తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి కు
41 - 60 ఆఫ్ 982 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

Entering the New Universal Platform, Part 4 of 4, Feb. 23-24, 2005

00:32:46

Entering the New Universal Platform, Part 4 of 4, Feb. 23-24, 2005

Just be honest, sincere, genuine. Be natural. Selfishness always makes you lose points. Everything that concentrates to try to get things for yourself alone, you lose everything! Whereas if you try to serve other people with love and with unconditional devotion, you gain. Because whenever you offer yourself to other people, even one person, you expand. Your energy, your aura, expands at least into
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-23   6722 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-23

Eating Fresh Food During the Best Times Is Important for Spiritual Practitioners, Part 1 of 2, Nov. 26, 2018

00:44:39

Eating Fresh Food During the Best Times Is Important for Spiritual Practitioners, Part 1 of 2, Nov. 26, 2018

If possible, you don't eat leftover food, OK? Because the demons, they favor leftover food, so they will, kind of, takeaway the purity of the food. So, if you eat it again, you are mixing with the demon's energy. Not too good. Try to cook just enough and then you just eat that. Next time, you cook again. Up to six o'clock, we can eat because the Sun is still there. But it's different in different
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-01-19   6676 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-01-19

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 1 of 9, Dec. 26, 2018

00:40:34

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 1 of 9, Dec. 26, 2018

So, when you practice the Tao, or the Truth, or the Dharma, the Way, you will encounter ten kinds of samadhic experiences from inside. And then you may mistake these for some ultimate enlightenment. And thus, some of the demons who are correspondent to your state of mind or samadhic experience at that time, they may enter you. They may be around you. And then they will mislead you, make you think
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-05   6614 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-05

Our Real Job Is Meditation (P2 of 2) August 8, 2013

00:42:04

Our Real Job Is Meditation (P2 of 2) August 8, 2013

If you have a job or to do anything for the world, you must meditate more, at least four hours, five hours, six hours. So if you cannot do that, then you’ll be in trouble. So meditation is more important than anything else for you and for the world. So if you can do your job and meditate at the same time, it’s good. And vegetarian shop or anything are just only jobs also, but this is a job that be
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-06   6528 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-06

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 5 of 8, Dec. 24, 2018

00:35:48

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 5 of 8, Dec. 24, 2018

After initiation, make sure you remember, so that every day you continue to practice, so that your mind will be ingrained into this spiritual power already. “In the countries within them, they should seek for the unsurpassed Thus Come Ones throughout the ten directions, to emit a light of great compassion and anoint the crowns of their heads.” Don’t let the mind trouble you and rob you of your enl
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-28   6462 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-28

The Joy of Homecoming: Supreme Master’s Rediscovery of the Original Universe, Part 11 of 11, Jan. 26, 2014

00:35:46

The Joy of Homecoming: Supreme Master’s Rediscovery of the Original Universe, Part 11 of 11, Jan. 26, 2014

You brought nothing to this planet. Your meditation is not enough to even cover what you use here, so be more diligent. All the Councils don’t want me to come back to the Shadow Universe anymore, because They see that I was suffering too much. But I said I want to continue to stay for a while longer. Because the pain, the sorrow that all beings here suffer are real. The Original Universe has simil
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-22   6424 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-22

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 1 of 7, Dec. 25, 2018

00:28:57

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 1 of 7, Dec. 25, 2018

If we have some reverent beings, we have to treat them nicely. You must know. I always tell you, a long time already, so you do always the same. The monks and nuns sit somewhere separate, as separate as possible. We have to protect them, protect their purity, for you. It’s not like I love them more than I love you. It’s just they need to be a little distant. You go home, you just sit with anybody,
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-15   6390 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-15

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 6 of 9, Dec. 26, 2018

00:36:09

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 6 of 9, Dec. 26, 2018

If you ever want to be a Buddha, it’s just because of your compassion. You wish that you could have some power, so you can help somehow. That is the only reason that you want to be a Buddha. Pray always for protection and help, so that your ego will not harm you in any way. So that your compassion will grow and grow and grow. So that wherever you go, your spiritual blessing and power will influenc
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-10   6348 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-10

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 4 of 5, Feb. 24, 2005

00:33:52

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 4 of 5, Feb. 24, 2005

So, try to think which habit you really need. Consider do you really need this or you really need that or not? And if you don’t need it, then try to be master of it. Don’t let the habit master you. And then, your life becomes better. That’s all; very easy; just change the habit that bothers you. Whatever in your life is no good, you change that if you can. And if you cannot, then bear it. All righ
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-13   6347 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-13

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 3 of 9, Dec. 26, 2018

00:36:17

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 3 of 9, Dec. 26, 2018

When the person’s mind becomes clear, unveiled, bright and penetrating, an internal Light will shine forth and turn everything in the ten directions into the color of Jamburiver gold. All the various species of beings will be transformed into Tathagatas. He will see Vairochana Buddha seated upon a platform of celestial Light, surrounded by a thousand Buddhas. Further, the person uses his mind to i
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-07   6274 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-07

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 1 వ భాగం

00:31:44

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 1 వ భాగం

అంతా సమయం, సమయం; పని చేయడానికి సమయం, లేవడానికి సమయం, పాఠశాలకు వెళ్ళే సమయం, తినడానికి సమయం, ఔషధం తీసుకునే సమయం, తల్లిదండ్రులను స్వీకరించే సమయం లేదా కుటుంబం, సమయం… ఓహ్, అన్ని సమయం. అన్ని వేళలా; సమయం, సమయం, సమయం. ఇది ఒక ఉపాయం ఈ మాయ ప్రపంచం, మాకు ఎల్లప్పుడూ అంచున ఉండేలా చేయడానికి. హలో, అబ్బాయిలు. ఎంత అందమైన రోజు! ఇది అందంగా ఉంది. హాలో. మంచి రోజు, హహ్? (అవును.) ( మీరు చాలా అం
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-08   6261 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-08

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 3 of 7, Dec. 25, 2018

00:35:11

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 3 of 7, Dec. 25, 2018

Why did He liken this demon to a thief? Because they can steal. They steal your spiritual energy. If you let them near and they use it to empower themselves. The more they steal from you, the more powerful they become, and the weaker you are, and then they will control you. Always remember the Five (Holy) Names, they protect you. Never think that you are anybody. Always pray for help. There are Go
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-17   6203 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-17

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 4 of 7, Dec. 25, 2018

00:37:38

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 4 of 7, Dec. 25, 2018

You have all that, what the Buddha has inside, just sleeping inside, covered. The (inner Heavenly) Light and Sound are not all. It’s not the ultimate. It’s just the reassurance. The precepts, the moral elevation, the virtues, the loving kindness that you develop, those are even more important. The happiness inside you, that’s even more important. All of that together, it’s not just that, but of co
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-18   6190 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-18

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 7 of 8, Dec. 24, 2018

00:35:38

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 7 of 8, Dec. 24, 2018

The pyramid is, people built it for meditation. Nobody even knew up until now, what it was for; for meditation purposes. Number one, it’s very good concentration inside. Energy. Also, the cosmic energy can help you. It’s one pointed like that. And then number two is that in the desert, it’s so hot. The pyramid is very thick, the wall diameter, very thick, and it’s so cool inside. After the Master
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-30   6131 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-30

Quan Yin Method Is the Whole Entity, Part 2 of 2, May 12, 1992

00:44:17

Quan Yin Method Is the Whole Entity, Part 2 of 2, May 12, 1992

In the old time, Chinese people say, “Siu- Shen, Chi- Jia, Zhi- Guo, Ping-Tian Xia.” “First, we have to practice self- discipline. And then, we can take care of the family. Then, we can rule the nation. Then, we can pacify the whole world.” That is very, very wise. If we want to turn the table and make our world become a paradise. Everyone must apply this principle. Must use our wisdom in all thin
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-02   6078 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-02

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 6 of 7, Dec. 25, 2018

00:34:09

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 6 of 7, Dec. 25, 2018

Even the Maya and demons are strong, but you are stronger, remember. You are the Buddha. Remember that. You have Buddha inside. Call unto that Buddha, Master Power, to protect you all the time. If you think if the Buddha, you’re connected with the Buddha. Even if you’re not strong enough to protect yourself, the Buddhas protect you, the Saints, all the Saints in all directions. Just like a prince,
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-20   5992 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-20

Greeting A New Vegan Era Full of Hope, Part 2 of 2, Nov. 19, 2017

00:37:04

Greeting A New Vegan Era Full of Hope, Part 2 of 2, Nov. 19, 2017

We humans had been controlled too tightly before. If those beings controlled didn’t want to do bad things, the negative force would come to persuade them and turn then into bad people. So the negative power, the bad karma, is still here on Earth. They can’t be ridded so fast. Thank you, all of you. Thank you, all of you for being good practitioners. That helps a lot. That helps the world a lot. An
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-07-14   5977 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-07-14

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 2 of 9, Dec. 26, 2018

00:36:27

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 2 of 9, Dec. 26, 2018

But if your ego misleads you, makes you think that you are a sage, a saint, a higher-level saint, then the demons can come and make use of that and harm you. And spiritual loss is worse than losing a thousand lives, bodily. Very difficult to find that again. Very difficult to find a Master already. If you lose your spiritual power, it's even worse; then you cannot find another Master, because you
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-06   5971 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-06

The Power of Vegetarianism is All Over the Planet (Part 1 of 5) Jul., 10-11, 2013

00:55:34

The Power of Vegetarianism is All Over the Planet (Part 1 of 5) Jul., 10-11, 2013

The consciousness has gone up. People just don’t tune in, but they already have it. They just don’t think to change, but if they change, it would be very easy for them now, very easy for anyone who wants to become vegetarian now, there will be no obstruction. Very simple, very easy, because the power of vegetarianism supporting this consciousness of the world is already plenty at work, already all
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-02-19   5966 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-02-19

Supreme Master Ching Hai ’s Devoted Love Transforms the Lives of Animals in Need, Part 2 of 2, May 22, 2018

00:34:42

Supreme Master Ching Hai ’s Devoted Love Transforms the Lives of Animals in Need, Part 2 of 2, May 22, 2018

His name was Hero. I’ll always remember and I cried so much, so much, and I said, “In the name of humanity, I really apologize to you. I really am ashamed and I apologize to you. You’ll go to Heaven for sure. I’ll make sure of that.” I did not cry for him. I cried for myself and for the lot of all the dogs. For all the wild dogs that have been mistreated or have met with suffering like that, for e
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-09   5964 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-09
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు