తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 75 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

ది రైట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ఇ న్నర్ హెవెన్లీ లైట్ అండ్ సౌండ్ మెడిటేషన్ఆ ధ్యాత్మిక ప్రోగ్రెస్ను తీసుకువస్తుంది

00:28:59

ది రైట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ఇ న్నర్ హెవెన్లీ లైట్ అండ్ సౌండ్ మెడిటేషన్ఆ ధ్యాత్మిక ప్రోగ్రెస్ను తీసుకువస్తుంది

So, the (inner Heavenly) Light meditation is very important. But the (inner Heavenly) Sound meditation is also very important. The Sound meditation needs to be accompanied by the Light meditation, so that it can regulate the power from Heaven. Hallo, everyone. (Hallo.) Love you. (We love You.) OK, I just want to say hallo and we will see each other the next day. Because I just want to remind you that during the time that you have the opportunity to stay in the beautiful ashram, you meditate a lot. Unless you have to help in the kitchen or something, but any free time, meditate. And the ones who don’t have to help anywhere, meditate all day, and at night also, if possible. And you have to do the (inner Heavenly) Sound meditation a lot more. Like normally, you do only one hour every day, of Sound meditation. Here you must do many, many times more according to the proportion. Like before, one hour of (inner Heavenly) Sound and one and a half hour of the (inner Heavenly) Light. And now here, if you meditate all day, then it must be eight times more like that. Eight times of “one hour of Sound and one and a half hours of Light,” because if you don’t, then it’s too much energy, which cannot be regulated, because the Light is powerful. You must regulate it with the Sound. Otherwise, you might have a little uneasiness inside, unpeaceful, or don’t do things well. It’s easier to sit in the Light meditation, it’s more comfortable, but the Sound meditation is absolutely necessary. For example, if you meditate three hours on the Light, then you have to put in two hours on the Sound. Because the proportional minimum at home is one and a half hours on the Light and one hour of Sound. So, if you meditate more, then you have to keep adding up, like if three hours of Light, then two hours of Sound. Four and a half hours of Light, then three hours of Sound. You have to regulate the energy. You have to let the energy go all the way up to the third-eye, and then the crown chakra on top of your head. Otherwise, if you don’t meditate enough on the Sound, then the energy is stuck somewhere else. Maybe it’s stuck in the solar plexus or stuck in your throat center, and it should be getting out, all the way up to the head, and getting out and circulating. So, meditation on the Sound, proportionate with the Light is very, very, very important. For your peace also, not just for your spiritual progress, but also, peaceful life. (Yes, Master.) And also, for the wisdom to develop more, because of the balance of the energy inside. Your translation is good, yeah? (Yes.) OK. I mean, we have to do the Light meditation because the inner Sound is very important. Otherwise, our energy will not be balanced. And our life will not be balanced, either. It’s not going to cause any harm, but our life will not be so balanced. And we will not do things so smoothly. So, the (inner Heavenly) Light meditation is very important. But the (inner Heavenly) Sound meditation is also very important. The Sound meditation needs to be accompanied by the Light meditation, so that it can regulate the power from Heaven. Otherwise, it might be stuck in other… It’s called chakra in Sanskrit. It means our energy centers. It’s better for our inner spiritual energy to go to the third eye or to the top of our head. If it gets stuck somewhere in a lower place, like the solar plexus, the heart chakra, or the throat chakra, it will not be so good; it has to go up. The Sound meditation would force it to go up, so our level can be higher, and we can progress spiritually. You have to meditate at least two hours and a half at home. But when you come here, whenever you have time to meditate, you should increase it. Depending on the amount of Light meditation, you have to increase the Sound meditation proportionally. For example, if you meditate one and a half hours on the Light, then you do one hour on the Sound. So now, when we are here, for example, if we meditate three hours on the Light, we should do two hours on the Sound. And if we do six hours on the Light, then how many hours on the Sound? (Four hours.) Yeah, it should be balanced like that. I know it’s easier to do the (inner Heavenly) Light meditation, more comfortable. But we still have to try to do the (inner Heavenly) Sound. Otherwise, our spiritual energy will not be so smooth, and our peaceful energy would be lessened. We have to do more, so that our lives will be more peaceful and we get along with others better. Whatever we contribute, it will be smooth. Then it will be peaceful at home, and doing business outside will be smooth as well. Understand? (Yes.) We have to be balanced inside and outside. Remember to do the Sound meditation. It’s very important. (OK.) OK, try your best to meditate then. Are you OK here? Is your meditation comfortable? (Yes.) If you are short-term residents here, you can only eat, sleep and meditate, OK? (Yes.) Help whatever you can. If the contact persons need anything, you can help with whatever you have, and then meditate. Meditate whenever you have time, because our life is very short. We cannot waste it on something trivial. So, talk less, and turn more inward. When you have a chance to come here, search more inward for your true self. I mean, you have found it, but you have to turn inward to progress more. Be more diligent to make up for the time not meditating enough at home. Thank you very much. Thank you everyone. (Thank You, Master!) I will see you in one or two days. I will see you. I will see you on your celebration day. This is just to remind you to practice. And when you go home, you have to tell your fellow practitioners. Tell all the CPs (contact persons) to remind practitioners to do more Quan Yin in the group meditation time and at home. Maybe some hufa (Dharma guard) should bring a small bell. Tell everybody to meditate – after the Light -- they have to meditate on the Sound, until the bell rings. So, at least one hour. After one hour the bell rings, then you know it’s one hour. But you want to meditate more on the Quan Yin (Sound meditation) in proportion with more of the Quan Quang or Light, then it’s OK. I said when you go back, tell others to meditate more on the Sound, balance it with the Light. At home, after meditating on the (inner Heavenly) Light, you can set the alarm clock. Set it to go off, at least an hour later, and you will know that you have meditated on the (inner Heavenly) Sound for at least one hour. Otherwise, we just sit for a while, and we would think that it’s one hour already. And it wouldn’t be good to keep looking at the watch either. For example, if you don’t have time to sit for one hour, you can sit for half an hour and later for another half hour, when you have time. Like, if you did half an hour in the morning, then you would have to do another half hour in the evening, after doing the Light meditation. Just keep it balanced. I have told you the proportion. For example, one hour on the Sound and one and half hours on the Light. And tell your contact person to find a small bell, like the one the Buddhists use, when they are chanting or reciting sutras. And ring the bell after one hour (of Sound meditation), so people know when they should come out, if they want to come out. That’s how it is in group meditation. Otherwise, you just sit for a while, and you will think that it’s time already. I said at home, you go home and remind all your fellow practitioners to do the (inner Heavenly) Sound meditation proportionately with the (inner Heavenly) Light meditation. After Light meditation then do the Sound meditation. You can continue to do the Sound meditation for three, four hours, if you can, and then after that, you do more of the Light to add up to the time of the Sound; to make the proportion correct, more or less. And also, you can tell the CP (contact person) to have a little bell, chiming bell, very little, and everybody in the group meditation, after the Light meditation, they should meditate on the Sound, altogether, until the bell rings. And then they know, if they want to relax to do other, to do Light or maybe it’s time to go home, whatever. But have to use a little bell, so that everybody knows they should continue until the bell rings. So at least they know it’s one hour already. They can do the Light again or they can continue to do the Sound, it doesn’t matter. Also, at home, if you don’t know the time, then you should put a little alarm clock, in your telephone or something, so you only relax after one hour of meditation on the Sound, and that is after the one and a half hours of the Light. The proportion, you have to make the proportion well. And if you cannot meditate at that time, one hour, then you do maybe half of the proportion of the Light and then half of the proportion of the Sound and do another half in the evening to make it up. (Yes.) If you know that, for example, you don’t have enough time for two and a half hours to meditate on the Light and Sound together, then you divide it. Maybe you do the Light… One and a half hours is 90 minutes, right? So, you do 45 minutes on the Light and then you do half an hour on the Sound. And then, in the evening, or whenever you have time again, you do the other half. You divide the Light meditation into half and then you divide the Sound meditation into half, or a quarter, whatever you have time to do, you divide it. But you have to do the (inner Heavenly) Light first. Have to do the Light first. Recite the Five Names and then do the (inner Heavenly) Sound. (Yes.) It’s OK, if you don’t have time to do the whole one and a half hours but you have time maybe… you have only one hour, then you do maybe 40 minutes on the Light and then 20 minutes on the Sound. For example like that, more or less proportionate. And then if you don’t have more time, then you first recite the Five Names. Maybe you have only 15 minutes, then you recite the Five Names and you meditate on the Sound. Recite the Holy Names for 10 minutes and then you do the Sound for five minutes. (Yes.) OK, thank you. I wish you spiritual peace and progress and everything good in your life. I will see you soon. (Thank You, Master.)
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-13   8688 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-13

మాస్టర్ను గుర్తుంచుకో సంపూర్ణమైన విశ్వాసం మరియు భక్తి, పార్ట్ 1 లో 2

00:26:55

మాస్టర్ను గుర్తుంచుకో సంపూర్ణమైన విశ్వాసం మరియు భక్తి, పార్ట్ 1 లో 2

I had a message from Heaven, and I checked it out, from the Original Heavens. I checked it out. I was also curious myself, which group has more enlightened disciples. Guess which group? Yeah, it’s our group. Yeah, I was surprised too, because in many other countries, they have different group that also practice Light and Sound, Inner Heavenly Light and Sound, and they’re older than our group. I’m new in the market. But our group surpassed all of them in numbers of Fifth Level Saints. One thousand something. About 1,200 something.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-23   8688 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-23

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 4

00:33:05

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 4

Because according to research we know on our Supreme Master TV, the motivated migrants are contributing a lot for any country, because they are motivated to work. They’re really desperate to work, so they really work hard, conscientiously, and they really want to do something to earn a living. So, this will be a very good workforce for any country. Any smart country would take in migrants, and give them citizenship and all that, so their children can also have a good education and then contribute to the country.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-05   5808 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-05

మాస్టర్ను గుర్తుంచుకో సంపూర్ణమైన విశ్వాసం మరియు భక్తి, పార్ట్ 2 లో 2

00:31:26

మాస్టర్ను గుర్తుంచుకో సంపూర్ణమైన విశ్వాసం మరియు భక్తి, పార్ట్ 2 లో 2

One Master said to the Muslim, “If your Master is God, your Master is number one. If you know your Master is really a real Master, then even if He tells you to dip your prayer mat in the wine, you’ll do it.” For the Muslim, the prayer mat is very holy, sacred, personal. And wine is a no-no. This is the advice for absolute faith and devotion. Only if we have that absolute faith and devotion, then w
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-24   5262 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-24

Be Happy with Whatever God Wills Feb. 24, 2019

00:29:26

Be Happy with Whatever God Wills Feb. 24, 2019

You came just for Gift. I don’t always have Gift for you. Why you ask so many things from me? Just initiation is good enough already. I appreciate your willingness to work for Supreme Master Television and for the world. That is very good. Your intention is good enough already. God knows you want to work, but if God doesn’t want you to work, then OK. I feel good if I see you. If I don’t see you, I feel different good. So, we accept everything in life. No need to blame anybody for anything.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-22   5211 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-22

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 4 ఆఫ్ 4

00:34:37

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 4 ఆఫ్ 4

Because there were some leftover, so called leftover humanities, who also wanted to practice but they had too much burden with karma, and other Masters can not do it, and other Masters don’t have enough affinity to create, to give them a room in their own created domain. You have to have affinity with the disciples. Like the Buddha, He reincarnated again, again and again, in different kinds of forms. In animal form, human form, even Deva form, in Heaven, etc., in order to have affinity with all of them. I don’t need all that affinity. Your master, not I, not the physical. Tim Qo Tu doesn’t need all that troublesome affinity. If some people really yearn to go Home and suffer too much and call out for help, even just one time, Hes will help.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-07   4400 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-07

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 4

00:36:20

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 4

(Master, about this place that You created, where is it, exactly?) It is between the 11th Level and the Ihôs Kư, in that buffer zone. And because the created soul, even though my so-called disciples, cannot go and stay in the Original Universe, because they have nothing to do there anyway, but they could visit. Short periods, like a week or so. Because if they stay long, they cannot bear the energy over there, it's too strong. (Yes, Master. Understand.) But the Godses come up and down and visit all the time, and I am there. (Wow! Thank You, Master.)
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-04   4368 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-04

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 4

00:29:15

ఎ గ్లిమ్ప్స్ ఇన్టు టిమ్ క్వో టుస్ కొత్త ఆధ్యాత్మికం డొమైన్, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 4

I have to thank all your brothers and sisters out there, who try very hard to expand our horizons, expand our television network. And I’m so thankful to God for such disciples like they are. I’m sure these people will go to the newly created land, when they go. And so are you. You help me to work for the whole world and I will not let you down. As long as the world peace is not disturbed or lessened, then I don’t care. I am not afraid about that, but I just also need to feel well, in order to do my work.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-06   4348 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-03-06

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 1 వ భాగం May 5, 2019

00:37:40

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 1 వ భాగం May 5, 2019

ప్రపంచంలో మాస్టర్ ఉన్నప్పుడు, అతను కేవలం శిష్యులను విముక్తి చేయడము కాదు అతను ప్రపంచం మొత్తాన్ని విముక్తి చేస్తాడు అతని జీవితకాలంలో, కొన్ని మినహాయింపులతో. ఏవి విముక్తి పొందలేవో మీకు చెప్తాను.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-30   4316 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-30

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 3 వ భాగం May 5, 2019

00:36:56

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 3 వ భాగం May 5, 2019

కాబట్టి, బుద్ధులు మరియు క్రీస్తు, ఎవరైన సెయింట్, ప్రజలందరినీ రక్షించుదురు, ఈ ప్రపంచంలోని అన్ని జీవులను, వారు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నంత కాలం. మరియు వారి శక్తి ప్రపంచంలో ధీర్ఘ కాలము 300, 500 సంవత్సరాలు ఉంటుంది తరువాత, వారి మోక్షం తరువాత.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-01   4020 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-01

Happy Children’s Day - ”Where Are the Bottles?” Part 2 of 2, April 4, 2019

00:29:47

Happy Children’s Day - ”Where Are the Bottles?” Part 2 of 2, April 4, 2019

If I found one bottle, definitely I’d look for others. I could see the bucket and one bottle, then why couldn’t I see the other five bottles. I put them there in one row, like a row of teddy bears falling in line. I couldn’t figure it out, so I asked the Heavenly Guards. I asked, “Why? Why didn’t I see them a while before? Why can I see them now? Why did I see only one bottle before, and why can I see the other bottles now? Why?” They replied, “Master, Your soul has ascended too high. So You could only see half of the bottles.”
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-30   3903 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-30

ది సురంగమ సుత్ర: డెమొన్స్ ప్రభావంఆధ్యాత్మిక అభ్యాసకులు అమరత్వం కోసం అత్యాశ, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 2

00:28:16

ది సురంగమ సుత్ర: డెమొన్స్ ప్రభావంఆధ్యాత్మిక అభ్యాసకులు అమరత్వం కోసం అత్యాశ, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 2

The humans hardly understand where they are and what they're doing. Just like some people who are so engaged in the computer games or internet. But this world is bigger than a film. It's bigger than the computer game and it's more intricate. It's more complex; it's more sophisticatedly made. That's why it is more real, more real than in the film. And we, the souls, have been captured in the so-called also unreal body, but mistaken it for real, and everything became more real. And whatever you want, it will manifest also.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-02-14   3886 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-02-14

Happy Children’s Day - ”Where Are the Bottles?” Part 1 of 2, April 4, 2019

00:30:59

Happy Children’s Day - ”Where Are the Bottles?” Part 1 of 2, April 4, 2019

Happy Children's Day! You (adults) always ask a lot of questions but kids never ask. Now I want to ask kids a question. Did you behave well? (Yes!) Another question.Did you practice spiritually? If you are initiated, have you been meditating? (Yes!) Good. If you are not yet initiated, do you want to practice meditation? (Yes!) Ah! Good kids. Why? Why do you want to practice? (Becau
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-29   3699 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-29

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 1 వ భాగం July 28, 2019

00:35:45

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 1 వ భాగం July 28, 2019

I’m trying to do my best for the rest of my time on this planet. And all of you also, do your best. Meditate as much as you can, because there’s nothing else better to do with your precious time, as a human on the planet. And also help each other, please. Help each other. Not only does the person receive the benefit of your love, but you, yourself, also benefit from it. Any time you help someone else, and other beings also, unconditionally, you rise up. Your soul rises up; your noble quality rises up; your love expands. And that should be very, very beneficial to you, and your family and your clans, the world. I’d like to stay as long as possible, just to help more, help the world, especially to stop the killing karma, so that the world becomes a peaceful, loving place for everyone to stay.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-07   3639 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-07

సురంగమ సూత్రం: ఇరవై ఐదు మీన్స్జ్ఞా నోదయం, సెషన్ వన్ 1, పార్ట్ 5 ఆఫ్ 5

00:40:51

సురంగమ సూత్రం: ఇరవై ఐదు మీన్స్జ్ఞా నోదయం, సెషన్ వన్ 1, పార్ట్ 5 ఆఫ్ 5

The two doctors continued saying, “In our mouths we have tasted many herbs, wood, metals, and stones of the Saha world. A hundred and eight thousand flavors. We know in detail the bitter, sour, salty, bland, sweet, and pungent flavors, and the like, in all their combinations and inherent changes." "While serving the Thus Come One, we came to know that the nature of flavors is not empty and is not existent,” not empty, not existent, “nor is it the body or mind, nor is it apart from body and mind. We became enlightened by discriminating among flavors.” Who knows why just discriminating between the herbs' flavors, they became enlightened? It's very simple, logical. You can be in two worlds at the same time, many worlds and physical world at the same time.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-29   3512 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-29

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 4 వ భాగం July 28, 2019

00:36:53

ప్రేమను వ్యాపింప చేయండి మరియు ఒకరికొకరు సహాయం చేయండి శాంతియుత ప్రపంచం కొరకు, 4 యొక్క 4 వ భాగం July 28, 2019

So, make sure that when you go out or inside your house, you keep your purity and love. When you go out, you go out with love, and purity, and recite the Five (Holy) Names or the Gift all the time. Then all beings will benefit from your love, all around you at least; whomever you meet will treat you with love in return. You will feel also love from them. I give them tip not because of money, but to spread love. In physical means, so that Hong Kong has more peace, more love. It’s not the money that I give. It’s the love and the peace through that gift. It’s not the food that I bring to them, it is the love that I give also.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-10   3353 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-10

ది సురంగమ సుత్ర: డెమొన్స్ ప్రభావంఆధ్యాత్మిక అభ్యాసకులు అమరత్వం కోసం అత్యాశ, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

00:29:20

ది సురంగమ సుత్ర: డెమొన్స్ ప్రభావంఆధ్యాత్మిక అభ్యాసకులు అమరత్వం కోసం అత్యాశ, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

This person would like to even live, maybe not in the physical form, but in a subtle form, maybe an astral form. And even then , it’s not just making mistakes by wanting to be immortal, but he could be deluded into believing in the demon’s promise, and then later could even became a demon himself. So, it is very risky to try, to get it a quicker way or desire in such a not very proper thinking; o
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-02-13   2994 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-02-13

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 4 వ భాగం May 5, 2019

00:30:36

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 4 వ భాగం May 5, 2019

ఎవరైనా అనుభవాలను పంచుకో వడానికి కోరుకుంటా రా లేదా ప్రశ్నలు లేదా ఏదైనా అడగండి? ఏదైనా మంచి అనుభవం, మీరు దీనితో పంచుకోవచ్చు, నేను ఇక్కడ వ్యక్తులతో ఉన్నప్పుడు; నేను చుట్టూ లేనప్పుడు కాదు. మాట్లాడటం మంచిది కాదు, సరేనా? మాస్టర్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-02   2922 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-02

యొక్క గొప్ప ప్రయోజనం రిట్రీట్ లు, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

00:34:52

యొక్క గొప్ప ప్రయోజనం రిట్రీట్ లు, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

These are only for the dead people who suffer in hell or in some unfavorable realm. If difficult to take care, during retreat, can take care. So, all together, it’s about 731,114,123 souls. This also has some part of yours in it, so I could tell you, I guess. They’re automatically liberated during retreat. Not automatically, but, I mean, at that time, it’s easy to take them up. They all go to the New Land. I mean, New Spiritual Tim Qo Tu’s. “People who watched Supreme Master Television or Your videos, minimum three times is good enough; three minutes each time.” That’s enough already to get them up.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-11   2902 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-11

నిరాశ్రయులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం మా కుటుంబంగా, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 4

00:35:29

నిరాశ్రయులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం మా కుటుంబంగా, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 4

They are renunciates with the ideal of putting everything down. We should respect that, respect their persistence and will power. You have to be strong to be able to renounce. They want to leave everything behind and be liberated from birth and death. So, you have to respect them. You have to help them to maintain their pure magnetic field. The karma of seducing a monk or a nun is very heavy. If you see some monks or nuns, and they need help, make offerings to them. And some homeless people; some of them are also renunciates. They prefer not to stay in the temple or to have anything to do with anyone, that's why they became street people. There are at least …at least ten or more of them; nineteen of them.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-11   2854 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-08-11
<>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు
Use 0.038s