ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 20 ของ 268 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

ทำไมคนดีต้องทุกข์ ในโลกนี้ ? ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

00:30:47

ทำไมคนดีต้องทุกข์ ในโลกนี้ ? ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

Like maybe we have some sickness, but Godalso sends somebody to invent some medicine to cure it. You cannot say, “Oh, Ijust trust in God, I don’t need this medicine.” God sent the medicine to you,sent a doctor to you. Then that is Hiers help. Love is all I have. Love is all I can give.I don’t have anything else. Anything that comes out, like blessing from SupremeMaster Television, it all comes from Love. And this Love comes from God. Icannot claim any credit. It’s all God’s Love, God’s Grace that’s flowingthrough me. And I’m just hoping every day that I can be a good instrument,stronger instrument to help the world, because they really need it. Thank you all of you again, Supreme MasterTelevision workers. Thank you, all of you, for your dedication and yoursacrifice and your love to help the world. May God bless you all, the insideworkers and the outside workers, and all who support the Supreme MasterTelevision. Thank you, all of you. The bad employees – they don’t fire them.The good ones, they misunderstood, mostly because of the media. I blame themedia. You see the media was also the cause of Princess Diana’s death…
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-25   1 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-25

ทำไมคนดีต้องทุกข์ ในโลกนี้ ? ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

00:24:20

ทำไมคนดีต้องทุกข์ ในโลกนี้ ? ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

And they are the most charitable race onEarth. Most charitable citizens in the world. They give a lot. They give verygenerously out. Also, daily or commonly, they’re helping each other. Helpingneighbors and all that. Unconditionally. And they volunteer to do a lot ofwork. No pay. Just volunteer to help elderly people, to help here, help there,and help animals. They’re really good. (Yes, wonderful people.) Yes, yes,wonderful. That’s why God considered them, to reward them with a good presidentlike Trump, so that he can take care of them. he just wants to do good for his people.That’s a good employee of the people. And the bad employees – they don’t firethem. The good ones, they misunderstood, mostly because of the media. I blamethe media. “And now, here, this is the [psychic] analysisof Donald Trump. Around him, I perceive a positive, humanly warm,self-confident energy. […] The pressure around him, he tries to hidecompletely, in order to concentrate on the essential, namely the people, andtheir tasks. I can feel how he really wants to do something good. That seems tobe very important to him, and he keeps on doing it, even if it costs him a lotof effort at the moment. […] Interestingly enough, it feels like there is muchacceptance and calmness for his situation, and he seems really to accept it.[…] Finally, I perceived a Female close to him, a Being from the spiritualworld, who supports him and whom he can perceive relatively consciously for thefirst time in his life, changing his perspective and relativizing the thingsthat were normally important to him.”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-24   1212 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-24

ทำไมคนดีต้องทุกข์ ในโลกนี้ ? ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

00:26:40

ทำไมคนดีต้องทุกข์ ในโลกนี้ ? ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

Only the wise leaders, the wise people, can admit their mistakes and change. These people are great. Only courageous, wise and great people can admit they’re wrong and change. (Yes, Master.) That’s why Trump is all alone. Not many people understand what he’s doing. Even if they do, they don’t want to admit it.McConnell, he’s just ambitious. He just wants to be recognized as a king-maker or something. But the kind of strategy he keeps using is short-lived. Sooner or later people will find out. It’s kind of a limited strategy. You cannot keep using it forever. Not for every situation, because you will lose at the end. Most people, they cannot see that way. I see very well. I can see very clearly who is doing what. People doing things sometimes look good, but they have an agenda. Their motive is not good. (I see.) Just playing mind games, psychological games. (It’s really terrible.) It is terrible, all this politics. I just hope that the Americans’ karma is cleansed up and then they will have better leaders. Otherwise, all this is just hopeless. Hopeless. Just because somebody is senior… The senior politicians have more respect because you’re older. But older doesn’t mean wiser. (Yes.) Senior doesn’t mean always a better elder. (Yes.) I just hope they get better politicians. (Right.) Most people don’t know who is who. So like, good people, they think are bad because like Trump, he doesn’t do like a pattern that they are used to. (Right.) Humans are creatures of habit. Bad or good, they continue that way, they like it that way. Anybody else who comes in and shows a different way, better way, they don’t understand. They don’t want to. Even maybe inside they know it’s good, but they don’t want to admit it. Because that means they lost everything that they have been hanging on to. They lost their position, they lost their stand. (Understand.) That means admitting that they are stupid, that they’re losers, and they didn’t like that. That’s why they’re against Trump. And attack him all the time. Because they want to defend their old system, even though that system is no longer valid. Only the wise leaders, the wise people, can admit their mistakes and change. These people are great. Only courageous, wise and great people can admit they’re wrong and change. (Yes, Master.) That’s why Trump is all alone. Not many people understand what he’s doing. Even if they do, they don’t want to admit it. He has not been in the political arena. (Yes.) Like Biden has been there forever already. So how dare he, an outsider, just come in and then get successful, get all the peace accords with many countries, and doing this and that for his citizens with all his heart, and is successful and logical? They cannot bear it! (Understand. Yes.) And even if Trump has not been voted for, it is because people don’t want to admit they’re wrong. And according to all the newspapers also, they’re not used to it. They all write contrary to what Trump is supposed to be and supposed to do. (Yes.) He does good, but they say “no good.” Because they’re not used to it.Creatures of habit. (Right, understand.) Just like many people married together, then don’t get on very well anymore. Each already has like an extra-marital affair but still stick together because it’s habit. (Right.) Just like people eat meat, it’s habit. People take drugs, cigarettes, it’s habit. Even though they know it’s harmful to them. It’s habit. (Yes.) Everything is habit, bad or good. So even the media does not intentionally want to hurt Mr. Trump, but they did, any way they can, just to drag him down, to pull him down to the floor. Even though the man is good. (Right.) He did nothing wrong anyway. (Yes, he did not do anything wrong, and it’s just hard to understand all this that is happening.) Right, right, right. Of course. Now you know, OK? (Yes, Master.) I’m not saying Trump is an enlightened Master or anything, I’m not comparing. But he has very good intelligence. High IQ. And he did things logically, and he truly meant what he’s doing for his country. (Yes, Master.) That’s why he said, “America first” and he kept his promise all the way till the end. (Yes.) And he made peace with everyone else as well, for that, also. A part of that. So he doesn’t want to waste Americans’ lives anymore, and American taxpayers’ money, in trillions and trillions, while many Americans are living under the poverty line (Right.) or are homeless because of the system. Some people are educated persons, engineers and all that, even. It’s not like they’re stupid. They just lost the job, then they lost everything and became homeless. I saw that on TV. I saw the news. (Yes.) It’s the same like, with Jesus, He did nothing wrong, absolutely not! He doesn’t go with the trend at that time. (Yes.) He doesn’t kowtow to all these unenlightened, stupid priests, and high priests and the government, so they just killed Him. There’s no reason at all! (No, nothing.) He has never told anybody anything wrong. He hasn’t told them to go steal, or go kill or go take drugs, or gamble… In fact, He’s against all that, and that’s why they didn’t like it. He told all these people gambling in the church, He said, “How dare you do this in the house of my Father?” And He flipped the table and drove them out. Oh, they didn’t like it. And one thing they don’t like here, other people don’t like there, so they get together and persecute Him. And the government’s weak enough to go with the public. Because maybe they’re afraid people would go against them, the government. (Yes.) Just power grabbing. (Doesn’t change through the ages.) No. (No.) It’s similar everywhere, and every period of time. It just looks different. (Yes.) It just looks different. So that’s why many Masters who came to our world, are persecuted. Mostly, They don’t fare well, They don’t live well. They always try to kill Him, or harass Him, or persecute Him through some ways that He cannot always openly teach people, without any risk. (Yes, Master.) Just because they don’t want anything new. People are just so poisoned. So poisoned, so brainwashed by Satan that they don’t understand anything. It’s very difficult for any Master to survive in this world. You can see that very well, up to Buddha, Jesus, and Prophet Muhammad, Peace Be On Him Forever. Telling you. That even the whole government was against Him, made war with Him and His disciples. Many people died (Oh, goodness.) for nothing, for doing nothing wrong. (Yes.) And while the criminals are running amok everywhere. (Unexplainable.) I know, I know. You’re right. You’re also aghast as I am. You know, this world is so topsy-turvy, I keep telling you guys, it’s upside down. (It is, it is. It seems that something is so heavy for people to make them wake up. But once they wake up, I think it will be right away clear to them, but they just need to wake up.) It might be clear. Who knows? Might be clear soon. Let’s pray, let’s hope so. (Yes.) Otherwise, they’re just wasting their precious lives, and even though they think they believe in God, but they don’t understand anything ‒ about God’s will, about free will, about religions, truly not. (Yes.) Truly not. Just to go to the church and give donations in the box or singing psalms or… Then, it’s not it. (It is not.) It’s not it. That’s why many Masters were killed, because They say that’s not that. You have to be enlightened inside, you have to be connected with God inside, because you are the temple of God and God dwells within you. But nobody connected with that, with that God within you. Everybody heard that, “We are children of God,” but nobody knows how to recognize the child of God within you, how to recognize the Kingdom of God within you, like the Bible said. (Yes.) Because this thing is not written in the Bible, the enlightenment, the connection with God, it’s nothing written, you cannot write anything about that. You can read 100,000 bibles, you cannot get enlightened, cannot get in touch with God just by reading. (No.) There is a power, it has to be transmitted from a human pole chosen by God. Just like you have to plug in a socket, the right socket, the living socket, in order to get electricity. (Yes.) The dead one won’t work either. Looks like, but it doesn’t work. Same. (Yes, Master.) Deceased Masters, ascended Masters cannot help you to get enlightened or to get in touch with God. It has to go through a living human pole, but nobody understands that. Only my disciples understand. You understand ‒ because you have the experience. (Yes.) Otherwise, nobody can. (Yes, Master.) Because these things you cannot even explain. (Exactly.) It’s just like when there’s an initiation, we just sit there quietly. (Yes.) I’m not saying anything. (No.) I don’t even have to be there, but the power can be transmitted regardless of distance, that’s why. You just have to be prepared and ready and receptive to it. That’s all there is. (Yes, Master.) Because you have it within you, just need the connection, like electricity. (Yes.) The electricity is everywhere but we need wires, live wires. Oh man, so simple is that. (It is.) This is the catch. This is what people don’t understand between the living Master and the ascended Master. (Yes.) Because if we don’t need a living Master, then Jesus did not have to come down, (Oh, right. Yes.) Buddha did not have to incarnate. Guru Nanak did not have to transmit anything to His disciples, did not have to be on Earth either. (Yes.) And the Prophet Muhammad, Peace Be Upon Him, did not have to be there so that the government or others will attack Him and kill His disciples like that. (Yes.) There is a big difference and the maya will know it. That’s why they always try to get somebody low level to kill or to harass the Prophet, any Prophet, any Master and His disciples. (Yes.) In this period of time, we are more lucky than in the time of the Lord Jesus or the Prophet Muhammad, Peace Be On Him Forever, and luckier than in the time of Buddha. Buddha was luckier than many other Masters. But still, some attempted murder on Him as well. Many stories, you can never finish all this. I can never finish telling, you can never finish hearing.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-23   1645 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-23

ทำไมคนดีต้องทุกข์ ในโลกนี้ ? ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

00:28:13

ทำไมคนดีต้องทุกข์ ในโลกนี้ ? ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

The government leader, the leaders of any type in a nation, cannot be arrogant. (Yes, Master.) Because you will fall, you will harm people if you are too arrogant because you are too far from reality.He (Biden) harmed the Americans by letting the immigrants in ‒ in France, they say “n’importe qui,” means doesn’t matter who, ‒ just let them in, catch and let go, catch and let go. Catch means register, and just go. Go anywhere. (Yes, Master.) And then make the pandemic worse because they brought it from every different country. (Correct, yes.) Those countries who are not very strict with COVID regulations or vaccines. (Yes.) Those lesser countries. (Yes.) I just mean in a physical way. (Yes.) I don’t mean they are lesser beings in any way. It’s just a different country has a different status, financially or politically, or military-wise. (Yes.) So those countries from Latin America, they just came in, anybody, and then he just let them go anywhere. (Yes.) One or two or even many of them would have had been sick, would be COVID-infected, even if maybe they don’t show it. (Yes.) Didn’t even test, just catch and let go, registered and then go, even take them anywhere they want, and make the Americans more susceptive, more vulnerable for pandemic. More people die now, even children die. (Yes, Master.) And in Afghanistan, he just let all the troops go, and then whether people over there are rescued or not, doesn’t matter. (Yes.) Until international pressure and internal pressure, then he rush-rushed more airplanes to take them out. Still, too late. Don’t know how many are still trapped in there. (Yes, Master.) “FOX NEWS Interview Sept. 5, 2021: The evacuation’s not over, Mr. President. There’re still Americans stuck, SIV (Special Immigrant Visa) holders, Green Card holders, that right now as we speak, veterans groups are still trying to help get out. They’re trapped at airports, in the vicinity of airports around Afghanistan. You know why? Because the State Department won’t give the proper clearances for these private charter flights to get out. And in the few instances where they have, then the Taliban won’t let them go. You know what that’s called? That’s called a hostage. (Right.) And we are heading into a mass hostage situation, where the Taliban has all the leverage to get international legitimacy, access to billions in foreign currency, and economic assistance. And we handed them that legitimacy on a silver platter in the form of hundreds of Americans that Joe Biden left behind.”Maybe the Taliban won’t do anything to them because of fear of diplomatic problems, pray so! But still, the pressure for them over there, when everybody else is gone and they’re just left behind like that. (Yes. Unfair.) They feel very, very scared, very fearful. The psychological pressure on them is enormous. (Understand.) “Media Report from FOX NEWS Aug. 31, 2021: A pregnant U.S. citizen is trying to escape with her husband and her father. She claims the Taliban is blocking her and even kicked her in the stomach. She’s going to stay sheltered in place, hiding her identity, and hoping that her friends will continue to bring her food and keep her secret until frankly, we can come up with something new. We know her exact location but literally are afraid to even have a conversation about a rendezvous until we know where and when somebody could meet her. Anyone who wants to remain unknown, has to switch phones, turn them off, use all the techniques that you would use if you were in survival, escape and evasion. We also have an elderly couple, same thing: repeatedly went to the gate, waited at the gate with their blue (U.S.) passports, and did not get in. So, anyone that says that they didn’t break a promise to the American people and leave people behind, is wrong. Anyone who says that there aren’t people stranded is wrong. These people were stranded, they did everything they were supposed to do, and they simply were not a priority at the end.”And people died at the Kabul airport, and died, also, more elsewhere because of the drone strike. So, this is very clear evidence that Mr. Biden will harm the Americans and other countries’ citizens, also the international peace. (Yes. It is.) And how many more disasters can Mr. Biden afford, can the Americans afford to let him? (Right.) And this guy, McConnell, trying to play this game of good guy again. He can’t afford this. (No.) He’s supporting somebody who harms his co-citizens. (Yes.) That’s no good. He should retire. Or people should fire him also. (Yes, Master.) Anybody who did this kind of misjudgment, it’s not a mistake. (Yes.) Either deliberate or too stupid. (Right.) Or too much for the consolidation of his own position and power that he couldn’t care less who dies, who lives. He’s not fit to be in the position in the government anywhere. (No, he’s not.) Not just being a leader, but being anywhere in the government, especially at the top, in the center of the government in the Capitol. (Right.) As the Senate or as the House of Representatives. This kind of person is very harmful for the country. He gets paid to help, to protect, to promote the wellness of his country. And he did the opposite. (Yes.) The border problem, he also did not do much. And now many Americans die, obviously, in front of him, he still does nothing! He does nothing; he still supports this kind of action to harm more Americans. (Right. Yes.) That’s why this guy is no good. (I agree.) Does he realize what he’s doing or he’s just blindly trying so hard to protect his power, his grip on his colleagues, (Yes.) and whoever works with him, to show people that he’s a tough guy, that he knows everything, and he can decide things? To impeach Biden or not impeach Biden, it doesn’t lie in his hands alone. (Yes.) If the Senate and the House of Representatives realize the seriousness of Mr. Biden’s handling of everything, if they realize it, they couldn’t care less whether or not McConnell says what. (Yes, Master.) But it’s not for him to stand up and say, “No, Biden cannot be impeached. It won’t happen.” Can he foresee the future perhaps? Like a clairvoyant or something? Or is he so sure of his power grip on everybody that he can announce like that? (No.) It’s too arrogant. (True.) The government leader, the leaders of any type in a nation, cannot be arrogant. (Yes, Master.) Because you will fall, you will harm people if you are too arrogant because you are too far from reality. (Yes.) I don’t know if I am clear enough for you. You understand everything or not? (Yes, I understand, really. It’s really not fair to the American people too…) It’s not just not fair, it’s harmful! (Yes, it is truly harmful.) “Not fair” is too mild. (Yes.) He cannot afford to continue this way and supporting Biden so that he can make more trouble, can do more harm to the Americans and others, related others like maybe other international citizens, because of that. Because continue like this, it might make more war. (Yes, Master.) And many people will die because the international troops will also have to support Americans. (Yes.) They always did, because it’s a pact, it’s an alliance and NATO and all that, bringing many more people to die with. (Yes, understand.) So, this is not a mistake. It’s a taboo. I don’t know how you say this. Either very stupid or very arrogant that he doesn’t even realize the reality or is far removed from reality, or just too power-greedy that he couldn’t care less who dies, who lives. (Yes. It is like that.) (Yes, understand.) It’s become a habit for him now, just to say things big like that. Just to exercise a grip on anybody, so that everybody has to listen to him and feel like he’s a wise person. He’s not. (Yes, Master.) Can you see he’s not? (Yes.) Either that or he’s just too power blind that he would do anything just to consolidate his position. (Right, understand.) At the cost of other people’s lives. He should be removed, together with Biden. (They should be removed, yes.) Yes. (And soon.) It’s not because of Republican or Democrat or anything. But he just betrays anybody, and then befriends anybody, just so that everybody feels like they owe it to him. You see? Like their life depends on his judgment. (Yes.) So he can criticize or condemn them whenever he wants. And then when that person’s already down on his knees, he comes, extending his hands, and that person will forever be indebted to him. (Oh, gosh.) You see that? (Yes.) That’s a very wicked strategy. Normal situation, or not serious, OK. But this is people’s lives that he’s playing with. And I condemn that. Everybody should. (Yes, Master.) Should remove him immediately before he makes more trouble and causes more pain and suffering to the American people, who pay him through taxes. (Yes, Master. Yes.) He should be more loyal and protective toward them, his employers – the ones who pay him. (Yes, absolutely.) The Americans are the ones who pay him. They are his employers. He should be more protective toward them. Not to any individual just so that he can control all the powers. (Yes.) Control people mentally and psychologically. (Yes, Master.) I don’t know how to express this more eloquently. I’m just telling you as it comes out. (Yes, Master. Understand.) I said just straight from my heart, and the way I see it. (It is very clear and straightforward. Yes, Master.) It’s clear? (Yes.) Good. (It is.) Any questions about that? Any doubts? I can explain to you. Like, if you’re not clear anywhere? (Is there anyone who actually can remove Mr. McConnell? I wonder if actually someone can act on it.) I think they can, if they want to. If he’s not doing a good job, anybody can remove him. They should. (They should.) It depends on the constitution. (Right.) But he is clearly betraying his country and his people. (Right, yes.) If that’s the strongest possible that I can use the words for you. Even though it doesn’t look like it. Looks like he always says something, just so that he can be in the position of, maybe you call it like a “hero” or something. “Good guy.” (Yes.) Trump, and then now Biden, and Cheney and whoever. If other people contradict, he would come and defend for that person. Even if the House or the Senate don’t want that person, he will come up and defend for that person. So that that person will forever be indebted to him. Even if that person loses or wins, he always counts him as a friend. So he can beat a person, he can praise a person, he can drag the person down, and he can lift him up. He does all that! (It’s vicious.) Imagine. Just to look powerful. And people will be confused, don’t know anything and thinking he’s just a very fair person. No, he’s playing. (Oh, wow.) He’s playing games, mind games, psychological games, at the cost of other people’s lives, especially his own constituents. His own compatriots. (Understand.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-22   1822 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-22

ทำไมคนดีต้องทุกข์ ในโลกนี้ ? ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

00:30:23

ทำไมคนดีต้องทุกข์ ในโลกนี้ ? ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

เพราะความจริงมันไม่ง่าย เพื่อให้คนที่นี่ยอมรับ พวกเขาได้รับอิทธิพล โดยแรงลบ นานเกินไปแล้ว (ใช่ค่ะ) และตอนนี้ในรุ่นของเรา พลังลบที่เหลืออยู่ ยังคงอยู่ที่นั่น ในดีเอ็นเอของมนุษย์ ในความคิดของมนุษย์ (ค่ะ) ยังคงอยู่ในอากาศ ที่คุณหายใจ มันจึงเป็นเรื่องยาก สำหรับคนที่ยังอยู่จะตื่นขึ้น
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-21   2166 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-21

ทำไมคนดีต้องทุกข์ ในโลกนี้ ? ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

00:27:29

ทำไมคนดีต้องทุกข์ ในโลกนี้ ? ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

แม้แต่ระดับโลกทิพย์ ระดับต่ำที่สุดของทั้งหมด ในโลกเงา คนยังคง ยอมรับความจริงมากกว่า คนบนดาวเคราะห์โลกใบนี้ พวกเขาคิดแต่เรื่องไร้สาระ คุณไม่มีวันเข้าใจ ทำไมพวกเขาคิดอย่างนั้น และทำไมพวกเขาถึงทำอย่างนั้น (ใช่ค่ะ ฉันเข้าใจ) ดังนั้นอาจารย์หลายคน ได้รับความเดือดร้อนจากแผ่นดิน นั่นเป็นเหตุผลพวกเขาต้องทุกข์มาก และคนดีคนใด ๆ พวกเขาประสบปัญหา
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-20   2995 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-20

การแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งสันติสุข ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

00:27:25

การแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งสันติสุข ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

I pray that the world will wake up, especially those so-called leaders. They will just have to wake up, really dedicate themselves for the sake of their co-citizens or subjects, and not thinking of their power and their fame and their gain, and their selfish or bloody goals.And now, finally, Harris says she will pledge to help the Afghan women and children. They died already. Now, at last she says something. But I’m not sure if she will ever do anything (Yes.) to match up what she speaks. It’s just all talk, just fake. I don’t believe anything in this administration, Biden, Harris and Pelosi, (Yes.) and the rest of the group. (Right.) Some Democratic members are good, but many are so bad, just blind and just political, just for power. I’m so disappointed. (It is disappointing, yes.) But, for me, I knew it was going to happen like that if Biden’s in power. (Right.) It’s going to harm Americans and harm peace. I know. It’s so easy to see. (It is.) You don’t even need to have a third eye to see if the demons are behind him or not. You can see the way he decides things or talks, you can know it is not good. (Yes. That’s true.) And Harris didn’t do anything even worth mentioning, and Pelosi, she just blah, blah all the time. It’s nothing. Nothing good comes out of them. Not even by talking, nothing good comes out, not to talk about action yet. (Yes, Master.) I just have to be straight with you and with the Americans, and then they decide what they want to do with their president. I have no power there. (Yes, Master.) I have no interest, no gain out of this. (True.) (Yes, Master.) So if I don’t speak the truth and straightforward, who else would? (Right.) Maybe we just air it all out. They believe it or not, I don’t care. (Understand.) Because there’s a logic behind it. (Yes, there is.) You can see the reason. (You can see. Yes.) Otherwise, it’s so difficult to explain why he does that, why he did that, why she said like that, why they do like this. It’s all useless. They are standing there, staying in their position, taking money from taxpayers, living a wealthy life and comfortable, do nothing good for their citizens, for their employers. The normal Americans or taxpayers are their employers. (Right.) They are the employees, but they don’t do anything befitting good behavior of an employee. (Yes.) So the employer should fire them, so simple. The Americans should know that they are employers and the administration, the government are their employees. In any country, in any company, if an employee doesn’t do their job well, they are fired. Very simple. (Right.) They’re taking money from Americans to do their job, (True.) and they don’t do well, then the employers, the Americans, should fire them. Very simple. (Yes, it is.) Did I answer you all? (Yes, Master.) Any question about that anymore? (I think no.) No, then (It’s clear. It’s clear.) is there another question? (One last question.) Tell me. (In Afghanistan, should the European countries take things into their own hands to negotiate an extension for bringing back the allies or people who worked with the coalition, and not rely on the United States anymore? Because it seems the Biden administration doesn’t know how to handle the situation.) Yeah, but first, they have to see if the Taliban, really keep to their words, like they want to be modernized, they changed, they are moderate now, (Yes.) and that they have human rights, women’s rights, and they will cooperate with the international community, and they will let women work and be free, study and all that. But there is a catch, saying according to the Islamic framework, then I don’t know. That can be very big. (Yes.) Just like they say, “Women, you should stay home, because the soldiers are rough.” (Yes.) They’re not trained to be nice and respect women. But if they stay home, they still can go from door-to-door, knocking at their door. (True.) And if the woman opens the door, maybe they rape them or kill them or take them out and execute them because of any reason or mistake or whatever. (Yes, Master.) So what’s the use of saying this and doing that? They don’t walk the talk. So it doesn’t matter if the United States deals with them or the European Community deals with them. (Right.) They have to change. They have to respect their own people. (Yes.) Respect and protect them, especially women and children. If they don’t, then if it were me, I would just ignore them. If you cannot help the Afghan children and women to be safe, then at least you ignore the Taliban. (Yes, Master.) Otherwise, if you work with the Taliban, strengthen their power and position, they will continue to oppress and harass and rape their women and children. (Yes.) Then you like cooperate with them, condoning all this kind of behavior. (Right.) They just execute anybody at random, and just kill any woman the way they see fit. (Yes.) If I’m European or American, I don’t accept that. I cannot cooperate with killers, murderers. (Yes. Of course.) It’s not fair. Not fair for the women and children. They live in fear. They are terrorized. What kind of government would give their citizens this kind of feeling? (Yes, Master.) No, nowhere. Nowhere we can see such an extreme terrorism within their own country. People are terrified of them, especially women and young girls. So it’s not about who’s cooperating with them, it’s about how they are cooperating with their citizens, taking care of their citizens, and protecting their rights. (Yes.) Especially woman and children. (Yes, Master.) It is good that the Europeans and the Americans are always united like all the way up to now. (Yes.) So they are stronger. They show solidarity with each other so they help each other to regulate (Yes, it’s good.) some upheaval or some injustice in the world and make the world a little better than without them. (Yes, Master.) It’s better they work with America, with the United States of America. But you also need a good president to work with. (True.) Working with Biden, he kills everybody. You can see that. (Yes.) First, let somebody kill, and then later make an excuse to revenge. And then they revenge you back. America revenges them, the Taliban or whoever revenges them back, and the circle never ends. (Right.) The devil’s cycle or circle never ends. (True. Yes.) The Buddha and Jesus always emphasized that: Must cut the cycle of vengeance. Must forgive, make friends, otherwise it will never end. The cycle doesn’t just end here, but also after life, in hell, it will not end. (Yes.) People will suffer, the perpetrators will suffer more, more, more, more, more, more, forever in hells as well. Not just this lifetime that we should worry about. (Yes, understand.) So this is a really, grave, very, very serious and grave problem with venging. (Yes.) That’s why God said, “Vengeance belongs to me.” (Yes.) The Buddha emphasized peace. (Yes.) All good religions emphasized that. (True.) Any more questions? (I think that’s it, Master.) That’s it? Good, good. (Yes.) Because we have so much work these days that I don’t know if we could even afford to take care of world, so-called behavior or politics. This is not just politics as usual. It is humanity at stake. It’s peace at stake. (Right.) It’s the whole American society in danger, and Afghanistan also in danger. Many people involved, or bystanders also. And the international community will also be affected. (Yes, Master.) So, it’s not politics. Got that? (Yes, yes, understand.) OK then. If no more questions, I wish you well. God bless. (Thank You, Master. God bless. Thank You so much.) I pray that the world will wake up, especially those so-called leaders. They will just have to wake up, really dedicate themselves for the sake of their co-citizens or subjects, and not thinking of their power and their fame and their gain, and their selfish or bloody goals. (Yes.) What for want to conquer a world? I’m telling you, the world is ending. Ending signs are everywhere. If we don’t wake up, we will have no more world to live in, no more planet to stay on. (Yes.) Not to talk about fighting with each other for a seat in the presidential, prime minister’s palace, or parliament or senate, whatever. (Exactly.) Or a land or country. (Yes, right.) Trump has realized all that. That’s why he just wanted peace everywhere, tried to encourage and to compromise halfway, so that people have peace. (Yes.) But then, somebody like Biden comes up in between and spoils it. (Yes. It’s really bad.) So that you can see who is what. (Yes.) You can see that he’s really steered by demons’ influence. I can see it. (Yes.) I just hope that the psychic people can tell their government, their people openly. I think they also fear the revenge. So nobody dares to speak up anything. (Oh.) I’m the only woman to do that?? I don’t regret. I don’t regret. (You’re brave, Master.) I might just well say it, if nobody else is there. (Thank You as always for speaking the truth and we also hope for…) What is my life for if I cannot speak the truth, if I cannot help anything? If I don’t have weapons, at least I have my right to free speech and true speech. (Yes.) I have to say something when I know it’s truth and I believe in everything I said, I believe everything Heaven told me, also, in confirmation. (Yes, Master.) OK, my love. (Hope people will listen and understand.) I hope so. (Yes. Should listen.) If they don’t, at least for my conscience. I have to speak for those who cannot speak, like the women, the girls in Afghanistan and some other Muslim countries. (Right.) They cannot speak for themselves. They have no means to. And if they go out on the street and protest, they will get crushed or imprisoned by the government because maybe the government officials and employees also, they do the same. They’re also maybe raping women in secret or harming women in secret, taking bribes of the molesters and all that stuff. You never know. So, the women in such countries have no rights, no mouth, no power, nothing. I have to speak for them no matter what. (Yes, understand, Master.) Whether it’s safe or not, I have to, (Understand.) have to speak for them and speak the truth, only the truth, nothing but the truth. (Yes.) I can swear on any Bible that I spoke and speak and will speak the truth always, (Yes, Master.) especially when it’s concerning others’ safety, dignity, and the humans’ right to live a normal, decent, peaceful life. (Thank You, Master.) You’re welcome. OK, my love. My well wishes to all of you, in-house workers and outside workers for the Supreme Master Television and all the initiates. Keep safe, keep healthy, praying to God. Be humble, be grateful for your life and your health and your safety. May Heavens, may God, may Allah be with you. Amen. (Amen, Master. Thank You.) May our world have peace and have vegan policy. (Yes, we pray also. Thank You, Master, be safe) Thank You, Love. (and healthy.) Thank you. (We love You also.) Thank you, love you too, love. And I’ll speak to you some other time. (Sure.) So now you at least you have all the questions from everybody. They should be happy that you helped them to ask, because I cannot just speak to everybody one by one. (Understand.) It’s not convenient right now (OK.) and I don’t have much time. (Yes. Understand.) Every time setting up things and talking to one by one, it takes up too much of my precious time right now. I use all my seconds, minutes to meditate, to pray, to bless the world. (Yes, Master. Appreciate it.) So I apologize to everybody that I cannot speak to all of you one by one, but my love is with all of you, one by one. May God be with you and guide you and protect you, all of you. Amen. (Amen.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-19   1747 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-19

การแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งสันติสุข ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

00:27:39

การแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งสันติสุข ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

Because with the revenging and revenging back and forth, back and forth, peace never comes. Peace cannot come if people keep revenging each other like that. Even killing their own countrymen, their own compatriots. (Yes.) For no reason. Whatever reason, it’s not correct. It’s not according to God’s mercy and not according to any humane behavior. We’re all humans, we have to be good to each other and helping each other. (Master, in a previous Fly-in News, Master talked about one of Her dogs and how he told Master that he was Master’s husband in a previous life. Could Master tell us more about him? Is he coming life after life to help with Master’s mission?) Not life after life, but often, whenever he can. And honey, sweetheart, sugar pie, we have too much work right now, me, (Yes.) and the world is in big, big sorrow and trouble. I have really no mood, no inspiration to talk about my private and public life. (Understand, Master.) And too many to talk about if I have to talk about all of my relationships in the former lives. Then, I think I will have to stay in the world forever. To talk about all that. And then there will be new ones all the time. (Yes. Understand.) I say some small things and that’s enough already. (OK. Yes, Master.) Sorry. I really am not in the mood to tell some fairytales or former relationships and stuff. (Yes, Master.) Maybe in some other time. Who knows? Yes, my love? (Yes. I understand, Master.) Thank you. (Thank You.) (There are reports saying that the Biden administration gave away the names of Americans and US allies to the Taliban. Master, should they still cooperate with the Taliban after the deadly attacks that happened recently?) My God. This is a taboo. You just signed a peace deal and you don’t even know how the Taliban’s going to react yet, or govern themselves yet. It’s a taboo to give your own people, a name list, away, give it away to the so-called enemy, a former enemy. (Yes.) It takes some time to work with them to know if they’re sincere and peace-loving. (Yes.) Between the United States and the Taliban, and also between the Taliban and their own people. We don’t know. The Americans don’t know yet. So to give away a list like that, it’s endangering the lives of American servicemen there. And also their families, and relative and friend connections. It’s so easy to find them. (Yes.) And then it could become a blacklist for murdering, killing or assassinating. (Yes, Master.) Or taking into prison, whatever they would do. It’s so easy. (Right.) And then now, there was an attack on them like that. (Yes.) I’m not sure how they’re going to deal with this. Under Biden anything could happen. Any illogical thing, dangerous thing could happen. Not to him. To his people, to the Americans who expose their lives in dangerous situations to help others. Some of the Marines and soldiers there, they died rescuing women and children, and Afghans from the dangerous zone. (Yes.) They’re pulling them out, that’s why they died. They kept coming to pull them out. That’s why they died with them. (Right.) Or died with babies also, because they were taking care of babies, until the last minute. Some of them were like that. That’s what I saw on the news. (Yes.) And that’s what I knew also from inside. That’s why I said they go to Heaven. Different Heavens accordingly, but Heavens. (Yes.) God has mercy to whoever gives mercy to others. They were really unconditional. They were really brave, courageous, and kind, and loving. To the extent that, like sainthood. (Yes, it’s true.) They were young and full of hope and had a long life in front of them. The whole future. Some had a wife and kids at home. There was one soldier expecting his first baby ever. And he was looking forward to coming home. (Yes.) As well as the wife. And now no more. They won’t ever see him anymore. (It’s too sad.) You cannot give the list of your servicemen to others, whom you don’t know you can trust or not yet, because you have to test people before you can trust. (Yes.) Maybe we can trust the Taliban, but maybe not. We don’t know because for all the news I saw, they go looking for women. Knocking from door to door of the women and then the woman didn’t open, and when she opened, they killed her. And they went beating women up and hanging journalists or relatives of journalists, and looking for a newsman to kill or to harass or to murder or to execute, and do execute also, according to the news and photos and all that. (Yes.) So I don’t know if the Taliban will ever make themselves trustworthy within the international community yet. (I see.) I don’t know if they would ever change. Maybe they want to change but their underlings are not trained. (Right.) They even admit it. They tell women to stay in the home, inside, because their soldiers are not trained to respect women and not trained not to harass the women. (Right.) Harass meaning anything: rape, pillaging and snatching little girls away from family and all that. They did that before. And they still did in some cases. So how can anyone in the international community trust them? (Yes.) They have to educate their own people first, before they preach to the international community that, “Have to follow God’s teaching or Allah’s teaching,” whatever. (Yes.) The way they’re doing things, nobody dares to join the Muslim community. Because normal people, they like to live a normal, simple, peaceful life. They don’t want all this bloodshed. They don’t want all these terroristic deeds and actions and barbarous kind of handling of women and men and... (Yes, Master. True.) Like in America, they have two parties; they oppose each other. (Yes.) Fine. But they don’t go around and killing each other, murdering each other. (Yes.) So this is the difference between the West, Americans and the Taliban, if they don’t change. (Right, yes.) That’s why. That’s why people are angry and shocked, because the names of their relatives, friends and themselves are supposed to be confidential. It’s given to the Taliban for any excuse. I don’t know what they do. (Yes Master.) They have an excuse to do that, but still Biden is doing any kind of thing like that. And they trust Biden to protect the airport with some simply equipped American soldiers there. (Yes.) Just like that, just trust them. And that’s how it happened. Trust them (Yes.) and they get bombed and killed like that. And then that’s what Biden did. And the same, I read it in the news somewhere that he gave the names of all the important posts of American’s sensitive working offices or the places or the names that the Russians should not cyber-attack. My God. Even give Russians the list like that also. And now he gave the list of the Americans and Afghan allies’ names. Make it so easy. Maybe the Taliban don’t want to kill them. But maybe they leaked out the information to another (Yes.) so-called terrorist organization, that’s how the bomb happened. (Oh, right.) (Yes, Master.) And it might not be the single incident. I hope it is. I hope it is done with now. (Yes. Let’s hope.) Because with the revenging and revenging back and forth, back and forth, peace never comes. Peace cannot come if people keep revenging each other like that. Even killing their own countrymen, their own compatriots. (Yes.) For no reason. Whatever reason, it’s not correct. It’s not according to God’s mercy and not according to any humane behavior. We’re all humans, we have to be good to each other and helping each other. Not murdering each other, anytime, anywhere at random like that, even children, elderly and women. (Yes.) The helpless, the vulnerable. They are in a vulnerable situation at the airport. (Yes, they are.) That is not noble, that’s not gentlemanly. It’s lowlife. (Yes.) The way you just attack people and kill them at random when they are vulnerable, when they have no means to defend. That’s lowlife. (Yes, Master.) Low level. And that’s very ugly. This kind of action, it’s ugly, it’s devilish and its barbarous, and it’s utterly despicable. (True.) Because some of the Taliban may be in touch with other similar groups. And they could give the list to them. (Yes.) If the Taliban don’t kill them, the other group might. (Yes, understand.) There are other groups as well, similar groups like Al-Qaeda or ISIS-K, or whatever. And others. (Yes, Master.) So they might leak out the names and they might harm their lives. (Yes. I see.) Like 20 years they’ve been together. They still are. (Yes. Understand now.) You see, now, America made it happen so that there is war between them and the ISIS, (Right.) and between the ISIS and the Taliban as well. (Yes.) And between America and the Taliban also, because the Taliban is now condemning the drone strike from America. The Americans were conducting a drone strike to revenge the Kabul airport bombing. (Yes.) And then now, the Taliban also died in that attack. And before that, they said they vowed to track down and revenge the ISIS-K for this. (Yes, yes.) And then the Americans did the same. (Oh, yes.) They also vowed to revenge the evil. Both of them said the same. (Yes.) But the Americans did do some strikes with drones. Not on the ground but with drones. You know the drone stuff? They can send an empty, small little device with bombs in it. (Yes. Understand.) It can kill people from afar without having troops on the ground. (Yes.) This, can do only on a small, small scale. (Right. Yes.) And then, because of that, both of them vowed to do the same thing, but now the Americans did it and the Taliban condemned them. (Yes, I see.) This is so funny. It’s truly funny. So now, at least three groups become enemies now. The ISIS and the Taliban become America’s enemies. (It’s worse than before.) Before that, the Taliban was the enemy of the ISIS and vowed to find them and punish them. See what I’m saying? (Yes.) It is all because of Biden also. Because he delayed the evacuation. He should have evacuated everybody before his forces draw out completely. (True.) At least they have protection. You see, they have strong power, deal with the position of strength. But the way he did it is dealing with the position of weakness. (Right.) No people would do that. No stupid people would do that, not to talk about a president. (Yes, Master.) Not even the most stupid soldier or general would do that. So that’s what why I told you, it’s the zealous demons that influence him, so that more people will die. More vengeance and more people die. More people die, more vengeance. More vengeance, more people die. (Yes, Master.) So that they can feast themselves. Whenever they want to eat, they leave the human’s body, go out, eat and come back in the human’s body. Whenever Biden wants to make some important decision, they will come in, (Oh! That’s terrible.) or make some important speech, they come in and pilot him to say what, to do what. See that? (Yes.) That’s why it’s all against logic and reason. (It is.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-18   1516 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-18

การแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งสันติสุข ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

00:25:14

การแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งสันติสุข ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

ผู้หญิงทุกคนต้องการ และพลเมืองอื่น ๆ ทุกคนต้องการ เพียงใช้ชีวิตปกติ (ใช่เลยค่ะ ใช่) ให้มีความสงบสุขและไปทำงาน และกลับบ้านพบกับ การต้อนรับอย่างอบอุ่นของครอบครัว (ค่ะ) ครอบครัวที่สามัคคี และเลี้ยงลูก ๆ ของพวกเขาให้เติบใหญ่ ให้เป็นพลเมืองที่ดี เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ประเทศ และแก่โลก แค่นั้นที่พวกเขาต้องการ พวกเขาไม่ต้องการอะไรอื่นใดอีก จากรัฐบาล
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-17   1625 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-17

การแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งสันติสุข ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

00:32:18

การแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งสันติสุข ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

ยังไงสงครามก็ไม่เคยดี (มันจริงค่ะ ไม่เคยดี) เพราะสงครามทำลาย หลายสิ่งหลายอย่าง ทำลายประเทศ ทำลายชีวิตผู้คน ทำลายสันติภาพ ทำลายเศรษฐกิจ ทำลายแม้แต่ความปลอดภัยของผู้คน ทำลายการทำฟาร์ม (ค่ะ) การเกษตร และทั้งหมดนั่น มันก่อความอดอยาก
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-16   1930 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-16

การแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งสันติสุข ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

00:29:44

การแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งสันติสุข ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

ช่วงนี้เป็นช่วงคัดกรอง เกือบชั่วโมงสุดท้าย‒ ชั่วโมงที่ 11 ของมนุษยชาติ นักวิทยาศาสตร์คอยบอกเรา และฉันได้ส่งเสียงเตือน ทุกปีเหล่านี้และเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ถ้ามนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลง หลายคนก็คงจะ เสียชีวิต และไม่ใช่แค่นั้น แต่แล้ว เศรษฐกิจจะพัง และหลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้น ก่อนที่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลง
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-15   3099 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-15

ประธานาธิบดีควรปกป้อง ชีวิตประชาชนของเขา ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:24:01

ประธานาธิบดีควรปกป้อง ชีวิตประชาชนของเขา ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

(ใช่ค่ะ) นั่นจริง ๆ แล้ว ไม่เคารพต่อกองทัพของเขา แม้ว่า เขาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด แต่เพียงในนามเท่านั้น เขาควรเคารพประสบการณ์พวกเขา และภูมิปัญญาของพวกเขา และเขาควรจะมีการปกป้อง ประชากรของเขาที่นั่นมากกว่า เขาควรจะมีแม้กระทั่ง อพยพก่อนหน้านี้ (ใช่ค่ะ) แทนที่จะยุ่งกับ ไม่เเร่งด่วนทั้งหมด
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-14   1877 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-14

ประธานาธิบดีควรปกป้อง ชีวิตประชาชนของเขา ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:26:16

ประธานาธิบดีควรปกป้อง ชีวิตประชาชนของเขา ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

ฉันสามารถดูแลวิญญาณของพวกเขา เพราะในขณะนั้น พวกเขาทั้งหมดกระตือรือร้นที่จะไป หากพวกเขาคิดถึงเสรีภาพ และชีวิตที่ดี และอะไรทำนองนั้น พวกเขาคิดบวกทั้งหมด และทหารอเมริกัน พวกเขาดูดีมาก มีน้ำใจ เป็นมิตรมาก และพวกเขามีเมตตาจริง ๆ กับคนเหล่านี้
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-13   1995 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-13

ประธานาธิบดีควรปกป้องชีวิตประชาชนของเขา ตนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:27:49

ประธานาธิบดีควรปกป้องชีวิตประชาชนของเขา ตนที่ 1 ของ 3 ตอน

ฉันคิดว่าคนพูดถูก ฉันไม่รู้กี่อัน 70% ของคนตัดสินว่า การตัดสินใจของเขาไม่ดี ฉันยอมรับ ฉันคิดว่าเขาควรลาออก โดยทันที เพื่อช่วยชีวิตคนอเมริกัน และชีวิตของพันธมิตรอัฟกัน หากพวกเขาต้องการสร้าง ความไว้วางใจของชุมชนพันธมิตร นานาชาติขึ้นใหม่ และถ้าพวกเขาต้องการชาวย ชีวิตของชาวอเมริกันมากขึ้น
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-12   2434 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-12

ผู้หญิต้องได้รับการปกป้อง และนับถือ ตอนที่ 8 ของ 8 ตอน

00:29:47

ผู้หญิต้องได้รับการปกป้อง และนับถือ ตอนที่ 8 ของ 8 ตอน

ฉันกำลังเตือนคุณ เพื่อให้หยุดความโหดร้ายเหล่านี้ มิฉะนั้น คุณจะไม่ออกจากนรก คุณจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายเท่า กว่าความเจ็บปวด และความเศร้าโศกที่คุณทำขึ้นมา กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ เด็กและสตรี และคนชราและทั้งหมดนั้น หยุดทั้งหมดนั้น หยุด ! หยุดมันเดี๋ยวนี้ ! และหยุดมันตลอดไป หยุดมัน ! เพื่อสันติภาพ เพื่อความรักของพระเจ้า หยุดทั้งหมดนั้น !!!
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-11   1654 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-11

ผู้หญิต้องได้รับการปกป้อง และนับถือ ตอนที่ 7 ของ 8 ตอน

00:28:39

ผู้หญิต้องได้รับการปกป้อง และนับถือ ตอนที่ 7 ของ 8 ตอน

ชาวอเมริกันได้รับชัยชนะ (ว้าว) คุณเห็นไหม พวกเขาชนะทุกที่ แม้ว่าพวกเขาจะถอยกลับ เพียงด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม หรือเพียงเพื่อความสงบสุข (ใช่ค่ะ) พวกเขาชนะเพราะ พวกเขายิ่งใหญ่ พวกเขายิ่งใหญ่ เพราะพวกเขารู้ พวกเขาเอาชนะได้หากต้องการ (ค่ะ) พวกเขาชนะเพราะ พวกเขามีหัวใจ พวกเขาไม่ต้องการทำ สงครามนองเลือดทุกที่ต่อไป (ใช่ค่ะ)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-10   1600 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-10

ผู้หญิต้องได้รับการปกป้อง และนับถือ ตอนที่ 6 ของ 8 ตอน

00:27:44

ผู้หญิต้องได้รับการปกป้อง และนับถือ ตอนที่ 6 ของ 8 ตอน

พวกเขาทำไปเพราะ อุดมการณ์ของพวกเขา นิสัยที่อยากปกป้องของเขา (ค่ะ) และเพราะโลก เชื่อถือพวกเขาในฐานะตำรวจ (ใช่ค่ะ) ตำรวจของโลก พวกเขาแค่ทำงานของพวกเขา
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-09   1808 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-09

ผู้หญิต้องได้รับการปกป้อง และนับถือ ตอนที่ 5 ของ 8 ตอน

00:30:11

ผู้หญิต้องได้รับการปกป้อง และนับถือ ตอนที่ 5 ของ 8 ตอน

ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนาม ข้อตกลงสันติภาพ เพราะเขารักความสงบ เขาไม่ต้องการ เพื่อทำร้ายพลเมืองใด ๆ โดยโอกาสหรือโดยบังเอิญ หรือเพราะการต่อสู้ บางครั้งก็มีค่าใช้จ่าย ชีวิตของผู้คน ดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการทั้งหมดนั้น เพราะเขารักผู้คน เขารักความสงบ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ตอลีบันสามารถ ข่มขู่พวกเขาต่อไป หรือข่มขู่พวกเขา (ใช่ค่ะ)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-08   1856 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-08

ผู้หญิต้องได้รับการปกป้อง และนับถือ ตอนที่ 4 ของ 8 ตอน

00:29:26

ผู้หญิต้องได้รับการปกป้อง และนับถือ ตอนที่ 4 ของ 8 ตอน

ในเวียดนาม ในเอาหลัก ที่เรียกว่าการแต่งงานแบบเตรียมการ หรือยินยอมให้แต่งงาน ต้องการเจ้าบ่าวก่อน เพื่อทำงานกับครอบครัวหญิง ที่สมรสด้วยเป็นเวลาสามปี ! (โอ้ !) สามปีที่ อยู่กับครอบครัวของเจ้าสาว (เข้าใจค่ะ) เพื่อที่พวกเขา สามารถสังเกตลักษณะนิสัยของเขา เห็นไหม ? (โอ้ !) และว่าเขาคู่ควรกับ ความไว้วางใจของพวกเขา ให้กุมมือลูกสาว ในการแต่งงานหรือไม่
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-07   1907 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-07

ผู้หญิงต้องได้รับการปกป้อง และเคารพ ตอนที่ 3 จาก 8 ตอน

00:27:58

ผู้หญิงต้องได้รับการปกป้อง และเคารพ ตอนที่ 3 จาก 8 ตอน

เพราะโลกวีแกน จะทำให้โลกสงบสุขมากขึ้น จะทำให้มีความชัดเจน แก่มนุษย์ทั้งหลายมากขึ้น และพวกเขาจะเข้าใจ มากกว่าสิ่งที่พวกเขาทำตอนนี้ (ใช่ค่ะ) พวกเขาจะเปลี่ยน พฤติกรรมของพวกเขาไป เป็นผู้ที่สูงส่งมากขึ้น มีน้ำใจมากขึ้น มีธรรมชาติเมตตามากขึ้น ซึ่งพวกมันอยู่ ‒ อยู่ข้างใน
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-06   2117 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-06
<>ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย