తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
41 - 60 ఆఫ్ 2309 ఫలితాలు
ఎంపిక

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 7 వ భాగం, April 7, 2019

00:35:52

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 7 వ భాగం, April 7, 2019

ఎవరైనా ఆమెను విశ్వసిస్తే, క్వాన్ యిన్ బోధిసత్వాలో, మరియు అతని జీవితమంతా ఆమెను గౌరవిస్తే, మరియు సహాయం కోసం ఆమెను పిలుస్తే, అంతా చిత్తశుద్ధితో, తీరని పరిస్థితిలో, ఆమె అతనికి సహాయం చేస్తుంది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-28   493 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-28

The Ageless Vegan Health Coach, Linda Middlesworth, Part 2 of 2

00:14:28

The Ageless Vegan Health Coach, Linda Middlesworth, Part 2 of 2

Today, at the age of 75, Linda continues to wow everyone around her with her astonishing vitality, physical and mental strength, and effectiveness as a certified health professional. Having experienced the liberating health benefits of veganism, Linda never misses an opportunity to share her knowledge. Another initiative of hers is to organize protests and rescue operations for animals. For over 20 years, she worked hard to combat the cruel practices of the Ringling Brother’s Circus, helping to bring about its closure in 2017, after 146 years of operation. She donned a test rat suit to the point of heat-exhaustion demonstrating for SB 1249, the California Cruelty-Free Cosmetic Act, which requires that cosmetics sold in California be not tested on animals, starting in 2020. Thanks in part to her efforts, SB 1249 was signed into law in September 2018.
వెజ్జి ఎలైట్
2019-11-28   46 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-11-28

గమనార్హమైన వార్తలు

00:28:20

గమనార్హమైన వార్తలు

Kenya and Uganda sign peace agreement, Solomon Islands receives funding for infrastructure development, ozone layer could be smallest in decades, rooftop farm thrives in New York City, Aulacese, also known as Vietnamese, city promotes public transportation, global furniture chain sells vegan burger in Canada and Dubai prioritizes animal conservation.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-27   257 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-27

Where Does the Inner Peace Come From? Part 2 of 3 November 11, 1989, Brazil

00:31:43

Where Does the Inner Peace Come From? Part 2 of 3 November 11, 1989, Brazil

If you want peace and love and Heaven within, you should devote your time one or two hours every day, so that you know the Heaven inside. You stay at your house and meditate – enjoy the peace and bliss within yourself. The same as we have to save some time, reserve some time to enjoy the food and enjoy the drink. We must save some time to enjoy the bread and water of life – heavenly bread. So, meditation is just to reserve some time to enjoy God’s blessing. The more we enjoy God’s blessing, the smoother our lives, the more healthy our mentality, the more intelligent we become.
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-27   277 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-27

Discovering Life's Purpose through a Near-Death Experience: Interview with Ms Kimberly Clark Sharp, Part 2 of 3

00:14:25

Discovering Life's Purpose through a Near-Death Experience: Interview with Ms Kimberly Clark Sharp, Part 2 of 3

On today's show, Ms. Sharp explains some of the profound effects these near-death experiences had on her life. "When I came back, nothing made sense. And so, it's been very easy. So, another after effect of my near-death experience is that I understood death so well and I had no fear of it. So, I could be around people dying or their families or loved ones and be very calming and very sincere." According to one study, about 70% of the people who have had a near-death experience report meeting their loved ones who have already passed over. "But the effect it has on the near-death experiencers who have that experience is such peace because they know that they will be with their loved ones again. And so that ache and longing goes away. And they know that now at some point it will happen. And so that’s a comfort that is precious."
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2019-11-27   466 అభిప్రాయాలు
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2019-11-27

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 6 వ భాగం April 7, 2019

00:34:27

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 6 వ భాగం April 7, 2019

ఇది క్వాన్ యిన్ విధానం సాధన చేసే శక్తి. వినికిడి అధ్యాపకులలో - కానీ లోపల, అసలుది. చెవులు కాదు, ఎందుకంటే చెవులతో, మనము బయట మాత్రమే వింటాము. కాబట్టి, మనము బయట వినికిడి యొక్క శ్రద్ధను త్రెంచి నప్పుడు ఏ శబ్దం లేదు, ఏ శబ్దం మీద ఆధారపడటం లేదు మన చుట్టూ, అప్పుడు మనము వినవచ్చు నిజమైన బోధ, నిజమైన ధర్మం, మరియు నిజమైన శక్తిని సాధించండి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-27   574 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-27

Ancient City of Sigiriya: Sri Lanka’s "Eighth World Wonder," Part 1 of 2 (INT)

00:13:14

Ancient City of Sigiriya: Sri Lanka’s "Eighth World Wonder," Part 1 of 2 (INT)

Sigirya was named as a World Heritage Site in 1982. The reason behind this was that Sigiriya is considered as a significant site, not only in Sri Lanka, but in the whole world. Sigiriya is so important to Sri Lankans because of its murals. These murals can be mentioned as the earliest evidence of Sinhalese painting methods in Sri Lanka. The fortress of Sigiriya has gardens that are amongst the oldest landscaped gardens found in the world. Actually, Sigiriya is a fortress and a magnificent garden as well. It is also a resplendent city, a splendid administrative center, and also, it is a serene monastery. It consists of all these features.
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2019-11-27   89 అభిప్రాయాలు
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2019-11-27

గమనార్హమైన వార్తలు

00:27:36

గమనార్హమైన వార్తలు

Mali receives nutrition aid from NORWAY, United Arab Emirates launches charitable clothing bank, Costa Rica receives United Nations recognition for green leadership, world’s largest food company invest in eco-friendly packaging, boy sells vegetables to help his brother in China, growing number of consumers choose vegan products in United States and India is called upon to support the use of animals-free test methods.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-26   175 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-26

From the Rosicrucian Order’s The Sanctuary of Self: on Mastership, Perfection, and Spirituality, Part 2 of 2

00:14:42

From the Rosicrucian Order’s The Sanctuary of Self: on Mastership, Perfection, and Spirituality, Part 2 of 2

Chapter XXII SPIRITUALITY “A state of spirituality denotes conduct indicative of man’s spiritual nature. To live a spiritual life, then, is to be governed by aspirations, urges, and inclinations originating in the Divine self, and as expressed by the dictates of conscience. It is also the use of these higher powers and faculties of which man is aware. There are, therefore, certain noble virtues which are characterized as being spiritually endowed. Such virtues, if not practiced by all men, are at least known to them. A few of these are truth, justice, modesty, and mercy. These, of course, can be applied to daily life, its labors and its habits. If we accept the viewpoint that the noble virtues are the quintessence of spirituality – as well as that observance of such commandments as the various sacred works and the different religions expound – then a man who is discerned as displaying them is spiritual.”
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-26   134 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-26

Traditional Musical Instrument: Scottish Bagpipes

00:21:14

Traditional Musical Instrument: Scottish Bagpipes

There are countless different types of musical instruments in the world. Their melodic sounds bring comfort, beauty and upliftment to our lives. "In ancient times, the spiritual practitioners who are connected to Heaven, at times tried to replicate the mesmerizing, wonderful music of the celestial abode by creating instruments." From the first instant we hear them, the euphoric sounds of the Scottish bagpipes seem to clear our minds and transport us to a faraway dimension. This marvellous instrument, also called the Great Highland bagpipe, is Scotland’s national instrument and one member of the diverse bagpipe family. The bagpipe is one of the oldest known musical instruments in the world. The first indication of such an instrument was found on a Hittite slab from the Bronze Age at Eyuk, in the Middle East. One of the most well-known and iconic songs played on the Scottish bagpipes is the Christian hymn, “Amazing Grace.”
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-26   101 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-26

Vegan World Series - Vegan Japan: The Sun Rises for a Brand New Era, Part 1 of 2

00:17:24

Vegan World Series - Vegan Japan: The Sun Rises for a Brand New Era, Part 1 of 2

As we will learn today, Japan has more recently accelerated the vegan trend. Indeed, it is becoming increasingly easy to find vegan cuisine to satisfy your taste buds, across the major cities in Japan. You can even find a vegan café and vegan noodle shop at Haneda and Narita International Airports! As we delve into the history of veg and vegan food in Japan, is that traditionally, for over 1,200 years, Japan’s agricultural and dietary practices were deeply rooted in a spiritual and mostly plant-based way of life. In Japanese, “ryori” means cooking or cuisine, and “shojin” coming from the Sanskrit word “vyria,” meaning to have goodness and keep evil away. Shojin Ryori has become a very important part of traditional and modern Japanese culture.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-26   183 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-26

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 5 వ భాగం April 7, 2019

00:32:32

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 5 వ భాగం April 7, 2019

విముక్తి కోసం కోరుకుంటున్నాను, అది ఉత్తమమైనది. మరేదైనా మీకు కారణమవుతుంది మరింత ఇబ్బందికి, మీ బాధను పొడిగిస్తుంది షాడో యూనివర్స్‌లో, ఎత్తైన రాజ్యంలో కూడా, ఎత్తైన మోక్షము. పనికిరాదు. కొందరు గొప్ప మాస్టర్స్ షాడో యూనివర్స్ పైన లేరు, కాబట్టి, మూడు ప్రపంచాల పైన విముక్తి ఇప్పటికే సరిపోతుంది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-26   547 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-26

గమనార్హమైన వార్తలు

00:27:20

గమనార్హమైన వార్తలు

New digital map of sub-Saharan Africa to promote development, Saudi Arabian schools approve women teachers for boys, green energy advances globally, innovative plastic recycling method created in United Kingdom, New Zealand program facilitates interaction of elders and youngsters, international restaurant chain introduces vegan dishes in Thailand and woman finds lost dog after an almost two-month search in United States.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-25   216 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-25

From the Rosicrucian Order’s The Sanctuary of Self: on Mastership, Perfection, and Spirituality, Part 1 of 2

00:15:09

From the Rosicrucian Order’s The Sanctuary of Self: on Mastership, Perfection, and Spirituality, Part 1 of 2

The Ancient Mystical Order Rosae Crucis, also known as the Rosicrucian Order, AMORC, is a worldwide cultural, educational, and philosophical organization that is perpetuating the profound and practical teachings of the Rosicrucians. Today, in honor of the birthday of the esteemed Harvey Spencer Lewis, who founded the Rosicrucian Order in 1915, we will present excerpts on “Mastership and Perfection” from the book “The Sanctuary of Self,” written by his son, Ralph M. Lewis. "Mastership is not only the ability to advocate a way or procedure by which something is to be done. It also consists of the personal power of accomplishment. …Mystic mastership or mastery of mysticism is therefore the finding of the God Power within oneself. Its practical application consists of learning the usage, to the fullest extent, of these powers and forces with which the Cosmic has endowed us."
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-25   210 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-25

Discovering Life's Purpose through a Near-Death Experience: Interview with Ms Kimberly Clark Sharp, Part 1 of 3

00:13:15

Discovering Life's Purpose through a Near-Death Experience: Interview with Ms Kimberly Clark Sharp, Part 1 of 3

Ms. Sharp is the author of “After the Light: The Spiritual Path to Purpose,” and the Founder of Seattle International Association for Near-Death Studies. On today’s program, Ms. Sharp describes her own near-death experience, which occurred when she was a 22-year-old college student. “In the emergency room. I then found myself in another place entirely. And then something showed up. That “something” I don’t have words for. Many people would say God. Many people would say ‘source.’ For me, it was a big bright light. It was just thunderous power and a light brighter than our Sun, brighter than anything. And I realized everything in Heaven and Earth is alive. And it’s wonderful; it’s all energy. And I saw myself, if I chose to live, being of service to others. I went, ‘Cool!’ And I was back. It was like I’d made the decision.”
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2019-11-25   570 అభిప్రాయాలు
సైన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మికత
2019-11-25

Katie Cantrell: Presenting the Realities of Food Sustainability and Animal Welfare

00:12:31

Katie Cantrell: Presenting the Realities of Food Sustainability and Animal Welfare

Welcome to our program “Katie Cantrell: Presenting the Realities of Food Sustainability and Animal Welfare,” that introduces an admirable American vegan activist and the non-profit organization she created, the Factory Farming Awareness Coalition (FFAC). The Coalition’s mission is to inform and empower the people to save animals and the environment, as well as highlight the benefits we can gain by changing our everyday food choices. Katie and other FFAC members have made 2,000-plus presentations, which are free of charge and last for about 45 minutes. Over the years, the non-profit has reached over 111,000 people. FFAC wants to help create an informed consumer who will demand plant-based products because they have a basic understanding of where food comes from and highly value a sustainable food system.
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2019-11-25   198 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2019-11-25

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 4 వ భాగం April 7, 2019

00:35:35

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 4 వ భాగం April 7, 2019

కాబట్టి మీరు చూస్తారు, విముక్తి విలువైనదని. అందరూ దానిని సంపాదించరు. ప్రతి ఒక్కరూ ఇవ్వలేరు. కాబట్టి మనం అదృష్టవంతు లమైతే, మనం ఒక మాస్టర్‌ను కలుస్తాము అప్పుడు ఎవరైతె మనల్ని విముక్తి చేయగలరో. మనం అన్ని జీవులలో మధ్య అదృష్టవంతు లమని మనం లెక్కిం చుకోవాలి! గ్రహం మీద మాత్రమే కాదు, మోక్షము యొక్క కూడా.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-25   795 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-25

గమనార్హమైన వార్తలు

00:28:18

గమనార్హమైన వార్తలు

UNITED KINGDOM supports refugees in Jordan, Kazakhstan receives financing for agricultural irrigation system upgrades, Australian territory to install large-scale battery for clean energy storage, Ireland to plant 440 million trees countrywide by 2040, Canada allocates funding for province’s refugee care, United States cupcake chain introduces vegan offerings and orphaned elephant raised by wildlife charity gives birth to calf in Kenya.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-24   251 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-24

ర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 65 - ఆలిస్ బెయిలీ క్రీస్తు తిరిగి కనిపించడం పై

00:29:05

ర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 65 - ఆలిస్ బెయిలీ క్రీస్తు తిరిగి కనిపించడం పై

“దేవుని కుమారుడు తన మార్గంలో ఉన్నాడు అతను ఒంటరిగా రాడు. అతని ముందస్తు గార్డు ఇప్పటికే ఇక్కడ ఉన్నాడు మరియు ప్రణాళిక వారు తప్పక పాటించాలి అప్పటికే తయారు చేయబడింది మరియు స్పష్టంగా ఉంది. ”
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-11-24   521 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-11-24

Amazing Adaptations of Literary Masterpieces: “Kahlil Gibran’s The Prophet” & “The Prince and the Pauper”

00:16:29

Amazing Adaptations of Literary Masterpieces: “Kahlil Gibran’s The Prophet” & “The Prince and the Pauper”

Today we will present two lovely films adaptations of literary classics. The first feature is based on the book “The Prophet.” In 2014, it was adapted into a delightful animated film entitled “Kahlil Gibran’s The Prophet,” has many profound truths woven through its enchanting, adventurous story. Mark Twain’s historical fiction novel “The Prince and the Pauper” has been made into a film numerous times. Set in the mid-16th century, it follows two boys who are born in London. They are mirror images of each other, but one is a prince, the other a pauper. “Kahlil Gibran’s The Prophet” and “The Prince and the Pauper” are two brilliant films based on brilliant literature that entertain well as encourage us to ponder the meaning of life, love, and freedom.
సినిమా దృశ్యం
2019-11-24   262 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-11-24
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్