తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
21 - 40 ఆఫ్ 2309 ఫలితాలు
ఎంపిక

ఆ సురంగామ సూత్రం: ఇరవై ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ ఐదు, 11 యొక్క పార్ట్ 11 April 7, 2019

00:35:07

ఆ సురంగామ సూత్రం: ఇరవై ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ ఐదు, 11 యొక్క పార్ట్ 11 April 7, 2019

పక్షులు, మరియు చెట్లు మరియు అన్ని జీవులు, వారు వారి తమ సొంత మాస్టర్ ను, కలిగియున్నారు మరియు వారు అందరు వారి జ్ఞానోదయ డిగ్రీ, కలిగియున్నారు కాబట్టి, వారు ధర్మంను కూడా మాట్లాడతారు; వారు కూడా బోధిస్తారు. మీకు వినడానికి చెవులు లేవు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-02   379 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-02

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:27

గమనార్హమైన వార్తలు

Our Beloved Supreme Ching Hai presents Shining World Invention Award to bright student from United States, Emirati charity provides first aid training to public, Ethiopian small farmers to gain access to solar irrigation pumps, China takes bold steps to safeguard the environment, Untied Kingdom research finds meat consumption poses cancer risk, 3D printing technology to enhance vegan meat development and smart squirrel summons help for her injured baby.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-01   113 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-01

ర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 66 - ఆలిస్ బెయిలీ క్రీస్తు తిరిగి కనిపించడం పై

00:27:45

ర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 66 - ఆలిస్ బెయిలీ క్రీస్తు తిరిగి కనిపించడం పై

“క్రీస్తు వదులుతాడు పురుషుల ప్రపంచంలోకి శక్తి మరియు విలక్షణమైనది సహజమైన ప్రేమ శక్తిని. ”
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-12-01   222 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2019-12-01

Dr. Dame Daphne Sheldrick – Kenya's Mother of Elephants, Part 2 of 2

00:19:17

Dr. Dame Daphne Sheldrick – Kenya's Mother of Elephants, Part 2 of 2

Dr. Dame Daphne Sheldrick was a Kenyan-British author and leading elephant conservationist, specializing in the raising and reintegrating of orphaned elephants into the wild for over 30 years. Dr. Dame Daphne has authored several books, including “The Orphans of Tsavo” and “An Elephant Called Eleanor,” amongst others. In 2014, the documentary “Gardeners of Eden” was released, featuring some of the David Sheldrick Wildlife Trust’s courageous operations. The film portrays the tragic fate of Africa’s elephants, who are endangered due to the illegal ivory trade. “What we are doing is giving some elephants another chance of life, so that hopefully when things improve for elephants worldwide, there will still be some left.” Her tireless work to promote wildlife conservation has earned a number of accolades. She was decorated in 1989 with an MBE (The Most Excellent Order of the British Empire) by the Queen of England.
సక్సెస్ మోడల్స్
2019-12-01   47 అభిప్రాయాలు
సక్సెస్ మోడల్స్
2019-12-01

Cherry Tomatoes and Mint Tortilla Snack

00:27:08

Cherry Tomatoes and Mint Tortilla Snack

Today, we’re going to prepare a very simple, quick, tasty snack for yourself and your family. And we preheat the pan. Now we’re going to warm the tortillas in that pan. When it’s golden brown like this on one-side, that should be done; you turn to the other side and do the same stuff. Now, we put it on the plate here. Now, it’s up to you to smear (vegan) butter on your crispy, warm tortilla or not. It would taste delicious without butter at all. Now what we do is throw the tomatoes on it. Now you just spread the onions (optional) that you sliced earlier. Just spread them on top of the tomatoes. Now, we're using black pepper and salt. Use just like a quarter of a teaspoon, more or less. Now, you put the peppermint on top of the tortilla, tomatoes, and onions. You can sprinkle a little Maggi on top, and there, here it is! This is the end; you enjoy it already. It’s very quick and absolutely tasty. Very tasty.
లవ్ గిఫ్ట్
2019-12-01   72 అభిప్రాయాలు
లవ్ గిఫ్ట్
2019-12-01

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 10 వ భాగం April 7, 2019

00:32:16

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 10 వ భాగం April 7, 2019

బుద్ధుడు చెప్పారు బుద్ధులందరూ సౌండ్ స్ట్రీమ్‌ పై ఆధారపడతారు ప్రపంచానికి రావటానికి చేతనశీల జీవులను విమోచనము చేయడానికి. మరియు అందరు బుద్ధులు, జ్ఞానోదయం పొందిన జీవులు, సౌండ్ స్ట్రీమ్‌పై ఆధారపడతాయి అసలు మూలానికి తిరిగి వెళ్లడానికి. ఆ మూలం.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-01   421 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-01

గమనార్హమైన వార్తలు

00:27:33

గమనార్హమైన వార్తలు

UNICEF supports pediatric health in Pyongyang, Korea, African Great Lakes region receives humanitarian aid from EUROPEAN UNION, United Kingdom businesses commit to lowering carbon emission, microplastic filtering Washing machine developed in Turkey, young climate activist receives international award, Disney parks introduce vegan offerings and Australian animal rescue organization calls for community action to feed flying foxes.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-30   201 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-30

Selected Poems from Gitanjali by Rabindranath Tagore, Part 2 of 2

00:11:42

Selected Poems from Gitanjali by Rabindranath Tagore, Part 2 of 2

Where the mind is without fear and the head is held high; Where knowledge is free; Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls; Where words come out from the depth of truth; Where tireless striving stretches its arms towards perfection; Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit; Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action – Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. This is my prayer to thee, my lord – strike, strike at the root of penury in my heart. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might. Give me the strength to raise my mind high above daily trifles. And give me the strength to surrender my strength to thy will with love.
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-30   184 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-30

Shining World Compassion Award - Mr. Ram Bahadur Neupane, The Guardian Angel of Bovine Friends

00:18:22

Shining World Compassion Award - Mr. Ram Bahadur Neupane, The Guardian Angel of Bovine Friends

Today, Iet’s travel to Kathmandu, Nepal, to meet a saintly social worker, Mr. Ram Bahadur Neupane. Gentle and kind, he has dedicated nearly a decade of his life to rescue distressed and neglected cows wandering the streets of Nepal. Apart from providing them with food, medical care, and love, he has created a safe haven to shelter them for life. Our Beloved Supreme Master Ching Hai, upon learning of Mr. Neupane’s noble efforts, gratefully offered: “US$30,000 and the Shining World Compassion Award.” “I believe the Earth is a common home for everyone. Everyone should be allowed to live. We want to provide shelter and protection for everyone, from the elderly fathers, mothers, mentally challenged people, from our brothers and sisters living in the streets, to street dogs and to all the beings. This is our broader vision.”
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2019-11-30   161 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2019-11-30

Refreshing Water, Soft Sand: The Beach’s Therapeutic Effects

00:14:41

Refreshing Water, Soft Sand: The Beach’s Therapeutic Effects

The beach is your free natural gym! Spending time here can help stimulate nearly all of our senses, especially touch. In addition, when shoeless, we can absorb negative ions from treading on the sand. Sand is a natural exfoliant, so there is yet another benefit to us when strolling on the sand with no footwear. It cleanses our skin and removes dead skin cells. In addition to the sun, seawater is good for our skin, with the salt acting as an exfoliant. The sun opens our pores, and while swimming, the water enters and expels the toxins, so sea bathing contributes to detoxification. Another important benefit of spending time on the beach is stress release. The gentle atmosphere, with sounds of the surf and sight of the ocean and various animals like sea birds, makes us feel peaceful.
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2019-11-30   170 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2019-11-30

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 9 వ భాగం April 7, 2019

00:42:51

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 9 వ భాగం April 7, 2019

కాబట్టి, ఆమె ప్రతిచోటా వెళ్ళవచ్చు. ఆమె తనను తాను అవతరించవచ్చు అన్ని వేర్వేరు ప్రదేశము లలో మరియు వివిధ దేశా లలో, విభిన్న రాజ్యాలలో, మరియు వివిధ జీవులతో మాట్లా డుతుంది వారిని మేల్కొల్పడానికి మరియు వారిని విముక్తి చేయడానికి, ఆమె శక్తి కారణంగా, అందుచేతనే. ఆమె చాలాఏకాగ్రత దృష్టి పెడుతుంది, ఆమె కోసం భౌతిక ప్రపంచం ఇక లేదని. అంతా కేవలం స్వచ్ఛమైన, స్వచ్ఛమైన కాంతి మరియు శక్తి, ఆధ్యాత్మిక శక్తి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-30   500 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-30

గమనార్హమైన వార్తలు

00:28:35

గమనార్హమైన వార్తలు

Syrian refugees in Jordan receive food aid from Germany, world’s largest private foundations supports Pakistan, Nauru to build new solar power plant, Côte d'Ivoire to welcome classrooms built with recycled plastic, Indian literacy project helps rural women, growing number of young British people choose veg diet for environment and program in the United States assists animal companions of low-income individuals.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-29   134 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-29

Selected Poems from Gitanjali by Rabindranath Tagore, Part 1 of 2

00:11:37

Selected Poems from Gitanjali by Rabindranath Tagore, Part 1 of 2

The first Nobel Prize winner for Literature from Asia, Rabindranath Tagore, is renowned for introducing new prose and verse forms, plus the use of colloquial language into Bengali literature, instead of adopting the usual traditional models based on classical Sanskrit. “Gitanjali” (Song Offerings) contains Tagore’s English prose translations of religious poems from several of his Bengali verse collections, which resulted in him winning the Nobel Prize in 1913. “Ah, my master. …I shall ever try to keep all untruths out from my thoughts, knowing that thou art that truth which has kindled the light of reason in my mind. I shall ever try to drive all evils away from my heart and keep my love in flower, knowing that thou hast thy seat in the inmost shrine of my heart.”
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-29   40 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-29

A Gentle Stroll in the Classical Garden with Johann Pachelbel and Joseph Haydn

00:19:57

A Gentle Stroll in the Classical Garden with Johann Pachelbel and Joseph Haydn

In the late 1600s, Johann Pachelbel was a leading light among baroque composers in southern Germany. His organ music was deeply admired by the younger up-and-coming generation of composers. Nowadays most people know him for his Canon in D, which is played regularly at special events, such as Weddings and ceremonies, around the world. Next, we'd like to introduce Franz Joseph Haydn, an Austrian composer who was one of the most important figures in the development of classical music during the 18th century. Haydn’s extraordinary creative capacity led him to compose 104 numbered symphonies and 68 string quartets. Let's now listen to the first movement of to the first movement of this masterpiece played by the St. Lawrence String Quartet.
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-29   107 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2019-11-29

"Ethics Into Action: Henry Spira and the Animal Rights Movement" – Interview with Dr. Peter Singer, Part 1 of 3

00:12:55

"Ethics Into Action: Henry Spira and the Animal Rights Movement" – Interview with Dr. Peter Singer, Part 1 of 3

Dr. Peter Singer is an Australian moral philosopher and professor who now teaches bioethics at Princeton University in the US. He first became internationally well-known after the publication of his book “Animal Liberation” in 1975. The theories presented in this book inspired numerous individuals to work towards ensuring the welfare of animals. First published in 1998, “Ethics into Action” tells the inspiring story of Henry Spira. Respected as one of the most effective animal rights’ activists of the 20th century, Henry Spira’s creativity and careful thought set the standard for the animal rights movement. “And I think the book is still a useful tool for activists in the animal movement, but for any activists who are fighting corporations that abuse the environment or workers.”
సాహిత్యము పెంచుట
2019-11-29   70 అభిప్రాయాలు
సాహిత్యము పెంచుట
2019-11-29

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 8 వ భాగం April 7, 2019

00:36:18

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 8 వ భాగం April 7, 2019

ఎందుకంటే మానవులు విశ్వాసం యొక్క బలం లో పరిమితం మరియు సద్గు ణాలు లేకపోవడం, కాబట్టి నిజంగా ప్రార్థన చేయడం కష్టం. బహుశా బ్లా బ్లా కానీ హృదయంతో కాదు, వంద శాతం కాదు పూర్తిగా ప్రార్థించుటకు. అందువలన, కొన్ని ప్రార్థనలు నెరవేరవు. లేదా తగినంత స్వచ్ఛంగా ఉండక పోవచ్చు స్వీకరించడానికి, తగినంత విలువైనది కాదు ఆశీర్వాదం స్వీకరించడానికి మరియు సెయింట్స్ నుండి సహాయం పొందుటకు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-29   526 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-29

Maya is gone! Nov. 24, 2019

00:10:47

Maya is gone! Nov. 24, 2019

On Sunday, November 24, 2019, at the New Land in Taiwan, also known as Formosa, our Most Compassionate Supreme Master Ching Hai shared the greatest news of all eons, for all the worlds and universes! “Maya is gone!” “The force of karma is gone!” “The negative force is also gone!” “I am just the commander in chief. Thanks all the Godses, all the Universal Beings, Who put all Their power together; otherwise, it won’t work.” “You will see. It takes a few more weeks to really feel the effect. You will see the change, bigger changes, better changes, and you will feel more light in yourself, easier to meditate, calmer.” We are in awe and forever grateful to our Ultimate Master, Lord of All Worlds, and the Universal Beings for delivering us from the clutches of maya, the negative force and the force of karma. May our joyous praises, our bountiful appreciation resound throughout the universes as all beings celebrate this epoch-making victory!
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-28   12848 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-28

గమనార్హమైన వార్తలు

00:38:41

గమనార్హమైన వార్తలు

Sudan receives flood relief from United Arab Emirates, international initiative supports climate resilience for smallholder farmers, renewable energy advances in Spain, retailers forego single-use plastic bags in Thailand, New Zealand simplifies visas for foreign workers, Ireland welcomes vegan grocery store and Arizona, United States takes much-needed step to save animals’ lives.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-28   129 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-28

"A Grain as Big as a Hen's Egg" – A Short Story by Leo Tolstoy

00:12:59

"A Grain as Big as a Hen's Egg" – A Short Story by Leo Tolstoy

Count Lev Nikolayevich Tolstoy was a master of realistic fiction who wrote the acclaimed novels "War and Peace," "Anna Karenina," and "The Death of Ivan Ilyich," plus many more. His works and ideas about peace and fulfilment of God's will, greatly influenced 20th-century leaders such as Mahatma Gandhi and Dr. Martin Luther King, Jr. "A Grain as Big as a Hen's Egg" is a short story written by Leo Tolstoy in 1886. In the story, a king was curious about the origin of a very big grain and was seeking the answer to it. And the grandfather answered: "My field was God's earth. Wherever I ploughed, there was my field. Land was free. It was a thing no man called his own. Labor was the only thing men called their own."
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-28   108 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-11-28

Celebrate Thanksgiving by Giving Thanks for Life

00:13:20

Celebrate Thanksgiving by Giving Thanks for Life

Thanksgiving Day is an annual national holiday in the United States and Canada. According to the People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), more than 46 million turkeys are killed annually for Thanksgiving. Can you believe that in the 21st century, some human beings are so insensitive to suffering and brutality? There are so many plant-based food options you can explore for your celebration of gratitude. If you truly want to express your gratitude for God’s blessings with a feast, I would suggest that killing my kind for food, or any animal for that matter, is totally inappropriate. So, it’s time to break from that old tradition and try something new. And one of those is to Adopt Turkey instead of eating one.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-28   74 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-28
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్