Tìm Kiếm

Ăn Chay Trong Tôn Giáo

Cấm Ăn Thịt Động Vật
Tiếp Theo
Trong tất cả các tôn giáo chính, có những điểm tương đồng, chẳng hạn như các nguyên lý: “Thương người như thể thương thân” và “Không được sát sinh”.
“Ahimsa” có nghĩa là bất bạo lực, v.v… Quá rõ ràng, ăn thịt bất kỳ loài động vật nào, chúng sinh nào, là tuyệt đối bị cấm trong mọi hệ thống tín ngưỡng chính và các giáo lý thánh thiện.
Vì vậy, bất kể một người thuộc tín ngưỡng nào, tất cả phải giữ giới luật quan trọng nhất: “Không sát sinh”. Ahimsa. Bất bạo lực.
Bây giờ là thời điểm dành cho nhân loại quay về với Thiên Ý từ thuở khai thiên lập địa, đó là tất cả con cái của Đấng Tạo Hóa sống trong – phẩm giá, tôn trọng, hòa bình, tình thương, và là những người quản gia tốt cho ngôi nhà Địa Cầu của mình.
~ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay)
Nhà Nhân đạo, Nghệ sĩ và vị Thầy Tâm linh nổi tiếng thế giới
Ngày 2 tháng 3, 2020
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Tải Về