ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 20 ของ 59 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

การนั่งสมาธิอย่างเข้มข้นของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่คือการช่วยปกป้องโลก ตอนที่ 5 จาก 5 ตอน

00:34:08

การนั่งสมาธิอย่างเข้มข้นของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่คือการช่วยปกป้องโลก ตอนที่ 5 จาก 5 ตอน

Remember to keep your wisdom eye open by meditation. (Yes, Master.) Don’t forget. (Yes.) Don’t forget the Holy Names and don’t forget the Gift I gave you. (Yes, Master.) Must recite them both to keep yourself safe. (Yes, Master.) (Thank You, Master.) Because we are never really safe in this world. Don’t take it for granted.Who? What? What? OK. OK, OK. I’m just writing about some people that I have encountered in a former life who have done what and what to me, and came back again, and became disciples. And still so much trouble. It’s better to be away. And also, this so-and-so is a former zealous secret enemy who… Who, what is that? Who make a coup, like usurp the throne. (Yes.) And then took my throne, formerly in Japan. (Oh.) (Wow.) So, now he keeps one of my queens there, as in prison before. Four lifetimes he did that. My queen before, at that time, and in another four lifetimes, has been jailed by this person. The one that I just mentioned. And now he’s also keeping her there, but in the form of a man. They stay together with others. All men. (Wow.) But this person now is like not a man, real man, is like a trans. (Oh.) And then he keeps my queen there, too. It’s similar like the old time, except this is not like a real prison.Somehow, they are like drawn to each other, because at that time, he also kind of fancied the queen but the queen doesn’t return the affection. And then he treated her well. So, at least there is some kind of not so bad hatred between them. So, somehow the previous lifetime queen has to still stay with this person. I guess just to pay a little affection, the debt of affection. (Wow.) Even though they are not like a couple or anything. But they have affection. And that person is a trans, so… the queen that became a him now, is treating him very well now there, as well.You understood what I’m saying? (Yes, Master.) Kind of blurred and complicated. It’s many lifetimes here. In Japan even. Imagine. Sometimes it just flashes back through my mind. Uninvited. (Yes, Master.) Because sometimes the connection of the initiation, so some disciples have some problem, or some question there, so it flashed through my mind as well. (Yes, Master.) I was asking Heaven to make sure. This is Their answer about… I asked how come, normally if I do retreat, many of the beings will appear in front of me, in the size of my little finger. (Yes.) To say “Thank You” and smiling, and pay respect to me. (Yes, Master.) How come this time no one showed up in my vision, during retreat and meditation? And so, They said, “Because they are all liberated from lower existence.” (Oh.) (Wow!) That’s from OU (Original Universe) (Oh.) Protectors, Ihôs Kư Protectors. Also, liberated from hell, too. Means maybe they are not worthy enough to be in the Fourth Level, but they are liberated from hell, some of them. Some of them cannot go directly to the Fourth Level, but they became other beings again, to pay the rest of the debt, because they came up too quickly, the debts are not yet all clear. OK? (Yes, Master.) But at least they don’t suffer in hell. (Yes, Master.) That’s what I knew, I thought, but I just wanted to make sure.So, I said, “Soo happy!!!!!!!!!” Many, many exclamation marks. And then, “Thanks, Almighty, Ultimate Master, Cosmic Benevolent Beings, and all who helps from Divine Realms.” I’m thanking Them. (Yes, Master.) I’m not crediting it to myself, therefore I thank Them all. Thanks God Almighty, Ultimate Master, Cosmic Benevolent Beings, etc., etc. Whoever helps. Here I wrote about how many percentage of spiritual value of each place that I’m interested in to go. I cannot tell you. (Yes, Master.)I wrote something here. I think some of the… recipe about the orange cupcakes that I made for you. (Oh.) I’m not sure if I wrote completely because… And then, in between my hand was so flour-laden, sticky flour, so I did not write it all. But it doesn’t matter, I would remember.And here, it’s said to me, “Be happy, You are free from karma.” Oh, Thank You very much. They don’t know about the world, and my disciples, and my new disciples yet. Maybe I’m free at that time but not all the time. (Yes, Master.) Always new disciples, and newly born world beings, and animals. And then I said, “But I still suffer because of others. What’s the use anyway?” I answer Them. And, “Saturday, October 3rd. Sudden fever and chill. Prayer for Trump and wife.”“Friday, October 2.” Where next? “Will bake cakes for Supreme Master TV team.” Cupcakes. So on, so on, “because third year Supreme Master TV anniversary.” I would not remember it, but I received some card reminding me that it’s a third anniversary or maybe I saw on Supreme Master TV when you advertised it, (Yes, Master) like people sending congratulation cards. So, I remember, “Oh. Oh, it’s the third year anniversary.”I asked one of the spiders that they should move away. Because she was in my way, so I asked her, “Why don’t you move? I tell you to move, you must move. Now.” So she said to me, “I not move not because not yield” means, “not because not obey,” “but because peace disturb.” Means her peace disturbed. I said, “What disturbed you?” She said, “The zealous ghosts send bad energy to paralyze me.” I said, “OK, OK, then I let you be, bless you.” And I helped her to untangle from that. This is nothing much for you, is it?I have to do many other things now. I cannot read anymore, my eyes are blurred. (Oh.) (Thank You, Master.) Because sometimes I wrote very small, due to the page’s space. If I have to wear the glasses now? I don’t know if anything interesting. I have to wear the glasses. I have to go and find the glasses. Because of the conference, I had to move the cupboard where I put things away so that I have space to sit here. I have to go there to look for my glasses. (Yes, Master.) Where is it? Where is my glasses? I lost it somewhere. I cannot find it. I don’t know. I don’t remember where I put my glasses, my eye glass, I cannot find it so I cannot read anymore now. (Yes, Master.) (Understand, Master.) Maybe next time. (Yes, Master, thank You, Master.) Thank you, my love.You know, every time I have to edit your shows about cooking, I would really like to take you out to eat. But it is OK, it’s safer to eat at home. (Yes, Master.) Even though maybe we don’t have many good things like in restaurants, but it’s safer. (Yes, Master.) What’s the use of going out, eat, and you never know what will affect you and then you have to suffer long in the hospital and all that and delay our work. (Yes, Master.) So, have a little sacrifice. If you call that a sacrifice.I told you I want to do many things for you and I even said to your sister, I said I want… Because sometimes I’m fed up with the world. They change too slow and they behave so wickedly, brutally to each other and to the animals. (Yes, Master.) So I was fed up, sometimes I’m really fed up. I’m so tired. There are some results. Of course, there are more vegans now, more vegan food, more vegan people. But still I feel it’s too slow for my patience. (Yes.) And then sometimes I work so hard, so burdensome and so tired physically, mentally as well. Even though I’m tough, my soul is tough, but I drive my body crazily. (Oh.) So sometimes it’s so tired and down. And I thought, “I take all my Supreme Master TV workers, inhouse, to the Himalayas where I lived before. My favorite place, and then we can just order samosas. That’s the best samosa I have ever eaten.”I don’t know because maybe at that time I was always short of food. I didn’t have enough nutrition, so I loved those samosas so much. Therefore, they tasted good. I was hungry always. I didn’t have a lot of money. I had to stretch it so I can stay long. I was thinking I would stay long in India. I didn’t have much anyway because I had some, but I offered it to some Master and monks. And then I didn’t have a lot at that time so I had to stretch my money. So I was very skinny, couldn’t afford two samosas in one day.The samosa is so small, this size. Very small like this, like this round finger I make, that big. But nowadays, in India, also outside India, restaurants they make very big samosas, about this big. (Yes, Master.) But in that area, they make it about this big. So one is never enough for me. I could eat the whole basket that she made there. The old woman, she made fantastic samosas. Even though it’s not hot anymore, she put it in the basket and she sells just that much. It’s not like immediately from the oil frying pot, no. She fried them already at home and she brought it outside on the street corner and sold them.It’s no longer hot, but it tastes delicious; it’s just like Heaven. Now I still feel mouth-watering about it. I guess the best ingredients for anything is hunger and shortage of supply. Because at that time, I didn’t have food that you have right now. Not so much protein and taste and varieties every day like that. (Yes, Master.) Even though maybe some of you think it’s not good enough, but it’s very good already. (Yes, Master.) Because you have variety, you have enough protein, you have fresh fruit, fresh vegetables, every day. (Yes, Master.) And soup and all that. So be happy. Be grateful.Every day thank God. (Yes, Master.) (Thank You, Master.) There’s not one day gone by that I’m not grateful for something. I’m grateful to the Sun every time I see the Sun. (Oh.) I said, “Hallo,” and the Sun became blue for me (Oh!) (Wow!) so that I can look into it. (Oh.) They like that. They like me to look straight into them. So they became like purplish-blue. More blue than purple. So I can look straight into it every time.That’s very nice of them. They are so happy. I thank them because without the Sun, this planet and all of us cannot exist here, (Yes, Master.) humans, animals, trees, plants, nothing. (Yes, Master.) And make the world look glorious and beautiful. (Yes, Master.) And make people happy. Cheer them up. Bring them good mood. Bring good harvests. Bring friendliness to people and comfort people’s hearts, especially during the COVID-19 pandemic. (Yes, Master.) Many people are depressed. (Yes.)OK guys, all right, I think we are done. (Thank You, Master.) Thank you. If you have questions again, you put it in that box and then if I know about it, we will have a conference and I will answer you. (Thank You, Master.) So that we stay connected outside, not just inside. So that you don’t feel too lonely in your group.You have a group there, you see, you live together in a bubble, so you are safe. (Yes.) The one who should feel lonely or complain is me. I live alone here. (Yes, Master.) I do everything alone. That’s why sometimes when I have a conference with you, it takes me some time to prepare this and that. (Yes, Master.) Even though it’s a simple preparation, but it takes me time. (Yes, Master.) I think I’m a superwoman, I told you already. (Yes, You are.) (You are, Master.) And now that I can use a computer, I feel like wow, I’m a real superhuman.I wish all of you well. (Thank You, Master.) And remember to pray for the world and for whatever justice in this world. OK? (Yes, Master.) For humans and animals and then for yourself, of course so that you continue to be strong to shoulder this work together with me. (Yes, Master.) Always thank God Almighty and thank all the help from the Divinity, from the Godses, from the Cosmic Benevolent Beings, etc. (Yes, Master.) We cannot do without Them. (Yes.) Even though it’s Master Power, Universal Power, but we need tools. (Yes, Master.) Just like you are the best driver in town, but you need a car. (Yes.) What’s the use of being the best driver without a car? (Yes.)OK, my love. (Thank You, Master.) God bless. (God bless, Master.) Be happy. Be happy, be blessed. (Thank You, Master.) (Thank You.) Be beautiful, inside out. (Yes, Master.) (Thank You, Master.) Love you. (Love You, Master.) Kiss, kiss on the cheeks (Thank You.) and on the wisdom eye. (Thank You, Master.) Remember to keep your wisdom eye open by meditation. (Yes, Master.) Don’t forget. (Yes.) Don’t forget the Holy Names and don’t forget the Gift I gave you. (Yes, Master.) Must recite them both to keep yourself safe. (Yes, Master.) (Thank You, Master.) Because we are never really safe in this world. Don’t take it for granted. (Yes, Master.) OK, ciao, love you. (Love You, Master.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-17   3226 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-17

การนั่งสมาธิอย่างเข้มข้นของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่คือการช่วยปกป้องโลก ตอนที่ 4 จาก 5 ตอน

00:30:30

การนั่งสมาธิอย่างเข้มข้นของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่คือการช่วยปกป้องโลก ตอนที่ 4 จาก 5 ตอน

I said, “The difference between extra bodies and the normal Ihôs Kư Godses in physical realm is the extra (bodies) are more powerful. (Wow!) Spiritually in direct command by M and Ultimate Master.”This one on the 8th… I wrote some of the colors here. Like, the yellow color, meaning if they are leaders, they are zealous persons. They don’t hesitate to go to war, just to get a piece of land. (Yes, Master.) Sometimes I gave a Peace Award or Compassion Award to some person. I see some good spot in him and want to encourage that, but then later they also change. They did not focus on their compassionate or good nature. (Yes, Master.) At that time, they deserved it, but later they don’t. But never mind. It’s OK. They are influenced by maya and by their subordinates, by people around them. And that’s the problem, that’s why we say, “You have to choose your friends carefully.” (Yes.) (Yes.) But people are blind. They don’t know who is who actually. They don’t see the color of the person, they don’t see the aura, they don’t see anything that indicates anything inside. So, they cannot know. (Yes, Master.)And then, by the way, they are too near that person, and then their energy will become mixed and then they are too much with that person, and they become that person, or at least half of that bad person. Then they change. That’s very difficult to avoid in this world. Just like one of the great philosophers of China, he said that the society is a big dyeing tub. You know, dyeing color tub? (Yes, Master.) That means they can dye together, similar color, any time.That’s why sometimes you go out, you see some person, you feel very uncomfortable and you didn’t even know that person before. (Yes.) Or you feel good with them. Or you feel good with the animals because you feel loving energy. Even though the animals don’t talk to you, you cannot even telepathically communicate, but you feel the love and so you like the animals more than you like many humans. (Yes, Master.)What is that I’m saying here? OK. “8th, Sunday, November. Thinking of the poor skunk, how he has to walk far here to get fed. But I’m not sure where he lives. He is good. He knows and can come daily, same place to eat and drink. At least that.” And I complain with Heaven, “Here, there’s suffering, one way or another. I want all this to end. Make a paradise on Earth, OK?” That’s what I’m talking, when I’m talking to Them sometimes. (Yes, Master.)And on the 7th of November, I said, “It’s getting colder now and wet, poor skunk, almost crawling way…” Because he has very short legs. And he has to meander inside of the bushes and all that, at night. I don’t know how he finds his way. I feel sorry for him. “Almost by crawling way of movement, because he has short feet. In tall grass, or weeds, all just to find food, almost teary, thinking of him. Saw him only twice.”“First, the whole body but only sideways. He went in the bush. Second time, he was few meters away in the dark, only his eyes glow in the night, shimmering, shining at me, with such pureness, while telling me the message for my safety. Love him so much. Wish him well. But feel sorry for his lot. Oh God, all the creatures on… Earth suffer, one way or another. No escape. When will this all end? Make paradise on Earth quick. OK?” That’s what I said.Another again. “6th November.” It’s all about the skunk here. “Feeding skunk, he likes (vegan) dog food, but small pellet, not big ones. Well, he would eat if no choice, but he prefer…” “but leave the big ones for next day if he doesn’t have it.” If he doesn’t have small pellets. So, I feed him small instead, so that he has fresh daily, and water fresh every day. I wash his bowls. I put it outside but I wash it every day, so that it’s clean for him. I put it outside but under some cover so it won’t get wet or get dirty.Here, Heaven told me again that President Trump won. Many times They told me but I keep telling you, only once is enough. And another one; “Be happy, Your disciples love You 100%. (That’s true, Master.) All love You.” Another one. “Don’t be sad. Peace will reign.” (Oh!) That’s what I said, several times. But I told you this before. Another one. “Be happy, Your former disciples returned to you, 40,000 of them. 40,000 plus!!!” (Wow.) Three exclamation marks. (Wow.) Etc., etc., etc.It’s funny. Some say my dogs owe me something, like US$181. This and that owe me. And I owe some of them. Owe food only. Because from a former life they loan me some food, I didn’t have the chance to give in return. See your Master sometimes was so poor, had no food, had to (Oh.) borrow some food. You remember some joke about Nasruddin. The Master Mullah Nasruddin, (Yes, Master.) He sometimes has to borrow food. And sometimes He has to go to the neighbor’s garden to take some food. He makes fun of himself. And the neighbor went out and caught Him, and said, “What are You doing here?” He said, “Don’t know.” So, they checked His bag and they saw some of the food in there, maybe carrots or fruits or something. And he said, “So, how come these fruits and vegetables are in Your bag when You said You do nothing and don’t know?” He said, “I also wonder how they got in there.” Some Masters have been born poor, like Kabir, for example. He even had to borrow some food. Not for Himself but for the people who came to seek His advice, spiritually. (Yes, Master.) Remember that He almost sold his wife for food. (Yes.) (Yes, Master.) It did not happen, but He was willing to do it and she was willing to comply with it. You know, right? (Yes, Master.) The story I told you.Sometimes I’m scolding Heavens and Earth. You don’t have to know. I said to them many other things. I cannot tell you now. (Yes, Master.)Sometimes I wrote something like the zealous demons are pushing my dogs to hurt me, like push me. They push him to push me. So sometimes I fell down and broke stuff or broke my finger. Stuff like that. (Oh.) And it’s a main, key finger even. (Oh.) You know, the thumb. The right thumb. (Yes, Master.) It’s very important, no? I don’t have time to think about it. It’s just now that you asked me to read things for you in the diary, so I saw it and I remember the thumb. And other times I even hurt my head. One time it hurt so severely (Wow.) that I had to take rest for a long time, because of the brain concussion. (Oh, my God.) (Oh.) One time. I had to take medicine and rest and all that. And I cannot go out in the sun without the sunglasses and hat. (Oh.) It healed quickly, (Oh, Master.) thank God. (Thank God.) Sometimes I can help myself, sometimes I have to ask the Gods to help me. But it takes time to heal. Even it’s fast, but still takes time. If I remember not to use it, then it heals quicker.Keep telling me about peace and all that. And I said to Them, “Every second, humans suffer because of sickness, pandemic, wars, and all kinds of other calamities, and situations. Animals are still tortured for food.” I’m just talking to Them. (Yes, Master.) When we have conference, and that’s my complaint. (Yes, Master.) This was on the Friday, October 23.“Tuesday, October 20, De, the bird, came in the garden, when I called her she run toward me.” Oh, I told you this already before, so I don’t go back again. “He still remembers old friend. Pleasant surprise to see him,” he came several times later on also, “but have to stay away from him, because my life is a prison, I don’t want him to be fettered as well, because of my love. (Oh.) My heart sank to kind of avoid him. And love from afar better for him.” I say “her” here because he behaves like a sissy girl toward me. At that time, he behaves like a girl, so I say “her” here. “Loving from afar is better for her.” I mean him. “Not to be too humans-friendly. She… he realized that when I stopped coming toward him.” And now I say “him” now. “He stopped in his tracks also.” (Yes.) Means he stopped. He’s not running toward me and I am not running toward him. (Yes.) “He stopped in his tracks too. He realized that… he knows that… I told him don’t come too near.”“I talked telepathically. Oh! Telepathy works! We are friends. Anyway, always love you. Recited the Gift for him. (Oh.) (Wow.) We will be together forever. Love you forever!” (Wow!) That is my conversation with birds. People have books about conversations with God, I have conversations with animals only. Of course I also have conversations with God and Godses and…. What is this here?I said, “The difference between extra bodies and the normal Ihôs Kư Godses in physical realm is the extra (bodies) are more powerful. (Wow!) Spiritually in direct command by M and Ultimate Master.” (Wow!) I just wrote it for myself. Again “Be happy” and blah, blah, blah.Here, They told me that I have to send whom and whom away for some reason. Don’t want to tell you. That’s the request also of my dog. Otherwise, she will keep biting all the things that she has around. She doesn’t play with toys. It’s not like she needs toys. She bites holes in the sofa, and blanket and stuff like that and pees everywhere until I did what she asked.Because she said, really bad, bad, bad, low level, that and that person. So I said, “OK, but don’t keep biting the sofa, I cannot keep buying them. I have to order, you know?” But she still pees in the house when she wants to say or tell me something. Because I ignore her all the time, I say, “Man, just let it be.”And then Ihôs Kư Protector also told me the same thing. I said, “Listen, the Godses will tell me, you don’t have to pee or bite everything in the house like that.” So the God told me also, so I said, “OK, I did. And hope…” my dog, named so and so… “will leave me in peace. And hope that person will leave me in peace, also, because such a very ugly energy. So low and so, not clean energy.” I don’t want to say the bad word, so I say “not clean.”Because sometimes that person, if a person is very bad, and he or she has a crush on you, physically, or like, not just affectionately, but physically, (Yes, Master.) like sexually, then that energy might weave a ring around you and that will make you feel very uncomfortable. Suffocating, it feels like dragged down. (Yes, Master.)Especially, if they are low level and they have some spiritual power together because of the connection of the initiation. Because some people don’t grow up. Just stay in the low level and this kind of physical desire. I told you sometimes, some of my disciples are from hell, and still remain like hell level. More or less, just a little bit above. (Yes, Master.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-16   3331 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-16

การนั่งสมาธิอย่างเข้มข้นของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่คือการช่วยปกป้องโลก ตอนที่ 3 จาก 5 ตอน

00:30:56

การนั่งสมาธิอย่างเข้มข้นของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่คือการช่วยปกป้องโลก ตอนที่ 3 จาก 5 ตอน

So, I said, “Yes, yes, thank You, Ultimate Gracious Master, Ihôs Kư Protectors, but just please help the poor and the helpless animals. Help the poor humans, and the helpless animals, please, please. End their horrible suffering. Thank You for hearing my plea.”Any other things that you’re curious about? Or anything that you can think of about what I told you or more questions. Anything? (Master, is there anything more in Your diary that You can share?) I go and get it. I just put it away. One moment. Where did I put it? Wait there. OK? (Yes, Master. Sure.) I have some of the predictions from Heavens, but as you know, I cannot reveal (Yes, Master.) until the time comes. And you either know it or I can tell you. Many things I cannot tell you. See which ones I can tell. Oh, so many I cannot tell. There’s many other things, like, I was very worried about my safety sometimes. (Yes, Master.) Because of many things I do, and many things I said. (Yes, Master.) Also in political issues and all that. (Yes.)I’m still shut in. (Yes, Master.) And don’t go out at all, except maybe ten meters away to feed some wild animal. (Yes.) (Yes, Master.) Feed the skunk. The skunk, he loves (vegan) dog food. So somebody has to send the (vegan) dog food. I give other food also, like bread. I don’t know what a skunk eats, but he only chooses (vegan) dog food. In the beginning he ate the bread, because I didn’t give anything else. He ate it and he ate other… Some snacks. I mean, when I know its harmless to him, I give. Like dry (vegan) protein pellets and stuff like that. (Yes.) In the beginning he ate them, but later when I gave (vegan) dog food together with them, he just ate the (vegan) dog food. He chew, chew a little bit of the bread but he left it there. So I just gave him (vegan) dog food. It’s so funny and he’s so beautiful. He must be the prince of his race. (Oh!) (Wow.) They all have this kind of royal system. (Oh.) They don’t have a president elected, by people like Americans or anywhere else.They have king and queen, and princess and prince. The fish is also like that. (Oh.) (Wow!) Any sea or river beings, they all have this system. And the same with the land animals. (Yes, Master.) So sometimes they look different than the rest of the normal skunks, or swans or fishes, because they’re princes and princesses or kings. (Wow.) (Wow.) Mostly you don’t catch the kings or the queens of the fish species, for example. But maybe princess and prince, because when they’re younger, they’re adventurous. They just run away from the palace just to look around. (Yes, Master.) And then they might be caught in nets. (Oh.) That’s why some of them look very special. I saw some photos in my iPhone news that and this that caught this kind of special fish or something like that. And I feel so sorry. I pray for them. And I bless them from the screen so that they will no longer suffer, and liberate their soul.Also, like the skunk, I saw him twice, I mean close up. So beautiful, white stripe he has. And then he came on time in the evening to eat. Sometimes, I’m too busy, I forgot, and I felt so sorry. But I make sure now, I tape the note everywhere (Yes.) to remind myself not to forget. I put it on my computer, says, “Skunk food, water.” I put it on the door, so when I open the door curtain, I see it. Let me see …Sometimes they tell me, “Don’t worry. We will protect You.”I don’t know why I talk about the skunk. Oh, I said because I’m not going anywhere outside that I should fear anything. (Yes, Master.) Because during retreat, you are not supposed to go anywhere. (Yes, Master.) You should stay in your protected area. So that the angels and all the Protecting Godses, They do Their duty. (Yes, Master.) If you move outside of your environment, it will be more difficult for Them. (Oh.) Because the energy outside of your environment is different. Like if you go on a highway, the energy is always different, because there are other cars, other people. Houses. (Yes, Master.) It will be difficult because during retreat, I’m very sensitive to everything. (Yes, Master.) Like a baby without much protection for the skin, and for the body. (Yes, Master.) A new born is tender and very sensitive. (Yes, Master.) So, if I keep going, moving outside, then the energy outside might be able to make trouble more than usual. That’s why people cannot go near and all that. (Yes Master.) It’s getting better now, because I don’t need much, so nobody goes near anymore. (Yes, Master.)…So, I said, “Yes, yes, thank You, Ultimate Gracious Master, Ihôs Kư Protectors, but just please help the poor and the helpless animals. Help the poor humans, and the helpless animals, please, please. End their horrible suffering. Thank You for hearing my plea.” OK, and this one I said, “November 20. Miss dogs again. I miss my dogs so much at all times.” Sometimes… sometimes what? “Sometimes plus, sometimes more.” I couldn’t read my writing. “So much work in and out. Incredible. So this is how to pass a human’s life? No escape?” I mean, my human life. And then…As I told you, whatever I predict, it might go wrong. The negative will make trouble, to delay or to nullify it. Got that? (Understand, Master.) They concentrate all their power for that purpose. (Oh.) Just for that. (Wow.) You see? They can do that. (Yes, Master.) I mean, neglecting everything else just to concentrate on that first, until it’s delayed or nullified and then they go do other things. So I cannot keep telling you. (Understand, Master.)Again...what’s that? OK, never mind about that. I cannot read sometimes what I wrote. Because I have to write in a hurry before the vision fades, or before my mind forgets. The mind cannot always hold the vision or the message too long. (Yes, Master.) Because the energy is different. When it comes into this world, the energy changes. (Yes, Master.) It could be distorted, so I have to write fast, so sometimes I can’t read.“Tuesday, November 10,” I think I can read, no? “You all said,” I’m talking to Heaven, in the conference. Just like I conference with you right now. (Oh!) And then I just wrote just something. I don’t write the whole thing because They are talking, we are talking, we are discussing about this and that and other. (Yes, Master.) So, at the end I say, “You all said to me that ‘Be happy. People love You.’ I don’t care if nobody loves me. With tears I beg you all, love animals instead. Don’t eat them, torture them no more, let them be.” Also some souls are talking to me also. You see what I’m saying? (Oh, yes, Master.) I said, “Don’t love me. Love all animals. Rescue them. Help them.” That’s what I mean.And I wrote about how many flying angels are around people. Not everybody. I don’t have time for everybody. (Yes, Master.) Those that are concerning some topic that we have been discussing before? Understand? (Yes, Master.) I cannot write the whole world.Some, they have no angels. But they have this kind of yellow color. Not aura. Just color. Aura for me is shining, bright, like sunlight. (Yes, Master.) Like the light. But the color is the color only but not bright. (Yes, Master.) Aura is bright. But some people don’t have aura, they have just color around them, like different colors, like red, blue, green. Different shades of green, different shades of red, different shades of pink, different shades of blue, it means different things. (Yes, Master.) We don’t have time for that now. Maybe some other day. (Yes, Master.) It’s not interesting anyway. Suffice to tell you that some people have the kind of color that bespeaks inside of them, like they are so ambitious, they are zealous, they are not peaceful. Like red around a person, that means war. (Wow.)Some of my dogs they’re scared of some people. Suddenly they run away as far as they can, up the hill. And I say, “What’s wrong now? Why, why?” They say, “We have to hide away from these two.” I said, “Why’s that?” I haven’t seen the two men yet, they saw already. They tell me I should also run. I said, “Never mind, I am not scared.” I asked them, “You tell me what you saw.” I know but I asked them what they see because I want to know what they saw. So they told me, “Oh, red color all over them, and also fire burning between their legs, and on their stomachs.” (Oh.) Because inside, your energy, it will manifest outside like that. (Oh.) That is something dangerous. (Yes, Master.) Like that person could harm you, like molesting you if he, she has a chance. Sometimes it’s very scary to live in this world. Even dogs, they’re scared. (Wow.)Some of my dogs they’re clairvoyant. All of them can see, it’s just some are more clairvoyant by different topics and issues than others. (Yes, Master.) Some can see farther distance. Like, they even know about President Trump. (Wow.) One of them knows. Not everybody knows. Not all the dogs know about it. Other dogs know other things. But the smallest one, she knows many things. (Wow.) Even she doesn’t see the person, but she sees it in my mental projection. (Yes, Master.) Like, when I talk about President Trump, then his image will appear (Oh. Yes.) (Wow.) in my energy field and the dog can see that and she can answer me accordingly. Or anybody. OK? (Yes, Master.) But I don’t have time to look into that all the time. Only what is necessary. (Yes, Master.) But my dogs know everything.And they love me more than any human is capable of. More than any of you. Sorry. It’s not to belittle you or anything. You are not capable of that much love. (Yes, Master.) Because humans have brains which are distracted by so many things. (Yes.) (Yes.) Dogs, they have just concentration on the essential things. They don’t concentrate on many other things, like making money or getting famous, or wearing better clothes, or what to eat next. (Yes, Master.) They mostly are present now. Only now. (Yes, Master.) Things that happened ten minutes ago, they forgot already. So, they can keep themselves pure and focused with God energy or whatever that is necessary. That’s why they know so many things. More than we do.They are very psychic and very powerful. More than many of us. More than many humans, (Yes, Master.) because they are so concentrated and so pure, and so clean in their mind. Not so much garbage like humans have. (Yes, Master.) OK, so now you know. That’s why they are able to love more intensely than many humans, than all humans. Really like that. That’s why people love dogs so much, or cats, or animals. Because they’re so focused, so pure and uncomplicated. (Yes, Master.) Unhindered. (Yes.) Undiluted in their concentration and focus on the good side, on positive energy. (Yes, Master.) They are more connected with Heaven than humans, except the spiritual practitioner. (Yes, Master.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-15   3336 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-15

การนั่งสมาธิอย่างเข้มข้นของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่คือการช่วยปกป้องโลก ตอนที่ 2 จาก 5 ตอน

00:28:59

การนั่งสมาธิอย่างเข้มข้นของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่คือการช่วยปกป้องโลก ตอนที่ 2 จาก 5 ตอน

ฉันไม่รู้ว่าจะเตือนอย่างไร กับพวกมนุษย์ ฉันได้แต่นั่งสมาธิและสวดอธิษฐาน หวังว่าวันหนึ่งเราจะกลับคืนสู่ ธรรมชาติอันมีเมตตาของตัวเรา ซึ่งมีมาแต่กำเนิดภายในมนุษย์และ สรรพสัตว์ทุกตัวตน แล้วเราจะไม่รู้จักคำว่าทุกข์ทรมาน อีกต่อไป อย่าว่าแต่ความทุกข์ของเราเอง ขอให้พระเจ้าอวยพรทุกคน เอเมน ( อาจารย์ครับ เราเพียงอยาก เล่าเกี่ยวกับศิลปินคนหนึ่ง เขาชื่อ ริคาร์โด โคลอน คนที่พูดออนไลน์
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-14   3818 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-14

การทำสมาธิแบบเข้มข้น ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ คือการกำลังปกป้องโลก ตอนที่ 1 จาก 5 ตอน

00:29:37

การทำสมาธิแบบเข้มข้น ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ คือการกำลังปกป้องโลก ตอนที่ 1 จาก 5 ตอน

มี Tim Qo Tu เพียงหนึ่งเดียว แต่อาจจะปรากฏ ในร่างกายภาพต่าง ๆ บนดาวเคราะห์อื่น แต่มี Tim Qo Tu เพียงหนึ่งเดียว (ครับ อาจารย์) เหมือนกับฉัน มีร่างนิรมาณกาย 3 ร่าง ร่างเพิ่มขึ้นมา 3 ร่าง ไว้ช่วยฉัน เพื่อแบกรับกรรมของดาวเคราะห์ ของผู้คน เพื่อบรรเทา แรงหน่วงของการแพร่ระบาด เป็นต้น สวัสดี (สวัสดีค่ะ/ครับ ท่านอาจารย์) สวัสดี สวัสดี! คุณมีคำถามใช่ไหม? (ใช่ค่ะ/ครับ อาจารย์) พวกคุ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-13   6491 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-13

เราทุกคนต่างมีหน้าที่ปกป้องตัวเราเองและผู้อื่น ตอนที่ 6 จาก 6 ตอน

00:27:24

เราทุกคนต่างมีหน้าที่ปกป้องตัวเราเองและผู้อื่น ตอนที่ 6 จาก 6 ตอน

It depends on the humans. (Yes.) All the Godses in Heavens are helping really frantically. Otherwise, the planet would be gone. But the humans, they’re still clinging to their own, even, piece of meat, which they can put down anytime.(Master previously mentioned that spiders are postmen. If allowed, could Master talk about the role of other animals?) I cannot go on forever. There are, you know how many millions of species on this planet? (Yes.) Billions, at least. (Yes.) So, suffice to say that all animals, they have their roles to play. (Yes.) And they help and bless our planet, our people, in every way in their capacity, like big or small. (Yes, Master.) The spider, it’s their duty to do the post. (Understand.) If you go out and the spider just drops in front of you, for example. If they come in your house, then you must pay attention to what they tell you. But I guess most humans are telepathically deaf. (Yes.) So they can hear nothing. And if the spider drops right in front of you when you go outside… Sometimes they are from the tree, or from the pole or somewhere, they drop in front of you with their silky thread, then they wanted to tell you something. But it’s useless to tell you or anybody. They hear nothing! (Understand.) Only I hear it. And some people do hear, but very rare, very few. (Yes, Master.) Very few people still have this telepathic capability. (Yes.) I didn’t have it before. I was even blocked from that also, (Wow.) so that I knew nothing. Only sometimes I knew something, but not… Now it’s different. (Yes, Master.) Now if I have time, if I pay attention, then I hear. I hear if they want to tell me something. Then, I know. (OK. Thank You, Master.)They come sometimes even to comfort me, not to bring any news. They just say like, “Please don’t cry, don’t be sad.” (Yes.) “Be patient.” Something like that. “Be happy, be peace.” Sometimes like that. This morning a little spider came, told me that. It’s about this big, this round, altogether, counting the legs, of course. And even small one. Yesterday, a little one like this, like the head of the chopstick, also told me something. (Wow.)Because the Divinity uses them to give messages to me. But I’m not sure if the Divinity gives messages to other people or they just have their own telepathic instinct to tell the humans. (Yes, Master.) Some good humans, they would come and give messages, but most of them don’t understand, don’t know, don’t hear, don’t see. It’s lucky that they don’t even squash them dead. (Yes.) See what I am saying? (Yes, Master.) That’s why I tell you I feel very sorry for the spiders and others who try to come to give messages to other beings. They catch them or they squash them dead, or they might step on them, or they might close the door and squash them in between, whatever. (Yes.) They risk their lives just because they have to do it. (Yes, Master.) They also like to. In many cases, they like to because it’s a good person. Some cases they don’t like, because that person’s not good and they know they are going to die. (Oh. Wow.) That person will squash them, for example like that. But they still do it.I tell you, all the animals are a blessing for our world. Even some animals kill some humans, I’m sorry to say, but that human is supposed to die that way. It’s not the animals’ fault. Or, I remember one elephant went out and tried to kill other people because they killed her baby. Harassed and tortured the baby to train. With a very brutal way, beating her up, let her cry and break her will to subdue, and make her repeat things, and if she doesn’t know, if she can’t, then beat her up, or cut her with knives and stuff like that. (Yes.) And then the baby elephant died, so the mother got mad (Yes, Master.) and went out and revenged. That is a very rare occasion. (Yes.) Or even sometimes, the placid, peaceful cow also chased one human and killed that person. Because they had enough. (Yes, Master.) Maybe that person had killed their calf or tortured them in some sadistic way.Some people are very sadistic. They don’t just kill, they torture. And the experiments with live animals to teach the children or in the laboratory, these are also sadistic. Should be banned forever already from yesterday. (Yes, Master.) I cannot emphasize enough. Our world has many sadistic groups of people or policies. Stupid, idiot, brutal, cruel, evil policies that have to be banned, have to be forbidden. (Yes, Master.) Until our world becomes even better. (Yes.) If our world were to become better. Not just about killing the animals in the slaughterhouse, it’s in laboratories as well. (Yes.) (Yes, Master.) They don’t just kill, they torture them! Like vivisection and all that. Oh, God. Next one, please.(In the last conference, Master talked about planets being created,) Yes. (and karma begins to form again and again. Is there a point where planets don’t go through the cycle anymore, they evolve to a higher level and don’t go backwards?)It depends on the humans. (Yes.) All the Godses in Heavens are helping really frantically. Otherwise, the planet would be gone. But the humans, they’re still clinging to their own, even, piece of meat, which they can put down anytime. For their taste, they don’t mind if the planet goes down! If their children, grandchildren, great-grandchildren live in an inferno. They don’t mind if the pandemic is going on. They don’t mind if the world is going down under. For that piece of meat in their mouth, they don’t mind! They don’t care! They pretend they don’t understand. They pretend they don’t know. You know what I’m saying? (Yes, Master.) So it depends on all the human race, what they’re doing. (Yes, Master.)The doctor can tell people to take medicine, but they cannot force them to take medicine if they don’t want. (Yes, That’s true.) If they want to die. (Yes.) Until they’re too poisonous, then… Sometimes I was thinking, this planet… Oh! So many things! It’s not just the meat diet. It’s the alcohol, it’s cigarettes, it’s the drugs, it’s the poison, it’s the war… It’s the laboratory cruelty, it’s animal cruelty everywhere, not just in the slaughterhouse. (Yes, Master.) And there is cruelty to humans, and domestic violence, and children abuse, adults abuse. There’s so many things in this world! And many places are so damaged, and ongoing kind of disasters. Typhoon and floods and…I don’t know if we have ever had so many disasters like this before. I don’t think so. And they still cling to that bloody, dripping, bleeding piece of meat in their mouth and call that food. Don’t even care if anybody else is dying around them or children suffer. And poverty and everything everywhere. So don’t ask me how long it takes or will it be. I’m asking the same question like you are. So maybe you can answer me after you research all that. (Yes, Master.) After you see all that in the report.(Yes. Master, there is a science fiction story in which aliens came to Earth and saw the cruelty of bullfighting. So they caused all participants in the stadium to experience the pain at the exact time that the bull felt it.) Yeah. (And as a result, people willingly stopped bullfighting activities.) Yeah. (So, similarly, Master, is there a way to momentarily awaken people’s empathy to feel the immediate suffering of the animals?) Oh. (The karmic retributions and sufferings in hell are not immediate, and thus people don’t realize the consequences of their actions.)Oh. We are doing it! Heavens are doing it! (Wow.) But they go back, do it the same next time, next minute, next second. (Yes, Master.) Remember the Ksitigarbha Sutra? Some Bodhisattva asked that all the Bodhisattvas, all the Buddhas are helping and rescuing all beings, even from hell, but when they go back to have a better situation, they do it again. They commit the same mistake again. More or less. That’s why Ksitigarbha forever stays in hell now, still. (Wow.) Because they have been poisoned by maya. And they have been planting this kind of so-called brain chip. Like you plant some chip in the people’s bodies or the dog’s body to identify the ID. It’s like that.So, I want this all finished, altogether. But I don’t know if I can do it all in my lifetime. (Yes, Master.) That’s why I told you my time is very precious. (Yes, Master.) And that’s why I hate it when somebody tries to bother me just to get attention. Or asking nonsense. Or anything, just for their selfish purposes. (Yes, Master.) That’s why I don’t have patience for that. I did not.Now… It cannot always be done in a large scale. Because people will die immediately, if you use mind control, brain control, that people will not know how to react in normal life. (Yes, Master.) They have to awaken themselves. Otherwise, if you control their mind and their brain like that, then they will be doomed. They cannot function anymore. And you can do it maybe temporarily and then OK, people stop. Next minute, you release, then they go back doing their stuff again. (Yes, Master.) Unless they’re braindead. It’s complicated, it’s not that easy. Because humans’ makeup is not a toy, it’s not a robot. (Yes, Master.)There’s also power of the mind behind it as well. And the karma. (Yes.) (Understand.) The karma force is gone so that they don’t pressure them to do more or to add more trouble for their karma, except what they have to do. (Yes.) And the maya is gone. But there’s still something in the people’s being, in their mind, in their brain, that cannot immediately all be cleaned up or they will die. (Yes, Master.) Even disciples, they still have to go through some karmic consequences. Because if the Master cleans it all up, then they have no reason to live here. (Yes, Master.)Any more questions? (No, that was the last question, Master. Thank You very much.) OK. Are you happy? You want to ask any extra from the answers that I told you? Anything that you’re still not clear in your mind, through the answer and or through the question? Or you want to ask more? (No, we are good, Master.) You’re good? (Yes, Master.) Not enough brains to ask. Took you one month for all this, just 17 questions from all of you people. I say you are a bunch of goodness. But it’s not a big bunch. Even then. Never mind. It’s good that you ask questions. I promised to read you some stories, and I wanted to, but… I tell you what, if I could, I would. (Yes, Master.) Because I wanted to tell you things through the stories. (Understand, Master.) And then you might have more material, more inspiration to ask for more. (Yes.) But I just cannot make it up to now. (Yes, Understand, Master.)I just want to say goodbye now. And I wish all of you the best, wish all of you can be more in tune with spiritual powers so that you can feel more elated, more inspired, more creative, and more happiness within yourself. (Thank You, Master.) OK, see you next time. (Thank You, Master.) Perhaps, OK? (Yes, Master.) We can only count our daily blessings because we never know what tomorrow brings. (Yes, Master.) All right. God bless. (Thank You, Master.) And thank you, all of you, also, for working diligently, wholeheartedly and unconditionally, and cooperatively. May you really feel the love of the Master Power and God Almighty. (Thank You, Master.) Ciao.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-09   5247 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-09

เราทุกคนต่างมีหน้าที่ปกป้องตัวเราเองและผู้อื่น ตอนที่ 5 จาก 6 ตอน

00:26:50

เราทุกคนต่างมีหน้าที่ปกป้องตัวเราเองและผู้อื่น ตอนที่ 5 จาก 6 ตอน

Because people who don’t wear protective gear, they might get infected, and then cost a lot of money for the government and the society, and cause a lot of pain and suffering for their relatives and friends and family members as well. So they are no good. They can be classified as criminal! I mean it.I think that all the governments should apply the strict law like in Ethiopia, to protect the innocents, the children, the weak women, the weak persons, the elderly who are more vulnerable than the rest. Because people who don’t wear protective gear, they might get infected, and then cost a lot of money for the government and the society, and cause a lot of pain and suffering for their relatives and friends and family members as well. So they are no good. They can be classified as criminal! I mean it.VO, ONSCREEN TEXT: “The number of confirmed COVID-19 cases throughout the world has surpassed 40 million, but experts say that is only the tip of the iceberg when it comes to the true impact of the pandemic.” (FOX News, Oct. 19, 2020)COVID-19Global Cases: Official - 50.5 million cases Unofficial - 780 million cases (or 10% of the world population)Global Deaths: Official - 1.26 million deaths Unofficial - 3.9 million to 7.8 million deathsMany doctors and nurses and personnel in the hospitals already died or suffer so much because of infection from the patients. If it continues like this, maybe we have no doctors, no nurses, no hospital personnel left and people will die even more. So, the government should enforce the mask wearing. They must. It will help to lessen the infection. And even if people are infected, it will be easier to cure because they didn’t get too many of the viruses, through the protection of the mask and or the face shield. Of course, the more you shield yourself, the better the chance that you will not get sick. So if they are protected themselves, the way I said it… Just a transparent face shield, or even the hat that you wear to ride motorcycles, they have a transparent shield in the front, you can look and you can even talk. And you cover also other parts of your body, wear long sleeves and mask. And if you are protected, the whole face, you don’t have to wear a mask. But if there is some gap between your skin of the face and the face shield, then you do have to wear a mask. But this is already very good protection.Of course, you can do more complete protection, like there’s no gap between your face skin and the face shield, like you wear the motorcycle hat or those personal protection like in the hospital or you invent yourself that you cover all your face, and the hat to cover your hair, cover your ears, etc. Then you could just go out and enjoy your life. Then the government doesn’t have to worry about you. Then the government will not have to implement the lockdown rules, which are very, very bad for many people.Because people cannot be locked up forever. They feel very suffocated, frustrated, depressed. (Yes, Master.) and that will also kill some of them if they cannot cope with their depression. (Yes.) And the children also, they have to go out and interact with each other and learn more of what they have to learn (Yes.) and also interacting with their buddies. (Yes.) Otherwise they feel very suffocated. And also at home, if all the family is being together too long, there might be also the pressure in the house. Step on each other’s foot and feeling lack of space, (Yes, Master.) and they could also fight. There are many psychological effects, mental effects on the people when they are locked down too long. (Yes.) So locking down is not the best answer. It’s a temporary best answer but not the best answer in the long run. (Yes. We understand, Master.)The governments have to order people or the companies or the manufacturers to make new kinds of clothes. (Yes, Master.) (Understand, Master.) Something so that people can go out, live their lives, walk in the park, walking their dogs, walking with their children, playing with their children in the field. Going to work, earn their living if they want to work. Or even if they work at home, but now and then, they still need to go in the office because there are many things you cannot just talk by phone. (Yes, Master.) Some confidential company issues. (Yes.)And even I, even I’m in retreat, even I work, that you send me through computer, but I still need sometimes to call, to tell you this and that, because the words cannot always express what I want to express. (Yes, Master.) And also, I have to talk to you like this sometimes so that you feel a little change. (Yes.) (Thank You, Master.) A little upliftment, a little comfort, mentally, psychologically. (Yes. Thank You, Master.) (Thank You for calling.) You feel good when you talk to me sometimes. (Yes, Master.) (Nice to hear Your voice.) (Yes.) Yeah. I wish I can talk to you more often to encourage you, but we both have work to do. (Yes.) (Understand.) We have deadlines every day. Right? (Yes.) Even I don’t know, after I die, if I can die or not.They have a joke about Jesus. They say Jesus must have been a woman, because even He had to manifest the 500 meals in one instant. He gave the grapes to people. And they say it’s fish. (Yes, Master.) It’s a mistranslation or something. (Yes.) Or misspelling. Even nowadays, I wrote it and you still misspell my writing. (Yes, Master.) Or you mistype. (Yes, Master.) We have that. Even if I’m still alive, not to talk about when I’m dead already, I’m not sure. And then they say Jesus must have been a woman because even after He died, He has to resurrect again, to continue working. (Oh.)I think all of you are women too. Even when you sleep, I wake you up sometimes, say, “Hey, hey, we have some emergency work to do. Well, I don’t wake all of you up but some of you who have to work with me. (Yes, Master.) I have to call you at midnight or after two o’clock in the morning because I’m working all night. (Yes, Master.) Lucky that you could sleep sometimes already, that I don’t wake you up all night, but just sometimes, not every night. (Yes, Master.) So all of you are women, OK? Sisters! Don’t bother growing beards or nothing. Your beard will not be a validation of your gender. You work so hard. You’re happy with my answer? (Yes, Master.)(During the Third Anniversary greetings, Master mentioned the invisible world that is in the neighborhood of our planet.) Yeah. (Could Master please explain more about this invisible world?)Of course. You know it. The Astral world and the world a little beyond Astral in the buffer zone. (Yes.) And others not in the neighborhood, but they are in the neighborhood to me because they are never separated from my forcefield. (Yes.) But for you, you can imagine the Astral worlds will be benefiting and less fighting over there. (Yes, Master.) And the people in hell will be less suffering. (Wow.) Or lighter-sentence [people] will be rescued. And the people beyond Astral, they will be more advanced to a higher level of consciousness. (Yes, Master.)Nothing is like black and white in this world. It’s not like in this world, you see it or you don’t see it. Not like that. There are invisible beings everywhere around you also. (Yes.) Some good ones and some not good ones. I’m eliminating the bad ones. But I cannot do it all in one go. (Yes, Master.) So even the zealous ghosts, some are still there, bugging me. But I have to have an excuse to rescue people’s souls, as well as I have to have an excuse to lock someone in hell. (Understand, Master.)They cannot all bug me at once. So some group, or maybe three or two or five at one time, pool their power together to make trouble for me. Then, at that time, I can send that group down to hell. (Yes, Master.) If they don’t repent, they have to go because if I forgive them, they will continue to be in this world, obstructing my work, torturing other innocent beings, like animals who are helpless or some infants, or some elderly, or anyone. So forgiveness must go with wisdom and correctness, (Yes.) and practical situation. (Yes, Master.) Don’t blame me, don’t ask me why Master doesn’t forgive this and that. I cannot forgive everyone if they are harmful to others innocent. You got that? (Understand, Master.)I wanted to forgive them; I keep telling them again and again: “Just repent. Follow me. I will bring you up to Heaven. Never suffer again.” But some of them are so stubborn. Or some of them are so bad, they like to do bad things. Just like in this world, we have also sadistic people (Yes.) who love to make suffering to others mentally, physically, or emotionally so that they feel happy. (Wow.) Yeah. Of course, you know that? (Yes.) And there are also people who like to be scolded, like to be beaten up, or called names and tortured of some kind so that they feel good. (Yes.) They are so-called masochist. It depends on the graveness of their mental status, that they do it lightly or they want to be punished severely.People pay the brothel girls and or men to beat them up. You know that. (Yes.) You saw that on TV or you know that from reading anywhere. (Yes.) These are people who are mentally a different set than yours. (Yes, Master.) If they are just lightly, then they just love to be scolded. So, they provoke whoever they can nearby to scold them, to get angry with them, to call them names, abuse them verbally. They like that. Or mentally or physically. Or if they have money and they are ashamed to do it, if nobody does it for them at home, then they go to the brothel and ask for punishment. (Yes, Master.)Because these people, they are guilty inside, their subconsciously guilty for what they did in a former life. But they have not done too bad enough to go to hell. So, it made them this way. Their karma made them do that, makes them to suffer, makes them to be abused and tortured or beaten up that way. And then they pay for it. So, the same in the hell, they will benefit. (Yes.) The Supreme Master TV will benefit them. Master Power will benefit them far and wide. Of course, it’s too slow for your liking and mine. But it does benefit. Believe me. (Thank You.) (Yes, Master.) What for I tell you lies? You don’t pay me anything, do you? (No, Master.)Yeah, yeah. OK. Of course, I can talk forever about any subject that you ask. But maybe another time. Because sometimes I forget what else to tell you. So, you ask the next question, and maybe if something more, then you ask next time. (Sure, Master.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-08   5183 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-08

เราทุกคนต่างมีหน้าที่ปกป้องตัวเราเองและผู้อื่น ตอนที่ 4 จาก 6 ตอน

00:27:57

เราทุกคนต่างมีหน้าที่ปกป้องตัวเราเองและผู้อื่น ตอนที่ 4 จาก 6 ตอน

ผู้คนไม่ละเลย เกี่ยวกับเสรีภาพ เสรีภาพ ก็ต้องมีขอบเขต เสรีภาพต้องไป คู่กับความรับผิดชอบ และศีลธรรมจรรยา คุณไม่สามารถจะแค่ออกไปข้างนอก ทำให้คนอื่นติดเชื้อ ด้วยการไม่ใส่หน้ากาก เพราะคุณไม่รู้ ว่าคุณป่วยหรือไม่ แล้วเราทุกคนก็รู้ ว่าเนื้อสัตว์มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมาก เงินภาษี ทุกปี หรือทุกวินาที ทุกนาทีด้วย ทุกคนทำงานหนักมาก แล้วก็ต้องจ่ายภาษี แล้วก็ใช้มันเพื่ออะไร? เพื่อคนป่วย
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-07   5208 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-07

เราทุกคนมีหน้าที่ปกป้องตนเองและผู้อื่น ตอนที่ 3 จาก 6 ตอน

00:29:41

เราทุกคนมีหน้าที่ปกป้องตนเองและผู้อื่น ตอนที่ 3 จาก 6 ตอน

ให้สวรรค์ตัดสินการกระทำของคุณ อย่าสนใจว่า มนุษย์ตัดสินคุณอย่างไร แต่ในบางครั้งมนุษย์ ตื่นขึ้นมาหลายศตวรรษหลังจากนั้น และตัดสินผู้นำ หรือใครก็ตามที่ทำสิ่งที่ถูกต้อง อีกครั้งในแสงที่เหมาะสม (ค่ะ อาจารย์) ไม่สำคัญ คุณต้องทำ สิ่งที่ถูกต้อง ( ท่านอาจารย์บอกว่าผู้คน ไม่ได้เลือกผู้นำจริง ๆ มันเป็นกรรมของส่วนรวม ของประเทศหรือโลกและ พระประสงค์ของพระเจ้าเลือกผู้นำ หากผู้สมัครของกรร
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-06   6393 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-06

เราทุกคนมีหน้าที่ปกป้องตนเองและผู้อื่น ตอนที่ 2 จาก 6 ตอน

00:30:16

เราทุกคนมีหน้าที่ปกป้องตนเองและผู้อื่น ตอนที่ 2 จาก 6 ตอน

ถ้ามันดีเกินไป ก็แค่ลงมา ช่วยเหลือผู้คนสร้างสันติภาพ ออกกฎหมายวีแกน และ…ทุกคนสามารถทำได้ (เข้าใจ) แต่ แน่นอน พลังอาจารย์สนับสนุน ผู้นำที่ดี (ค่ะ ท่านอาจารย์) ถึงกระนั้น พวกเขาก็ถูกทำให้มืดบอด โดยอิทธิพลของโลกนี้ จากสิ่งที่พวกเขาต้องทำ กินเป็นส่วนหนึ่งของการเล่น ตอนนี้ขอโทษนะ คุณเห็นเสื้อผ้าของฉัน มันต่อต้านยุง รู้ไหม คุณมีมัน ใช่ไหม? (ค่ะ/ครับ ท่านอาจารย์) ใช่ ฉันไม่มีเสื
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-05   6106 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-05

เราทุกคนมีหน้าที่ปกป้องตนเองและผู้อื่น ตอนที่ 1 จาก 6 ตอน

00:30:10

เราทุกคนมีหน้าที่ปกป้องตนเองและผู้อื่น ตอนที่ 1 จาก 6 ตอน

ตราบใดที่โลก กลายเป็นวีแกน และสัตว์ก็ทุกข์น้อยลง ไม่มีความทุกข์อีกต่อไป และไม่มีสงครามอีกต่อไป แล้วคนจะมี ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีตื่นขึ้น และสติปัญญากลับคืนมามากขึ้น (ค่ะ) แล้วเราก็หวังว่า โลกกำลัง ดีขึ้นและดีขึ้น ( สวัสดี! สวัสดีครับ อาจารย์! ) พวกคุณพร้อม? (ครับ พร้อมครับ อาจารย์) ฉันหวังว่าคุณชอบทรงผมของฉัน (สวยงามเสมอครับ) ที่จริงฉันไม่ได้ทำอะไรเลย เพราะเวลามันกระชั้นช
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-04   8990 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-04

สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในตัวเราจะเป็นที่ประจักษ์ออกมาภายนอก ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

00:30:22

สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในตัวเราจะเป็นที่ประจักษ์ออกมาภายนอก ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

เราจึงไม่สามารถซ่อนได้ตลอดเวลา อะไรที่อยู่ภายในเรา ปรากฏให้เห็นภายนอก บนศีรษะของเรา หรือรอบทั่วตัวเรา บางคนสามารถเห็นออร่าของเรา อ่านออร่าของเราได้ พวกเขารู้ว่าภายในเราเป็นอย่างไร เราจึงต้องให้แน่ใจว่า เราบริสุทธิ์ภายใน เจตนาของเราต้องสูงส่ง จุดประสงค์ของเราต้องมีเมตตา ฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันบอกคุณ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้... อ้อ เพราะออร่า ใช่ไหม? (ค่ะ อาจารย์) เอาล่ะ ( ท่านมีออร
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-19   4651 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-19

สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในตัวเราจะเป็นที่ประจักษ์ออกมาภายนอก ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

00:34:54

สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในตัวเราจะเป็นที่ประจักษ์ออกมาภายนอก ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

คนบางคนมี ความสามารถพิเศษ โอเคนะ? (ค่ะ ท่านอาจารย์) บางคนสามารถมองเห็นอดีต และอนาคต ไกล ใกล้ แบบหลายปี หรือหลายสิบปี หรือหลายร้อยปีย้อนหลัง หรือหลายร้อยปี ในอนาคต (ว้าว ค่ะ) บางคนอ่านใจคุณได้ บางคนสามารถได้ยินคำพูด ของคุณแม้จะอยู่ห่างไกลตอนนี้คุณก็รู้แล้ว นั่นคือเหตุผลที่ฉันบอกคุณไป ถ้าฉันบอกคุณว่า ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นคนดี คุณควรเชื่อฉัน (ค่ะ ท่านอาจารย์ ฉันเชื่อค่ะ) แล
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-18   5729 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-18

สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในตัวเราจะเป็นที่ประจักษ์ออกมาภายนอก ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

00:27:51

สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในตัวเราจะเป็นที่ประจักษ์ออกมาภายนอก ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

สิ่งที่ฉันตั้งใจจะพูดคือ แม้ว่าคนหนึ่งจะดี มาจากพื้นเพดั่งนักบุญ แต่ได้ลงมาที่ระดับนี้ ของจิตใต้สำนึก โลกวัตถุนี้ แล้วคุณก็จะ เริ่มลืมสิ่งต่าง ๆ มากมายด้วย แต่คุณก็ยังทำสิ่งที่ดี ดังนั้นแม้ว่า พวกเขาปิดเมืองปิดประเทศ กักขัง และตรวจสอบ สารพัด แต่จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อก็ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างรวดเร็ว (ใช่ค่ะ น่ากลัวมาก) และตอนนี้เรามี โควิด-19 กลายพันธุ์ และนักวิทยาศาสตร์บาง
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-17   5499 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-17

สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในตัวเราจะเป็นที่ประจักษ์ออกมาภายนอก ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

00:29:53

สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในตัวเราจะเป็นที่ประจักษ์ออกมาภายนอก ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

เขาเห็นเทวดา บินรอบตัวเขา (วาว) ห้าองค์ ตอนที่เขาเห็น และประธานาธิบดีทรัมป์ มีเทวดาอารักษ์เสมอ ( สวัสดีค่ะ อาจารย์ ) คุณสบายดีไหม? (สบายดีค่ะ) วันนี้คุณสบายขึ้นไหม? (ค่ะ ดีขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ) แน่นะ? ใช่ คุณความรู้สึกไวหน่อย ใช่ไหม? (ค่ะ) ดูแลตัวเองนะ (ค่ะอาจารย์) ทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเปล่า? (เรียบร้อยค่ะอาจารย์ ขอบคุณค่ะ) คุณยังคงจัดการได้ใช่ไหม? (ค่ะ ฉันคิดว่าอย่างนั้นค
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-16   8424 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-11-16

สมาธิเป็นเกราะป้องกันของคุณ

00:29:32

สมาธิเป็นเกราะป้องกันของคุณ

เพราะว่า สมาธิเป็นเกราะป้องกันของคุณจริง ๆ นั่นคือ ตอนที่คุณ เชื่อมต่อมากขึ้น กับพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าของคุณเอง และพลังสากล ที่ค้ำจุนคุณ โอบกอดคุณไว้แน่นและปกป้องคุณ โอบกอดคุณด้วยความรัก และพร และการปกป้องทั้งหมด เป็นจริงเช่นนั้น ไม่มีพลังอื่นใด ที่จะปกป้องคุณได้ในโลกนี้ (สวัสดีค่ะอาจารย์)สวัสดี เพื่อน ๆ คุณอยากจะ อยู่ในระดับจิตวิญญาณที่สูงขึ้นมั้ย? ( ค่ะ อาจารย์ ) (ใช่ค่ะ)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-18   8014 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-18

สันติภาพ: ภาพรวมของการบริการสาธารณะที่ใหญ่ขึ้น ตอนที่ 10 /10

00:42:19

สันติภาพ: ภาพรวมของการบริการสาธารณะที่ใหญ่ขึ้น ตอนที่ 10 /10

And also even, for example, his cook, his chef in the White House, anytime he (the president) needs a meal, they immediately bring. They might not be sick, but they touch those frozen meat and fish and stuff like that, which still are virus-laden. The scientist have been researching, and found that the virus still survives after three weeks. But if they continue doing more research, probabl
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-13   5232 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-13

สันติภาพ: ภาพรวมของการบริการสาธารณะที่ใหญ่ขึ้น ตอนที่ 9 /10

00:46:05

สันติภาพ: ภาพรวมของการบริการสาธารณะที่ใหญ่ขึ้น ตอนที่ 9 /10

เขาภาวนาเพื่อสันติภาพ (ใช่) นั่นคือ สิ่งที่ฉันรู้ภายใน (โอ้โฮ!) สวรรค์บอกฉันว่า เขาภาวนาเพื่อสันติภาพ (โอ้โฮ!) (น่าทึ่งมาก!) คุณไม่สามารถหลอกพระเจ้าได้ (ใช่) คุณไม่สามารถหลบซ่อนสวรรค์ได้ ดังนั้น พวกเขาจึงรู้ (ครับอาจารย์) อย่างไรก็ตาม สันติภาพคือ สิ่งที่มีค่าที่สุด ที่ประธานาธิบดีทุกคนสามารถมอบ ให้กับประเทศและโลกของเขาได้ ฉันไม่ได้วิ่งเต้นเป็นประธานาธิบดี จึงไม่มีใครกังวล
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-12   4784 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-12

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 8/10 ตอน

00:48:20

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 8/10 ตอน

คุณต้องดู ภาพที่ใหญ่กว่า เช่น สันติภาพ โอ้ ฉันรักสิ่งนั้น ฉันขอร้องทุกรัฐบาล และประธานาธิบดีของโลก ในฐานะพลเมืองโลก ทำสองสิ่งเท่านั้น: เป็นวีแกน สร้างสันติภาพ (ครับอาจารย์) อย่างน้อยเขาก็ทำอย่างหนึ่ง อย่างน้อยเขาก็ให้ฉันหนึ่งอย่าง ตามคำขอของฉัน: สร้างสันติภาพ และประสบความสำเร็จ (ครับ) และสำหรับสิ่งนั้น เราจะต้อง ให้เครดิตเขาบ้าง ( ท่านอาจารย์ ประธานาธิบดีทรัมป์ ไกล่เกลี่ย
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-11   4913 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-11

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 7/10 ตอน

00:32:02

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 7/10 ตอน

The Americans, as a whole, they also donate a lot to different countries. (Yes.) Their own poor people and different countries. Of course, they cannot do everything. You know the world is big. But they donate a lot. I think Americans are the biggest donators in the world. Any more questions? (Yes, one more question, Master. There has been a lot of ne
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-10   4917 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-10
<>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย
Use 0.034s