తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 256 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

ది రైట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ఇ న్నర్ హెవెన్లీ లైట్ అండ్ సౌండ్ మెడిటేషన్ఆ ధ్యాత్మిక ప్రోగ్రెస్ను తీసుకువస్తుంది

00:28:59

ది రైట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ఇ న్నర్ హెవెన్లీ లైట్ అండ్ సౌండ్ మెడిటేషన్ఆ ధ్యాత్మిక ప్రోగ్రెస్ను తీసుకువస్తుంది

So, the (inner Heavenly) Light meditation is very important. But the (inner Heavenly) Sound meditation is also very important. The Sound meditation needs to be accompanied by the Light meditation, so that it can regulate the power from Heaven. Hallo, everyone. (Hallo.) Love you. (We love You.) OK, I just want to say hallo and we will see each other the next day. Because I just want to remind you that during the time that you have the opportunity to stay in the beautiful ashram, you meditate a lot. Unless you have to help in the kitchen or something, but any free time, meditate. And the ones who don’t have to help anywhere, meditate all day, and at night also, if possible. And you have to do the (inner Heavenly) Sound meditation a lot more. Like normally, you do only one hour every day, of Sound meditation. Here you must do many, many times more according to the proportion. Like before, one hour of (inner Heavenly) Sound and one and a half hour of the (inner Heavenly) Light. And now here, if you meditate all day, then it must be eight times more like that. Eight times of “one hour of Sound and one and a half hours of Light,” because if you don’t, then it’s too much energy, which cannot be regulated, because the Light is powerful. You must regulate it with the Sound. Otherwise, you might have a little uneasiness inside, unpeaceful, or don’t do things well. It’s easier to sit in the Light meditation, it’s more comfortable, but the Sound meditation is absolutely necessary. For example, if you meditate three hours on the Light, then you have to put in two hours on the Sound. Because the proportional minimum at home is one and a half hours on the Light and one hour of Sound. So, if you meditate more, then you have to keep adding up, like if three hours of Light, then two hours of Sound. Four and a half hours of Light, then three hours of Sound. You have to regulate the energy. You have to let the energy go all the way up to the third-eye, and then the crown chakra on top of your head. Otherwise, if you don’t meditate enough on the Sound, then the energy is stuck somewhere else. Maybe it’s stuck in the solar plexus or stuck in your throat center, and it should be getting out, all the way up to the head, and getting out and circulating. So, meditation on the Sound, proportionate with the Light is very, very, very important. For your peace also, not just for your spiritual progress, but also, peaceful life. (Yes, Master.) And also, for the wisdom to develop more, because of the balance of the energy inside. Your translation is good, yeah? (Yes.) OK. I mean, we have to do the Light meditation because the inner Sound is very important. Otherwise, our energy will not be balanced. And our life will not be balanced, either. It’s not going to cause any harm, but our life will not be so balanced. And we will not do things so smoothly. So, the (inner Heavenly) Light meditation is very important. But the (inner Heavenly) Sound meditation is also very important. The Sound meditation needs to be accompanied by the Light meditation, so that it can regulate the power from Heaven. Otherwise, it might be stuck in other… It’s called chakra in Sanskrit. It means our energy centers. It’s better for our inner spiritual energy to go to the third eye or to the top of our head. If it gets stuck somewhere in a lower place, like the solar plexus, the heart chakra, or the throat chakra, it will not be so good; it has to go up. The Sound meditation would force it to go up, so our level can be higher, and we can progress spiritually. You have to meditate at least two hours and a half at home. But when you come here, whenever you have time to meditate, you should increase it. Depending on the amount of Light meditation, you have to increase the Sound meditation proportionally. For example, if you meditate one and a half hours on the Light, then you do one hour on the Sound. So now, when we are here, for example, if we meditate three hours on the Light, we should do two hours on the Sound. And if we do six hours on the Light, then how many hours on the Sound? (Four hours.) Yeah, it should be balanced like that. I know it’s easier to do the (inner Heavenly) Light meditation, more comfortable. But we still have to try to do the (inner Heavenly) Sound. Otherwise, our spiritual energy will not be so smooth, and our peaceful energy would be lessened. We have to do more, so that our lives will be more peaceful and we get along with others better. Whatever we contribute, it will be smooth. Then it will be peaceful at home, and doing business outside will be smooth as well. Understand? (Yes.) We have to be balanced inside and outside. Remember to do the Sound meditation. It’s very important. (OK.) OK, try your best to meditate then. Are you OK here? Is your meditation comfortable? (Yes.) If you are short-term residents here, you can only eat, sleep and meditate, OK? (Yes.) Help whatever you can. If the contact persons need anything, you can help with whatever you have, and then meditate. Meditate whenever you have time, because our life is very short. We cannot waste it on something trivial. So, talk less, and turn more inward. When you have a chance to come here, search more inward for your true self. I mean, you have found it, but you have to turn inward to progress more. Be more diligent to make up for the time not meditating enough at home. Thank you very much. Thank you everyone. (Thank You, Master!) I will see you in one or two days. I will see you. I will see you on your celebration day. This is just to remind you to practice. And when you go home, you have to tell your fellow practitioners. Tell all the CPs (contact persons) to remind practitioners to do more Quan Yin in the group meditation time and at home. Maybe some hufa (Dharma guard) should bring a small bell. Tell everybody to meditate – after the Light -- they have to meditate on the Sound, until the bell rings. So, at least one hour. After one hour the bell rings, then you know it’s one hour. But you want to meditate more on the Quan Yin (Sound meditation) in proportion with more of the Quan Quang or Light, then it’s OK. I said when you go back, tell others to meditate more on the Sound, balance it with the Light. At home, after meditating on the (inner Heavenly) Light, you can set the alarm clock. Set it to go off, at least an hour later, and you will know that you have meditated on the (inner Heavenly) Sound for at least one hour. Otherwise, we just sit for a while, and we would think that it’s one hour already. And it wouldn’t be good to keep looking at the watch either. For example, if you don’t have time to sit for one hour, you can sit for half an hour and later for another half hour, when you have time. Like, if you did half an hour in the morning, then you would have to do another half hour in the evening, after doing the Light meditation. Just keep it balanced. I have told you the proportion. For example, one hour on the Sound and one and half hours on the Light. And tell your contact person to find a small bell, like the one the Buddhists use, when they are chanting or reciting sutras. And ring the bell after one hour (of Sound meditation), so people know when they should come out, if they want to come out. That’s how it is in group meditation. Otherwise, you just sit for a while, and you will think that it’s time already. I said at home, you go home and remind all your fellow practitioners to do the (inner Heavenly) Sound meditation proportionately with the (inner Heavenly) Light meditation. After Light meditation then do the Sound meditation. You can continue to do the Sound meditation for three, four hours, if you can, and then after that, you do more of the Light to add up to the time of the Sound; to make the proportion correct, more or less. And also, you can tell the CP (contact person) to have a little bell, chiming bell, very little, and everybody in the group meditation, after the Light meditation, they should meditate on the Sound, altogether, until the bell rings. And then they know, if they want to relax to do other, to do Light or maybe it’s time to go home, whatever. But have to use a little bell, so that everybody knows they should continue until the bell rings. So at least they know it’s one hour already. They can do the Light again or they can continue to do the Sound, it doesn’t matter. Also, at home, if you don’t know the time, then you should put a little alarm clock, in your telephone or something, so you only relax after one hour of meditation on the Sound, and that is after the one and a half hours of the Light. The proportion, you have to make the proportion well. And if you cannot meditate at that time, one hour, then you do maybe half of the proportion of the Light and then half of the proportion of the Sound and do another half in the evening to make it up. (Yes.) If you know that, for example, you don’t have enough time for two and a half hours to meditate on the Light and Sound together, then you divide it. Maybe you do the Light… One and a half hours is 90 minutes, right? So, you do 45 minutes on the Light and then you do half an hour on the Sound. And then, in the evening, or whenever you have time again, you do the other half. You divide the Light meditation into half and then you divide the Sound meditation into half, or a quarter, whatever you have time to do, you divide it. But you have to do the (inner Heavenly) Light first. Have to do the Light first. Recite the Five Names and then do the (inner Heavenly) Sound. (Yes.) It’s OK, if you don’t have time to do the whole one and a half hours but you have time maybe… you have only one hour, then you do maybe 40 minutes on the Light and then 20 minutes on the Sound. For example like that, more or less proportionate. And then if you don’t have more time, then you first recite the Five Names. Maybe you have only 15 minutes, then you recite the Five Names and you meditate on the Sound. Recite the Holy Names for 10 minutes and then you do the Sound for five minutes. (Yes.) OK, thank you. I wish you spiritual peace and progress and everything good in your life. I will see you soon. (Thank You, Master.)
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-13   8924 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-13

మాస్టర్ను గుర్తుంచుకో సంపూర్ణమైన విశ్వాసం మరియు భక్తి, పార్ట్ 1 లో 2

00:26:55

మాస్టర్ను గుర్తుంచుకో సంపూర్ణమైన విశ్వాసం మరియు భక్తి, పార్ట్ 1 లో 2

I had a message from Heaven, and I checked it out, from the Original Heavens. I checked it out. I was also curious myself, which group has more enlightened disciples. Guess which group? Yeah, it’s our group. Yeah, I was surprised too, because in many other countries, they have different group that also practice Light and Sound, Inner Heavenly Light and Sound, and they’re older than our group. I’m new in the market. But our group surpassed all of them in numbers of Fifth Level Saints. One thousand something. About 1,200 something.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-23   8859 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-23

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 1 వ భాగం

00:31:47

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 1 వ భాగం

అంతా సమయం, సమయం; పని చేయడానికి సమయం, లేవడానికి సమయం, పాఠశాలకు వెళ్ళే సమయం, తినడానికి సమయం, ఔషధం తీసుకునే సమయం, తల్లిదండ్రులను స్వీకరించే సమయం లేదా కుటుంబం, సమయం… ఓహ్, అన్ని సమయం. అన్ని వేళలా; సమయం, సమయం, సమయం. ఇది ఒక ఉపాయం ఈ మాయ ప్రపంచం, మాకు ఎల్లప్పుడూ అంచున ఉండేలా చేయడానికి. హలో, అబ్బాయిలు. ఎంత అందమైన రోజు! ఇది అందంగా ఉంది. హాలో. మంచి రోజు, హహ్? (అవును.) ( మీరు చాలా అం
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-08   7637 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-08

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 2వ భాగం

00:32:31

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 2వ భాగం

( ఆమె దానిని నమ్మింది నేను ఆమెకు సహాయం చేయగలను. “నేను మీ మాట వినలేదు నేను జీవించి ఉన్నప్పుడు. " ) మీకు ఇది మంచిది ఆమెతో కొంత అనుబంధం. ( అవును, ఆమె చింతిస్తున్నాము. మరియు ఆమె, “నేను తప్పక నిన్ను మరియు మీ యజమానిని నమ్మండి, సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై. ” మరియు ఆ రోజు, నరకం ఖాళీ చేయబడింది మాస్టర్ దయ వల్ల. ) అప్పుడు ఆమె పునర్జన్మ పొందింది. ( మరో ప్రశ్న ఉంది చైనా నుండి. నాకు పని చ
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-09   6417 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-09

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 4

00:33:05

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 4

Just let the hardworking immigrants come in, to help develop the country, to strengthen the workforce, and to boost the economy of the country. That would be a very, very wise policy.(Master, this is so amazing. We originally had thought that none of us could go past the Fifth Level. So now that this is even near Ihôs Kư, above the 11th, how is this possible? Do we have to go through some sort of cleansing process?)Yeah, of course. At the Fifth Level, we will take care of all that, so that you can go up, OK? (Wow, thank You, Master.) How long, how much cleansing, depends on how you live your life in this physical dimension. The worthy ones, the really selfless, and sacrificial spirits go very fast, like my sister. It takes even within one week plus, from the Fourth, and then the Fifth and then up over there. OK? (Yes, Master.) (Master, how do we get so lucky, out of all the souls, all the beings here? We just wonder, why are we so lucky to be there?) Your Master is strong! (OK, thank You.) Originally, because most of the people that are initiated into the Quan Yin Method, they’re too heavy, I even thought maybe Fifth Level would be the most already. Understand? (Yes, understand, Master.) Too heavy, too heavy. But now I have found the way, so even the heavy ones, if they’re sincere and practice well, I still can bring them up. (Wow!) I’m also very happy about this new development. (Thank You, Master.) Even my parents, it takes many years until they can go up to the New Land recently. (Wow!) (Master, is it possible to describe, a little bit, this New Land, with physical words?) Oh, no! Oh, no, I cannot! OK, the closest you could understand, maybe if you read the sutra called Amitabha Sutra. (Yes, Master.) Yeah, it describes the place that Amitabha Buddha created for His followers and believers. But that is not beyond the Fifth (Level), OK? (Understand, Master.) It is between the Forth and the Fifth. So, the people who don’t really have a lot of merit, or don’t meditate at all, don’t know anything else, they can just be rescued by Him. If they believe in Him, and recite His name. That is according to Shakyamuni Buddha. OK? (Yes, Master.) And it can be so, yes! And they will also be liberated, even though they’re not at the Fifth Level or not beyond the Fifth. That’s good, very good already. (Yes, Master.) The soul is liberated, never suffers again, never have to bear the pain of birth, old age, sickness and death. Even you think being born is a lucky event, no no, the baby suffers a lot. (Yes, Master.) Even scientifically speaking, they know the baby comes out, the skin at that moment is no longer protected by the mother’s womb’s liquid inside. He was swimming inside, and protected, for nine months plus. And he suddenly comes out and all the radicals, outside in the air attack him, attack the body of the baby and it’s very painful, like needles pinching him or her. It’s very painful to be born. First of all, he has to squeeze through the cervix, right? Cervix, do you know where they have to come out? (Yes, Master.) From the mother’s womb, is very painful already. Squeezing the body like pliers. They’re plying your body, and comes out, and then all the radicals, and the bacteria stuff in the air, they attack him. So, if the baby is breast fed by the mother, then he or she will continue to have more protection, because that’s the element that he’s used to, since he’s inside his mother. The connection, the immune system from the mother, through her milk. The babies who are breast fed have more protection than the babies who are fed by, for example, cow’s milk, or other milk. But nowadays, I think they say they have made some milk, which very much resembles the qualities of a mother’s milk. That’s what I read. That’s what I saw somewhere, they advertised on TV in Europe, when I was in Europe. So, maybe the babies nowadays are more protected, and the infant mortality is less, lower, much reduced, compared to long time ago. (Yes, Master.) Yeah, compared to many decades or hundreds of years ago. And that’s why our population on the planet is blooming. (Oh, yes.) Yeah, in some countries. But in some countries, the younger people nowadays, they are too busy with the high tech and new lifestyle, and they say not all of them want to have babies. (Yes, Master.) So, in some countries, there are only older generations, getting older, and the younger generations become dwindled. Not so many babies are born and the new generation kind of dwindled a little bit. And the governments are trying very hard to encourage young couples to have babies (Yes, they do, Master.) by giving them more subsidies and encouraging them, giving them financial support and other incentives, so that they are more encouraged to have children, and that they don’t feel too overburdened financially. Because some young couples, they also have problems with financial situations. If they’re young, just come out from college, then they have to work to find a job first, and then earn the money. And some have to pay back the student loan, which sometimes takes a very long time. And then they have to rent or buy houses, which are very expensive in some countries. (Yes, Master.) Like for example, in Japan, one of the several, most expensive countries in the world. (Yes.) I can’t remember much, but I think Japan, and then London, Paris, and what else? I forgot. And if you go to Japan, and in Tokyo, for example, you will see houses are small, small. Many houses they make on top of the roof of some building. It’s small, just like a store room. Maybe as big as my cave or a little bigger. (Yes.) And most of the Japanese young couples, they cannot afford to buy any house. (Right.) Because it’s very expensive. (Yes.) And even if they can, then the house is very small. They have to really make do of whatever space they have. Like the staircase, they use it for whatever, maybe shoes, or maybe books or maybe other items. (Yes.) And the room they have, that is used for living room, there are sofas, but then in the night time they put tatami to sleep. (Yes, Master.) So one room can be used for many things. Can make do for many uses. It’s not like, some like Western countries or America, you have a living room separately and then you have a kitchen and then you have your library room or maybe working room, office. Stuff like that. In Japan, not everyone can afford like that, unless the exceptionally rich. Most people, they just have small houses. And the room is used for different purposes. So actually, if you complain about your office, about your caves, your special villa, bungalow cave, you think twice, OK? (Yes, Master.) Think Japan, all right? (OK, Master.) But you see the Japanese, they are very developed, even though they have a small area. Or maybe that is the secret. You don’t have to run around all day to look for your things or walking from one room to another just to find your stuff. (Yes, Master.) When I first came out to... Not really “first” first, but the first years of my mission, wherever I go, people, due to respect and love, they gave me the hotel room with the presidential suite. So long, and I always complained. I said, “Please don’t ever do this again!” after several times’ walking. It’s a very long, long room. It’s like a house but long, long, and you walk like maybe at least 50 meters to go to your bedroom and then another 10 meters to the bathroom and living room, and conference room. Oh, I had enough of that before. (Master, You were talking about Japan. They’re hoping that robots will be enough developed, so they will take care of elders now, since they’re having such a problem with the younger generation not having enough children. And then they’re accepting more foreign workers now, too.) Good, they should do that. Every country should do that anyway, because according to research, we know on our Supreme Master TV, the motivated migrants are contributing a lot for any country, because they are motivated to work. (Yes.) They do anything; they really work hard to earn money, to take care of themselves and their families. They are motivated. They are not born spoiled. They’re really motived. They’re really desperate to work, so they really work hard, conscientiously, and they really want to do something to earn a living. (Yes, Master.) So, this will be a very good workforce for any country. Any smart country would take in migrants, and give them citizenship and all that, so their children can also have a good education and then contribute to the country. It’s the same like every citizen, like native citizens. And then after a while, they marry the natives, etc., and then become half native and then full native. Who cares. The whole world is a global village anyway. (Yes.) The whole world is a home. There are different rooms, the German rooms, the England rooms, the Japanese rooms. Who cares what room. It all belongs to humanity. So, if they change rooms and make it better for that room, then it should be a very, very fortunate thing. (Yes, Master.) I’m glad that Japan will do that. I’m glad. Bravo. Congratulations. (Yes.) Not just Japan, but I think every other country should follow suit. Now Canada is accepting more, 300,000 migrants, etc., for example. You see that? (Yes, Master.) Yeah, tell me. (Usually, astronauts often say that from space, Earth looks like one big room, like there are no borders, no walls, no limits.) No, no, of course. In the beginning, there were no borders, no rooms. Our ancestors roamed around from one continent to the next. Not to talk about one country to the next; there were no countries. For example, the American continent, there was no one there, only the Native Americans. They lived in tribes together without any trouble, without any borders. They worshipped the land, they made use of whatever they could from the land and from whatever God had given. And they lived well, until so-called civilization came, and then everything was different. And then, they have borders and then walls and then possessive conflicts and stuff like that. It’s not right. (Yes, Master.) So now, I think we should go back to basics – there should not be any borders. Or at least accept from the other side of the border. If people need to work and we need manpower, they should just accept them. (Yes, Master.) In the old times, in China, there was one king who had many concubines. Just like every other king in former lives. It’s their duty to have many concubines. It’s not that they even want it. So that they can have many princes and princesses, understand what I’m saying? (Yes, Master.) And then these princes and princesses can become governors of their country, so that they become like in the family, so everything will operate more smoothly. (Yes, Master.) Number one. Or number two, they can be married into the neighboring country to form a strong alliance. So, they were very, very wise, the Chinese people, that’s why they became so big. China’s surface is as big as Europe, the whole of Europe together. And it could have been bigger even, before, or it was smaller and then became bigger, for example like that. It’s because of the wise ruling. (Wow.) The king had many concubines, and he had three main queens, perhaps. But he still had a lot of concubines, and they all were entitled to bear children for the king. And they all would become princes and princesses. And go back to the story: In the old times, there was a king who could not have children, even though he had queens and many concubines, he did not have any children. So, what did they do? Once in a while, they opened a party inside the palace, and then they let the strong, handsome boys from outside the palace, the citizens, secretly smuggled them in to have relationships with those concubines, the queens and all that. (Yes, Master.) And then all the children who were born from there became princes and princesses. (Wow. I see.) And then they still had the same system, as if it’s from the king. (I see.) Nobody needed to know. It was all like that. And then, so many princes and princesses they had, of course, and they ruled the kingdom just like every other king. Using the offspring to marry off to other neighboring countries, to form a strong, powerful alliance to help each other. Isn’t that wise? (Yes, Master.) Not to talk about just to let the immigrants come in to work even. Don’t even have to share the wife or concubines even. Just let the hardworking immigrants come in, to help develop the country, to strengthen the workforce, and to boost the economy of the country. That would be a very, very wise policy. (Yes, Master.) (Also in Italy, they had the problem of villages. They saw their people going to the big cities, so the small villages were kind of dying. But with the immigrants, they came with their children, so they settled in the small villages with their children. So, their schools can stay open and the bakeries can stay open and the little shops can stay open. So, the villages can still live now and can grow and grow and grow.) Wow, that’s a very wise governance! Very wise. Oh, I like that. That’s very good, because the workers, they will grow things to eat for themselves. They are happy to have land, to have a house, and they can develop, they can open their own shops and everything, and the tourists will be attracted also, to come and have a look. (Yes.) Like special villages, like Iranian villages or Iraqi villages, or mixed migrant villages. There should be some attraction there for the tourists as well, not just the workforce, you see? (Yes, Master.) And the produce they grow from this earnest labor of love and diligence will even produce a very, very good agriculture, nutritious food for the whole country, and even export. Oh my God, there’s no end to economy boosts from the migrants. (Yes, Master.) I don’t mind to immigrate to Italy if they gave me a small house in the village. Have a piece of land and we go there safely, and we can work for us, and grow our own stuff, and contribute to the country. Wow, my God, the countries are getting better and better, my God. Thank you for telling me all this. Whatever good news like this, we have to expose it to all the public, and the whole world. (Yes, Master.) We have the means to do that, and that’s what Supreme Master Television is all about. (Yes, Master.) To let people see excellent examples, excellent governments, excellent people. All this is really very inspiring, exciting, and encouraging; for me also. Whenever I’m working on any shows or checking the scripts for you, with these exciting news, I’m so happy, happy, for the world. I hope you feel the same. (Yes, we do, Master.) Do you have time to even watch TV or you just do your show and don’t have time? (We don’t really have time to watch shows, Master.) You must, OK? (Yes, Master.) Save some time. At least watch the Noteworthy News, OK? (OK, Master.) It doesn’t take long, OK? (Yes, Master.) Also, it’s good for you to know what you are doing, OK? (Yes, Master.) It’s good for you to know how much you contribute to the world. It’s also like a salary, you understand what I’m saying? (Yes, Master.) Yeah, it’s better than a salary; better than a salary for you. You don’t care about money, do you? (No.) Because if you do, you wouldn’t have come to work together in such a small area in the forest like that, and have just pocket money every month. But you are good; you have a place to stay, to protect yourself from the elements. You have anything you want at your fingertips, no? You just write and it comes to you. (Yes. Thank You, Master. We are very blessed, Master.) And if you are not well, you go to see a doctor nearby or the doctor comes to you, even. (Yes.) And it’s all free of charge, because Master takes care of everything, like usual. Like everything else, they always say “Master takes care of everything,” oh my God. (Thank You, Master.) You’re welcome.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-05   5898 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-05

మాస్టర్ను గుర్తుంచుకో సంపూర్ణమైన విశ్వాసం మరియు భక్తి, పార్ట్ 2 లో 2

00:31:26

మాస్టర్ను గుర్తుంచుకో సంపూర్ణమైన విశ్వాసం మరియు భక్తి, పార్ట్ 2 లో 2

One Master said to the Muslim, “If your Master is God, your Master is number one. If you know your Master is really a real Master, then even if He tells you to dip your prayer mat in the wine, you’ll do it.” For the Muslim, the prayer mat is very holy, sacred, personal. And wine is a no-no. This is the advice for absolute faith and devotion. Only if we have that absolute faith and devotion, then w
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-24   5367 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-24

సంతోషంగా ఉండండి దేవుడు కోరుకున్నది

00:29:26

సంతోషంగా ఉండండి దేవుడు కోరుకున్నది

You came just for Gift. I don’t always have Gift for you. Why you ask so many things from me? Just initiation is good enough already. I appreciate your willingness to work for Supreme Master Television and for the world. That is very good. Your intention is good enough already. God knows you want to work, but if God doesn’t want you to work, then OK. I feel good if I see you. If I don’t see you, I feel different good. So, we accept everything in life. No need to blame anybody for anything.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-22   5293 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-22

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 4 వ భాగం

00:31:55

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 4 వ భాగం

ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థించండి, ధన్యవాదాలు చెప్పండి మీరు తినడానికి ముందు. సర్వశక్తిమంతుడైన దేవునికి ధన్యవాదాలు. అన్ని సెయింట్స్ ,ఋషులకు ధన్యవాదాలు మరియు మమ్మల్ని రక్షించే దేవతలు. మరియు పాల్గొన్న అందరికీ ధన్యవాదాలు కనిపించే మరియు కనిపించని జీవులు ఎవరు ఉత్పత్తి చేయడానికి సహాయం చేసారు మీరు తినే ఆహారాలు, మీరు ధరించే బట్టలు, మీరు నడిపే కారు, మీ పాదాలను రక్షించడానికి బూట్లు. మేము ఉపయోగించే ప్రతిదీ, వార
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-11   4986 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-11

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 3 వ భాగం

00:30:45

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 3 వ భాగం

ఈ కొద్ది రోజులు, కొన్ని మంచి అనుభవాలు, ఇంకా కొన్ని మరణం దగ్గర అనుభవాలు, మరియు కొన్ని నరకం అనుభవాలు, మీ హృదయాలను తెరుస్తుంది కొంచెం ఎక్కువ మరియు మీ విశ్వాసాన్ని మరింత బలోపేతం చేయండి. ( మాస్టర్, నేను కోరుకుంటున్నాను నా అనుభవాన్ని పంచుకోండి ఖగోళ ఆభరణాలకు సంబంధించి. అక్టోబర్ 21 న, నేను ఉండాల్సి ఉంది తైపీకి వ్యాపార పర్యటనలో. కాబట్టి, ఈ హోటల్ ఉంది చాలా ఆత్మలు ఉన్నాయని పుకారు, త
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-10   4854 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-10

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 3 వ భాగం May 5, 2019

00:36:56

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 3 వ భాగం May 5, 2019

కాబట్టి, బుద్ధులు మరియు క్రీస్తు, ఎవరైన సెయింట్, ప్రజలందరినీ రక్షించుదురు, ఈ ప్రపంచంలోని అన్ని జీవులను, వారు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నంత కాలం. మరియు వారి శక్తి ప్రపంచంలో ధీర్ఘ కాలము 300, 500 సంవత్సరాలు ఉంటుంది తరువాత, వారి మోక్షం తరువాత.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-01   4554 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-01

అధిగమించండి జీవితంలోని చాలా ప్రభావాలను శ్రద్ధగల ధ్యానం ద్వారా, 3 యొక్క 2 వ భాగం May 5, Jun 30 & Sep 1, 2019

00:30:00

అధిగమించండి జీవితంలోని చాలా ప్రభావాలను శ్రద్ధగల ధ్యానం ద్వారా, 3 యొక్క 2 వ భాగం May 5, Jun 30 & Sep 1, 2019

మనము ఇంకా ప్రభావితం కావచ్చు అనేక విషయాల ద్వారా మనము తగినంతగా సాధన చేయకపోతే. మనము తినే ఆహారం కూడా. మరియు మీరు మాస్టర్ అయితే, మీరు స్వేచ్ఛగా ఉన్నారని దీని అర్థం కాదు అన్ని ప్రభావాల నుండి. అది నిజం కాదు. మాస్టర్ అయినా అన్ని ప్రభావాల నుండి విడుదలై నప్పటికీ, అతను / ఆమె తింటున్న లేదా చేసే వాటి నుండి, ఇది ఇప్పటికీ శిష్యుల కర్మ మరియు శిష్యుల ప్రభావం ఇప్పటికీ చేయగల ఇతర కారణాంకముల ద్వారా మాస్టర్‌ను కూడా ప్ర
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-29   4539 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-01-29

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 4 ఆఫ్ 4

00:34:37

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 4 ఆఫ్ 4

Because over there, we don’t care about names, or fame and stuff like that. We don’t even think like what we think here. Because everybody knows that land. It’s just Tim Qo Tu’s Domain, OK? (Yes, Master.) Tim Qo Tu created it. (Master, if a disciple has had magical power in past lives, how can he or she ensure that it doesn’t activate, and especially to cause trouble to Master?)Yeah, some do! Not just past lives, but they learn in this lifetime. Some of them learn black magic, and they even came, during all these decades. I escaped many deaths from these magic people. (Oh Master, no.) Black magic people, they send knives to my body, but then it doesn’t hurt me, it just turns around and then drops down. But the invisible knives, people don’t see it, but still it will hurt you and you’ll die. You understand me? (Yes, Master.) Might not be immediately, but you will die soon, or suffer greatly from the wound. Or they use a magical power to push me, punch me and all that. And then it comes back to them, later they confess, for example. Maybe, some of the old Chinese tapes, you might find it, if they have not cut it away, they’re still there. (Yes, we heard, Master.) At least several of them, and even recently, not long ago, a few months ago some former disciples, used the magic to harm me. I cannot return their magic power, because they’re disciples, that’s the problem. They have some connection, so it’s easier. It’s just like an inner, insider spy. There’s something they don’t like about me, or they think I am not good or whatever, and then they just harm me, cursing and all that stuff. Oh, their souls are also covered with blackness. And I even had to rescue, again, not just at initiation but one more time. And all that, they make me sick. (You’re so merciful.) And no medicine can cure even, so a lot of medicine, I return. And, even if I take medicine, nothing helps! And it seems like it helps one or two times, but then it’s not really helping. It worked one or two times. It wasn’t really from medicine, but from my meditation. And the medicine helps just very little, and then later it cannot help anymore, because the Maya put poison in it. (Oh, no!) So, Heaven warns me, “Don’t take anymore. It’s useless to You and the more You take the more You get sick.” Because the Maya put some poisonous essence in it. Invisible, invisibly, so I did not take anymore, and then I just healed myself with the retreat, with meditation and just with time. It took many months. (May Master be safe and protected.) What, love? (We pray for Your protection, Master.) Oh, it’s OK, what to do? Just do your job and help for the world, OK? (Yes, Master.) I take care of myself. Just do your job, meditate well. But thank you for your prayers. It probably helps. It’s OK! Yeah, it helps. At least if you have love in your heart, then it will help me and it won’t harm you. But if you just pray because you have to or you feel like you must, from a guilty feeling, then don’t, OK? (Yes, Master.) Has to be real, yeah? (Yes, Master.) Whatever you wish well for others, it always brings some benefit back to you, in any case, because it’s positive energy. (Yes, Master. Understand.) (Master, You once mentioned that sometimes You have to use like a more masculine power to move mountains, spiritually. Could Master speak a little more about what She does?) Oh, it’s just like a metaphor. It’s not like I move mountains. What for? The mountains are OK where they are. It’s just an example, like sometimes the disciples are so heavily-burdened with karma or heavily-possessed because she or he doesn’t meditate well, and just so mundane and thinking of all kinds of not-clean and not-pure thoughts or desires, then I have to maybe, like yell at them. It’s like using the power to move the mountain. That’s just an example, the comparison. (Understand, Master.) Is it clear to you? (Yes, Master. And we remember, is it the Buddha who said that if the karma of one person could be seen in physical form, it would fill the whole universe.) Yes. (So, we can imagine it would take a pretty mighty power to push those aside.) That’s why not everyone can become a Master. That’s why in every generation, there’s only one or two Masters at one time. (Yes, Master.) You have to be super, super powerful. Super strong! (Master, I just have a curiosity question. Master has often said that Heaven tells Master to wear Master’s hair and clothes a certain way, like sometimes Master has to wear Her hair up, or has to wear a certain type of clothes when Master sees disciples. May we know why Heaven would like Master to wear Her hair blonde, for example, or is it to have more affinity with humans on the planet?) It’s just the way it should look to appeal to people. That’s why you see sometimes, some of your brothers and sisters, before initiation, they have seen Master Ching Hai in different outfits already, before She even wears it. (Right. Yes.) Before he even got initiation. And then after that, after initiation or before initiation he came into one of your brother and sister-initiates’ house and saw the photo, and said, “Oh, this is the one I saw!” “In my dream!” Or, “the one who came and rescued me in my accident” or whatever. Or, “the one who took my mother, father, up to Heaven. This is the one; she wears like these clothes.” Remember? (Yes, Master.) So, everything, it has to go according to Plan. That’s all. Because some people are familiar with that type of image; in the past life, or in this life or a long time ago, or in Heaven they see that, and they recognize it, and that empowers them to remember more, and then encourages them or reminds them to go to get the key for spiritual practice, from the Master. (But it seems unique to Master, because we don’t see other Masters doing that.) Your Master is unique. Sorry. Yeah, not everyone can go to the Original Universe, also. (That’s very true.) OK, so you have a problem with my clothing? (No, Master.) Actually only when I go out to see people, mostly. When I’m in my cave, I have only a few pairs of simple clothes, I like simple clothes. (Yes, Master.) It’s less complicated, easy to wear, easy to wash, (Yes.) and they feel more relaxed than in the official clothes. (Understand, Master.) And the hair, I just put it on top, like a tuft on top of my head, simple, easy. No need to dress up, nothing. But don’t worry, different Masters, They do different things, accordingly. Like Quan Yin Bodhisattva sometimes, in some photos, you saw Him as a man, but in many of the photos She wears beautiful clothes. (Yes, Master.) She wears normal, beautiful clothes. Anything the Master has to do, is for the humans or for the beings, not for Her or Him self. (Yes, Master.) Because if I really like luxury, you can ask yourself, why would I live in a cave instead of a big luxury building? (True, Master. Sure.) Because I just don’t care about any of those things. Whatever I have to do, I do. Wherever I have to stay, I stay. (Yes, Master.) Whatever I have to wear, I wear or not wear. You don’t know; wearing official clothes and ornaments and all that is kind of also troublesome, and burdensome and time-consuming. (Yes, Master. Understand.) And when I’m alone, to wear bracelets or earrings sometimes, it’s troublesome. (Understand, Master.) All right, what else? (Master, once You mentioned that Spiritual Blessing Lines in India have gone down, in spite of having so many Saints born in India and practicing in India. Is this because of some people not practicing spiritually, or not enough people being vegetarian or vegan?) Yeah, all kinds, all of them. It’s a pity; in the old times maybe India was more spiritually inclined, but at least they are still, a lot of people, at least they recite God’s name and they do things; at least they remember something more than the mundane life. (Yes, Master.) They are more desirous for God than many other countries, at least. It’s just that the lineage of the real spiritual practice is not always available to the people, so mostly, they just worship the statues or recite some past Masters’ names. (Yes, Master.) It’s still better than many countries, who don’t even think about that. Many people don’t even remember to recite God’s name or don’t even think of God or pray, (Yes, Master.) Any other questions? (Yes, Master, the New Land that Master created, does it have a name? And if so, would Master be able to share with us?) It’s not a land actually. (Oh, what is it?) It’s a spiritual dimension. We just call land, but it’s not land, like the new land we bought otherwise we could buy it, you know, many new lands for you guys. I wish it was so easy. I’d just buy a new land for you. Yeah, oh, by the way, come to the New Land, actually, I never thought of giving it a name. I will, OK? (OK, Master. Wow.) Because over there, we don’t care about names, or fame and stuff like that. We don’t even think like what we think here. Because everybody knows that land. It’s just Tim Qo Tu’s Domain, OK? (Yes, Master.) Tim Qo Tu created it. Talking about the new land, it looks big and has room, but even not enough for all the people when they came. And you are better where you are, because over there, at least each of you has a private quarter to retreat to when you want to rest and sleep. (Yes, Master.) In the new land, it looks like a lot, but then, when the people come, I don’t know where to put you. Last time, I thought nobody had to put up tents anymore, because there already existed some buildings, a five-story, but still doesn’t have enough room for people. They still needed to put up tents. (Wow.) Never mind, maybe in the future, it will be different. You’re OK where you are right now, OK? (OK, Master.) Whenever you need, whenever you can or appropriately, you can come and have a look, but it’s nothing to envy. It already exists. You are better off where you are, OK? (Yes, Master.) More private and you have your private place to go back to rest, OK? (Yes, Master.) Any other questions? (Master, at the end of the last conference, Master asked us to remind You about the Korean leaders, that if You had any affinity with them? Because we asked and You didn’t think about it nor check on this at that time.) Ah, I see, I see. Yeah, I was one of your queens before, and king before. (Wow.) And these two leaders, (Wow! Two leaders.) they’re friends. They’re my friends. Huh, what? What “wow”? (Oh, the two leaders were Master’s friends?) Yeah, yeah. But they don’t remember, don’t say anything. Especially the North Korean leader, he’s a good friend. (Oh, wow.) Former life. Two hundred years ago, we were still together, as friends. But of course, they won’t remember anything. But you can see the way he behaves, yeah? (Yes, yes.) So he must have some spiritual inclination in him, some spiritual seed in him. (Yes.) Some spiritual tendency inside him, in his soul. The way he behaves is very gentle and happy and kind person. (Yes, Master.) And easy, easy-going; easy-going and really for peace. So fast. I don’t remember very much detail; I don’t want to go into the past, it’s not always good. There was a queen of Korea; I was one time, this queen; she was very good and wise. The queen who ruled the country, even. Not just the queen of a king. (Yes, Master.) First she was the queen of a king, but later, she ruled the country for a while, until another bad king came and made trouble, and then she had to retreat somewhere, maybe the north area, to the north or something. (Yes, Master.) Also, some time, I was king, also. Not only that time. (Wow, two times, not just one time, Master.) No, not just two times, several times. (Wow!) It’s just one time, I was a queen. Once I was a queen, ruler queen. (Master, I did some research. I think I know the queen You’re talking about.) Yeah? I don’t remember Korean name, sorry! (Could I please share a little bit?) Yeah, tell me. (Oh, so there was one queen who actually did rule, as Master said, as the only monarch, Seondeok Yeowang, Queen Seondeok of the Silla Kingdom, in the early 7th century. And I just wanted to share that, I found out that she was really generous and benevolent and wise.) Yeah. (She helped Korea survive difficult times during the warring Three Kingdoms, through diplomacy. And she would do things like send out inspectors to make sure that the vulnerable people were taken care of. And she reduced the taxes. She was a devout Buddhist.) Yeah, yeah. That’s what she was. (Yes. Wonderful, Master.)(And there was also another great king, and I’m just guessing, but I think Master was Sejong Daewang (Sejong the Great) of the 15th century, and he’s known more of like a scholar. He himself was a gifted linguist and he’s very famous for creating the Korean phonetic alphabet. He was so compassionate, he wanted to give his subjects an alphabet, so they could read and write. Otherwise they’d have to learn Chinese, which is hard.) Yeah. (And of course, culture and literature flourished under his reign, as well.) Not just about the language, yeah. (Yes.) At that time, China was kind of overpowering Korea, because Korea’s small. (Yes, Master.) So, the Koreans had to be stronger and more independent. That’s why the king created this. OK? (Yes, Master.) So that the Korean people had an identity. And they became more independent, and themselves, and Korean, instead. (Yes.) At that time, most of the old times, they called themselves Gaoli. From Chinese, name is Gao Li, meaning high and beautiful. (Yes, Master. That’s right.) Gao means high (Yes.) and li means “meili.” Meili in Chinese means beautiful. (Yes. Goryeo.) Yeah, but in Chinese, it’s called Gao Li. Gaoli and Da Han are all your country’s names. Sometimes, the Vietnamese still refer to your country as Gaoli. We have also in Chinese, we have gaoli cai. (Yes, Master.) Gaoli cai means the cabbage. They call it gaoli cai; cabbage, they call it gaoli cai, which means the vegetable from Korea, Korean vegetable. Maybe at that time, only Korea had this kind of cabbage, and now, we have it everywhere. Or maybe before, the transportation or the communication between countries was not that convenient, so the Chinese only know this vegetable from your country, called gaoli cai. Gaoli means your country, the “high and beautiful vegetable.” I guess that’s what it is. You already feel like I have a connection with your country? That’s why you did research in advance without telling me? Thank you for telling me. (Master, I just wanted to do research to prepare it, and I thought Master would be only one of those rulers, but Master was both!) Yeah, two, at least two. (Wow. At least two; that’s incredible.) Let me look. Only three times actually, two times king, and one time queen. (Wow!) Better than nothing. Better than nothing. And I must have been those good kings, (Definitely, Master.) because I cannot be bad, can I? No! (No.) I have been in this planet, oh God, a long, long time. Became kings and queens and founders of many religious monks’ and nuns’ orders. I was also Patanjali. You know Patanjali? One of the very famous monk founders of Patanjali Spiritual School in India for monks. (Yes, Master.) Very strict, strict monk order. OK, because sometimes they say they are monks and nuns, but they’re married and all that stuff. But in the Patanjali system it was very strict, OK? (Yes, Master. Understand.) It’s just like the system in Tibet, with Tsongkhapa. Real monks, real nuns, not married, no girlfriends, nothing. These spiritual leaders, they form monks’ orders, then it’s really monks, real monk asceticism, not too extreme, but pure. OK? (Yes, Master.) Celibate, what do you call that? (Celibate.) Celibacy. (Yes.) Yeah, they uphold that. Any other questions? (Yes. Master.) Any others want me to be king and queen in your country? (Master just said that She has been on this planet for many thousands of years. What made Master decide to create the New Spiritual Land, one thousand years ago, or, when was the Spiritual Land created?) Yeah, because there were some leftover, so called leftover humanities, who also wanted to practice but they had too much burden with karma, and other Masters can not do it, and other Masters don’t have enough affinity to create, to give them a room in their own created domain. (I see.) You have to have affinity with the disciples. Like the Buddha, He reincarnated again, again and again, in different kinds of forms. In animal form, human form, even Deva form, in Heaven, etc., in order to have affinity with all of them. (Yes, Master.) I don’t need all that affinity. (Yes.) I mean, your Master, not I, not the physical Tim Qo Tu. You understand? (Understand, Master.) Tim Qo Tu doesn’t need all that troublesome affinity. If some people really yearn to go Home and suffer too much and call out for help, even just one time, Hes will help, OK? (Wow.) (Yes, Master. Thank You Master.) Because, Tim Qo Tu. (Yes, Master. Yes.) Any other question? (No, Master, that’s all we have. Thank You so much for answering all those questions.) I cannot hear you! (No, Master, that’s all we have.) Oh, wonderful! (Thank You so much, Master, for Your time.) Wonderful! I thought you might ask forever today. If you know your Master has a lot of paperwork to do, then you know why I am laughing and happy. I haven’t even had breakfast, so I will try to grab something, even though it’s a little late, if I’m hungry. If I’m not, then I don’t have to. OK, I must do some work now! I’m glad that’s all you have. (Thank You so much, Master! Thank You, Master!) And I’ll talk to you again another time. (Yes, Master. Thank You. We love You.) Love you, love your work, love your devotion and love your pure, selfless intention. Keep all that, OK? (Yes, thank You, Master!) Then you will be in the new created Spiritual Domain. All right? (Thank You, Master!) OK, God bless you all and God loves you. Heavens protect you. (Thank You, Master!) All right. Ciao! (Ciao, Master.) Love you. (We love You, Master.)
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-07   4528 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-07

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 1 వ భాగం May 5, 2019

00:37:40

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 1 వ భాగం May 5, 2019

ప్రపంచంలో మాస్టర్ ఉన్నప్పుడు, అతను కేవలం శిష్యులను విముక్తి చేయడము కాదు అతను ప్రపంచం మొత్తాన్ని విముక్తి చేస్తాడు అతని జీవితకాలంలో, కొన్ని మినహాయింపులతో. ఏవి విముక్తి పొందలేవో మీకు చెప్తాను.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-30   4527 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-30

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 4

00:36:20

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 4

(Master, about this place that You created, where is it, exactly?) It is between the 11th Level and the Ihôs Kư, in that buffer zone.Hey, can you hear me? (Hallo.) Wow, it’s a miracle. Miracle. (Hallo, Master!) Hallo. Wow, what a welcoming surprise! What a surprise welcoming! Why are you guys so enthusiastic today? (It’s been a long time we couldn’t speak to You, Master. That’s why we are very happy.) Oh, long time. OK. Good, good. Nowadays it is very convenient. At least I can speak to you. Yeah? (Yes, Master.) Everyone is OK? (Yes, Master. Thank You, Master.) (How are You doing, Master? Where are You now?) Ah, nothing going on, it’s just the island style. I live on an island. I live on a cave island. Island and in a cave. And sometimes it doesn’t work very well with the phone system but it’s a miracle already. In the old days, you could not do that even if you were a king. Right? (Yes, Master.) (Master, when You said that You live on an island, it reminds me of a prophecy from Master Beinsa Douno. It was saying that a new island will be formed, it will emerge from the Pacific, so that the Most High can finally establish His place on this planet.) Wow. It sounds very big. I only live on a small island. It’s new. It did not exist 30 years ago. It’s almost like 30 years old. It’s quite new. Thirty years is not old, is it? (No, it’s not, Master.) Compared to my age. Right? (Yes, Master.) Thirty years young. Thirty years young island and a cave. Just perfect. (It’s incredible.) I like, yeah, I like the cave. I’m a cave woman. I’m a cave man. Yeah, just to compete with you. It’s just the cave I have is better than the cave I had over there before. It’s a bigger one. (OK, Master.) Big, but very, very windy. The door is very big, both sides, just blowing through, like a highway, speedy wind, wind highway. There was no door actually; just two kinds of holes, big holes for entrance, two entrances. They’re opposite each other, very big. That’s why the wind feels the liberty to come in and out, back and forth, from any direction. And also there are two holes as windows; that’s why it’s very windy. (Oh, wow.) But don’t worry about the big wind highway. There’s a little corner. It’s a little bit out of the flow and I put up a tent, so when it’s windy, I’m safe in there, in the tent. (Understand, Master.)Nowadays, we have a lot of conveniences, like a tent for example. Thirty-second tent, you just spring it out, put it on a surface and then you are safe in there, no matter how much wind. And the tent also protects me from rain, because when it rains, a lot of leaking from the cave roof. So maybe no need to fetch water anywhere, just standing under some leaking area and you take a shower. Another convenience, without any sophisticated help. No need any modernized help, that’s what it is. (Yes, Master.) But I’m happy. It’s good to live on an island, no matter how small, it just feels like a little bit more isolated and it’s maybe easier to do my job and concentrate inside, the inside job. (Yes, Master.) The outside job I can do anywhere, as long as we have internet, or just a computer and they can always bring USB for me to check out. (Yes, Master.) (Actually, Master, there was not only Master Beinsa Douno predicting this, there was also a Korean book that predicted that a Savior, who is the King of Heaven, Himself, will appear on an island in the South China Sea, in the Pacific Ocean. So, it’s very similar as well.) Oh, OK, OK. This is also an island. It’s an island, but very small. Sometimes, you see inside, it is not as like the reality, because sometimes, if you see an island inside, everything else is blurred. Except that island and then… It’s a different dimension in the heavenly kind of proportion. So, small can be very big and big can be small. OK, just like for example, remember some of your brothers or sisters shared their experiences, you know, the inner vision that they saw me, meaning your Master, and inside in a vision she’s very, very huge, huge, huge, but in the actual size outside she’s very small. Yeah, remember? (Yes, Master.) The mysteries of inside visions are not always easy to, how you say, to decipher. (Yes, Master. Understand.) Decipher, oh wow, my English is getting good. Speaking Chinese everyday doesn’t help at all. And sometimes, I have to think before I can also speak Chinese, it goes both ways. Wow, so what does that make me now? (A Savior, King of Heaven.) I don’t care where and what, as long as I can work to help the souls. At least the souls of the so-called initiates, my initiates. (Thank You, Master. Thank You so much.) Then I’m happy. I don’t care whether big, small cave or building. Wherever I’m destined to stay, I will stay. (Thank You, Master. Thank You so much.) Wherever I can work, you know what I mean? As long as I can work. So, this is a miracle already that I can call you. Sorry about the disruption before; it just stopped by itself. (Oh, no problem.) The phone, the connection just stopped by itself. Yeah, it’s the island, it’s island style. Even the phone is feeling relaxed. You know how people say, “When you live on the islands, you relax.” So, the phone thinks, “OK, it’s on the island, should relax.” And then after it was disrupted, I could not call you again. It takes some time to return the connection and then I could call you. But it’s very good already. Imagine in the old times, the greatest kings on Earth, they could not do this, could they? (No, it’s amazing, Master.) Genghis Khan or Kangxi or Qianlong or Aulacese (Vietnamese) Trần Nhân Tông, you know, the emperor of Japan, emperor of Europe. Nobody could do this, right? (True, Master. Sure). In the old times. So now, we’re really, really blessed, just to be able to talk to each other any time we want. Even it’s from an island. (Amazing.) Amazing really. Yes, I am promoted to the Lord of the Island now. I don’t care if a lord anywhere else. I’m the king of the island, because I’m the only one here. So, whatever it is, I’m king, yeah? (You are, yes.) Yeah, I don’t need to be a King of Heaven, I’m king of the island, it’s fine with me. King of the cave, yeah? King of the island, lord of the cave. Citizen of that nation and also king, because I’m the only one. Actually, I said I’m alone on the island, but I’m just alone in the cave. There are people, you know, your brothers and sisters, around. They are working to repair things around and to make it more livable for all of you, (Understand, Master.) for all the brothers and sisters in the Quan Yin Family. But of course, I’m the boss. I’m the lord of the island, the little island, owner of the cave. Sounds very, very impressive, huh? (Yes, Master.) You remember the book called “Le Petit Prince”? (Le Petit Prince? Yes, Master.) Yeah, there’s also one king he ruled alone by himself. (Yes, Master.) Is that correct? I remember? (Yes, Master.) Yeah, because it’s been a long time since I read it, 40 years ago, in France, and in French. I can’t remember. It’s correct, right? There’s one king; he ruled by himself, right? (Yes, Master. It is correct.) Yeah, everything is alone there. The prince, he lives alone on his own lonely planet and there’s only one rose and one baobab tree and the king lives alone in his own little kingdom, alone and rules by himself. Etc., etc., yeah? (Yes, Master.) That’s what we are. We’re all lonely here. We’re all an island unto ourselves. (Understand, Master.) But my island is real, yeah? (Yes.) The cave is real. (Yes, Master.) It’s not like a literary romantic novel. No, no, it’s real, and I like it. Yeah, and the Maya keeps bugging me whenever he can. He said, “Oh, don’t live here; it’s not safe. Go back to the world.” Blah blah blah blah. And I said, “Oh, get off my back.” “Bug off.” I am fed up with this guy. He’s just so jealous and zealous about doing bad stuff. Why doesn’t he just leave us alone, to let the souls be free and not try to always make a disturbance and be a hindrance like that? (Right.) OK. Everybody is OK? (Yes, we’re OK Master. Thank You. How are you?) Anything new? Yeah, I’m good, I’m good, surprisingly. (Wonderful. That’s good to hear.) Surprisingly, the cave is very damp, but I’m OK. (That’s wonderful.) The cave is damp and when it rains, the water runs all over. (Wow.) But I’m fine, surprisingly. I’m good. (Good to hear.) I guess because of the isolation. Yeah? (Yes, Master.) Not connect too much with the mundane karma. Whatever you call it, name it. There are only some monkeys around. OK, any problems there? Everything is OK? Any questions at all? (Everything is good, thank You, Master.) Nobody wants to ask anything? (I have a question.) Yes, say it. (Master, are there any recent insights from Your meditation, that You may be able to share with us?)Oh yeah, yeah. I went through more than dozens of new territories. New realms! Yeah, yeah. More than dozens of new realms. More, 30 new realms. (Wow! Wonderful.) Sometimes quicker. That’s the only important thing - (Yes, Master.) to work inside. Otherwise, what can I do much outside? I’m so small and old, and not strong. Not young, not strong, and not big. (You still do a lot, Master, outside.) A lot outside? (Yes, all the work you do outside is also a lot, Master.) Oh, I don’t feel that’s a lot, I just feel that I am not big, not strong enough and not young enough. It feels a little different when you are getting on in years. (Yes.) Luckily, I don’t celebrate birthdays, so, I don’t even remember how old I am. That’s one good point about it, but actually, I didn’t want to celebrate because the world is still full of sorrow and suffering. How would I even bother to celebrate my birthday or whatever? (Understand, Master.) It saves time and whatever expenses, to help some needy people. It’s maybe not much from a birthday party, but it still can help one or two people to get by for weeks or months, or something. Yeah? (Yes, Master.) And to them it means a lot, because after one week their lot, their luck might change, or after one month, they will find a better job, or something. You never know. (Yes, Master.) Just in such a desperate moment, and then they can get by. (Understand, Master.) I went through the many different dimensions and realms, of course, but I cannot disclose it to you. OK? (OK. We understand, Master.) Just one thing; my sister passed away, and she was a great Saint. Nobody even knows about it. (Oh, Master, we are so sorry.) She was like Thái Tú Hòa, without much power. (Yes, Master.) But she came down to sacrifice, to add on, like 3.4% for peace. (Wow. Yes, Master.) It doesn’t sound a lot, but it helps. OK? (Yes.) (We appreciate it so much.) Because the Master can only do so much. And there’s some percentage missing. There are four people who sacrificed for peace, to help me out. (Wow, Master.) To help the planet, actually. Of course, the Cosmic united, all this happened, but still, humans, or Master in the human form, still need to do something. And the four pillars of peace that I tell you, Thái Tú Hòa, my oldest sister, and the other two, are still needed. Like, if you want to succeed in some battle, taking down some of the citadels, then it’s better to have some insiders and outsiders, both together working. (Yes, Master.) Then one opens the gate from inside, and the other from outside; they stream in, then it’s quicker to win the battle. And one is Thái Tú Hòa; one is my eldest sister. She just passed away and in very much suffering, but at least, not for long. (Yes, understand, Master.) Nothing could help her. It was the destruction from inside, inside organ. No doctor could cure. (We are so sorry, Master.) Yeah, me too. I was crying a lot. (We are so sorry.) I was crying a lot, because she was such a great saint, and she wanted to do that, and there was not much I could do. I could not. I was not allowed to even see her, because if I went to see her, then her effort would’ve been nullified. (Yes, Master, understand.) The same with Thái Tú Hòa. We still have two more saints still alive, but also not in very good condition. My sister did not suffer just before she died, no. She suffered all her life already. All her… mostly adult life, even in marriage and every other thing. But it’s OK, we all do what we can to help the planet, to help the world. And this is OK so, but I was very, very heart-broken, because of her greatness. If she’d been like a Master, or like Thái Tú Hòa, and had some magical power, even though she wouldn’t have known and been strong, it wouldn’t have been too bad. But she was very small, she was even smaller than me; I’m already very small. And she was not like a high level saint or anything; she just wanted to sacrifice, understand? (We understand, Master.) That is even more great. I was crying a lot, a lot and she sent me a lot of love before she relinquished the tie with the world. But she still suffered some more days, until she could be brought up to the Fifth, and then to the New Land, anyway. (Wow, that’s good.) The New Spiritual Land that has been created, OK? (Yes, thank You, Master. We appreciate her sacrifice so much, also.) Yeah, there are two more still helping along; each one is about 3% plus. Thái Tú Hòa contributed the most, 4.4%. (Wow.) (Master, about this place that You created, where is it, exactly?) It is between the 11th Level and the Ihôs Kư, in that buffer zone. And because the created soul, even though my so-called disciples, cannot go and stay in the Original Universe, because they have nothing to do there anyway, but they could visit. Short periods, like a week or so. Because if they stay long, they cannot bear the energy over there, it’s too strong. (Yes, Master. Understand.) But the Godses come up and down and visit all the time, and I am there. (Wow! Thank You, Master.) If the soul from that created spiritual domain or dimension wanted to visit the Original Universe, just to visit, it has to prepare for some time, has to be more empowered, in order to go up to the Original Universe, and cannot stay there, because the energy there is very strong. Before they go up there to visit, if they want to, but I don’t think anybody will ever even want to do anything there anymore. They are just too happy. No desires, nothing. If the soul from that newly created spiritual dimension or above wants to go up to the Ihôs Kư, it has to prepare for at least one week, in our Earth time. OK? (Yes, Master.) But over there, it seems like just a second, a second or two. And it has to be overcoated with some special energy. Otherwise, they will not be able to sustain, they will burst into dust, and disappear. Just like if you go to the sea, inside the sea, you have to wear a diver’s suit. You go deep into the sea, then you have to wear a diver’s suit. Otherwise you cannot go in there; it’s too cold and maybe the pressure, pressure of the water around you, and some people, they went to the deeper sea level, and when they come back, they have to go into a special machine to recover their lungs and their other systems, their organs. Even if they have an oxygen tank with them, even if they are equipped with a special diver’s suit, when they come back, they need to recover with a special machine, and that machine costs maybe about half a million US dollars. And it’s a necessity, for deep ocean divers. The same, if you want to go to the Original Universe from the buffer zone, the newly created land… The buffer zone normally doesn’t have any spiritual dimension, but since a thousand plus years ago, Tim Qo Tu created it for Hiers own people. (Wow!) So many people there already, a lot of souls there already, not just one or two lonely (souls). I said new, because it hasn’t existed before, but it’s not new. It’s not new like my island, only about, around 30 years old, no. That one is a thousand plus years already. And lots and lots and lots of souls, who have been so-called rescued by Tim Qo Tu, since time immemorial, since long time ago. They all went up there, the worthy ones. And it is better than any other universe, OK? (Thank You, Master.) Except the Ihôs Kư and those universes that are above and beyond Ihôs Kư. But these dimensions, the Godses, They have Their job to do, They have Their duty to safeguard, so that the separated powers from Ihôs Kư can be nourished and expand to become stronger, more powerful, each separate individual. Just like in the tree nursery, people sow some seeds, and then plant some small, small, little saplings, but later on, they have to separate them, and plant them in a different area, so that that tree can grow big. (Yes, Master.) Are you sleeping or something? (No, Master. We’re here.) Sounds like, “yes, Master.” Is it too boring for you? (No, Master. We’re listening. It’s amazing. We’re in awe.) OK, OK.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-04   4520 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-04

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 4

00:29:15

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 4

The whole drama is just about one and a half minutes, but it was unnerving; it’s kind of unnerving. And I just stayed on the chair, where I work, waiting for it to come, to face it, to fight it squarely. But it moves away as fast as it comes, thanks to some interference, by pressure from the protecting Ihôs Kư Godses, then I felt free again. (Master, it’s also exciting to see more and more public access TV outlets on Supreme Master Television.) Yeah. That’s another joyful news that I enjoy very much, and I have to thank all your brothers and sisters out there, who try very hard to expand our horizons, expand our television network. And I’m so thankful to God for such disciples like they are. I’m very grateful to them. I’m sure these people will go to the newly created land, when they go. (Wow.) They’re worthy, yeah. And so are you, so are you. (Thank You, Master.) You work for the whole world. You help me to work for the whole world and I will not let you down. OK? (Thank You, Master.) God will reward you, richly. (Thank You. Thank You, Master.) Through your Master, perhaps. Through Tim Qo Tu. OK. Any other questions or opinions? (Master, You were talking about the land that Amitabha Buddha created. So, the people who didn’t get to see Master but sincerely pray and recite “Amitabha Buddha,” they can go to the land between the Fourth and the Fifth?) Yes, that’s according to Shakyamuni Buddha, yes. (OK.) But they have to be really sincere and recite His name non-interruptedly. Like they have nothing else in their mind except that name, all day, all night, and really sincerely, and they have to even imagine what kind of land that is. (Right, OK.) The Shakyamuni Buddha described that land with lotus and crystal pavement, crystal houses, and gold pavement, and all the trees and the flowers are made with jewels. The land is brightened with light and jewelry. All the trees even singing names of the dharma, of the teachings and the Buddhas, and all that. They have to always have that in mind. They have to imagine all that, without being disturbed or distracted. Quan Yin Method is easier. (Yes. Thank You, Master.) All you do is just do what I told you, that’s it. (Yes, Master.) No need to imagine anything. (Yes, Master.) OK. (It’s so easy, Master. Thank You, Master.) You are welcome. Any other thing, any other questions? (Master, when Masters or Saints descend as wise rulers or even like military strategists, how are They able to absorb or pay the karma of, I guess, inevitably participating in conflicts and wars?) OK, OK. These are the forces of Maya anyway, the opposite ones. So that, the Master can absorb quickly, because it’s a Master, it’s not a normal ruler, OK? (Right, yes, Master.) But of course, there is some price to pay, it’s not like scot-free. (Yes, Master.) But because such a ruler is the Master, they can do it. But mostly, in the conflicts, these so-called Masters, They will try their best to solve the conflicts with friendship, (Yes, Master.) like King Arthur used to do. And like King Genghis Khan, he went everywhere, and people just surrendered. According to what I read, very rarely was there any resistance that resulted in bloodshed. That’s why he went from one country to another so fast. (Yes, Master.) First, he sent people to talk diplomatically, and then he is helping them, instead of possessing their country. And then they let their own people govern themselves also. Not like go and invade the country and take the whole country and rule it yourself. He just kind of formed an alliance, and the military action was only when it was really, truly unavoidable with very little bloodshed, according to what I read. (Yes, Master.) (Wonderful.) Also, you should understand that the Maya is always trying to oppose a Master in any way. So, they even manifest themselves into kind of soldiers to go and fight with the king’s soldiers, but they are not real. (Wow.) Because they have the power to manifest; that’s easy for them. It’s all phantoms, you understand? (Yes, Master.) So, even if the king had to kill these opposing armies, they were not real; no karma. Remember, just like when I first announced to you that I was going to make a retreat for three months? (Yes, Master.) And then the Maya made a little bird trumpet agonizingly like an elephant? (Oh, yes.) Like an elephant in pain. (Yes.) And then I had to call all of you. Even though I didn’t want to contact any of you at that time, I had to call all of you to come up and search for any injured big animal, remember? (Yes, Master, we remember.) Yeah, that’s what that was. And then they sent people to my room, but they were not allowed to come in physically, so they came in the astral body and talked very loud, disturbing my meditation, remember? (Yes, Master.) All right. And they even manifested a snake and all that to scare me not to go back to my house etc. etc. (Yes, Master.) OK, all right. So similarly, they can manifest into big armies and all that, but these were all phantoms. (Understand.) All right. (Master, I remember a while ago in SMC retreat, Master saying something like, Master’s level was so high that Maya could not touch Master, just through the disciples or the assistants around You that caused trouble for Master. But it seems now, that Maya is able to disturb Master’s retreat and meditation, making it difficult for Master, or was it always like this, or is it recent?) Recent, more recent. (If so, what happened now that Maya is able to disturb Master’s retreat?) Yeah, I am also taken by surprise, because the more disciples I have, sometimes, they have different, heavy karma. Recently, we’ve had a lot, more and more initiates. (Yes, Master.) More than ever before. Before, there were never big numbers like 400, 700, something like that, 800, and now it’s not an unusual thing, OK? (I see, Master.) And most of the so-called disciples, they came from so-called lower consciousness areas of the world, and they still contacted or worshipped like local gods or some ghosts or some demons, in their local environments, to heal sickness or to ask for favors, stuff like that. So, when they come, they are full of garbage, and even after they got initiation, if they don’t meditate diligently, they just come in and just want some favor, or health or benefit or whatever, then these kinds of demons and their ex-friend demons or local ghosts or goblins still can trouble them. And then the Master has a very hard time to always take care of all this, because these are some low consciousness areas of the world. Their consciousness is already low and they’re burdened with all these kinds of invisible goblins or ghost energy, and it’s harder to take care fast, and then, the Master sometimes has to bear these consequences. (Yes, Master.) So, the Maya will use this kind of weakness time to come and trouble the Master, like a leaking roof. That is also related to another question. You asked why I cannot tell you anything new about the new realms that I have accessed and passed through. (Yes, Master.) It is because I cannot just tell you everything. Many things I wanted to tell you but, number one, it is not necessary for you to know. Number two, it is… the Maya hears it and then it will make trouble. (Yes, Master, understand.) Even just recently, some months ago, during these few months, I even just disclosed a little bit about peace related process details, and the Maya said, that will cost me 10% of my own peace from now. From that, because of that, so one time, and then just recently even, because that cost something, you see? So, they can disturb my peace. It’s lucky that they won’t disturb world peace and that I don’t care. OK? As long as the world peace is not disturbed or lessened, then I don’t care. Because I revealed some of the info to you, and of course then the world also knows how world peace comes about. Even if I did not plan in advance to reveal some of that, just some very small part, not even directly, or not even big, not the whole part, and it still cost me 10% of my own peace. (Wow.) That is one of the reasons why the Maya can also disturb me, apart from having a large number of disciples come at the same time, at one time. (Yes, understand, Master.) They can disturb me directly even, no need to go through any assistants or disciples, that day. They even sent directly to me, the disturbance, through an entity called… he even has a name, he has a title, called “peace frightener.” (Wow.) Means frightening you, scaring you. So, his name, his title is called “peace frightener.” Even has a title, my God. And that entity manifests his power that rattles the lock chain of my door, as if somebody was trying to break the chain and messing with the chain, trying to break in. And he was roaring outside my door like lions, like the sound of many lions. It was incomprehensible what he was saying, just a roaring sound. (Wow. Scary.) Like… like that, OK? (Yes, Master.) But bigger, bigger, stronger, like a loud speaker. And then it cannot get in the house, so it sent some kind of flow of oppressive energy, dark and oppressive energy through my door, and to kind of try to pin me down physically. You would feel that, like physical, like somebody pinning you down. The whole drama is just about one and a half minutes, but it was unnerving; it’s kind of unnerving. And I just stayed on the chair, where I work, waiting for it to come, to face it, to fight it squarely. But it moves away as fast as it comes, thanks to some interference, by pressure from the protecting Ihôs Kư Godses, then I felt free again. (That is very scary.) I am not afraid about that, but I just also need to feel well, in order to do my work. (We understand, Master.) The Maya threatened to take away at least 10% of my personal peace. It’s not just that he sends some so-called peace-threateners to make trouble for me, but he also makes other kinds of trouble, all kinds of small things, big things, and makes my dogs sick, many at the same time, so that I’m really, really… my head has to really kind of roll around, in order to organize all that, because all the dogs have to be separated into different rooms, from all the healthy dogs, etc. etc. It takes a lot, a lot of work, headaches. He is really punishing me hard. So, I have to work as usual, and I have no time to eat, no time to sleep, and I have to do all kinds of things like that. Just truly, relentlessly. So, 10% of my peace is a lot already, apart from many other things that he does, the Maya, not just 10% peace alone. (Yes, Master.) So, this guy is really hateful. I don’t blame anybody if they hate him. So, I tell you what I can and (tell you) whenever… (Thank You, Master. Thank You for sharing.) …whatever you need, OK? You don’t always have to know. What I tell you is very little anyway, just like a pinch of salt, compared to the whole fields of salt making on the whole planet. (Yes, understand, Master.) It’s not easy to be a Master; you have no idea. I also don’t have time to tell you everything about that. You don’t need to know anyway, no need. It’s not all very happy or pleasant or happy ending or good luck and stuff like that. If I didn’t have disciples, no one could touch me. Not even God Almighty. This is what I meant by “no one can touch me,” “no Maya can touch me.” But because of disciples, they do. New disciples all the time. (Yes, Master.) And people come in, don’t always meditate well. They don’t meditate, not all of them meditate well. They come in just to ask for anything, healing or whatever, fortune, stuff like that. That’s why when Milarepa studied under Marpa, and before he departed from his Master, Marpa told him, “Don’t bother to go and save any humans. Most of them, they only ask for mundane things. Just go into the mountains somewhere and meditate, and practice to liberate yourself; that should be good enough. Don’t bother with any humans.” That’s why Milarepa had very few disciples or no disciples, maybe just followers. He mostly only hid himself in some caves in the mountains, and even had no food, no offerings, nothing. He just ate some plants to survive, some plants that survive in such an area like the Himalayas. Just ate them to survive, and then he became, he looked green, and grew green hair just like the plants that he ate; nettle, nettle I think. (Nettle plant.) Nettle plant, yeah. And because these plants, they have hair, green hair, growing around the leaves. So, he ate a lot of them. That’s the only thing he could find over there, nearby I guess, and it was easy to find on such a cold mountain like Tibet. That’s probably the only plant he could find or any other similar. So, he grew green hair all over his body, and his hair also became green. And a few, when people saw him in the cave, they were scared, and they asked, “Are you…?” And afterward, they’d come back and see again and he looked like normal but he looked so green, and grew green hair. “Are you a real human or are you a ghost?” And he said, “I’m a real human.” Remember? (Yes, Master.) If you read those stories. I read it a long time ago already. I don’t know, forty years, half a century ago. Oh God! Time passes so quickly.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-06   4498 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-06

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 5 వ భాగం

00:32:07

ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మన విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయును, 5 యొక్క 5 వ భాగం

కానీ మనం ఎక్కువగా తాగితే, మందులు లేదా సిగరెట్లు ఉన్నాయి, ఈ మానసిక శక్తి ఉంటుంది పూర్తిగా నాశనం; మీరు దాన్ని తిరిగి పొందలేరు. మరియు తదుపరి జీవితం మీరు తిరిగి వస్తారు, మీరు కూడా కాదు ఇకపై అది లేదు. నేను చివరిసారిగా ఆలోచిస్తున్నాను నేను కూడా అలా అనుకున్నాను, మేము క్రిస్మస్ చేయము ఇకపై, ఆపై నాకు తెలియదు, ప్రజలు దీన్ని ఇష్టపడతారు. ఇది ప్రత్యేక అనిపిస్తుంది క్రిస్మస్ వంటిది, అంద
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-12   4484 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-12

మనము పారదర్శకంగా ఉన్నాము విశ్వం ద్రుష్టి లో, 3 యొక్క 1 వ భాగం

00:31:45

మనము పారదర్శకంగా ఉన్నాము విశ్వం ద్రుష్టి లో, 3 యొక్క 1 వ భాగం

మనము కృతజ్ఞతతో ఉండాలి మరియు ఇతరుల దయను తిరిగి చెల్లిం చాలి. గొప్ప వ్యక్తిగా ఉండటానికి చాలా కష్టం కాదు. సానుకూలంగా ఆలోచించండి, దయతో ఆలోచించండి, దయతో వ్యవహరించండి, దయతో మాట్లాడండి, అప్పుడు మీరు మరియు మీ అనేక తరాలు ప్రయోజనం పొందుతారు. మరియు మీ చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులు, మీ చుట్టూ ఉన్న ఏదైనా, కనిపించే లేదా కనిపించని, జీవులు సంతోషంగా ఉంటారు, మరియు వారు మిమ్మల్ని కూడా ఆశీర్వదిస్తారు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-12-18   4388 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-12-18

ది సురంగమ సుత్ర: డెమొన్స్ ప్రభావంఆధ్యాత్మిక అభ్యాసకులు అమరత్వం కోసం అత్యాశ, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 2

00:28:16

ది సురంగమ సుత్ర: డెమొన్స్ ప్రభావంఆధ్యాత్మిక అభ్యాసకులు అమరత్వం కోసం అత్యాశ, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 2

The humans hardly understand where they are and what they're doing. Just like some people who are so engaged in the computer games or internet. But this world is bigger than a film. It's bigger than the computer game and it's more intricate. It's more complex; it's more sophisticatedly made. That's why it is more real, more real than in the film. And we, the souls, have been captured in the so-called also unreal body, but mistaken it for real, and everything became more real. And whatever you want, it will manifest also.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-02-14   3979 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-02-14

Happy Children’s Day - ”Where Are the Bottles?” Part 2 of 2, April 4, 2019

00:29:46

Happy Children’s Day - ”Where Are the Bottles?” Part 2 of 2, April 4, 2019

If I found one bottle, definitely I’d look for others. I could see the bucket and one bottle, then why couldn’t I see the other five bottles. I put them there in one row, like a row of teddy bears falling in line. I couldn’t figure it out, so I asked the Heavenly Guards. I asked, “Why? Why didn’t I see them a while before? Why can I see them now? Why did I see only one bottle before, and why can I see the other bottles now? Why?” They replied, “Master, Your soul has ascended too high. So You could only see half of the bottles.”
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-30   3967 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-30

Happy Children’s Day - ”Where Are the Bottles?” Part 1 of 2, April 4, 2019

00:30:59

Happy Children’s Day - ”Where Are the Bottles?” Part 1 of 2, April 4, 2019

Happy Children's Day! You (adults) always ask a lot of questions but kids never ask. Now I want to ask kids a question. Did you behave well? (Yes!) Another question.Did you practice spiritually? If you are initiated, have you been meditating? (Yes!) Good. If you are not yet initiated, do you want to practice meditation? (Yes!) Ah! Good kids. Why? Why do you want to practice? (Becau
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-29   3779 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-29
<>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు
Use 0.056s