ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 20 ของ 199 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

ก้าวไปสู่โลกที่มีสติรู้ผิดรู้ชอบมากขึ้น ตอนที่ 9 จาก 9 ตอน

00:26:00

ก้าวไปสู่โลกที่มีสติรู้ผิดรู้ชอบมากขึ้น ตอนที่ 9 จาก 9 ตอน

You read all the Peace News Scrolls that your brothers prepared, and you know we have more peace than ever before. (Yes, Master.) That is very lucky for us already, that God is more merciful somehow. All the Saints and Sages put all the power together somehow to help. And vegan energy, also some help. And our prayers, some help. Everyone, every little thing, helps a little bit. Very few people are truly getting enlightenment on a higher level. (Yes, Master.) The rest are just repeating or saying whatever they are supposed to say or they should say, that’s all. Just to look good, sound good, but they don’t really understand deeply because the level is still very low. If you are nearer to the border, then you are just influenced by the next country as well. (Yes.) You are far from the capital because you are at the border. And very difficult for you to see the president, because he is in the capital. If he talks in the capital all the time and you are at the border, you cannot see him, cannot hear him. (Yes, Master.) Well, except now we have radio and television, but still not as often. Not every time a president speaks, you can hear, you can see, because they don’t always air. If you are not there, you don’t hear, you don’t see. Just like when I’m talking to you many things, we will edit, so the outside brothers and sisters, they don’t hear what I am saying to you. Not all of my speech. (Yes, Master.) Like that. This world is like that. Just like hell is like that. And Heaven is like that. (Yes, Master.) Or if you go in a supermarket, then you know it’s like that. The supermarket has cashiers, has people, has many aisles, and you can go and choose what you want. That’s a supermarket. And if you go to the airport, you know what the airport is like. If you go to the barbershop, then you know the barbershop is like that. You go to the hairdressing shop, you know the hairdresser shop is like that. If you go to the gym, you know the gym is like that. And if you are in this world, you know this world is like that. It’s a mixture of goodness and bad. A lot of bad, and influences the good as well. (Yes, Master.) So each corner of the Universe has its own character and its own function. So even Kṣitigarbha Saint stayed in hell, but He cannot help all the hell people. (Yes, Master.) Or He still has to watch on. They are punished and tortured down there, but He couldn’t do much. He just stays there and helps what He can, but little, whomever He can. Jesus came, and He helped some, His followers. And the Buddha came and He helped His followers. That’s why the Saints keep coming, going, and screening out whomever They can help. But not all. (Yes, Master.) I’m trying to help all, but not sure if I can either. We use our television, that will be more spreading already, more widespread. So more people will receive it, and more people will benefit already. In the old time, just maybe a handful or tens of thousands followed a Master, max. Bodhidharma had five disciples. After nine years sitting, facing the wall, He had nine disciples. (Wow.) Understand? (Yes, Master.) That’s why many Masters, They understood this. They know this world is like this, so They do what They can and rescue whom They can only. So most Masters don’t have a lot of disciples. They help whomever They can, but not the whole world. Even the Buddha or Jesus Christ, or other Masters. You know that, right? (Yes, Master.) In Buddha’s time, they were still warring with each other. Even the Buddha could not stop it. He tried. He tried three times, but He could not succeed in stopping the war. And Muqianlian (Maudgalyayana), He used his own begging bowl and used magic to put the two countries inside there and cover them together. And then when He opened it, there was blood inside (Oh, wow.) because they’re still warring inside His bowl. (Wow.) With all His power and magic, couldn’t help. So at least our world is more peaceful now. You read all the Peace News Scrolls that your brothers prepared, and you know we have more peace than ever before. (Yes, Master.) That is very lucky for us already, that God is more merciful somehow. All the Saints and Sages put all the power together somehow to help. And vegan energy, also some help. And our prayers, some help. Everyone, every little thing, helps a little bit. So our world is getting better somehow. (Yes.) (We are lucky to have Supreme Master Television in our lifetime, because it seems this is the widest reach that can be possible to spread Your message and Your love and Your influence throughout the whole world. So I think we are very fortunate, and hopefully, it will just keep on expanding.) Yeah. It’s true like that. Because when people listen to the truth or the logical reason, not all of them will understand or accept, but some will. (Yes, Master.) And the more widespread, the more chance that some people will get it. (Yes.) Some people are good somewhere, and if it reaches them, then they will waken. They will wake up. And it helps. Although it’s very slow for my liking. You know, I want everything now. But this world is like this, I told you already. (Yes, Master.) Just like a Mercedes car is like that. And another car, like the Cadillac, is like that. You cannot expect all the same like the Mercedes. (Right.) Even though it functions, but it’s different. Different shape, different function, different style, different speed. So we are in this world. We do what we can to help this world before we leave it. We should leave it better than when we found it. (Yes, Master.) And definitely we’re doing that. We have more influence than we can imagine, because invisible and visible. Visible we can only know a little bit here and there like that. There are more that we don’t know. We don’t have evidence to show. (Yes, Master.) Some I told you, that is very little. Tip of the iceberg, not even. Some other influence we don’t see, we cannot know. Not physically, because there’s no evidence. But we influence a lot. Not small. And invisibly also. (Yes, Master.) So, be happy, try our best. That’s all everyone can do. Try your best. Any more? (Thank You, Master, for everything and please take care of Yourself. You are doing Your best already, we pray that You continue to be healthy) Yeah. (for all of us.) OK. All right. Thank you. (Thank You, Master.) No more? Girls? Boys? (No, Master.) OK. Then… You have questions but I don’t feel like I’m up to it now. Just these things only. (Yes, Master.) (Thank You.) Your questions maybe another day. (Yes, Master. Thank You, Master.) I also wanted to read you stories and all that, just to cheer us up, but it’s difficult for me to go back into, like, making up and dressing up. I cannot. I don’t like to do those things. Especially now I have a choice. Maybe someday I will just read you a story without video. Would that be OK then? (Yes, Master.) We have a lot of photos, you can put up one or two. (Yes, Master.) It becomes Supreme Master Radio, then. It’s better already! In the old times, you had to travel across the sea and mountain in order to see the Master. By foot or by horse. (Yes.) Ka-bum, ka-bum, ka-bum, and then hurt your bum. Nowadays, you can just sit on your own bum and listen. Already very good, no? (Yes, Master, it is.) Yeah, we’re just too picky. Nowadays, we even have telephones, we can talk to each other, and still say, “Oh my phone is not up to date. It’s not the latest yet. So…” Blah, blah. But be careful, just keep using, don’t keep changing phones, because the material to make iPhones, to make telephones are very costly. Very rare substance. (Yes, Master.) So, in India they are still trying hard to produce them. Or China also. The world depends on that for communication. Either phone or computer. They have some substance that is very precious. Otherwise, the phone will not function without it. Very little, very thin, but we depend on that. Not just the wires and the electricity, but some substance. (Yes, Master.) Wow, this kind of substance, they are miracles. Otherwise, we could not communicate by iPhone (Yes, Master.) or computer. All right, my love. As long as we live, we shall do our best to help this world that we live in. (Yes, Master. Thank You, Master.) Just like Kṣitigarbha was trying His best to help people in hell. OK. Love you! (We love You, Master.) God bless. (Thank You, Master.) God love and God protect all of you. And I thank you. (Thank You, Master.) (Take care.) Bye for now. (May God protect Master.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-27   3080 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-27

ก้าวไปสู่โลกที่มีสติรู้ผิดรู้ชอบมากขึ้น ตอนที่ 8 จาก 9 ตอน

00:24:40

ก้าวไปสู่โลกที่มีสติรู้ผิดรู้ชอบมากขึ้น ตอนที่ 8 จาก 9 ตอน

Those who cannot watch, who cannot know about Supreme Master Television, they will spread out by word of mouth. Our work is definitely having a big influence in this world. So, be happy. Be proud. Sometimes people do things for their own purpose, for their own interest, and labeling it like compassion. (Yes, Master.) Just to buy good opinions, just to buy votes, or just to look good at the cost of others. And some other people like Trump, he did it reasonably, logically, and in the real good purpose, and people say he is not good, not compassionate. (Yes, Master.) This world is topsy turvy. (Yes.) People don’t see, don’t hear, don’t recognize the goodness. That’s why they killed Jesus. (Yes, Master.) What has He done? Nothing! He didn’t steal, He didn’t kill, He didn’t teach people to do any bad things. They just killed Him! You see that? (Yes.) There is no crime that He committed! Nothing! And just killed Him like a criminal! And still happening nowadays to people who tell the truth, the death threats and all that. (Yes, Master.) And he is a senator even. He’s a senator; he should speak the truth. He has the right to and he has a duty to. (Yes, Master.) That’s why he’s voted to be there, to defend the truth and to protect vulnerable people from the bad intentions, because people don’t always understand. So only one or two people spoke up and then get death threats already. Many times, they threatened his family and all that. His family has nothing to do with it. He is the senator, not his family, not his children, and they threaten them. (Yes, Master.) See this society that we have? So, it’s not much different from the time of Jesus, is it? (No, Master.) He’s just doing his duty, Mr. Rand Paul, for example, and the other, Rubio, whoever speaks the truth, and they threaten to kill family and whatever. I don’t know how they live like that. What kind of “free society,” “freedom for America,” and all that stuff? It’s just talk. Just talk. And when they go onto the high step of the ladder of politics, then they do anything opposite of what’s supposed to be right and just. Well, I’m trying very hard to work with the so-called opposition. Inside, quietly. (Thank You, Master.) That’s why it’s not as bad as I thought it might be. (Yes, Master.) You don’t know, for example, that the Chinese, their influence is everywhere. Many of them, the big shots, marry Chinese. Or having a Chinese girlfriend, boyfriend, having a Chinese business, having business with China, having benefit from China, etc. (Yes, Master.) Even they accept many millions of donations to whatever their charity work, from China. You see that? (Yes, Master.) So it’s very difficult for them to even go against China. But it seems like this administration is doing some like that, not spoiling China. Maybe, at least on the surface it’s like that. (Yes, Master.) I was thinking it’s not possible, but it is possible now. Seems like they’re walking in Trump’s direction. In some policies. (Yes, Master.) Better than nothing. (Yes.) All right, any more? (Master, it seems like many in the church or even the politicians are watching Supreme Master Television and learning from Your words.) Maybe. (Are there many more who have the strength, the ones that watch, the strength to change their ways and improve the situation?) Some of them. Some of them will. Some of them do. And let’s hope more. (Yes Master.) I told you, you are watched all over the world. I mean, I wish the whole world watched. But you have to know that there are many nations who don’t have internet. (Yes.) And they have to watch together with the neighbors. And some cannot watch at all, because they don’t have the means to. Not every Indian has the telephone or the app you can watch Supreme Master TV or television. (Yes, Master.) They live on the street, they live in like a little hut, or temporary, in different conditions. So, even if they have a television, then many people watch together, the neighbors. (Yes.) Anyway, just to let you know your work is not for nothing. It helps. It really helps. Those who cannot watch, who cannot know about Supreme Master Television, they will spread out by word of mouth. Our work is definitely having a big influence in this world. So, be happy. Be proud. And I thank you. All of you. (Thank You, Master.) All right. Any more questions, any more comments? (Master, in the media, we hear that maybe when a priest knows something, he’s reported it to his superiors, but they stop it from going anywhere. So, maybe it’s the hierarchy that seems to be the problem. Is there anything that can be done to make it more open?) For the abuse of children? (Yes, Master.) Oh, well, the whole thing is rotten. Nobody has anything to say, because if the top one doesn’t say anything, doesn’t do anything, then who else can decide it? (Yes.) We have talked about that already. They are in bed together. (Yes.) One way or another, they have connections, they have something to do with it, so they’re in bed together, so nobody can openly say anything to anybody. Because they’re in bed together. And like Trump says, they are the “deep state.” And there are also “deep church” maybe. You got that? (Yes, Master.) And if the whole system is infiltrated by evil-doers like this, then whom can you talk to? (Yes.) So I just hope that there are a few good men still there and try to turn the situation around and make it better. Otherwise, the church will be like serving satan. (Yes, Master.) (Master, there was one church archbishop, I don’t know his name but he writes about this and other things, and he did say specifically there is a “deep church” similar to the “deep state.”) Really? (Yes.) So I said correctly. (Yes, Master.) All the evil people, they are in the “deep church” system, and they influence everything else. More or less. So well, what do you expect if you live in this world? Just like, what would you expect if you live in hell? (Yes.) Hell is like that, this world is like that. So, the Bodhisattva in hell is trying very hard to tell people, one or two of them, whoever listens or can listen, or has enough even very mustard seed-like merit to listen. Remember one of our Association members, she went to hell, and she said Kṣitigarbha Saint sits together with His disciples, four or five of them. Only four or five people down there that are His disciples, (Wow.) and there’s probably also His administration who helps Him to do whatever errands. Just like I have a handful of you here helping me in this world, doing this and that. (Yes, Master.) When the world is billions of people, I have only how many of you. (Yes, Master.) A small little group. And even counting outside disciples, otherwise we are not a lot. Not a lot of workers. OK? Yeah. (Yes, Master.) Everybody saying, “Oh, I love You, Master. I love You. Oh, but let me go back to hug my wife and sleep with her instead. Instead of helping You.” (Yes, Master.) Many people say, “Oh, if I knew Master earlier, I would not get married.” But the others, just know me, still go ahead, get married, soon or later. (Yes, Master.) They just talk. All blind, all deaf, all dumb. Just talk, and don’t understand much about anything. Very few people are truly getting enlightenment on a higher level. (Yes, Master.) The rest are just repeating or saying whatever they are supposed to say or they should say, that’s all. Just to look good, sound good, but they don’t really understand deeply because the level is still very low.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-26   2767 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-26

ก้าวไปสู่โลกที่มีสติรู้ผิดรู้ชอบมากขึ้น ตอนที่ 7 จาก 9 ตอน

00:26:46

ก้าวไปสู่โลกที่มีสติรู้ผิดรู้ชอบมากขึ้น ตอนที่ 7 จาก 9 ตอน

You have to take care of the whole country, not just a group of people. First your country has to be strong and stable, then you can let other people in and take good care of them. If you are also down and low, then you cannot take care of your own people, not to talk about outside guests. I want to protect my life so that I can do the work that I’m doing. Even then, not without risk. (Yes, Master.) That’s why if I don’t tell you where I am, what I do, please, please understand. (Yes, Master.) I don’t have anyone to protect me. Because if I do, they will also disturb my peace. (Yes.) They might stay around, and then wishing to see me, or sneaking around, and that makes me more nervous. (Yes, Master.) I have learned, to keep to myself is safer than to be with others, because sometimes I cannot trust. Not everyone. (Yes.) Even disciples, some are low level, easy to be used by their karma or by maya or their own lowly desire or influenced by others, or whatever. I just have to be protecting myself. And for that, I have to work quietly. (Yes, Master.) The way we are doing right now, we are discussing like this, it’s also protecting the present and the future children somehow. (Yes, Master.) Because if everybody else keeps silent, then they continue this way and the church will be full of evil doers. (Yes.) Because like attracts like, and they see how profitable, how prestigious, how powerful to be a priest in a church and do anything they want, (Yes, Master.) including murdering children, abusing them, molesting them, threatening them. You see why I’m saying that? (Yes, Master.) So, it’s very nice of you to think that way, but this is what we’re doing, the best we can already. (Yes, Master.) OK, anything more? (Master, it would be good to have another leader back in political power like Trump who is backed by God) Yes. (to be able to fight these people,) Yes. (because at the moment, the political situation without him in the US seems to be going the wrong way.) Yeah. That’s what I think. But at least something softened. I am trying hard to work through them also, very hard, (Thank You, Master.) harder than with Trump. So, you can see some progress. (Yes.) I’ll tell you some examples, like the Palestinians, it’s peaceful. You see that? (Yes, Master.) Softer position. And with the Iranians, not blowing up. (Yes, Master.) And with the Koreans, at least they contact and want to discuss. (Yes, Master.) And also with Taiwan (Formosa), they’re sending senators, bipartisan senators to go to Taiwan (Formosa), even though China opposed. (Yes, Master.) Saying that just to keep the relationship, the support, and continue with the Trump policy. Because normally it was Trump who enhanced the relationship with Taiwan (Formosa), who showed open support. And now, normally they didn’t want that, but now they are following Trump’s policy where it was left off. (Yes, Master.) They continue. So that is something. (Yes, Master.) Takes a lot of work. It’s not easy to influence humans’ minds. (Yes.) You know that. It’s not even easy to influence your own mind. (Yes, Master.) It has its own mind. (Yes.) So, I’m also glad that you continue to be the master of yourself, that you continue to work for Supreme Master Television to help the world, for example in this case, and that case, and other cases. (Yes, Master.) We can only keep doing. And the result comes or not comes, that’s not always in our control. (Yes.) But you can see a little bit of results. You see that, what I keep telling you now? (Yes, Master.) And also the present administration, they also are not so like spoiling China or other countries, even though it’s more benefit to them. So, it seems like they are continuing many of President Trump’s policies. (Yes, Master.) Some steps. Except the immigration policy. It’s probably too late, but never mind. That was in the beginning, but now it seems like they’re going in a little better direction, a little bit. Hesitantly, but a better direction. So, somehow it works. (Yes, Master.) Trump is better, of course, because he signed a lot of money against child abuse and human trafficking, especially children trafficking. But that’s not enough. You have to see to the root cause of it, because if the symbol of God, the church, is rotten like that, then other people will be influenced to do the same, (Yes, Master.) or join inside to make it more evil, more permanent. Because if the church doesn’t do anything that means they accept it, they’re condoning this kind of evil practice, and so they will attract more evil, and more bad people will come to become their workers, their priests, and make the church become satan’s instrument. You can see that? (Yes, Master.) And the church has a big influence in world politics even. So can you see how harmful it is to the whole world, not just to the children, not just to the reputation of the church. (Yes, Master.) You understand why I don’t sleep well over this, apart from every other thing? All right. Any more? You are good today. You are very engaged and I like that. Tell me, if any more questions or opinion. (We hope all the wrongdoers will be brought to justice, Master,) Yeah, me too. (as these things are coming out more and people are apologizing openly now.) I hope so too. I hope so. I hope not just apologize but go to the bottom of it, and get rid of it once and for all. (Yes.) If the cancer is not operated upon and treated, it will go all over the body, that is our world. (Yes, Master.) If the church is not clean, clear and purified, then this evil will spread all over. Because the churches are everywhere, they are all over, everywhere. (Yes, Master.) So this evil practice is like an example, and also the energy of it will affect the world, affect world peace, (Yes.) affect the world’s morals, virtues and the faith in God. (Yes, Master.) Because they are very powerful. They are influencing everything, from politics to anything else, commercial business and economy, everything. (Yes, Master.) So if the church is evil, then this will spread all over, like a cancer untreated, will spread all over the body. (Yes, Master.) If they don’t do anything, then I don’t think the church will exist long, or it will be full of evil doers, in the cloth of holiness. Just like in the Bible it says, “Beware of the wolf in sheep’s clothing.” (Yes.) This is it now. This is the wolf in the sheep’s clothing now, in our time. What else would you call that? (Yes.) It’s truly pure evil. (Master, there is a problem with the US immigration also, and there are many children that are being split up from their families, and this maybe is also causing some problems with vulnerable children. And so I understand now why Trump was supportive of keeping the borders closed, because children should be staying with their families,) Yeah. (protected and not split up like this, and there are so many problems with the border as so many immigrants are coming in, and it creates vulnerable families, and it’s creating more vulnerability in the society.) Yeah, I know, I know, and children are unaccompanied (Yes.) and not all of them have family in the United States even. They just throw the children. This is encouragement for children to be sold, to be bought, to be molested. It happens already! (Yes.) And to be infected and to be thrown over the border or to be left behind because they cannot catch up with these smugglers. One boy, I heard that… (VIDEO: “Can you help me?” “What happened?” “It’s because I was with a group of people and they dumped me and I don’t know where they are.” “You don’t know where they are? They left you alone?” “Well yeah, they dumped me.” “They left you alone, dumped?” “Alone.” “You don’t come with your mommy or daddy or anyone? Do you come with your mom or dad?” “No one. I was with a group that came… and at the end they dumped me and I came here to ask for help.” “They dumped you and they told you to come and ask for help?” “No, I came because if not, where am I going to go? I might be abducted, kidnapped or something. I’m scared.” “You’re scared?” “Well, yes.” “We’ll talk right now, OK?”) One story, that’s a single story but you cannot trace all the stories. Because there are many more – left behind or died in the middle of the journey, drowned in the river you see in that kind of makeshift little boat, (Yes.) little raft or whatever. And that will also make the system, make the American infrastructure and economy kaput. You see what I’m saying? (Yes, Master.) Because it’s just coming, coming, coming, there is no organization, nothing, and they spent millions already trying to take care of this. You have to take care of the whole country, not just a group of people. First your country has to be strong and stable, then you can let other people in and take good care of them. If you are also down and low, then you cannot take care of your own people, not to talk about outside guests. (Yes, Master.) So it does look like Trump doesn’t have compassion, but it’s the opposite. (Yes, Master.) It’s the opposite. You have to do things properly. Like this, the children just come in in thousands, thousands, and there’s nowhere for them to stay properly, and they sleep on the floor with emergency blankets, they don’t have enough food, I heard, (Yes, Master.) and being molested like that. Also in the news, (Yes.) that they had to move the girls somewhere else, and resulted in the death of some person already. Self-defense, maybe like that.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-25   2976 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-25

ก้าวไปสู่โลกที่มีสติรู้ผิดรู้ชอบมากขึ้น ตอนที่ 6 จาก 9 ตอน

00:26:28

ก้าวไปสู่โลกที่มีสติรู้ผิดรู้ชอบมากขึ้น ตอนที่ 6 จาก 9 ตอน

The parents, the law, the society have to do this. We cannot do everything. (Yes, Master.) This is what we are doing. We’re speaking openly so that the world might wake up. And the parents may pay attention to the children’s stories.If you are a priest, you are above the law. Above the president, above the king, above the queen, above the prince, above everybody. (Yes, Master.) Most powerful person in the world, then you can do all the evil deeds, and these are servants of satan, not God. Do you see clearly or not? (Yes, Master.) If nobody can see this, then they’re all blind, deaf and dumb. Or maybe they see it, but they are accomplices together, having benefit from each other, that’s why. (Yes.) Maybe benefit for voting, and the other one, benefit for, I don’t know, more power. (Scared of their reputation, Master.) Yeah, reputation so they have more power. They can control. And then more, better business, or whatever. Maybe they’re all in bed together, whoever supports this, or doesn’t do anything about it, or turns the blind eye to it. They’re all in it together. They’re all in bed together. You hear what I’m saying? (Yes, Master.) I’m not afraid to say that. Even if I’m afraid, I still say that. Maybe I’m afraid of them, but I’m not afraid to say that. (Yes, Master.) Of course, everyone would be afraid, they are powerful. But that doesn’t mean if you are afraid you don’t do. (Yes, Master.) A hero, it doesn’t mean he’s not afraid to do it, but he does it because he should. (Yes, Master.) In my opinion, if you are not afraid and you do it, then I don’t think it’s much value anyway. Like if you give out something that you don’t want, or you don’t need, or is surplus to you, it’s not as if you give all you have, when you don’t have much. (Yes.) Just like in the church, when Jesus was alive, the woman gave only one penny that she earned extra. Worked extra to offer the money for the church to light the lamp. (Yes, Master.) Or something. She offered very little money anyway. Only one penny or something. But Jesus said, this woman’s offering has more value than all those rich people before her. Remember? (Yes, Master.) I don’t say the exact words, but it’s more or less like that, because she gave all she had, with all her heart, all her faith, and all her reverence for the Lord. And the other people, maybe they have some reverence and faith, but they can afford it. (Yes, Master.) Whatever they give, they still have a lot more. That’s the difference. Just like in the Buddha story I told you also, the two beggars, the couple, they have only one piece of cloth to cover themselves and they have to take turns to go out because only one piece of cloth. But then because of the reverence and love for the Buddha and belief in His teaching, they gave the only one piece of cloth that they had, and then prepared to die of hunger inside their little hut, in their dwelling. So the Buddha took it and He was touched, because He knows the sincerity of this couple, that they’re willing to give up their lives just to show this reverence for the Buddha and to show the belief in His teaching. The Buddha immediately wanted to take the cloth. Even before the monk explained anything, He wanted that cloth, the dirty, filthy … Not a piece of cloth even, just a rag, and He wanted it. And He took it, silent, and He understood in His heart and was very touched. After that, after everybody knew about that story, the king and the queen were so frightened. Like, my God, these two people cannot die like that, of hunger, because they don’t have the cloth to go out to beg. That piece of rag. So they immediately took out their jewelry, their beautiful clothes, and told them to bring it to the beggar couple. Remember that story? (Yes, Master.) If you do good deeds, most often you have it rewarded, very soon, or immediately also sometimes. Otherwise, it will come later, as a fruit of your goodness. We don’t do good things for any reward anyway, especially me. Because I don’t have any reward, I just have karma. The more I do good for the world, the more karma I have. (Yes, Master.) So it’s not for reward that I do anything. And for you guys also, you do it unconditionally. (Yes, Master.) If you have any reward, it’s good. The reward is the work in itself, that we are able to do it, that we are deemed fit to be entrusted with this kind of noble work. (Yes, Master.) Otherwise, we don’t need any more reward. As long as we have peace and some place to stay to work together, that is good enough already. How many people have less than what we have? You know, right? (Yes, Master.) Millions. OK, any other things you want to say? Comments or questions, anything. Please go ahead, I take a rest. (Master, in the past,) Yeah. (over a thousand years ago, they used to choose the kings by the bloodlines, the royal,) Yes, yes. (sacred bloodlines, even going back into the times of Jesus. And then after some time, the Holy Roman Church took over, so that stopped and they ended up changing the system so that the Holy Roman Church would choose the kings, and the kings would be under the power of the church. And around that same time, the church seemed to also have these inquisitions where they would seek out and hunt out the so-called heresies and the gnostic groups, like the Cathars and the Essenes, and) Yeah. (there were these horrible inquisitions where it seems that the groups who were truly in touch with God and had inner knowing and teachings and practice, were destroyed.) Yes. Witch hunts, yeah. (Yes.) (I just want to ask if somehow back then the church was infiltrated by satan? And then even nowadays, behind the scenes, there is the darkness controlling and where we still see these problems today with the children.) Yeah, what do you think? (That’s what I think.) The deeds speak louder than my words. Their deeds, their actions, it’s obvious to you, no? (Yes, Master.) No one who believes in God deeply and truly would do this kind of wicked, evil deed to the children. (No, no, Master.) No! So, you can see the opposite is true. So, they’re working for satan. (Yes, Master.) There is no need to have psychic power to see it. (Yes, Master.) If you don’t work, like, for God or with God or Godlike, then you work for satan, the opposite way. Completely opposite of what Jesus taught. (Yes.) Jesus loved the children and protected them. He even requested the people, “Please suffer, let the children come to me.” You know, like, don’t refuse them. Because theirs is the Kingdom of God. (Yes.) They’re innocent. And He said even that, “Except you become a child, you cannot enter the Kingdom of God,” meaning we have to be innocent like children, pure, purified. So, the children are the purity, are angel-like. So, anyone who touches the children, harms them in any way, they are satan, they’re evil. They’re the opposite of Jesus’ teaching and the Lord’s intention. (Yes, Master.) There is no need to do anything else to understand. This is very clear. (Yes, Master.) So, if they do the opposite of what Jesus taught, then they are satan. They are a servant of satan. And they are supposed to be treated according to the law of that nation. (Yes.) Any nation is the same. You cannot harm the children in any way. It’s not just in America. Every country has this law to protect the children. (Yes, Master.) And this doesn’t have to do anything with the church or Jesus’ teachings even. Even the common law. Oh, my God, I’m just too angry, I can’t even talk very well. I forgot my words, I forgot… I wish I had somebody, ghostwriting and put the prompter in front of me. I don’t have those things. I can’t even photograph myself today for you. Never mind. Keep moving all the time, I’m exhausted. (Yes, understand.) And every time have to rearrange everything all myself. I just don’t have enough strength and inspiration. (Yes, Master.) Many times before, I could, but this time I just cannot. Some situation, different. And I was just happy that I had internet even. The other day, there was no internet. (Yes, Master.) All right. Every day I’m happy, wherever I go, if I have internet. I’m grateful already to work and have a functioning phone, so that I can talk to you, at least. (Yes, Master.) And we have to be happy with that for now. Many things I cannot tell you. Many things I cannot tell you, so that you don’t know why I’m tired or busy, or where I am, and all that. (Yes, Master.) I wish I could. I wish I could tell you many more things, but it’s not necessary for you to know. Not necessary. It’s not only the Supreme Master Television work that I have to do. (Yes, Master.) Apart from meditation, intensively also, that takes some time. And many other things that I have to do, I can’t tell you. Even now, somebody even wants me to do an outside job, and all that. I can’t do it right now. I am still in retreat. OK, good. Any more, love? It’s good that you talk. You tell me your opinion and you comment, and you talk, not just me talking. (Master,) Yeah. (how can we help the children, besides praying for them?) The parents, the law, the society have to do this. We cannot do everything. (Yes, Master.) This is what we are doing. We’re speaking openly so that the world might wake up. And the parents may pay attention to the children’s stories. Not that when they say something about the priest and then the parents won’t believe them, or scold them, and keep them silent, and getting abused more and more all the time. Until they die or disappear mysteriously. I’m risking my safety to say all this on air. This is how we help already. Do you understand? (Yes, Master.) Because this will reach the whole world. (Yes, Master.) And that’s why it’s also risky for me. It’s too open. But what else can I do? I cannot ignore it. I cannot just keep silent. (Yes, Master.) I want to protect my life so that I can do the work that I’m doing. Even then, not without risk. (Yes, Master.) That’s why if I don’t tell you where I am, what I do, please, please understand. (Yes, Master.) I don’t have anyone to protect me. Because if I do, they will also disturb my peace. (Yes.) They might stay around, and then wishing to see me, or sneaking around, and that makes me more nervous. (Yes, Master.) I have learned, to keep to myself is safer than to be with others, because sometimes I cannot trust. Not everyone. (Yes, Master.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-24   2870 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-24

ก้าวไปสู่โลกที่มีสติรู้ผิดรู้ชอบมากขึ้น ตอนที่ 5 จาก 9 ตอน

00:24:38

ก้าวไปสู่โลกที่มีสติรู้ผิดรู้ชอบมากขึ้น ตอนที่ 5 จาก 9 ตอน

บุญกุศลทุกงาน ไม่ได้วัดกันที่ความสำเร็จ มันวัดจากความพยายามของคุณ ความจริงใจ ความปรารถนา อย่างแท้จริงที่อยากทำดี เพื่อจุดประสงค์อันสูงส่ง ดังนั้น มันไม่สำคัญหรอกว่าถ้าเรา ไม่มีเครดิตเกี่ยวกับเรื่องนั้น แต่ดูเหมือนชัดเจนสำหรับฉัน
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-23   2974 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-23

ก้าวไปสู่โลกที่มีสติรู้ผิดรู้ชอบมากขึ้น ตอนที่ 4 จาก 9 ตอน

00:23:45

ก้าวไปสู่โลกที่มีสติรู้ผิดรู้ชอบมากขึ้น ตอนที่ 4 จาก 9 ตอน

บาทหลวงมีความสำคัญมาก สำหรับประชาชน เพราะ พวกเขามองดูพวกเขา (ครับ/ค่ะ ท่านอาจารย์) โดยเฉพาะเด็ก ๆ พวกเขาถูกสอนให้เคารพ รับใช้ เชื่อฟัง ภาพลักษณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ และนั่นคือที่พวกเขาทรยศต่อเด็ก ๆ พวกเขาใช้พลังอำนาจของพวกเขา อภิสิทธิ์ ตำแหน่งของตน ในการทรยศต่อเด็กน้อย
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-22   3401 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-22

ก้าวไปสู่โลกที่มีสติรู้ผิดรู้ชอบมากขึ้น ตอนที่ 3 จาก 9 ตอน

00:24:44

ก้าวไปสู่โลกที่มีสติรู้ผิดรู้ชอบมากขึ้น ตอนที่ 3 จาก 9 ตอน

แล้วที่นี่ เรามีโบสถ์ สาธุคุณของเหล่าสาธุคุณ ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด เดินยืดอก คุยโว เก็บเกี่ยว ผลประโยชน์ ใช้ชีวิตอย่างสบาย - - แล้วทำสิ่งประเภทนี้ กับเด็ก ๆ! แล้วกฎหมายก็ไม่ทำอะไรเลย! คุณไม่รู้สึกว่ามันแปลก ประหลาดหรือ? (ค่ะ/ครับ) (ยอมรับไม่ได้ครับ อาจารย์) ยอมรับไม่ได้!
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-21   2891 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-21

ก้าวไปสู่โลก ที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้น ตอนที่ 2 จาก 9 ตอน

00:28:04

ก้าวไปสู่โลก ที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้น ตอนที่ 2 จาก 9 ตอน

นี่เป็นการกดขี่ฝ่ายเดียว และการรังแกฝ่ายเดียว เพราะเด็ก ๆ พูดอะไรไม่ได้ (ครับ ถูกต้อง) พวกเขาไม่ได้แม้แต่ขออนุญาต หรือความยินยอมอะไรด้วยซ้ำ ไม่มีเลย นี่จริง ๆ คุณเรียกว่าอะไรนะ... (การข่มเหง) การข่มเหงแน่นอน แต่นั่นเป็นคำ ที่ไม่เพียงพอสำหรับฉัน ฉันไม่สามารถหาคำที่ดีกว่า “ข่มเหง” “ขืนใจ” ยังไม่พอ มันชั่วร้าย
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-20   3339 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-20

ก้าวไปสู่โลก ที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้น ตอนที่ 1 จาก 9 ตอน

00:27:30

ก้าวไปสู่โลก ที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้น ตอนที่ 1 จาก 9 ตอน

โบสถ์มีเพื่อรับใช้ผู้คน ไม่ใช่ผู้คนรับใช้โบสถ์ (ค่ะ/ครับ อาจารย์) โบสถ์มีเพื่อ ปกป้องศีลธรรม จริยธรรม และศรัทธาของผู้คน ศีลธรรม จริยธรรม เพื่อมีชีวิตอยู่ในสังคม ให้กลมเกลียวกับสรรพชีวิต และศรัทธาเพื่อระลึกถึงและ บูชาพระเจ้า โบสถ์ไม่ได้รับใช้เรื่อง เหล่านั้นเลย ถ้าหากพวกเขา ยังคงทำสิ่งชั่วร้ายแบบนี้ และทำร้ายเด็ก ๆ ที่ไร้เดียงสา ที่หมดหนทาง ไร้ทางป้องกันตัวต่อไป
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-19   5193 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-19

นักธุรกิจท่องเที่ยว และผีที่น่าเชื่อถือ ตอนที่ 6 จาก 6 ตอน

00:27:18

นักธุรกิจท่องเที่ยว และผีที่น่าเชื่อถือ ตอนที่ 6 จาก 6 ตอน

It’s not enough that you wear the monk’s or nun’s robe and just every day doing some not very useful rituals, taking donations, having a comfortable church or temple to live in, and being revered by the faithful. You must turn around. Be vegan. No more meat. No more animal products. Otherwise, you cannot escape hell. In my honor, in the name of God, I tell you the truth like that. Oh! Forgot. I want to say something. You see, in this story, the ghost even told, and truthfully, that most people who die, suffer in hell. Because very rare we have some virtuous and morally uncorrupted person. (Yes, Master.) And to eat meat and all that is already a sin, already sinful and already punishable by law, the Universal law. I really want to plead with all the religious leaders. You must make a good example. You must be a vegan, now. Then God will forgive. Otherwise, truly, you will go to hell. I mean it. Like everyone else, if you continue to eat meat, drink wine, and even just to eat meat, not drink wine, it’s already sinful enough to be punished in hell for a long, long, long, long time. We can put the Heartline, or the talk of the sister from China, about hell. “I can attest that when Master says, ‘Those who eat meat will go to hell,’ that is the absolute truth. One midnight, as I was wrapping up my meditation session, I received a message from my inner Master, saying: ‘You should pay a visit to hell to learn the work of a Bodhisattva and help the beings there.’ My inner Master then transported me to hell. Her Supreme Power protected me from the hellfires, which would have scorched a practitioner of my level. It also freed me of fear. I was escorted to one of the hells by Earth Store Bodhisattva. Here, the wrongdoers were forced to run as fast as they could on a huge spinning black iron wheel, which resembled a waterwheel. The moment they failed to keep up with the speed of the wheel, they would fall into a cauldron of boiling soup on a roaring fire and get cooked to smithereens.Following Master’s instructions, I recited the Five Holy Names and the Gift of the Seventh Level. As I did so, Master’s immense power enabled those beings to free themselves from the wheel. They then knelt in front of me. I asked them: ‘How did you fall into this hell?’ They said: ‘In our previous life, we ate large amounts of flesh of hunted animals and captured fish. They experienced great terror when they were hunted. They tried to flee, but there was no escape. They were captured, slaughtered, and cooked to mush in a pot. As a consequence of eating their flesh, we fell into hell’s cauldron, having to flee and be cooked repeatedly.’ I explained to them: ‘The karmic toll of meat-eating is extremely heavy. People only dare to eat meat because they don’t know what awaits them.’ I exhorted them to be sure to adopt a vegan lifestyle and do good deeds in their next incarnation. They then followed Master out of hell, on the path to a new life. Yet, even as I spoke, I could see many meat-eaters arrive from above, falling one after another into hell, all stark naked. Alas, as the scriptures say: ‘Hell shall never be empty.’Then, I felt a twinge in my left arm. I looked down and saw that my left sleeve had blown up to an enormous size. Innumerable hell beings were tucked in the sleeve to be rescued from hell. As it turns out, hell beings can shrink and be rescued that way. Amazed, I reveled in the magnanimity and boundless compassion of Master and Earth Store Bodhisattva, who extend Their help to the suffering sentient beings. In the next instant, I was back in hell singing praises of the two great Saints. I had only uttered a few words of praise when I heard a series of startlingly loud clangs. Lo and behold, it was the sound of the iron walls of several adjacent hell chambers crumbling under the power of exaltation of the Saints! At the same time, a pure, effervescent spring gushed forth from the dark ground of hell, forming a lotus pond. Countless gold and white lotuses grew in the pond and bloomed instantaneously. The lotus flowers grew larger and larger, glowing in beautiful splendor. Even golden lotuses can bloom in hell, under the infinite power and merit of our beloved Supreme Master Ching Hai and Earth Store Bodhisattva. Their greatness is truly beyond human comprehension!” It’s not enough that you wear the monk’s or nun’s robe and just every day doing some not very useful rituals, taking donations, having a comfortable church or temple to live in, and being revered by the faithful. You must turn around. Be vegan. No more meat. No more animal products. Otherwise, you cannot escape hell. In my honor, in the name of God, I tell you the truth like that. Even if you feel offended, even if I risk my safety to tell you, the leaders of religions, I have to tell you, in the name of God. It’s not enough just to learn some ritual by heart and just repeat what is in the Bible or the sutra. People trust you to lead them to the righteous way. Not only you have to be vegan, you must also advise your followers, the faithful, to do the same. Must be vegan. No more killing, indirectly, the poor, innocent animals that God made. The animals are also God’s children, and shall not be destroyed. The animals are helpers of humankind. In the Bible it even says all that: “Ask the birds, they will show you. Ask the fish, they will instruct you. Ask the animals, they will tell you. They will advise you.” So they are some beings to be respected, to be loved, at least to be friendly with. It’s not for us to eat, to torture, in such a barbarous way. And if you eat them, these torturously killed meats, you condone this practice and you are an accomplice. I am telling you as a friend, as a faithful. As a person who respects, loves God. As a person who loves human beings and animals. As a person who cries every day and night, for their suffering. I’m not spending idle time talking to you like this. I must warn you that hells are awaiting you if you don’t turn around now and stop eating meat of the innocent animals. We − even no priests, even ordinary people – we humans, a humane human, should never enjoy at the cost of suffering of any others. God says, “Thou shall not kill.” And that never fails. That law of the Universe is everywhere, correct and just. No one can escape that. “As you sow, so shall you reap.” Just because you don’t see the animal suffer, just because you don’t kill the animal, doesn’t mean you don’t partake in the sin thereof. People trust you. You must advise them to go the compassionate way, the way Jesus walked, the way the Buddha taught, the way Guru Nanak Dev Ji showed to us, the way Prophet Muhammad, peace be on Him, taught us. All the Masters said the same. Lord Mahavira did not even want to eat, all the fruits even. And we are allowed to eat fruits and vegetables, and in plenty. We are not short of food, of nutrition. We should not kill just to enjoy. That is wicked. That is against God. That’s against your mission, against the robe that you are wearing, which is the holy robe, the representative of holiness, of Heavens, of God. You have to live the way our Masters taught us, like Lord Jesus, Lord Buddha, Lord Mahavira, Guru Nanak Dev Ji, the Prophet Muhammad, peace be on Him, the Prophet Baháʼu’'lláh etc., etc. I have no more tears to show you. I cannot take out my heart to show you how sincere I am, and how broken it has been, over and over again, because of the suffering of humans and animals. The suffering of animals affects humans and thus humans also suffer. You are the representative of Heaven. You’re supposed to walk the way of Heaven, of compassion, of love, of benevolence, of mercy. Then all that will come to you, the day you leave this world, the day you discard your robe to go back to Heaven. Otherwise, you go to hell, and I guarantee that. You know I mean it, and you know it is true. So U-turn now. I wish you the best, in God’s Mercy and Love. And I love you, all of you. Please, U-turn. Thank you. OK. Thank you, all of you, for helping in this mission to save the animals, (Thank You, Master.) thus save the world as well, save humans from this bad karma. Because every time I saw them suffering on TV, I cannot help crying my heart out. Thank you really, from my heart. God bless you. (Thank You, Master.) (We love You, Master.) I really want to talk to you every day, or read to you every day to refresh your practice and to encourage you to go on, continue with the hard job and to have continuous faith in God. But it’s not always possible. So we do when we can. (Yes, Master. Thank You, Master.) I just would love to. I just would love to, just that we all have work to do, and also it’s not always favorable to talk. (Yes, Master.) (Understand.) So now, I wave goodbye. (Bye-bye, Master.) Love you forever. (We love You, Master.) Thank you to you, also, that you are good kids. (Thank You, Master.) See you next time. (God Bless You.) (See You, Master.) Love you. (We love You, Master.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-13   3130 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-13

นักธุรกิจท่องเที่ยว และผีที่น่าเชื่อถือ ตอนที่ 5 จาก 6 ตอน

00:26:09

นักธุรกิจท่องเที่ยว และผีที่น่าเชื่อถือ ตอนที่ 5 จาก 6 ตอน

“He still had strong faith in God and believed that whatever God has arranged, Hes has Hiers purpose. So, he has never lost faith in God. (Right.) This is kind of a story to explain how come good people, virtuous people, often encounter suffering.” “Job himself was thinking of these hell people when he said to God, ‘You make all the countries become great, and You will also destroy them all. You make them become important, and You will also make them ruined.’” That’s what Job said. You know Job is one of the personages in the Bible. (Yes, Master.) We’ll talk about that later. I’ll finish this first. “So, after that, the traveling businessman returned home to his own country, with all the money and possessions that he had earned. The parents were so overjoyed to see him again. And from then on, the whole family lived in happiness.” End of story. “Job is one of the personages in the Holy Bible. The story in the Bible talks about a very rich person named Job. He was very faithful to God. He feared God and believed in God strongly, even during any of the calamities that he encountered in life, such as: twice, his house was burned and all his property was gone. His family all died, wife and children, all dead. (Wow.) He still had strong faith in God and believed that whatever God has arranged, Hes has Hiers purpose. So, he has never lost faith in God. (Right.) This is kind of a story to explain how come good people, virtuous people, often encounter suffering. And bad people, not just bad people, of course, but like villains, (Yes.) never have any trouble.” But it’s not true. There are also some bad people who’ve been punished. (Yes, Master.) But people don’t see that. They see something else. They see some wicked people, how come they are prosperous? Famous and glorified even, or in a high position, stuff like that. So, they mostly complain, say, “Good people don’t have luck. Bad people are glorified.” That’s it. Just to tell you who Job was. It’s done now. (Thank You, Master.) Will you be sleeping well tonight? Can you still go to the bathroom alone, or you need your colleagues to accompany you? Don’t worry, I am also alone. I don’t know if I can ask anybody to come accompany me. Nobody around, nobody near, not even dogs. So, we are the same; we are in it together. (Yes, Master.) If you are afraid, you call your Master. (OK.) If I am afraid, I’ll think of you that’s calling me, so we have company. You see that? People die, they don’t enjoy Heaven and are not all well, like sometimes the relatives and friends who are still alive think. (Yes.) It’s not like that. Lucky are some who are rescued by some maybe good practitioners or Master or something like that, or who are not in hell. (Yes.) Then, maybe sometimes relatives and friends can contact them. Rarely though, rarely though. Most are just fake. (Yes, Master.) Faked by some medium in some dark room, just faking the relatives and friends to answer them, just for entertainment or earning money. But if somebody who is staying above the Astral world… Most people, if they don’t do anything good, they cannot go to Heaven well. They cannot. They must go to hell first, long or short, depends. And other people who may be lucky, can go to this so-called Astral city, above the Astral planet, similar to the film that we have seen. (Yes, Master.) It is true like that. As I told you already, between different levels of consciousness, there is a buffer zone. (Yes, Master.) Very big, very big. And great practitioners or Masters, they can create cities or countries there or a place or a Heaven for Their followers or some good people who are connected with Them, to go there and live, so they don’t have to go to hell. (Wow.) I don’t know why I wanted to read you that story. But this traveling businessman, he is very brave. (Yes, Master.) Would you dare to grab a ghost like that? (No, Master.) Let me try. “Stop! Tell me who you are. Tell me now! I won’t let you go.” Any question concerning that? Any comments? (No, Master.) No? Good. No, good. Then it’s good. Then it’s good. Ah, I just want to scare you, but you’re not scared at all. It doesn’t look to me like you are scared. No, huh? (We have Master.) Because you live together, that’s why! That’s the secret of your bravery. (Yes, true, yes.) If you live alone like me, I’m not sure. All right, I also won’t go out at night, though. No. Not because I’m afraid of ghosts. Guess why I don’t go out at night. Tell me. If you are right, I’ll read you the next story next time. (Master is more afraid of humans than the ghosts.) Ah! Who said that? Raise hand. I don’t even see your face anyway, so I don’t know who is who. Very good. Next time, I’ll read the next story to you alone. Very good answer. Yes, I’m more afraid of humans than ghosts. I have to always take care of myself. But one day, there will be a day. Sometimes I’m afraid, sometimes not. It depends on the energy they sent or that’s around, or something is stirred up or not. I could be living alone in the desert or mountain, I never feel afraid. Unless there is something else that makes me feel afraid, influences me. Like if the hunters are around, shooting around, and all the animals are very frightened. (Yes, Master.) And I feel also frightened. But that doesn’t mean I run away. I would just stay there. I just have this feeling of fear. (Yes, Master.) It’s too near. All right. Even if I want to talk to you like this, I have to consult with Heaven whether or not it’s safe tonight. I wanted to talk to you three nights ago. But it wasn’t safe. So, I waited until today. They said today is OK. Anyway… (Thank You, Master.) You’re welcome. I was sometimes forgetful of the date, because sometimes I work at night or meditate at night a lot, and then I forgot the time when I saw like… Last night, after 12, it’s Sunday. (Yes, Master.) Now it’s Monday already, right? (Yes.) But after maybe two, three o’clock already in the morning, I had to go look for something and I turned on the flashlight of the cell phone, (Yes.) and I saw it said Sunday, 25th. It was Sunday 25th yesterday, right? (Yes, Master.) That’s the day I’m supposed to talk to you. And I was thinking, “Oh my God, I passed it! Oh, what to do, what to do? How can I be so forgetful?” But then today I realized, no, no! No, it was just the beginning. (Beginning!) And then I immediately called you guys and said, “Prepare, we make a conference before it’s too late.” (Thank You, Master.) Why? For what? (For calling us, Master.) (Calling us.) (Talking to us.) “Thank you for… talking to us.” (Yes.) I thought you said, “For nothing to ask.” Oh, your Master is getting old, man. She’s pretty old now. It’s too much work. I’m like a forgetful professor or something. Lucky I don’t forget you yet. Don’t think I forget you. (Thank You, Master.) You’re not that lucky. I mean, you’re not that lucky that I already forget you. (Very lucky.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-12   2564 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-12

นักธุรกิจท่องเที่ยว และผีที่น่าเชื่อถือ ตอนที่ 4 จาก 6 ตอน

00:26:45

นักธุรกิจท่องเที่ยว และผีที่น่าเชื่อถือ ตอนที่ 4 จาก 6 ตอน

‘ท่าน วันนี้มันเกินหนึ่งปี ตั้งแต่ฉันไว้ใจเงินของฉัน กับท่าน และใส่มันในตู้เซฟ ในออฟฟิศของท่าน แล้วกุญแจฉันก็ยังมีอยู่ที่นี่ ฉันอยากคืนกุญแจ ให้ท่านตอนนี้ แล้วท่านจะช่วย กรุณาคืนเงิน ที่ฉันฝากไว้กับท่านได้ไหม?’ ผีบอกว่า ‘ได้ ได้โปรดออกไปข้างนอกแล้ว หาภรรยาฉันแล้วพาเธอมาที่นี่’
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-11   2712 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-11

นักธุรกิจท่องเที่ยว และผีที่น่าเชื่อถือ ตอนที่ 3 จาก 6 ตอน

00:26:28

นักธุรกิจท่องเที่ยว และผีที่น่าเชื่อถือ ตอนที่ 3 จาก 6 ตอน

สำหรับคนปกติธรรมดา หรือลูกศิษย์ธรรมดา ที่เป็นบวก นั้นดี (ค่ะ/ครับ อาจารย์) แต่สำหรับอาจารย์ มันไม่สำคัญ ว่าคุณเป็นบวก เป็นลบ สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นตามแบบ ที่มันควรจะเกิดขึ้น
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-10   2864 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-10

นักธุรกิจท่องเที่ยว และผีที่น่าเชื่อถือ ตอนที่ 2 จาก 6 ตอน

00:28:11

นักธุรกิจท่องเที่ยว และผีที่น่าเชื่อถือ ตอนที่ 2 จาก 6 ตอน

เพราะคุณอ่าน พระคัมภีร์มาหลายพันเล่ม สามารถอ่านไบเบิลหลายร้อยเล่ม หรือเอกสารอื่น ๆ เอกสารทางจิตวิญญาณใด ๆ มันจะไม่สามารถพาคุณไปที่ไหนได้ (ค่ะ/ครับ อาจารย์) ไม่เคยให้ประสบการณ์กับคุณ ที่คุณต้องการหรือ ประสบการณ์ที่พูดถึง ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ที่พูดไว้แต่ไม่มีใครได้มัน นอกจากด้วยการประทับจิต กับอาจารย์ที่แท้จริง
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-09   3119 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-09

นักธุรกิจท่องเที่ยว และผีที่น่าเชื่อถือ ตอนที่ 1 จาก 6 ตอน

00:28:30

นักธุรกิจท่องเที่ยว และผีที่น่าเชื่อถือ ตอนที่ 1 จาก 6 ตอน

โควิด ได้กลายพันธุ์จนถึงตอนนี้ กลายพันธุ์คู่ด้วย สายพันธุ์ที่แปรเปลี่ยนคู่ แล้วมันจัดเรียงตัวเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการสลาย ของวัคซีน (ค่ะ/ครับ อาจารย์) ไวรัสนี้เป็นอะไร ที่ฉันบอกคุณไปก่อนหน้านี้ มันมีวิญญาณในนั้น มันฉลาดมาก มันดูเหมือนว่า จะอยู่หนึ่งก้าวนำหน้า ความฉลาดและสิ่งคิดค้น ของมนุษย์เสมอ ฉันคิดว่ามนุษย์ไม่ได้คิดค้น เร็วพอ สำหรับไวรัสชนิดนี้
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-08   3868 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-08

‘บัญญัติ 10 ประการ’ และ ‘โมเสสกับมด’ ตอนที่ 13 จาก 13 ตอน

00:28:36

‘บัญญัติ 10 ประการ’ และ ‘โมเสสกับมด’ ตอนที่ 13 จาก 13 ตอน

ร่างกายทางกายภาพนี้ไม่มีอะไร ดังนั้นอย่าปล่อยให้พรสวรรค์ของคุณ อย่าให้คำชมของฉัน ความขอบคุณของฉันทำลาย ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ของคุณ ปัญญาของคุณที่จะเข้าใจว่า อะไรถูก อะไรผิด และว่าเราไม่ใช่ใครเลย ฉันหมายความว่า “ฉัน” นี้ไม่ใช่ใคร แต่จิตวิญญาณเราคือใครบางคน งานของเราดีมาก แต่เราไม่ได้ยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-07   3144 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-07

‘บัญญัติ 10 ประการ’ และ ‘โมเสสกับมด’ ตอนที่ 12 จาก 13 ตอน

00:28:43

‘บัญญัติ 10 ประการ’ และ ‘โมเสสกับมด’ ตอนที่ 12 จาก 13 ตอน

กรรมเป็นสิ่งที่น่ากลัว ฉันไม่ต้องการให้ใคร ๆ กลับมามีชีวิตเช่นนี้ตลอดไป อีกเลย ฉันปรารถนาดีที่สุดในหัวใจ ความปรารถนาที่ดีที่สุดในใจของฉัน คือทุกคนได้รับการปลดปล่อย จากโลกแห่งเงานี้ นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการ ไม่มีอะไรอื่นที่ฉันต้องการ ไม่มีอะไรอื่นที่ฉันต้องการอีกแล้ว
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-06   3370 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-06

‘บัญญัติ 10 ประการ’ และ ‘โมเสสกับมด’ ตอนที่ 11 จาก 13 ตอน

00:28:21

‘บัญญัติ 10 ประการ’ และ ‘โมเสสกับมด’ ตอนที่ 11 จาก 13 ตอน

เราทำได้แค่เสียใจกับพวกเขา และอธิษฐานเผื่อพวกเขา เพื่อที่พวกเขาจะได้ตื่นขึ้น เพื่อให้พวกเขาได้รับพรมากขึ้น เพื่อให้ชีวิตของพวกเขา จะดีขึ้น จิตวิญญาณจะเป็นอิสระมากขึ้น จากการดิ้นรนต่อสู้ ของการดำรงอยู่ทางกายภาพนี้ เพื่อให้พวกเขาสามารถ ระลึกถึงพระเจ้า ระลึกถึงพระพุทธเจ้า จดจำธรรมชาติของตนเอง เพื่อให้สามารถแสวงหาการรู้แจ้งได้
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-05   3088 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-05

‘บัญญัติ 10 ประการ’ และ ‘โมเสสกับมด’ ตอนที่ 10 จาก 13 ตอน

00:28:19

‘บัญญัติ 10 ประการ’ และ ‘โมเสสกับมด’ ตอนที่ 10 จาก 13 ตอน

พวกเขาไม่สามารถมองเห็นพระเจ้า พวกเขาต้องคว้า ไปยังทุกสิ่งที่พวกเขามองเห็น รูปปั้นของนักบุญในอดีต คำสอนที่ผ่านมาใด ๆ ที่เขียนไว้ ของเหล่านักบุญ พวกเขาบูชามัน อธิษฐานต่อมัน และบางครั้งก็ใช้ได้ผล ถ้าพวกเขาจริงใจมาก แน่นอนว่า ทูตสวรรค์ นักบุญ ปราชญ์ไม่เคยอยู่ห่างไกล พวกท่านช่วยในสิ่งที่สามารถทำได้ ตามกรรมของพวกเขา
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-04   3138 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-04

‘บัญญัติ 10 ประการ’ และ ‘โมเสสกับมด’ ตอนที่ 9 จาก 13 ตอน

00:30:29

‘บัญญัติ 10 ประการ’ และ ‘โมเสสกับมด’ ตอนที่ 9 จาก 13 ตอน

ที่จริง เราทุกคนเคยได้ยินมาแล้ว เราทุกคนรู้เกี่ยวกับ กรรมร่วมและกรรม ของบรรพบุรุษของเราด้วยซ้ำ เพราะเรามี การเชื่อมต่อดีเอ็นเอนี้ ถ้าพ่อแม่เราทำชั่ว เรายังคงได้รับกรรมบางอย่าง
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-03   3706 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-06-03
<>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย