తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
61 - 80 ఆఫ్ 2309 ఫలితాలు
ఎంపిక

Reverend Beth Love’s Vegan Dishes for a Heartwarming Thanksgiving, Part 2 of 2 – Chai Pecan Pie with a Raw Crust

00:16:25

Reverend Beth Love’s Vegan Dishes for a Heartwarming Thanksgiving, Part 2 of 2 – Chai Pecan Pie with a Raw Crust

For this coming Thanksgiving, would you like to treat your friends and family with a delicious and nutritious vegan pie? It is awesome! Reverend chef Beth love will continue to show us how to make the healthy and delicious Chai Pecan Pie. “Baked pies are delicious. But usually to get a baked pie crust, you have to put a lot of fat in it, which is not necessarily good for human health. So, I like to make a raw nut crust because then the fat is in the nut, so it’s healthy for humans. We’re going to use almonds, pecans. We’re going to use a little bit of dates.”
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-24   275 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-24

ఆ సురంగామ సూత్రం: ఇరవై ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ ఐదు, 11 యొక్క పార్ట్ 3 April 7, 2019

00:33:44

ఆ సురంగామ సూత్రం: ఇరవై ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ ఐదు, 11 యొక్క పార్ట్ 3 April 7, 2019

మీరు భౌతిక మాస్టర్ ను, చూడలేకపోతే అప్పుడు వీడియో చూడండి. లేదా ఏదో ప్రత్యక్షంగా చూడండి ఫ్లై-ఇన్ న్యూస్ లేదా ఏదైనా, మాస్టర్ ఉన్నప్పుడు ఇటీవల మాట్లాడు చున్నప్పుడు రెండు, మూడు రోజుల క్రితం. ఇది కూడా సహాయపడుతుంది. ఇది ప్రార్థనకు కూడా సహాయపడుతుంది అల్టిమేట్ మాస్టర్‌కు, కృతఙ్ఞతలు (చెప్పండి) అల్టిమేట్ మాస్టర్‌కు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-24   891 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-24

గమనార్హమైన వార్తలు

00:27:01

గమనార్హమైన వార్తలు

Qatar assists Palestinian families, Âu Lạc, also known as Vietnam, receives flood relief from EUROPEAN UNION, Egypt advances wind energy project, Taiwan, also known as Formosa, showcases electric minibus, Australian state supports girls in public schools, plant-based enterprise district developing in United Kingdom and Costa Rican woman leaves job and returns to caring for animals.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-23   118 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-23

Shining World Award Laureates - Leading to a Brighter Future, Part 2 of 2

00:19:00

Shining World Award Laureates - Leading to a Brighter Future, Part 2 of 2

We're privileged to introduce several distinguished individuals, animal companions, and organizations who were honored with the Shining World Award by Supreme Master Ching Hai after She returned from Her intensive retreat in September 2019. "Warmly present the Shining World Leadership Award for Protection to India's Northeast Frontier Railway, with high salute, praises and loving gratitude. May the Heavens bless you and the majestic elephants forevermore." The President of Kazakhstan, His Excellency Kassym-Jomart Tokayev, was honored with the Shining World Leadership Award for Good Governance for providing debt relief to vulnerable citizens. "Joyfully present the Shining World Invention Award to Hoola One Technologies, plus US$10,000 toward this environment-protecting project. May Heavens shine on you with more innovative success to benefit our world." Last, but not the least, is Ms. Ori Shavit from Tel Aviv, an extraordinary individual honored by Supreme Master Ching Hai for pioneering the vegan movement in Israel.
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2019-11-23   74 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2019-11-23

Selection from Theaetetus by Plato: Socrates on the Nature of Knowledge, Part 2 of 2

00:15:38

Selection from Theaetetus by Plato: Socrates on the Nature of Knowledge, Part 2 of 2

The Venerated Socrates was born in Athens, Greece circa 470 BC. Many people consider him to be the father of Western philosophy. Now, we present a selection of Socrates' dialogue with the young scientist Theaetetus. "I am about to speak of a high argument, in which all things are said to be relative; you cannot rightly call anything by any name, such as great or small, heavy or light, for the great will be small and the heavy light - there is no single thing or quality, but out of motion, and change, and mixture all things are becoming relatively to one another, which "becoming" is by us incorrectly called being, but is really becoming, for nothing ever is, but all things are becoming."
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-23   86 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-23

Thomas Tadlock: Reversing Disease and Changing Lives Through Vegan Fitness, Part 2 of 2 (INT)

00:11:47

Thomas Tadlock: Reversing Disease and Changing Lives Through Vegan Fitness, Part 2 of 2 (INT)

We asked Thomas to explain why people experience plateaus and tell us what he does as a trainer to help his clients move forward again. “And it just boils down to two things, that’s it. It’s either their workout strategy is not working for them anymore, or their nutrition strategy is not working for them – or both. Once you go into plant-based training, you start eating the right way. That doesn’t really have to change much from a training standpoint.” “The most powerful driving force for a lot of people that I run into, to make the switch to go vegan, is seeing that it works better and faster. Once they try it, and they do it, and they get results faster than they ever have doing it any other way, they are like, ‘I am in. I can do this for life.’”
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2019-11-23   124 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2019-11-23

ఆ సురంగామ సూత్రం: ఇరవై ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ ఐదు, 11 యొక్క పార్ట్ 2 April 7, 2019

00:33:03

ఆ సురంగామ సూత్రం: ఇరవై ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ ఐదు, 11 యొక్క పార్ట్ 2 April 7, 2019

ఆపై, ఈ అని పిలవబడే “అల్టిమేట్ మాస్టర్” వచ్చింది, "ఇది మీరే, మీరే" అని నాకు చెప్పారు. నేను చెప్పాను, “నేను ఎప్పుడూ చెప్పలేదు అలాంటిదే ఏదైనా. ” మరియు అతను చెప్పెను, “అల్టిమేట్, అల్టిమేట్ మాస్టర్ మీరే. ” నేను చెప్పాను, “ఆహ్! కాబట్టి, నాకు ఇప్పుడు కొత్త టైటిల్ ఉందా? ” కాబట్టి వాయిస్ చెప్పెను, “లేదు, ఇది క్రొత్తది కాదు. ఇది ఎల్లప్పుడూ ఉంది. " అంతే.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-23   666 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-23

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change #03

00:01:26

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Climate Change #03

ప్రత్యేకం!
2019-11-23   1348 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-23

గమనార్హమైన వార్తలు

00:26:43

గమనార్హమైన వార్తలు

Global collaboration to improve water around the world, Sudan receives humanitarian aid from EUROPEAN UNION, green energy progresses in United Kingdom, Israeli scientists create corals with 3D printing, retired teacher tutors underprivileged youth in China, Portuguese university foregoes beef, and dolphins in Florida, United States guided to safety by concerned citizens.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-22   160 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-22

Selection from Theaetetus by Plato: Socrates on the Nature of Knowledge, Part 1 of 2

00:15:08

Selection from Theaetetus by Plato: Socrates on the Nature of Knowledge, Part 1 of 2

Most of the information about Socrates, His life and His philosophy, was transcribed after His departure by two of His students, Plato and Xenophon. Today we present an excerpt from one of the sophisticated and intriguing dialogues of Socrates with His friend mathematician Theaetetus. The Venerated Master interestingly talks about knowledge and perception. "Some of them appear dull enough at first, but afterwards, as our acquaintance ripens, if the god is gracious to them, they all make astonishing progress; and this in the opinion of others as well as in their own. It is quite dear that they never learned anything from me; the many fine discoveries to which they cling are of their own making. But to me and the god they owe their delivery."
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-22   165 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-22

Dr. Dame Daphne Sheldrick: Kenya's Mother of Elephants, Part 1 of 2

00:19:11

Dr. Dame Daphne Sheldrick: Kenya's Mother of Elephants, Part 1 of 2

David Sheldrick was fully devoted to the welfare of African wildlife, which he deemed sacrosanct. For over two decades, with Daphne's assistance, David more or less single-handedly built Tsavo East National Park, Kenya's largest national park. This sanctuary became the protected home to the country's biggest elephant population. In 1977, Dame Daphne Sheldrick's husband, David, passed away. Her husband had dedicated his life to wildlife protection and the park. In her husband's memory, Dame Daphne Sheldrick founded the David Sheldrick Wildlife Trust. The conservation organization has become one of Africa's oldest wildlife charities. Dame Daphne went on to spend over six decades of her life protecting wildlife in Africa as a conservationist.
సక్సెస్ మోడల్స్
2019-11-22   144 అభిప్రాయాలు
సక్సెస్ మోడల్స్
2019-11-22

Animal Heroes: Selflessly Assisting with Pure Hearts

00:13:33

Animal Heroes: Selflessly Assisting with Pure Hearts

I’m sure you have heard numerous stories of how people have demonstrated great courage and compassion in saving thee lives of others. We animals can also feel the pain and needs of those around us, be it animal or human, and will try and help in any way possible. Here are some tales of brave animals in our world! Sally the tabby cat in Melbourne, Australia, and her human companion Craig Jeeves, narrowly escaped a house fire. “She jumped on my head and sort of like was screaming at me and woke me up; otherwise, I wouldn’t have got up,” Craig said. Most of his house was lost to the blaze, and the fire department said it was lucky Craig got out in time. Animals help and save others out of our inherent good nature and ask for no reward. Even though we look a bit different than you, we cherish and respect life just like humans.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-22   381 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-22

ఆ సురంగామ సూత్రం: ఇరవై ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ ఐదు, 11 యొక్క పార్ట్ 1 April 7, 2019

00:30:20

ఆ సురంగామ సూత్రం: ఇరవై ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ ఐదు, 11 యొక్క పార్ట్ 1 April 7, 2019

కాబట్టి, మీరు కలిసి ఐక్యంగా ఉంటే, ఒకరికొకరు సహాయం చేయుటకు, అది సరిపోతుంది. ఇతర దేశాలు, అవి సరే నా లేదా సరి కాదా; మనము వాటిని నియంత్రించలేము. కలిసి ఉండండి, ఒకరితో ఒకరు కనెక్ట్ అవ్వండి, ఒకరికొకరు సహాయపడటం, నిజాయితీగా, హృదయపూర్వకంగా, గౌరవంగా. అప్పుడు అంతా బాగానే ఉంటుంది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-22   872 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-22

Global collaboration to improve water around the world

00:01:08

Global collaboration to improve water around the world

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-22   10 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-22

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Be Veg, Go Green, Do Good: To Make Good Energy

00:00:53

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Be Veg, Go Green, Do Good: To Make Good Energy

ప్రత్యేకం!
2019-11-22   1426 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-22

The Ageless Vegan Health Coach, Linda Middlesworth, Part 1 of 2

00:14:05

The Ageless Vegan Health Coach, Linda Middlesworth, Part 1 of 2

At the thriving age of 75, Ms. Middlesworth teaches two to three aerobic classes a day, sometimes as many as five, operates a full-fledged health coaching business, oversees the 4,300-member Sacramento Vegan Society, …and amazingly, still has plenty of energy for various social justice causes. In 2015, at the age of 71, she was awarded the top female honor of the animal protection group PETA’s Sexiest Vegan Over 50” contest. Thirty-one years ago, she was 50 pounds overweight, had barely recovered from breast cancer, and was diagnosed with heart disease and thyroid cancer. …It was at that point when Linda found her “Fountain of Youth.”
వెజ్జి ఎలైట్
2019-11-21   142 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-11-21

గమనార్హమైన వార్తలు

00:28:45

గమనార్హమైన వార్తలు

Libya receives humanitarian support, Tonga advances in renewable energy, Jordan to construct solar farms, United States scientists develop new plastic recycling method, global toy giant introduces braille and audio instructions for visually challenged, international fast food chain trials Beyond Meat in Canada, and Indian NGO promotes animal adoption with mobile application.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-21   74 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-21

The Gospel of the Toltecs: The Life and Teachings of Quetzalcoatl - Chapters 13-16, Part 2 of 2

00:17:21

The Gospel of the Toltecs: The Life and Teachings of Quetzalcoatl - Chapters 13-16, Part 2 of 2

Today we continue with Chapter 15 titled “The Embassy” up to Chapter 16 titled “I Greet You” from the Gospel of the Toltecs, featuring the Venerated Quetzalcoatl’s timeless wisdom. “The time has come to an end. I have chosen to march forward. Friends, do not stop me, do not increase my pain. I am going to the House of Mystery, to the precious Scale. I am going to the edge of the Divine water where the green jade is.” “Did You fulfill the ancient promises? Did the signals that we were waiting for turn to flesh in You, so that we might have You as a Prince and as a God? I greet You, oh Penitent! Now Ometeotl (Supreme Being) has called You and it is time for farewell and weeping. Do not allow Your people to remain behind! Wherever You go, guide us on Your good path.”
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-21   71 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-21

“United Peaceful World” Celebration in Korea, Part 8 of 8

00:34:56

“United Peaceful World” Celebration in Korea, Part 8 of 8

Now, let’s watch the song and dance, “Wild Rose”, which the Southern and the Northern parts of Korea used to sing together. Is the performance “Peaceful world - The Real Heroes.” “The Real Heroes” is a poem written by Supreme Master Ching Hai who was deeply touched by 2018 Inter-Korean Summit and wept, and this is a beautiful poem dedicated to the two leaders of the Korean Peninsula who started the era of peace and harmony. It’s the last performance of today’s concert. All performers will come to the stage together and sing “Our Hope is Unification.” “The best wishes to your country, United Korea. ‘United Korea’, more than ‘Unified Korea’. Because ‘united’ feels so powerful to me, so strong, so togetherness, so no breakable, no dividable, nothing can stop the people coming together and live together as one.”
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-21   124 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-21

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగన్ పోకడలు, 11 యొక్క పార్ట్ 11 Aug. 06, 2015

00:33:59

ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగన్ పోకడలు, 11 యొక్క పార్ట్ 11 Aug. 06, 2015

ఎవరైనా మిమ్మల్ని కొడితే, మీకు నిజంగా నొప్పి అనిపిస్తుంది. మనము ఈ శరీరాన్ని భ్రమ అని చెప్పలేము, కాబట్టి నొప్పి లేదు. ఈ కారణంగా, చాలా మంది మాస్టర్స్ మనుషులుగా జన్మిం స్తారు నొప్పి మరియు బాధల ద్వారా వెళ్ళుటకు తెలుసుకోవటానికి. లేకపోతే, వారికి తెలియదు, సరియైనదా?
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-21   298 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-21
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్