తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
61 - 80 ఆఫ్ 991 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 8 of 9, Dec. 26, 2018

00:37:40

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 8 of 9, Dec. 26, 2018

I’m telling you the truth. Whatever happens, will happen. No hurry when you cannot walk. Then the demon will come and grasp you because of your hurriedness to want to be somebody in the universe. Just be cool; one step at a time. So, this is the problem when somebody is thinking that, due to this demonic influence, the one, the demon who’s so easily satisfied. It’s just a little accomplishment and
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-12   5976 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-12

The Power of Vegetarianism is All Over the Planet (Part 1 of 5) Jul., 10-11, 2013

00:55:34

The Power of Vegetarianism is All Over the Planet (Part 1 of 5) Jul., 10-11, 2013

The consciousness has gone up. People just don’t tune in, but they already have it. They just don’t think to change, but if they change, it would be very easy for them now, very easy for anyone who wants to become vegetarian now, there will be no obstruction. Very simple, very easy, because the power of vegetarianism supporting this consciousness of the world is already plenty at work, already all
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-02-19   5975 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-02-19

Supreme Master Ching Hai ’s Devoted Love Transforms the Lives of Animals in Need, Part 2 of 2, May 22, 2018

00:34:42

Supreme Master Ching Hai ’s Devoted Love Transforms the Lives of Animals in Need, Part 2 of 2, May 22, 2018

His name was Hero. I’ll always remember and I cried so much, so much, and I said, “In the name of humanity, I really apologize to you. I really am ashamed and I apologize to you. You’ll go to Heaven for sure. I’ll make sure of that.” I did not cry for him. I cried for myself and for the lot of all the dogs. For all the wild dogs that have been mistreated or have met with suffering like that, for e
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-09   5973 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-09

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 7 వ భాగం

00:31:15

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 7 వ భాగం

ప్రతి స్థాయి మధ్య, బఫర్ జోన్ ఉంది, విస్తారమైన మరియు భారీ మరియు సాధించలేని. మీరు ఎవరూ లేకుండా ఉంటే, మీరు కోల్పోతారు. మీరు ఎప్పటికీ చేయలేరు మీ మార్గంను కనుగొన లేరు.(వావ్.) కాబట్టి, మీరు వెళ్లాలనుకుంటే ఉదాహరణకు, ఐదవ స్థాయికి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లడానికి మీకు మాస్టర్ కావాలి నాల్గవ స్థాయి ద్వారా. అందుకే నేను దీన్ని చేయగలిగితే… నువ్వు చూడు, ఇప్పుడు నేను నా స్వంత ఇంటిని శుభ్రపరుస్త
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-05   5923 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-05

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 3 of 8, Dec. 24, 2018

00:36:38

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 3 of 8, Dec. 24, 2018

Sometimes, the comfortable place doesn’t mean a good place. You might not have peace at the end; not peace within yourself only, but peace with other coordinating people. “Whatever is good for the world, and good for other people, then I would do it, no matter what.” And now, Buddha’s talking about Ananda’s private life, “Your past lives with Matangi’s daughter created accumulated kalpas of ca
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-26   5900 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-26

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 6 of 8, Dec. 24, 2018

00:32:46

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 6 of 8, Dec. 24, 2018

All this is because you don’t find a living Master. You study with His disciples or some lay later-generation disciples, if they still have the instructions in their heart to tell you. Then, because the living Master, meaning the Buddha’s not there anymore, you have to do thus such and such and such and such. Then you can also become enlightened and the Buddha will appear to you and bless you to b
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-29   5840 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-29

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 2 of 5, Aug. 11, 2015

00:32:30

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 2 of 5, Aug. 11, 2015

They can leave the evil destiny forever if relatives pray for them and give offerings to the Buddha’s image and all that and continue to do good deeds on their behalf. He will be born as humans or gods, and receive supremely wonderful bliss. The surviving relatives will also receive limitless benefits. All these killing, harming of sacrifice are the least helpful for the deceased. Such acts only b
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-02   5824 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-02

Keep Replenishing Our Protection Power and Be Unconditional, Part 2 of 2, July 5, 2018

00:33:19

Keep Replenishing Our Protection Power and Be Unconditional, Part 2 of 2, July 5, 2018

You work here; you have a lot of merits. Understand? The best merit you can have for yourself, and for your ancestors, and your parents. So, you are the most filial sons or daughters of your family. Even though you don’t earn money or give them material comfort, you do the best. Like the Buddha, like His monks. Understand? Even one of His monks rescued his mother from hell. You remember that story
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-19   5809 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-19

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 4 of 8 Dec. 24, 2018

00:36:06

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 4 of 8 Dec. 24, 2018

The teachings and the lineage of the spiritual power of any Master, it’s like a river. Sometimes, it’s hidden under the earth somewhere, and you think this is the end of the river. No, no, it will seep out somewhere and then appear again; so it is like that. Any of the religious people should look where the river reappears, and do not be attached to a location of the original river, because in all
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-27   5788 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-27

The True Spiritual Light (Part 1 of 2) Oct. 8, 2017

00:33:42

The True Spiritual Light (Part 1 of 2) Oct. 8, 2017

The inner light is the true light, and the outer area’s light it the normal worldly light, on this side. The inner light protects that path, that tunnel. If not for that protection, the tunnel will be destroyed, then this world can’t connect to the higher world. The light on this side, the normal light, it the light of this world. When we are still new, and from a distance we see that light inside
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-03-18   5773 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-03-18

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 1 of 5 Aug. 11, 2015

00:34:47

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 1 of 5 Aug. 11, 2015

This is for the people who are ignorant, who have no refuge in anyone, who have nowhere to go, no one to believe in, no one to rely on. So, you are the ones who probably have to help these kinds of people so that they don't fall to hell. Because if nobody prays for them at the time of death, nobody tries to do good things and forward this merit to that soul, then he goes to hell, or goes to a bad
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-01   5763 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-01

The Power of Vegetarianism is All Over the Planet (Part 3 of 5) Jul., 10-11, 2013

00:51:38

The Power of Vegetarianism is All Over the Planet (Part 3 of 5) Jul., 10-11, 2013

The consciousness has gone up. People just don’t tune in, but they already have it. They just don’t think to change, but if they change, it would be very easy for them now, very easy for anyone who wants to become vegetarian now, there will be no obstruction. Very simple, very easy, because the power of vegetarianism supporting this consciousness of the world is already plenty at work, already all
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-02-21   5747 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-02-21

Take Eco-Action to Protect Our Planet (Part 1 of 2) August 1, 2015

01:04:05

Take Eco-Action to Protect Our Planet (Part 1 of 2) August 1, 2015

We live in a community; the world is a community. We save whatever possible, so that everyone else also may have a little chance to use something. Not because we could afford it, then we just go berserk and using anything and throwing anything and wasting everything. It’s not like that.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-03   5732 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-03

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 9 of 9, Dec. 26, 2018

00:34:37

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 9 of 9, Dec. 26, 2018

Because our thoughts from life are endless. And so, we create endless forms and sceneries and stuff like that. Therefore, some of you, sometimes you sit in samadhi, you ask me, "Master, I saw some mountains and river and beautiful scenery." Not heaven-like, but normal. It's because your thought or your creative mind has been creating them. And the Master Power already cut a lot. Otherwise, I think
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-13   5597 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-13

జంతువుల యొక్క బేషరతు ప్రేమ సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై కోసం, 2 యొక్క 2 వ భాగం

00:56:25

జంతువుల యొక్క బేషరతు ప్రేమ సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై కోసం, 2 యొక్క 2 వ భాగం

నేను నిజంగా భయపడుతున్నాను మన ప్రపంచం కోసం. నేను ఆశిస్తున్నాను ఏదో జరగవచ్చు. నేను దాని కోసం ప్రార్థిస్తున్నాను మరియు తిరోగమనంలో, ధ్యానం చేయు చున్నాను. (అవును, మాస్టర్.) ప్రపంచ శాంతి సులభంగా ఉండెను. (వావ్. అవును.) ఇది మొదట వచ్చింది. కానీ విషయం ఏమనగా మనకు ప్రపంచ వేగన్ గా లేకపోతే, అప్పుడు ఈ ప్రపంచ శాంతి కొనసాగడం కష్టం. (అవును, మాస్టర్.) ఎందుకంటే చంపే కర్మ చంపే కర్మలను పు ట్టిస్తుంది. (అవును.) దేవుండ్ల
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-13   5518 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-13

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 2వ భాగం

00:32:31

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 2వ భాగం

( ఆమె దానిని నమ్మింది నేను ఆమెకు సహాయం చేయగలను. “నేను మీ మాట వినలేదు నేను జీవించి ఉన్నప్పుడు. " ) మీకు ఇది మంచిది ఆమెతో కొంత అనుబంధం. ( అవును, ఆమె చింతిస్తున్నాము. మరియు ఆమె, “నేను తప్పక నిన్ను మరియు మీ యజమానిని నమ్మండి, సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై. ” మరియు ఆ రోజు, నరకం ఖాళీ చేయబడింది మాస్టర్ దయ వల్ల. ) అప్పుడు ఆమె పునర్జన్మ పొందింది. ( మరో ప్రశ్న ఉంది చైనా నుండి. నాకు పని చ
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-09   5500 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-09

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 5 of 5, Aug. 11, 2015

00:38:38

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 5 of 5, Aug. 11, 2015

They believe that being a monk is the way to liberation. Because they think that the nature of life is ephemeral anyway. So, give them place and respect, give way when they walk. Do anything in your respectful way. And they meditate a lot more. They truly keep the precepts. They truly understand why they became monks and nuns, why they practice. I just respect them because of the ideal they hold,
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-05   5480 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-05

Buddhist Stories: The Story of Khuda, Part 3 of 7, Aug. 24, 2015

00:32:04

Buddhist Stories: The Story of Khuda, Part 3 of 7, Aug. 24, 2015

“You cannot even imagine how many lifetimes I’ve had, and how many lives I’ve died, how many lives I was born. But I have not done anything good with the bodies that I had, through my life and through my death. So if this time, today, I could use my skin to help you and many other people, then that’s the best thing. That makes me very happy. I, myself, sincerely sacrifice this skin and the fur to
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-24   5423 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-24

A Glimpse into Tim Qo Tu’s New Spiritual Domain, Part 2 of 4 Jan. 24, 2019

00:33:05

A Glimpse into Tim Qo Tu’s New Spiritual Domain, Part 2 of 4 Jan. 24, 2019

Because according to research we know on our Supreme Master TV, the motivated migrants are contributing a lot for any country, because they are motivated to work. They’re really desperate to work, so they really work hard, conscientiously, and they really want to do something to earn a living. So, this will be a very good workforce for any country. Any smart country would take in migrants, and giv
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-05   5404 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-05

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 9 వ భాగం

00:29:45

టిమ్ కో టు యొక్క ప్రేమ గెలుస్తుంది, 9 యొక్క 9 వ భాగం

ఏదీ దాచబడలేదు. మీరు మాట్లాడిన ఏదైనా గాలిలో ఉంది, నీటిలో ఉంది, చెట్లలో మిగిలిపోయింది, గడ్డి మీద ఉంది, భూమిలో, ప్రతిచోటా. (వావ్!) బహుశా ఒక రోజు, శాస్త్రవేత్తలు దాన్ని పట్టుకోగలుగుతారు. (వావ్!) ఆపై మనం యేసును వినవచ్చు వ్యక్తిగతంగా మాకు బోధించటం. (అమేజింగ్.) లేదా మనం బుద్ధుడి మాట వినవచ్చు అతని భాషలో మాకు అర్థం కాలేదు. ( అందరికీ సంబంధించి సుప్రీం మాస్టర్ టీవీ పని మాస్టర్ చేస్త
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-07   5336 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-07
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు