తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
101 - 120 ఆఫ్ 365 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

Buddhist Stories: The Story of Khuda, Part 1 of 7, Aug. 24, 2015

00:31:29

Buddhist Stories: The Story of Khuda, Part 1 of 7, Aug. 24, 2015

And this person, Devadatta, was extremely arrogant also. He wanted everybody to respect him as much as the Buddha. He wanted to be equal with the Buddha, even though he didn't have spiritual merit as the Buddha. If a person is jealous and arrogant like this how can he be Buddha anyway, right? Already. Not to talk about inside, the outside is bad already. And he wanted to kill another person, a Bud
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-22   5190 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-22

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ మూడు, 6వయొక్క3వభాగము April 6, 2019

00:39:06

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ మూడు, 6వయొక్క3వభాగము April 6, 2019

The Universal Worthy Bodhisattva arose from His seat and told that He practiced this conduct. So, He said, “‘The Buddha asks about perfect penetration. The basic cause I speak of in my case is listening with the mind to discover and distinguish at ease.This is the foremost method.’” Universal Worthy conduct is one of the methods from 84,000 methods. Some people practiced that, just to be really g
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-16   1577 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-16

The Surangama Sutra: Twenty-Five Means to Enlightenment, Session Two, Part 2 of 6 April 5, 2019

00:39:41

The Surangama Sutra: Twenty-Five Means to Enlightenment, Session Two, Part 2 of 6 April 5, 2019

“We first heard the Dharma and left the home-life under King of Awesome Sound Buddha. Once, when it was time for the sangha to bathe, I followed the custom and entered the bathhouse. Suddenly I awakened to the fact that water does not wash away the dust, nor does it cleanse the body. At that point, between the two, I became peaceful, and I attained the state of there being nothing at all.” “ ‘To t
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-04   1435 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-04

Buddhist Stories: The Merit of Charity and Keeping The Five Precepts & Brahma Asks for Dharma, Part 1 of 10, Aug. 03, 2015

00:32:56

Buddhist Stories: The Merit of Charity and Keeping The Five Precepts & Brahma Asks for Dharma, Part 1 of 10, Aug. 03, 2015

I promised you to talk about the fish. There was a rich person. He was very, very rich but he had no son. So, both of them, husband and wife went all over every possible worshiping area to plea for a son. Because of their sincerity, she gave birth to a son, finally. And then one time both of them went out to near the river, playing and having picnic and then because they were happy, so they were t
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-14   2593 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-14

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Thinking Skandhas, Part 6 of 8, Dec. 28, 2018

00:35:53

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Thinking Skandhas, Part 6 of 8, Dec. 28, 2018

So, precepts are the basement, are the foundation of our spiritual progress. Don’t forget. If somebody preaches to you against all the precepts, against all the moral standards, and says “everything is illusion anyway, you do what you want, there’s no sin,” then you must know it’s wrong, and that person is possessed. Stay away quick. Don’t try to convert him; you can’t. You might not be strong eno
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-29   2418 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-29

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ మూడు, 6వయొక్క4వభాగము April 6, 2019

00:34:32

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ మూడు, 6వయొక్క4వభాగము April 6, 2019

So, the Buddha taught him, Sundarananda, to contemplate on the tip of his nose. “‘From the first, I contemplated intently. After three weeks, I saw that the breath in my nostrils looked like smoke when I inhaled and exhaled. My body and mind became bright inside, and I perfectly understood the external world, to the point that everything became empty and pure, like crystal. The smoky appearance gr
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-17   1459 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-17

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 5 of 5, Aug. 11, 2015

00:38:38

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 5 of 5, Aug. 11, 2015

They believe that being a monk is the way to liberation. Because they think that the nature of life is ephemeral anyway. So, give them place and respect, give way when they walk. Do anything in your respectful way. And they meditate a lot more. They truly keep the precepts. They truly understand why they became monks and nuns, why they practice. I just respect them because of the ideal they hold,
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-05   5628 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-05

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Thinking Skandhas, Part 3 of 8, Dec. 28, 2018

00:37:28

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Thinking Skandhas, Part 3 of 8, Dec. 28, 2018

“You should be aware of this,” in advance and not get caught up in the cycle of transmigration. It's better than pushing it. Because if you are so greedy in such a way, or so fanatically seek for union with God when you are not ready, then “demon from the heavens seizes the opportunity it has been waiting for. Its spirit possesses another person and uses him as a mouthpiece” to come to you explain
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-26   2397 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-26

Equanimity Of The Buddha: The Story of Ni Đề, Part 2 of 4, Aug. 11, 2015

00:37:43

Equanimity Of The Buddha: The Story of Ni Đề, Part 2 of 4, Aug. 11, 2015

I don’t want people to have also the wrong concept, thinking that all my disciples are angles. Most of them are. Some still need to trim and ... Trim and help. Just like Devadatta. Yeah. Life after life he’d been a bad guy. Maybe it’s his job. But the Buddha also talked about that. He didn’t hide that and He also told Ananda, “No, everybody’s good, everybody good.” Devadatta is His cousin. Also st
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-15   4780 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-15

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity - Refrain from Stealing and Lying, Part 1 of 7, Dec. 23, 2018

00:40:40

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity - Refrain from Stealing and Lying, Part 1 of 7, Dec. 23, 2018

In the old times, they don’t have these kinds of industrialized animal farms. They don’t confine them into little cages until they could move no more and all that. And still the Buddha said, “No.” Not to talk about nowadays, they just abuse them and force them until they could not walk, they could not stand anymore. This is really cruelty at the utmost. So, no butter even. Then this person who avo
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-04-29   5249 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-04-29

ఫార్మోసా ఒక ఆశీర్వా దింపబడిన భూమి అనేక హెవెన్ గేట్స్‌తో, 2 యొక్క 1 వ భాగం Jan. 12, 2018

00:30:22

ఫార్మోసా ఒక ఆశీర్వా దింపబడిన భూమి అనేక హెవెన్ గేట్స్‌తో, 2 యొక్క 1 వ భాగం Jan. 12, 2018

ముప్పై మూడు మోక్షపు గేట్లు ఒక చిన్న ద్వీపంలో కేంద్రీకృతమై ఉన్నవి. ఏదేశములో కూడ ఇన్ని లేవు. కాదు.పెద్ద వి అన్ని కలిగి లేవు. మీరు చాలా అదృష్టవంతులు, తైవానీస్ గా ఉండుటకు మరియు ఇక్కడ కూర్చుని ఉండుటకు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-07   2255 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-07

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ సిక్స్, 7 యొక్క 5 వ భాగం April 8, 2019

00:34:25

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ సిక్స్, 7 యొక్క 5 వ భాగం April 8, 2019

"అతను చెప్పాడు, బుద్ధుని ఆశీర్వాదం మరియు శక్తిపై ఆధారపడటం, నేను మీకు ఇది వివరించగలను. ఇతడు ఒక రాజు అని నేను మీకు చెప్తున్నాను, పద్ధతుల వజ్రా రాజు. ఇది ఏదైనా వంటిది కాదు ఈ భ్రమ ప్రపంచంలో." ఇది నిజమైన తల్లి అందరు బుద్ధులలో కూడా. ఈ క్వాన్ యిన్ విధానం నుండి, బుద్ధులందరూ పుట్టారు. బుద్ధులందరూ బుద్ధులు అయ్యారు ఎందుకంటే క్వాన్ యిన్ విధానం వలన.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-18   1533 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-18

The Surangama Sutra: Twenty-five Means to Enlightenment, Session One, Part 4 of 5 April 4, 2019

00:36:18

The Surangama Sutra: Twenty-five Means to Enlightenment, Session One, Part 4 of 5 April 4, 2019

At that time when he smelled that incense, he already entered samadhi due to the Buddha’s blessing, because Buddha just instructed him to go meditate. The Buddha’s blessing went with him. Not just instruction by mouth, but the Buddha said something to you, blessed you. So, he went and he entered samadhi, but he still can smell the incense from his own nose. But yet he sees, he feels the incens
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-28   1670 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-28

స్టేట్ ఆఫ్ ది ఫైవ్ వరల్డ్స్, 4 యొక్క 3 వ భాగం Feb. 28, 2005

00:37:55

స్టేట్ ఆఫ్ ది ఫైవ్ వరల్డ్స్, 4 యొక్క 3 వ భాగం Feb. 28, 2005

మాకు కొంత ప్రతికూలత ఉంది, కొంత సానుకూలత ఉంది - సానుకూలతపై దృష్టి పెట్టండి. ప్రతికూలత పై అన్ని సమయాలలో మూల్గుచు ఎడ్చేకంటె మంచిది, మరియు సానుకూలత ను కూడా మర్చి పొండి. కాబట్టి, ఫర్వాలేదు. ఏది ఏమైనా, దానితో జీవించండి, దానితో పని చేయండి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-05   1575 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-05

అమేజింగ్ బీయింగ్స్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 3 Feb. 27, 2005

00:36:39

అమేజింగ్ బీయింగ్స్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 3 Feb. 27, 2005

I have a Rottweiler. He's very naughty, so smart, very loving, very protective, very intelligent, and very snuggling, snuggling, but stubborn. He knows this is his house. He knows I love him. And if a smaller dog comes, he's very gentle. He plays tug of war with them with the toys, but he never really yanks them and runs away and all that. Never. And the small guy always wins, because he gives in.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-27   1627 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-27

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 10 వ భాగం April 7, 2019

00:32:16

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 10 వ భాగం April 7, 2019

బుద్ధుడు చెప్పారు బుద్ధులందరూ సౌండ్ స్ట్రీమ్‌ పై ఆధారపడతారు ప్రపంచానికి రావటానికి చేతనశీల జీవులను విమోచనము చేయడానికి. మరియు అందరు బుద్ధులు, జ్ఞానోదయం పొందిన జీవులు, సౌండ్ స్ట్రీమ్‌పై ఆధారపడతాయి అసలు మూలానికి తిరిగి వెళ్లడానికి. ఆ మూలం.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-01   1775 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-01

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued) - Questions and Answers, Part 4 of 7, Dec. 27, 2018

00:35:46

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued) - Questions and Answers, Part 4 of 7, Dec. 27, 2018

Doubts and doubts are different. You are doubting whether or not I teach you the right thing or not, whether or not you follow the right person, because you sincerely want to really find the Master, find the Way to be liberated. That is different. The spiritual doubt is always welcome, it’s very healthy. It is your birthright, and you must doubt. You must doubt until you really, completely prove
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-02   3088 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-02

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Thinking Skandhas, Part 5 of 8, Dec. 28, 2018

00:32:45

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Thinking Skandhas, Part 5 of 8, Dec. 28, 2018

Rotten ghost and has so much power. I feel ashamed as a human. He’s just a rotten ghost and he has so much power to sway people’s minds and cheating them into believing in him that much. And we’re so powerless. We’re supposed to be God and Buddha. How come we have no power? Imagine that? That’s the price to come into this physical body; that’s the price to pay. You have come here for some reason a
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-28   2326 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-28

Supreme Master Ching Hai ’s Devoted Love Transforms the Lives of Animals in Need, Part 2 of 2, May 22, 2018

00:34:42

Supreme Master Ching Hai ’s Devoted Love Transforms the Lives of Animals in Need, Part 2 of 2, May 22, 2018

His name was Hero. I’ll always remember and I cried so much, so much, and I said, “In the name of humanity, I really apologize to you. I really am ashamed and I apologize to you. You’ll go to Heaven for sure. I’ll make sure of that.” I did not cry for him. I cried for myself and for the lot of all the dogs. For all the wild dogs that have been mistreated or have met with suffering like that, for e
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-09   6061 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-09

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 9 వ భాగం April 7, 2019

00:42:51

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 9 వ భాగం April 7, 2019

కాబట్టి, ఆమె ప్రతిచోటా వెళ్ళవచ్చు. ఆమె తనను తాను అవతరించవచ్చు అన్ని వేర్వేరు ప్రదేశము లలో మరియు వివిధ దేశా లలో, విభిన్న రాజ్యాలలో, మరియు వివిధ జీవులతో మాట్లా డుతుంది వారిని మేల్కొల్పడానికి మరియు వారిని విముక్తి చేయడానికి, ఆమె శక్తి కారణంగా, అందుచేతనే. ఆమె చాలాఏకాగ్రత దృష్టి పెడుతుంది, ఆమె కోసం భౌతిక ప్రపంచం ఇక లేదని. అంతా కేవలం స్వచ్ఛమైన, స్వచ్ఛమైన కాంతి మరియు శక్తి, ఆధ్యాత్మిక శక్తి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-30   1907 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-30
<1...3456789...19>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు