తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 78 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
జ్ఞాన పదాలు
ఉపశీర్షికలు :

Supreme Master Ching Hai (vegan) Meets the Former Vice President of Taiwan (Formosa), Her Excellency Lu Hsiu-Lien (vegetarian), and Distinguished Guests, Part 1 of 3

00:31:57

Supreme Master Ching Hai (vegan) Meets the Former Vice President of Taiwan (Formosa), Her Excellency Lu Hsiu-Lien (vegetarian), and Distinguished Guests, Part 1 of 3

మరింత ధ్యానం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది దేశానికి, మరియు ప్రపంచానికి. మాట్లాడటం చాలా ఉపయోగకరం కాదు. ఇది మనసుకు మాత్రమే మంచిది. ధ్యానం చేరుకుంటుంది మన అసలు నిజమైన మాస్టర్ కు, ఎవరైతె ప్రపంచానికి సహాయం చేయడానికి వస్తారో. ఇది మన అసలు, మన బుద్ధ ప్రకృతి. మాట్లాడే మాటలు మనస్సు కోసం మాత్రమే. ఇది కూడా సహాయపడుతుంది ప్రజలను అర్థం చేసుకోవడానికి వారు దీన్ని ఎందుకుచేయాలి.
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-27   875 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-27

Supreme Master Ching Hai (vegan) Meets the Former Vice President of Taiwan (Formosa), Her Excellency Lu Hsiu-Lien (vegetarian), and Distinguished Guests, Part 2 of 3

00:27:43

Supreme Master Ching Hai (vegan) Meets the Former Vice President of Taiwan (Formosa), Her Excellency Lu Hsiu-Lien (vegetarian), and Distinguished Guests, Part 2 of 3

నేను లోపల దానిని బాగా చూసుకుంటే, ప్రపంచం కూడా ప్రభావితమవుతుంది. నేను ప్రాధాన్యత ఇవ్వను ప్రాపంచిక విషయాలకు. ప్రాధాన్యత లోపల ఉంది, మోక్షముతో పని. అప్పుడు ప్రపంచం కూడా సరే అవుతుంది.
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-28   627 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-28

Supreme Master Ching Hai (vegan) Meets the Former Vice President of Taiwan (Formosa), Her Excellency Lu Hsiu-Lien (vegetarian), and Distinguished Guests, Part 3 of 3

00:34:17

Supreme Master Ching Hai (vegan) Meets the Former Vice President of Taiwan (Formosa), Her Excellency Lu Hsiu-Lien (vegetarian), and Distinguished Guests, Part 3 of 3

ఈ వ్యక్తి మాకు ఆటంకంచేయకుంటె, మేము చేయలేము మా సామర్థ్యాన్ని గుర్తించుటకు. మన జ్ఞానం కూడా. ఇది ఒక రకమైన సవాలు మరియు విచారణ. ప్రయత్నాలు లేకుండా, మేము ఎంత బలంగా ఉన్నామో మాకు తెలియదు, మరియు మన నిజమైన ఆదర్శం ఏమిటి.
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-29   550 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-29

Understanding the Mayan Calendar: Selections from “The Book of Destiny: Unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the Prophecy of 2012” by Don Carlos Barrios (vegetarian), Part 2 of 3

00:13:42

Understanding the Mayan Calendar: Selections from “The Book of Destiny: Unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the Prophecy of 2012” by Don Carlos Barrios (vegetarian), Part 2 of 3

In today’s program, we are going to explore the meaning of the Mayan signs governing each day of the Mayan months. Don Carlos Barrios wrote the following about the significance of the 13 months in the Cholq’ij calendar: The 13 numbers are conceptualized similar to a pyramid. From numbers 1 to 7 we are climbing with much effort. At the number 8 we are in a position where perfect harmony is possible
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-31   533 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-31

From Godfré Ray King’s Unveiled Mysteries – Revealed Ancient Wisdom by Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 1 of 2

00:13:40

From Godfré Ray King’s Unveiled Mysteries – Revealed Ancient Wisdom by Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 1 of 2

Guy Warren Ballard was a United States mining engineer and a co-founder, together with his wife Edna Anne Wheeler Ballard, of the “I AM” spiritual movement, inspired by his life-changing meeting with the Ascended Master Saint Germain. From Master Saint Germain’s dictation and teachings, Mr. Ballard wrote a series of books under the pseudonym Godfré Ray King. Today, the volumes documenting the prec
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-01   499 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-01

The Foundation of Creation: From the Book of the Secrets of Enoch (vegetarian), Part 2 of 2

00:14:27

The Foundation of Creation: From the Book of the Secrets of Enoch (vegetarian), Part 2 of 2

We now continue with the amazing record from chapters 26 to 30 in “The Book of the Secrets of Enoch,” depicting the story of creation as told by God to Enoch, in which the world’s foundation takes its dual nature, known to us to this day. Chapter 26 “And I summoned the very lowest a second time, and said: ‘Let Archas come forth hard,’ and he came forth hard from the invisible (spiritual). And Arch
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-03   470 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-03

From Godfré Ray King’s Unveiled Mysteries – Revealed Ancient Wisdom by Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 2 of 2

00:14:08

From Godfré Ray King’s Unveiled Mysteries – Revealed Ancient Wisdom by Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 2 of 2

Today, we continue with a selection from Guy Warren Ballard’s, or Godfré Ray King’s book “Unveiled Mysteries.” “When one allows his mind to dwell upon thoughts of hate - condemnation - lust - envy - jealousy - criticism - fear - doubt - or suspicion - and allows these feelings of irritation to generate within him - he will certainly have discord, failure and disaster in his mind, body and world. A
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-02   439 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-02

Practice What You Believe: Faith Panel on the Relationship between Religion and Veganism, Part 2 of 4

00:11:56

Practice What You Believe: Faith Panel on the Relationship between Religion and Veganism, Part 2 of 4

In today’s episode, we’re going to hear about some of the ingrained cultural convictions and habits which act, in many people of faith, as impediments to espousing a mindful meat-and-dairy-free lifestyle, and how religious vegan activists address these sensitive obstacles in the heart of their worshiping communities. “So now, just to get to the dairy association, where it’s instructed on how to lo
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-12   425 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-12

The Foundation of Creation: From the Book of the Secrets of Enoch (vegetarian), Part 1 of 2

00:14:31

The Foundation of Creation: From the Book of the Secrets of Enoch (vegetarian), Part 1 of 2

The Book of the Secrets of Enoch, also known as the Second Book of Enoch, or Old Bulgarian Enoch, is an ancient religious text, which describes the intensity of the Antediluvian (pre-Flood) time period. The Book of Enoch contains unique material on why the Great Flood was morally necessary, why some angels fell from Heaven, and prophetic revelations of the thousand-year reign of the Messiah. But t
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-02   399 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-02

From the Gnostic Nag Hammadi Library: On the Resurrection and the Father, Part 2 of 2

00:11:19

From the Gnostic Nag Hammadi Library: On the Resurrection and the Father, Part 2 of 2

Today, we continue with a selection from the Nag Hammadi’s Treatise on the Resurrection, also known as “The Letter to Rheginos,” as well as a passage from The Tripartite Tractate. “He existed before anything other than Himself came into being. The Father is a single One, like a number, for He is the first One and the One Who is only Himself. Yet He is not like a solitary individual. Otherwise, how
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-07   398 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-07

Understanding the Mayan Calendar: Selections from “The Book of Destiny: Unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the Prophecy of 2012” by Don Carlos Barrios (vegetarian), Part 1 of 3

00:11:03

Understanding the Mayan Calendar: Selections from “The Book of Destiny: Unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the Prophecy of 2012” by Don Carlos Barrios (vegetarian), Part 1 of 3

The ancient Mayan civilization, known to be one of the most technologically advanced of its time, originated in Central America and southern Mexico several thousand years ago. The Mayan people were highly developed in many fields, such as a hieroglyphic writing system, mathematics, sculpture, and medicine. In “The Book of Destiny: Unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the Prophecy of 201
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-24   397 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-24

The End Times – From the Book of Revelation, Holy Bible: Part 2 of 2

00:12:19

The End Times – From the Book of Revelation, Holy Bible: Part 2 of 2

Today, we continue with the selection from Chapter 21 to 22 from the Holy Bible’s Book of Revelation, where apostle John takes us on a vivid journey through his visions, about the new beginning of God’s Eden on a new Earth. “He said to me: ‘It is done. I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. To the thirsty I will give water without cost from the Spring of the Water of Life. Those
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-04   379 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-04

Christ’s Unique Occasion – From “The Reappearance of the Christ” by Alice Bailey, Part 2 of 2

00:14:51

Christ’s Unique Occasion – From “The Reappearance of the Christ” by Alice Bailey, Part 2 of 2

Today, we will continue with a selection from Alice Bailey’s Chapter Two – “Christ’s Unique Occasion,” from her book entitled, “The Reappearance of the Christ.” “For the time being, neither the energy of the creative mind nor the energy of love were left to Him. He was bereft of all that had made life bearable and full of meaning. A new type of energy became available — the energy of life itself,
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-10   376 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-09-10

The End Times – From the Book of Revelation, Holy Bible: Part 1 of 2

00:12:19

The End Times – From the Book of Revelation, Holy Bible: Part 1 of 2

Although it is not certain, Saint John the Apostle has been traditionally accepted as the author of the last Book in the Holy Bible – Revelation. This Book was written at the beginning of a challenging time for the Christian people. Though it is known as a record of inner visions, the Book of Revelation is also an encouragement to remain virtuous and faithful in God. Such true believers would sure
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-03   364 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-03

Selection from Signs of Agni Yoga: Heart – by Spiritual Messengers Nicholas and Helena Roerich (vegetarians), Part 2 of 2

00:14:27

Selection from Signs of Agni Yoga: Heart – by Spiritual Messengers Nicholas and Helena Roerich (vegetarians), Part 2 of 2

“The heart may be the focus, but it is the least egocentric of all. Not egoism dwells in the heart, but a feeling that embraces all humanity. Only reasoning shrouds the heart in a web of egocentricity. Kind-heartedness is measured not so much by good actions, which may arise from so many different causes, but by one’s inner kindliness, which kindles the light that shines in the darkness. In this s
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-18   350 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-18

From Marcus Aurelius’ Meditations: Book 3, Part 2 of 2

00:12:55

From Marcus Aurelius’ Meditations: Book 3, Part 2 of 2

We will now continue with the timeless insights by Marcus Aurelius in Book 3, from his book entitled, “Meditations.” The Stoic philosopher emphasizes on the preservation of the spirit as substantial, in order to live in accordance with our innate divinity. “The mind of one set straight and purified: no pus, no dirt, no scabs. And not a life cut short by death, like an actor who stops before the pl
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-15   345 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-15

Selections from “Harmony of All Religions” – Chapter 7: Santmat – The Path of the Masters, Part 2 of 2

00:12:47

Selections from “Harmony of All Religions” – Chapter 7: Santmat – The Path of the Masters, Part 2 of 2

We will now share with you excerpts from “Chapter 7: Santmat” of the book “Harmony of All Religions.”“By practicing devotion through these four techniques — Manas Japa (recitation of the divine name), Manas Dhyana (focus on the divine form), Dristi Sadhana (focus on the infinitesimal point), and Nadanusandhana Yoga (concentration on the inner divine sounds) — the practitioner consecutively transce
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-30   341 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-30

Selections from Revelations of the Unseen by Shaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī: Discourses 1-6, Part 2 of 2

00:12:12

Selections from Revelations of the Unseen by Shaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī: Discourses 1-6, Part 2 of 2

“Your extinction to self-will through the action of Allah is indicated by your never formulating any personal goal, your lack of selfish interest, and the fact that you no longer feel any want or craving, for besides the will of Allah you wish for nothing else. Instead, the action of Allah is at work in you, so that while you are experiencing Allah’s will and action your limbs become relaxed, your
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-04   338 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-04

Selections from Mahatma Gandhi Ji’s Book “Pathway to God” – Meditation and Dedication, Part 1 of 2

00:10:52

Selections from Mahatma Gandhi Ji’s Book “Pathway to God” – Meditation and Dedication, Part 1 of 2

Mahatma Gandhi Ji was a beloved spiritual teacher and visionary leader of the Indian independence movement. Born in 1869, this passionate servant of humanity started out in life as a timid young lawyer. But after personally facing discrimination, he became determined to better the world and transformed into the giant for justice we know him as today. The book “Pathway to God” is a collection of so
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-05   338 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-08-05

Selections from Revelations of the Unseen by Shaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī: Discourses 1-6, Part 1 of 2

00:12:18

Selections from Revelations of the Unseen by Shaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī: Discourses 1-6, Part 1 of 2

al-Ghawth al-A’zam Shaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī was born in the year 1078 in the Persian province of Gilan (present-day Iran), to parents who were blessed with direct lineage to the Holy Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him). Shaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī left home at the age of 18 to seek higher knowledge of Islamic scriptures and law. Seeking a deeper connection with Allah, He then studied wit
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-03   337 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-07-03
<1234>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు