తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
1981 - 2000 ఆఫ్ 2496 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

(SCROLL) The Significant Contributions of Refugees and Migrants Part 3

00:09:45

(SCROLL) The Significant Contributions of Refugees and Migrants Part 3

ప్రత్యేకం!
2019-09-13   566 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-09-13

Selection from The Mystics of Islam: Chapter 1 - The Path, Part 1 of 4

00:15:03

Selection from The Mystics of Islam: Chapter 1 - The Path, Part 1 of 4

The Sufi who sets out to seek God calls himself a ‘traveler’ (salik); he advances by slow ‘stages’ (maqamat) along a ‘path’ (tariqat) to the goal of union with Reality (fana fi ’I-Haqq). The first place in every list of ‘stages’ is occupied by repentance (tawbat). This is the Muslim term for ‘conversion,’ and marks the beginning of a new life. Any Muhammadan director of souls would tell his pupils that to think humbly and remorsefully of one’s sins is a sovereign remedy against spiritual pride, but he himself might very well believe that real repentance consists in forgetting everything except God.
జ్ఞాన పదాలు
2019-09-04   565 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-09-04

(DOCUMENTARIES) The Game Changers

00:02:20

(DOCUMENTARIES) The Game Changers

ప్రత్యేకం!
2019-11-27   561 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-11-27

Vegetarian restaurant chain to expand in United Kingdom

00:01:05

Vegetarian restaurant chain to expand in United Kingdom

గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-03   560 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-08-03

Philip Wollen – The Venture Capitalist for Noble Causes, Part 4 of 4

00:16:40

Philip Wollen – The Venture Capitalist for Noble Causes, Part 4 of 4

In many of his speeches, Mr. Wollen’s distinctly points to well-documented facts about the livestock industry’s enormous impact. “I’m sure you guys know that greenhouse gas emissions from livestock exceed those of transport. Forest depletion by the meat industry cost three times as much as the recent global financial crisis.” “So, the problem was caused by us, the problem needs to be solved by us; we don’t have a moment to lose. It's a problem that we all must face, and we must all take responsibility for it. ” “Because at the end, only three things matter: how deeply you loved; how gently you lived; and how gracefully you let go of things that were not meant for you. Meat was not meant for you. ”
వెజ్జి ఎలైట్
2019-10-17   556 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-10-17

ఆ వివాసియస్వేగన్ అంబాసిడర్, జేన్‘అన్‌చైన్డ్’ వెలెజ్-మిచెల్,3 యొక్క పార్ట్ 1

00:12:28

ఆ వివాసియస్వేగన్ అంబాసిడర్, జేన్‘అన్‌చైన్డ్’ వెలెజ్-మిచెల్,3 యొక్క పార్ట్ 1

మాజీ సిఎన్ఎన్ హెడ్‌లైన్ న్యూస్ హోస్ట్, శ్రీమతి జేన్ వెలెజ్-మిచెల్ అపూర్వ మైన వీగన్‌ న్యాయవాది, ఆమె జీవితాన్ని అంకితం చేస్తుంది మొక్కల ఆధారిత జీవనశైలిని ప్రోత్సహించుచు. మాకు ఆవశ్యకత అవసరం. గడియారం పర్యావరణ అపోకలిప్స్ వైపు టికింగ్‌ చేయుచున్నది. కాబట్టి, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఎవ్వరైతె జంతువుల గురించి పట్టించుకుంటా రో, ఎవ్వరైతె పర్యావరణం గురించి పట్టించుకుంటా రో, ఎవ్వరైతె మానవ ఆరోగ్యం గురించి పట్టించుకుంటారో, ఎవ్వరైతె ప్రపంచ ఆకలి గురించి పట్టించుకుంటారో, మరియు ఎవ్వరైతె క్రూరత్వం గురించి పట్టించుకుంటారో సాధారణంగా, దానిపై దూకుతారు. సోషల్ మీడియా ఒక బహుమతి మా ఉద్యమానికి.
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-26   556 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2019-12-26

గమనార్హమైన వార్తలు

00:27:30

గమనార్హమైన వార్తలు

Mozambique receives food assistance from AUSTRIA, World Bank funds development in Ecuador, NGO protects wetlands in Canada, Saudi Arabia welcomes first hydrogen charging station, Chinese tech company develops wearable airbags, lab-grown salmon being developed in United States and research from United Kingdom reveals bringing dogs to work improves satisfaction.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-09-01   554 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-09-01

గమనార్హమైన వార్తలు

00:27:33

గమనార్హమైన వార్తలు

UNICEF supports pediatric health in Pyongyang, Korea, African Great Lakes region receives humanitarian aid from EUROPEAN UNION, United Kingdom businesses commit to lowering carbon emission, microplastic filtering Washing machine developed in Turkey, young climate activist receives international award, Disney parks introduce vegan offerings and Australian animal rescue organization calls for community action to feed flying foxes.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-30   552 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-11-30

Holy Songs: Mystic Sufi Songs

00:16:02

Holy Songs: Mystic Sufi Songs

Since ancient times, humans have expressed their love and longing for God through singing and music. These holy songs connect us with the Divine and remind us of our heavenly Home. The artists are able to emulate the heavenly melodies and the beauties from above and try to express them on Earth as much as they can through their physical instrument and vocals. Sufism is a noble and beautiful branch of Islamic faith that is practiced in various regions across the world. Sufism focuses on the inward search for God and spiritual development of the soul. Because of so, Sufism is often referred to as Islamic mysticism. Today, let us enjoy a few devotional songs of Sufism.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-09-11   549 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-09-11

Buddhism’s Sacred Scripture: The Sutra of the Lotus of the Wonderful Dharma, Chapter 4, Part 1 of 6

00:12:44

Buddhism’s Sacred Scripture: The Sutra of the Lotus of the Wonderful Dharma, Chapter 4, Part 1 of 6

Buddha or Gautama Buddha, also known as Shakyamuni Buddha, was a great extraordinary spiritual Master from ancient India. He then shared the merits of His practice by providing a method for other sentient beings to be freed from the cycle of death and rebirth. One of these cherished records of the Buddha’s teachings is The Sutra of the Lotus of the Wonderful Dharma, also known as the Lotus Sutra. Today, we would like to present Chapter 4 - Belief and Understanding of this sutra. “At that time, when the men of lifelong wisdom Subhuti, Mahakatyayana, Mahakashyapa, and Mahamaudgalyayana heard from the Buddha a Dharma (true teaching) that they had never known before, and heard the World-Honored One prophesy that Sariputra would attain anuttara-samyak-sambodhi (the highest perfection), their minds were moved as seldom before and they danced for joy. ‘Suddenly we have been able to hear a Dharma (true teaching) that is rarely encountered, something we never expected up to now, and we look upon ourselves as profoundly fortunate.’”
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-30   549 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-12-30

Making Informed Medical Decisions with Dr. Pamela Popper, Part 2 of 2 (INT)

00:11:11

Making Informed Medical Decisions with Dr. Pamela Popper, Part 2 of 2 (INT)

“And if you want to be a healthy person or recover from disease, you’re not going to escape the need to change your diet in very specific ways.” In the first place, we do not have to struggle with making challenging healthcare decisions. Dr. Popper says many doctor visits, diagnostic tests, drugs, and procedures could be avoided if people ate healthy, plant-powered diets. Dr. Popper also strongly feels that individuals can help advance the vegan movement by being living examples of the excellent health and wellness that comes from eating plant-based.
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2019-12-21   549 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2019-12-21

గమనార్హమైన వార్తలు

00:28:53

గమనార్హమైన వార్తలు

Our Beloved Supreme Master Ching Hai generously contributes to animal rescue organization in Costa Rica, Sudanese children receive education funding, five nations donate to climate mitigation globally, Chinese city broadens parklands to safeguard environment, Iranian women allowed to enter football stadium, vegan clothing brand to create cruelty-free cold weather gear and TripAdvisor stops promoting sea entertainment parks.
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-03   543 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2019-12-03

Dr. Lin Yeh-Jen: Healing with Forest Therapy,Part 1 of 2 (INT)

00:16:51

Dr. Lin Yeh-Jen: Healing with Forest Therapy,Part 1 of 2 (INT)

Dr. Lin is currently an adjunct professor at National Yang-Ming University in Taipei, Formosa and supervisor of the Taiwan Forest Therapy Society. She has done extensive research on how the forest environment benefits human health. Dr. Lin often integrates psychological consultation with forest therapy through group activities, teaching people to appreciate the beauty of the woodlands and thus facilitating psychological healing. She is also the author of a book entitled, “The Healing Power of Forests,” in which she shares her ideas and research findings on how trees improve our well-being.
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2019-10-19   541 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2019-10-19

Labor Day, Part 3 of 3 Sep. 16, 2015

00:36:08

Labor Day, Part 3 of 3 Sep. 16, 2015

Anybody who is very tired today? Working? Video team? Tired, huh? No? Wow, tough guy. Tomorrow everybody rests. Really! No matter what. The day off is a day off. It's been long already. It's been a long time. It has been two months or something, since beginning work. Some people have worked since more than a month already, nonstop, like some kitchen people. Long time already. So, tomorrow's a day off. It's not Sunday. It's a holiday. It's Labor Day.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-02   539 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-02

Global Spiritual Movement towards a Vegan Era of Peace and Collaboration: Interview with Rabbi David Rosen, Part 1 of 3

00:15:21

Global Spiritual Movement towards a Vegan Era of Peace and Collaboration: Interview with Rabbi David Rosen, Part 1 of 3

The Honorable Rabbi David Rosen is one of the most esteemed and dedicated contributors to the advancement of interfaith understanding and peace. For his efforts promoting peaceful interreligious relations, Rabbi Rosen was knighted by His Holiness Pope Benedict XVI and made a Commander of the British Empire by Her Majesty Queen Elizabeth II. Rabbi Rosen is a compassionate vegan himself, urging people worldwide to embrace the life-changing diet for our planet’s future as well as our spiritual wellness.
జ్ఞాన పదాలు
2019-09-05   537 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2019-09-05

Heaven-Inspired Sculptor: Constantin Brâncuşi of Romania

00:19:12

Heaven-Inspired Sculptor: Constantin Brâncuşi of Romania

Welcome to this week’s episode of Models of Success, featuring Constantin Brâncuşi, an extraordinary sculptor from Romania. Constantin Brâncuşi, widely known simply as Brâncuşi, was born in 1876 in the beautiful region of Oltenia, Romania. We spoke to Dr. Sanda Miller, Senior Lecturer in Media and Visual Arts at Southampton Solent University in the United Kingdom and the author of "Constantin Brâncuşi, A Survey of His Work," who told us more about the life and works of this renowned artist.
సక్సెస్ మోడల్స్
2019-09-14   534 అభిప్రాయాలు
సక్సెస్ మోడల్స్
2019-09-14

The Future is Vegan - Veggie Pride Parade in New York City, Part 2 of 3

00:13:26

The Future is Vegan - Veggie Pride Parade in New York City, Part 2 of 3

“The Veggie Pride Parade in New York City is a forum for ideas, we are talking about the virtues of being a vegan.” Every year, the event organizers work hard to compile a list of speakers, in order to keep up with what’s going on in the vegan community. The speakers range from vegan elites who play key roles in driving recent events, to grassroots leaders and people running vegan businesses, to media and professionals. It’s very informative to hear about veganism from different perspectives, covering issues such as environmental protection, animal agriculture, and nutrition. Today, we will showcase some speakers from the Veggie Pride Parade of recent years.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-12   525 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-12

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

00:13:50

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

Chico Xavier was a well-known Brazilian philanthropist and medium in Spiritism. The first film, “Astral City: A Spiritual Journey,” is based on one of his best-selling books with the same name. Through the book, the spirit of Dr. André Luiz tells of his experiences, lessons, and spiritual awakening in the astral city that he stays in after leaving Earth. Our second film is the 2011 drama, “The Mothers of Chico Xavier,” inspired by the true stories from Marcel Souto Maior's book. The thought-provoking film reminds us of the ephemeral nature of life, while illustrating that there is life after death and that our every action has a consequence.
సినిమా దృశ్యం
2019-11-15   523 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-11-15
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు