తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
21 - 40 ఆఫ్ 365 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 2 of 8, Dec. 24, 2018

00:36:08

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 2 of 8, Dec. 24, 2018

So, watch all the time, your mind, because your mind is tricking you all the time, due to habit, due to the company you keep, due to the job that you are doing, due to your surroundings, due to your family tradition or kind of lineage or just habit. So, watch it all the time. This is the most difficult to watch, because we always make excuses when we want to do something, we say, “Oh, I do that be
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-25   7697 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-25

Keep Replenishing Our Protection Power and Be Unconditional, Part 2 of 2, July 5, 2018

00:33:19

Keep Replenishing Our Protection Power and Be Unconditional, Part 2 of 2, July 5, 2018

You work here; you have a lot of merits. Understand? The best merit you can have for yourself, and for your ancestors, and your parents. So, you are the most filial sons or daughters of your family. Even though you don’t earn money or give them material comfort, you do the best. Like the Buddha, like His monks. Understand? Even one of His monks rescued his mother from hell. You remember that story
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-19   5898 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-19

Entering the New Universal Platform, Part 2 of 4 Feb. 23-24, 2005

00:31:25

Entering the New Universal Platform, Part 2 of 4 Feb. 23-24, 2005

The best is that you are with me all the time, 24 hours. That means you meditate, you be good, you treat others well, you remember God. And that’s it! That’s how we are together – we look into the same direction. Remember they say love is not looking into each other’s eyes, but looking into the same direction. That is very correct. So long as we do the same thing, we think the same thing, we are a
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-21   7068 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-21

Entering the New Universal Platform, Part 3 of 4, Feb. 23-24, 2005

00:33:41

Entering the New Universal Platform, Part 3 of 4, Feb. 23-24, 2005

We were talking about sincere people, eh? But it doesn’t mean you come here and prostrate full length to me, that is sincerity - that’s just theater. You are sincere, I know it. All right? Don’t need theater, OK? Don’t make trouble. Don’t draw attention to yourself. Don’t be greedy like that. Don’t play theater to me. I don’t need all that. I need you to meditate and to do good things, and to be g
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-22   13696 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-22

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 5 of 9, Dec. 26, 2018

00:38:10

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 5 of 9, Dec. 26, 2018

Maya is as powerful as Buddha. It’s just he lacks love, he lacks compassion. Buddha has compassion and love and power. He (Maya) has only power. All kinds of things that are just eating up people and animals, all beings on this planet. And you do one thing wrong, you do another; one thing leads to another, and you just can’t get up. We are also accusing Maya, but actually he’s doing his job; he ha
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-09   38185 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-09

The Grace of the Ultimate Master, Part 1 of 4 Feb. 26, 2005

00:30:28

The Grace of the Ultimate Master, Part 1 of 4 Feb. 26, 2005

You have to put priority, have to know what’s the most important thing. Now you know everything really helps. Very difficult to tell you what is what. Because you have to also be sincere, you know? For example, if you watch TV for one hour, you have like 2000 points. My TV, my video. Even my poems, listening to my poem, my songs, anything, or any of the things I say, jokes, whatever. Poetry even,
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-21   1946 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-21

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 3 వ భాగం May 5, 2019

00:36:56

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 3 వ భాగం May 5, 2019

కాబట్టి, బుద్ధులు మరియు క్రీస్తు, ఎవరైన సెయింట్, ప్రజలందరినీ రక్షించుదురు, ఈ ప్రపంచంలోని అన్ని జీవులను, వారు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నంత కాలం. మరియు వారి శక్తి ప్రపంచంలో ధీర్ఘ కాలము 300, 500 సంవత్సరాలు ఉంటుంది తరువాత, వారి మోక్షం తరువాత.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-01   3093 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-01

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 4 of 9, Dec. 26, 2018

00:35:22

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 4 of 9, Dec. 26, 2018

Only the sage knows that. Even the sage incarnated into a human body still has this Bodhi seed inside; enlightening seed inside never dies. That’s why I told you, if you stay in this stage and if you die, you still can come back and continue. But if you’re too proud and believe you are a sage already, you’re cut off. Then you’re done. All the ghosts and demons will pounce upon you, take off all yo
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-08   5203 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-08

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 3 of 9, Dec. 26, 2018

00:36:17

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 3 of 9, Dec. 26, 2018

When the person’s mind becomes clear, unveiled, bright and penetrating, an internal Light will shine forth and turn everything in the ten directions into the color of Jamburiver gold. All the various species of beings will be transformed into Tathagatas. He will see Vairochana Buddha seated upon a platform of celestial Light, surrounded by a thousand Buddhas. Further, the person uses his mind to i
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-07   6411 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-07

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 7 of 9, Dec. 26, 2018

00:36:22

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 7 of 9, Dec. 26, 2018

Fourth Level beginning is dark. Later on, your Light shines and everybody’s Light shines, so the whole Fourth Level is also very bright. Just the buffer zone is dark. That place is to stop any of the Three Worlds to enter the Fifth. That’s the border buffer zone, so nobody can enter the Fourth Level without a guide. Without Master, you can’t go there; no guarantee. You go there, you might be disin
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-11   14479 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-11

The Surangama Sutra: Twenty-five Means to Enlightenment, Session One, Part 1 of 5 April 4, 2019

00:38:22

The Surangama Sutra: Twenty-five Means to Enlightenment, Session One, Part 1 of 5 April 4, 2019

The Buddha asked them, “‘Which method has brought you enlightenment to begin with?’” So, one by one, they will tell the Buddha now. Not all Quan Yin method. Actually, when the Buddha was alive, He taught quite a few methods. And Patanjali, one of the great Indian Masters, also taught His disciples quite different methods. Oh, a lot of them, a lot of them. But we don’t need all that; it’s too confu
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-25   2215 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-25

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఆరు,7 యొక్క 2 వ భాగం April 8, 2019

00:33:20

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఆరు,7 యొక్క 2 వ భాగం April 8, 2019

సహజంగా, అక్కడ కేవలం ప్రకాశం ఉంది. అది బుద్ధ ప్రకృతి లేదా జ్ఞానోదయ స్వభావం. ఆపై, ఇవన్నీ ప్రకాశవంతంగా మరియు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. సాధారణంగా, ఇది ప్రశాంతత, ప్రశాంత ప్రకాశం, కాంతి మాత్రమే. మరియు అది విస్తరించి నప్పుడు, అది ప్రకాశించి నప్పుడు, అది ప్రదర్శిస్తోంది. అప్పుడు విషయాలు వచ్చాయి ఉనికిలోకి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-15   2139 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-15

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ నాలుగు, 5 యొక్క 1 వ భాగం, April 7, 2019

00:30:59

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ నాలుగు, 5 యొక్క 1 వ భాగం, April 7, 2019

Everything is about us, us, us. You have to turn it around. That’s why I teach them to offer to the Buddhas before they eat, not ask for something all the time. Turn around. Offer something. Be thankful. Always “bless it, give it, give me, give me.” That’s wrong. Now, the next monk. “The Pure Youth Moonlight.” “‘I reflected upon how throughout the body the essence of water is not in discord.’ ‘I s
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-22   2175 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-22

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 1 of 7, Dec. 25, 2018

00:28:57

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 1 of 7, Dec. 25, 2018

If we have some reverent beings, we have to treat them nicely. You must know. I always tell you, a long time already, so you do always the same. The monks and nuns sit somewhere separate, as separate as possible. We have to protect them, protect their purity, for you. It’s not like I love them more than I love you. It’s just they need to be a little distant. You go home, you just sit with anybody,
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-15   6536 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-15

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 8 of 9, Dec. 26, 2018

00:37:40

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 8 of 9, Dec. 26, 2018

I’m telling you the truth. Whatever happens, will happen. No hurry when you cannot walk. Then the demon will come and grasp you because of your hurriedness to want to be somebody in the universe. Just be cool; one step at a time. So, this is the problem when somebody is thinking that, due to this demonic influence, the one, the demon who’s so easily satisfied. It’s just a little accomplishment and
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-12   6060 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-12

The Great Benefit of Having Retreats, Part 2 of 2 April 10, 2019

00:34:31

The Great Benefit of Having Retreats, Part 2 of 2 April 10, 2019

You contributed during your retreat 6.1% together. Then it’s not bad already. Better than nothing. But I am grateful. 6.1%, that is multiplying to 731 million, for example. You know, this is a lot. It’s a lot of souls. Otherwise, they would have been still laying in the hell or somewhere else. Very good. So, retreat is good. They thank you also. They always appear and thank me after I do retreat o
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-12   1911 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-12

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 6 of 7, Dec. 25, 2018

00:34:08

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 6 of 7, Dec. 25, 2018

Even the Maya and demons are strong, but you are stronger, remember. You are the Buddha. Remember that. You have Buddha inside. Call unto that Buddha, Master Power, to protect you all the time. If you think if the Buddha, you’re connected with the Buddha. Even if you’re not strong enough to protect yourself, the Buddhas protect you, the Saints, all the Saints in all directions. Just like a prince,
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-20   6131 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-20

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 1 of 3 April 4, 2019

00:33:56

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 1 of 3 April 4, 2019

The more stuff we have, the more troublesome it becomes. We have to wipe and to clean it, and worry about it getting taken away by others; worry about thieves. If we have nothing, then we have nothing to worry about. If we have little and cherish what we have, it will be just the same as if we own a lot. We feel even happier than having more stuff. But of course, you must take care of your body; d
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-18   2016 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-18

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 2 of 9, Dec. 26, 2018

00:36:27

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 2 of 9, Dec. 26, 2018

But if your ego misleads you, makes you think that you are a sage, a saint, a higher-level saint, then the demons can come and make use of that and harm you. And spiritual loss is worse than losing a thousand lives, bodily. Very difficult to find that again. Very difficult to find a Master already. If you lose your spiritual power, it's even worse; then you cannot find another Master, because you
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-06   6085 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-06

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 3 of 5, Aug. 11, 2015

00:32:42

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 3 of 5, Aug. 11, 2015

Spread the name of the Buddhas in all directions. That’s why Buddhism is great. It tells you the way to do it. But other religions also tell you, “Pray to God, pray to Jesus.” But you have to do it constantly so that when you die, you remember. So continue, so when they die, they don’t forget. Their subconscious doesn’t forget. That’s important. Not just mind. Continue until it’s ingrained in your
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-03   5378 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-03
<1234567...19>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు