తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 22 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
సినిమా దృశ్యం
ఉపశీర్షికలు :

ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు (శాఖాహారి)భూమిని అనుగ్రహించేను:"ఆ యంగ్ మెస్సీయ" మరియు"యేసు: అతను మన మధ్య నివసించాడు"

00:20:38

ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు (శాఖాహారి)భూమిని అనుగ్రహించేను:"ఆ యంగ్ మెస్సీయ" మరియు"యేసు: అతను మన మధ్య నివసించాడు"

మెస్సీయ జన్మించాడు. అతని నక్షత్రం కనిపించింది. ఆయన మనలను విడిపిస్తాడు! మేము మీ కుటుంబాన్ని కోరుకుంటాము నజరేత్ నుండి, యేసు అనే అబ్బాయితో. లార్డ్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్, ఈ మార్గంలో నాకు మార్గనిర్దేశం చే యును. అమరవీరుల ధ్వని అందిస్తుంది యానిమేటెడ్ ఫిల్మ్‌ యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవితాన్ని వివరించుచు. యేసు: అతను మన మధ్య నివసించాడు
సినిమా దృశ్యం
2019-12-24   598 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-12-24

Amazing Adaptations of Literary Masterpieces: “Kahlil Gibran’s The Prophet” & “The Prince and the Pauper”

00:16:29

Amazing Adaptations of Literary Masterpieces: “Kahlil Gibran’s The Prophet” & “The Prince and the Pauper”

Today we will present two lovely films adaptations of literary classics. The first feature is based on the book “The Prophet.” In 2014, it was adapted into a delightful animated film entitled “Kahlil Gibran’s The Prophet,” has many profound truths woven through its enchanting, adventurous story. Mark Twain’s historical fiction novel “The Prince and the Pauper” has been made into a film numerous ti
సినిమా దృశ్యం
2019-11-24   1012 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-11-24

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

00:13:50

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

Chico Xavier was a well-known Brazilian philanthropist and medium in Spiritism. The first film, “Astral City: A Spiritual Journey,” is based on one of his best-selling books with the same name. Through the book, the spirit of Dr. André Luiz tells of his experiences, lessons, and spiritual awakening in the astral city that he stays in after leaving Earth. Our second film is the 2011 drama, “The Mot
సినిమా దృశ్యం
2019-11-15   881 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-11-15

Strength in Unity: “The Boy Who Harnessed the Wind” and “The Little Girl Who Sold the Sun”

00:13:34

Strength in Unity: “The Boy Who Harnessed the Wind” and “The Little Girl Who Sold the Sun”

Can William bring water to the thirsty land in time to save the village? How can he get the resources he needs? ONE BOY’S COURAGE. Directed and written by Chiwetel Ejiofor, “The Boy Who Harnessed the Wind” is based on the memoir of the same name by Bryan Mealer about our real-life hero William Kamkwamba. Considered the filmmaker’s most optimistic creation, “The Little Girl Who Sold the Sun” follow
సినిమా దృశ్యం
2019-10-11   493 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-10-11

Our Cherished Equine Friends: ”Windstorm” & ”Tornado and the Kalahari Horse Whisperer”

00:14:07

Our Cherished Equine Friends: ”Windstorm” & ”Tornado and the Kalahari Horse Whisperer”

Today, we present two touching films about the true companionship between horses and humans. The first film is “Windstorm,” directed by well-known German film director Katja von Garnier. The award-winning movie stars a beautiful wild black stallion whom no one can tame, and an equally wild young girl named Mika. Our second movie is the 2009 production entitled “Tornado and the Kalahari Horse Whisp
సినిమా దృశ్యం
2019-09-27   1007 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-09-27

Earth’s Loyal Little Comrades: “Ants: Nature’s Secret Power” and “Antz”

00:16:02

Earth’s Loyal Little Comrades: “Ants: Nature’s Secret Power” and “Antz”

Today, we will present two inspiring movies about a family of loyal, hard-working insects: ants! Ants are small, fascinating creatures that can be found almost everywhere in the world. BBC’s 2017 documentary “Ants: Nature’s Secret Power” brings us many surprises and shows how wonderful our little ant friends are. “Antz” is great fun to watch for both children and adults. Here again, we see the vir
సినిమా దృశ్యం
2019-09-21   558 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-09-21

Heartwarming Indian Movies: “Hiccup” and “Brother Bajrangi”

00:15:26

Heartwarming Indian Movies: “Hiccup” and “Brother Bajrangi”

“Hiccup”, this touching and inspiring 2018 Hindi film shows us that with compassion, trust, and determination, anything is possible. The exciting 2015 comedy-drama, “Brother Bajrangi,” takes us on a journey full of adventure and surprises. Inducing tears and laughter, this uplifting movie shows us the power of faith, friendship, and kindness. Indeed, “Hiccup” and “Brother Bajrangi” are wonderful f
సినిమా దృశ్యం
2019-08-23   2088 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-08-23

”73 Cows”: Two Courageous Farmers’ Compassionate Awakening, Part 4 of 4

00:16:50

”73 Cows”: Two Courageous Farmers’ Compassionate Awakening, Part 4 of 4

In 10 years, we hope that we’ll have thriving, growing enterprise, producing lots of good food. People coming to visit a restaurant to eat vegan food, staying in bed and breakfast, learning how to cook vegan in the kitchen. Generally learning what a sustainable lifestyle it is, and it really is the only future we’ve got. We just can’t keep on farming the way that we have, the past 200 years. It’s
సినిమా దృశ్యం
2019-07-26   2111 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-07-26

”73 Cows”: Two Courageous Farmers’ Compassionate Awakening, Part 3 of 4

00:14:31

”73 Cows”: Two Courageous Farmers’ Compassionate Awakening, Part 3 of 4

It's not an inevitable way of feeding people. You don't need to eat meat to live a healthy life. You can't justify it to yourself or to anybody else. Just get in touch with feelings that everybody basically has deep down, and get in touch with your own soul and say, “I’m going to do what I know is right, rather than what I think I’m expected to do and what’s always been done.” I think governments
సినిమా దృశ్యం
2019-07-19   3233 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-07-19

”73 Cows”: Two Courageous Farmers’ Compassionate Awakening, Part 2 of 4

00:15:01

”73 Cows”: Two Courageous Farmers’ Compassionate Awakening, Part 2 of 4

Jay and Katja Wilde were ready to turn to Bradly Nook Farm to a vegan organic farm. But what would become of the 73 cows living there? With the help of The Vegan Society, they discussed their options. “The Hillside in Norfolk can take the entire herd altogether at one go. Calves and cows can stay together, and all the family groups can be preserved. It’s can absolutely sort of dream outcome, which
సినిమా దృశ్యం
2019-07-12   3781 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-07-12

”73 Cows”: Two Courageous Farmers’ Compassionate Awakening, Part 1 of 4

00:17:15

”73 Cows”: Two Courageous Farmers’ Compassionate Awakening, Part 1 of 4

"73 Cows" is a 2018 short documentary that follows the inspiring story of Jay and Katja Wilde, pioneering farmers from the UK who compassionately transitioned from livestock agriculture to vegan organic plant-based farming. Beautifully directed and produced by Alex Lockwood, "73 Cows" won the prestigious BAFTA award for Best British Short Film. So, "73 Cows" is a film about, basically, a farmer fr
సినిమా దృశ్యం
2019-07-07   2994 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-07-07

Touching Movies on Amazing Near-Death Experiences: “Heaven Is for Real” and “The Day I Died”

00:16:59

Touching Movies on Amazing Near-Death Experiences: “Heaven Is for Real” and “The Day I Died”

Our next feature is the 2002 British documentary entitled “ The Day I Died, ” produced and directed by Kate Broome. Since Dr. Raymond Moody published his famous book “ Life after Life ” in 1975, many researchers all over the world have recorded thousands of cases involving near-death experience and their after-effects. This documentary includes extensive narratives of people who have had such an
సినిమా దృశ్యం
2019-06-28   5948 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-06-28

New York International Children’s Film Festival 2019

00:14:58

New York International Children’s Film Festival 2019

“My Extraordinary Summer with Tess ” is a story about a rather gloomy young boy named Sam on holiday with his family on a Dutch island. Together, their innocent escapades help him realize the importance of family. “The Boy Who Harnessed the Wind” is based on the inspiring true-life story of a 13-year-old boy from Malawi, Africa. Threatened by drought and famine, the ingenious boy overcomes countle
సినిమా దృశ్యం
2019-06-14   4657 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-06-14

Celebrating World Oceans Day: “Oceans” & “Finding Dory”

00:17:32

Celebrating World Oceans Day: “Oceans” & “Finding Dory”

June 8th, is World Oceans Day. On this marvelous day, let us look at two wonder-filled movies about my beautiful marine home. “Oceans” and “Finding Dory” are two tender and stirring films that bring a better understanding to why it is so important to keep our shared ocean clean and healthy. We are all connected, no matter where you live. The vegan diet, as this is the best way to protect our ocean
సినిమా దృశ్యం
2019-06-08   3269 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-06-08

Resplendent World: “Earth from Above – Biodiversity” and “Love and Bananas: An Elephant Story”

00:14:31

Resplendent World: “Earth from Above – Biodiversity” and “Love and Bananas: An Elephant Story”

“Earth from Above-Biodiversity” and “Love and Bananas: An Elephant Story,” are two amazing productions that serve as a wake-up call for us all to protect the magnificent planet and all her beautiful inhabitants, both human and non-human. Mr. Arthus-Bertrand shares a strong message. He emphasizes again and again that everything is living and everything is linked. Humanity is not above nature, but p
సినిమా దృశ్యం
2019-05-22   4282 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-05-22

Scientist’s Inspiration and Discovery: ”The Man Who Knew Infinity” and ”The Theory of Everything”

00:11:39

Scientist’s Inspiration and Discovery: ”The Man Who Knew Infinity” and ”The Theory of Everything”

To present two films. Our first film is “The Man Who Knew Infinity,” about the brilliant young mathematician, Srinivasa Ramanujan. “You wanted to know how I get my ideas. God speaks to me.” Our second film, “The theory of Everything.” This movie is inspirational viewing and gives a glimpse into the lives of this extraordinary family and the brilliant mind of distinguished scientist Stephen Hawking
సినిమా దృశ్యం
2019-05-03   3616 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-05-03

The Magic of the Artist’s Spirit: “La La Land,” “Sing,” and “The Artist”

00:15:41

The Magic of the Artist’s Spirit: “La La Land,” “Sing,” and “The Artist”

“La La Land” is a musical film about two young artists pursuing their dreams in Los Angeles, USA. Mia is a waitress with a passion for acting. Sebastian is a talented jazz pianist. They support one another’s dreams. “Sing” takes us to Calatonia. Koala bear Buster’s theater experiences financial difficulties. Buster comes up with hosting a singing competition to gain more popularity. “The Artist” i
సినిమా దృశ్యం
2019-04-06   3300 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-04-06

Moroccan Inspirational Movies: “Adios Carmen,” “Mimosas,” and “The Great Voyage”

00:18:14

Moroccan Inspirational Movies: “Adios Carmen,” “Mimosas,” and “The Great Voyage”

As we watch Amar and Carmen’s friendship blossom, we also see how international relations have impacted their lives. Thus, the film highlights the importance of harmony and understanding between all peoples. Directed by Oliver Laxe, “Mimosas” is an enigmatic, meditative, and mesmerizing experience. “The Great Voyage” is a moving film on how an epic journey unites the hearts and souls of a father a
సినిమా దృశ్యం
2019-02-19   3462 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-02-19

Lovely Pig Adventures: “Piglet’s Big Movie” and “Gordy”

00:15:33

Lovely Pig Adventures: “Piglet’s Big Movie” and “Gordy”

As this is the year of the Pig, we will present two lovely movies about our amazingly smart pig friends: “piglet’s Big movie” and “Gordy”. Our first feature was born from the beloved stories penned by Alan Alexander Milne. Our second movie is: The piglet Gordy lives happily with his parents and five brothers and sisters. All is well until one day his father is taken away in a truck to a place “Up
సినిమా దృశ్యం
2019-02-08   3715 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-02-08

Canada hosts World’s First International Vegan Film Festival, Part 3 of 3

00:17:24

Canada hosts World’s First International Vegan Film Festival, Part 3 of 3

I think the sky’s the limit. I look forward to taking this action-packed festival that we’ve captured here today, and taking it on tour, and go to some other cities across Canada, across the US and around the world. And after that my entire life changed. I went vegetarian, and then after watching and seeing the impact of the dairy industry, I went vegan. And (that was) the best decision of my enti
సినిమా దృశ్యం
2019-01-26   3523 అభిప్రాయాలు
సినిమా దృశ్యం
2019-01-26
<12>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు