తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
81 - 100 ఆఫ్ 365 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 5 వ భాగం April 7, 2019

00:32:32

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 5 వ భాగం April 7, 2019

విముక్తి కోసం కోరుకుంటున్నాను, అది ఉత్తమమైనది. మరేదైనా మీకు కారణమవుతుంది మరింత ఇబ్బందికి, మీ బాధను పొడిగిస్తుంది షాడో యూనివర్స్‌లో, ఎత్తైన రాజ్యంలో కూడా, ఎత్తైన మోక్షము. పనికిరాదు. కొందరు గొప్ప మాస్టర్స్ షాడో యూనివర్స్ పైన లేరు, కాబట్టి, మూడు ప్రపంచాల పైన విముక్తి ఇప్పటికే సరిపోతుంది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-26   1680 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-26

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 5 of 5 Feb. 24, 2005

00:32:49

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 5 of 5 Feb. 24, 2005

After initiation, a physical miracle or emotional is nothing. Spiritual miracle is the best. Don’t take it for granted. And give thanks all the time, thank God, thank the Almighty, and thank all the coordinating Gods which give you a comfortable life or a good experience in life. Can’t have everything. Remember before, every center I make perfect, everything good, but then it won’t last. Whatever
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-14   5208 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-14

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued) - Questions and Answers, Part 6 of 7, Dec. 27, 2018

00:32:59

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued) - Questions and Answers, Part 6 of 7, Dec. 27, 2018

I mean, not just this lousy world, like the Maya made, was all you got. Zillion times more glorious, and comfortable and you lack nothing, and you desire nothing; you just feel happy. And then from there, you can even bless the world because you’re more powerful. Not just we enjoy, but we can bless the world. And we can come back here if we want. But full of equipment inside, to protect yourself,
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-04   4209 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-04

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 4 వ భాగం April 7, 2019

00:35:35

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఐదు,11 యొక్క 4 వ భాగం April 7, 2019

కాబట్టి మీరు చూస్తారు, విముక్తి విలువైనదని. అందరూ దానిని సంపాదించరు. ప్రతి ఒక్కరూ ఇవ్వలేరు. కాబట్టి మనం అదృష్టవంతు లమైతే, మనం ఒక మాస్టర్‌ను కలుస్తాము అప్పుడు ఎవరైతె మనల్ని విముక్తి చేయగలరో. మనం అన్ని జీవులలో మధ్య అదృష్టవంతు లమని మనం లెక్కిం చుకోవాలి! గ్రహం మీద మాత్రమే కాదు, మోక్షము యొక్క కూడా.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-25   2002 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-25

Be Happy with Whatever God Wills Feb. 24, 2019

00:29:26

Be Happy with Whatever God Wills Feb. 24, 2019

You came just for Gift. I don’t always have Gift for you. Why you ask so many things from me? Just initiation is good enough already. I appreciate your willingness to work for Supreme Master Television and for the world. That is very good. Your intention is good enough already. God knows you want to work, but if God doesn’t want you to work, then OK. I feel good if I see you. If I don’t see you, I
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-22   4975 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-22

It Is Very Important to Live a Virtuous Life, Part 1 of 3, Aug. 04, 2015

00:30:26

It Is Very Important to Live a Virtuous Life, Part 1 of 3, Aug. 04, 2015

But I’m telling you also truthfully, that all this teaching from the Buddha, even though He passed away to Nirvana two thousand, many hundreds of years ago but His teachings is still helpful to you. If you are not practicing the Quan Yin Method, or even if you are practicing the Quan Yin Method, it’s a good reminder to read it. That’s why I tell you some of the stories. I think it’s helpful to you
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-04-17   3951 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-04-17

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 2 of 3 April 4, 2019

00:33:58

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 2 of 3 April 4, 2019

People are so pitiful. They have Buddha Nature, but they cannot recognize it. They have their own inner Heaven, but they cannot realize it. They roll in the dust all day all night, until they are so filthy and lost, and unable to think of anything. Go back to their place of work and earn their living. They’ll cause less harm and create less karma. The higher their position is and the more ignorant
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-19   2258 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-19

The Supreme Grace of God Revealed, Part 3 of 5, Feb. 25, 2005

00:31:26

The Supreme Grace of God Revealed, Part 3 of 5, Feb. 25, 2005

You go to the Fifth Level, you are free forever. You enjoy limitless freedom and bliss. You will never think of anything, of going back or anything. In the universe, just like everything else, whatever is lighter and finer stays on top. And everything heavier stays down there. So, imagine you go to the Fifth Level, at the time you see the Lord of the Fifth Level, you will have no more desire for a
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-19   3411 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-19

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 3 of 3 April 4, 2019

00:38:57

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 3 of 3 April 4, 2019

Not because I make a cave, so that I become a Buddha, or I become like an ascetic practitioner; it’s not. You just live according to your means, according to your situation, then you’ll have peace. Don’t try to force things, don’t try to be too much extraordinary, and then you will have no willpower anymore to deal with so many challenges in life. Just let it all be. I am very happy to have it, tr
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-20   2578 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-20

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ నాలుగు, 5 యొక్క 5 వ భాగం, April 7, 2019

00:33:01

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ నాలుగు, 5 యొక్క 5 వ భాగం, April 7, 2019

One of my earlier monk acquaintances, maybe he was in the army or something. But he was in the whole group to be shot dead with another 12 or some more people, but he always repeated Quan Yin Bodhisattva all his life, even before he became a monk, just a normal monk, not a bhiksu, not a fully precepted monk. He did not die, he just fell down. Maybe later on, or maybe in other sutra, it says that w
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-26   1637 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-26

ఆ సురంగామ సూత్రం: ఇరవై ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ ఐదు, 11 యొక్క పార్ట్ 2 April 7, 2019

00:33:03

ఆ సురంగామ సూత్రం: ఇరవై ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ ఐదు, 11 యొక్క పార్ట్ 2 April 7, 2019

ఆపై, ఈ అని పిలవబడే “అల్టిమేట్ మాస్టర్” వచ్చింది, "ఇది మీరే, మీరే" అని నాకు చెప్పారు. నేను చెప్పాను, “నేను ఎప్పుడూ చెప్పలేదు అలాంటిదే ఏదైనా. ” మరియు అతను చెప్పెను, “అల్టిమేట్, అల్టిమేట్ మాస్టర్ మీరే. ” నేను చెప్పాను, “ఆహ్! కాబట్టి, నాకు ఇప్పుడు కొత్త టైటిల్ ఉందా? ” కాబట్టి వాయిస్ చెప్పెను, “లేదు, ఇది క్రొత్తది కాదు. ఇది ఎల్లప్పుడూ ఉంది. " అంతే.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-23   1588 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-23

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ నాలుగు, 5 యొక్క 3 వ భాగం, April 7, 2019

00:34:20

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ నాలుగు, 5 యొక్క 3 వ భాగం, April 7, 2019

Quan Yin Bodhisattva, important VIP here. And She will tell you the benefit of practicing the Quan Yin Method. Not just why, but how She got power and what She can do with that power to help whom, where, how. “‘…there was a Buddha in the world named Contemplating the World’s Sounds. That Buddha taught me to enter samadhi through a process of hearing and reflecting. Initially, I entered the flow th
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-24   1498 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-24

The Supreme Grace of God Revealed, Part 4 of 5, Feb. 25, 2005

00:30:11

The Supreme Grace of God Revealed, Part 4 of 5, Feb. 25, 2005

Yeah, should be really grateful. Be grateful and be happy and then you’ll get more. And how many times you can see me? How many millions, billion years, that you could even see me once? One guy has been searching for me 800 years long. There are many people like that. Many lovers, they search for each other for sometimes... the longest would be, like, 1,000 years. Since the time of creation on thi
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-20   4148 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-20

Supreme Master Ching Hai ’s Devoted Love Transforms the Lives of Animals in Need, Part 1 of 2, May 22, 2018

00:36:14

Supreme Master Ching Hai ’s Devoted Love Transforms the Lives of Animals in Need, Part 1 of 2, May 22, 2018

Getting better; I hope, I do hope. Wherever I go, I donate what I can and wherever I can and whenever I can. I just hope for these examples would lead on to something better for all of our beautiful friends, because animals are really, really good. All these dogs are precious to me. I really took them from the jaws of death and took care of them; the most difficult part already, when they were bab
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-08   4164 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-08

The Grace of the Ultimate Master, Part 2 of 4 Feb. 26, 2005

00:35:02

The Grace of the Ultimate Master, Part 2 of 4 Feb. 26, 2005

Everything I created, or everything to do with me has a lot of points. Just to look at it, just to look for five minutes, you have 50 points. Just looking and admiring it. So the thing is, you go outside and exhibit my stuff and all that, it helps a lot of people. I don’t have to do anything, they get help anyway. That’s how we help the world, you see? Whatever it is, if you remember the Master, y
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-22   1850 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-22

A Glimpse into Tim Qo Tu’s New Spiritual Domain, Part 1 of 4, Jan. 24, 2019

00:36:20

A Glimpse into Tim Qo Tu’s New Spiritual Domain, Part 1 of 4, Jan. 24, 2019

(Master, about this place that You created, where is it, exactly?) It is between the 11th Level and the Ihôs Kư, in that buffer zone. And because the created soul, even though my so-called disciples, cannot go and stay in the Original Universe, because they have nothing to do there anyway, but they could visit. Short periods, like a week or so. Because if they stay long, they cannot bear the energ
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-04   3860 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-04

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 5 of 5, Aug. 11, 2015

00:38:38

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 5 of 5, Aug. 11, 2015

They believe that being a monk is the way to liberation. Because they think that the nature of life is ephemeral anyway. So, give them place and respect, give way when they walk. Do anything in your respectful way. And they meditate a lot more. They truly keep the precepts. They truly understand why they became monks and nuns, why they practice. I just respect them because of the ideal they hold,
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-05   5630 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-05

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ మూడు, 6వయొక్క1వభాగము April 6, 2019

00:40:48

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ మూడు, 6వయొక్క1వభాగము April 6, 2019

Saripurtra, “‘The Buddha asks about perfect penetration. As I have been certified to it, for the mind and the seeing to emit Light and for the Light to reach throughout knowing and seeing is the foremost method.’” So, I think he meditated on the (inner Heavenly) Light only. See? Nobody had the Quan Yin Method yet, not yet. And those who’re too sensitive to their ego, carrying the ego all over the
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-14   1703 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-14

The Surangama Sutra: Twenty-five Means to Enlightenment, Session One, Part 5 of 5 April 4, 2019

00:40:51

The Surangama Sutra: Twenty-five Means to Enlightenment, Session One, Part 5 of 5 April 4, 2019

The two doctors continued saying, “In our mouths we have tasted many herbs, wood, metals, and stones of the Saha world. A hundred and eight thousand flavors. We know in detail the bitter, sour, salty, bland, sweet, and pungent flavors, and the like, in all their combinations and inherent changes." "While serving the Thus Come One, we came to know that the nature of flavors is not empty and is not
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-29   3224 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-29

ఇరానియన్ ప్రజల చిత్తశుద్ధి మరియు ఆధ్యాత్మిక సాధనలో అభిరుచి, 4 యొక్క2 వ భాగం May 12, 2019

00:34:06

ఇరానియన్ ప్రజల చిత్తశుద్ధి మరియు ఆధ్యాత్మిక సాధనలో అభిరుచి, 4 యొక్క2 వ భాగం May 12, 2019

నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు ఇతర దేశాల ప్రజలు విశ్వాసం కూడా కలిగియున్నారని, మరియు చిత్తశుద్ధి గలవారు, కానీ నేను మరింత ఆవేశపూరితముగా ఉన్నాను ఇరానియన్ ప్రజల నుండి, అంతే. నా ఉద్దేశ్యం ఇతర ప్రజలకు నమ్మకం లేదని కాదు. కానీ నేను ఏదో గ్రహించాను ఇరానియన్ ప్రజల నుండి, ఈరీతిగా చాలా ఆవేశపూరితగా, బలంగా.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-30   1234 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-30
<12345678...19>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు