తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 365 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

The Right Balance of Inner Heavenly Light and Sound Meditation Brings Spiritual Progress Feb. 21, 2019

00:28:59

The Right Balance of Inner Heavenly Light and Sound Meditation Brings Spiritual Progress Feb. 21, 2019

You have to regulate the energy. You have to let the energy go all the way up to the third-eye, and then the crown chakra on top of your head. Otherwise, if you don’t meditate enough on the Sound, then the energy is stuck somewhere else. Maybe it’s stuck in the solar plexus or stuck in your throat center, and it should be getting out, all the way up to the head, and getting out and circulating. So
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-13   8042 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-13

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఆరు,7 యొక్క 1 వ భాగం April 8, 2019

00:33:12

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఆరు,7 యొక్క 1 వ భాగం April 8, 2019

ఆనంద్ కు అస్సలు జ్ఞానోదయం కలుగలేదు, ఆ సమయంలో, మరియు బుద్ధుడితో ఉన్నప్పుడు ఈ సమయమంతా, ఆయన పక్కన ఉన్నాడు. చాలా, చాలా ఉపన్యాసాలు మరియు అసెంబ్లీలో జరిగిన అద్భుతాలు జ్ఞాపకంలో ఉంచుకున్నాడు, బుద్ధుడి యొక్క అనుచరులలో దానిని ఊహించుకోండి ?! కాబట్టి, మేధో తెలివి లేదా పదునైన జ్ఞాపకశక్తి ఏమీ కాదు అని అర్థం. కానీ మనము కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి వీటన్నిటికీ గౌరవప్రదమైన ఆనందుకు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-14   2172 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-14

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 1 వ భాగం May 5, 2019

00:37:41

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 1 వ భాగం May 5, 2019

ప్రపంచంలో మాస్టర్ ఉన్నప్పుడు, అతను కేవలం శిష్యులను విముక్తి చేయడము కాదు అతను ప్రపంచం మొత్తాన్ని విముక్తి చేస్తాడు అతని జీవితకాలంలో, కొన్ని మినహాయింపులతో. ఏవి విముక్తి పొందలేవో మీకు చెప్తాను.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-30   3594 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-30

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 1 of 9, Dec. 26, 2018

00:40:34

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 1 of 9, Dec. 26, 2018

So, when you practice the Tao, or the Truth, or the Dharma, the Way, you will encounter ten kinds of samadhic experiences from inside. And then you may mistake these for some ultimate enlightenment. And thus, some of the demons who are correspondent to your state of mind or samadhic experience at that time, they may enter you. They may be around you. And then they will mislead you, make you think
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-05   6838 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-05

Keep Replenishing Our Protection Power and Be Unconditional, Part 1 of 2 July 5, 2018

00:31:25

Keep Replenishing Our Protection Power and Be Unconditional, Part 1 of 2 July 5, 2018

Here is the best for you. Outside maybe you earn a lot of money but then you will spend a lot also, sweating around just for something; not as good as here. Here you are working to spread the good teaching. That’s the best merit. If you don’t believe me, you ask the Buddha. You can ask the Sutra. The Sutra is what the Buddha pronounced. He said, “Donating Dharma,” meaning the True Teaching. It’s t
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-18   8187 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-18

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 3 of 8, Dec. 24, 2018

00:36:37

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 3 of 8, Dec. 24, 2018

Sometimes, the comfortable place doesn’t mean a good place. You might not have peace at the end; not peace within yourself only, but peace with other coordinating people. “Whatever is good for the world, and good for other people, then I would do it, no matter what.” And now, Buddha’s talking about Ananda’s private life, “Your past lives with Matangi’s daughter created accumulated kalpas of ca
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-26   6059 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-26

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 4 of 8 Dec. 24, 2018

00:36:06

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 4 of 8 Dec. 24, 2018

The teachings and the lineage of the spiritual power of any Master, it’s like a river. Sometimes, it’s hidden under the earth somewhere, and you think this is the end of the river. No, no, it will seep out somewhere and then appear again; so it is like that. Any of the religious people should look where the river reappears, and do not be attached to a location of the original river, because in all
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-27   5948 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-27

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 1 of 5, Feb. 24, 2005

00:30:10

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 1 of 5, Feb. 24, 2005

We used to be more civilized. But then, if we don’t balance our knowledge with wisdom, and we don’t balance the material gain with the spiritual success, too much intellectual knowledge, but no spiritual wisdom, then just at war with each other. It’s just the power. It’s just the power of renunciation that you get from me whenever you are near. You don’t have to be a resident in order to do my
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-10   14250 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-10

Entering the New Universal Platform, Part 1 of 4, Feb. 23-24, 2005

00:29:30

Entering the New Universal Platform, Part 1 of 4, Feb. 23-24, 2005

Everything’s changed – the world’s changed, I’ve changed, you’ve changed. Everybody must change. We catch up, OK? I look the same, but I am not the same anymore. Everything has changed, the inner concept has changed, and my way has changed. My way has changed, you must change. Change the way you think, change the way you treat life, change the way you treat yourself, change the way you treat the m
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-20   11623 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-20

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 9 of 9, Dec. 26, 2018

00:34:37

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 9 of 9, Dec. 26, 2018

Because our thoughts from life are endless. And so, we create endless forms and sceneries and stuff like that. Therefore, some of you, sometimes you sit in samadhi, you ask me, "Master, I saw some mountains and river and beautiful scenery." Not heaven-like, but normal. It's because your thought or your creative mind has been creating them. And the Master Power already cut a lot. Otherwise, I think
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-13   5712 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-13

Entering the New Universal Platform, Part 4 of 4, Feb. 23-24, 2005

00:32:46

Entering the New Universal Platform, Part 4 of 4, Feb. 23-24, 2005

Just be honest, sincere, genuine. Be natural. Selfishness always makes you lose points. Everything that concentrates to try to get things for yourself alone, you lose everything! Whereas if you try to serve other people with love and with unconditional devotion, you gain. Because whenever you offer yourself to other people, even one person, you expand. Your energy, your aura, expands at least into
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-23   6964 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-23

The Great Benefit of Having Retreats, Part 1 of 2 April 10, 2019

00:34:53

The Great Benefit of Having Retreats, Part 1 of 2 April 10, 2019

These are only for the dead people who suffer in hell or in some unfavorable realm. If difficult to take care, during retreat, can take care. So, all together, it’s about 731,114,123 souls. This also has some part of yours in it, so I could tell you, I guess. They’re automatically liberated during retreat. Not automatically, but, I mean, at that time, it’s easy to take them up. They all go to the
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-11   2474 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-11

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 1 of 5 Aug. 11, 2015

00:34:48

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 1 of 5 Aug. 11, 2015

This is for the people who are ignorant, who have no refuge in anyone, who have nowhere to go, no one to believe in, no one to rely on. So, you are the ones who probably have to help these kinds of people so that they don't fall to hell. Because if nobody prays for them at the time of death, nobody tries to do good things and forward this merit to that soul, then he goes to hell, or goes to a bad
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-01   5853 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-01

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 8 of 8 Dec. 24, 2018

00:36:21

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 8 of 8 Dec. 24, 2018

“Ananda, if any one of the monk’s precept transmitting masters or any one of the other monks practicing with him is not pure, then the Bodhimanda as described will not be successful.” Even if you don’t sleep for three months, even if you’re pure, who knows if the bhiksu giving you the precepts is pure or not pure? Therefore, even if you have all that from one of the monks, all the precepts, you ca
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-31   7369 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-31

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 1 of 8, Dec. 24, 2018

00:35:54

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 1 of 8, Dec. 24, 2018

The precepts are very important, not only for nuns and monks, but for you as well, if you want to be liberated while you are taking care of your duties in the world according to your karma. Not everyone can be nuns and monks, of course. It's a very difficult undertaking. It's very difficult. It needs a lot of discipline, a lot of training yourself, a lot of self-introspecting, a lot of sacrifice o
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-24   7031 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-24

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued), Part 1 of 7, Dec. 27, 2018

00:43:00

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued), Part 1 of 7, Dec. 27, 2018

But the person who reached this state of extreme self-satisfaction, he thinks he is above everything. But this is just one state, which is called “viewing oneself as supreme, but lacking wisdom to save oneself” even. You can’t even save yourself, not to talk about going out and saving other souls. This is terrible. Then you’re falling. If he knows it, then it’s OK. But if he doesn’t know, then he
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-30   3866 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-30

The Joy of Homecoming: Supreme Master’s Rediscovery of the Original Universe, Part 11 of 11, Jan. 26, 2014

00:35:46

The Joy of Homecoming: Supreme Master’s Rediscovery of the Original Universe, Part 11 of 11, Jan. 26, 2014

You brought nothing to this planet. Your meditation is not enough to even cover what you use here, so be more diligent. All the Councils don’t want me to come back to the Shadow Universe anymore, because They see that I was suffering too much. But I said I want to continue to stay for a while longer. Because the pain, the sorrow that all beings here suffer are real. The Original Universe has simil
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-22   7427 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-22

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 6 of 9, Dec. 26, 2018

00:36:09

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 6 of 9, Dec. 26, 2018

If you ever want to be a Buddha, it’s just because of your compassion. You wish that you could have some power, so you can help somehow. That is the only reason that you want to be a Buddha. Pray always for protection and help, so that your ego will not harm you in any way. So that your compassion will grow and grow and grow. So that wherever you go, your spiritual blessing and power will influenc
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-10   6518 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-10

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 7 of 7, Dec. 25, 2018

00:38:13

The Surangama Sutra: The Origin of Demonic States, Part 7 of 7, Dec. 25, 2018

So, all these demons and ghosts, even the kings of demons, powerful in heaven, they are still imprisoned by this worldly passion and possessiveness. While you are in Samadhi, you are enjoying connecting with the Buddha Power, with your own Buddha Nature inside. You enjoy, you are pure, you are uplifted. “Therefore, they cannot affect you any more than a blowing wind can affect light, or as if a kn
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-21   7100 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-21

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 2 of 8, Dec. 24, 2018

00:36:08

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 2 of 8, Dec. 24, 2018

So, watch all the time, your mind, because your mind is tricking you all the time, due to habit, due to the company you keep, due to the job that you are doing, due to your surroundings, due to your family tradition or kind of lineage or just habit. So, watch it all the time. This is the most difficult to watch, because we always make excuses when we want to do something, we say, “Oh, I do that be
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-25   7716 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-25
<1234567...19>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు