తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి: కు:
1 - 20 ఆఫ్ 89 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం:
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య

The Surangama Sutra: Twenty-five Means to Enlightenment, Session One, Part 5 of 5 April 4, 2019

00:40:51

The Surangama Sutra: Twenty-five Means to Enlightenment, Session One, Part 5 of 5 April 4, 2019

The two doctors continued saying, “In our mouths we have tasted many herbs, wood, metals, and stones of the Saha world. A hundred and eight thousand flavors. We know in detail the bitter, sour, salty, bland, sweet, and pungent flavors, and the like, in all their combinations and inherent changes." "While serving the Thus Come One, we came to know that the nature of flavors is not empty and is not existent,” not empty, not existent, “nor is it the body or mind, nor is it apart from body and mind. We became enlightened by discriminating among flavors.” Who knows why just discriminating between the herbs' flavors, they became enlightened? It's very simple, logical. You can be in two worlds at the same time, many worlds and physical world at the same time.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-29   2539 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-29

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 1 వ భాగం May 5, 2019

00:37:41

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 1 వ భాగం May 5, 2019

ప్రపంచంలో మాస్టర్ ఉన్నప్పుడు, అతను కేవలం శిష్యులను విముక్తి చేయడము కాదు అతను ప్రపంచం మొత్తాన్ని విముక్తి చేస్తాడు అతని జీవితకాలంలో, కొన్ని మినహాయింపులతో. ఏవి విముక్తి పొందలేవో మీకు చెప్తాను.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-30   1564 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-30

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 1 వ భాగం July 28, 2019

00:35:45

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 1 వ భాగం July 28, 2019

I’m trying to do my best for the rest of my time on this planet. And all of you also, do your best. Meditate as much as you can, because there’s nothing else better to do with your precious time, as a human on the planet. And also help each other, please. Help each other. Not only does the person receive the benefit of your love, but you, yourself, also benefit from it. Any time you help someone else, and other beings also, unconditionally, you rise up. Your soul rises up; your noble quality rises up; your love expands. And that should be very, very beneficial to you, and your family and your clans, the world. I’d like to stay as long as possible, just to help more, help the world, especially to stop the killing karma, so that the world becomes a peaceful, loving place for everyone to stay.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-07   1552 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-07

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 3 of 3 April 4, 2019

00:38:57

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 3 of 3 April 4, 2019

Not because I make a cave, so that I become a Buddha, or I become like an ascetic practitioner; it’s not. You just live according to your means, according to your situation, then you’ll have peace. Don’t try to force things, don’t try to be too much extraordinary, and then you will have no willpower anymore to deal with so many challenges in life. Just let it all be. I am very happy to have it, truly. I am not like punishing myself or doing it for ascetic reasons. Even if I do it to save merit, even then I’m very happy in it. When I go in there, and I work a lot already and come back, and if I can have time to crawl into my tent and be alone, zip it down, I feel, “Wow, such a blessing!” I really appreciate it very much.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-20   1506 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-20

The Surangama Sutra: Twenty-five Means to Enlightenment, Session One, Part 1 of 5 April 4, 2019

00:38:22

The Surangama Sutra: Twenty-five Means to Enlightenment, Session One, Part 1 of 5 April 4, 2019

The Buddha asked them, “‘Which method has brought you enlightenment to begin with?’” So, one by one, they will tell the Buddha now. Not all Quan Yin method. Actually, when the Buddha was alive, He taught quite a few methods. And Patanjali, one of the great Indian Masters, also taught His disciples quite different methods. Oh, a lot of them, a lot of them. But we don’t need all that; it’s too confusing for you. And it’s not so guaranteed; it’s not so easy for busy life like today. And also because nowadays we are very, very much contaminated by so many things and so distracted. Therefore, Quan Yin Method is easier for all of you.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-25   1500 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-25

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 2 of 3 April 4, 2019

00:33:58

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 2 of 3 April 4, 2019

People are so pitiful. They have Buddha Nature, but they cannot recognize it. They have their own inner Heaven, but they cannot realize it. They roll in the dust all day all night, until they are so filthy and lost, and unable to think of anything. Go back to their place of work and earn their living. They’ll cause less harm and create less karma. The higher their position is and the more ignorant they are, the more people they can hurt. We have to try to make the best of our life in this world, as short as your life can be, very short.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-19   1456 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-19

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 1 of 3 April 4, 2019

00:33:56

Being Alone Brings Concentration and Happiness, Part 1 of 3 April 4, 2019

The more stuff we have, the more troublesome it becomes. We have to wipe and to clean it, and worry about it getting taken away by others; worry about thieves. If we have nothing, then we have nothing to worry about. If we have little and cherish what we have, it will be just the same as if we own a lot. We feel even happier than having more stuff. But of course, you must take care of your body; don’t abuse it; don’t let it get sick. However, we don’t need so much to make ourselves healthy and happy. On the contrary, having fewer things and being alone will give us less trouble; no arguments and no distractions. We can be very focused on meditation, or think about something that can help the world.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-18   1377 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-18

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 3 వ భాగం May 5, 2019

00:36:56

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 3 వ భాగం May 5, 2019

కాబట్టి, బుద్ధులు మరియు క్రీస్తు, ఎవరైన సెయింట్, ప్రజలందరినీ రక్షించుదురు, ఈ ప్రపంచంలోని అన్ని జీవులను, వారు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నంత కాలం. మరియు వారి శక్తి ప్రపంచంలో ధీర్ఘ కాలము 300, 500 సంవత్సరాలు ఉంటుంది తరువాత, వారి మోక్షం తరువాత.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-01   1333 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-01

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్కు2 వ భాగం May 5, 2019

00:34:50

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్కు2 వ భాగం May 5, 2019

దేవతలు, ఆ మోక్షపు జీవులు, షాక్యముని బుద్ధుడిని ఎందుకు స్తుతిం చారు, అనేక జీవుల ను రక్షించి నందుకు, ప్రపంచాన్ని రక్షించారా? ఎలా? ఎందుకు? ఎవరికైనా తెలుసా?
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-31   1317 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-31

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 4 వ భాగం May 5, 2019

00:30:37

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 4 వ భాగం May 5, 2019

ఎవరైనా అనుభవాలను పంచుకో వడానికి కోరుకుంటా రా లేదా ప్రశ్నలు లేదా ఏదైనా అడగండి? ఏదైనా మంచి అనుభవం, మీరు దీనితో పంచుకోవచ్చు, నేను ఇక్కడ వ్యక్తులతో ఉన్నప్పుడు; నేను చుట్టూ లేనప్పుడు కాదు. మాట్లాడటం మంచిది కాదు, సరేనా? మాస్టర్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-02   1271 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-02

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ నాలుగు, 5 యొక్క 1 వ భాగం, April 7, 2019

00:30:59

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ నాలుగు, 5 యొక్క 1 వ భాగం, April 7, 2019

Everything is about us, us, us. You have to turn it around. That’s why I teach them to offer to the Buddhas before they eat, not ask for something all the time. Turn around. Offer something. Be thankful. Always “bless it, give it, give me, give me.” That’s wrong. Now, the next monk. “The Pure Youth Moonlight.” “‘I reflected upon how throughout the body the essence of water is not in discord.’ ‘I saw that the water in my body was not at all different from that in the world outside – even that in royal lands of floating banners with all their seas of fragrant waters. At that time, when I first succeeded in the contemplation of water, I could see only water. I still had not gotten beyond my physical body. I was a bhiksu then.’”
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-22   1261 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-22

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 4 వ భాగం July 28, 2019

00:36:53

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 4 వ భాగం July 28, 2019

So, make sure that when you go out or inside your house, you keep your purity and love. When you go out, you go out with love, and purity, and recite the Five (Holy) Names or the Gift all the time. Then all beings will benefit from your love, all around you at least; whomever you meet will treat you with love in return. You will feel also love from them. I give them tip not because of money, but to spread love. In physical means, so that Hong Kong has more peace, more love. It’s not the money that I give. It’s the love and the peace through that gift. It’s not the food that I bring to them, it is the love that I give also.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-10   1260 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-10

The Grace of the Ultimate Master, Part 1 of 4 Feb. 26, 2005

00:30:28

The Grace of the Ultimate Master, Part 1 of 4 Feb. 26, 2005

You have to put priority, have to know what’s the most important thing. Now you know everything really helps. Very difficult to tell you what is what. Because you have to also be sincere, you know? For example, if you watch TV for one hour, you have like 2000 points. My TV, my video. Even my poems, listening to my poem, my songs, anything, or any of the things I say, jokes, whatever. Poetry even, 400 points for one song that you listen, suppose I sing it. If it puts your mind at rest a little bit, then you have points. Not because of the music, but because your mind is at rest, so the Master Power can pour in.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-21   1208 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-21

Cherish God’s Grace on Earth to Ascend Quickly, Part 1 of 5 Feb. 27, 2005

00:36:39

Cherish God’s Grace on Earth to Ascend Quickly, Part 1 of 5 Feb. 27, 2005

The ones who are lifted up to the Fifth level by grace, by help from the Master, be aware! Anything can drag you down. People worship you, people prostrate to you, people offer you too much, you take things from people, or you use your position to bypass some spiritual law or something, then you will go, you’re gone. And suppose if you initiate people, and you think it’s you who initiate, you also go, very quick. Because the maya can deduct that. It’s the law.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-09   1196 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-09

The Surangama Sutra: Twenty-five Means to Enlightenment, Session One, Part 2 of 5 April 4, 2019

00:35:37

The Surangama Sutra: Twenty-five Means to Enlightenment, Session One, Part 2 of 5 April 4, 2019

“‘His wonderful sound was both secret and all-pervasive. It was through sound that I became an Arhat.’” “‘As I have been certified to it, sound is the superior means.’” “‘I learned to contemplate the appearance of impurity until I grew to loathe it and came to understand that the nature of all form is unclean. Bare bones and subtle dust all return to emptiness, and so both emptiness and form are done away with. With this realization, I accomplished the Path Beyond Learning. The Thus Come One certified me and named me Upanished. The object of form came to an end, and wonderful form was both secret and all-pervasive. Thus, it was through the appearance of form that I became an Arhat. The Buddha asks us about perfect penetration. As I have been certified to it, form is the superior means.’”
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-26   1195 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-26

The Surangama Sutra: Twenty-Five Means to Enlightenment, Session Two, Part 1 of 6 April 5, 2019

00:33:55

The Surangama Sutra: Twenty-Five Means to Enlightenment, Session Two, Part 1 of 6 April 5, 2019

Yesterday, I was talking about the fourth meditation method with the two Kings of Medicine, plus the 500 other Brahma gods, who are also helping with the healing process. Any healing things, any healing process or power, mostly came from the Three Worlds, because it is the physical body, physical world, and they control them. Probably the 500 Brahma gods were also physically present, because they probably incarnated into the world to help people, to help healing. And these two Kings of Medicine, they have been doing life after life; therefore, they have such a powerful healing technique or help to their patients.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-03   1170 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-03

The Grace of the Ultimate Master, Part 4 of 4 Feb. 26, 2005

00:32:39

The Grace of the Ultimate Master, Part 4 of 4 Feb. 26, 2005

Everybody wants to destroy the devil, and help the good, and clean the world and everything. Things are less simple. It’s connected all together. If you destroy one thing, it might connect with the other, and all are destroyed. That’s why we have to repair the universe; put things back where it belongs. That’s why the Master came down. Firstly, if I already take the trouble to bring you, to take you, then I’ll take you to the end. You’re already in my car. You’re not going anywhere. Must go Home. I’m a serious driver, no? I give you a real lift.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-24   1162 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-24

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ మూడు, 6వయొక్క2వభాగము April 6, 2019

00:35:11

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయం, సెషన్ మూడు, 6వయొక్క2వభాగము April 6, 2019

Now, we have the next one, “Universal Worthy Bodhisattva,” “‘I have been a Dharma prince with as many Thus Come Ones as there are sands in the Ganges.’ ‘The Thus Come Ones, of the ten directions tell Their disciples who have the roots of a Bodhisattva to cultivate the Universal Worthy conduct, which is named after me.’ ‘World Honored One, I use my mind to listen and distinguish the knowledge and views of living beings. In other regions, as many Realms away, as there are sands in the Ganges, if there is any living being who discovers the conduct of Universal Worthy, I immediately mount my six-tusked elephant and create hundreds of thousands of reduplicated bodies which go to those places. Although their obstacles may be so heavy that they do not see me, I secretly rub their crowns, protect and comfort them, and help them be successful.’” Successful in cultivating the Universal Worthy conduct.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-15   1160 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-15

The Grace of the Ultimate Master, Part 2 of 4 Feb. 26, 2005

00:35:02

The Grace of the Ultimate Master, Part 2 of 4 Feb. 26, 2005

Everything I created, or everything to do with me has a lot of points. Just to look at it, just to look for five minutes, you have 50 points. Just looking and admiring it. So the thing is, you go outside and exhibit my stuff and all that, it helps a lot of people. I don’t have to do anything, they get help anyway. That’s how we help the world, you see? Whatever it is, if you remember the Master, you get points. And the rememberance brings you spiritual upliftment. I just talk in points, so that at least you can know the value of it. But of course, the merit is immense.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-22   1152 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-22

The Great Benefit of Having Retreats, Part 2 of 2 April 10, 2019

00:34:31

The Great Benefit of Having Retreats, Part 2 of 2 April 10, 2019

You contributed during your retreat 6.1% together. Then it’s not bad already. Better than nothing. But I am grateful. 6.1%, that is multiplying to 731 million, for example. You know, this is a lot. It’s a lot of souls. Otherwise, they would have been still laying in the hell or somewhere else. Very good. So, retreat is good. They thank you also. They always appear and thank me after I do retreat or something intensive, or sometimes, when they are liberated somehow in connection with me. Finally, helping them to go up and be totally free, not just go to somewhere on the Fourth Level, Fifth Level, and stay there. But go up to Tim Qo Tu Land.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-12   1133 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-12
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్