తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
121 - 140 ఆఫ్ 982 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

Things Are Upside Down in Our World, Part 1 of 3, Jan 29, 1991

00:37:43

Things Are Upside Down in Our World, Part 1 of 3, Jan 29, 1991

You see, the dead is stronger than the living. Same with dead Masters, they’re stronger than living Masters. Our life is like that. You see how many dead Master are famous and how many people worship them every day, every year, every time, every minute. You see for yourself, our world is upside down. But when we want to learn something spiritual...when people want to learn something spiritual, the
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-25   4338 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-25

Supreme Master Ching Hai’s Newly Created Spiritual Land for the Worthy, Part 2 of 2, Dec 19, 2018 (Includes Lecture on Addictions and Demons)

00:28:22

Supreme Master Ching Hai’s Newly Created Spiritual Land for the Worthy, Part 2 of 2, Dec 19, 2018 (Includes Lecture on Addictions and Demons)

It’s not just the alcohol or the drugs or the cigarettes alone that are affecting a person. It is his own merits lacking, or too weak, too feeble. Plus, has no faith in any Master at all, because of the lack of meritorious substances. So, these kinds of people, who are lacking in meritorious quality, are more prone to be influenced and abused by these addicted demons. These addicted persons, if th
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-01-12   4325 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-01-12

Every Peaceful Plan Will Be Done, Part 2 of 6, Apr. 14, 2013

00:34:04

Every Peaceful Plan Will Be Done, Part 2 of 6, Apr. 14, 2013

Anything for peace is worthy to pay, and then it'd be done. Have to put down the pride, both sides, and really concentrate on the welfare, development, peace, and prosperity of their own people. So everyone does want world peace. You see Cote d'lvoire is already at peace. South Africa at peace. Serbia and...(Kosovo). Bahrain, Yemen already no war. (And Sudan and South Sudan). Peace between China a
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-07-27   4262 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-07-27

Be Thankful for the Hardship of Suffering, Part 1 of 4, Apr. 7, 2012

00:29:57

Be Thankful for the Hardship of Suffering, Part 1 of 4, Apr. 7, 2012

Sometimes, we think we’re suffering now for no reason. But later on, we look back, and we wish, “Oh, I wish I could have been more thankful for the suffering that I received, because now it makes me more enlightened and a different person. I understand other people’s suffering more. I become more compassionate, more loving, more enduring, more patient. Yes, more humble.” Because we are not in pain
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-11-23   4222 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-11-23

Equanimity Of The Buddha: The Story of Ni Đề, Part 4 of 4, Aug. 11, 2015

00:40:49

Equanimity Of The Buddha: The Story of Ni Đề, Part 4 of 4, Aug. 11, 2015

“Everyone, every person in the world, doesn’t matter if he’s noble or lowly, rich or poor, all of that is because of their karma in the past. You sow the good karma or wicked karma. The person who are very humane and moral, humble, respect the superior, and tolerant to the lower subordinate, these are noble.” He means all this nobility lineage, richness and all that is not really a noble lineage.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-17   4219 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-17

Buddhist Stories: The Story of Khuda, Part 4 of 7, Aug. 24, 2015

00:35:52

Buddhist Stories: The Story of Khuda, Part 4 of 7, Aug. 24, 2015

Many people, because of that, became more diligent in their practice so they attained Srota-apanna, Sakrdagamin, Anagamin, Arhat, etc., different levels of consciousness, because of that story alone. Even though it's a bad story, negative story, but it wakes people up and touches their hearts, so their hearts become more open, more compassionate. And then their mind and their spirit become more di
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-25   4201 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-25

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity - Refrain from Lust and Killing, Part 6 of 6, Dec. 22, 2018

00:40:16

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity - Refrain from Lust and Killing, Part 6 of 6, Dec. 22, 2018

Still, He’s telling them, “Don’t eat meat, don’t wear silk even, don’t wear leather boots, don’t wear down from the plucked feathers from the birds, don’t wear down from this country. Don’t consume milk, don’t consume cream made from milk, and butter, then you can truly transcend this world.” Not just I said it, the Buddha said it here. I marked it with a star. “Why? It is because when one wears s
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-04-12   4149 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-04-12

Supreme Master Ching Hai ’s Devoted Love Transforms the Lives of Animals in Need, Part 1 of 2, May 22, 2018

00:36:14

Supreme Master Ching Hai ’s Devoted Love Transforms the Lives of Animals in Need, Part 1 of 2, May 22, 2018

Getting better; I hope, I do hope. Wherever I go, I donate what I can and wherever I can and whenever I can. I just hope for these examples would lead on to something better for all of our beautiful friends, because animals are really, really good. All these dogs are precious to me. I really took them from the jaws of death and took care of them; the most difficult part already, when they were bab
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-08   4101 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-08

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued) - Questions and Answers, Part 6 of 7, Dec. 27, 2018

00:33:00

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued) - Questions and Answers, Part 6 of 7, Dec. 27, 2018

I mean, not just this lousy world, like the Maya made, was all you got. Zillion times more glorious, and comfortable and you lack nothing, and you desire nothing; you just feel happy. And then from there, you can even bless the world because you’re more powerful. Not just we enjoy, but we can bless the world. And we can come back here if we want. But full of equipment inside, to protect yourself,
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-04   4092 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-04

The Prophecy of Master Peter Deunov, Part 2 of 4, Aug. 04, 2015

00:39:06

The Prophecy of Master Peter Deunov, Part 2 of 4, Aug. 04, 2015

This Master really knew things! He knew! “They will remain behind in evolution, and must wait tens of millions of years for the coming of a new ascending wave. The Earth, the solar system, the universe all are being put in a new direction under the impulsion of love. Most of you still consider love as a derisory force. But in reality, it is the greatest of all forces. Money and power continue to b
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-04-14   4068 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-04-14

మేల్కొండి మరియు వేగన్ అవ్వండి శుభ్రపరచడం యొక్క ఈ సమయంలో, 6 యొక్క 4 వ భాగం

00:31:14

మేల్కొండి మరియు వేగన్ అవ్వండి శుభ్రపరచడం యొక్క ఈ సమయంలో, 6 యొక్క 4 వ భాగం

నేను ప్రతి ఒక్కరినీ ఆశిస్తున్నాను మేల్కొంటుంది క్విక్, క్విక్, క్విక్. ఉపయోగించడానికి వేగన్ అవ్వండి ఈ అనుకూలత, సహనశీలి, శక్తిని పెంచుతుంది రక్షించే ఆర్డర్‌లో మా ప్రజలు, మా ప్రపంచం. సరే, నేను మీ కోసం ఏదైనా చదువుతాను. ఇప్పుడు గెక్కో ఈ విషయం నాకు చెప్పారు, అది జూన్ 24 న. మరియు జూన్ 25, మనకు ఇక్కడ ఏమి ఉంది? జూన్ 25, గురువారం. అది నిన్నటిది, కదా? ( నిన్న, అవును.) నేను ఇక్కడ వ్
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-23   4063 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-23

మేల్కొండి మరియు వేగన్ అవ్వండి శుభ్రపరచడం యొక్క ఈ సమయంలో, 6 యొక్క 3వ భాగం

00:29:44

మేల్కొండి మరియు వేగన్ అవ్వండి శుభ్రపరచడం యొక్క ఈ సమయంలో, 6 యొక్క 3వ భాగం

పిల్లలు ఎప్పుడు వారు చిన్నవారు, ఐదు, ఏడు, ఎనిమిది వరకు ఉండవచ్చు వారు ఇప్పటికీ వారి గత జీవితాన్ని గుర్తుంచుకుంటారు, లేదా వారు మోక్షాన్ని గుర్తుంచుకుంటారు, లేదా వారు దేవుణ్ణి గుర్తుంచుకుంటారు. ఒక కథ ఉంది నేను నీకు ముందే చెప్పాను, తల్లి దండ్రులు నాలుగు సంవత్సరాల వయస్సు రెండు సంవత్సరాల వయస్సు గల వారిని విన్నారు, "దయ చేసి చెప్పండి దేవుడు ఎలా కనిపిస్తాడో. నేను ఇప్పటికే మర్చిపోవటం ప్రారంభించాను. ”
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-22   4053 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-22

The Supreme Grace of God Revealed, Part 4 of 5, Feb. 25, 2005

00:30:12

The Supreme Grace of God Revealed, Part 4 of 5, Feb. 25, 2005

Yeah, should be really grateful. Be grateful and be happy and then you’ll get more. And how many times you can see me? How many millions, billion years, that you could even see me once? One guy has been searching for me 800 years long. There are many people like that. Many lovers, they search for each other for sometimes... the longest would be, like, 1,000 years. Since the time of creation on thi
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-20   4037 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-20

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 3 వ భాగం

00:30:45

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 3 వ భాగం

I hope that these few days, some of the good experiences, and some near-death experiences, and some hell experiences, would open your hearts a little bit more and strengthen more of your faith.(Master, I want to share my experience regarding the Celestial Jewelry. On the 21st of October, I was supposed to be on a business trip to Taipei. So, there’s this hot
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-10   4014 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-10

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity - Refrain from Stealing and Lying, Part 6 of 7, Dec. 23, 2018

00:35:28

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity - Refrain from Stealing and Lying, Part 6 of 7, Dec. 23, 2018

Be spontaneous, be a child. "Except you become a child, you cannot enter the Kingdom of God." What is Kingdom of God? It is this blissfulness that you feel inside, the happiness, the childlike innocence, fearless. Only love and happiness, that is a child, the Kingdom of childhood. Kids, they don't fear anything, they're always happy. I'll tell you one story. When sometimes, When your mind is pure,
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-04   3975 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-04

From the Original Universe to Our World: True Love Never Changes, Part 7 of 10, May 29, 2014

00:35:45

From the Original Universe to Our World: True Love Never Changes, Part 7 of 10, May 29, 2014

The Tư Quơ will mature into Original Universe, slowly from up to down. The Tư Quơ is also Original Universe, not physical, but spiritual physical existence. The reason I came down is because I love you guys to begin with. I love all beings to begin with. Wherever you go, true love never changes. Everything in this world is sparkling inside with love and wisdom, waiting to show it to you, and mean
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-09   3974 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-09

Be Forgiving and Merciful , Part 2 of 12, Jan. 20, 2015

00:33:13

Be Forgiving and Merciful , Part 2 of 12, Jan. 20, 2015

We’re so amazed by Your journeys above the Original Universe, passing through what seems like an infinite number of Tu Quo, or Youth Universes. I’m done with that job. Then, what do You do now? I was so happy to have the Pusu? And then suddenly I was all blocked and I could not know anything anymore. But recently, I found more words again. Except it’s more beautiful and more glorious. This world i
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-02-07   3968 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-02-07

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity - Refrain from Stealing and Lying, Part 5 of 7, Dec. 23, 2018

00:36:28

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity - Refrain from Stealing and Lying, Part 5 of 7, Dec. 23, 2018

That’s the most heinous lie of all, that you say you attained Buddhahood, but you have not. Meaning deceiving other beings, and then the other beings, they follow you, they also fall into the same pit. That is why it is so bad. This is the worst lie you can commit, because you lead other beings into the false views with you too, believing in your power, when you don’t have it. So, if you go to hel
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-03   3909 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-03

From the Original Universe to Our World: True Love Never Changes, Part 6 of 10, May 29, 2014

00:32:46

From the Original Universe to Our World: True Love Never Changes, Part 6 of 10, May 29, 2014

So many Tư Quơ. 892 trillion 321 billion Tư Quơ under Tim Qo Tu’s instruction and blessing. The highest OU takes care of Tư Quơ until maturity while Tư Quơ energy is not more powerful than OU. When Tim Qo Tu is not there, the most-near-to-the-Tư-Quơ OU will take care of Tư Quơ. Just embedding energy, and infusing energy, love and energy. At the moment, we have that many Tư Quơ waiting to be mature
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-08   3901 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-08

Be Noble, Think Noble and Want Only God, Part 10 of 12, Sep. 15, 2014

00:28:52

Be Noble, Think Noble and Want Only God, Part 10 of 12, Sep. 15, 2014

మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-18   3883 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-18
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు