ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth. We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

เดอะฟีนิกซ์ ตอนที่ 8 จาก 13 ตอน

00:26:27

เดอะฟีนิกซ์ ตอนที่ 8 จาก 13 ตอน

…Everyone that hasknown me in some favorable way, none of them are neglected. All of them, goneup to the New Realm, Tim Qo Tu’s New Realm. (Thank You, Master.) Yes. Even allthe presidents that gave me recognition and all that, they’re all up.The purer, the more you believe Master, themore you become one with the Master Power. And the Master Power is the wholeUniversal Power, ready for anyone to use. You be one with the Master, thenyou’ll be one with the Universe, with all the power at your disposal. So, youare the only one who could hinder yourself from dispensing all this incrediblepower to help yourself and to help others. In this physical world, we need a physicalinstrument. The Master Power also needs the disciples to bless the world, to dothings to help the world, just like I need you to work for Supreme MasterTelevision. You, and I mean all of you who work for Supreme Master Television.(Master said that sometimes planetarymeetings happen to find a way to get rid of the galactic controlling system,but since Master asked the Godses from beyond Ihôs Kư to destroy this mechanism, are there still any planetary meetingsgoing on for some other purposes maybe?) Yeah, yeah. Yes, they do. (Oh, wow.)Also, sometimes they come and listen to our conference on TV…
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-15   368 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-15

เดอะฟีนิกซ์ ตอนที่ 7 จาก 13 ตอน

00:27:41

เดอะฟีนิกซ์ ตอนที่ 7 จาก 13 ตอน

Remember, we are the soul. Every time weremember to go up there, we are in control again as a soul. That’s why you cango up to Heaven, you can see your original Light from Heaven and hear theteaching from Heaven in the form of music of the spheres. Like that. Otherwise,we are nothing. This body is not us.We can always err anytime, because of theworld’s influence, because of the bad energy around us, because of the badinfluence from whomever we are with. They can be stronger than us sometimes − stronger than our mind, not oursoul. The soul knows, just the mind doesn’t capiche and follows the mind’sorders…The pandemic does help in many ways. Itbrings out the best in people. Also, it brings out the worse. It depends onwhat mental or spiritual level you are (on) to be influenced by the good or bythe bad. (Is there anything we disciples could do tohelp Master in the negotiation with Heavens?)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-14   1216 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-14

เดอะฟีนิกซ์ ตอนที่ 6 จาก 13 ตอน

00:27:20

เดอะฟีนิกซ์ ตอนที่ 6 จาก 13 ตอน

So we have to purify ourselves, really be sincere and humble at all times, meditate whenever possible. It’s good that you have a job, very busy job, so your mind will not play tricks on you. You have no time.Ask another question, please. (The next question is about the UFOs, Master.) UFO? OK. (Yes. Master, recently a British newspaper published that the Pentagon has admitted to holding and testing anomalous debris from UFOs. A researcher says that the documents reveal some of the retrieved debris possess extraordinary capabilities, including the potential to make things invisible) Yes. (or even slow down the speed of light. Including another interesting report on a mysterious memory metal called “Nitinol,” which remembers its original shape when it’s folded.) Oh, OK. How does it remember? (It’s a mysterious memory metal.) Ah, OK. (So, Master, does this outstanding admission by such a government department as the Pentagon have some deeper meaning behind it? And could it signify a new stage for Earthlings’ open-mindedness?) Yeah. It’s about time they admit something. (Yes.) Not much anyway. Never mind. Whatever unfolds, you will see. (Yes, Master.) I’m no psychic. I’m no clairvoyant, whatever you want me to do, or “hula hula hup,” these fortune teller stuff. (Yes, Master.) Whatever the government doesn’t want you to know, better leave it as is, or we might get into trouble. It’s not our field. (Yes, Master. Right, Master.) Unless it hurts somebody, then I will be fearless. Whatever toys they find or develop, we’ll let them play with it. (Yes, Master.) They knew this long ago already. Not just now. (Yes, Master.) I guess they have been pressured to release something. Otherwise, it will boil over. (Yes.) Some people canalreadymake themselves invisible or transport themselves somewhere else. (Oh, wow!) (Wow!) Or like teletransporting. They call it “teletransporting.” But we don’t need that. We take a bus, it’s quick. Airplane. (Yes, Master.) We don’t need much else, actually. We need to fly to Heaven, that’s all we need. (Yes, Master.) And that’s what you’re doing every day and helping others to do the same. (Yes, Master.) All right. That’s it. Because wherever you go in this world, you are still here. Visible or not, flying or walking, you’re still in this prison. (Yes.) No big deal. (Right. Yes, Master.) Even if you go to Mars, you are still in the shadow illusionary world. (Yes, Master.) Only some people awaken and realize that we are not real. Then they’re seeking a Master and they’re seeking a method to liberate themselves from this big dream, hallucination dream. (Yes, Master.) Then that’s where we join in. The rest, I don’t care. My God. Even if you can fly in the air… Of course, it’s useful sometimes when you’re in an emergency, if you are in a life-and-death situation, like I have been sometimes. I wish I could use that. But otherwise, where are you flying on this planet anyway? (Right.) (Yes, Master.) The max is you go to New York, or you go to London, you go to Paris. And then what? Sit there, drink a coffee. Take an airplane, can also do the same. Long time ago, the Buddha wanted to cross a river, and there was no boat at that time, so He was waiting. And there was a man, a yogi, who showed off. He walked across the river in front of the Buddha to mock Him, saying that He is the World Honored One and could not even walk on the water to go over to the other side of the bank. So, the Buddha asked him, “How long did you practice until you could do that?” He said, “About 25 or 30 years,” something like that. Decades anyway. He said, “Oh, I just paid 20 pennies and I can go across.” You understand? (Yes, Master.) Instead of practicing 20 years, He paid 20 cents. So, is that OK for your UFO question? (Yes, Master.) You still want to fly somewhere or disappear or something? You can’t disappear, you have to work! Otherwise, the world will disappear. Don’t wait for that. (Yes, Master.) And then we all will disappear. (Yes, Master.) Even if we disappear, I would like this planet to be a better place. To let the animals free. To let the poor bystanders be free of fear, and bombing, and amputating, and mental disturbing, and peace ruining, all that. (Yes, Master.) Even if you go into a house as a guest, you leave it clean and nice before you leave. (Yes, Master.) Yes. Out of respect. Out of gratefulness. Same. We are guests here on this planet and we mess it all up for everybody. It’s not nice. (Yes, Master.) The Muslims say that… God says, “Be a good guest on Earth.” And we are not a good guest at all. We are terrible. We are terrifying everybody on this planet – other guests, and the host, and whomever we can. That’s not nice. That’s not gentlemanly. Next question, if you’re done. (Yes, Master. Thank You, Master.) (In a recent Fly-In News, Master mentioned that She was trying hard to negotiate with Heaven. Master, may we know how the negotiation is going? Do we have a fixed period of time to fulfill the conditions Heaven is demanding?) Oh, man. Go ask God! You ask the humans, and they will answer you. Because I can’t control their mind, I can’t tell them what to do. Negotiate is one thing; humans’ cooperation is another thing. Do you understand me? (Yes, Master.) They just do not cooperate. That is the problem. (Yes.) Some do, but very slow and very little. So, the negotiation is also slow and little. (Yes, Master.) Except that we can stop many deaths and many sufferings. (Yes.) A lot – millions. Millions of deaths, millions of sufferings. That’s all we can do. But further than that, the humans have to show some goodwill. (Yes.) Because they have been taught right from wrong for millennia already. (Yes, Master.) For eons of time already, by many Masters. Much blood of the Masters and saints and sages has been shed for them. And if they don’t wake up and they don’t want to do the right thing… Or even if you call that a “sacrifice” not to kill animals anymore, not to hurt anyone anymore, even if you call that a sacrifice, then you should do it for others, for your children. But it’s not a sacrifice; it’s the right way to do things. It’s not right to hurt anyone! Especially the animals. They’re helpless. They’re innocent. They’re so sweet. And they protect you no end, and they bless you no end! My God. Every day the animals come and tell me this and that. Because there are some places I cannot stay. I had to leave, due to some disciples. Because they’re low level, and they’re clinging. They send their low energy and make trouble for me and make me sick and all that. Because we have the connection. The outsiders can also make me trouble, but it’s not their intention. The disciples do it, some with intention, because of low-level thinking, because of selfishness. (Yes, Master.) And all the animals come and tell me, “Don’t go in there, don’t go in here, don’t stay here, don’t do this, don’t do that, because your peace will be disturbed, you will be not well.” Of course, I know that, but sometimes I’m just too tired to keep moving. I did move eventually, because − ah, God, I cannot not move. (Yes, Master.) Therefore, these two weeks, I didn’t talk to you. Is it two weeks already, or more? (About two weeks, Master.) Last time, we talked is the 10th of March, right? (Yes.) What is today? (26th.) 26. So that’s more than two weeks. (Yes.) I wanted to do it earlier but I was so tired and then moving. Every time I move, because I’m alone, I have to rearrange things for myself, (Yes.) to make it more convenient and comfortable for me to work. And just convenient, just to survive on, to live on, in peace. So it takes some time to be alone. You know when you go somewhere, when there’s nothing there for you, you have to do this, do that. (Yes.) Just that even every time for a conference with you, I have to arrange things. (Thank You, Master.) So, every time I talk to you, I have to rearrange everything, and later I have to rearrange it again, because the computer where I work is not the computer where I am talking to you. (Right. Yes.) It has to be a different angle and different corner of the house. (Yes, Master.) You, all of the disciples, should worry about meditation, purifying yourself so that you can be higher in consciousness. Otherwise, even if you want to help the world, you cannot, it’s just more mess. Other people don’t know anything about God and just like your hand, if your hand is muddy, dirty, whatever you touch, it becomes (Dirty.) dirty. Even if you want to clean the computer, the computer becomes (Dirty.) dirty, like that. So important is to make ourselves pure and clean, and kind inside. Then anything else, whatever we can help, we do, but if we ourselves are a mess, we cannot do much. (Understand, Master. Yes.) Just like a mentally incapable person, he cannot help a sane person, even if he wants to. (Yes, Master.) He wouldn’t know how, (Yes.) or his concept about helping is different from the way he should do. (Yes, Master.) Similar. So we have to purify ourselves, really be sincere and humble at all times, meditate whenever possible. It’s good that you have a job, very busy job, so your mind will not play tricks on you. You have no time. (Yes, Master.) Because we say that, “An idle mind is a devil’s workshop.” (Yes.) It is like that. It is like that. Thus, maybe that’s also another reason that the Buddhist monks and nuns, they’re so busy studying all the Buddha’s teaching, because the Buddha preached about maybe until 80 years. (Yes, Master.) Many, many decades, a lot of sutras for them to study, and they believe in the sutra, in the holy books of the Buddhist teaching. So they all learn or go find a higher monk to learn and study all that, and try to think of what’s the meaning, or reciting every day until they know by heart. Some you have to know by heart, there’s some rituals, you have to know what to do. So they’re busy all the time. So the evil has no time to mess up their minds. I don’t know if the Christian priests are that busy or not. They have only one Bible to study, so maybe too much free time. Too much prestige and privilege, too much respect from followers, too much support, and too much time. Too much freedom. (Yes, Master.) And it’s too free. Eat anything, drink anything, you do anything. That is not very good for monkhood, I’m thinking my humble opinion. (Yes, Master.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-13   1380 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-13

เดอะฟีนิกซ์ ตอนที่ 5 จาก 13 ตอน

00:27:02

เดอะฟีนิกซ์ ตอนที่ 5 จาก 13 ตอน

We are sinning because we are destroying our planet. (Yes, Master.) We are sinning because we are torturing other humans and bombing them, killing them, (Yes.) innocent bystanders, for any reason. And we are sinning because we’re torturing, oppressing the helpless animals every second of our life.We are sinning because we are destroying our planet. (Yes, Master.) We are sinning because we are torturing other humans and bombing them, killing them, (Yes.) innocent bystanders, for any reason. And we are sinning because we’re torturing, oppressing the helpless animals every second of our life. (Yes, Master.) Now talking about sin, then let’s talk more sin. (Yes, Master.) For money, you kill people. For fame and position, you oppress opponents, you blame them for things they did not do, you wrongly accuse them. You give fake news all over the nation or the planet so that people will hate them, not vote for them, or harass them or harass their followers. (Yes, Master.) “Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.” These are not sinning? Then what are they then? In a big, big, big, huge scale. (Yes, Master.) The gay people, they only love one person. Even if they sin, they only sin (on a) small scale (Yes, Master.) compared to the people who are bombing, killing other nations’ citizens, no matter what reason. (Yes, Master.) And then killing innocent animals every day, (Yes.) the ones who have no defense, no one to protect them, no law, nothing. Even they make laws themselves, they say, “Oh, the citizens cannot oppress animals, cannot harass them, cannot torture them, cannot cause them pain or anxiety or anything at all.” But what are they doing every day in the slaughterhouse?! (Yes, Master.) Tell me! And all the lawmakers know that! Or don’t they!? (They know, Master, they know.) Yes! From the president to the policeman to the sweeper on the street. The lawmakers made them for them, but including the lawmakers themselves! (Yes, Master.) If you make a law, you expect that to be followed. (Yes.) Because the government said, “Oh, you don’t steal, and if somebody because they are hungry or poor or has no job, has to go steal some food or some money to survive, then he goes to jail.” Does he not? (Yes, Master.) And how about the law – not harassing animals, not cause them pain and suffering, not causing them fear and all that? Nobody… excuse me, I’m just too, I’m just freaking out, talking about raw emotion. Sorry. I think you don’t think I’m a Master anymore, I’m talking like a… I don’t know what, politician or something. It really freaks me out. It really hurts me. (Understand, Master.) Don’t bother cutting this. Let them see. (Yes, Master.) It’s all real, I’m all real. (Yes.) I don’t have anything to hide or to play theater or anything. So, you see what I’m saying now? (Yes, Master.) If we want to talk about sin, well, we can make a list of it or books about them. (Right. Yes, Master.) Why trampling upon those poor, helpless gay couples? All they want is just a loving company for their life, to have them, taking care of each other in times of need, and to share happiness when they are joyful together. Even if it’s a sin, I would ask God to overlook it. Because everybody else sins more than they do. (Yes.) What do you think? (Yes, Master.) (We agree.) Yeah, so I talked a lot already. And you’re making me into trouble perhaps. I don’t care! I have to say what is correct. (Yes, Master. Thank You, Master.) I feel sorry, I could cry for them. Can you imagine how they feel, (Yes, Master.) these people? (Yes.) Still shunned by many. (Yes, Master.) Feeling they are not normal, they are sick or something. It’s not fair. If God wants to blame, then Hes should blame Hirmself. That’s what I think. I’m sorry if God wants to put me to hell or something, I say the truth. You accept it. Even if God tells me not to bless them and I’m a priest, I would. (Yes, Master.) I cannot give them more pain than they’re already in. Don’t you think so? (Yes, Master.) Yeah, I cannot trample upon somebody who is already almost on the ground. (Yes, Master.) Just like you make fun of a handicapped person. Is that OK? (No, Master.) (No, it’s not.) You know already he’s a handicapped person. You don’t keep picking on him, say, “Oh, why do you have only one eye?” (Yes.) Something like that. Or, “Why do you have only one leg? You don’t look like any of us. You useless thing.” Stuff like that. It’s the same, right? (Yes, Master.) Knowing people are handicapped already, and tell them they are bad? Is that correct? (No, Master.) I don’t know if God said anything like that, or somebody added it on. (Yes.) Because why say only about men? Why not about women? Woman lesbians, they’re also together. (Yes, Master.) That’s not fair. I don’t think God said anything like that. I think maybe added on, later on. (Yes, Master.) Or somebody for personal purposes. I think I abolish this, if God permits. Even if God doesn’t, I would like that to be abolished, this sin or law or whatever that is, because it’s not fair. (Yes, Master.) Sin is the one who knows that he should not do it, in his position as a priest, and still harassing, molesting an innocent, helpless teenager, minor, who is looking upon him as a god, as a representative of God, as a holy person, as a teacher for the blurry road that he’s treading on every day in this world; he looks upon the priests, the monks, as his master, as someone who is wise and holy. And if he turns around, and betrays that trust from an innocent, and even causes pain and suffering, psychologically, mentally, physically to that little minor, then that is a sin! (Yes, Master.) And I cannot talk enough of that. Can you imagine if it’s you, yourself? All alone, small, with these big and powerful people, or even a stranger, and you are frightened. No one is there to help you when you scream in pain and terror. My God! All right, I think we had enough of that. The reason other religions, we don’t hear much in the monkhood, in the priesthood of other religions, is because I told you already, Buddhism is a very broad teaching. Either they eat vegan, or they go out begging and people give them what they give and they just eat that. Or like Tibetan monks, they even eat meat, also. But they don’t kill, of course. Even all the Tibetans, they don’t kill. They let the Muslims kill for them. My God, (it’s) just the same. At least, they know. (Yes, Master.) Either they stay in the monkhood and obey exactly the precepts, or he defrocks himself, go out, marry. It’s no problem. Nobody would even point fingers at him or her, saying blah blah blah – nothing. (Yes, Master.) So, even in Buddhism, we have some temporary monks also. They can be monks, one week, two weeks, one month, two months, one year, two years. (Yes.) Like going to the army. So, because of the very clear teaching of the Buddha, in Buddhism, we don’t hear any of these scandals, about monks molesting minors and all that stuff. Up to now, this old age, I never heard anything about them. And Muslim priests also, we don’t hear of that, because they are also very strict. They’re very, very strict. They’re very, very focused on their work as monks. Or there’re also married monks, married priests. Other religions are also very strict about that, very clear. And they are more temperate in food choices. More. (Right.) The Buddhists, for example, that’s very clear. It’s also clear in Christianity because in Leviticus, it says that you don’t do that anyway. So, if they believe in the Bible, as a Holy Bible, then they shouldn’t do that. Especially forcing the minors who are vulnerable, helpless, and don’t dare to tell anybody. Probably shocked them for their whole life. (Yes.) And stunt their growth. Or smashing their faith, forever. So that is a real sin. (Yes, Master.) Anything else, I think it’s better just don’t talk about it. Oh, I just… All people would feel like it’s all fake, all fake. It’s all fake, and false, and… My God, what are they doing with Jesus’ teaching? Oh, my God! They make an empire out of it, for gain and fame, and respect, and privilege. That is a sin. (Yes, Master.) Not a couple who love each other and want to be together all their lives and just ask them to be witnesses, and to bless them. If they even have any blessing, at all. (Yes, Master.) Otherwise, if they are sinners, then a sinner blesses a sinner, what’s the use of that? (Yes. Right. Yes, Master.) I’m very angry inside. I’m an angry Master. (No, Master.) I’m a very angry vegan Master. When it comes to injustice and the suffering of children, and animals. Because they are helpless. (Yes, Master.) The adults, they can fend for themselves, but children, they don’t know what to do. (Right, Master. Yes.) They probably never dare say to anybody. So, many of these incidents never come to light. (Yes, Master.) Only a little bit recently, and the church didn’t do much. Symbolically here and there. My God! Oh, may God forgive us all, Ultimate Master, God Almighty, forgive all of us. Please. Because we also don’t know what to do with each other, with cases like this. We just have to pray for forgiveness and not accusing any of them. I’m not accusing. I’m just feeling tremendously painful for the children. Imagine if it’s you. (Yes, Master.) You’re a kid only, you never knew anything like this, and you are taught to respect these priests and monks or nuns, whatever. And they sell you! (Yes.) They abuse you, they molest you, and they sell you even. (Yes.) You read the news. I don’t want to talk anymore. (Yes, Master.) My God, make a business out of an orphanage, out of the orphan boys! (Yes.) Or girls. What wicked evil! (Unimaginable.) Talking about satan and devils, and all that. Where are they? If they are in the church like that, then we don’t know where else to run for refuge. You understand what I’m saying? (Yes, Master.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-12   1468 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-12

เดอะฟีนิกซ์ ตอนที่ 4 จาก 13 ตอน

00:26:22

เดอะฟีนิกซ์ ตอนที่ 4 จาก 13 ตอน

เพราะพระองค์ตรัสว่า “ฉันคือแสงสว่างของโลก ตราบใดที่ฉันยังอยู่ในโลก” แน่นอนพระองค์ยังคงอวยพรเรา ในทางใดทางหนึ่งที่พระองค์สามารถ ผ่านอาจารย์ หรือผ่านบุคคลศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ ใครที่บริสุทธิ์พระองค์ทำเช่นนั้นได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เราสามารถทำต่อไปและ ทำบาปต่อตัวเราเองเรื่อยไปและ คาดหวังว่าการตายของพระองค์ จะล้างบาปของเรา ไม่มีทาง (ครับ/ค่ะ อาจารย์) ไม่มีทาง
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-11   1689 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-11

เดอะฟีนิกซ์ ตอนที่ 3 จาก 13 ตอน

00:26:25

เดอะฟีนิกซ์ ตอนที่ 3 จาก 13 ตอน

ฉันมีเป้าหมาย ฉันมีงานต้องทำ ฉันทำทุกอย่างเพื่อสิ่งนั้น (ใช่ค่ะ) สำหรับสัตว์ สำหรับมนุษย์ เพื่อดาวโลกใบนี้ เพื่อปลุกพวกเขา ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และช่วยลดการ ทรมานสัตว์มากเท่าที่ฉันจะทำได้ ฉันไม่มีความสนใจในสิ่งอื่น ๆ (ครับ/ค่ะ อาจารย์) ฉันทำทุกอย่างที่ฉันต้องทำ นั่นคือทั้งหมด
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-10   1994 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-10

นกฟีนิกซ์ตอนที่ 2 จาก 13 ตอน

00:26:30

นกฟีนิกซ์ตอนที่ 2 จาก 13 ตอน

คุณธรรมเป็นสิ่งที่ดี และถ้าเราต้องการกลับบ้าน เร็วขึ้น มั่นใจมากขึ้น จากนั้นเราควรปฏิบัติ ดนตรีแห่งสวรรค์ดั้งเดิม พลังงานและแสงแห่งสวรรค์ดั้งเดิม (ครับ/ค่ะ อาจารย์) เพื่อให้เราสามารถถูกขนส่ง ได้โดยรวดเร็วถึงบ้านที่แท้จริง
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-09   2262 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-09

นกฟีนิกซ์ตอนที่ 1 จาก 13 ตอน

00:27:27

นกฟีนิกซ์ตอนที่ 1 จาก 13 ตอน

ฉันแค่อยากจะขอร้อง ทุกคนในโลก โปรดปกป้องสัตว์ โปรดรักพวกเขา โปรดอย่าทำร้ายพวกเขา แต่อย่างใด เพราะ พวกเขาเป็นทูตสวรรค์จำแลงกาย
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-08   2478 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-08

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 13 จาก 13 ตอน

00:27:07

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 13 จาก 13 ตอน

ฉันบอกคุณทุกอย่าง มากเท่าที่เครื่องมือทางโลกของคุณ จะสามารถเข้าใจได้ สมองสามารถเข้าใจได้ อย่างอื่นที่สูงกว่า นั่นคือความฉลาดของจิตคิด สูงกว่านั้น มันเป็นดินแดนของวิญญาณ และเพียงวิญญาณเท่านั้น จะสามารถเข้าใจเช่นนั้นได้
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-07   1800 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-07

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 12 จาก 13 ตอน

00:29:15

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 12 จาก 13 ตอน

ขงจื้อ คุณต้องเข้าใจว่า ท่านเป็นนักวิชาการ กวี ท่านเขียนบทกวีที่ดี บทความที่ดี และท่านยอดเยี่ยมมาก ในการบรรลุจิตวิญญาณของท่าน และทั้งหมดที่ท่านต้องการจะทำ คือช่วยโลก ให้รู้แจ้ง เพื่อให้พวกเขาไม่มีสงคราม ซึ่งกันและกันอีกต่อไป พวกเขาไม่มีการฆ่า สัตว์หรือมนุษย์อีกต่อไป (ครับ ท่านอาจารย์) และนั่นคืองานของท่าน ภารกิจของท่านในเวลานั้น
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-06   1918 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-06

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 11 จาก 13 ตอน

00:25:50

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 11 จาก 13 ตอน

ดังนั้นมันเป็นโอกาสดี ที่คุณเป็นผู้ปฏิบัติใช่ไหม? คุณสามารถเห็น บิดามารดาของคุณได้เสมอ แม้ว่าพวกท่านสิ้นชีวิตไปแล้ว และยังสามารถช่วยเหลือพวกท่าน ยกระดับจิตวิญญาณต่อไป นี่เป็นความกตัญญูสูงสุด ที่คุณสามารถให้กับบิดามารดา
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-05   2354 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-05

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 10 จาก 13 ตอน

00:25:29

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 10 จาก 13 ตอน

ทันทีที่เราอยู่ในร่างกายมนุษย์ เราก็จะมี คุณสมบัติอื่น ๆ ที่ติดมากับเรา คุณสมบัติที่ไม่ดีด้วย เช่น อัตตา และอะไรทำนองนั้น ความเย่อหยิ่ง ดังนั้นให้ระวัง (ครับ/ค่ะ) ระวังข้อบกพร่องของคุณ ระวังอิทธิพลที่ไม่ดีบางอย่าง ที่เข้ามาในจิตคิดของคุณ อธิษฐาน ทำสมาธิทันที (ครับ/ค่ะ อาจารย์) และอธิษฐานขอความคุ้มครอง
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-04   2354 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-04

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 9 จาก 13 ตอน

00:25:21

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 9 จาก 13 ตอน

ดังนั้นได้โปรด เพื่อตัวคุณเอง อย่าทำบาปแบบนั้น อย่าแตะต้องเพื่อนของคุณ เพื่อนร่วมงานคุณ อาจารย์ของคุณ ไม่ ฉันหมายถึงในความคิดของคุณ ในใจของคุณหรือในคำพูดของคุณ นั่นแย่มากสำหรับคุณ แย่มาก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้ เวลา [การตัดสิน] ครั้งสุดท้าย ไม่มีใครช่วยคุณได้
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-03   3506 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-03

เรื่องราวของท่านอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 8 จาก 13 ตอน

00:26:13

เรื่องราวของท่านอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 8 จาก 13 ตอน

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ในระดับโลกทิพย์ จะทะลักมายังโลกของเรา สู่โลกของเรา เพราะถ้าชาวนรก ได้รับ “พื้นที่” มากขึ้น และทีละน้อย ในสวรรค์ชั้นล่างมากขึ้น จากนั้นสวรรค์ชั้นล่าง จะสูญเสียพลังบางส่วนไปด้วย ไม่ใช่แค่ดินแดน มันคือพลังที่พวกเขาสูญเสียไป (ครับ อาจารย์) พวกเขาก็ไม่สามารถอวยพรได้ หรือช่วยเหลือมนุษย์ได้มาก
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-02   1920 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-02

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 7 จาก 13 ตอน

00:26:07

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 7 จาก 13 ตอน

ถ้าอย่างนั้นเขาก็บอกว่าจะจัดการให้ และฉันก็พูดว่า “โอ้ คุณทำได้? ยากมาก คุณรู้ไหม?” แล้วเขาก็พูดว่า “โอ้ ไม่นะ ไม่ใช่กับเจ้าชายคนนี้ เขาเรียบง่ายมาก ดีมาก ไม่โอ้อวดมาก และเป็นมิตรมาก เป็นมิตรกับผู้คน” ฉันพูดว่า “โอเค” แล้วเขาก็ทำได้จริง ๆ! เขาเรียกเจ้าชายมา
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-01   1921 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-01

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 6 จาก 13 ตอน

00:24:34

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 6 จาก 13 ตอน

พวกมนุษย์สามารถปิดพวกมันได้ เพราะมันปิดไปแล้ว มันปิดแล้ว แต่เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ ในประเทศนั้น ๆ หรือเกี่ยวข้องกับสำนักงาน ทำสิ่งที่ไม่ดี หรือทำร้ายผู้อื่น - ทำร้าย สัตว์มากขึ้นเรื่อย ๆ หรือทำร้ายผู้คนในสงคราม หรืออะไรทำนองนั้น ในลักษณะก้าวร้าว และการฆ่า - แล้วก็ประตูนรก จะเปิดโดยอัตโนมัติ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-30   2092 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-30

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 5 จาก 13 ตอน

00:25:06

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 5 จาก 13 ตอน

ประตูไม่ได้เปิดตลอดเวลา แต่ถ้ากรรมใหญ่มา จากนั้นประตูนรกจะเปิดออก และพวกเขาก็จะขึ้นมา และสร้างปัญหาเช่นนั้น (โอ้) ให้กับประธานาธิบดี หรือให้กับคนดี: ผู้ว่าการที่ดี เป็นต้น หรือเจ้าหน้าที่ที่ดี หรือคนดีของรัฐบาล ทำให้พวกเขาทำผิด หรือกล่าวโทษพวกเขาอย่างผิด ๆ หรืออะไรทำนองนั้น ทำร้ายพวกเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-29   2378 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-29

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 4 จาก 13 ตอน

00:26:33

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 4 จาก 13 ตอน

คุณไม่จำเป็นต้องก่อกวน หรือไม่ยุติธรรมกับใครบางคน เพียงเพราะว่า เขาอยู่ในพรรคฝ่ายค้าน (ครับ อาจารย์) เพียงเพราะฉันสนับสนุน อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ เพราะเขาเป็นประธานาธิบดีที่ดี และเขาเป็นรีพับลิกัน ไม่ได้หมายความว่าฉันไป และกล่าวหาหรือพยายามทำร้าย เดโมแครตคนอื่น ๆ(ค่ะ/ครับอาจารย์) พรรคเดโมแครต มีประธานาธิบดีที่ดีมากมาย ผู้ว่าการรัฐที่ดีหลายคน และเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ดี มากมาย
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-28   2148 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-28

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 3 จาก 13 ตอน

00:25:37

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 3 จาก 13 ตอน

ฉันแนะนำให้ผู้คนโหวตให้เขามากขึ้น และอย่าเพียงแค่สุ่มสี่สุ่มห้า ปฏิบัติตามสิ่งที่ตรงกันข้ามผู้ที่ ได้รับอิทธิพลจากปีศาจ (ครับ อาจารย์) นอกจากนี้ยังไม่ใช่ความผิด ของกลุ่มผู้นำฝ่ายค้านนี้ พวกเขาได้รับอิทธิพล พวกเขากำลังทำภายใต้อิทธิพล
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-27   2236 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-27

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 2 จาก 13 ตอน

00:25:51

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 2 จาก 13 ตอน

ฉันจะลาออกถ้า ฉันเป็นผู้ว่าการนิวซัม ฉันจะเลิกและ ไปโมนาโกหรือแคนคูน พาครอบครัวไปที่นั่น สนุกกับชีวิตส่วนตัวของเขา แต่ผู้ชายคนนี้ จริง ๆแล้วเขา ต้องการช่วยเหลือประชาชน นั่นคือเหตุผลที่เขาแบกรับทั้งหมดนี้ (ค่ะ/ครับ อาจารย์) เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่ออำนาจ หรือชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ นั่นคือสิ่งที่ฉันรู้สึกเกี่ยวกับเขา ตามสิ่งที่เขาได้ทำ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-26   2449 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-26
<>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย
Use 0.056s