తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
81 - 100 ఆఫ్ 980 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

Saving the World Together - Success Stories of Love, Part 1 of 6, Mar. 29, 2012

00:30:38

Saving the World Together - Success Stories of Love, Part 1 of 6, Mar. 29, 2012

So everything, whatever I can, I tell you, but the rest I trusted you. I let you develop, you make a mistake, and then you correct it, and you grow. Very good like that. And you are not obliged to do anything for the world, or for me. I’m very proud if you do it. Because, just like Master like disciple. I like to do things for other people. But it’s not an obligation. I just want you to be the per
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-10-17   5166 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-10-17

Buddhist Stories: “The Story of Cai Su” (Part 2 of 3) August 16, 2015

00:51:20

Buddhist Stories: “The Story of Cai Su” (Part 2 of 3) August 16, 2015

Not every Buddha has affinity with many beings in order to come and deliver them or teach them. Shakyamuni Buddha, has lives after lives, asamkhyeya eons has done a lot benefit to many beings in Heaven as well as on Earth. That’s why when he became Buddha, he had a lot affinity with many people. Therefore, he preached, and they listened. It’s not like if you want to save beings you just become Bud
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-12-20   5164 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-12-20

Buddhist Stories: The Story of Sai Ma, Part 3 of 6, Sep. 07, 2015

00:29:22

Buddhist Stories: The Story of Sai Ma, Part 3 of 6, Sep. 07, 2015

He worked hard. But he has never enough clothes to wear or enough food to eat. “One time, he asked one of the people he knew around him, ‘Do you know what kind of good deeds we could do in this world, so that we can have richness in this lifetime?’” “And then, after asking so many people, some people didn’t know, and this one knew, one person knew.” All right. “So this person, he knew, he told thi
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-02-28   5128 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-02-28

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 5 of 7, Dec. 25, 2018

00:38:47

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 5 of 7, Dec. 25, 2018

The Buddha praised that we have the same inherent enlightenment, brightness, Buddha Nature like Himself and all the Buddhas in ten directions. How great are we, can you grasp that? We are the same as the Buddhas. We have the same property, like the Buddha! How great! Can you imagine how great you are? Everybody would go worship the Buddha, but we have the same thing. The Buddha mentioned it here,
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-19   5123 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-19

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 5 of 5 Feb. 24, 2005

00:32:49

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 5 of 5 Feb. 24, 2005

After initiation, a physical miracle or emotional is nothing. Spiritual miracle is the best. Don’t take it for granted. And give thanks all the time, thank God, thank the Almighty, and thank all the coordinating Gods which give you a comfortable life or a good experience in life. Can’t have everything. Remember before, every center I make perfect, everything good, but then it won’t last. Whatever
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-14   5113 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-14

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 9 వ భాగం

00:29:44

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 9 వ భాగం

ఏదీ దాచబడలేదు. మీరు మాట్లాడిన ఏదైనా గాలిలో ఉంది, నీటిలో ఉంది, చెట్లలో మిగిలిపోయింది, గడ్డి మీద ఉంది, భూమిలో, ప్రతిచోటా. (వావ్!) బహుశా ఒక రోజు, శాస్త్రవేత్తలు దాన్ని పట్టుకోగలుగుతారు. (వావ్!) ఆపై మనం యేసును వినవచ్చు వ్యక్తిగతంగా మాకు బోధించటం. (అమేజింగ్.) లేదా మనం బుద్ధుడి మాట వినవచ్చు అతని భాషలో మాకు అర్థం కాలేదు. ( అందరికీ సంబంధించి సుప్రీం మాస్టర్ టీవీ పని మాస్టర్ చేస్త
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-07   5107 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-07

Buddhist Stories: The Story of Khuda, Part 1 of 7, Aug. 24, 2015

00:31:29

Buddhist Stories: The Story of Khuda, Part 1 of 7, Aug. 24, 2015

And this person, Devadatta, was extremely arrogant also. He wanted everybody to respect him as much as the Buddha. He wanted to be equal with the Buddha, even though he didn't have spiritual merit as the Buddha. If a person is jealous and arrogant like this how can he be Buddha anyway, right? Already. Not to talk about inside, the outside is bad already. And he wanted to kill another person, a Bud
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-22   5098 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-22

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity - Refrain from Stealing and Lying, Part 1 of 7, Dec. 23, 2018

00:40:40

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity - Refrain from Stealing and Lying, Part 1 of 7, Dec. 23, 2018

In the old times, they don’t have these kinds of industrialized animal farms. They don’t confine them into little cages until they could move no more and all that. And still the Buddha said, “No.” Not to talk about nowadays, they just abuse them and force them until they could not walk, they could not stand anymore. This is really cruelty at the utmost. So, no butter even. Then this person who avo
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-04-29   5090 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-04-29

Equanimity Of The Buddha: The Story of Ni Đề, Part 1 of 4 Aug. 11, 2015

00:36:43

Equanimity Of The Buddha: The Story of Ni Đề, Part 1 of 4 Aug. 11, 2015

Whenever you quarrel or you do things negative to each other or have such negative feelings or energy, then you make a hole in your protective net of your center and your community. And then the negative can seep in and make more trouble. I don’t take any money from any of you. You never heard me come knocking at your door or saying, “Please, I need this, I need that.” All I do is just provide all
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-14   5080 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-14

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 5 వ భాగం

00:30:30

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 5 వ భాగం

ఇటీవల పురాతన అంచనాల భాగం 93 లో, వారు ఈ వార్తాపత్రికను చూపించారు మాస్టర్ గురించి వ్యాసంను. మరియు ఇది 2004 నుండి మరియు ఇది మాస్టర్ గురించి మాట్లాడుతోంది: “మంచి రక్షకుడు కెనడాలో అంగడికిపోయి బేరమాడడము కొనసాగిస్తున్నాడు." (మాస్టర్, మనం అడగవచ్చు కొన్ని ప్రశ్నలు? ) అవును. తప్పకుండా, తప్పకుండా. ( కాబట్టి ఇటీవల పురాతన అంచనాల పార్ట్ 93, వారు ఈ వార్తాపత్రికను చూపించారు మాస్టర్ గురిం
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-03   5073 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-03

Meditate as Much as We Can in this Grace Period, Part 3 of 3, #1006, Apr. 6, 2012

00:32:19

Meditate as Much as We Can in this Grace Period, Part 3 of 3, #1006, Apr. 6, 2012

Because this world is the world of give and take, most people who had problems with each other in the former lives, come back to iron it out. She just asked about the question how to control this mind, to make meditation progress quicker and all that. I said if you know when you’re wrong, then you just change it quick. The past karma, Master changes it. The fixed karma in this lifetime, we can min
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-09-14   5059 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-09-14

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 4 of 9, Dec. 26, 2018

00:35:23

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 4 of 9, Dec. 26, 2018

Only the sage knows that. Even the sage incarnated into a human body still has this Bodhi seed inside; enlightening seed inside never dies. That’s why I told you, if you stay in this stage and if you die, you still can come back and continue. But if you’re too proud and believe you are a sage already, you’re cut off. Then you’re done. All the ghosts and demons will pounce upon you, take off all yo
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-08   5017 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-08

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 8 వ భాగం

00:31:03

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 8 వ భాగం

ఆపై మీరు ఏదైనా చేస్తే తప్పు, మీరు తప్పును ఆకర్షిస్తారు, తప్పుడు వ్యక్తులను ఆకర్షించండి, తప్పు రకమైన పరిస్థితి, తప్పు రకమైన దెయ్యం. (అవును, మాస్టర్.) అందుకే యోగ్యత చాలా ముఖ్యం. నైతికత మీ కవచం ఈ ప్రపంచంలో. (అవును, మాస్టర్.) అయితే, దేవుడు మీకు సహాయం చేస్తాడు, కానీ మీరు మీరే సహాయం చేసుకోవాలి కూడా. ( ప్రజలు పశ్చాత్తాపపడితే, వారు నేరుగా స్వర్గానికి వెళతారు, ఊరికే అలా? ) ఈ జీవిత
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-06   4982 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-06

Be Happy with Whatever God Wills Feb. 24, 2019

00:29:26

Be Happy with Whatever God Wills Feb. 24, 2019

You came just for Gift. I don’t always have Gift for you. Why you ask so many things from me? Just initiation is good enough already. I appreciate your willingness to work for Supreme Master Television and for the world. That is very good. Your intention is good enough already. God knows you want to work, but if God doesn’t want you to work, then OK. I feel good if I see you. If I don’t see you, I
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-22   4904 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-22

Remember the Master with Absolute Faith and Devotion, Part 2 of 2, Feb. 05, 2019

00:31:26

Remember the Master with Absolute Faith and Devotion, Part 2 of 2, Feb. 05, 2019

One Master said to the Muslim, “If your Master is God, your Master is number one. If you know your Master is really a real Master, then even if He tells you to dip your prayer mat in the wine, you’ll do it.” For the Muslim, the prayer mat is very holy, sacred, personal. And wine is a no-no. This is the advice for absolute faith and devotion. Only if we have that absolute faith and devotion, then w
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-24   4866 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-24

From the Original Universe to Our World: True Love Never Changes, Part 9 of 10, May 29, 2014

00:37:18

From the Original Universe to Our World: True Love Never Changes, Part 9 of 10, May 29, 2014

At the center of the OU that radiates love in all directions, to keep all the Beings there blissful, happy, and contented. Does the Shadow Universe have anything like the OU’ s vortex? Yes, It has, it’s just less power, Just a copy one but still powerful. It’s also powerful enough to uplift all beings and enlighten them. The souls in the Original Universe are pure. Original. Original, uncontamina
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-11   4860 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-11

The Supreme Grace of God Revealed, Part 1 of 5, Feb. 25, 2005

00:32:54

The Supreme Grace of God Revealed, Part 1 of 5, Feb. 25, 2005

It’s just the time, also this period of time, that the planet must join the other planets, higher planets in the galaxy. So, grace and blessing are helping a lot. So the thing I give you is extremely powerful. Nobody has been able to use it, nobody has ever been able to know it! It’s in my treasure, and locked. Nobody’s ever been able to open or to even know it’s there. So when you recite the phra
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-17   4802 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-17

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity - Refrain from Stealing and Lying, Part 7 of 7, Dec. 23, 2018

00:40:39

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity - Refrain from Stealing and Lying, Part 7 of 7, Dec. 23, 2018

The Buddha warns you, warns us that, if you don’t keep the precepts, even just one of them like the lying precept, saying the truth; if don’t keep it, if you don’t avoid lying, then you’re attempting the impossible. Like making a piece of poo become a sandalwood statue like that. If you don't keep the precepts, it is truly that extremely unfavorable for our practice. "If the bhiksus’ minds are as
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-05   4794 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-05

మేల్కొండి మరియు వేగన్ అవ్వండి శుభ్రపరచడం యొక్క ఈ సమయంలో, 6 యొక్క 2 వ భాగం

00:31:41

మేల్కొండి మరియు వేగన్ అవ్వండి శుభ్రపరచడం యొక్క ఈ సమయంలో, 6 యొక్క 2 వ భాగం

ఉత్సాహపూరితమైన రాక్షసులు, వారు పోయారు. (ఓహ్ వావ్! అవును! వావ్!) బహుశా కొన్ని సందర్భాలు, కానీ నిర్వహించలేనిది కాదు. (వావ్! అవును, మాస్టర్. ధన్యవాదాలు.) నాకు ఇప్పటికే తెలుసు, అది అంతే గాడ్సేస్ నాకు చెప్పారు. (వావ్!) ఎందుకో నాకు తెలియదు వారు చర్యలు తీసుకోరు తమను తాము రక్షించుకోవడానికి. ఇది చూడటానికి బాధాకరం ప్రజలు న్యాయంగా ఉన్నారు వారి ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి, వారి జీవితాలు ఏ
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-21   4736 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-21

Always Be Mindful of Your Connection with the Divine, Part 4 of 6, Aug. 12-13, 2013

00:32:35

Always Be Mindful of Your Connection with the Divine, Part 4 of 6, Aug. 12-13, 2013

Everything you do always be mindful of your connection with the Divine. When you drink, you also thank the god of water. And thank the purifying angels to make your water clean and make it beneficial to you. When you eat some food, you thank all the fairies and gods and godesses who tend the gardens, who tend the earth. Thank the Mother Earth. Thank the sun, the moon. Thank all. Everything you do,
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-06-12   4713 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-06-12
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు