తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
81 - 100 ఆఫ్ 159 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

మోక్షము ఇక్కడ ఉంది మరియు ఇప్పుడు, 4 యొక్క 2 వ భాగం

00:29:14

మోక్షము ఇక్కడ ఉంది మరియు ఇప్పుడు, 4 యొక్క 2 వ భాగం

జీవితం చిన్నది, ఏమైనప్పటికీ. ఒక మానవుని జీవితమునకు అర్హులుగా మీరు చేయగలిగినది చేయండి. ఏమైనప్పటికీ ఇదంతా భ్రమ. కానీ ఇది వింతగా ఉంది ఎలా భ్రమ ప్రజలను నిజంగా బాధపడేలా చేయునో. ఇది ఇక్కడ ఒక ఆట. ఇది ఒక ఆట; దానిని నివారించలేము.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-11-21   1785 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-11-21

లార్డ్ మహావీర జీవితం: త్రిష్లా రాణి, మహావీర తల్లి యొక్క ఆ గొప్ప 16 ,కలలు 3 యొక్క 1 వ భాగం

00:30:35

లార్డ్ మహావీర జీవితం: త్రిష్లా రాణి, మహావీర తల్లి యొక్క ఆ గొప్ప 16 ,కలలు 3 యొక్క 1 వ భాగం

ఇక్కడ, మనము ప్రారంభిస్తాము లార్డ్ మహావీర జననంను. అలాగే? అతను చాలా దయగలవాడు, అత్యంత దయగల వారిలొ ఒకరు మన యుగానికి చెందిన సెయింట్స్ మరియు మాస్టర్స్, అంటే, మా కల్ప, మన కాలములొ.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-02-23   1779 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-02-23

మాయ ఈజ్ గాన్ మరియు లార్డ్ మహావీర జీవితం: చందనా విముక్తి, 7 యొక్క 5 వ భాగం

00:35:43

మాయ ఈజ్ గాన్ మరియు లార్డ్ మహావీర జీవితం: చందనా విముక్తి, 7 యొక్క 5 వ భాగం

అందరూ చాలా బాగున్నారు. పోలీసులు కూడా. వారు చాలా మర్యాదపూర్వకంగా, చాలా సొగసైనవారు. వారు వాలియంట్ గార్డ్ లాగా ఉన్నారు పాత రాజ్యం యొక్క. చాలా అందంగా, అందంగా కనిపిస్తోంది మరియు చాలా మర్యాదగా, నాకు. నాకు తెలియదు మీకు లేదా ఎవరికైనా ఉంటే ఏదైనా ఇతర అనుభవం ఉంది, కానీ నాకు చాలా మంచిది. కాబట్టి, నేను కూడా ఒక కవిత రాశాను వారికి. కాబట్టి, నేను ఇప్పటికే మీకు కథ చెప్పాను, కదా? లేదు, లేద
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-08-16   1777 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-08-16

అన్ని సద్గుణాల యొక్క తల్లి విశ్వాసం, 7 యొక్క 3 వ భాగం

00:34:26

అన్ని సద్గుణాల యొక్క తల్లి విశ్వాసం, 7 యొక్క 3 వ భాగం

And I ran so fast, as fast as I could out of that circle of disciples, with big luggage and big hair booboo, and all kinds of people. All right, I ran out. Oh, and then, “Kaboom, ka-chat, kaboom, ka-pow!” It stopped one hundred thousand times on the highway.One, two, three, four. Four. How do you say “five” in Iranian? (Five (Panj).) Five (Panj). Oh! That's it! That's it! Four for the American, Five (Panj) for the Iranian. And this is all for Master. Eat some. (Thank You, Master.) So, I went to eat in a Thai restaurant. I went with a hotel bus, small bus. So, because it was a festival going on, so I was trying to discuss… I stepped out of the bus already, the minivan. I was trying to discuss with the driver, because he asked me if he should come back to get me or not. In the hotel, they have this service. Of course, you give a generous tip to the driver. It is not included, but you give. They all love to drive me around. Whoever drove that day, they love, always volunteer, “Me, me! Me too!” So, he was asking what time he should come back to get me. Because that day was too busy, a taxi would not be able to go in there. He had a special hotel car and the design, so he could go in to some crowded or special area. The streets are very small there. So, I said, “I don’t really know. Maybe two hours or something, I’ll finish eating.” We were talking a little bit, and the rich man, he sat next to the table, next to that street where I was talking, and he kept banging on the plastic sheet. It was summer. It was not quite summer, but they put an extra room outside with a plastic sheet, because it was not allowed to build. But inside is a building, a real restaurant, but outside the corridor, they put plastic to cover. And he kept knocking on it because the car kept the engine on. I think he just wanted to say, “Get lost.” So, I told him, “Never mind, I’ll get the taxi. I’ll go back by taxi, don’t worry.” So, I let the driver go home, because I didn’t want to talk further. Anyway, he tried to give me a phone number and whom to call. In case he was not there, I’d call whom, whatever, and then he would come and get me. So, I gave him a tip and let him go back to the hotel. And when I came in, of course, I ordered my food and ate and all that.And then they started talking across the table to me. And he invited me to the yacht, like how I said. His girlfriend told me. They sat together. I don’t know why he had to talk through the girlfriend. Maybe it’s a man’s courtesy, men’s stuff. Otherwise, you might have trouble. Maybe discuss first with the girlfriend, whether or not I’m entitled to go on the yacht. So, she said, “He invites You to the yacht.” I said, “Oh, really! He has a restaurant? Or is there a restaurant on the yacht somewhere?” She said, “No, no. It’s his own yacht, private. He wants to invite You to his yacht.” I said, “Oh, nice! OK!” So, we made a time. And I went there and all that. The yacht harbor is very small. Monaco, it’s priceless already, and he could even park his yacht there permanently. On top of that, he had a car parked right in front of his yacht. The street on the harbor between the yacht is precious already, and he could do that. So, you knew how much money he had. Never mind. It’s not our main point. I’m just trying to tell you that it’s funny. That in Monaco, everybody, whoever’s powerful and rich, is in Monaco. Even his girlfriend told me that immediately, at the start already. Because he invited me to his yacht, not her yacht of course; just maybe a girlfriend or secretary, I don’t know. At that time, I didn’t know, I didn’t care. And they were together, big table with many other friends, so I thought it was safe. I don’t doubt anybody, especially in Monaco. So, I said, “Oh, nice. OK. Where?” and all that, and he told me where. And then we got talking. I said, “Are you tourists?” I was stupid. Always stupid. At that time, I even didn’t know that people who had a yacht, how could they be tourists? So, she told me, “No, we live here. We are rich and powerful.” I said, “I reckoned so. Pardon me for questioning.” “So, he invites You to his yacht.” I said, “OK.” And then we kept talking and we shared the food and all that. So, I know them from then.And he also had a big apartment, in one of the apartment complexes in Monaco, on the beach. Most of them are on the beach. The rich people, they live only near the beach, next to the beach. My hotel was also on the beach, except it was not mine. My room, my rented room. But of course, I dressed nicely. In Monaco, you cannot dress badly, the police will talk to you. They’ll think, “What business are you doing in our paradise?” Maybe a thief or something. In Monaco, it’s very strict. If you go with a motorcycle, they stop you ten thousand times, from one step to another, always stopping you. Even doctors, they also go by motorcycle. I know that because one of my doctors… At that time, I was very sick. At one time, not that time, maybe not that time, I was very sick. That’s why I went to that beach hotel. Because last time when I was sick, I coughed for two months long and went there. I just kept drinking juice every day and then I got cured very quickly, immediately after one week or ten days. Two months long coughing, I was exhausted, so I went there. I thought the air would be good for me. Another time, not that time. I can’t remember which time anymore; I come and go. Sometimes I came from France. I don’t necessarily stay in Monaco to go to that Monaco Thai restaurant. I can’t remember if I came from SMC or Italy somewhere. I go around all the time for different reasons. So, they said they’re not tourists and he parked. And so, the day I went to his yacht, of course, she was there too and I think maybe a couple of friends, or not, I forget. But the yachts, they are packed with each other, it’s safe anyway. You are amongst the yachts and the people all the time. It’s a harbor. That busy. So, I saw his, I saw the car, an Excalibur car. They don’t make them anymore.I bought one when I was in America, just to drive around, because I like the design so much and it’s so cheap. It was secondhand, but it was only 1,000 miles or something, because the owner was an old man; he didn’t drive too much. Not even 1,000 miles, some hundreds of miles. So, it was very cheap. So, I bought it and drove it, but it was very bumpy; it was like driving a horse. Oh, my God! It looked beautiful, but it was like a Corvette. It was like a sports car; it was not very comfortable. So, even a Porsche and all that, they’re not comfortable because the seats are so low. I didn’t own any Porsche, but I was driven in one, an acquaintance or a friend’s Porsche, and my God, it hurts your bum so much, especially if they go on highways, high speed. They love this car, because it’s like a sports car. And they can drive fast, because the seat is very low and the car is also low, so they can go fast, fast. But the seat is so hard, not even like upholstered or anything. Why do they like this kind of car?And also, there’s another car, they induced me to buy. I dressed so nice or something, or I looked rich, I don’t know. I didn’t wear any jewelry or anything. I just dressed like anybody. For example, this is just a normal dress. There’s nothing posh about it. Just a summer dress, a long dress, but you said I look good. Fine, I understand, I believe you, but it’s nothing special. I bought it in a Hong Kong open market. The flea markets? And this is just a scarf, that SM Clothes just cut it and then sewed the four sides and then it becomes a scarf. Nothing really special. So, I dressed normal and they thought I was rich. They kept telling me to buy these big cars, those more expensive cars... like what? I forgot the name. I don’t use it often, that’s why. Oh, tell me. You, the men should know. (Rolls Royce.) Rolls Royce is one. (Bentley.) Bentley is another. Italian… (Maserati.) And what else? (Lamborghini.) Lamborghini! Yeah. Oh man! I said, “I don’t want this car. I don’t drive very well. I just want some simple one.” But I liked the design because I didn’t see that anywhere before. I have never seen it, so I thought, “Whoa, it’s nice.” I’m a designer; this ticked me, so I ticked it. And then I wanted it, and then they kept inviting me to buy other cars, forcing me to sit. “Just sit. Sit on it, have a feel of it, and then tell me.” Typical salesmen. I said, “I don’t want to sit! I just want to buy this car and go home to my dogs.” “Oh, just sit, man. One minute, half a minute, it costs You nothing.” Kept saying, so I had to sit in one car, and then they moved me to another car to sit, and Lamborghini, whatever! Oh, it was so low. And I’m already very short. I sat in the car; I saw nothing! If you don’t believe me, you sit in a Lamborghini, you will have a feel of it. I said, “I feel nothing! I see nothing! How am I going to even drive this thing?” And they said, “You have a cushion.” Oh, no, no! I said, “No, it’s OK. Please don’t make trouble for yourself. I don’t fancy this car.” Very difficult to move myself from an immobile car. They just sat me there, and closed the door, and just stood outside, kept talking to me with a half open window. I could not even escape! I’m telling you, these salesmen, they are really special. So, I bought that secondhand Excalibur. They are a collection. I didn’t know much about “collection” or “not collection,” nothing. I know zero about cars. I just liked that car. And it was cheap, available, quick. So, I bought it. Anyway, afterward, I felt like driving this car was more difficult than buying it.And then it stopped right in the middle of the highway the first time I drove home. Oh, my God, it was a scare. Lucky there were no cars at that time. So, I was trying so hard to inch my way into the grass area and blink the warning light crazily. I was worried the truck, or any that drove only long trucks... You know in America, they have long, big trucks, and when they drive, they don’t care about anything. They have lights everywhere. You should see them, but they don’t see you. They blink lights all over the body of the car. You know that? (Yes.) On the tail, and the head, and along both sides, so people have to see them. But I wonder if they even see any people? They’re so big, and so tall, and so massive. I was so scared. I was all alone. I didn’t have any boy or anything, no muscle around to help me, nothing. Or to wave the flag, saying, “Stop!” or “Pay attention to the kaput car!” The reason I didn’t know was because there’s a clock to measure the fuel and it said full! But it didn’t have any, maybe only a quarter or something. I drove onto the highway and then it just stopped, right in the middle of it. Oh man! OK, I’m still here, so you know it was OK, but for me, it was really a scare, especially for a best-top-world-driver like myself. Terrible! Already, new car, lousy driver, and stopped on the highway! Imagine? Imagine if it’s you. No, don’t have to. You know it.There’s another time of scare of my life because in Slovenia, I also drove the stick shift first time ever in my life, with the two-second instruction from some of the rental guys, because he was busy. He might have had to go home, his daughter’s birthday, could not talk anymore. Pay and take it, or not! That was the only car available! And all the disciples from all the directions coming towards me already. At that time, I could not go with anybody; it had to be alone. So, I ran with the car. I wanted to run, but the car didn’t really want to run too much. I tried so hard. And then finally, the car started and everybody came shouting, “Master! We have a car here for You. Come! Come with us!” That’s the thing I didn’t want. Everybody was shouting. And I ran so fast, as fast as I could out of that circle of disciples, with big luggage and big hair booboo, and all kinds of people. All right, I ran out. Oh, and then, “Kaboom, ka-chat, kaboom, ka-pow!” It stopped one hundred thousand times on the highway. Anytime! Anytime I put my foot on the wrong pedal, or had to stop because of, I don’t know, whatever red light or green light, then it stopped altogether. And I had to try very hard to figure out how to start it again. Oh my God. And it did start! And I did go to a hotel, the nearest possible I saw. I said, “That’s it, no more!” And I called the man standing in front, “Please come! Drive my car in your… Please, quickly!” He said, “You drive in here.” I said, “No, you drive!” I was outside of the driveway, shouting at the top of my lungs, “You come out here! Drive my car!” He was helpless. He didn’t know what was going on, why he had to go out on the driveway. He’s a doorman, he should stay there, open the door only, expecting tips. That’s all his job is. Why he had to go out and drive my car? Why I’m there already in the driver’s seat and I had to shout at him, tell him to go out? I said, “Please come out!” And then I kept waving like a lunatic, and he finally understood (in Italian) or he was curious, he came out and had a look, “What’s wrong with this lady?” So, he came out and I said, “Please, I am exhausted. I’m worried I might bump into your plants or your beautiful flowers around here. Please drive it. I’m very tired.” So, he said, “OK, OK, OK, Ma’am, You go in. I’ll take You in and I’ll drive Your car in for You.” So, he saw my face, so desperate; no need to explain anymore. And he helped me, almost like carrying me like a baby – held my hands, my arms, both arms, and then almost like carrying me, because I was like dragging myself. After all the nerve-racking on the highway and stopping one hundred thousand times, what do you think I would look like? And then finally, I went in the reception area, I just flopped down there. And then he understood. And then he went out, took all my luggage inside, helped me to fill in the form, everything. He was probably thinking I was dying somehow. Are you crying? Why? (I’m just too happy.) You’re so happy? (No, I’m…) I almost died over there in Slovenia and you are happy? I was dying on the highway almost, on American highway, and you’re happy? Thank you! What good disciples are for? Never mind. I’m just joking. You cry as much as you want. I cried enough already; I don’t cry anymore now.I risked my life so many times. I went alone, all the way, on the European tour. All alone, carrying luggage, and heavy, up the steps, and everything, alone. I could have taken a lot of people or even people on the road, meeting in the airport and all that. I could not; I just didn’t want to see anyone. But luckily, everything was OK. I put on these flashing lights, emergency lights. No exits! Emergency light, (Hazard.) all the way. (Hazard light.) Hazard light, blinking both sides. And the front light, back light, whatever light I could turn on, I turned them all on. Everybody passing me and “Hallo?” I said, “Yeah, hallo!” “Please, I’m sorry! Sorry, sorry!” I kept saying “sorry” all the time to all the cars that passed me. “Sorry, sorry!” And then they were all laughing and smiling, very sympathetically or something, I don’t know. I had no chance to even look closer. I just said “Sorry, sorry” and then I ran with the car.Why did I talk about that? OK. Excalibur. So that’s the first time or second time I risked myself on the “unknown car.” The Excalibur, I bought it. So, it’s in America. I sold it already anyway. But it was so beautiful; it was the most beautiful Excalibur. Because there are many Excaliburs, but it was not that one. That one was like a light cream outside, and inside, a darker cream seat. Everything was just so perfect – very light, not showy but extremely making a statement. I loved it so much. And there are other Excaliburs, but sometimes they mix-match, like in front is black, behind is brown, or in the middle is blue or white, whatever. It doesn’t look smooth to your eyes. I just liked that one. I saw many afterwards – not that many, because they have maybe only 200 cars of that type and then they did not make any more for some reason. I did not research. My car was about the 30th car, a collection, meaning rare item, like antique stuff for collectors, not like a common car for sale. So, I saw some of them before. They were also Excalibur, same style, but because the colors didn’t match well. It’s not artistic looking, and not so sleek, and not so elegant. Oh, I loved that car so much.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-08   1776 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-08

అన్ని సద్గుణాల యొక్క తల్లి విశ్వాసం, 7 యొక్క 6 వ భాగం

00:31:10

అన్ని సద్గుణాల యొక్క తల్లి విశ్వాసం, 7 యొక్క 6 వ భాగం

Because you guys are here, I feel strong, supported, so I ask for anything I want. I am not shy anymore. What’s the use? The Buddha, He ate only once a day, people still wanted to kill Him. Jesus walked barefoot, and they still nailed Him. I eat and drink, wear beautiful clothes, see what happens. Change tactic. After that, one day, I came out of the hotel. I needed the driver, one of your handsome bodyguards. I needed a driver, so I called them from France to come to Monaco, to my hotel, to bring me home or something. And I and him, your brother, one of your brothers, he's really handsome... I mean, everywhere I went with him, all the girls, goo-goo ga-ga, and asked him, “Wow! Where from?” Something like that. “Is he Your…?” I said, “No, no ‘your!’” It’s funny. If I go out with a man, no matter if he’s ugly or handsome, old or young, “Is he Your…?” I’d say, “What?” Couldn’t I just have a pure, plain driver? Always asked, “Your husband? Your boyfriend? Where are You from?” It’s funny. People are funny, really funny.So, that's why one day, I went to buy some plants and I kept looking for a special one that I needed in my room, and it took a longer time. And I was talking to the gardener of that shop, and he was younger, Italian. And he was young, so-so looking. Maybe some others think he was good-looking, but I didn’t really think. Mostly, I don't think any man is good-looking. And then my so-called driver, a Taiwanese (Formosan). Sorry. Because I told him to wait for me there at the reception area. I went alone to look with the gardener. It’s just he happened to be young and white-looking because he was Italian. He didn’t look like us – maybe black or maybe yellow. For the Taiwanese (Formosan) or Asian people, anybody who looks white, chubby, round faced – good! So, this guy happened to be young, white, chubby, round faced. This is a kind of pizza and Italian spaghetti mixed together kind of feature. So, for my driver, an Asian Taiwanese (Formosan), a little dark skinned, skinny – that guy was tops.But I had nothing to do with this handsome guy. He was really handsome. Everywhere we went, all the girls told me that. I didn’t even have to remember if he… For me, I did not think that he was handsome or not handsome at all. I didn’t think he was ugly, I didn’t think he was handsome. Handsome or not, sometimes it depends on the type, that you like or not. I didn’t say he was ugly or anything, but all the girls told me he was handsome, so I believed it. The majority always wins. It doesn’t matter what my opinion is.And then that day, I stepped out with him, and they happened to be there also, at the door of the hotel. So of course, we said hallo and all that. And then I introduced. I said, “Oh, this is Mr. So-and-so.” And I laughed also, rich and famous guy, and this is his companion, “And this is so-and-so.” I said, “He works for me.” So the billionaire looked suddenly so sad and like almost crying, and said, “I also want to work for You!” I said, “What? Sir, what are you saying? You work for me? I don’t think I can afford it.” He was so sad, and he was saying it like a baby without milk. The face suddenly changed. He looked up at him, this handsome guy, and he said, “I also want to work for You!” That was really funny.End of story. (Good story, good story.) That’s the longest romance… That’s the longest romantic story I can tell you, in Monaco. It’s fun to remember these things. So, you cannot say that the world people are not kind to me. They’re very kind, deeply.Oh man, I’m the only one that is eating. How about opening your secret? You haven’t done it yet. Go, go, go, go. Eat with me, so I don’t feel too embarrassed. (I ate so much, Master.) You have to. (Yes, Master.) I share with you my favorite. Eat it! (I will, Master.) Go! (chalo) You know what “chalo” means, right? Go. (chalo) Tell them. (Just go ahead.) Just go ahead. Do it! Go. (chalo)Wow! Did you like my story? (Yes, Master. Everything.) Of course, because you’re still staying here. If you were leaving tomorrow, you wouldn’t laugh. (Master, they gave You Honorary citizenship in Monaco, right?) No, no. (No.) No. In Monaco, if you stay there like seven years, you apply for it. Either maybe you have a good job, or you have a house, you have enough money and good police record, they’ll give you citizenship. Seven years. Or there’s a quicker way – just marry one of my taxi drivers. At least it makes you laugh.What dress are you wearing? Is that Argentina? It’s from India. It’s Indian. (India. Oh!) It’s kurta pyjama. Having a good meal sometimes is good, feels very groovy. Thank you. You have tea? Do you want some tea after? You want some chai? Good, huh? Don’t have. You want to see where I live? Want to see my cave? After. (Wow!) As if I invited you to Buckingham Palace or something. That is funny. (It’s better than Buckingham Palace.) You’re funny.No, because this cave already exists. It’s three times bigger than my former cave in Hsihu. It’s very spacious, but it’s not very useful because, before, the water ran from the roof and from the walls and from outside, in everywhere. When it rains a lot, it’s like a swimming pool inside. So, it’s not of much use, though I like it very much.When I first went in, there was no door and water was everywhere because it was still raining season, but I didn’t care because I had a tent. And I put it on higher ground. I don’t care about flooding down there or anything. It’s very convenient, the tent. And now they’ve fixed the roof, so less rain comes in. It’s still dripping here and there, and now because the water could not run from the roof, it runs from the wall. It bore many holes in the wall, big like this, and the water was gushing out. But now, because they made a wooden floor for me, so the water seeps under the… It’s like an imitation wood. It’s very good, very nice. So, that’s why I can have my dogs there now. Before, water was everywhere, they could not go in. I was worried they would drink the water. And now, the water seeps down quickly to the floor underneath, under the wood surface, so you don’t see much. Wonderful.Now I have one luxury item, especially for me. Guess what it is? (Refrigerator.) Oh, yeah. You know! How come? Somebody leaked the secret? (I don’t know.) You have some inside connection. (I’m not sure.) I was going to announce it ‘bigly’ today, like a surprise for you, and then he ruined it.Because you guys are here, I feel strong, supported, so I ask for anything I want. I am not shy anymore. What’s the use? The Buddha, He ate only once a day, people still wanted to kill Him. Jesus walked barefoot, and they still nailed Him. I eat and drink, wear beautiful clothes, see what happens. Change tactic. They did the best They could. Forsook everything: wives, palace, children, parents, comfort, luxury. Forsook everything, a comfortable life, and went out and sacrificed everything, and they treated Him like dirt. I changed this time to see what happens. It’s the same. At least I tried.He likes that. Why? Why you like it so much? Tell me. (I just thought it was funny.) Why? It’s true, no? (Yes.) Maybe I am that one. People said “wear high-heels” and stuff like that. They just discovered recently these ancient predictions. I fit perfectly! So maybe it’s already planned. I’m fitting perfectly. Look at me. Special! Special Messiah. Remember that! (We are lucky.) You’re lucky. Yes, you are. Anybody want tooth, sweet tooth? (Sure.) Sure. (Thank You, Master.) You eat a little bit more, you’re a big guy. Come. (Thank You, Master.) Eat more. Where did you guys dig out so many ancient predictions? Where did you find them? And still going on! My God! Not just writing, now it’s drawing even. Incredible! I just had a glimpse the other day. I said, “My God! Where did they dig out all these things?” Really ancient.I’m also happy to see you. You’re getting better all the time. I’m very pleased. And your outside-the-circle brothers and sisters, they are also perfect, excellent, so talented and so dedicated. Even though they are busy working outside, they still save time and they work very hard for our show, so concentrated, so dedicated. I’m very touched and happy. If you have a chance to connect with any of them, tell them that, outsiders, outside our circle. I feel very lucky to have you guys and the outside brothers and sisters. Very lucky. I feel the world is very lucky at this time to have you. Because even if we have high tech and all kinds of possibilities, but if we don’t have people who can use that opportunity and who can use the high tech of our time, who are dedicated, who really put their heart into it, then it’s also useless. Right? I am very happy with you. I thank you for your dedication. (Thank You, Master.) I feel very lucky also.Wow! I like this one. When I was a child, like Aulacese (Vietnamese) kind of… Did you have them? (Yes.) A sweet. I like this one because it has coconut. After today, I think I have to forget those dresses, those sissy dresses for a while. Three, four days, I didn’t eat well. Today made up for everything that I did not. Take what you need. Wow! Look at that! I asked for me and then now, everybody has it! Not fair. Enjoy! Enjoy! Put on some weight for me.Any complaints about the party today? (No.) Very wise. Is it a real “no” or it’s a womanly “no?” If she says “no,” she means “maybe.” And if she says “maybe,” she means “yes.” If she says “yes,” she is no woman. They compared a woman to a diplomat and they say if a diplomat says “yes,” he means “maybe.” If he says “maybe,” he means “no.” And if he says “no,” he’s no diplomat. We’re opposite to the diplomat.Good? You want some? Coconut. You’re chubby already, you don’t care. Hey, you! Want some? You sit next to her, you might feel too jealous, so... (Maybe.) What? (Maybe.) You learn so fast. Are all the Paraguayan people so smart like that? (Maybe.) You like the food? (Yes.) Yes, when you’re hungry, it is good. Are you hungry every day? I mean regularly, regular customers.Are you all right there, everybody? Are you all right? Everything is good. Everything is good? (Everything is good.) The Italian people, they love me a lot. Maybe they love everybody a lot. They parked the car for me. They backed up the car for me. They helped to take the groceries for me. I don’t know what else they wouldn’t do for me. Wow! The men, especially. The women, I did not see one, but the men, especially. Not old men, 50-years-old. No, young! Twenty-something, thirty-something. They’re so warm.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-11   1768 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-11

పుచ్చకాయ పంచ్, క్యారెట్ కిక్ మరియు వెజ్ బర్గర్ చాప్: సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై యొక్క కుంగ్ ఫూ స్టోరీ, 4 యొక్క 4 వ భాగం

00:39:00

పుచ్చకాయ పంచ్, క్యారెట్ కిక్ మరియు వెజ్ బర్గర్ చాప్: సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై యొక్క కుంగ్ ఫూ స్టోరీ, 4 యొక్క 4 వ భాగం

మనము, మన గ్రహం, మన ప్రపంచం మరింత ఆధునికంగా, మరింత నాగరికంగా, శాంతియుతంగా, చాలా కాలం క్రితం చాలా బాగుండేది, మనము నేర్చుకుంటే గొప్ప మాస్టర్స్ ను రక్షించడానికి ఎవ్వరైతె మన గ్రహం వద్దకు వచ్చారో బేషరతుగా మనకు సహాయం చేయడా నికి. మనము చేయలేదు. అందుకే చాలా సమయం పట్టింది. ఇప్పుడు మనం బాగుపడటం ప్రారంభించాము.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-04   1753 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-04-04

ఆ లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: చివరి విపత్తు-గోర్లు చెవులలో, 3 యొక్క 1వ భాగం

00:36:46

ఆ లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: చివరి విపత్తు-గోర్లు చెవులలో, 3 యొక్క 1వ భాగం

మనము మానవులం, ఇది మనకు సులభం మనల్ని మనము జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మన శారీరక ఆరోగ్యాన్ని రక్షించుకోవాలి. జంతువులు, వాటికి అవకాశం లేదు. అవి తమ బిలంలను కలిగి ఉన్నవి, మరియు వాటికి చిన్న ఆకులు ఉన్నాయి వాటి పైన. కీటకాలు మరియు అన్ని, అవి నిర్మించడానికి మార్గం లేదు చాలా గదులను మరియు రక్షణ గృహాలను, కాబట్టి మనము వాటిని ఎక్కువగా భంగపరచవద్దు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-10-19   1749 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-10-19

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ప్రేమ యొక్క అవతారం, 5 యొక్క 1 వ భాగం

00:33:48

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ప్రేమ యొక్క అవతారం, 5 యొక్క 1 వ భాగం

కాబట్టి, “కొంతమంది గొర్రెల కాపరులు ఉన్నప్పుడు మహావీరుడిని అడవిలోకి ప్రవేశించడం చూసినప్పుడు, వారు చాలా బిగ్గరగా, ‘ఓ సన్యాసి, సన్యాసి, సన్యాసి, ఒక నిమిషం ఉంచండి. ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన కాలిబాట. అక్కడ ఒక నల్ల పాము ఉంది విషపూరిత చూపులతో ఈ బాటలో. అతని బుసలు మరియు చూపులు మొక్కలను మరియు చెట్లను కాల్చ ను.’”
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-27   1749 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-27

ప్రశంసించండి మీ గొప్ప మరియు రక్షించే జంతుకుటుంబ సభ్యులను, 3 యొక్క 1 వ భాగం

00:31:03

ప్రశంసించండి మీ గొప్ప మరియు రక్షించే జంతుకుటుంబ సభ్యులను, 3 యొక్క 1 వ భాగం

Because animals are connected with humans, if they continue to kill animals, then their karma will be heavier and heavier and the planet will be destroyed. People do not understand that animals are connected with us.(Hallo, Master.) Hallo! (Hallo!) Perfect. How are you guys? How are you? (Good. Thank You, Master.) It’s good. I just want to say hallo ac
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-17   1735 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-17

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: చందన యొక్క సంకెళ్ళు ముక్కలుగా విరిగినవి, 4 యొక్క1 వ భాగం

00:29:32

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: చందన యొక్క సంకెళ్ళు ముక్కలుగా విరిగినవి, 4 యొక్క1 వ భాగం

So, we should know by this example that real practitioners, they don’t really depend on anything in this world to survive. They just do it for the sake of others, for the sake of the world. For whatever it is, it’s not for their own benefit.Who is this person over there? It should be me. Why is it him? Just joking. Doesn’t matter. I don’t have that much ego. Just joking with you. How’s everybody? (Good.) It isn’t very cold, is it? (No.) (We don’t feel cold as long as we have Master around.) (Master is so beautiful.) (We don’t feel cold with You around.) Thank you. Anybody wants to come up? Can. Hallo. Aulacese (Vietnamese) can come up. Don't have any? Then the back can come to the front, and can sit over there if you want. There are some places there, behind there, some places behind here. Everything good. Wonderful. Here. Closer. I’m acting like a commander. “Go there, here. Move there, here. Come, come. Go.” I said I am directing. Not a film director, but traffic director. Here, still some more places. Now! Up for sale. That one. Oh, some more places there. Come on. Never mind, whatever. It’s good. Translation begin. Nobody there. If you need, raise your hand quickly before it's out. It's very quickly out here. You need earphones, you raise your hand quickly. Raise and keep it there until you get it. There. OK. Very good. I am a good director. Why didn't I do some film directing stuff? Oh, I did some. One - “The King & Co.,” just for fun. OK? Yeah? Everybody happy? (Yes.) Sure. I can believe that. That I can believe. It's a good holiday. People cook for you, and people translate for you. Wow, what a life! I like it. Sit here, make me feel comfy. You have translation? Not yet? (Yes.) Good. Wonderful. What a nice day. For a change.Turn it around. It’s all the same. It’s the same. I don’t know why I have to wear all this. I have no idea why a nun wears all this. I complained to the one who drove me here. I said, “My life is so miserable. I might look pretty, but it’s actually so hard.” I have to wear everything. It’s very difficult to put this on. Sometimes I just can’t hook it up. I said sometimes this kind of thing looks beautiful, but I am alone. Nobody helps me. I don't have a husband, wives or kids to help me to hook it in, and sometimes it’s very difficult for me, one person, to do everything. Even the shoes, you have to hook it in. And the trousers, you have to hook it in and everything. As I told you last time, to be a man is a blessing, except the hormone stuff. Everything is good, to be a man. OK, I have to sit this way, otherwise, I always look at the women. I want to look at a new view for a change. Every day I look at myself already. New view! Good view!You don’t wait until the retreat to come? You’re coming now? You don’t wait until the retreat? It’s only a few more days, right? How many more days? Twenty days? Less, less. And you will see your old woman again, same old. So every day, now I’m getting older, I have to decorate a little bit, so that you can see a new view, new stuff. OK? Everybody ready? (Yes!) Good. Last time, where were we? Before I go on and on, and on with my calendar, we’d better look at this. (On a fast…) Fasting? Yes. He was on a fast. Yes. He looked for the princess. (Yes.) Is this correct? Ah, yes. Hallo, are you still there? (Yes.) We’re catching up.“Five months and twenty-five days had passed since Lord Mahavira had eaten anything.” So, “The twenty-sixth day of the sixth month dawned. It was past noon when Prabhu Vardhaman, wandering for alms, was approaching the house of merchant Dhanavah. An expectant crowd followed Him.” Everybody now followed Him everywhere. It’s like that because He hadn’t eaten anything, and people were curious to see whether or not He was going to eat today. Same when I was in New York in the temple, and I did not eat anything for a long time, the attendance of the temple increased. They came looking for me, asking questions and stuff like that. It was really a bother, but I had no choice to go anywhere at that time. I had no money, no place to go, and any place is the same. If you don’t eat anything, and you are in the public eye, they will come looking for you, just for your special diet, a no-food diet. That’s the problem. So, nevertheless, I survived, until the last minute, I could not bear anymore. I thought, this couldn’t be worse than eating. It could be worse than eating. People pay too much attention to you and for the wrong reason, so I started eating again. I told you already last week, right? (Yes.) Good. Oh, this is a new one. I don’t know how to handle the new thing. I just moved again, and everything is everywhere. And you know what women are like: we need this, we need that, we need everything. And all this kind of extra work makes me feel, “What for have I become a monk?” It went back to zero, worse than before. I thought I left just one husband, and now I have so many. I thought I left home, and look at how many relatives I have now, family members.So the big crowd, “expectant crowd” was following Him now, everywhere. It’s because five months plus, almost five months and a half, He hadn’t eaten anything. And people would of course, wonder whether He was still alive, or it was a ghost who ran around begging. In the world, people have concepts of what, and what, and what. Like if you don’t eat, you will die, for example like that. So they were also watching me like a hawk, when I was in the temple. Because the temple people came in and out all the time. And on Sunday, also gathering to pray and all that. If you are alone it’s not too bad. But like Lord Mahavira, He was also alone, but He needed to go out to beg for alms. Almost five months and a half He didn’t eat anything, so He was still walking around and still begging for alms. But He was still waiting for that precise princess who was still in shackles, who was holding horse food or something in front of her, but didn’t eat for three days, and was in rag clothes. So that’s the way it was arranged by maya, to make trouble for the Prince. But almost five months and a half, and He didn’t eat anything. Meaning He eats if He wants to. He doesn’t when He doesn’t want to. You see clearly? (Yes.) So good practitioners, they don’t really depend… He already had no clothes on. In the beginning of the story, we know already that they even took away His only one cloth to cover for decency, for human decency. They took it away from Him already. And now He had no food, He still stayed alive. So, He is a true practitioner. He could concentrate so much inside, so was oblivious to anything outside. So that means He could eat or not eat. But He chose not to eat. In such a dire situation, how could He find the princess, in rags even, and hadn’t eaten for many days, or three days, and then in a cage, and in front of a bowl of horse food or something, coarse food in front of her, and still did not eat? But it had to be like that, and He knew that. He saw that in His vision, so He had to wait until then to have something to eat. Meanwhile, He still survived, walking around, begging like everybody else. So, we should know by this example that real practitioners, they don’t really depend on anything in this world to survive. They just do it for the sake of others, for the sake of the world. For whatever it is, it’s not for their own benefit. So, the expectant crowd followed Him anywhere.“Chandana was sitting on the threshold of the cellar…” She wasn’t deep in the cellar anymore, but she sat on the threshold of the cellar, “…one foot inside and the other outside.” Just one foot dangling out, one foot inside. “In her hand was a basket and in the basket, stale pulse-bran.” You knew it last time, when I began the story. “When she looked at the shackles on her limbs, a broken dream emerged in her memory and she became lost.” She was kind of lost in her trance or dream, daydream. That could be like a vision. Since she was so pure and she hadn’t eaten, so probably she just became calm very quickly, and had a vision. “All of a sudden, she heard the sound of approaching footsteps…” Many footsteps of course, because it was not only the Master, it was the big crowd that followed Him. Very attractive. Anything new, anything strange is attractive to this human race on this planet. So now, she heard the footsteps. She was in her dreamy state, but then she heard many footsteps, “…and a murmur of the crowd.” Why do they murmur? I don’t understand. Probably it was still far away and they didn’t want to talk loud to disturb the Lord Mahavira, out of reverence, so they just talked in a murmuring fashion. Like, “OK, I tell you, don’t tell that one.” “OK, this and that one, don’t tell this one.” “This one, don’t tell that.”I thought I murmured before, but it became very loud. In the beginning, when I first came back to Taiwan (Formosa)… Today, the former two-time vice-president of Taiwan (Formosa) also came and paid a visit. And she said to me, she was very impressed when I came home, came to Taiwan (Formosa) in the beginning, and a big, huge 10,000 people went to the airport and carried this kind of high sedan chair. And carried it on their shoulders, and put me on it, to welcome me home. So, that is the thing. I told just one person, my attendant or somebody, I can’t remember, to book my ticket for me. And I said, “Don’t tell anybody,” of course. Well, I forgot, or maybe I didn’t tell, or maybe I forgot. And she told the other attendant. And the attendant has her best friend, and the best friend has a boyfriend, boyfriend has mama, mama has papa, papa has co-workers and whomever; the disciples, they all went to the airport. And I became a sudden star, an airport star. So I told her that was at the beginning. Even sometimes, I said, “I’m thinking of going to Japan.” I didn’t even book a ticket. I didn’t plan anything yet, everybody knew Master was going to Japan and Japanese disciples prepared everything already. Oh God! So, I say that’s why I don’t tell anybody anymore. I even go everywhere alone now, with my own suitcase, pack my own things and book tickets at the airport. I don’t book tickets at home. I don’t ask. I don’t know how to book online.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-30   1733 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-30

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: దైవిక సహాయం యొక్క బాధలు మరియు తిరస్కరణ, 4 యొక్క 2 వ భాగం

00:32:53

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: దైవిక సహాయం యొక్క బాధలు మరియు తిరస్కరణ, 4 యొక్క 2 వ భాగం

ఈ కథలు ఒంటరిగా మిమ్మల్ని తీసుకురావు జ్ఞానోదయమునకు లేదా మీకు ఏదైనా విముక్తి వాగ్దానం చేయుటకు. కానీ అప్పటికే జ్ఞానోదయం అయిన మీలాంటి అభ్యాసకులకు, ఇది జ్ఞాపకం చేయుటకు ఉపయోగ పడుతుంది, తద్వారా మీరు మరింత ప్రోత్సహించ బడతారు, మరింత నిర్ణయిస్తారు మీ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో వెళ్ళడానికి ధైర్యముతో.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-15   1728 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-15

స్వర్ణయుగం ఆత్మల యొక్క ఔన్నత్యము ఉన్నది, 3 యొక్క 3 వ భాగం

00:37:40

స్వర్ణయుగం ఆత్మల యొక్క ఔన్నత్యము ఉన్నది, 3 యొక్క 3 వ భాగం

చేతనశీల జీవులు అజ్ఞానులు. వారు బ్లాక్ చేయబడ్డారు శరీరం కారణంగా. ఇది చాలా దయనీయమైనది. అందుకే అందరు బుద్ధులు మరియు బోధిసత్వులు అన్ని జీవులపై జాలి చూపుదురు. జీవులు అని వారికి తెలుసు నిరోధించబడ్డాయి మరియు చాలా అడ్డుపడబడ్డాయి. లేకపోతే, మాస్టర్స్ ఎందుకు వస్తారు మరియు వె ళ్ళుతారు? ఒక మాస్టర్ సరిపోతుంది మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఉద్ధరించడానికి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-02-13   1726 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-02-13

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: దైవిక సహాయం యొక్క, బాధలు మరియు తిరస్కరణ 4 యొక్క 4 వ భాగం

00:32:23

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: దైవిక సహాయం యొక్క, బాధలు మరియు తిరస్కరణ 4 యొక్క 4 వ భాగం

మహావీర కళ్ళు తెరిచాడు మరియు, తన చేతిని పైకెత్తి, మరియు చేప్పేను, ‘షుల్పానీ! కోపం కోపాన్ని భర్తీ చేస్తుంది మరియు ప్రేమ ప్రేమను పుటించును. మీరు భయం కలిగించకపోతే, మీరు స్వేచ్ఛ పొందుతారు అన్ని భయాల నుండి ఎల్లప్పుడూ. కాబట్టి, మీ కోపం యొక్క విషాన్ని నాశనం చేయండి.’
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-17   1723 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-17

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఆ గొప్ప త్యాగం, 4 యొక్క 1 వ భాగం

00:30:41

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: ఆ గొప్ప త్యాగం, 4 యొక్క 1 వ భాగం

మనము అలా అలవాటు పడినాము బయటి రూపానికి, అలాగే ఆలోచించడం అలవాటు, ఈ అన్ని విజ్ఞాన విభాగములను ఉపయోగించుచు ఇది “మనము” అని మనము భావిస్తున్నాము.అందుకే క్వాన్ యిన్ విధానం మీరు తిరిగి రావాలని నేర్పుతుంది నిజమైన వినేవారికి మరియు నిజమైన జ్ఞానుల కు. బుద్ధుడు అదే చెప్పాడు. “మీ వినికిడిని లోపలికి తిప్పండి, మీరు చూడటం వెనుకకు తిప్పండి, అప్పుడు మీరు చూస్తారు బుద్ధ ప్రకృతిని.”
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-06   1722 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-06

బోల్డ్ యాక్షన్ తీసుకోండి వేగన్ ప్రపంచం కోసం! 5యొక్క 2 వ భాగం

00:28:17

బోల్డ్ యాక్షన్ తీసుకోండి వేగన్ ప్రపంచం కోసం! 5యొక్క 2 వ భాగం

మీకు ఏదైనా కోపం ఉంటే, మీ ప్రతికూల శక్తి ఎవరికైనా హాని చేస్తుంది మీరు ఎవరిపై నిర్దేశిస్తున్నారు మీ కోపంను. ఓహ్ మై గాడ్, నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను మళ్ళీ కుక్కల గురించి, ఎందుకంటే ఈ రిట్రీట్ నేను నా కుక్కలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవలసి వచ్చింది. వాటిలో రెండు ఉన్నాయి కొందరు గీతలు మరియు జబ్బుపడినట్లు ప్రతికూల శక్తి దాడుల. వారు నన్ను రక్షించారు; అందువలన, వారికి సమస్యలు ఉన్నాయి. వారు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-30   1710 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-07-30

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: దైవిక సహాయం యొక్క బాధలు మరియు తిరస్కరణ, 4 యొక్క 1 వ భాగం

00:33:56

లార్డ్ మహావీర యొక్క జీవితం: దైవిక సహాయం యొక్క బాధలు మరియు తిరస్కరణ, 4 యొక్క 1 వ భాగం

నేను మీకు చెప్పాను, నేను ఈ కథ చదివే ముందు, ఎవరైనా ఉంటే నాకు తెలియదు ఆధ్యాత్మిక సాధనయొక్క చరిత్రలో ఇంత చాలా భరిస్తుందని మరియు ఇంత చాలా త్యాగం చేస్తుందని లార్డ్ మహావీర వలె నా ఉద్దేశ్యం ఎవరైనా, ఏదైనా సాధారణ వ్యక్తి ఐనా, మర్త్యమైన వ్యక్తి ఐనా, బుద్ధులు మరియు సెయింట్స్ కాకుండా.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-14   1708 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-03-14

అన్ని సద్గుణాల యొక్క తల్లి విశ్వాసం, 7 యొక్క 4 వ భాగం

00:38:17

అన్ని సద్గుణాల యొక్క తల్లి విశ్వాసం, 7 యొక్క 4 వ భాగం

Of course, I knew that they had to practice, but that film made me realize it deeper, their talent and their hard work behind their fame, behind the enjoyment that they offer to us. And I really feel so much, so much respect and sympathy for the artists of all kinds, not just her.Anyway, so I went to this multi-millionaire, billionaire or something... Must b
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-09   1704 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-09

(పున ప్రసారం) యొక్క గొప్ప ప్రయోజనం రిట్రీట్స్ కలిగి, 2 యొక్క 2 వ భాగం

00:33:30

(పున ప్రసారం) యొక్క గొప్ప ప్రయోజనం రిట్రీట్స్ కలిగి, 2 యొక్క 2 వ భాగం

So, thank God we can do it now, finally, helping them to go up and be totally free, not just go to somewhere on the Fourth Level, Fifth Level, and stay there, drinking tea for eons and kalpas, like Ganges [River] sands. But go up to Tim Qo Tu Land. They suffered long enough, don’t you think? Oh man, so hot. It’s not hot? (No. It’s cooler to
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-11-15   1698 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-11-15

మాంక్‌ హూడ్‌ యొక్క నిజమైన అర్థం, 9 యొక్క 2 వ భాగం

00:35:28

మాంక్‌ హూడ్‌ యొక్క నిజమైన అర్థం, 9 యొక్క 2 వ భాగం

మనం చూడలేము ప్రదర్శన మరియు యజమానిని విమర్శించటం, ప్రభుత్వం లేదా పెద్ద అధికారులు ప్రభుత్వం, మొదలైనవి. వారికి వారి స్వంత ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. మీరు విమర్శించాలనుకున్నా, ఇది ఒక సలహా ఉండాలి మంచి సంకల్పం.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-12-22   1697 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-12-22

అన్ని సద్గుణాల యొక్క తల్లి విశ్వాసం, 7 యొక్క 7 వ భాగం

00:35:26

అన్ని సద్గుణాల యొక్క తల్లి విశ్వాసం, 7 యొక్క 7 వ భాగం

Especially those cute or rescue scenes. The dog rescuing the cat or other; even the gorilla, he rescued the bird drowning in his pool. Oh, my God. Who taught them all this? Nobody taught them. They are just kind and loving by nature. I can’t believe I still talk so long to you, my God! Where did I have all this energy? Eating not much even. You witnessed. You know. I am too busy talking, how I talk, how I eat a lot? Even she takes food from me. How I talk? How can I eat a lot? Still can talk a lot. The calendar is really a wonderful thing. Good for you. But believe it or not, during all these times that I didn’t see disciples publicly, anytime, I never talked to anybody. I don’t call anybody or don’t chat all hours long. Don’t like to talk to anyone. I don’t know why when I am with you guys, I talk so much. I mean, with disciples. This we have in India, right? (Yes, Master.) Similar. (Vegan) pakora, no? You want some? You must eat. You collect them only. Here girls, come! Help her!It would be nice if we had like a village or something. Everybody works together, only good ones. We stay together. You would like that, to stay here and have some rooms, right? Don’t have. Why are you laughing? (Because You got her, Master.) (It was the way You said it, Master. It was very funny.) How did I say that? How should I say that? (You were very serious as if to say, “Would you really like to stay here?” The delivery was perfect.) Well, you know me by now. I’m a comedian, sit-down comedian.Maybe we can have it, but it’s OK to be there; more private. Here we only have food. I know you have work to do at home, right? (Yes.) Anything urgent, like for tomorrow or next year? I also have work to do, but today I don’t feel like working. I feel like just sitting here, talking nonsense and eating forever, with the Indian backup. Plan B! Be fat!The other day, I was singing some songs, old songs from Âu Lạc (Vietnam), in the book that you guys gave to me, that aired. Those songs already aired on the old Supreme Master TV, and I was looking at it, and there were two guys next to me. I said, “You can look on Google or YouTube to get some translation.” And the song was serious and lovely, but they were laughing their heads off. I said, “What are you laughing at? It’s a beautiful song.” But they translated… oh God. Like in Aulacese (Vietnamese) they say something like “a deep romantic love permeated even through the roof, the thatch roof.” Permeated, like people can feel it. And it was translated on Google or somewhere, I don’t know where. It said some love bore holes into the roof.” Because the word penetrate/go through means... Of course, it’s like it’s passing through. But they translated like “boring holes into the roof.”How can a romantic love bore some holes into the roof? Oh my God. And many other things. And then after, I translated to them. They said, “No, they don’t translate anything so beautiful like You do, Master. They said this and that.” And I myself even laughed so much. How can they translate like that? They translated word by word, maybe. And I was thinking, “Oh my God, we could have a business, like a real translators’ business.” Put it on the internet, so people can pay us and listen to the real translation. Because really, “to bore a hole in the roof for romantic love” is really too much for anybody to imagine. No wonder they were laughing so hard. And I was thinking how dare they laugh when I was singing and enjoying the song, and they were laughing so much, couldn’t control themselves. Because the song is nothing to laugh at. It’s a happy song, like country love, country life, peace, and love, and very lovely. “Bore a hole in the roof!” All right, guys. Now, the next show. Come with me!My God. Before, remember? Before, we had only a couple of channels, right? (Yes.) Old Supreme Master TV, maybe five or six something, cables, right? Now we’re reading the whole time. I was worried. One day, I was reading it, they kept adding all the time new channels. What if one day, too many, and then you just spend the whole day from six o’clock in the morning until… All those shows, just the whole day, just reading our channels. And then what do we say? We say, “Sorry viewers. You make your own shows. We don’t have enough time. We only have time to read the channels. The rest is up to you.” Right? “We, Supreme Master TV show 24/7. We’re reading all the channels that we can have access to, and the show, you contribute yourself. It’s free for you.”It’s not mineral water. It’s an old bottle. I use (Filter.) the filtered water in the machine outside that you have. Wow, so thirsty. Your Master, wearing beautiful clothes, elegant lady and then drink from old plastic bottle. What a match! Very lady-like indeed. No? Feminine. You guys not thirsty? (No.) No? (We’re OK, Master. Thank You.) This thing you can drink later at home. Why? Is that true, no? (Yes.) I have only one bottle. Wow. I use old plastic bottle. You know what for? Originally, I put for the dogs. And now it’s as good for me.I love animals. He’s so cute! We have a little animal today. I really am very happy with the animal clips finders on our TV, because it’s really touching. So many times. All so cute, so lovely. It really, truly will make people love the animals more. I think, no? (Yes.) It must affect somewhere, right? (Yes, Master.) It must affect a lot of people. Really, people if they didn’t know about animals before, sure they must know now. Like, animals are so lovely and harmless, so beautiful.Many clips, so rare and so cute. I wonder where they found them all. Every time, even if I don’t have time to watch Supreme Master TV, I have to look at the beginning. I like to look at the animal clips. Especially those cute or rescue scenes. The dog rescuing the cat or other; even the gorilla, he rescued the bird drowning in his pool. Oh, my God. Who taught them all this? Nobody taught them. They are just kind and loving by nature. So, so wonderful. Are you guys OK? (Yes, Master. Thank You.) Do you need anything? (No.) Good. That’s all you get. There was a joke about an all-you-can-eat restaurant. The guy went into the all-you-can-eat restaurant. You know, you eat whatever you can and pay only five dollars or something. And then he ate and then he just ate the second plate, and then the owner came and stopped him and said, “Stop.” He said, “What? Your restaurant says outside, ‘Eat all you can.’” So, the owner said, “That’s all you can eat.”Similar, I had a similar experience. when I went... You know the story? When I first went to America, we went with a big group. In the old days, I didn’t have many disciples. Whoever followed me, just hung around me all the time. And then we went to an all-you-can-eat restaurant and then we began eating our stuff. And I asked to take some extra bowls, so that we can share the (vegan) soup or whatever. And then I took one or two. And when they came back, all had disappeared! The rest disappeared. They hid them. They worried we would take more. That’s all we can eat, all we can take. It’s funny. And on the altar, they had put the Buddha, wooden statue Buddha with a lot of flowers and fruits and new food they were cooking, and with a lot of incense, and bowed, bowed to them. And we, the living Buddhas, could not eat more, could not take an extra bowl, paper bowl.Wow, this guy looks so young. I couldn’t recognize him. from America. You make him look young. Cool. I can’t recognize him. High tech, good tech. We talk a lot and laugh a lot, and then after the camera’s on, we’re all camera shy.I’m really worried, guys, because the channels keep adding on. So, how is the host going to read it? Forever or… We just have to shorten it somehow, right? (Yes.) Say the new ones, and the old ones, just say, “Please look into SupremeMasterTV.com” or something. Otherwise… (We have a website that has that.) I know that, I know that. They keep reading it. I told you, I worry one day it’s too many, then we just keep reading forever from six o’clock till six the next day and that’s it, guys. Or maybe one day read all the channels, and the other day read only the programs. What to do?I like that our subtitles are all together. Some people don’t like that. They say it’s better to give them a choice. But I don’t like it. I like it, our special, right? (Yes.) All very crowded and... So, even if some hosts don’t look good, it doesn’t matter. They’re all covered. I’m thinking, one day, we have to put more subtitles, save a lot of work. Only the subtitlers have to work hard. Everybody else can just sit and drink coffee with me, or eating stuff like yesterday and today. So we don't have to even choose the hosts and no need makeup, or no traditional clothes or nothing. It’s all doesn’t matter anymore, because they don't see anything. The viewer will see only subtitles on the screen. It's really convenient and all that. Then you'll never hear anything from me also. I’ll never criticize anything. I will never tell you, “Oh, that host is no good, change it.” “The hair is no good, the shoes are no good, the hat is no good, whatever.” Who cares anymore, right?Just full of subtitles, the whole screen. That should be a very good idea, no? I'm thinking. Just get more (Subtitles.) subtitles would be good, and then you’ll never hear me criticize them. We don’t need even to check the host applications anymore. You don’t have to work anymore. Holiday is every day. They can apply, but we don't have to choose anymore. Don't need to ask if you know English or not. What we do is just, “Never mind, just apply. We will fix it.” Or just put all the subtitles, doesn’t matter what he speaks, or the voice is nice or not, don't care. People just look at subtitles. And if the screen is not full enough, we’ll make subtitles’ words bigger. Then everything’s done. Wow! What a special TV station. And the staff are happy, because less work to do. I also don't need to check the applications anymore.Wow! I think I'm a genius, don’t you? (Yeah!) Who can think of such an idea? No, I like all the subtitles together. You know why? Who knows? Tell me. Yes? You don’t know? (It shows all countries on one screen.) What? (It shows all the countries and languages on one screen.) I think you're too serious, man. (OK.) What an idea! No, I just want all of them, so in case they invite any foreigners, any friends who don’t speak Chinese, or don’t know English, they can just sit and watch together. (Yes.) All the people, no need translation there, all sit together. Eight countries, 11 countries, 23 countries’ people can sit together and no need to worry about anything, right? (Yes.) We have good subtitles, right? (Yes.) Not like the one that I told before, “bore the hole.”The Aulacese (Vietnamese), they say, “Affectionate love permeates through many thatched roofs.” They wrongly translated the word “permeate” as “punches a hole in the roof.” Oh, my God. And then, you have all the beautiful Aulacese (Vietnamese) songs, they translate similarly. I don't recognize them anymore. The poor composers, if they’re dead, they’re turning in their graves; if they are alive, I think they’d give up their jobs.Oh, the Mexicans they know how to make a party. So next time, see you. (Thank You, Master.) Ciao. (Thank You, Master.) Thank you for (Thank You.) blessing my palace. See you next time. Love you guys. (We love You, Master.) I feel you're getting better, inside. (Thank You, Master.) And whatever your inside is good, outside is also good. (Yes.) It affects each other. I'm very pleased. Thank you. (Thank You, Master.) I’m not seeing you off. I’m on with this, OK? (Sure.) See you next time. (Thank You, Master.) Next Sunday, if I’m here, OK? (Yes, Master.) Because I cannot always take care of you. (We understand, Master.) (We understand.) Or eat with you. (Yes.) Sometimes, I eat with other guests. (Yes, Master.) Or not eat. (Yes.) Thank you for everything. (Thank You, Master.) Thank you for your dedication. (Thank You.) We are one because you look in the same direction. Thank you. Like a family looks in the same direction. That's real love. Thank you. (We love You, Master.) (We love You.) (We love You so much.)
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-12   1689 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2020-09-12
<>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు
Use 0.051s