తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 75 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
జ్ఞాన పదాలు
ఉపశీర్షికలు :

Supreme Master Ching Hai (vegan) Meets the Former Vice President of Taiwan (Formosa), Her Excellency Lu Hsiu-Lien (vegetarian), and Distinguished Guests, Part 1 of 3

00:31:57

Supreme Master Ching Hai (vegan) Meets the Former Vice President of Taiwan (Formosa), Her Excellency Lu Hsiu-Lien (vegetarian), and Distinguished Guests, Part 1 of 3

మరింత ధ్యానం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది దేశానికి, మరియు ప్రపంచానికి. మాట్లాడటం చాలా ఉపయోగకరం కాదు. ఇది మనసుకు మాత్రమే మంచిది. ధ్యానం చేరుకుంటుంది మన అసలు నిజమైన మాస్టర్ కు, ఎవరైతె ప్రపంచానికి సహాయం చేయడానికి వస్తారో. ఇది మన అసలు, మన బుద్ధ ప్రకృతి. మాట్లాడే మాటలు మనస్సు కోసం మాత్రమే. ఇది కూడా సహాయపడుతుంది ప్రజలను అర్థం చేసుకోవడానికి వారు దీన్ని ఎందుకుచేయాలి.
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-27   978 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-27

Supreme Master Ching Hai (vegan) Meets the Former Vice President of Taiwan (Formosa), Her Excellency Lu Hsiu-Lien (vegetarian), and Distinguished Guests, Part 2 of 3

00:27:43

Supreme Master Ching Hai (vegan) Meets the Former Vice President of Taiwan (Formosa), Her Excellency Lu Hsiu-Lien (vegetarian), and Distinguished Guests, Part 2 of 3

నేను లోపల దానిని బాగా చూసుకుంటే, ప్రపంచం కూడా ప్రభావితమవుతుంది. నేను ప్రాధాన్యత ఇవ్వను ప్రాపంచిక విషయాలకు. ప్రాధాన్యత లోపల ఉంది, మోక్షముతో పని. అప్పుడు ప్రపంచం కూడా సరే అవుతుంది.
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-28   724 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-28

The Golden Thread of Wisdom That Lights the World, Part 1 of 4 - The Origin of the Creation

00:14:26

The Golden Thread of Wisdom That Lights the World, Part 1 of 4 - The Origin of the Creation

Since time immemorial, our planet has been graced with Light-bringers, enlightened Beings who embody spiritual wisdom and offer it for the benefit of humanity. On this special occasion celebrating the Three-Year Anniversary of Supreme Master Television, we are honored to present “The Golden Thread of Wisdom That Lights the World.” This four-part series represents a compilation of some of the most
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-30   560 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-30

The Golden Thread of Wisdom That Lights the World, Part 3 of 4 - The Law of Karmic Retribution

00:15:32

The Golden Thread of Wisdom That Lights the World, Part 3 of 4 - The Law of Karmic Retribution

Welcome to Part Three – The Law of Karmic Retribution. Different religions may refer differently to karmic retribution, or cause and effect, but it is understood as a concept by all. We have heard of the sayings, “What goes around, comes around,” and “Like attracts like.” Positive actions bring favorable effects, while negative yields unfavorable results, also known as karmic retribution. While th
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-02   285 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-02

Supreme Master Ching Hai (vegan) Meets the Former Vice President of Taiwan (Formosa), Her Excellency Lu Hsiu-Lien (vegetarian), and Distinguished Guests, Part 3 of 3

00:34:17

Supreme Master Ching Hai (vegan) Meets the Former Vice President of Taiwan (Formosa), Her Excellency Lu Hsiu-Lien (vegetarian), and Distinguished Guests, Part 3 of 3

ఈ వ్యక్తి మాకు ఆటంకంచేయకుంటె, మేము చేయలేము మా సామర్థ్యాన్ని గుర్తించుటకు. మన జ్ఞానం కూడా. ఇది ఒక రకమైన సవాలు మరియు విచారణ. ప్రయత్నాలు లేకుండా, మేము ఎంత బలంగా ఉన్నామో మాకు తెలియదు, మరియు మన నిజమైన ఆదర్శం ఏమిటి.
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-29   652 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-29

The Kingdom of God, Guru and God are One: Selections from Dadu Dayal (vegetarian): The Compassionate Mystic, Part 1 of 2

00:14:59

The Kingdom of God, Guru and God are One: Selections from Dadu Dayal (vegetarian): The Compassionate Mystic, Part 1 of 2

One such great spiritual teacher is Sant (Saint) Dadu Dayal from the same tradition as Saint Kabir. He lived during the 16th century. “Dadu” means brother and “Dayal” is “the Compassionate One.” Dadu first met his Guru at the early age of 11 while playing with friends near a pond. He was initiated by this teacher into the “Everlasting Knowledge of God.” Dadu paid little attention to the external f
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-05   392 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-05

The End Times – From the Book of Revelation, Holy Bible: Part 1 of 2

00:12:19

The End Times – From the Book of Revelation, Holy Bible: Part 1 of 2

Although it is not certain, Saint John the Apostle has been traditionally accepted as the author of the last Book in the Holy Bible – Revelation. This Book was written at the beginning of a challenging time for the Christian people. Though it is known as a record of inner visions, the Book of Revelation is also an encouragement to remain virtuous and faithful in God. Such true believers would sure
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-03   378 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-03

The Golden Thread of Wisdom That Lights the World, Part 4 of 4 - The Glorious Transcendence

00:13:52

The Golden Thread of Wisdom That Lights the World, Part 4 of 4 - The Glorious Transcendence

As we know from previous episodes, we have a noble origin; we are created by a God who wants to help us become unburdened of our endless karma. So it must be possible that we can achieve Transcendence, or freedom from the cycle of death and rebirth. Sant Mat Spiritual Gems By Hazur Maharaj Sawan Singh Ji (vegetarian): “As to the good and bad things or the sin and the virtue, both becoming meaningl
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-03   448 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-03

The Golden Thread of Wisdom That Lights the World, Part 2 of 4 - The Gift of Being Human

00:15:29

The Golden Thread of Wisdom That Lights the World, Part 2 of 4 - The Gift of Being Human

In this episode, we will see how we should be grateful for our human body, as it offers a rare opportunity for spiritual advancement. Supreme Master Ching Hai also spoke of the priceless value of the human body in a lecture in Kaohsiung, Taiwan (Formosa) on May 9, 1989. “We are such small humans, yet the whole universe is within us. Can you believe it? Therefore, it’s correct to say that the human
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-01   556 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-01

Practice What You Believe: Faith Panel on the Relationship between Religion and Veganism, Part 2 of 4

00:11:56

Practice What You Believe: Faith Panel on the Relationship between Religion and Veganism, Part 2 of 4

In today’s episode, we’re going to hear about some of the ingrained cultural convictions and habits which act, in many people of faith, as impediments to espousing a mindful meat-and-dairy-free lifestyle, and how religious vegan activists address these sensitive obstacles in the heart of their worshiping communities. “So now, just to get to the dairy association, where it’s instructed on how to lo
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-12   530 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-12

Selections of Mystic Verses of Tulsi Sahib (vegetarian), Saint of Hathras, Part 1 of 2

00:11:12

Selections of Mystic Verses of Tulsi Sahib (vegetarian), Saint of Hathras, Part 1 of 2

Born in India in the 18th Century, Param Sant Tulsi Sahib showed very early interest in spiritual life. Rather than accept a position of royalty in his family, He departed from home in pursuit of meditation practice and became fully realized soon after. In poetry and other writings, Param Sant Tulsi Sahib described the brilliance and penetrating wisdom of the inner life. At the same time, He empha
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-23   184 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-23

Jesus Christ - The Same Yesterday, Today, And Forever: Sermon by Jonathan Edwards, Part 2 of 2

00:15:56

Jesus Christ - The Same Yesterday, Today, And Forever: Sermon by Jonathan Edwards, Part 2 of 2

We will now continue with an excerpt from Jonathan Edwards’ sermon, “Jesus - Christ The Same Yesterday, Today, And Forever,” which represents a homily with the clear intention of bringing the reader to a realization of the everlasting, never-dying service of the Lord Jesus Christ. Christ, with His unchanging and unconditional love, will be our forever-welcoming shore of salvation from the wild, an
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-10   308 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-10

I-Kuan Tao - The Three Treasures

00:12:33

I-Kuan Tao - The Three Treasures

I-Kuan Tao means Consistent Way or Persistent Way. I-Kuan Tao is also known as Tian Dao. I-Kuan Tao is a Chinese salvationist religion that emerged from the Xiantiandao, (“Way of Former Heaven”) tradition in the late 19th century, in Shandong, China. I-Kuan Tao is a combination of spiritual ideas based on Confucius Teachings, and a deep respect and belief in the Lao Mu, the Eternal Primordial Moth
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-07   297 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-07

A Night of Weeping and a Morning of Joy: From The Divine Plan of the Ages by Charles Taze Russell, Part 2 of 2

00:12:02

A Night of Weeping and a Morning of Joy: From The Divine Plan of the Ages by Charles Taze Russell, Part 2 of 2

We will now continue, as we learn more about the intriguing way Charles Taze Russell studied the Holy Bible, in an excerpt from Volume 1 of his “Studies in the Scriptures” entitled, “The Divine Plan of the Ages.” Pastor Russell points out how excerpts from the Scriptures, which, as if parts of a puzzle, present us with how the transition that we are going through today, might have been foretold… I
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-22   137 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-22

The Wisdom of Solomon: Selection from the Books of the Apocrypha, Part 1 of 2

00:11:00

The Wisdom of Solomon: Selection from the Books of the Apocrypha, Part 1 of 2

The Apocrypha is a group of ancient books with uncertain authorship whose contents overlap parts of the Christian and Hebrew Bibles. The term “apocrypha” means “secret,” “hidden,” or “non-canonical.” Indeed, these books have been considered sacred, with a more advanced teaching than would normally be made available to the general public. Today, apocryphal books remain part of the Holy Bible in the
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-21   187 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-21

The Kingdom of God, Guru and God are One: Selections from Dadu Dayal (vegetarian): The Compassionate Mystic, Part 2 of 2

00:14:23

The Kingdom of God, Guru and God are One: Selections from Dadu Dayal (vegetarian): The Compassionate Mystic, Part 2 of 2

GOING WITHIN. “Inner worship alone is the true worship. It is the only effective means of seeing God face to face. Blemishes are washed away only through the inner bath. All outer means are futile. By rendering service within your heart, You see the One who is indestructible and boundless, With no limit on either this end or that, says Dadu. After entering within, let one, O Dadu, bolt the doors o
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-06   232 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-06

Selections from “Sar Bachan Radhasoami Poetry, Volume I,” by Soamiji Maharaj (vegetarian), Part 1 of 2

00:15:18

Selections from “Sar Bachan Radhasoami Poetry, Volume I,” by Soamiji Maharaj (vegetarian), Part 1 of 2

Venerated Soamiji Maharaj was born on August 25, 1818 in Agra of India. Soamiji Maharaj knew Sant Tulsi Sahib since a very early age, and studied with Him into adulthood. After Tulsi Sahib’s passing, Soamiji Maharaj meditated alone in a room for 15 years. Later, upon the request of His disciple, the Venerated Hazur Maharaj, He agreed to share the method of inner Heavenly Light and Sound with the g
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-23   112 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-23

Jesus Christ - The Same Yesterday, Today, And Forever: Sermon by Jonathan Edwards, Part 1 of 2

00:15:10

Jesus Christ - The Same Yesterday, Today, And Forever: Sermon by Jonathan Edwards, Part 1 of 2

Jonathan Edwards was an acknowledged American philosophical theologian, born in 1703, into the family of notable Congregational ministers, in Connecticut. Jonathan Edwards wrote sermons and theological treatises that emphasized the absolute sovereignty, as well as the beauty and holiness of God. He contemplated on the divine virtues as an imitation of the loveliness and benevolence of the Creator.
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-09   175 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-09

Selections from “The Astral City” - Chapter 7: Lysias Explains

00:13:50

Selections from “The Astral City” - Chapter 7: Lysias Explains

Numerous books have been written that provide insights into the afterlife and the soul’s immortality. One such volume is “Nosso Lar,” or “The Astral City,” by Spirit André Luiz through Spiritist medium Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier was a well-known Brazilian philanthropist who co-authored more than 400 books. In “The Astral City,” former medical doctor André Luiz speaks from t
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-20   307 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-10-20

The Lotus - Jainism's Holy Sutrakritanga Sutra: Book II, Lecture 1, Part 2 of 2

00:14:46

The Lotus - Jainism's Holy Sutrakritanga Sutra: Book II, Lecture 1, Part 2 of 2

We present to you today, excerpts from Book II – Lecture 1, from Jainism’s Sutrakritanga Sutra. Second Book First Lecture The Lotus “Thus, some shameless men becoming monks propagate a Law of their own. And others believe it, put their faith in it, adopt it, (saying:) ‘Well, you speak the truth, O Brahmana, (or) O Sramana! We shall present you with food, drink, spices, with a robe, a bowl, or a br
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-20   270 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-20
<1234>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు