తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
61 - 80 ఆఫ్ 2141 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 1

00:25:54

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 1

In Her profound love and appreciation for the world's artists, Supreme Master Ching Hai told Her staff one day about Her longtime wish to see the artist friends whom our Association was blessed to work with in the past. Supreme Master Ching Hai chose the date for this special gathering to honor the anniversary of the passing of the late Saint Thái Tú Hòạ, one of Master's most devoted disciples and
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-03   1944 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-12-03

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 2 of 9, Dec. 26, 2018

00:36:26

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 2 of 9, Dec. 26, 2018

But if your ego misleads you, makes you think that you are a sage, a saint, a higher-level saint, then the demons can come and make use of that and harm you. And spiritual loss is worse than losing a thousand lives, bodily. Very difficult to find that again. Very difficult to find a Master already. If you lose your spiritual power, it's even worse; then you cannot find another Master, because you
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-06   5940 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-06

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 6 of 7, Dec. 25, 2018

00:34:09

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 6 of 7, Dec. 25, 2018

Even the Maya and demons are strong, but you are stronger, remember. You are the Buddha. Remember that. You have Buddha inside. Call unto that Buddha, Master Power, to protect you all the time. If you think if the Buddha, you’re connected with the Buddha. Even if you’re not strong enough to protect yourself, the Buddhas protect you, the Saints, all the Saints in all directions. Just like a prince,
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-20   5945 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-20

Learn from Lord Mahavira Dec. 7, 2019

00:09:11

Learn from Lord Mahavira Dec. 7, 2019

On Saturday, December 7, 2019, our Beloved Supreme Master Ching Hai lovingly spent precious time with our fellow Quan Yin practitioners at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa. Master finished reading the story of Chandana from the book about the Venerated Lord Mahavira and expounded on the hardships the Great Saints and Enlightened Masters must endure in this world, and how, as sp
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-13   3053 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-13

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 28 - Interview with Mayan Spiritual Guide Carlos Barrios

00:25:27

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 28 - Interview with Mayan Spiritual Guide Carlos Barrios

We have respect for life, the lives of the animals. And that is why we understand that being vegetarian helps us not to be part of all that [negative] creation there is. Look how they raise chickens. Those poor little animals are stuck in a cage, with the light in front of them all the time. That's what people eat. Do you think that will take us to a spiritual elevation? While we elevate spiritual
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-03-10   5277 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-03-10

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 1 వ భాగం July 28, 2019

00:35:45

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 1 వ భాగం July 28, 2019

I’m trying to do my best for the rest of my time on this planet. And all of you also, do your best. Meditate as much as you can, because there’s nothing else better to do with your precious time, as a human on the planet. And also help each other, please. Help each other. Not only does the person receive the benefit of your love, but you, yourself, also benefit from it. Any time you help someone e
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-07   3003 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-07

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 4 వ భాగం July 28, 2019

00:36:52

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 4 వ భాగం July 28, 2019

So, make sure that when you go out or inside your house, you keep your purity and love. When you go out, you go out with love, and purity, and recite the Five (Holy) Names or the Gift all the time. Then all beings will benefit from your love, all around you at least; whomever you meet will treat you with love in return. You will feel also love from them. I give them tip not because of money, but t
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-10   3007 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-10

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 45 - The Prophetic Drawings of Argentinian Seer Benjamín Solari Parravicini

00:24:23

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 45 - The Prophetic Drawings of Argentinian Seer Benjamín Solari Parravicini

Called “the Nostradamus of the Americas,” Benjamin Solari Parravicini from Argentina was a talented yet humble artist who made extraordinary prophecies about the world’s future. What made his clairvoyance even more fascinating was that it was expressed artistically through hundreds of drawings which were accompanied by short, handwritten messages. Benjamin Solari Parravicini was born in 1898 in Bu
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-07-07   4731 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-07-07

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 3 వ భాగం May 5, 2019

00:36:56

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 3 వ భాగం May 5, 2019

కాబట్టి, బుద్ధులు మరియు క్రీస్తు, ఎవరైన సెయింట్, ప్రజలందరినీ రక్షించుదురు, ఈ ప్రపంచంలోని అన్ని జీవులను, వారు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నంత కాలం. మరియు వారి శక్తి ప్రపంచంలో ధీర్ఘ కాలము 300, 500 సంవత్సరాలు ఉంటుంది తరువాత, వారి మోక్షం తరువాత.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-01   2587 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-01

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 50 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

00:25:06

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 50 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

Nam Sa-go, also known as Gyeog-am, was a famous Korean clairvoyant who lived in the 16th century. Nam Sa-go authored a prophecy book of 60 chapters titled “Gyeogamyruok,” in which he predicted major historical events in Korea. Let’s now begin our exploration of these prophecies by Nam Sa-go. “One must pray to climb over the steep slope to save one’s life, and follow the White Tiger (Savior) to wal
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-08-11   2820 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-08-11

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 35 - Maitreya Buddha and the Splendid and Glamorous Gatherings

00:24:26

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 35 - Maitreya Buddha and the Splendid and Glamorous Gatherings

The prophecies form Âu Lạc tell us about the special Savior, or Maitreya Buddha, who will descend on Earth to open the “Splendid and Glamorous Gatherings.” MULTIPLE PREDICTIONS CONFORM one another that THIS ENLIGHTENED BEING WILL BE BORN IN ÂU LẠC AND TAKE THE FORM OF A WOMAN. To us, these two pieces of information clearly indicate that She could only be the beloved Supreme Master Ching Hai. Kim L
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-04-28   5753 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-04-28

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 32 - Prophecy of Jean de Jérusalem

00:25:08

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 32 - Prophecy of Jean de Jérusalem

“In the heart of the Year Thousand (ie.2000 AD) that comes after Year Thousand (1000 AD), Man will know a second birth. The Spirit will take hold of the crowd of men, Who will commune in brotherhood, Then the end of the barbaric times will be announced.” At the helm of this dramatic change is a great leader. The prevalence of spiritual practice sometime. “Men will form a great single body of which
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-04-07   4883 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-04-07

జోస్యం స్వర్ణయుగం పార్ట్ 62 యొక్క - ఆలిస్ బెయిలీ ఆన్ క్రీస్తు తిరిగి కనిపించడం

00:24:54

జోస్యం స్వర్ణయుగం పార్ట్ 62 యొక్క - ఆలిస్ బెయిలీ ఆన్ క్రీస్తు తిరిగి కనిపించడం

Today, we begin to explore the Golden Age prophecies of the British-born writer and teacher Alice Bailey, who was a notable pioneer of the New Age spiritual movement in the 20th century. "Ever down the ages, and at every great human crisis, always in the hours of necessity, at the founding of a new race, or in the awakening of a prepared humanity to a new and wider vision, the Heart of God – impel
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-11-03   2524 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-11-03

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 27 - Interview with Mayan Spiritual Guide Carlos Barrios

00:26:06

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 27 - Interview with Mayan Spiritual Guide Carlos Barrios

When we have developed to certain extent technologically, and we are not balancing it with the spiritual awakening, then we do not know how to handle the progress. And then we will bear the consequences of our incomplete knowledge of technology. We have to balance it more with spiritual understanding, with high nobility and excellent moral standard. Then we will not have destruction on Earth. We w
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-03-03   3768 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-03-03

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 38 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

00:26:21

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 38 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

In some scriptures, Maitreya is mentioned as having been one of Shakyamuni Buddha’s disciples. One day, the Worshiped Shakyamuni Buddha told His assembly that Ajita, the Maitreya Bodhisattva, would soon be reborn in Tushita Heaven. “Listen single-mindedly! In radiant great Samadhi, The one with unsurpassed merit Will rightfully appear in the world. “ “If one, under the past seven Buddhas, has hear
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-05-19   5893 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-05-19

Equanimity Of The Buddha: The Story of Ni Đề, Part 1 of 4 Aug. 11, 2015

00:36:43

Equanimity Of The Buddha: The Story of Ni Đề, Part 1 of 4 Aug. 11, 2015

Whenever you quarrel or you do things negative to each other or have such negative feelings or energy, then you make a hole in your protective net of your center and your community. And then the negative can seep in and make more trouble. I don’t take any money from any of you. You never heard me come knocking at your door or saying, “Please, I need this, I need that.” All I do is just provide all
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-14   5062 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-14

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 41 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

00:24:28

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 41 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

When everyone is spiritually elevated, that means they’re all vegetarian (vegan), to protect the animals, to protect the world’s environments, and to show your love toward all beings. If the energy of humanity is getting better every day, if there is love, peace and worship of the Divine, then of course, that energy will bring about all the unthinkable phenomena, all the good things that we often
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-06-09   5136 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-06-09

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 42 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

00:24:21

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 42 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

Everything changed but nobody sees it, just feels it. Somebody sees it. Because the waves, the waves of blessing are from the utmost high universe, even above Ihôs Kư. Imagine? Yes, the blessing energy, it never has been like this, not so strong, not so benevolent, not so generous, abundant. Therefore everything changed, not just the Sun. Just enjoy the energy. Enjoy the feeling that you know that
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-06-16   4544 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-06-16

Technology for a Peaceful World: GANS by the Keshe Foundation, Part 1 of 3

00:17:33

Technology for a Peaceful World: GANS by the Keshe Foundation, Part 1 of 3

The Keshe Foundation is conducting research into new technologies that could benefit the future of our planet. The technology will be what I call a “game changer” in a lot of different areas; human health is one of the bigger areas. The body and the materials that are used in the Foundation are working in harmony with each other to balance each other out. So, the fields from our body and the field
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ
2019-05-29   6857 అభిప్రాయాలు
గోల్డెన్ ఏజ్ టెక్నాలజీ
2019-05-29

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 44 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

00:29:40

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 44 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

We have observed that Supreme Master Ching Hai has always been a step ahead in giving Her guidance to leaders and world citizens, in addition to Her spiritual support, so that such progress could be made and so quickly. “Bodhisattva Maitreya...in time to come will adorn and make this world all pure.” Based on our observations and inner knowing, it is our conviction that Supreme Master Ching Hai is
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-06-30   4046 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-06-30
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు