తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 75 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

మాస్టర్ను గుర్తుంచుకో సంపూర్ణమైన విశ్వాసం మరియు భక్తి, పార్ట్ 1 లో 2

00:26:55

మాస్టర్ను గుర్తుంచుకో సంపూర్ణమైన విశ్వాసం మరియు భక్తి, పార్ట్ 1 లో 2

I had a message from Heaven, and I checked it out, from the Original Heavens. I checked it out. I was also curious myself, which group has more enlightened disciples. Guess which group? Yeah, it’s our group. Yeah, I was surprised too, because in many other countries, they have different group that also practice Light and Sound, Inner Heavenly Light and Sound, and they’re older than our group. I’m new in the market. But our group surpassed all of them in numbers of Fifth Level Saints. One thousand something. About 1,200 something.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-23   8554 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-23

The Right Balance of Inner Heavenly Light and Sound Meditation Brings Spiritual Progress Feb. 21, 2019

00:28:56

The Right Balance of Inner Heavenly Light and Sound Meditation Brings Spiritual Progress Feb. 21, 2019

You have to regulate the energy. You have to let the energy go all the way up to the third-eye, and then the crown chakra on top of your head. Otherwise, if you don’t meditate enough on the Sound, then the energy is stuck somewhere else. Maybe it’s stuck in the solar plexus or stuck in your throat center, and it should be getting out, all the way up to the head, and getting out and circulating. So, meditate on the Sound, proportionate with the Light is very, very, very important. For your peace also, not just for your spiritual progress, but also, peaceful life. And also, for the wisdom to develop more, because of the balance of the energy inside.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-13   8362 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-13

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 4

00:33:05

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 4

Because according to research we know on our Supreme Master TV, the motivated migrants are contributing a lot for any country, because they are motivated to work. They’re really desperate to work, so they really work hard, conscientiously, and they really want to do something to earn a living. So, this will be a very good workforce for any country. Any smart country would take in migrants, and give them citizenship and all that, so their children can also have a good education and then contribute to the country.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-05   5691 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-05

మాస్టర్ను గుర్తుంచుకో సంపూర్ణమైన విశ్వాసం మరియు భక్తి, పార్ట్ 2 లో 2

00:31:26

మాస్టర్ను గుర్తుంచుకో సంపూర్ణమైన విశ్వాసం మరియు భక్తి, పార్ట్ 2 లో 2

One Master said to the Muslim, “If your Master is God, your Master is number one. If you know your Master is really a real Master, then even if He tells you to dip your prayer mat in the wine, you’ll do it.” For the Muslim, the prayer mat is very holy, sacred, personal. And wine is a no-no. This is the advice for absolute faith and devotion. Only if we have that absolute faith and devotion, then w
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-24   5164 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-24

Be Happy with Whatever God Wills Feb. 24, 2019

00:29:26

Be Happy with Whatever God Wills Feb. 24, 2019

You came just for Gift. I don’t always have Gift for you. Why you ask so many things from me? Just initiation is good enough already. I appreciate your willingness to work for Supreme Master Television and for the world. That is very good. Your intention is good enough already. God knows you want to work, but if God doesn’t want you to work, then OK. I feel good if I see you. If I don’t see you, I feel different good. So, we accept everything in life. No need to blame anybody for anything.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-22   5122 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-22

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 4 ఆఫ్ 4

00:34:36

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 4 ఆఫ్ 4

Because there were some leftover, so called leftover humanities, who also wanted to practice but they had too much burden with karma, and other Masters can not do it, and other Masters don’t have enough affinity to create, to give them a room in their own created domain. You have to have affinity with the disciples. Like the Buddha, He reincarnated again, again and again, in different kinds of forms. In animal form, human form, even Deva form, in Heaven, etc., in order to have affinity with all of them. I don’t need all that affinity. Your master, not I, not the physical. Tim Qo Tu doesn’t need all that troublesome affinity. If some people really yearn to go Home and suffer too much and call out for help, even just one time, Hes will help.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-07   4235 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-07

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 4

00:29:16

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 4

I have to thank all your brothers and sisters out there, who try very hard to expand our horizons, expand our television network. And I’m so thankful to God for such disciples like they are. I’m sure these people will go to the newly created land, when they go. And so are you. You help me to work for the whole world and I will not let you down. As long as the world peace is not disturbed or lessened, then I don’t care. I am not afraid about that, but I just also need to feel well, in order to do my work.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-06   4191 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-06

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 4

00:36:20

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 4

(Master, about this place that You created, where is it, exactly?) It is between the 11th Level and the Ihôs Kư, in that buffer zone. And because the created soul, even though my so-called disciples, cannot go and stay in the Original Universe, because they have nothing to do there anyway, but they could visit. Short periods, like a week or so. Because if they stay long, they cannot bear the energy over there, it's too strong. (Yes, Master. Understand.) But the Godses come up and down and visit all the time, and I am there. (Wow! Thank You, Master.)
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-04   4182 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-04

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 1 వ భాగం May 5, 2019

00:37:40

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 1 వ భాగం May 5, 2019

ప్రపంచంలో మాస్టర్ ఉన్నప్పుడు, అతను కేవలం శిష్యులను విముక్తి చేయడము కాదు అతను ప్రపంచం మొత్తాన్ని విముక్తి చేస్తాడు అతని జీవితకాలంలో, కొన్ని మినహాయింపులతో. ఏవి విముక్తి పొందలేవో మీకు చెప్తాను.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-30   4119 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-30

Happy Children’s Day - ”Where Are the Bottles?” Part 2 of 2, April 4, 2019

00:29:47

Happy Children’s Day - ”Where Are the Bottles?” Part 2 of 2, April 4, 2019

If I found one bottle, definitely I’d look for others. I could see the bucket and one bottle, then why couldn’t I see the other five bottles. I put them there in one row, like a row of teddy bears falling in line. I couldn’t figure it out, so I asked the Heavenly Guards. I asked, “Why? Why didn’t I see them a while before? Why can I see them now? Why did I see only one bottle before, and why can I see the other bottles now? Why?” They replied, “Master, Your soul has ascended too high. So You could only see half of the bottles.”
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-30   3858 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-30

The Surangama Sutra: The Influence of Demons on Spiritual Practitioners Greedy for Immortality, Part 2 of 2, Jan. 20, 2019

00:28:16

The Surangama Sutra: The Influence of Demons on Spiritual Practitioners Greedy for Immortality, Part 2 of 2, Jan. 20, 2019

The humans hardly understand where they are and what they're doing. Just like some people who are so engaged in the computer games or internet. But this world is bigger than a film. It's bigger than the computer game and it's more intricate. It's more complex; it's more sophisticatedly made. That's why it is more real, more real than in the film. And we, the souls, have been captured in the so-called also unreal body, but mistaken it for real, and everything became more real. And whatever you want, it will manifest also.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-02-14   3808 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-02-14

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 3 వ భాగం May 5, 2019

00:36:56

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 3 వ భాగం May 5, 2019

కాబట్టి, బుద్ధులు మరియు క్రీస్తు, ఎవరైన సెయింట్, ప్రజలందరినీ రక్షించుదురు, ఈ ప్రపంచంలోని అన్ని జీవులను, వారు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నంత కాలం. మరియు వారి శక్తి ప్రపంచంలో ధీర్ఘ కాలము 300, 500 సంవత్సరాలు ఉంటుంది తరువాత, వారి మోక్షం తరువాత.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-01   3748 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-01

Happy Children’s Day - ”Where Are the Bottles?” Part 1 of 2, April 4, 2019

00:30:59

Happy Children’s Day - ”Where Are the Bottles?” Part 1 of 2, April 4, 2019

Happy Children's Day! You (adults) always ask a lot of questions but kids never ask. Now I want to ask kids a question. Did you behave well? (Yes!) Another question.Did you practice spiritually? If you are initiated, have you been meditating? (Yes!) Good. If you are not yet initiated, do you want to practice meditation? (Yes!) Ah! Good kids. Why? Why do you want to practice? (Becau
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-29   3634 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-29

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 1 వ భాగం July 28, 2019

00:35:45

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 1 వ భాగం July 28, 2019

I’m trying to do my best for the rest of my time on this planet. And all of you also, do your best. Meditate as much as you can, because there’s nothing else better to do with your precious time, as a human on the planet. And also help each other, please. Help each other. Not only does the person receive the benefit of your love, but you, yourself, also benefit from it. Any time you help someone else, and other beings also, unconditionally, you rise up. Your soul rises up; your noble quality rises up; your love expands. And that should be very, very beneficial to you, and your family and your clans, the world. I’d like to stay as long as possible, just to help more, help the world, especially to stop the killing karma, so that the world becomes a peaceful, loving place for everyone to stay.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-07   3518 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-07

సురంగమ సూత్రం: ఇరవై ఐదు మీన్స్జ్ఞా నోదయం, సెషన్ వన్ 1, పార్ట్ 5 ఆఫ్ 5

00:40:51

సురంగమ సూత్రం: ఇరవై ఐదు మీన్స్జ్ఞా నోదయం, సెషన్ వన్ 1, పార్ట్ 5 ఆఫ్ 5

The two doctors continued saying, “In our mouths we have tasted many herbs, wood, metals, and stones of the Saha world. A hundred and eight thousand flavors. We know in detail the bitter, sour, salty, bland, sweet, and pungent flavors, and the like, in all their combinations and inherent changes." "While serving the Thus Come One, we came to know that the nature of flavors is not empty and is not existent,” not empty, not existent, “nor is it the body or mind, nor is it apart from body and mind. We became enlightened by discriminating among flavors.” Who knows why just discriminating between the herbs' flavors, they became enlightened? It's very simple, logical. You can be in two worlds at the same time, many worlds and physical world at the same time.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-29   3410 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-29

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 4 వ భాగం July 28, 2019

00:36:53

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 4 వ భాగం July 28, 2019

So, make sure that when you go out or inside your house, you keep your purity and love. When you go out, you go out with love, and purity, and recite the Five (Holy) Names or the Gift all the time. Then all beings will benefit from your love, all around you at least; whomever you meet will treat you with love in return. You will feel also love from them. I give them tip not because of money, but to spread love. In physical means, so that Hong Kong has more peace, more love. It’s not the money that I give. It’s the love and the peace through that gift. It’s not the food that I bring to them, it is the love that I give also.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-10   3270 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-10

The Surangama Sutra: The Influence of Demons on Spiritual Practitioners Greedy for Immortality, Part 1 of 2, Jan. 20, 2019

00:29:20

The Surangama Sutra: The Influence of Demons on Spiritual Practitioners Greedy for Immortality, Part 1 of 2, Jan. 20, 2019

This person would like to even live, maybe not in the physical form, but in a subtle form, maybe an astral form. And even then , it’s not just making mistakes by wanting to be immortal, but he could be deluded into believing in the demon’s promise, and then later could even became a demon himself. So, it is very risky to try, to get it a quicker way or desire in such a not very proper thinking; o
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-02-13   2902 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-02-13

The Great Benefit of Having Retreats, Part 1 of 2 April 10, 2019

00:34:52

The Great Benefit of Having Retreats, Part 1 of 2 April 10, 2019

These are only for the dead people who suffer in hell or in some unfavorable realm. If difficult to take care, during retreat, can take care. So, all together, it’s about 731,114,123 souls. This also has some part of yours in it, so I could tell you, I guess. They’re automatically liberated during retreat. Not automatically, but, I mean, at that time, it’s easy to take them up. They all go to the New Land. I mean, New Spiritual Tim Qo Tu’s. “People who watched Supreme Master Television or Your videos, minimum three times is good enough; three minutes each time.” That’s enough already to get them up.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-11   2815 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-11

నిరాశ్రయులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం మా కుటుంబంగా, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 4

00:35:29

నిరాశ్రయులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం మా కుటుంబంగా, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 4

They are renunciates with the ideal of putting everything down. We should respect that, respect their persistence and will power. You have to be strong to be able to renounce. They want to leave everything behind and be liberated from birth and death. So, you have to respect them. You have to help them to maintain their pure magnetic field. The karma of seducing a monk or a nun is very heavy. If you see some monks or nuns, and they need help, make offerings to them. And some homeless people; some of them are also renunciates. They prefer not to stay in the temple or to have anything to do with anyone, that's why they became street people. There are at least …at least ten or more of them; nineteen of them.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-11   2780 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-11

ఒంటరిగా ఉండటం ఏకాగ్రత మరియు ఆనందం, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 3

00:38:57

ఒంటరిగా ఉండటం ఏకాగ్రత మరియు ఆనందం, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 3

Not because I make a cave, so that I become a Buddha, or I become like an ascetic practitioner; it’s not. You just live according to your means, according to your situation, then you’ll have peace. Don’t try to force things, don’t try to be too much extraordinary, and then you will have no willpower anymore to deal with so many challenges in life. Just let it all be. I am very happy to have it, truly. I am not like punishing myself or doing it for ascetic reasons. Even if I do it to save merit, even then I’m very happy in it. When I go in there, and I work a lot already and come back, and if I can have time to crawl into my tent and be alone, zip it down, I feel, “Wow, such a blessing!” I really appreciate it very much.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-20   2765 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-20
<1234>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు
Use 0.034s