, so only a little bit of info seeps through, and so you do only half good. The spiritual blockage also influences physical clearance.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-07   1537 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-07

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 7 of 8, Dec. 24, 2018

00:35:38

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 7 of 8, Dec. 24, 2018

The pyramid is, people built it for meditation. Nobody even knew up until now, what it was for; for meditation purposes. Number one, it’s very good concentration inside. Energy. Also, the cosmic energy can help you. It’s one pointed like that. And then number two is that in the desert, it’s so hot. The pyramid is very thick, the wall diameter, very thick, and it’s so cool inside. After the Master dies, 300 or 500 years maximum, (the lineage) no more. That’s why every Sutra emphasizes a living Master.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-30   5467 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-30

The Surangama Sutra: Twenty-Five Means to Enlightenment, Session Two, Part 2 of 6 April 5, 2019

00:39:42

The Surangama Sutra: Twenty-Five Means to Enlightenment, Session Two, Part 2 of 6 April 5, 2019

“We first heard the Dharma and left the home-life under King of Awesome Sound Buddha. Once, when it was time for the sangha to bathe, I followed the custom and entered the bathhouse. Suddenly I awakened to the fact that water does not wash away the dust, nor does it cleanse the body. At that point, between the two, I became peaceful, and I attained the state of there being nothing at all.” “ ‘To this day, I have never forgotten that past experience. Having left home with the Buddha, I have gone beyond learning. That Buddha named me Bhadrapala. Wonderful touch was revealed, and I accomplished the position of the Buddha’s disciple. The Buddha asks about perfect penetration. As I have been certified to it, touch is the superior means.’”
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-04   1040 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-04

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 4 of 5, Aug. 11, 2015

00:33:59

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 4 of 5, Aug. 11, 2015

“‘When men or women, laden with offenses, who failed to plant good causes die, even they can receive one-seventh of any merit dedicated to them by relatives who do good deeds on their behalf. The other six-sevenths of the merit will return to the living relatives who did the good deeds. It follows that men or women of the present and future who cultivate while they are strong and healthy will receive all portions of the benefit derived.’” So, when you die as a good person like that and you relatives still - just in case you didn’t, or through love - do all these good deeds and on your behalf, then you receive all the merit.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-04   3995 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-04

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 2 వ భాగం July 28, 2019

00:38:24

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 2 వ భాగం July 28, 2019

Over the decades, how much have I told you about loving others, and loving and respecting other sentient beings? Have I told you? (Yes.) You also know that recently, a few weeks ago, I went into retreat for animals. It's not like I didn't set an example of how I treat my dogs. Everybody knows how I treat my dogs, right? Whatever we do, just imagine it's us. Anything that we don't want to happen to ourselves or have other people do to us, then we don't treat others like that, and it would be OK. It's a very simple concept.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-08   1016 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-08

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 3 వ భాగం May 5, 2019

00:36:56

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 3 వ భాగం May 5, 2019

కాబట్టి, బుద్ధులు మరియు క్రీస్తు, ఎవరైన సెయింట్, ప్రజలందరినీ రక్షించుదురు, ఈ ప్రపంచంలోని అన్ని జీవులను, వారు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నంత కాలం. మరియు వారి శక్తి ప్రపంచంలో ధీర్ఘ కాలము 300, 500 సంవత్సరాలు ఉంటుంది తరువాత, వారి మోక్షం తరువాత.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-01   1313 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-01

Equanimity Of The Buddha: The Story of Ni Đề, Part 2 of 4, Aug. 11, 2015

00:37:42

Equanimity Of The Buddha: The Story of Ni Đề, Part 2 of 4, Aug. 11, 2015

I don’t want people to have also the wrong concept, thinking that all my disciples are angles. Most of them are. Some still need to trim and ... Trim and help. Just like Devadatta. Yeah. Life after life he’d been a bad guy. Maybe it’s his job. But the Buddha also talked about that. He didn’t hide that and He also told Ananda, “No, everybody’s good, everybody good.” Devadatta is His cousin. Also studied with Him, disciple and all that. Every time he competed with Him, every time tried to slander Him and do all kinds of things to harm the Buddha.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-15   4346 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-15

The Supreme Grace of God Revealed, Part 4 of 5, Feb. 25, 2005

00:30:12

The Supreme Grace of God Revealed, Part 4 of 5, Feb. 25, 2005

Yeah, should be really grateful. Be grateful and be happy and then you’ll get more. And how many times you can see me? How many millions, billion years, that you could even see me once? One guy has been searching for me 800 years long. There are many people like that. Many lovers, they search for each other for sometimes... the longest would be, like, 1,000 years. Since the time of creation on this planet. But the ting is, the thing is you don’t know how to stay together. But the people don’t know how! If they really love that person so much, they have to practice spiritually. The same level will go to the same place. Otherwise, no!
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-20   3519 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-20

Vegan World Series: Vegan China, The Lion of Peace, Part 1 of 2

00:16:55

Vegan World Series: Vegan China, The Lion of Peace, Part 1 of 2

A foresighted goal first proposed by China’s President His Excellency Xi Jinping, a set of dietary guidelines for the nation’s citizens was published by the Chinese Nutrition Society in partnership with the Ministry of Health, suggesting that resident eat more fruits and vegetables, and reduce total meat consumption by 50% or more compared to current levels, which could then be at least 70% when compared to the projected consumption increases by 2030.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-06-11   7075 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-06-11

Supreme Master Ching Hai ’s Devoted Love Transforms the Lives of Animals in Need, Part 1 of 2, May 22, 2018

00:36:14

Supreme Master Ching Hai ’s Devoted Love Transforms the Lives of Animals in Need, Part 1 of 2, May 22, 2018

Getting better; I hope, I do hope. Wherever I go, I donate what I can and wherever I can and whenever I can. I just hope for these examples would lead on to something better for all of our beautiful friends, because animals are really, really good. All these dogs are precious to me. I really took them from the jaws of death and took care of them; the most difficult part already, when they were babies. And I had to be the mother and father and caretaker,.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-08   3842 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-08

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 5 of 5 Feb. 24, 2005

00:32:48

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 5 of 5 Feb. 24, 2005

After initiation, a physical miracle or emotional is nothing. Spiritual miracle is the best. Don’t take it for granted. And give thanks all the time, thank God, thank the Almighty, and thank all the coordinating Gods which give you a comfortable life or a good experience in life. Can’t have everything. Remember before, every center I make perfect, everything good, but then it won’t last. Whatever the situation, we live, we try to arrange as best we can here.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-14   4654 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-14

The Supreme Grace of God Revealed, Part 3 of 5, Feb. 25, 2005

00:31:26

The Supreme Grace of God Revealed, Part 3 of 5, Feb. 25, 2005

You go to the Fifth Level, you are free forever. You enjoy limitless freedom and bliss. You will never think of anything, of going back or anything. In the universe, just like everything else, whatever is lighter and finer stays on top. And everything heavier stays down there. So, imagine you go to the Fifth Level, at the time you see the Lord of the Fifth Level, you will have no more desire for anything else! Hes is so glorious and so brilliant and so benevolent, so loving, so kind, so compassionate, so beautiful, so magnificent.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-19   2832 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-19

Ways to Gain Spiritual Merit, Part 2 of 4 Feb. 26, 2005

00:36:08

Ways to Gain Spiritual Merit, Part 2 of 4 Feb. 26, 2005

So do not let your emotions on this earth cheat you. Whatever you experience here is mostly suffering, so you cannot imagine! So, you just want to go to the best level. But you will be safe already on the Third Level. Not that I encourage you to stay there, but if you cannot go any further, then just stay there for a while. And if you want to improve, you still can come back here, or you learn slowly with other Master, or I will dispatch a representative to go there to teach you. And then you will go also from there up to Fifth Level.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-08   2481 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-08

The Secrets That Cats Keep, Part 2 of 2

00:14:13

The Secrets That Cats Keep, Part 2 of 2

Researchers have analyzed the purrs of many different cats and have determined that the sounds we make are mostly within the range of 20 to 140 hertz. Experiments have shown that vibrations in this range are therapeutic for bone growth, pain relief, mending fractures, reducing swelling, wound healing, muscle growth and repair, breathing difficulties, and relieving migraines. So, when we cats get injured, we may purr to stimulate our own healing. What’s more – since we know we have this ability – we will often cuddle up and purr when our human companion in hurt or sick, because we want to help.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-06-08   5652 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-06-08

Supreme Master Ching Hai ’s Devoted Love Transforms the Lives of Animals in Need, Part 2 of 2, May 22, 2018

00:34:42

Supreme Master Ching Hai ’s Devoted Love Transforms the Lives of Animals in Need, Part 2 of 2, May 22, 2018

His name was Hero. I’ll always remember and I cried so much, so much, and I said, “In the name of humanity, I really apologize to you. I really am ashamed and I apologize to you. You’ll go to Heaven for sure. I’ll make sure of that.” I did not cry for him. I cried for myself and for the lot of all the dogs. For all the wild dogs that have been mistreated or have met with suffering like that, for example, or poisoning, or abused, or killed to be eaten, or for the fur, whatever. My God! We humans, we’re so savage. We say dogs are wild dogs and street dogs, but they are not as wild as some of us humans.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-09   5630 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-09

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 44 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

00:29:40

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 44 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

We have observed that Supreme Master Ching Hai has always been a step ahead in giving Her guidance to leaders and world citizens, in addition to Her spiritual support, so that such progress could be made and so quickly. “Bodhisattva Maitreya...in time to come will adorn and make this world all pure.” Based on our observations and inner knowing, it is our conviction that Supreme Master Ching Hai is a manifestation of the prophesied Maitreya Buddha, here to purify and improve our world as never before. “Maitreya Buddha’s disciples...will all hear much [of the Dharma], study and guard the Dharma store, and practice meditative concentration.” “They will all succeed in abandoning desires, like a bird leaving the eggshell.”
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-06-30   3189 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-06-30

Megabat – The Amazing Vegan Flying Fox

00:13:32

Megabat – The Amazing Vegan Flying Fox

We are frugivorous and nectarivorous and thus love nectar and pollen from the flowers of trees. Moreover, we eat various fruits like bananas, mangos, figs, dates and avocados – almost any kind of pulpy fruit is good for us. Because fruit is one of our primary foods, we are also known as fruit bats. We are also called flying foxes because we can soar in the air and our cute, furry faces look quite a bit like that of a fox! Bats, including megabats and microbats, are the only mammals capable of real and sustained flight with our own wings.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-06-14   4562 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-06-14

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగన్ పోకడలు, 11 యొక్క పార్ట్ 1 Aug. 05, 2015

00:34:26

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగన్ పోకడలు, 11 యొక్క పార్ట్ 1 Aug. 05, 2015

మొక్క ఆధారిత శాకాహారం వాతావరణ మార్పు తగ్గింపు ఖర్చులు 80% పైగా తగ్గించవచ్చు 2009 మరియు 2050 మధ్య. అది మాకు తెలుసు, హహ్? అది మాకు తెలుసు. జాతుల నష్టం ప్రపంచ జిడిపిలో 7.5% ఖర్చు అవుతుంది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-11   647 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-11

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Thinking Skandhas, Part 3 of 8, Dec. 28, 2018

00:37:28

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Thinking Skandhas, Part 3 of 8, Dec. 28, 2018

“You should be aware of this,” in advance and not get caught up in the cycle of transmigration. It's better than pushing it. Because if you are so greedy in such a way, or so fanatically seek for union with God when you are not ready, then “demon from the heavens seizes the opportunity it has been waiting for. Its spirit possesses another person and uses him as a mouthpiece” to come to you explaining, “lf you follow me, you will get union with God,” etc. Same like if any Master would tell you. The Maya tries many ways to enchant you, to make you stray away from your noble high purpose.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-26   1832 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-26

Be Happy with Whatever God Wills Feb. 24, 2019

00:29:26

Be Happy with Whatever God Wills Feb. 24, 2019

You came just for Gift. I don’t always have Gift for you. Why you ask so many things from me? Just initiation is good enough already. I appreciate your willingness to work for Supreme Master Television and for the world. That is very good. Your intention is good enough already. God knows you want to work, but if God doesn’t want you to work, then OK. I feel good if I see you. If I don’t see you, I feel different good. So, we accept everything in life. No need to blame anybody for anything.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-22   4365 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-22
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్