తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
61 - 80 ఆఫ్ 365 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

ఇరానియన్ ప్రజల చిత్తశుద్ధి మరియుఆధ్యాత్మిక సాధనలో అభిరుచి, 4 యొక్క1 వ భాగం May 12, 2019

00:33:42

ఇరానియన్ ప్రజల చిత్తశుద్ధి మరియుఆధ్యాత్మిక సాధనలో అభిరుచి, 4 యొక్క1 వ భాగం May 12, 2019

నేను ఇలా భావిస్తున్నాను, ఇరాన్ ప్రజలు అత్యంత నిజాయితీ గల ప్రజలు. వారు ఎప్పటికీ కలిగి ఉండరు వారి హృదయాలలో అనుమానంను ఒక అయోటా లేదా ఒక నానో భాగంను, ఒకసారి వారు మాస్టర్‌ను అనుసరించు నప్పుడు. వారు చాలా చిత్తశుద్ధి గలవారు, అంతా. స్వచ్ఛమైనవారు.నేను అలా భావిస్తు న్నాను.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-29   1675 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-29

The Surangama Sutra: Twenty-five Means to Enlightenment, Session One, Part 2 of 5 April 4, 2019

00:35:37

The Surangama Sutra: Twenty-five Means to Enlightenment, Session One, Part 2 of 5 April 4, 2019

“‘His wonderful sound was both secret and all-pervasive. It was through sound that I became an Arhat.’” “‘As I have been certified to it, sound is the superior means.’” “‘I learned to contemplate the appearance of impurity until I grew to loathe it and came to understand that the nature of all form is unclean. Bare bones and subtle dust all return to emptiness, and so both emptiness and form are
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-26   1785 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-26

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ సిక్స్, 7 యొక్క 4 వ భాగం April 8, 2019

00:34:27

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ సిక్స్, 7 యొక్క 4 వ భాగం April 8, 2019

అందుకే (అంతర్గత మోక్షపు) కాంతిపై ధ్యాన్నమే సరిపోదు. మీరు(అంతర్గత మోక్షపు) ధ్వనిని కూడ తప్పక చేయాలి. నేను మీకు చెబుతూనే ఉన్నాను, కాదా? (అవును.) ఇంట్లో, బెల్ ఉపయోగించండి లేదా ప్రజలకు గుర్తు చేయు విషయం పై మరింత సౌండ్ చేయడానికి. బహుశ ఒక గంట లైట్ తర్వాత, అప్పుడు “బ్యాంగ్.” అప్పుడు అందరూ మేల్కొంటారు, ఆపై కొంత సౌండ్ చేయండి. ఇది మీకు మంచిది, ప్రతిదానికీ మంచిది. మరియు శక్తి కూడా మీలోకి కూడా తిరిగి వస్తుంది
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-17   1327 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-17

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Thinking Skandhas, Part 1 of 8, Dec. 28, 2018

00:38:21

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Thinking Skandhas, Part 1 of 8, Dec. 28, 2018

You can see many different religious orders, people copy the Masters and do all kinds of rituals and all kinds of ways, just to entrap people in there and make them busy with just rituals; useless, all kinds of useless things, wasting their time and obstructing them from finding the real Master, to be liberated. The reason He tells all this, we also have to thank the Reverend Bodhisattva, high-sou
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-24   2934 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-24

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 4 వ భాగం May 5, 2019

00:30:37

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 4 వ భాగం May 5, 2019

ఎవరైనా అనుభవాలను పంచుకో వడానికి కోరుకుంటా రా లేదా ప్రశ్నలు లేదా ఏదైనా అడగండి? ఏదైనా మంచి అనుభవం, మీరు దీనితో పంచుకోవచ్చు, నేను ఇక్కడ వ్యక్తులతో ఉన్నప్పుడు; నేను చుట్టూ లేనప్పుడు కాదు. మాట్లాడటం మంచిది కాదు, సరేనా? మాస్టర్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-02   2396 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-02

Ways to Gain Spiritual Merit, Part 2 of 4 Feb. 26, 2005

00:36:08

Ways to Gain Spiritual Merit, Part 2 of 4 Feb. 26, 2005

So do not let your emotions on this earth cheat you. Whatever you experience here is mostly suffering, so you cannot imagine! So, you just want to go to the best level. But you will be safe already on the Third Level. Not that I encourage you to stay there, but if you cannot go any further, then just stay there for a while. And if you want to improve, you still can come back here, or you learn slo
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-08   3025 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-08

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 3 of 5, Feb. 24, 2005

00:32:21

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 3 of 5, Feb. 24, 2005

Whatever you want, you will have. That’s the law of the universe. So, watch it, what you want. Watch it. Whatever you do for others is good for you. So, be mindful of that and be respectful. But to be good is not enough. To be saintly is not enough. You must be more than that. You have to be more compassionate, considerate, intelligent, helpful, willing and kind at all times, and unconditional lov
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-12   4794 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-12

Remember the Master with Absolute Faith and Devotion, Part 1 of 2, Feb. 05, 2019

00:26:55

Remember the Master with Absolute Faith and Devotion, Part 1 of 2, Feb. 05, 2019

I had a message from Heaven, and I checked it out, from the Original Heavens. I checked it out. I was also curious myself, which group has more enlightened disciples. Guess which group? Yeah, it’s our group. Yeah, I was surprised too, because in many other countries, they have different group that also practice Light and Sound, Inner Heavenly Light and Sound, and they’re older than our group. I’m
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-23   8320 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-23

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 4 of 5, Feb. 24, 2005

00:33:52

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 4 of 5, Feb. 24, 2005

So, try to think which habit you really need. Consider do you really need this or you really need that or not? And if you don’t need it, then try to be master of it. Don’t let the habit master you. And then, your life becomes better. That’s all; very easy; just change the habit that bothers you. Whatever in your life is no good, you change that if you can. And if you cannot, then bear it. All righ
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-13   6446 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-13

The Story of Creation, Part 1 of 4, Feb. 26, 2005

00:34:25

The Story of Creation, Part 1 of 4, Feb. 26, 2005

So most people who worship God, that is Brahma, the Third World. Nevertheless, he is great! When you get to the Third World, you are free already. Because that is the origin of all these gross levels. The origin of all, the most from God. So he creates, creates. He creates only up to the Astral Level. Astral! Because from the Brahma to the Astral, it is still fine. You don’t have this physical bod
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-06   3769 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-06

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 4 of 7, Dec. 25, 2018

00:37:38

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 4 of 7, Dec. 25, 2018

You have all that, what the Buddha has inside, just sleeping inside, covered. The (inner Heavenly) Light and Sound are not all. It’s not the ultimate. It’s just the reassurance. The precepts, the moral elevation, the virtues, the loving kindness that you develop, those are even more important. The happiness inside you, that’s even more important. All of that together, it’s not just that, but of co
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-18   6370 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-18

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 4 of 5, Aug. 11, 2015

00:33:59

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 4 of 5, Aug. 11, 2015

“‘When men or women, laden with offenses, who failed to plant good causes die, even they can receive one-seventh of any merit dedicated to them by relatives who do good deeds on their behalf. The other six-sevenths of the merit will return to the living relatives who did the good deeds. It follows that men or women of the present and future who cultivate while they are strong and healthy will rece
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-04   4465 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-04

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 2 of 5, Aug. 11, 2015

00:32:30

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 2 of 5, Aug. 11, 2015

They can leave the evil destiny forever if relatives pray for them and give offerings to the Buddha’s image and all that and continue to do good deeds on their behalf. He will be born as humans or gods, and receive supremely wonderful bliss. The surviving relatives will also receive limitless benefits. All these killing, harming of sacrifice are the least helpful for the deceased. Such acts only b
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-02   5881 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-02

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 3 of 7, Dec. 25, 2018

00:35:11

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 3 of 7, Dec. 25, 2018

Why did He liken this demon to a thief? Because they can steal. They steal your spiritual energy. If you let them near and they use it to empower themselves. The more they steal from you, the more powerful they become, and the weaker you are, and then they will control you. Always remember the Five (Holy) Names, they protect you. Never think that you are anybody. Always pray for help. There are Go
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-17   6415 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-17

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 5 of 8, Dec. 24, 2018

00:35:48

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 5 of 8, Dec. 24, 2018

After initiation, make sure you remember, so that every day you continue to practice, so that your mind will be ingrained into this spiritual power already. “In the countries within them, they should seek for the unsurpassed Thus Come Ones throughout the ten directions, to emit a light of great compassion and anoint the crowns of their heads.” Don’t let the mind trouble you and rob you of your enl
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-28   6682 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-28

Cherish God’s Grace on Earth to Ascend Quickly, Part 1 of 5 Feb. 27, 2005

00:36:39

Cherish God’s Grace on Earth to Ascend Quickly, Part 1 of 5 Feb. 27, 2005

The ones who are lifted up to the Fifth level by grace, by help from the Master, be aware! Anything can drag you down. People worship you, people prostrate to you, people offer you too much, you take things from people, or you use your position to bypass some spiritual law or something, then you will go, you’re gone. And suppose if you initiate people, and you think it’s you who initiate, you also
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-09   1788 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-09

The Supreme Grace of God Revealed, Part 2 of 5, Feb. 25, 2005

00:35:21

The Supreme Grace of God Revealed, Part 2 of 5, Feb. 25, 2005

And all the created ones will eventually, with grace, come back to the Fifth Level. That’s the highest one. And in the Ninth Level, there are Councils. There are fifty Councils. They are helping God to govern the universe. Sometimes the planet is so difficult, God comes down Hirmself. The one I teach you, 24 hours, together with the Five (Holy) Names. It’s just extra. It’s not the word, but I use
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-18   3914 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-18

Earth Store Bodhisattva Sutra: Praises of King Yama & His Followers, Part 1 of 2, Aug. 11, 2015

00:40:16

Earth Store Bodhisattva Sutra: Praises of King Yama & His Followers, Part 1 of 2, Aug. 11, 2015

If they committed great offenses and go against my teaching, then it may be different. Maybe the Maya has the excuse to come and seize them anytime, even before their allotted longevity. So, there are such things as early death. There are such things. Not only for outside people, but for initiates as well. Because if you allow the negative power to have an excuse to execute you, then that is your
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-06   4701 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-06

Earth Store Bodhisattva Sutra: Praises of King Yama & His Followers, Part 2 of 2, Aug. 11, 2015

00:45:25

Earth Store Bodhisattva Sutra: Praises of King Yama & His Followers, Part 2 of 2, Aug. 11, 2015

Even kings of ghosts are under karma for what they did before. They even bestow blessing and help if you’re good. Just that the karmic trouble pushes them into more bad than good. So, remember the Five Holy Names or the Buddhas’ names or some Saint’s name. Their merits are immense, Their compassions are limitless, Their power is superb and eternal. So, calling Their names has more power, of course
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-07   4854 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-07

స్టేట్ ఆఫ్ ది ఫైవ్ వరల్డ్స్, 4 యొక్క 1 వ భాగం Feb. 28, 2005

00:36:01

స్టేట్ ఆఫ్ ది ఫైవ్ వరల్డ్స్, 4 యొక్క 1 వ భాగం Feb. 28, 2005

ఆస్ట్రల్ స్థాయి సృష్టించిన తరువాత, భారీ విషయాలు స్థిరపడ్డాయి దిగువన మరియు భౌతిక ప్రపంచంగా మారింది, ఇది అద్భుతమైన ప్రపంచం, నేను మీకు చెప్ప్తున్నాను. ఇది ఒక్కటే భౌతిక శరీరం ఉంది. ఆపై, ఏమైనా మిగిలి ఉంటే, ఏది భారీగా ఉంటుందో భౌతికము కంటే, అప్పుడు అది కూడా సృష్టి యొక్క దిగువకు, తక్కువగా మునిగిపోతుంది, మరియు మనము దానిని నరకం అని పిలుస్తాము.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-03   2133 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-03
<1234567...19>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు