తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
101 - 120 ఆఫ్ 981 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 6 వ భాగం

00:27:45

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 6 వ భాగం

దీనికి ముందు, నేను హాలిఫాక్స్ కు వెళ్ళాను ఎందుకంటే ఒక మనిషి ఉన్నాడు, అతనికి మంచు తుఫాను ఉంది తన వేళ్ళతో. (ఓహ్.) అతనికి చేతి తొడుగులు లేవు. మరియు అతను ఆసుపత్రికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది మరియు కట్టు మొత్తం, మరియు అతని పాదాలు కూడా. మరియు కాబట్టి నేను అది విన్నాను, ఓహ్, నా గుండె మునిగిపోయింది. నేను అతనికి వస్తువులను తెచ్చాను. నేను హాలిఫాక్స్ వెళ్ళినప్పుడు తరువాత, మాకు ఒక సమస్య ఉంద
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-04   4708 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-04

Equanimity Of The Buddha: The Story of Ni Đề, Part 2 of 4, Aug. 11, 2015

00:37:43

Equanimity Of The Buddha: The Story of Ni Đề, Part 2 of 4, Aug. 11, 2015

I don’t want people to have also the wrong concept, thinking that all my disciples are angles. Most of them are. Some still need to trim and ... Trim and help. Just like Devadatta. Yeah. Life after life he’d been a bad guy. Maybe it’s his job. But the Buddha also talked about that. He didn’t hide that and He also told Ananda, “No, everybody’s good, everybody good.” Devadatta is His cousin. Also st
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-15   4706 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-15

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 3 of 5, Feb. 24, 2005

00:32:21

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 3 of 5, Feb. 24, 2005

Whatever you want, you will have. That’s the law of the universe. So, watch it, what you want. Watch it. Whatever you do for others is good for you. So, be mindful of that and be respectful. But to be good is not enough. To be saintly is not enough. You must be more than that. You have to be more compassionate, considerate, intelligent, helpful, willing and kind at all times, and unconditional lov
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-12   4692 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-12

From the Original Universe to Our World: True Love Never Changes, Part 8 of 10, May 29, 2014

00:40:21

From the Original Universe to Our World: True Love Never Changes, Part 8 of 10, May 29, 2014

I came down to help beings. So it doesn’t matter if I’m up or down. It’s the same. It’s the love that makes me come down. The love makes me stay here still. The love makes me come back life after life to help whomever I can. This Maya, in the illusion of Maya, they’re pitiful. They’ve done nothing wrong. It’s just all traps and tricks and illusions that make them do things that are not according t
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-10   4677 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-10

The Supreme Grace of God Revealed, Part 5 of 5, Feb. 25, 2005

00:29:57

The Supreme Grace of God Revealed, Part 5 of 5, Feb. 25, 2005

Enjoy what you are. Enjoy what you have. It’s very beautiful what you are, whatever you are is beautiful. We are spiritual practitioners! We are not here for fame and name or profit even anymore. Even spiritual profit, it’s just the grace of God! The greater your position, the more responsibility. Don’t just look at the glory side, look at the other side as well. Just practice meditation. At least
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-21   4668 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-21

From the Original Universe to Our World: True Love Never Changes, Part 10 of 10, May 29, 2014

00:39:59

From the Original Universe to Our World: True Love Never Changes, Part 10 of 10, May 29, 2014

Also to wish all the mothers, the physical mothers, a very beautiful Mother’s Day. And since you have mentioned Father’s Day, I wish all the fathers the same blissful happiness that I would wish any mother on the planet. So Mothers, Fathers, have the best wishes from me. Enjoy your time on Earth, and thank you for the love you give to the planet through your children, and the sacrifice you made. E
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-12   4660 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-12

The Best Tool to Protect Souls, Part 1 of 5, Oct. 27, 2017

00:32:06

The Best Tool to Protect Souls, Part 1 of 5, Oct. 27, 2017

You should only pray for your spiritual progress. And for your ancestors to be elevated, to be born in the high realms. We should practice spiritually, to make up for our mistakes and to earn more merits. To save our soul. It doesn’t matter if we die because we will die one day. It’s important. It’s not about dying; it’s about living. When we are living, we should know how. We should take care of
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-02-01   4626 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-02-01

Buddhist Stories:The Bad Karma of Being Unfair, Part 1 of 2, Aug. 8, 2015

00:36:49

Buddhist Stories:The Bad Karma of Being Unfair, Part 1 of 2, Aug. 8, 2015

The rich person said, “Oh, don’t, don’t be so sad. If you want to liberate yourself from the woman’s birth, from being a woman, and in the next life become a man, then come with me to pay homage to the Buddha.” So, the girl went together with the rich man. And then after prostrating to the Buddha and pay homage to Him, the rich man said, “Praised be the World Honored One, Mandalay, what kind of me
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-11-02   4597 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-11-02

Earth Store Bodhisattva Sutra: Praises of King Yama & His Followers, Part 1 of 2, Aug. 11, 2015

00:40:16

Earth Store Bodhisattva Sutra: Praises of King Yama & His Followers, Part 1 of 2, Aug. 11, 2015

If they committed great offenses and go against my teaching, then it may be different. Maybe the Maya has the excuse to come and seize them anytime, even before their allotted longevity. So, there are such things as early death. There are such things. Not only for outside people, but for initiates as well. Because if you allow the negative power to have an excuse to execute you, then that is your
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-06   4581 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-06

Earth Store Bodhisattva Sutra: Praises of King Yama & His Followers, Part 2 of 2, Aug. 11, 2015

00:45:25

Earth Store Bodhisattva Sutra: Praises of King Yama & His Followers, Part 2 of 2, Aug. 11, 2015

Even kings of ghosts are under karma for what they did before. They even bestow blessing and help if you’re good. Just that the karmic trouble pushes them into more bad than good. So, remember the Five Holy Names or the Buddhas’ names or some Saint’s name. Their merits are immense, Their compassions are limitless, Their power is superb and eternal. So, calling Their names has more power, of course
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-07   4519 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-07

From the Original Universe to Our World: True Love Never Changes, Part 4 of 10, May 29, 2014

00:32:22

From the Original Universe to Our World: True Love Never Changes, Part 4 of 10, May 29, 2014

Yes, I donated a lot (spiritual merit). And if it’s allowed, I would donate more. But even then, I don’t need to. Because all the power I brought down from the higher world will be assimilated, distributed, assimilated slowly. And the world will better (improve). Otherwise, it would have been worse. But we don’t feel attached anyway. Whatever happens, it’s fine. But right now, the screening is tha
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-06   4518 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-06

Buddhist Stories: The Merit of Becoming a Renunciate, Part 8 of 8, Aug. 8, 2015

00:32:46

Buddhist Stories: The Merit of Becoming a Renunciate, Part 8 of 8, Aug. 8, 2015

“He remembered how to practice again, and then he continued to observe the mountain of bones, which was his past life. And then he became enlightened, understood the impermanent nature of life. He could detach himself from that. At that moment of detachment, he became Arhat.“ Take care of your action, speech and thought. (Yes.) Take care of your mind, your talk. (Yes.) Anything fun in this world i
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-06   4516 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-06

The Real Ashram Is Inside Us, Aug 15, 2018

00:22:14

The Real Ashram Is Inside Us, Aug 15, 2018

Of course it’s nice if we have an ashram, but if not, we can still practice spiritually. The ashram is inside us, and Master is also inside us, so don’t worry if we don’t have any properties. Our homes are also our own ashrans. As long as we have a tranquil mind, a peaceful atmosphere, we can freely meditate by our selfves, it’s good enough regardless whether we have an ashram or not. Both new and
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-10-16   4505 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-10-16

Buddhist Stories: The Story of Khuda, Part 2 of 7, Aug. 24, 2015

00:35:06

Buddhist Stories: The Story of Khuda, Part 2 of 7, Aug. 24, 2015

And I was thinking the working teams are very diligent, and mostly miss out on the lectures, and the gathering. So I thought I will give you a special treat just the working people, you saw that, right? Just for you, you can see, only you. Thank you. That’s my way of thanking you, too. Cause you really came to serve everybody, without wanting any reward. You’d better not want anything, you never k
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-23   4389 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-23

The Old Lady Who Sold Poverty, Part 3 of 4, July 9, 1992

00:25:43

The Old Lady Who Sold Poverty, Part 3 of 4, July 9, 1992

If you encourage them to do those small things, to obtain those small blessed rewards, it’s only harming them. No matter how great the merit is, it will be used up someday. Offering the Dharma is the most important, to give people the correct concept, so they can get liberated forever. The material aspects are not that important. “The Old Lady Who Sold Poverty“: One time, the reverend Katyayana we
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-11-21   4387 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-11-21

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 4 of 5, Aug. 11, 2015

00:33:59

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 4 of 5, Aug. 11, 2015

“‘When men or women, laden with offenses, who failed to plant good causes die, even they can receive one-seventh of any merit dedicated to them by relatives who do good deeds on their behalf. The other six-sevenths of the merit will return to the living relatives who did the good deeds. It follows that men or women of the present and future who cultivate while they are strong and healthy will rece
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-04   4386 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-04

New Buddhas are Born, Part 4 of 4, Feb. 24-25, 2005

00:38:10

New Buddhas are Born, Part 4 of 4, Feb. 24-25, 2005

Of course, maybe sometimes you have come to the Forth Level or Fifth Level, but you would not really understand it. And it’s good that you don’t feel it. It’s better for your ego. All of you, are Third Level and above, but maybe you don’t even feel much. But that’s all right. But you know that you have changed. As long as your life becomes purer, you become more and more selfless, more and more to
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-04   4384 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-04

Stay in Constant Contact with the Inner Master Power October 19, 2016

00:42:57

Stay in Constant Contact with the Inner Master Power October 19, 2016

Just meditate more. Communicate with the inner Master power at all times. Don’t pay attention to the outside physical things, because the Master power is always with you. Sometimes the Moon and stars are covered, depending on the season. But the Master power is with you 24/7. We depend on that power because it’s the power of our True Self. It’s not the power we borrow from others. Shakyamuni Buddh
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-09   4371 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-09

From the Original Universe to Our World: True Love Never Changes, Part 5 of 10, May 29, 2014

00:35:06

From the Original Universe to Our World: True Love Never Changes, Part 5 of 10, May 29, 2014

I went to Tư Quơ right now. T-Ư and Q-U-Ơ. That is above this Original Universe, but it doesn’t mean better or stronger. These are youth. Means these universes are still very young. So it’s not equal to the Universe below, all mature. And it takes 824 zillion Earth years to mature one OU. I go take care of them. Do something-without doing-to make them mature, to balance the whole creation and non-
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-07   4354 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-07

Concentrate Only on God and Enlightenment (Part 2 of 2) July 5, 2013

01:02:02

Concentrate Only on God and Enlightenment (Part 2 of 2) July 5, 2013

Concentrate only on God, enlightenment, deeper level of consciousness and happiness. Because the deeper you go, the more you are happy, the more enlightened, and the more intelligent, the more blissful. And then you can deal with all kinds of problems - if any problem. Otherwise, we just concentrate on problems. Then we are right at the problem level, and we could never see it better from above. T
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-08   4346 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-08
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు