తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 365 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 5 of 9, Dec. 26, 2018

00:38:10

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 5 of 9, Dec. 26, 2018

Maya is as powerful as Buddha. It’s just he lacks love, he lacks compassion. Buddha has compassion and love and power. He (Maya) has only power. All kinds of things that are just eating up people and animals, all beings on this planet. And you do one thing wrong, you do another; one thing leads to another, and you just can’t get up. We are also accusing Maya, but actually he’s doing his job; he has to be like that. Because of the situation that he created, it makes you feel loving and kind to the victims. And then beware yourself, what you are doing or not doing.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-09   38505 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-09

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 7 of 9, Dec. 26, 2018

00:36:22

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 7 of 9, Dec. 26, 2018

Fourth Level beginning is dark. Later on, your Light shines and everybody’s Light shines, so the whole Fourth Level is also very bright. Just the buffer zone is dark. That place is to stop any of the Three Worlds to enter the Fifth. That’s the border buffer zone, so nobody can enter the Fourth Level without a guide. Without Master, you can’t go there; no guarantee. You go there, you might be disintegrated or lost in this kind of memory sadness, whatever, forever.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-11   14794 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-11

ది సురంగమ సుత్ర: ది ఫోర్ క్లియర్ అండ్మా ర్చలేని సూచనలు ప్యూరిటీ మీద – మానివేయుట దొంగిలించుట మరియు అబద్ధం నుండి, 7 భాగాలలో 3 వ ది

00:39:15

ది సురంగమ సుత్ర: ది ఫోర్ క్లియర్ అండ్మా ర్చలేని సూచనలు ప్యూరిటీ మీద – మానివేయుట దొంగిలించుట మరియు అబద్ధం నుండి, 7 భాగాలలో 3 వ ది

And stealing is also harming others in a different way, because if you steal somebody’s money or something that he or she needs, then you discomfort that person. So, these are unalterable rules of the universe that you must keep in order to be liberated. If cultivators of Chan Samadhi, do not cease stealing, they are like someone who pour water into a leaking cup and hopes to fill it. So, if you don’t keep these basic precepts, then no matter how long you meditate, it just keeps leaking out, gone, gone to the Maya power. The Maya will take it and use it to harm you and harm others as well.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-01   14654 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-01

బ్రేక్ ది హాబిట్స్, ఒక రియల్ సెయింట్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 5

00:30:10

బ్రేక్ ది హాబిట్స్, ఒక రియల్ సెయింట్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 5

We used to be more civilized. But then, if we don’t balance our knowledge with wisdom, and we don’t balance the material gain with the spiritual success, too much intellectual knowledge, but no spiritual wisdom, then just at war with each other. It’s just the power. It’s just the power of renunciation that you get from me whenever you are near. You don’t have to be a resident in or
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-10   14514 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-10

Entering the New Universal Platform, Part 3 of 4, Feb. 23-24, 2005

00:33:41

Entering the New Universal Platform, Part 3 of 4, Feb. 23-24, 2005

We were talking about sincere people, eh? But it doesn’t mean you come here and prostrate full length to me, that is sincerity - that’s just theater. You are sincere, I know it. All right? Don’t need theater, OK? Don’t make trouble. Don’t draw attention to yourself. Don’t be greedy like that. Don’t play theater to me. I don’t need all that. I need you to meditate and to do good things, and to be good for the sake of everybody and yourself. I don’t need you to make theater around here, like “I’m the most sincere person in the whole universe.” All that stuff! Appearance really does cheat people, does fool people, but doesn’t fool me.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-22   13985 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-22

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై యొక్క క్రొత్తగా సృష్టించబడిన ఆధ్యాత్మిక భూమి వర్తీ కోసం, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

00:31:41

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై యొక్క క్రొత్తగా సృష్టించబడిన ఆధ్యాత్మిక భూమి వర్తీ కోసం, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

I have created a special area, a special spiritual land for all of you and whoever, under the wings, under my wings. Which is better, beyond and better than the Fifth Level. And we could even save the worst. The ones who really have faith in the Master. And we will be happy together there forever. You’re in good shape because of Master Power’s Grace. Continue to keep your faith, your truthful, unconditional service to others. Remain pure in your hearts, and meditate well. Then you will continue to be in a good shape.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-01-11   12225 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-01-11

Entering the New Universal Platform, Part 1 of 4, Feb. 23-24, 2005

00:29:30

Entering the New Universal Platform, Part 1 of 4, Feb. 23-24, 2005

Everything’s changed – the world’s changed, I’ve changed, you’ve changed. Everybody must change. We catch up, OK? I look the same, but I am not the same anymore. Everything has changed, the inner concept has changed, and my way has changed. My way has changed, you must change. Change the way you think, change the way you treat life, change the way you treat yourself, change the way you treat the meditation. You must make it the most important thing in your life! Even though I told you before, this time it’s not the same. I really mean business.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-20   12054 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-20

బ్రేక్ ది హాబిట్స్, ఒక రియల్ సెయింట్, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 5

00:30:35

బ్రేక్ ది హాబిట్స్, ఒక రియల్ సెయింట్, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 5

Enemies often come back together, so that they learn love. They learn to love each other. They had become enemies because they had no love. So, often, they come back as husband and wife, as lover, mother, son, sister, brother, to learn to love! Because family members, naturally you just love. And only love can solve the enmity of the past life. That’s why they often come back as family members or lovers. I suffer more than you do, believe it. Only, I don’t talk. Even if I talk, it’s never enough to describe it.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-11   9759 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-11

పునఃస్థాపన ఉంచండి మా రక్షణ శక్తి మరియు బేషరతుగా ఉండండి, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

00:31:25

పునఃస్థాపన ఉంచండి మా రక్షణ శక్తి మరియు బేషరతుగా ఉండండి, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

Here is the best for you. Outside maybe you earn a lot of money but then you will spend a lot also, sweating around just for something; not as good as here. Here you are working to spread the good teaching. That’s the best merit. If you don’t believe me, you ask the Buddha. You can ask the Sutra. The Sutra is what the Buddha pronounced. He said, “Donating Dharma,” meaning the True Teaching. It’s the best donation, the best offering. You get the best merit. Without any bad karma or good karma attached to it; means pure, pure spiritual merit. And then you can go up higher.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-18   8720 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-18

మాస్టర్ను గుర్తుంచుకో సంపూర్ణమైన విశ్వాసం మరియు భక్తి, పార్ట్ 1 లో 2

00:26:54

మాస్టర్ను గుర్తుంచుకో సంపూర్ణమైన విశ్వాసం మరియు భక్తి, పార్ట్ 1 లో 2

I had a message from Heaven, and I checked it out, from the Original Heavens. I checked it out. I was also curious myself, which group has more enlightened disciples. Guess which group? Yeah, it’s our group. Yeah, I was surprised too, because in many other countries, they have different group that also practice Light and Sound, Inner Heavenly Light and Sound, and they’re older than our group. I’m new in the market. But our group surpassed all of them in numbers of Fifth Level Saints. One thousand something. About 1,200 something.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-23   8679 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-23

ది రైట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ఇ న్నర్ హెవెన్లీ లైట్ అండ్ సౌండ్ మెడిటేషన్ఆ ధ్యాత్మిక ప్రోగ్రెస్ను తీసుకువస్తుంది

00:28:59

ది రైట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ఇ న్నర్ హెవెన్లీ లైట్ అండ్ సౌండ్ మెడిటేషన్ఆ ధ్యాత్మిక ప్రోగ్రెస్ను తీసుకువస్తుంది

You have to regulate the energy. You have to let the energy go all the way up to the third-eye, and then the crown chakra on top of your head. Otherwise, if you don’t meditate enough on the Sound, then the energy is stuck somewhere else. Maybe it’s stuck in the solar plexus or stuck in your throat center, and it should be getting out, all the way up to the head, and getting out and circulating. So, meditate on the Sound, proportionate with the Light is very, very, very important. For your peace also, not just for your spiritual progress, but also, peaceful life. And also, for the wisdom to develop more, because of the balance of the energy inside.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-13   8659 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-13

ఫ్రూట్ అండ్ కూరగాయలు తినడం ఆప్టిమం ఆరోగ్యం కోసం, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 2

00:25:35

ఫ్రూట్ అండ్ కూరగాయలు తినడం ఆప్టిమం ఆరోగ్యం కోసం, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 2

You have to go away from it to sleep. You can’t sleep in your office all the time. Anytime at all is no good for you, because the cells absorb all this environment, the hectic-ness or the anxiety or the work, or, whatever that you do, even without you knowing it, and the brain also, and then it will be overloaded. The body is like a car; you can’t drive forever; need to rest, no? No matter how good the driver is, the car needs to rest. The same with my body, also. Even if I’m a good driver, my body makes trouble.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-04-21   8296 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-04-21

ది సురంగమ సుత్ర: ది ఫోర్ క్లియర్ మరియు మార్చలేని సూచనలు స్వచ్ఛత (తీర్మానం) & స్థానమును స్థాపించుట అవేకెనింగ్ కోసం, 8 యొక్క 2 వ భాగం

00:36:08

ది సురంగమ సుత్ర: ది ఫోర్ క్లియర్ మరియు మార్చలేని సూచనలు స్వచ్ఛత (తీర్మానం) & స్థానమును స్థాపించుట అవేకెనింగ్ కోసం, 8 యొక్క 2 వ భాగం

So, watch all the time, your mind, because your mind is tricking you all the time, due to habit, due to the company you keep, due to the job that you are doing, due to your surroundings, due to your family tradition or kind of lineage or just habit. So, watch it all the time. This is the most difficult to watch, because we always make excuses when we want to do something, we say, “Oh, I do that because of that, because of this.” Whether or not it’s true, you don’t care, and that is also lying; should not. Always watch our mind. The Buddha said that “If monks’ minds are as straight as the lute strings, true and real in everything they do, then they can enter Samadhi and never be involved in the deeds of demons. I certify that such people will accomplish the Bodhisattvas’ Unsurpassed Knowledge and Enlightenment.”
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-25   7941 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-25

ది సురంగమ సుత్ర: ది ఫోర్ క్లియర్ మరియు మార్చలేని సూచనలు స్వచ్ఛత (తీర్మానం) & స్థానమును స్థాపించుట అవేకెనింగ్ కోసం, 8 యొక్క 8 వ భాగం

00:36:21

ది సురంగమ సుత్ర: ది ఫోర్ క్లియర్ మరియు మార్చలేని సూచనలు స్వచ్ఛత (తీర్మానం) & స్థానమును స్థాపించుట అవేకెనింగ్ కోసం, 8 యొక్క 8 వ భాగం

“Ananda, if any one of the monk’s precept transmitting masters or any one of the other monks practicing with him is not pure, then the Bodhimanda as described will not be successful.” Even if you don’t sleep for three months, even if you’re pure, who knows if the bhiksu giving you the precepts is pure or not pure? Therefore, even if you have all that from one of the monks, all the precepts, you can never be sure. This is the problem. You should always choose your birth whenever a living Master is born, so that when you grow up, your time, your age, you come of age, then you can go and grab that Master and quick. Not doing all this.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-31   7861 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-31

The Joy of Homecoming: Supreme Master’s Rediscovery of the Original Universe, Part 11 of 11, Jan. 26, 2014

00:35:46

The Joy of Homecoming: Supreme Master’s Rediscovery of the Original Universe, Part 11 of 11, Jan. 26, 2014

You brought nothing to this planet. Your meditation is not enough to even cover what you use here, so be more diligent. All the Councils don’t want me to come back to the Shadow Universe anymore, because They see that I was suffering too much. But I said I want to continue to stay for a while longer. Because the pain, the sorrow that all beings here suffer are real. The Original Universe has simil
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-22   7823 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-22

ది సురంగమ సుత్ర: డెమొనిక్ స్టేట్స్ యొక్క నివాసస్థానం, 7 భాగాలలో 2 వ ది

00:38:14

ది సురంగమ సుత్ర: డెమొనిక్ స్టేట్స్ యొక్క నివాసస్థానం, 7 భాగాలలో 2 వ ది

“The lords of these heavens, however, are all Bodhisattvas who roam in samadhi. They gradually progress in their practice and make transferences to the way cultivated by all Sages.”The kings of these heavens, they are already Bodhisattvas stationed, fixed. But these people who meditate and enter some samadhi of emptiness and are attached to that, they still do not reach their ultimate goal, and th
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-16   7777 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-16

The Joy of Homecoming: Supreme Master’s Rediscovery of the Original Universe, Part 8 of 11, Jan. 26, 2014

00:33:12

The Joy of Homecoming: Supreme Master’s Rediscovery of the Original Universe, Part 8 of 11, Jan. 26, 2014

You drive them out with strong willpower and conscience, as well as your meditation power. But to destroy them, you can’t. Because we created them by our negative thinking, deeds, and words, and many other things, and actions. Believe only in God and the positive power. Do only what’s good. Avoid, above all, anything bad. Be vegan, make peace. Then, all will be good. We have to really do our utmost to keep the environment healthy, to keep the Earth healthy.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-19   7621 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-19

ఫ్రెష్ ఫుడ్ అలవాట్లు బెస్ట్ టైమ్స్ సమయంలో ముఖ్యమైనది ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసకులు, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

00:44:39

ఫ్రెష్ ఫుడ్ అలవాట్లు బెస్ట్ టైమ్స్ సమయంలో ముఖ్యమైనది ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసకులు, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

If possible, you don't eat leftover food, OK? Because the demons, they favor leftover food, so they will, kind of, takeaway the purity of the food. So, if you eat it again, you are mixing with the demon's energy. Not too good. Try to cook just enough and then you just eat that. Next time, you cook again. Up to six o'clock, we can eat because the Sun is still there. But it's different in different countries. Depends on what time the Sun sets. Also depends on the season, as well. Just eat before the Sun sets; that will be good.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-01-19   7495 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-01-19

ది సురంగమ సుత్ర: డెమొనిక్ స్టేట్స్ యొక్క నివాసస్థానం, 7 భాగాలలో 7 వ ది

00:38:13

ది సురంగమ సుత్ర: డెమొనిక్ స్టేట్స్ యొక్క నివాసస్థానం, 7 భాగాలలో 7 వ ది

So, all these demons and ghosts, even the kings of demons, powerful in heaven, they are still imprisoned by this worldly passion and possessiveness. While you are in Samadhi, you are enjoying connecting with the Buddha Power, with your own Buddha Nature inside. You enjoy, you are pure, you are uplifted. “Therefore, they cannot affect you any more than a blowing wind can affect light, or as if a knife cannot cut through water.” Keep your mind straight, recite the Five (Holy) Names all the time when you meditate. No desire of anything; no thinking of even desiring anything; nothing; just want liberation, want to know your Buddha Nature.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-21   7381 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-21

Entering the New Universal Platform, Part 2 of 4 Feb. 23-24, 2005

00:31:28

Entering the New Universal Platform, Part 2 of 4 Feb. 23-24, 2005

The best is that you are with me all the time, 24 hours. That means you meditate, you be good, you treat others well, you remember God. And that’s it! That’s how we are together – we look into the same direction. Remember they say love is not looking into each other’s eyes, but looking into the same direction. That is very correct. So long as we do the same thing, we think the same thing, we are always together. And later, we are all together all the time, forever. And anything you have to do, do it fast! One second is your life, half a second is your life. You meditate well.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-21   7375 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-21
<>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు
Use 0.034s