తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
81 - 100 ఆఫ్ 2151 ఫలితాలు
ఎంపిక

Mayan Insights on Modern Times: Interview with Emy Shanti & Jose Ajpu Munoz, Part 3 of 4 (INT)

00:14:41

Mayan Insights on Modern Times: Interview with Emy Shanti & Jose Ajpu Munoz, Part 3 of 4 (INT)

As experts of the fascinating ancient Mayan civilization, Emy Shanti and Jose Ajpu Munoz have observed a great awakening in human consciousness since 2012. “After 2012, there was a moment of great awakening for many people. That was on a little scale. Right now, you see it more globally – more and more people are awakening.” “And I saw that he, since the Mayan calendar, he said that in 1996, the female power is going to awaken on Earth. But also, not a long time ago, I felt, that was 2016 that I felt that the male power is awakening now, and that was through the pyramids in Egypt. We need the balance of the male and the female. Right now, we need the spiritual man and the spiritual women coming together to do this work together. It’s like the yin-yang. They complement each other to do this work.”
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-10-30   158 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-10-30

The Curious Relationship between the Brain and Consciousness: Interview with Mr. Mark Gober, Part 2 of 3

00:14:12

The Curious Relationship between the Brain and Consciousness: Interview with Mr. Mark Gober, Part 2 of 3

Does consciousness exist beyond the body and brain? Mr. Gober has found considerable scientific and anecdotal evidence suggesting that consciousness exists beyond the brain. Perhaps the most compelling support comes from near-death experiences. “In the life review, the example of Dannion Brinkley, after he relived his life four times, he saw the pain that the inflicted and he saw the joy that he gave to people. So, when he came back from his near-death experience, his life changed dramatically. He was much less materialistic. He became a hospice volunteer. And he understands the accountability that we all have, that our actions matter beyond what happens in this body.”
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2019-10-30   185 అభిప్రాయాలు
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2019-10-30

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 1 వ భాగం May 5, 2019

00:37:41

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 1 వ భాగం May 5, 2019

ప్రపంచంలో మాస్టర్ ఉన్నప్పుడు, అతను కేవలం శిష్యులను విముక్తి చేయడము కాదు అతను ప్రపంచం మొత్తాన్ని విముక్తి చేస్తాడు అతని జీవితకాలంలో, కొన్ని మినహాయింపులతో. ఏవి విముక్తి పొందలేవో మీకు చెప్తాను.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-30   1139 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-30

We All Pray to Heaven for Help

00:01:28

We All Pray to Heaven for Help

ప్రత్యేకం!
2019-10-30   292 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-30

(SCROLL) Kindness to Animals in Religions, Part 1 of 3

00:06:46

(SCROLL) Kindness to Animals in Religions, Part 1 of 3

ప్రత్యేకం!
2019-10-30   2621 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-30

(SCROLL) Kindness to Animals in Religions, Part 2 of 3

00:08:49

(SCROLL) Kindness to Animals in Religions, Part 2 of 3

ప్రత్యేకం!
2019-10-30   2519 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-30

(SCROLL) Kindness to Animals in Religions, Part 3 of 3

00:10:45

(SCROLL) Kindness to Animals in Religions, Part 3 of 3

ప్రత్యేకం!
2019-10-30   2399 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-30

గమనార్హమైన వార్తలు

00:28:03

గమనార్హమైన వార్తలు

Ethiopia receives food aid from CHINA, Qatari charity facilitates access to clean water in Afghanistan, Canada to build new solar farm, electric vehicle charging stations outnumber those for fossil fuel in United Kingdom, Au Lac, also known as Vietnam, takes steps to reduce alcohol consumption, Australian city adopts meatless Monday and California becomes first US state to prohibit fur trapping.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-29   65 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-29

Poetic Essays from The Prophet by Kahlil Gibran, Part 2 of 2 – “On Houses,” “On Clothes” and “On Buying and Selling”

00:14:20

Poetic Essays from The Prophet by Kahlil Gibran, Part 2 of 2 – “On Houses,” “On Clothes” and “On Buying and Selling”

"Your house shall be not an anchor but a mast." "And though of magnificence and splendor, your house shall not hold your secret nor shelter your longing. For that which is boundless in you abides in the mansion of the sky, whose door is the morning mist, and whose windows are the songs and the silences of night." "Your clothes conceal much of your beauty, yet they hide not the unbeautiful. And though you seek in garments the freedom of privacy you may find in them a harness and a chain." "It is in exchanging the gifts of the earth that you shall find abundance and be satisfied. Yet unless the exchange be in love and kindly justice, it will but lead some to greed and others to hunger."
జ్ఞాన పదాలు
2019-10-29   117 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-10-29

“United Peaceful World” Celebration in Korea, Part 1 of 8

00:22:57

“United Peaceful World” Celebration in Korea, Part 1 of 8

The 2nd International Artist Day was grandly celebrated by the Korean people, symbolizing a harmonious world. On March 17, 2019, the last day of a 5-day “United Peaceful World” Art Exhibition, a livestream was held with our Beloved Supreme Master Ching Hai as special guest of honor, followed by a concert showcasing the traditional music and dance shared by United Korea. “‘United,’ I like it. Think about it. United States of America, United European or European Union, it sounds much stronger, powerful, and noble, because we’re united.” “Making peace, that will save a lot, a lot of lives. Heaven will shower merits onto you and the people involved in peace making.”
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-10-29   154 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-10-29

Wellsun Health International – Transforming Soybeans to Vegan Wonders

00:14:32

Wellsun Health International – Transforming Soybeans to Vegan Wonders

Today’s educational show takes you on a tour of one Formosan company’s innovative and scientific mission to transform the humble soybeans into a wide range of culinary vegan delights. Wellsun Health International established in 2011 in Taiwan, We have the honor to meet the founder, Mr. Yang Wen-Yu to find out why he decided to specialize in the vegan protein industry. "It is not meat that tastes good, it’s the seasonings that make things delicious. As long as you find the right combinations, you can create the desired flavors That can be accepted by consumers. Therefore, we need to study Materials Science, and find the best matching proportions."
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-10-29   247 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-10-29

అమేజింగ్ బీయింగ్స్, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 3 Feb. 27, 2005

00:35:37

అమేజింగ్ బీయింగ్స్, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 3 Feb. 27, 2005

ప్రతి కుక్క వస్తుంది, నాకు బహుమతి తెస్తుంది. ఇచ్చుటకు. పక్షులు అదేమాదిరి, అవి కూడా తెస్తావి నాకు విభిన్న బహుమతులు. ఇది చాలా పొడవుగా ఉంది ఏమైనప్పటికీ, దాని గురించి మాట్లాడటానికి. మీ కుక్కలలో కొన్ని ఉండవచ్చు, అవి మీ కోసం బహుమతులు కూడా కలిగి ఉన్నవి, కానీ మీకు తెలియదు. కొన్ని కుక్కలకు బహుమతులు ఉన్నాయి వాటితో పాటు తీసుకురావడానికి. మరియు ఎవరైతే వాటితో మంచిగా ఉంటారో, అవి దానిని వారికి ఇస్తవి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-29   509 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-29

Supreme Master Ching Hai's Letter to COP 21 World Leaders

00:01:37

Supreme Master Ching Hai's Letter to COP 21 World Leaders

ప్రత్యేకం!
2019-10-29   1697 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-10-29

గమనార్హమైన వార్తలు

00:27:31

గమనార్హమైన వార్తలు

Sahrawi refugees receive food aid from Germany, Emirati charity provides education to vulnerable children worldwide, research finds solar energy in China has become lower priced, plastic bag usage falls abruptly in United Kingdom, EUROPEAN UNION continues support for refugees in Turkey, Impossible Burger becomes widely available in United States and New Zealand implements protections for bottlenose dolphins.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-28   235 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-28

Poetic Essays from The Prophet by Kahlil Gibran, Part 1 of 2 – “On Work” and “On Joy and Sorrow”

00:12:42

Poetic Essays from The Prophet by Kahlil Gibran, Part 1 of 2 – “On Work” and “On Joy and Sorrow”

Born in 1883, Kahlil Gibran was an enlightened Lebanese philosopher, author, poet, artist and mystic, who immigrated to the United States when He was young. “Always you have been told that work is a curse and labor a misfortune. But I say to you that when you work you fulfil a part of Earth’s dream, assigned to you when that dream was born, And in keeping yourself with labor you are in truth loving life, And to love life through labor is to be intimate with life’s inmost secret.” “Truly you are suspended like scales between your sorrow and your joy. Only when you are empty are you at standstill and balanced.”
జ్ఞాన పదాలు
2019-10-28   261 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-10-28

The Curious Relationship between the Brain and Consciousness: Interview with Mr. Mark Gober, Part 1 of 3

00:14:20

The Curious Relationship between the Brain and Consciousness: Interview with Mr. Mark Gober, Part 1 of 3

On today’s program, we’ll hear from Mr. Mark Gober, author of “An End to Upside Down Thinking” and host of the new podcast, “Where is My Mind?” In addition, Mr. Gober is on the Board of Directors at the Institute of Noetic Sciences (IONS), a research center dedicated to exploring and expanding human capacity. “What is the relationship between the brain and consciousness? Does the brain create consciousness? Let’s think about the philosophical implications.” “And the thesis that I arrived at is it’s not that consciousness comes from the brain, but it’s the other way around. That consciousness is the basis of all reality existing beyond space and time. And the material world is an emergence or an experience within consciousness.”
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2019-10-28   316 అభిప్రాయాలు
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2019-10-28

A Purer Planet: Projects Upcycling Surgical Wrap

00:17:59

A Purer Planet: Projects Upcycling Surgical Wrap

The modern era is marked by humanity continuously consuming ever-greater amounts of natural resources. Blue Renew This is a recycling program for US healthcare facilities created by Halyard Health. Through Blue Renew, more than 400 US hospitals are diverting over 1,814 metric tons of blue wrap from entering landfills each year. Over the long run, the Blue Renew program is expected to recycle more than 13,600 metric tons annually. During processing, the blue wrap is converted into resin pellets and then eventually made into distribution and product tote bags, garbage cans, bedpans, and washbasins.
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2019-10-28   206 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2019-10-28

అమేజింగ్ బీయింగ్స్, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 3 Feb. 27, 2005

00:39:06

అమేజింగ్ బీయింగ్స్, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 3 Feb. 27, 2005

మీరు వాటిని ప్రేమిస్తే, అవి మీకు ఉత్తమమైనవి చూపు ను. మీరు వాటిని ప్రేమించకపోతే, అవి పట్టించుకోవు, ఉదాసీనంగా కూడా. సరే, మీరు నాకు ఆహారం ఇవ్వండి, నా ఉనికిని మీకు ఇస్తున్నాను. సరే, నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, అంతే. మీరు నిజంగా వాటిని ప్రేమిస్తే, ఓహ్, మీరు కనెక్ట్ అయ్యారు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-28   655 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-28

గమనార్హమైన వార్తలు

00:25:31

గమనార్హమైన వార్తలు

INDIA provides humanitarian funding to Palestinian refugees, Nicaraguan children receive food aid from LUXEMBOURG, Pakistan to boost green energy, US Virgin Islands take steps to protect coral reefs, Nigerian housing project to offer affordable homes, United Kingdom bakery chain to veganize popular items and Japan’s biggest e-commerce platform bans the sale of ivory.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-27   110 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-10-27

Prophecy of the Golden Age Part 61 - Nam Sa-go's Prophecy on the King of Heaven

00:28:58

Prophecy of the Golden Age Part 61 - Nam Sa-go's Prophecy on the King of Heaven

Let’s continue exploring Nam Sa-go’s prediction about the Savior’s compassionate endeavors to uplift and transform our world. “At age 61, the time for the destiny of the True Lord, Her name will shake the whole world. Who can know this in advance?” By the prophesied age in 2010, Supreme Master Ching Hai had become even more renowned all over the world through Supreme Master Television, thus inspiring countless individuals and households toward vegan and spiritual living. Master has only recently shared that She had created a special new Buddha’s Land or spiritual abode, to which She is planning to bring more and more rescued souls. But the prophet NAM SA-GO HAD ALREADY FORESEEN IT 500 YEARS AGO!!! “The world will become a pure land where there will be no smell of evil forever. All weakness, sickness, and death will leave, and the basis of a paradise on Earth will be created.”
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-10-27   575 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-10-27
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్