తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 61 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
ఉపశీర్షికలు :

యానిమల్ హీరోస్: లవ్ బియాండ్ జాతులు

00:17:21

యానిమల్ హీరోస్: లవ్ బియాండ్ జాతులు

దక్షిణ భారతీయ నగరం ప్రజలు గమనించారు ఒక మకాక్ కోతి కొద్దిగా విచ్చలవిడిగా ఉన్నకుక్కపిల్ల ను సంరక్షించుచున్నది. ఆమె తల్లిలా నటించింది, స్నేహపూర్వక ముగా లేని కుక్కలు మరియు అతని కోటు నుండి ఈగలు మరియు ధూళిని తొలగిం చి అతనిని రక్షిం చుచున్నది ..
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-27   1454 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-27

గాడిదలు : మాహా తెలివైనవిమరియు కల్పనాశక్తి గాల సహాయకులు

00:13:47

గాడిదలు : మాహా తెలివైనవిమరియు కల్పనాశక్తి గాల సహాయకులు

అన్ని ఇతర పెద్ద శాకాహారుల మాదిరిగా, ఆవులు, గుర్రాలు, మరియు జింక, గాడిదలను కలుపుకొని, నిలబడి ఉన్నప్పుడు నిద్రపోతాయి. వారు దీన్ని ఎలా చేయగలరు పడకుండా? సరళంగా చెప్పాలంటే, అది వారి వల్లనే ప్రత్యేక మద్దతు యంత్రము ల యొక్క ఏర్పాటు.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-25   764 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-25

Chipmunks - Enjoyers of Solitude

00:16:03

Chipmunks - Enjoyers of Solitude

We chipmunks are the smallest members of the squirrel family and are known for our burrowing habits and love of nuts. We are identified by our pudgy cheeks, bushy tails, and white and black stripes that run down our backs. We can come in various shades of brown, yellow, and gray fur. Chipmunks like to be alone and we normally ignore one another and are only seen in pairs during the mating season i
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-17   480 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-17

It’s Time to Acknowledge the Rights of Animals, Part 2 of 2

00:15:41

It’s Time to Acknowledge the Rights of Animals, Part 2 of 2

Surge is a UK-based group, Surge's noble goal is a new era in which all animals are free from suffering, oppression, and violence. Surge's team focuses on promoting plant-based living as this is the path to bring all animals peace. With these combined efforts, in September 2018, London Fashion Week became 100% fur-free! Another well-known organization which promotes veganism and the banishment of fur is the People for the Ethical Treatment of Animals, or PETA. PETA has adhered to a simple principle since its inception, "Animals are not ours to experiment on, eat, wear, use for entertainment, or abuse in any other way." Also, we shouldn't forget about Mercy for Animals (MFA), a Shining World Compassion Award recipient, that is striving to construct a compassionate food system by reducing animal suffering and ending the exploitation of animals for food.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-13   528 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-13

It’s Time to Acknowledge the Rights of Animals, Part 1 of 2

00:14:32

It’s Time to Acknowledge the Rights of Animals, Part 1 of 2

Do you know that December 10th is our day, International Animal Rights Day? In 1998, the organization Uncaged launched, on the same date as Human Rights Day, the first-ever International Animal Rights Day. Uncaged was founded in 1993, by Angela Roberts and Lynn Williamson and is now known as the Centre for Animals and Social Justice (CASJ). which acts as a voice for animals by carrying out pioneering research and furthering just animal treatment by promoting reforms that could better our welfare. Another UK-based group called Surge. Surge started “The Official Animal Rights March” in 2016 that has since become an annual event held not just in London, UK, but also around our world. The gathering’s purpose is to spark vegans everywhere to speak up for the animals and become active in driving positive change in their local communities.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-10   657 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-10

Save Our Precious Animals: Wildlife Conservation Day

00:17:17

Save Our Precious Animals: Wildlife Conservation Day

“December 4, 2012, will be the first-ever Wildlife Conservation Day. Our goal is to inform more people about this global conservation crisis. Attacks on elephants and rhinos are multiplying at an alarming rate. Species around the globe, such as tigers in Asia, are endangered. By some estimates, the black market for wildlife trafficking is rivaled in size only by the illegal arms and drug trade. The slaughter of endangered species robs communities of income from tourism, reduces biodiversity, encourages corruption, and undermines good governance.” In addition to elephants, rhinos, and tigers, dozens of other endangered and threatened species are victims of wildlife trafficking. As today is Wildlife Conservation Day, I’d like to suggest six things you can do to honor it….
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-04   547 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-04

Celebrate Thanksgiving by Giving Thanks for Life

00:13:20

Celebrate Thanksgiving by Giving Thanks for Life

Thanksgiving Day is an annual national holiday in the United States and Canada. According to the People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), more than 46 million turkeys are killed annually for Thanksgiving. Can you believe that in the 21st century, some human beings are so insensitive to suffering and brutality? There are so many plant-based food options you can explore for your celebration of gratitude. If you truly want to express your gratitude for God’s blessings with a feast, I would suggest that killing my kind for food, or any animal for that matter, is totally inappropriate. So, it’s time to break from that old tradition and try something new. And one of those is to Adopt Turkey instead of eating one.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-28   948 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-28

Animal Heroes: Selflessly Assisting with Pure Hearts

00:13:33

Animal Heroes: Selflessly Assisting with Pure Hearts

I’m sure you have heard numerous stories of how people have demonstrated great courage and compassion in saving thee lives of others. We animals can also feel the pain and needs of those around us, be it animal or human, and will try and help in any way possible. Here are some tales of brave animals in our world! Sally the tabby cat in Melbourne, Australia, and her human companion Craig Jeeves, narrowly escaped a house fire. “She jumped on my head and sort of like was screaming at me and woke me up; otherwise, I wouldn’t have got up,” Craig said. Most of his house was lost to the blaze, and the fire department said it was lucky Craig got out in time. Animals help and save others out of our inherent good nature and ask for no reward. Even though we look a bit different than you, we cherish and respect life just like humans.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-22   1734 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-22

First Aid for Canines, Part 2 of 2

00:17:46

First Aid for Canines, Part 2 of 2

Today, we are going to learn about other common issues, such as lessening the pain of a swollen paw, taking care of a heatstroke case, dealing with broken bones, and stopping external bleeding. A swollen paw may not be a serious or dangerous issue, but it could make us feel uncomfortable as it’s a very sensitive body part for us. The strong sun rays could cause heatstroke in any dog. So how do you ensure a doggy avoids heatstroke? As we grow older, our bones may not be as strong as before. The risk of falling and fractures also becomes higher. It’s essential to learn how to manage or stop the blood flow before your animal companion receives the necessary treatment at the animal clinic.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-15   436 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-15

The Unique and Fascinating Axolotls

00:15:36

The Unique and Fascinating Axolotls

Even though we axolotls are actually salamanders, some people somehow got into the habit of calling us the "Mexican walking fish." We have a distinct appearance with a wide head, lidless eyes, and a long, tapered tail, as well as four limbs with tiny digits at the ends. The six feathery branches on our head - our most noticeable feature - are external gills for respiration. Probably our most fascinating feature is our ability to heal and regenerate. If we have any nicks or wounds, they will close up without any scar.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-01   1036 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-01

Celebrating Altruistic Animals on Supreme Master Ching Hai Day

00:18:52

Celebrating Altruistic Animals on Supreme Master Ching Hai Day

It’s a good thing to celebrate. The Ching Hai Day is not only my day. It’s your day. It’s everyone’s day. “Ching Hai” is actually not just my name. It’s a name given, and it symbolizes the Pure Ocean of Love. That is in your heart, in everyone’s heart, in all beings’ hearts. And you can see that through some of our animal shows. You can see how animals, they treat humans with utmost love, devotion, and help, assistance, as much as they can, whenever they have a chance to do it. And they also treat each other kindly, lovingly, charitably. So these are all members of Ching Hai’s Day.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-10-25   552 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-10-25

Amazing Transparent Animals!

00:15:53

Amazing Transparent Animals!

There are many other transparent animals in the ocean including the sea salp, glass sponge, transparent sea cucumber, ghost shrimp, glass squid, glass octopus, transparent-headed barreleye fish, juvenile surgeonfish, sea angel, sea walnut, and more. Research shows that these majestic beings play an important role in removing the greenhouse gas carbon dioxide from the atmosphere. Scientists found o
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-10-21   613 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-10-21

Dumbo Octopuses: Intelligent Lovelies of the Deep

00:16:36

Dumbo Octopuses: Intelligent Lovelies of the Deep

Speaking of flying, that brings me to the cute nickname you all have given my kind. While our scientific genus name is grimpoteuthis, the nickname we have most popularly come to be known as is the “Dumbo octopus.” That name is based on the fictional character “Dumbo” from the 1941 animated Disney film of the same name. Humans should consider us octopuses as royalty as well, for we too have blue blood! Scientists already known that we octopuses are quite smart. They know we can find our way through mazes, figure out problems, and even remember the solutions to those problems. We can take things apart for fun, and researchers have also realized that each octopus has a distinct personality.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-10-09   623 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-10-09

The Wonderful Earth Inhabitants, Part 2 of 2

00:12:54

The Wonderful Earth Inhabitants, Part 2 of 2

Animals bless humans invisibly and physically. Assistance dogs selflessly aid the disabled with their keen hearing, superb sense of smell, and ability to detect danger. They also protect and guide people whose vision is impaired. When they return to the surface to breathe, the cetaceans may release waste matter containing much nitrogen and iron into the water. These elements, with the addition of sunlight, are what phytoplankton need for their development. The humble bees and other insects are indispensable for conveying pollen, thus ensuring viable fruit and vegetable crops. So you can see that on land as well as in the water and air, the animals all have a specific purpose to fulfil. You can benefit the planet so much just by preserving the animal inhabitants and letting them do their crucial work to keep our globe safe and beautiful.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-10-04   558 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-10-04

The Wonderful Earth Inhabitants, Part 1 of 2

00:14:27

The Wonderful Earth Inhabitants, Part 1 of 2

One of the reasons October 2nd was specifically selected as “World Farm Animals Day” is that it coincides with the birthday of one of the modern era’s greatest practitioners of nonviolence, Mahatma Gandhi - the “Father of India.” Gandhi once said, “The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated,” and, “I hold that the more helpless a creature, the more entitled it is to protection by man from the cruelty of man.” As we take this opportunity to contemplate the meaning of World Farm Animals Day, we call on humanity to be aware that all beings should live as equals and be treated with respect.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-10-02   618 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-10-02

Harvey the Hero Dog

00:10:56

Harvey the Hero Dog

I called out, "Who's there? Do you need any help?" by barking at the drain, and pulled on the leash to let my walker know I wanted to get closer. She was surprised at my peculiar behavior but kindly followed me anyway. When we looked through the drain cover, we indeed saw a kitten trapped underneath. Because I was the one who discovered the trapped felines, everyone started calling me "Harvey the Hero." Now, I’ll tell you the best part of the story as far as I’m concerned. I am happy to report that all three kitties have been adopted!
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-09-30   563 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-09-30

Dr. Radica Raj: Combining Eastern and Western Veterinary Medicine, Part 2 of 2(INT)

00:13:29

Dr. Radica Raj: Combining Eastern and Western Veterinary Medicine, Part 2 of 2(INT)

So, conventional medicine has its uses, but to treat chronic ailments and give them a quality of life, that’s why it’s called integrative because I combine my conventional experience with my alternative treatments and that’s called integrating the two. The laser is also great for skin infections, really bad skin infections, arthritis, and pain, pain anywhere. Dr. Raj’s website states: “Like plants absorb sunlight through photosynthesis, cells in the body absorb laser energy that stimulates the body to release pain-relieving compounds and are energized to participate in the healing process.”
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-09-27   889 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-09-27

Dr. Radica Raj: Combining Eastern and Western Veterinary Medicine, Part 1 of 2 (INT)

00:14:40

Dr. Radica Raj: Combining Eastern and Western Veterinary Medicine, Part 1 of 2 (INT)

In today’s program, we have the honor to share with you Dr. Raj’s knowledge on improving and restoring companion animal health by tapping into both conventional and alternative veterinary treatments. The anatomy and physiology of dogs is surprisingly similar to humans, and in fact, dogs and cats respond really well to integrative medicine, that is the use of Chinese herbs, acupuncture. I use my laser. A laser is another way, a great way, to alleviate pain in arthritic patients, and, of course, there’re acupuncture and homeopathy. So, I use a combination of all these techniques, and it’s so amazing to see what quality of life they have.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-09-20   429 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-09-20

The Moon’s Fascinating Effects on the Animals

00:10:43

The Moon’s Fascinating Effects on the Animals

Some theorists have proposed that the moon is one of the external cues that adjust the circadian rhythms within all living things. Throughout a 24-hour cycle, these rhythms can cause physical, mental, and behavioral variations. It’s logical that the moon affects us animals because in many cases our senses are more developed than humans, plus we don’t have a lot of thoughts getting in the way of our intuition. Especially for animals who are nocturnal, more moonlight means more activity.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-09-13   586 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-09-13

Joy Fromental: Soul to Soul Communication with Animals, Part 3 of 3 (INT)

00:13:17

Joy Fromental: Soul to Soul Communication with Animals, Part 3 of 3 (INT)

In this concluding episode, Joy discusses her inner conversations with the animals regarding the direction of humanity and our planet. I also communicated with orcas confined in a dolphinarium. And the message he wanted me to convey is that the planet was in full transformation, that the energies were very strong, and that there were people who have become increasingly sick because it is a cleansing, actually. So, it is just sickness merely leading to healing us, freeing us of some past memories. She also promotes veganism as it is fundamentally about respecting animal life. She hopes to make people see and realize the beauty and mystery of animals and thus deeply appreciate us and our planet.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-09-06   1462 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-09-06
<>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు
Use 0.038s