తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
41 - 60 ఆఫ్ 365 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ సిక్స్, 7 యొక్క 3 వ భాగం April 8, 2019

00:34:00

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ సిక్స్, 7 యొక్క 3 వ భాగం April 8, 2019

కాబట్టి, అతను చెప్పును ఏదైనా రూపం, రూపం ఉన్న ఏదైనా లేదా మానసిక స్వభావము, దుమ్మే,ఏమీ లేదు. మీరు వాటిపై ఆధారపడలేరు. అవి మీకు నమ్మదగినవి కావు పరిపూర్ణ ఏకాగ్రతను కలిగి ఉండటానికి. మీరు బాగా ఏకాగ్రతను పెట్టలేకపోతే, అప్పుడు మీరు సమాధిలోకి ప్రవే శించలేరు,అతను ఉద్దేశించినది అదే.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-16   2347 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-16

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 2 of 5, Feb. 24, 2005

00:30:34

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 2 of 5, Feb. 24, 2005

Enemies often come back together, so that they learn love. They learn to love each other. They had become enemies because they had no love. So, often, they come back as husband and wife, as lover, mother, son, sister, brother, to learn to love! Because family members, naturally you just love. And only love can solve the enmity of the past life. That’s why they often come back as family members or
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-11   9475 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-11

ఆ సురంగామ సూత్రం: ఇరవై ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ ఐదు, 11 యొక్క పార్ట్ 3 April 7, 2019

00:33:44

ఆ సురంగామ సూత్రం: ఇరవై ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ ఐదు, 11 యొక్క పార్ట్ 3 April 7, 2019

మీరు భౌతిక మాస్టర్ ను, చూడలేకపోతే అప్పుడు వీడియో చూడండి. లేదా ఏదో ప్రత్యక్షంగా చూడండి ఫ్లై-ఇన్ న్యూస్ లేదా ఏదైనా, మాస్టర్ ఉన్నప్పుడు ఇటీవల మాట్లాడు చున్నప్పుడు రెండు, మూడు రోజుల క్రితం. ఇది కూడా సహాయపడుతుంది. ఇది ప్రార్థనకు కూడా సహాయపడుతుంది అల్టిమేట్ మాస్టర్‌కు, కృతఙ్ఞతలు (చెప్పండి) అల్టిమేట్ మాస్టర్‌కు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-24   2096 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-24

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 1 వ భాగం July 28, 2019

00:35:45

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 1 వ భాగం July 28, 2019

I’m trying to do my best for the rest of my time on this planet. And all of you also, do your best. Meditate as much as you can, because there’s nothing else better to do with your precious time, as a human on the planet. And also help each other, please. Help each other. Not only does the person receive the benefit of your love, but you, yourself, also benefit from it. Any time you help someone e
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-07   3212 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-07

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 5 of 7, Dec. 25, 2018

00:38:47

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 5 of 7, Dec. 25, 2018

The Buddha praised that we have the same inherent enlightenment, brightness, Buddha Nature like Himself and all the Buddhas in ten directions. How great are we, can you grasp that? We are the same as the Buddhas. We have the same property, like the Buddha! How great! Can you imagine how great you are? Everybody would go worship the Buddha, but we have the same thing. The Buddha mentioned it here,
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-19   5286 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-19

The Surangama Sutra: Twenty-five Means to Enlightenment, Session One, Part 3 of 5 April 4, 2019

00:36:21

The Surangama Sutra: Twenty-five Means to Enlightenment, Session One, Part 3 of 5 April 4, 2019

At that time, because of the power of the Buddha blessing, so he suddenly realized that all forms in this world are impermanent and made of dust only and then it will return to dust. Therefore, he became enlightened at that time. Fragrance-Adorned Bhiksu, told Buddha that, “‘I sat in a quiet corner of a pure dwelling. When I saw the bhiksus light sinking incense, the fragrant scent quietly entered
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-27   1714 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-27

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్కు2 వ భాగం May 5, 2019

00:34:50

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్కు2 వ భాగం May 5, 2019

దేవతలు, ఆ మోక్షపు జీవులు, షాక్యముని బుద్ధుడిని ఎందుకు స్తుతిం చారు, అనేక జీవుల ను రక్షించి నందుకు, ప్రపంచాన్ని రక్షించారా? ఎలా? ఎందుకు? ఎవరికైనా తెలుసా?
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-31   2353 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-31

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 6 of 8, Dec. 24, 2018

00:32:45

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 6 of 8, Dec. 24, 2018

All this is because you don’t find a living Master. You study with His disciples or some lay later-generation disciples, if they still have the instructions in their heart to tell you. Then, because the living Master, meaning the Buddha’s not there anymore, you have to do thus such and such and such and such. Then you can also become enlightened and the Buddha will appear to you and bless you to b
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-29   6007 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-29

Ways to Gain Spiritual Merit, Part 3 of 4 Feb. 26, 2005

00:33:55

Ways to Gain Spiritual Merit, Part 3 of 4 Feb. 26, 2005

You gain more points all the time if you know how. Even if you don’t meditate well, there are many ways to gain spiritual merit. You read Master’s books, even picture, oh, a lot of merit, OK? Even picture, read magazine, read books, watch TV, just like seeing me, understand? Millions of points! Every time, all the time, if you do it 24 hours, anytime you can, you’ll be in the Fifth Level in no tim
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-09   2038 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-09

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued), Part 2 of 7, Dec. 27, 2018

00:37:05

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued), Part 2 of 7, Dec. 27, 2018

If we are not satisfied with that, then we go further; but if we think we are great already, then we stop. That is the problem. It’s a pity. “For the most part, such cultivators will become like the Unlearned Bhiksu,” monk, unlearned monk. “He will mislead living beings, so that they will fall into the Avichi Hell.” Oh, this is worse. “Lacking proper samadhi, he will certainly fall.” My God! Maya
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-31   3372 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-31

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 2 of 7, Dec. 25, 2018

00:38:14

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 2 of 7, Dec. 25, 2018

“The lords of these heavens, however, are all Bodhisattvas who roam in samadhi. They gradually progress in their practice and make transferences to the way cultivated by all Sages.”The kings of these heavens, they are already Bodhisattvas stationed, fixed. But these people who meditate and enter some samadhi of emptiness and are attached to that, they still do not reach their ultimate goal, and th
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-16   7478 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-16

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 7 of 8, Dec. 24, 2018

00:35:38

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 7 of 8, Dec. 24, 2018

The pyramid is, people built it for meditation. Nobody even knew up until now, what it was for; for meditation purposes. Number one, it’s very good concentration inside. Energy. Also, the cosmic energy can help you. It’s one pointed like that. And then number two is that in the desert, it’s so hot. The pyramid is very thick, the wall diameter, very thick, and it’s so cool inside. After the Master
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-30   6398 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-30

Ways to Gain Spiritual Merit, Part 4 of 4 Feb. 26, 2005

00:33:49

Ways to Gain Spiritual Merit, Part 4 of 4 Feb. 26, 2005

You just sit there, be available, don’t expect anything. Pray for grace before you meditate, and thank after. But do not thank after, just thank in between a little bit, and continue meditation, that would be the best. Now you are stronger already, do not sleep too much. If you have to, if you don’t feel well, you sleep. But if you meditate more like that, your body will be strong, your mind will
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-10   1869 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-10

Equanimity Of The Buddha: The Story of Ni Đề, Part 1 of 4 Aug. 11, 2015

00:36:43

Equanimity Of The Buddha: The Story of Ni Đề, Part 1 of 4 Aug. 11, 2015

Whenever you quarrel or you do things negative to each other or have such negative feelings or energy, then you make a hole in your protective net of your center and your community. And then the negative can seep in and make more trouble. I don’t take any money from any of you. You never heard me come knocking at your door or saying, “Please, I need this, I need that.” All I do is just provide all
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-14   5168 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-14

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 4 వ భాగం July 28, 2019

00:36:53

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 4 వ భాగం July 28, 2019

So, make sure that when you go out or inside your house, you keep your purity and love. When you go out, you go out with love, and purity, and recite the Five (Holy) Names or the Gift all the time. Then all beings will benefit from your love, all around you at least; whomever you meet will treat you with love in return. You will feel also love from them. I give them tip not because of money, but t
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-10   3124 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-10

ఆ సురంగామ సూత్రం: ఇరవై ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ ఐదు, 11 యొక్క పార్ట్ 1 April 7, 2019

00:30:20

ఆ సురంగామ సూత్రం: ఇరవై ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ ఐదు, 11 యొక్క పార్ట్ 1 April 7, 2019

కాబట్టి, మీరు కలిసి ఐక్యంగా ఉంటే, ఒకరికొకరు సహాయం చేయుటకు, అది సరిపోతుంది. ఇతర దేశాలు, అవి సరే నా లేదా సరి కాదా; మనము వాటిని నియంత్రించలేము. కలిసి ఉండండి, ఒకరితో ఒకరు కనెక్ట్ అవ్వండి, ఒకరికొకరు సహాయపడటం, నిజాయితీగా, హృదయపూర్వకంగా, గౌరవంగా. అప్పుడు అంతా బాగానే ఉంటుంది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-22   2104 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-22

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued)-Questions and Answers, Part 7 of 7, Dec. 27, 2018

00:29:58

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued)-Questions and Answers, Part 7 of 7, Dec. 27, 2018

That’s why Maya tried to even disrupt me in one of those first days of my first retreat ever since, in Taiwan (Formosa). Suddenly the Supreme Master TV was just blocked out and just noise, just “hooong” like that. Because he does it so discretely, I asked Heaven, “What is that? Who dares to do that?” He said, “Maya.” I said, “Why does he do that?” And They said, “Because You and the Supreme Master
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-05   3358 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-05

The Surangama Sutra: Twenty-Five Means to Enlightenment, Session Two, Part 1 of 6 April 5, 2019

00:33:55

The Surangama Sutra: Twenty-Five Means to Enlightenment, Session Two, Part 1 of 6 April 5, 2019

Yesterday, I was talking about the fourth meditation method with the two Kings of Medicine, plus the 500 other Brahma gods, who are also helping with the healing process. Any healing things, any healing process or power, mostly came from the Three Worlds, because it is the physical body, physical world, and they control them. Probably the 500 Brahma gods were also physically present, because they
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-03   1632 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-03

Master’s Meticulous Care and Advice, Part 1 of 3, Sep. 26, 2015

00:37:58

Master’s Meticulous Care and Advice, Part 1 of 3, Sep. 26, 2015

Everything hygienic is good. Enlightenment is better of course. But coupled with hygiene is better for your body as well. We can’t have everything in this world. Even your most beloved families sometimes you argue and you have inconvenience and you have trouble with each other but that by no means means it’s not do-able, is not tolerable. We always find a way to do that. But still small things are
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-14   3809 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-14

Ways to Gain Spiritual Merit, Part 1 of 4 Feb. 26, 2005

00:35:16

Ways to Gain Spiritual Merit, Part 1 of 4 Feb. 26, 2005

Because, your IQ has gone up, together with your spiritual practice. The spiritual level opens up all the channels. Cleans all the clogs off inside your arteries or even physical veins, so it makes the blood even flow better and the information go better – everything is clearer. The higher you go, the clearer the channel, so you get more information, more correct instruction from the brain even. O
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-07   2221 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-07
<1234567...19>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు