ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 20 ของ 8911 ผลลัพธ์
ตัวเลือก

TOPบาทหลวงคาทอลิกควรเทศน์พระวรสารที่แท้จริงของพระเยซู

00:35:00

TOPบาทหลวงคาทอลิกควรเทศน์พระวรสารที่แท้จริงของพระเยซู

Host: On Friday, November 19, in another conference with Supreme Master Television team members, our Most Beloved Supreme Master Ching Hai graciously took aside some time from Her meditation retreat for the world, to answer some questions which members had addressing current events in the Catholic Church.“Media Report from CBS – Nov. 17, 2021:Church official(m): In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Reporter(m): At a meeting of American Catholic bishops in Baltimore, the pope’s top envoy to the United States urged them to ‘listen’ ahead of a debate on adopting a document about Holy Communion.” “Media Report from CBS News – Nov. 18, 2021: America’s Roman Catholic bishops have approved new guidance on who should receive Holy Communion. The issue stems from a debate over whether Catholic politicians who support abortion rights, like President Biden, should be able to receive the sacrament. The new guidelines do not directly bar them from receiving Communion. However, it doesn’t stop individual bishops from denying them either.” (Master, recently, there was a conference of the US Catholic bishops in Baltimore, and one of the matters discussed was the Communion and its policy. And although it wasn’t directly mentioned, a main reason for it is that Biden’s support of abortion was criticized by some bishops. And some of them suggested that in this case, he should not receive Communion. As a result of this conference, officials who support abortions, such as Biden, won’t be declined the right to receive Communion in general. But each bishop in his authority can still decide to give or not give Communion. Would Master like to comment on this? […]) Some are pro, some are against, yeah? (Yes.) […] Not all of them are enlightened, that’s why there is a discussion. There should never be a discussion to begin with. (Yes, Master.) All the religious doctrines tell us, “Thou shalt not kill.” (Yes.) (Right.) (It’s basic. Yes.) And they’re killing en masse, 40, 50 million lives every year in the world. (Wow. Yes.) My God. And then many places complain that they don’t have enough babies to have a younger generation growing. (Yes, Master.) How can you even discuss abortion? There should not be any discussion about abortion. Right? (Yes) Imagine you and I had been aborted in such a gruesome way as I have seen it on documentary films and news. It’s horrific. (It is horror.) It’s worse than hell. (Yes, it is.) It’s like an evil practice. So, they should not be discussing it, if they are so-called priests and working for God. (Yes, Master.) You can see that. (It’s very clear.) But I’m glad some of the priests are enlightened enough to at least obey the commandment from God, and to protect lives, no matter how big, how small. (Yes.) “Media report from AP Archive - Nov. 16, 2021:Voris(m): We are praying predominantly for the successors of the apostles over there on the second floor. Many of them are blinded to the truth. They have their faith distorted, their catechism blurred. And now, they and we are suffering the effects of that. Randisi(m): Here to get the message to the bishops that they should enforce Canon rule 915, which does not allow people, politicians who egregiously commit mortal sin, particularly abortion, and they should not receive Holy Communion.” “Media Report from CBS – June 17, 2021: Cordileone says he wouldn’t give President Biden Communion, in part because the president’s publicly at odds with an issue the church considers very important. (We praise where we can, but we need to correct where we need to correct.)” “Media Report from EWTN – Oct. 30, 2020: When they identify themselves as Catholics and then go on to say they support legalized abortion, that creates another problem, because now they’re misleading others to believe that, ‘Well, I’m a good Catholic, and I’m doing this, so you can support abortion as well.’” “Media Report from EWTN – Jan. 29, 2021: His soul is in jeopardy, I believe. And you know, when they use euphemisms… When you’re violating fundamental human rights, you use euphemisms. And so you say this is health care for the poor. What other health care procedure does two people go in, one comes out dead and the other one’s scarred, emotionally, spiritually and sometimes even physically?” “Media Report from EWTN – Oct. 30, 2020: There’s never a moral justification for the taking of an innocent human life. Abortion attacks life when it’s most vulnerable, when it’s least able to defend itself.” “Media Report from Focus on the Family – Nov. 6, 2021: We’ve all seen ultrasounds, we’ve seen videos and we’ve seen still pictures of the babies at ten weeks along. They’re jumping and sliding and moving on the inside.” Especially the small humans, they are still helpless. (Yes, defenseless.) They are just like flowers not yet even bloomed, or bloomed half-way and waiting to have the full potential. This is a very, very sorrowful affair. And to even support that is worse than evil. (Yes, Master.) (Religious leaders are supposed to primarily protect all lives…) Yes. As I told you many times, the devils, they only punish the bad ones. The fetuses, the babies, they are just so innocent. (Yes. Absolutely. Right.) I cannot believe it, the so-called priests who even support abortion! Because if you give the sacred Communion to any authority, or any group, or any person, or any government leader who supports it, that means you encourage it. (Right.) At least you condone it, or at least you just don’t make that person feel that it’s a sin to do that, to wake them up. Instead, they just let it be like that. How many more babies, unborn or just born and killed in such a gruesome way before humanity wakes up and abolishes these evil atrocities even. (Right.) Even to kill animal-people, you must not already. (Exactly.) […] We should not even eat animal-people anymore, (That’s right.) because all beings, they love life. (Right.) Not to talk about killing your own species, your own blood and flesh, like babies in the womb. This is terrible. […] “Media Report from Focus on the Family June. 20, 2021: Sixty-two million babies since 1973 is the entire population of California plus the entire population of the state of Florida. Florida is where I live. Florida, where we have protection for baby preborn sea turtles that are still in the eggs. If you go over to Pensacola Beach and you just disturb the preborn sea turtles buried in the sand by their mother, you can spend one year in jail and be fined US$100,000. When you have 62 million babies’ lives taken legally here in the United States, that is definitely doing evil in the sight of the Lord.” All these priests who condone or support or even ignore the greatest sin like this, they will all have to bear the consequences. (Right.) To be tortured in hell, the way the babies in the womb have to endure, but multiple times over. (Wow. Yes.) Because this is the way it is. Especially if you know already the right from wrong, being a priest, (Right, yes.) and you commit such a heinous crime, even mentally or just for any reason at all. It doesn’t have to be that you kill that baby directly, you still have to bear the burden, so that you will know what compassion means, you know what suffering is. (Yes, Master.) […] What you do to others will be done to you. (True.) It’s just the law in this physical universe. No one can escape. (Right.) Especially the ones who already know and still commit a sin. (Yes, Master.) Or encourage others or condone the practice. (Yes. They still don’t understand the consequences.) […] I’ve been crying a lot for all these animal-people and babies who are so helpless, helpless, helpless. And the people treat them worse than in hell. (Yes. Unbelievable.) Worse than any criminals. (They don’t deserve this in any way.) No! Even the criminals, they will have a lawyer to argue for them. (Yes.) Or reduce the sentence. Or even have to have all the evidence in order to punish their crime. But these babies, they did nothing wrong. (Right.) (Yes. It’s really heartless.) […] “Media Report by CBS This Morning June. 17, 2021: San Diego Bishop Robert McElroy wrote last month that weaponizing the Eucharist will bring the terrible partisan divisions that have plagued our nation into the very act of worship.” (Master, one of the arguments during the conference by some bishops who think that pro-abortion politicians should continue to be able to participate in the sacrament, was that, otherwise, it would be divisive and would politicize Communion. Is this true, Master?) No. It’s not true. If they want to be united and undivided, then they should be one with the teaching of Jesus, (Yes.) (Understand, Master.) of God, of the Bible. You see? (Yes.) “Thou shalt not kill.” Very simple. (Right.) There’s nothing to argue about. (Yes.) And they are priests even. (Exactly.) They know all these commandments by heart. (Yes.) They lack nothing. People worship them and trust them, so they should guide people into a righteous way. (Yes.) […] Every day, how many innocent poor babies, helpless, defenseless, die in such agony? (Yes, Master.) And because the priests and the so-called pope, the king of the Catholic empire, encourage them. (Yes.) Not like he says, “OK, go ahead and do abortions,” but he encourages by silently acknowledging it’s OK, by not saying anything against it. (Yes, Master.) By not advising the faithful, “Please don’t do that unless it’s truly, truly necessary for the life of the baby or the life of the mother, or both.” (Yes, Master.) They are the ones who should light the torch of wisdom and righteousness and moral concepts for the people to follow. (Yes. True.) That’s what people trusted them for, (Exactly.) and built a big church for them to live in and to be a big shot. (Yes, Master.) If you just condone or support anything, then you are the same as the evildoer. (Yes. True.) They should teach the people the commandments: “Thou shalt not kill.” Anything you don’t want to be done to yourself, don’t do it to others. That’s very simple. (Yes, it is.) Even children five years old understand that. (Right.) […] Blessed are those priests, you true priests who are pro-life, for life and compassion. (Yes, Master.) These are what the priests are supposed to be. […] The Bible teaches that you have to love one another, because you’re all brothers, you are children from God. How can you go ahead and kill another brother or sister of yours, even if they are your children? Unborn children. (Understand, Master.) […] Because all are created by God. God wanted them to be in the world, to do something to help others. (Yes, yes.) Imagine if we have no more babies left and we all die out at the end. (Yes. Not good.) You think God wants that? (No.) No! God created the world for us to live and to continue living. (Yes, Master.) […] The priests are like the lighthouse for the faithful of different religions. (Yes, that’s right.) They must be first enlightened in order to guide others. (Right.) […] Most of the priests or monks and nuns, they just wear the robe. (True.) […]Those priests that you just mentioned, they are truly the wolf in sheep’s clothing, as the Bible mentioned it. The Bible warned us that, “Beware of those wolves in sheep’s clothing.” (Yes.) These priests are. The pope also is. Of course. (Yes.) “By thy fruits so thou shalt be known.” (Yes, Master.) […] So, if these priests are not following the teaching of Jesus, then they are… And on the contrary, even saying things or doing things that are harmful to humanity. Then they are truly wolves in sheep’s clothing. (Yes, Master.) “Media Report from 60 Minutes Australia 2015: The Catholic Church has a terrible history of protecting abusers instead of protecting victims.”“Media Report from AI Jazeera Oct. 23, 2019: For 17 years, legal scholar Marci Hamilton has fought for laws that give victims of child sex abuse more time to file claims. And in state capitals across the country, the Catholic Church has been her adversary.” “Media Report from AI Jazeera Oct. 6, 2021: The Roman Catholic Church betrayed the trust of the young and vulnerable on a devastating scale around the world.” “Media Report from AI Jazeera Feb. 17, 2017: It was basically a mafia. They have powerful friends. They have benefactors. They have people who want to be associated as being close to the church.”“Interview by the Huffington post Apr. 12, 2019: And it’s been going on for over 300 years. And the Vatican has it all, and it’s documented. And they’re more powerful than our government.” “Interview by 60 Minutes Australia 2015: These are people who should actually be facing criminal charges now. Not just sanctions at the hands of the pope or the church, or the attention of the media. These are people who have allegedly allowed the abuse of children to continue, sometimes for many years. And that is an unforgivable crime.” Those who molest children, rape young children or teenage altar boys or girls from faithful families, they should be tried in the normal civil court, just like everyone else. (Yes, Master.) The clothes that they wear do not exempt them from their sin. […] Just because they are priests in the Catholic system, it doesn’t make them free from prosecution. (Punishment.) […] They should not be allowed to continue their office. (Exactly.) “The clothes don’t make a monk.” That’s what we say inÂu Lạc (Vietnam), or maybe many other countries. […] And as the Bible says, the wolf in the sheep’s clothing doesn’t make that wolf a sheep. (Right.) (Yes, Master.) So, just because they work with the Vatican doesn’t mean other governments’ laws don’t apply to them ‒ if ‒ if they harm their citizens. […] The Vatican is nothing. It’s empty if there are no morals, no Jesus’ teachings practiced there. (Yes, Master.) (Understand, Master.) It’s just empty walls, and the priests there are empty shells. (Right.) The clothes will not cover their sins, Heaven or Earth. […] These priests from the Catholic Church, who harm the children, who molest them, who rape them, who torture them, who kill them, they are the criminals against humanity. They should even be tried in The Hague, in that international court. If no other country can try them, they could try them there. (Yes, Master.) Otherwise, they’ll continue to do all these sins and harm too many more children. Now and in the future. As I am talking to you, I don’t know how many children are suffering in darkness, in obscurity, and nobody cares. And afterwards they just make them disappear. (So scary.) Like many unnamed graves just have been discovered. Even in America recently. Before, it was in Canada, in those schools. Imagine that? (Wow.) And many, many, oh, countless children or women disappear every year, (Oh, just terrible.) everywhere. It’s not always the professional criminals who do it. It’s the priests who did all this. (They are worse than criminals.) Worse than criminals because they are protected. (Right.) (Yes.) And nobody suspects. And even if they know about it, they suspect it, they still continue to let them hold the big office even. (Exactly. Yes.) So they can continue behind the door and be more skilled in molesting children. (My God.) And nobody even knows. They will be more careful now, more skilled now. (Yes, Master.) And if they’re discovered again, the pope will just forgive them. (Oh my God. Oh, no.) (This is unbelievable.) You can see that. (Yes, Master.) Did nothing! So, this Vatican or all the churches that are stained with blood or with mental cruelty, should be abolished. (Right. Yes, Master.) Make it into an orphanage or something to atone the sins of humans. (Agree. Yes.) […] They do nothing! (Oh, man.) […] If we’re talking about it, I just feel my heart cannot bear. […] The pain is… sometimes it’s unbearable. (Oh, Master!) If you have physical wounds or pain, people know, but this is a mental pain, emotional pain, (Yes, Master.) spiritual pain that nobody can see. (Oh, Master…) Only I know it. And even then, I feel not as bad as those children, the victims, who are so helpless and so frightened, so horrified, so scared, and so alone, with all these big fat priests squashing on them. (Oh, God.) “Interview by KHOU 11 Jan. 2019: Clergy sexually violating children. And lives forever changed. They took your soul… It’s evil, is the only way that I could put it. As a child, you never forget that face. I would beg God to let me die. Please let me die because I don’t want him to do this to me anymore.” “Interview by WRAL Documentaries April 2018: I never really blamed him, I blamed myself. And that self-blame over time became a kind of self-hatred.” “Interview by The Guardian Feb. 2016: It never occurred to me to tell anybody. When the head teacher’s been abusing you, who do you tell? Put it into a cupboard in my head and I shut the cupboard door. (He’s had constant nightmares and flashbacks and has been diagnosed with PTSD [post-traumatic stress disorder].)” “Interview by WRAL Documentaries April 2018: With the beginning of my keeping that secret, it was like, there was this little poison inside of me. (That led to depression, isolation, and suicidal thoughts. It also led to alcohol and drug abuse.)” “Media Report from HuffPost Apr. 12, 2019: Sister Judith Fisher, she was 37, I was 13 years old. That’s when my world changed. She took my life. She took my sexuality. She took my spirituality. She ruined any boundaries that I ever had in my life. I lost my family over her. I’m in recovery now. Since 1994, I’ve been stumbling with this. You hurt a child that deep, it’s a spiritual rape and you are like branded for life. So from now on, it colors everything. I can’t imagine something happened to me in life that would hurt me like this has. It’s the kind of wound that stays, no matter how strong you are, no matter how much therapy you get, no matter how many loves you have, or diversions or excuses, it’s a spiritual rape. It really is. It really is, it doesn’t go away. It steals your faith. I envy people who have faith.” “Interview by The Guardian Feb. 2016: I stopped going to church. (You lost your faith?) Lost my faith. If you see how the church in Boston tried to sweep things under the carpet, and you read about cases in this country and other parts of the world, I lost my faith. Yeah.”Please, God, do something! You cannot let this world be like this, controlled by all these evil wolves in the sheep’s skin. Please, please, they are making a bloody butcher shop of Your holy churches and Vatican as well. Please, please help us. Help the children. Help the helpless babies and children, please. They’re too powerful for the humans. Humans have b een so brainwashed and so subdued into believing anything they say. But they are not priests; they are not preaching Your teaching. They are killing the babies and children and they’re doing exactly opposite of what You are teaching and Jesus’ teachings. […] I hope people wake up and don’t worship them, don’t respect them, don’t listen to their wrong, evil view. Please just use your own judgment, protect your own babies and your own children. Please don’t send them into their evil arms, because they will harm them. Don’t listen to them and kill your babies in the womb. You rescue your baby, as if you see some baby helpless on the street, you would take it into your arms and bring it somewhere safe. Do that to your own babies in the womb, please! They are your flesh and blood. Don’t listen to these evil priests. Please don’t! Because you will go to hell. […] Anything else? (Yes, Master.) (During the conference of the Catholic bishops,) Yeah. (Archbishop Joseph Naumann of Kansas City, who is pro-life, “called for bishops to find common ground, where politicians agree with the church’s vision for ‘the dignity of the human person.’ But he also urged them ‘not to be afraid to fulfill their obligations, to let them know how serious’ it is to dissent from church teaching.”) Yeah! (Master, why are there still some bishops who won’t fully agree with that? Why would a person of the faith be afraid to act on the protecting of basic human rights and teachings of the church?) […] They’re afraid because, I read somewhere in the news, that 60% of the Catholic believers support abortion, say abortion is OK. (Yes, Master.) It comes from the top! (Yes.) The pope knows that most of the devoted Catholics are women. (Yes.) So, he’s afraid to lose them if he goes against their will. (Understand, Master.) So this is all for fame and gain. […] The pope, I saw it on the video in the news, he even bowed his head in front of Biden. Believe that or not? (Wow.) Oh, man. (Wow.) He is officially the king of this Catholic system and the so-called representative of God on Earth, and he bowed to a secular power, (Wow.) meaning the lay power, the worldly power. (Yes.) He really kept bowing his head.[…] That wasn’t humility. He knows already this guy is bad. And he bowed, kowtowed to him. You see that? (Unbelievable.) […] Just to try to keep himself on that seat, on the chair of the Vatican. […] They may be scared also because of his (Biden’s) demon power. Even makes the pope bow down. (Yes.) The pope has less demon power than Biden. […] So, they are afraid. They might not be all evil. Not all of them are evils, just some of them are influenced by the evil force from other priests, (Yes.) or feel very afraid of vengeance. […] Any more questions? […] (In 2016, Pope Francis permanently allowed the Catholic priests all over the world to forgive the sin of abortion. Master, how come it seems that priests look up to the pope as such a big authority rather than to Jesus Christ and the teachings of the Bible?) Yeah. How come? How come? Good question. Very good question. I also ask that myself. But as I told you before already, they’re evil. They’re working for Satan. Just like a secret agent. (Yes, Master.) They are secret spies, secret agents for Satan. (Oh!) […] The priests are siding with the criminal, with a crime like abortion ‒ and encouraging it by forgiving it. (Right.) It’s so easy. Even if you just kill your child and go to the church, put five dollars in there, or confess it to another priest, then your sin is clean. Ha! Even a two-year-old won’t believe that. Even the priest himself is sinful, doing bad stuff. (Yes.) How can they forgive you? How can the priest take any karma for you or clean it for you? (Understand, Master.) Even in the name of Jesus. Jesus cannot work through all these dirty garbage cans. […] Their sins are greater than the sky. So how can? How can you just do any sinful thing and go and confess and that’s enough? This is a wrong concept. (Right, Master.) They make all those excuses so that they can have more followers, more donations, (Oh, I see.) more power, bigger churches. […] They should all be fired. […] All of them should go, run. Run away and repent for their sins. Otherwise, the devil will be running after them, and molest them and kill them and torture them every single second in their life in hell. (Wow.) Well, that is the truth. (Yes.) They won’t escape the law of the universe. They won’t escape God’s Wrath. […] They commit unthinkable crimes (Terrible.) against humanity, adults and children and babies alike. They’re worse than criminals. They’re worse than devils. They should be in the deep hell forever. (Yes, I agree.) And the devils will do whatever they do with them. Nobody can help them. Even if they repent, I’m not sure how much God will be lenient, except if they really turn around. Be vegan, and really repent all their life, every little second of their life. Maybe. (Yes.) Maybe the punishment will be less. […] The women or young girls, young ladies, they have not much experience about being parents, (Yes.) or maybe it’s a first-time pregnancy. (Yes.) And in their vulnerable situation dealing with the worldly needs and material necessities, they become weaker in spirit, in their mind, (Right. Yes, Master.) and more vulnerable to any advice, even wrong. Even if they know in their heart it’s wrong to kill their own child, they still will do it if the pope is OK with it, not against it, (Understand.) not teaching them well not to do it. You see? (Yes.) And so many powerful priests, as well, all agreed to it. Then they just do it, like under pressure. Who are they to oppose them? […] They (women) still listen because they’re in a vulnerable situation, (Yes.) weakened with the material demands and the worldly, bad energy. (Yes.) Therefore, they probably do abortion against their own will and against their better judgment. […] They need true help and moral support, not evil counsel. (Yes, Master.) (The priests should know better.) […] How can they even forgive them? They have no power. (Understand, Master.) They go against God’s commandments. (Yes.) They oppose the teaching of Jesus. […] Instead of helping the vulnerable, weak woman and saving a life in her womb, they lead her in the opposite, sinful direction. (Yes. Really terrible.) So this karma, this sin, the consequence of it, they will not be able to escape. (Yes, Master.) Even the most powerful Master will not be able to rescue them. (Wow.) They will have to go to hell. […] Because “as you sow, so shall you reap.” The law of the universe will never fail for anyone, no matter who they are. (Yes, Master.) […] God is looking. Heaven is seeing everything. You cannot do anything and get away with it. Never! (Yes, Master.) […] Blessed are those who preach the true gospel of Jesus and who fear God and who worship God. (Yes.) I will help them. I will help them, spiritually. […] OK, thank you, then, for everything that you do for the world through your own capacity. But we have to thank God for giving us that. (Yes.) For the gift. (Thank God.) We’re born with nothing, remember? (Right. Yes, Master.) So, whatever we develop, it’s all God’s Will and God’s Blessing. (Yes, Master. Right.) We thank God for everything good that we have received, and for protecting us from all the wrong concepts and evil. (Yes.) […] All of you, inhouse and remote, I thank you again, […] for doing the right things, for listening to God’s inspiration inside, and for being able to understand and appreciate God’s Blessing through our work. (Thank You, Master.) (Thank You, God.) The world thanks you also. (Thank You, Master.) The animal-people thank you. And Heavens thank you. Ciao for now. (Ciao, Master.) (Take care, Master.) (We love You, Master.) (We love You.) (Thank You, Master.) Love you too. […] Host: Most Compassionate Master, our utmost appreciation for sharing Your precious Wisdom and reminding us of the basic principles of life. May all concerned individuals start listening to their conscience, and thus take all the right and necessary steps to preserve Lord Jesus’ teachings in the church. We also pray for a just society where no baby or child will ever know suffering, and God’s scriptures are adhered to. May Beloved Master always be in the best of health, protected by all Great Heavens. To hear what Supreme Master Ching Hai has to say about the meeting between the pope and Mr. Biden, plus more, please tune in to Between Master and Disciples on Monday, December 20, for the full broadcast of this conference.
ข่าวเด่น
2021-11-25   2376 รับชม
ข่าวเด่น
2021-11-25

TOPเมื่อความซื่อสัตย์สูญสิ้น: สัญญาณของชั่วโมงสุดท้ายจากหะดีษ

00:26:13

TOPเมื่อความซื่อสัตย์สูญสิ้น: สัญญาณของชั่วโมงสุดท้ายจากหะดีษ

Host: ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ สุดที่รักของเรา ในขณะที่ยังอยู่ในช่วงการเข้าฌาน ทำสมาธิเพื่อโลกอย่างเข้มข้น ได้ใช้เวลาอันมีค่าของท่าน โทรศัพท์หาทีมงาน โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ และอ่านจาก คำสอนของอิสลาม รวมถึงการให้ความกระจ่าง เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ล่าสุดในสังคมของเรา ( พรรครีพับลิกันจะชนะการเลือกตั้ง กลางเทอม(สหรัฐ)หรือการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีครั้
ข่าวเด่น
2021-11-21   7326 รับชม
ข่าวเด่น
2021-11-21

TOPคำขอร้องด่วนของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

00:06:54

TOPคำขอร้องด่วนของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

ในซีรีส์ของการบันทึกด้วยตัวเอง โดยธรรมชาติทันที ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2021 ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ที่รักที่สุดของเรา ได้ส่งสารจากใจ สำหรับโลกใบนี้ ด้วยความห่วงใยอย่างสุดซึ้ง เกี่ยวกับ สถานการณ์เปราะบางที่สุด ที่ดาวเคราะห์โลกเราได้มาถึงแล้ว ได้โปรด ได้โปรด อย่าแค่นั่งตรงนั้น กินเนื้อสัตว์ และดื่มสุรา ดังเช่น ที่ทำกันตามปกติ (Crying lady: มีคนจำนวนมากเสี
พิเศษ!
2021-08-11   54792 รับชม
พิเศษ!
2021-08-11

การประทับจิตต้องใช้พลังอาจารย์ ตอนที่ 10 จาก 14 ตอน

00:28:39

การประทับจิตต้องใช้พลังอาจารย์ ตอนที่ 10 จาก 14 ตอน

ฉันก็เลยไม่อยากเป็น ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ของอเมริกาอีกแล้ว จำวอชิงตันได้ไหม? (โอ้ ครับ) พวกเขาต้องการเขา ให้อยู่ตลอดไป แต่หลังจากเทอมที่สอง เขายุติ (ใช่ครับ) เขากล่าวว่า “ไม่อีกแล้ว นั่นน่าจะเพียงพอแล้ว”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-11-29   670 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-11-29

กองทุนดัตช์มุ่งมั่นที่จะดำเนินการ 50% จากพืช

00:01:23

กองทุนดัตช์มุ่งมั่นที่จะดำเนินการ 50% จากพืช

To encourage citizens tobecome healthier, the Amsterdam City Council in the Netherlands has signed theCity Deal, which has the goal for people to increase their plant-based foodintake from the current 39% to 50% by 2030 and then 60% by 2040.To achieve this,the distribution of sustainable and healthy food around schools, publicbuildings and vulnerable neighborhoods will be expanded. Supermarkets andrestaurants will also increase plant-based items, as well as focus on sourcinglocal food. Permits for individuals selling unhealthy fast food will berestricted.It is envisioned that these measures will help to counteract theincreasing problem of obesity among children and adults in the Netherlands.Amsterdam is a Shining World Leadership Award for Compassion laureate.Way togo, Amsterdam, for increasing your plant-based intake! May you exceed yourgoals as all cities worldwide commit to a 100% vegan future, in the blessingsof the Providence.
ข่าวเด่น
2021-11-28   37 รับชม
ข่าวเด่น
2021-11-28

ข่าวเด่น

00:33:59

ข่าวเด่น

ในข่าววันนี้ ซูดาน ได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม จากอียิปต์ การศึกษาเตือน น้ำแข็งฤดูร้อนของอาร์กติก อาจหายไปภายในปี 2100 นักวิจัยจากบริเตนใหญ่พบว่า เวลาในธรรมชาติดีขึ้น พฤติกรรมของเด็ก นักวิทยาศาสตร์สรุปว่า การบริโภค กรดอัลฟาไลโนเลนิกที่สูงขึ้น จากแหล่งพืชลดความเสี่ยง ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ปู่ย่าตายายจากออสเตรเลีย จ่ายค่าของขวัญคริสต์มาสให้คนอื่น โดยไม่เปิดเผยตัว อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอ
ข่าวเด่น
2021-11-28   29 รับชม
ข่าวเด่น
2021-11-28

ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา: คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 170 – คำพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอด ที่แท้จริงโดย เซชี โอนิซาบุโระ เดกุจิ (ผู้สนับสนุนวีแกน)

00:22:01

ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา: คำทำนาย แห่งยุคทอง ตอนที่ 170 – คำพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอด ที่แท้จริงโดย เซชี โอนิซาบุโระ เดกุจิ (ผู้สนับสนุนวีแกน)

“The Savior will unify various religions and all doctrines in the world…”Today, we’ll discover more revelations about the True Savior of the world, as prophesied by the respected Seishi Onisaburo Deguchi from Japan. According to Seishi’s prophecies in his book “Tales of the Spiritual World”: “In the land of Toyoashihara (the beautiful name for Japan), a big snake with eight heads and eight tails, awful, disgusting devils were rampant, and they polluted mountain ridges and river waters. The Spirit of Mizu was unable to just watch the miserable situation of the people being tormented. Hes manifested Hirmself as Kamu Susanoo no Mikoto, and sent 80 brave Shinto priests and Hiers eight daughters to all directions to promulgate the teachings of the God of the Ananai-kyo religion.” “Biden, he just uses the Constitution for anything he wants, including killing babies. Morally speaking, constitutionally speaking, lawfully speaking, it’s all corrupt, it’s all bad, it’s all wrong. Actually, I don’t want to talk about all this, but what can I do? I cannot just turn a blind eye to the suffering of the innocent babies. (Yes, Master.) And then, it makes an example for other countries as well, for all the babies in the world to suffer. I have never been interested in all this mess. It’s just for the sake of the lives of others. (Yes, understand.) My heart just pains so much that I have to scream out like this. Otherwise, I mostly never interfere in anything.”“The priest should be a good example. Why molesting and harassing, or oppressing and abusing and killing little innocent children like that? I thought I read somewhere also that there are mass graves that they discovered somewhere behind some church, or some… (In Canada, Master.) Did happen, right? (Yes, Master.) Oh my God. So that means it could be also abusing and killing, to keep quiet. So all this, in front of the law! For the weak, the meek, the powerless, and the helpless innocent children, there is no law for them. But for the powerful church, the law is FOR them! That’s what I see, and that’s not acceptable. Not ever! Never! Oh, I hate all this! I sometimes lost sleep over this, thinking how frightened the children must have been. And there’s no one there to defend them, to protect them, to do anything for them at all. I’m risking my safety to say all this on air. But what else can I do? I cannot ignore it. I cannot just keep silent.”“The Taliban was too much, too brutal, that the international community cannot just ignore the pain and the suffering of the women there. If after 20 years, they did not change, I don’t know what can change them. OK? (Right.) I can only say a few words, however unpleasant, just hoping to wake them up. Hoping that they will be less violent, they will be more gentle on the women, and the so-called ex-enemies. (Yes.)I have to fend for the women. Whatever I can. At least I cannot just ignore it. I cannot just like keep quiet, for my safety or for whatever precaution. (Right. Understand.) I don’t live for my safety. I live for others. I cannot just ignore the plight of the women there when it comes to such an extreme like that. (Yes.) Because I feel the suffering, their suffering, as if it’s my own. Like suppose it’s me. (Yes.) That’s why. I cannot bear it.” From this passage, we learn of the Savior’s compassion for the suffering beings, which prompts the decision to manifest on Earth to rescue them. Seishi Onisaburo Deguchi refers to the Ananai-kyo religion, where “Ananai” means that one does not take credit for anything, but gives credit to someone above, always thinking, “This is thanks to God, this is also thanks to the Master.” “(We have produced shows for Supreme Master TV for four to five years. During those years of filming, we’ve been through a lot of miraculous and interesting experiences. Thank You for Your blessings, which made everything progress smoothly and successfully.)”“(We applied to import vegetarian foods. And the government approved it very fast. (Really?) In just three weeks. (Is that so?) Norway is a member of the European Union and for them to approve is very difficult. It was due to Master’s invisible arrangement and blessings, things went smoothly and it’s all OK now.)” “(Thanks to Master’s blessings, our medical group in Formosa (Taiwan) and the International Association successfully launched a website ‘Medical Vegan Union’ last month.)” “(This book, it’s my sixth book, but I think it’s the most important one. And that book, those words and all the inspiration that came to create this book is all through Master’s power and Her love.)”Etc…“The Savior will unify various religions and all doctrines in the world…” “Jesus also said, ‘Seek you first the Kingdom of God, and all other things shall be added onto you.’ The Kingdom of God is not something that is very far away in Heaven. It is here right now, and we have them all within ourselves.” “And you see, Prophet Muhammad, Peace Be Upon Him, always told people to eat vegetarian. He even told his cousin not to eat it, ‘Ali, please don’t eat that. Don’t eat the animals because the animal quality will come within you. Don’t eat that. Don’t eat that.’” “The Bhagavad Gita is the record of the teachings of the Master Krishna. I still look at it from time to time. If you truly understand and digest it, it is a wonderful masterpiece of wisdom.” “The Buddha has done all that, behaved like a normal king, or like an animal even, just to sow good affinity seeds with other beings. ... He has been a Buddha a long, long, long time already, but then He sacrificed His Buddhahood.” “Guru Nanak continued. ‘This human body is the Lord’s mosque,’ the mosque, yes, ‘and through it, God is constantly calling each one of us from above, but we are asleep and cannot hear Him.’ The Granth Sahib, which is the holy scripture of the Sikhs, always mentions about (the inner Heavenly) Light and Sound.” “Moses went to Sinai mountain, and then He entered those very thick bushes where the fire and the cloud were. And then He listened to God with all His heart. God told Him thus, ‘You, go back to tell your people these Commandments that I will tell you right now.’”“You look at the life of Mahavira and you know. He even advised His disciples to eat not even roots, and even cover their mouth while they’re going out so that they don’t breathe in the insects and kill them even.”Etc…“I have studied almost all of the religious scriptures, and I have found myself identical with the Muslim, with the Christian, with the Buddhist, with the Jain, because only one God speaks to us all the time, but we call Hirm different names, to our own liking and culture and even language terminology. Like, Sanskrit's “Buddha” means “Christ” in Hebrew. So Allah is the Most High, as well as the Father of Jesus. We have only one Father. I hope everybody understands that. I am in accord with all religions because I have found that we have only one source of it. God is the source of all religions.” “I belong to all religions, since originally there was only one. We have language barriers, and sometimes different terminology, so we have misunderstandings, and argue that my God is better than yours, or that my Buddha is better than yours. All this should not happen, because there is only one religion, one God; one God, one religion.”“Kamu Susanoo no Mikoto founded the Ananai-kyo religion, and sent a number of preaching messengers for the Divine work in all directions…” In the world, Supreme Master Ching Hai guides our Association members, the Quan Yin family of spiritual practitioners. While the lay disciples also help to spread Her teachings in their own capacities, Master also sends Her messengers out in all directions to carry out the Divine work. “All the preaching messengers of the Ananai-kyo religion are godlike men who have the virtue of goodness, and who embody the goodness of love, and the truth of faith, and who embody wisdom and realization from witness.” Supreme Master Ching Hai’s disciples strive to develop the virtues of goodness and practice the way of love, truth and wisdom. These are inner realizations imparted by Master both through Her outer teachings and through the Divine Power She connects us with during meditation. “(It is through Master that I’m beginning to learn the real love, the one, all-pervading love that is within each and every one of us.)”“(Not only do I not desire meat, I can feel the sufferings of the animal-people before they were killed. So, it is only natural that I couldn't bear to eat them, nor do I have any desire to do so, and adopt such a gentle and pure vegan diet. It's so natural without any struggle at all. This is all because of the change from within myself and the awakening of my wisdom. I finally realize how great our inner wisdom is and how its power is beyond comprehension. I often feel amazed that a lot of things seem like they couldn't possibly be done, but I can succeed if I just do it. If I encountered problems or difficulties, I would meditate to improve my inner power and ask the inner wisdom for help. Usually things proceeded smoothly and problems are solved neatly even without my knowledge.)” “(I am bowing to Master and thank You for giving me a life full of youthful energy, and I always love life! Since Master gave me initiation on June 18, 1999, I have always been healthy, and my love has extended to all beings. Whatever work I do, I work and sing at the same time.)”Etc…
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-28   490 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2021-11-28

มาร์ค ทเวน: นักวรรณกรรมอเมริกันผู้ยิ่งใหญ่

00:16:05

มาร์ค ทเวน: นักวรรณกรรมอเมริกันผู้ยิ่งใหญ่

เขาเชื่อว่า พลเมืองสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาด มีศีลธรรม และพูดต่อต้านการใช้ พลเมืองจากอาณาจักรสัตว์ ในการกีฬา ความบันเทิง และการวิจัย
รูปแบบแห่งความสำเร็จ
2021-11-28   16 รับชม
รูปแบบแห่งความสำเร็จ
2021-11-28

อาหารละตินอเมริกัน ของเชฟวีแกน เอ็ดดี้ การ์ซา ตอนที่ 1 จาก 2 – เอสกีเตสวีแกน เม็กซิกัน (สลัดข้าวโพด) กับชีสอัลมอนด์โคติจา

00:17:09

อาหารละตินอเมริกัน ของเชฟวีแกน เอ็ดดี้ การ์ซา ตอนที่ 1 จาก 2 – เอสกีเตสวีแกน เม็กซิกัน (สลัดข้าวโพด) กับชีสอัลมอนด์โคติจา

เอสกีเตสเป็นอาหารข้างทางที่ได้รับ ความนิยมมากที่สุดชนิดหนึ่งใน เม็กซิโก ตอนนี้คุณเองก็สามารถทำ เมนูวีแกน ของอาหารจานนี้ให้อบอุ่น เข้มข้น หอมอร่อย และอร่อยได้ ที่บ้านของคุณแล้ว และเพลิดเพลินกับมันทุกวัน!
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2021-11-28   20 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2021-11-28

การประทับจิตต้องมีพลังอาจารย์ ตอนที่ 9 จาก 14 ตอน

00:27:48

การประทับจิตต้องมีพลังอาจารย์ ตอนที่ 9 จาก 14 ตอน

เมื่อเราไม่มีร่างกายนี้แล้ว มันโปร่งใสทั้งหมด ชัดเจนมาก เราสามารถเห็น เรารู้ทุกอย่าง แต่เครื่องมือทั้งหมดนี้ และการทรมาน เราประดิษฐ์มันขึ้นมา (ครับ ใช่ครับ) วิธีที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่น และปฏิบัติต่อพลเมืองสัตว์ ทรมานเด็กทารก และทารก ที่อยู่ในครรภ์แล้ว ทั้งหมดนี้จะถูกนำมาใช้กับเรา (ใช่ครับ) กับใครก็ตามที่ทำมัน และไม่แม้แต่จะสำนึกผิด และไม่กลับใจ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-11-28   1046 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-11-28

ข่าวเด่น

01:09:03

ข่าวเด่น

ในข่าวของวันนี้ สหรัฐอเมริกาจัดให้มี ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม แก่ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่มองหา ความปลอดภัยในบังคลาเทศ ราคาอาหารทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น มากที่สุดในรอบ 10 ปี สอดคล้อง กับรายงานจากตัวแทนยูเอ็น บริษัทสถาปนิกออกแบบวิลล่า ในสาธารณรัฐเช็ก ร่วมกับพื้นที่กลางแจ้ง นักวิทยาศาสตร์ไต้หวัน(ฟอร์โมซา) เก็บเกี่ยวพลังงาน จากหยดน้ำ วัยรุ่นยูเคเป็นนักบินอายุน้อยที่สุด ซึ่งบินเดียวรอบโลก ผลิตภัณฑ์วีแกน มีจำ
ข่าวเด่น
2021-11-27   123 รับชม
ข่าวเด่น
2021-11-27

พลเมืองสัตว์อาร์กติก กับผลกระทบร้ายแรงจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

00:17:02

พลเมืองสัตว์อาร์กติก กับผลกระทบร้ายแรงจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นักวิทยาศาสตร์รายงานว่า วิกฤต สภาพภูมิอากาศของดาวเคราะห์ ได้ส่งผลกระทบต่อพืช และพลเมืองสัตว์ ประมาณเก้าล้านชนิด หากสภาพอากาศ เลวร้ายลงเรื่อย ๆ เราจะสูญเสีย สิ่งมีชีวิตราวหนึ่งล้าน ในทศวรรษหน้า
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2021-11-27   83 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2021-11-27

อาหารเพื่อหัวใจที่แข็งแรง

00:14:27

อาหารเพื่อหัวใจที่แข็งแรง

ขมิ้น: เครื่องเทศที่ให้แกงกะหรี่สีทอง มีประโยชน์มากมาย ต่อหัวใจของคุณ ขมิ้นชัน สารออกฤทธิ์ในขมิ้น อาจช่วยย้อนกลับ การพัฒนาของโรคหัวใจ
การใช้ชีวิตสุขภาพดี
2021-11-27   263 รับชม
การใช้ชีวิตสุขภาพดี
2021-11-27

การประทับจิตต้องมีพลังอาจารย์ ตอนที่ 8 จาก 14 ตอน

00:25:41

การประทับจิตต้องมีพลังอาจารย์ ตอนที่ 8 จาก 14 ตอน

หรือถ้าพวกเขามีกรรมหนัก พวกเขาตรงไปนรก เพราะพวกเขาไม่สะอาด (ใช่ครับ) พวกเขาไม่คู่ควรกับสวรรค์ (ครับ อาจารย์) มิฉะนั้น ทำไมคนไปนรก? ทำไมบางคนไปสวรรค์ ทำไมบางคนถึงไปนรก? มันไม่เหมาะสมกัน ไม่ว่าคุณสมบัติของคุณจะเป็นอย่างไร คุณจะถูกดูด ไปสู่พื้นที่ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-11-27   1435 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-11-27

ข่าวเด่น

01:10:50

ข่าวเด่น

ข่าววันนี้ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ อันเป็นที่รักของเรา มอบรางวัลโลกจรัสแสง ด้านผู้ประดิษฐ์โลกแก่ ผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจสอบ สระว่ายน้ำของอิสราเอลเพื่อ ป้องกันการจมน้ำ จีนสั่งห้าม เนื้อวัวอังกฤษหลังการระบาด ของโรคอันตราย เจนเนอรัล มอเตอร์ส ติดตั้งเครื่อง ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 40,000 เครื่อง ในอเมริกาเหนือ พันธุกรรมหายาก โรคตาบอดที่ หายขาดในเด็ก 10 คนจากอิตาลี หญิงชาวออสเตรเลีย จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ที่
ข่าวเด่น
2021-11-26   157 รับชม
ข่าวเด่น
2021-11-26

ความรัก และความจงรักภักดีต่อสัทคุรุ – บทกวีลึกลับจากปาทวาลี แห่ง มหาฤษี มหิ ปรมหังสา (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

00:15:42

ความรัก และความจงรักภักดีต่อสัทคุรุ – บทกวีลึกลับจากปาทวาลี แห่ง มหาฤษี มหิ ปรมหังสา (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

“ช่วยโลกให้พ้น จากความกลัว และทำลายบาปอย่างล้นเหลือ พลังชีวิตของเหล่าศิษย์ ให้ความเห็นอกเห็นใจไม่สิ้นสุด ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่สัทคุรุ ให้ความรู้ และเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-26   139 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-26

เกี่ยวกับโบโกมิลส์ จาก "ปากถึงหู": สัมภาษณ์กับ ศาสตราจารย เดเมียน โปฟรีสตอฟ (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:15:13

เกี่ยวกับโบโกมิลส์ จาก "ปากถึงหู": สัมภาษณ์กับ ศาสตราจารย เดเมียน โปฟรีสตอฟ (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

ออร์เฟียสเป็นอาจารย์จิตวิญญาณ มาช้านานก่อนยุคใหม่ เขาสร้างระบบจิตวิญญาณ ซึ่งต่อมาเรียกว่า เด็กกำพร้า มีเอกลักษณ์ในหลายแง่มุม
วรรณกรรมยกระดับ
2021-11-26   102 รับชม
วรรณกรรมยกระดับ
2021-11-26
<>ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย